Sunteți pe pagina 1din 5

DEFINIREA CRITERIILOR DE EVALUARE

ŞI A MODULUI DE STABILIRE A PUNCTAJULUI PENTRU FIECARE CRITERIU

1. Cunoştinţe şi experienţă – se referă la totalitatea cerințelor de studii, cunoștințe și experiență necesare pentru
exercitarea sarcinilor postului
1.
Prezintă bunele practici de lucru în cadrul instituției, raionului.
1
1.
Elaborează proiecte didactice inovative, valorificând noile practice educaționale.
2
1. Proiectează propriul traseu de formare continuă și demonstrează angajament și implicare în propri
3 dezvoltare personală.
1.
Demonstrază permanență, certitudine și responsabilitate în utilizarea TIC în procesul educațional.
4
1.
Demonstrază flexibilitate în reconstruirea procesului didactic planificat în caz de necesiate.
5
2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor – măsoară gradul de dificultate a activităților, măsura
în care persoana evaluată depășește limitele cunoștințelor și experienței deținute, precum și capacitățile legate de
imaginație, inventivitate și intuiție în exercitarea sarcinilor.
2.
Crează situații de învățare care stimulează formarea și dezvoltarea competențelor
1
2.
Aplică strategii și crează situații de motivarea elevilor orientate spre atingerea performanțelor
2
2. Diversifică metodele și instrumentele de evaluare inițială, formativă și sumativă pentru monitorizarea și
3 evaluarea procesului de formare a abilităților și dezvoltare a competențelor.
2.
Evaluează rezultatele învățării în conformitate cu Standardele și Referențialul de evaluare.
4
2. Implică elevii în evaluarea propriului progres școlar și dezvoltă la elevi competența de evaluare reciprocă
5 argumentată.
2.
Nivelul de implicare în îndeplinirea atribuțiilor.
6
3. Conceptualizare și responsabilitate decizională – măsoară amploarea activităților conceptuale aferente
postului, libertatea de acțiune și decizie asociate acestuia, precum și evaluează impactul lor asupra unității.
3.
Prezintă rapoarte în termenii stabiliți care sunt în concordanță cu cerințele noilor politici educaționale.
1
3.
Nivelul de implicare în îmbunătățirea procesului educațional din instituție
2
3.
Capacitatea de a lucra independent
3
3. Nivelul de implicare în procesul de planificare și realizare a planurilor de dezvoltare strategică, anuale,
4 comisiilor metodice, CMI, PEI a instituției.
3.
Nivelul de implicare în diverse proiecte și acțiuni/activități realizate la nivel de instituție, raion, republică
5
5. Comunicare – se referă la nivelul și impactul comunicării în cadrul și/sau în afara unității. Include mijloace
de realizare a comunicării, de la interacțiune personală la comunicări telefonice și/sau scrise. Evaluează
capacitatea de persuasiune și negociere asociate cu atribuțiile de comunicare a postului
5. Demonstrează o comunicare didactică eficientă și contribuie la dezvoltarea achizițiilor lingvistice ale
1 elevilor.
5.
Prezintă clar și accesibil conținuturile, sarcinile și modalitățile de lucru în cadrul procesului educațional.
2
5. Crează un climat realațional de încredere, solidaritate și respect, bazat pe principiile echității și ale
3 toleranței.
5. Implică elevii, părinții și comunitatea în procesul de creare a unui mediu relațional eficient și incluziv,
4 încurajând componente coerente.
5. Asigură condiții și posibilitatea de exprimare a opiniei de către toți elevii și facilitează luarea deciziei de
5 comun acord.
5.
Crează condiții pentru argumentarea propriului punct de vedere și manifestarea atitudinii personale.
6
6. Volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate– se apreciază volumul şi calitatea/plenitudinea sarcinilor
executate cu erori minime, precum şi capacitatea de realizare a acestora cu costuri minime prin folosirea şi
gestionarea resurselor disponibile în conformitate cu termenele stabilite
6. Sarcinile sînt îndeplinite sub nivelul, cu depășirea termenelor stabilite, resursele disponibile nu sînt utilizate
1 în modul corespunzător, deseori face greşeli în realizarea sarcinilor
6. Sarcinile sînt îndeplinite în cuantumul planificat, în termenele stabilite, în limitele resurselor disponibile,
2 uneori face greşeli în realizarea sarcinilor
6. Sarcinile sînt realizate peste nivelul planificat, în termene reduse, cu exactitate, cu resurse minime, nu face
3 greşeli în realizarea sarcinilor
Fișă de evaluare
a performanțelor profesionale individuale ale angajatului din unitatea bugetară

1. Date generale
Unitatea bugetară IPLT „Ștefan Vodă”
Numele și prenumele persoanei evaluate Burlacu Svetlana
Funcția deținută Profesor: biologie- geografie
/diriginte de clasă la cl.XII-a C
Subdiviziunea structurală CM „Matematică și Științe”
Perioada evaluată de la: 01.12.2018 până la: 31.03.2019

2. Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare


Nr. Criteriile de evaluare a Nota Comentarii
crt performanțelor
. profesionale individuale
1. Cunoștințe și experiență 4 1.1 Activitate „ Proiectarea carierei- cheia succesului
profesional”
1.2 Elaborează proiecte didactice inovative, valorificând noile
practice educaționale. Aplicarea este vizibilă în cadrul
orelor.Prezentarea orei publice la Dezvoltarea Personală.
1.3 Workshop „Împreună pentru o educație inovativă”
22.12.2018
Seminar metodologic „Pentru o învățare participativă:
provocări și oportunități”
1.4 Utilizează TIC în cadrul orelor.
1.5 Proiecte didactice variate, cu posibilitatea de a fi
modificate după caz.
2. Complexitate, creativitate 3.83 2.1 Crează situații de învățare care stimulează formarea și
și diversitate dezvoltarea competențelor
2.2 Aplică strategii și crează situații de motivarea elevilor orientate
spre atingerea performanțelor
2.3 Diversifică metodele și instrumentele de evaluare inițială,
formativă și sumativă pentru monitorizarea și evaluarea procesului
de formare a abilităților și dezvoltare a competențelor.
2.4 Evaluează rezultatele învățării în conformitate cu Standardele și
Referențialul de evaluare.
2.5 Implică elevii în evaluarea propriului progres școlar și dezvoltă
la elevi competența de evaluare reciprocă argumentată.
2.6 Nivel de implicare ridicat în îndeplinirea atribuțiilor
3. Conceptualizare și 4 3.1 Prezintă raportele în termenii stabiliți (SIME, raport
responsabilitate statistic pentru sem I pentru CM, darea de seama a clasei a
decizională XII-a C pentru sem I, rapoartele statistice ale tezelor
semestriale)
3.2 Organizarea activității extracurs în cadrul „Decadei
Științelor reale”
3.3 Capacitate cu nivel ridicat de a lucra independent
3.4 Șeful CM „Dirigenție”, realizarea PEI-urilor, membrul
comisiei multidisciplinare.
3.5 Activități cu clasa: carnavalul de anul nou, comemorarea
celor căzuți în războaiele din Afganistan și Transnistria.
Activitate la nivel de instituție: flashe-mob „Ziua
României”.

5. Comunicare 3.83 5.1 Demonstrează o comunicare didactică eficientă și contribuie la


dezvoltarea achizițiilor lingvistice ale elevilor.
5.2 Prezintă clar și accesibil conținuturile, sarcinile și
modalitățile de lucru în cadrul procesului educational.
5.3 Flashe mob „1 decembrie – ziua României” 01.12.2018
5.4 Ședință cu părinții -3.
5.5 Asigură condiții și posibilitatea de exprimare a opiniei de către
toți elevii și facilitează luarea deciziei de comun acord.
5.6 Crează condiții pentru argumentarea propriului punct de vedere
și manifestarea atitudinii personale.
Implică elevii, părinții și comunitatea în procesul de creare a unui
mediu relațional eficient și incluziv, încurajând comportamente
coerente.
6. Volumul, calitatea și 4 6.3 Sarcinile sunt realizate peste nivelul planificat, în termene
eficiența sarcinilor reduse, cu exactitate, cu resurse minime, nu comite greșeli în
executate realizarea sarcinilor

Nota finală a evaluării 3.91

3. Calificativul final al evaluării

4. Rezultate deosebite
1.
2.

5. Dificultăți întîmpinate în perioada evaluată


1.
2.

6. Comentariile salariatului evaluat

Evaluatorul (nume, funcția, semnătura) Data:

Semnătura salariatului evaluat Data:


Alte activități ce nu se încadrează în limita criteriilor de evaluare

1. Flash-mob „Ziua României”, 01.12.2018


2. Patrticiparea la Gala Inițiativelor Tinerilor 2018, 07.12.2018
3. Workshop „Împreună pentru o educație inovativă”, or. Chișinău, 22.12.2018
4. Realizarea tezei semestriale la biologie (în sesiunea de bază și cea suplimentară) și prezentarea
rapoartelor în termenii stabiliți, decembrie 2018
5. Participarea împreună cu clasa la activitatea „Carnavalul de Anul nou”, decembrie 2018
6. Prezentarea rapoartelor către direcția liceului: darea de seamă pentru clasa a XII-a C, SIME,
completarea dosarelor personale ale elevilor.
7. Evaluator al probelor de olimpiadă raională la biologie”, 05.02.2019
8. Supraveghetor în cadrul olimpiadei raionale, 10.02.2019
9. Realizarea testelor de lichidare a restanțelor a doi elevi.
10. Activitate cu clasa „Comemorarea celor căzuți în războiul din Afganistan”, 14.02.2019
11. Participarea la concursul Ce?Unde?Când? împreună cu clasa a XII-a C,Locul I, 22.02.2019
12. Participare la alegerile parlamentare,membru al CE raional, 24.02.2019
13. Participarea în cadrul proiectului Women 4 Leadership, or. Chișinău, 01-03 martie 2019.
14. Vizită la teatru spectacol „Parfumerul”, or. Chișinău, 14.03.2019
15. Seminar metodologic „Pentru o învățare participativă: provocări și oportunități”, or. Chișinău,
16.03.2019
16. Activitate „ Proiectarea carierei- cheia succesului profesional”, 19.03.2019
17. Concursul ”Apa-Izvorul vieții ” Prezentări digitale în cadrul săptămânii științelor reale ,
26.03.2019
18. Olimpeada republicană la biologie, 28.03.2019-31.03.2019.

S-ar putea să vă placă și