Sunteți pe pagina 1din 6

Managementul implementării eficiente a

curriculumului național.
MANAGER – CRED

- Formare nivel 2 -
Program acreditat de formare continuă a cadrelor didactice

PORTOFOLIU PROFESIONAL

CURSANT
Nume, prenume: Urlan Cozinia Cristina

Școala Gimnazială Sfințești, Teleorman

Grupa: I

Formatori: prof. Lăpădatu Angela, prof. Mocanu Alexandra

Perioada formării: mai- iulie 2022

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Data evaluării finale: iulie 2022

ACTIVITATE PENTRU EVALUARE FINALĂ

Vă rugăm să realizați o secțiune din planul managerial pentru anul școlar următor prin care
urmăriți un set de ținte în aria curriculumului și a rezultatelor învățării, valorificând
experiența participării la acest curs de formare, temele de portofoliu elaborate pe parcurs și
actualele documente de proiectare ale școlii dumneavoastră.

Aveți în vedere în elaborarea acestui document elemente cât mai concrete (ce vă propuneți
să realizați, cum, pentru cine, când, cu ce resurse umane, materiale, financiare etc.) și de
posibile bariere și provocări. Vă recomandăm să țineți cont de măsura în care intervenții
similare inițiate anterior de școala dumneavoastră în aria curriculumului au condus la
rezultatele așteptate. Construiți secțiunea pornind de la nevoi cât mai clar identificate și
definite ale celor care vor beneficia de activitățile incluse în această secțiune a planului
managerial - de exemplu, elevi, profesori, părinți, personal de sprijin din școală,
reprezentanți din comunitate.

Nu în ultimul rând, includeți în document și aspecte legate de modalități concrete de


monitorizare și evaluare (verificare) a gradului în care activitățile propuse și-au atins
obiectivele, care să vă permită ulterior îmbunătățirea întregului plan managerial.

Se recomandă ca documentul elaborat să aibă un număr de cel puțin 5 pagini.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ȘCOLII GIMNAZIALE
SFINȚEȘTI
2022-2026
NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS-NU PENTRU ȘCOALĂ, CI PENTRU VIAȚĂ ÎNVĂȚÂM

I. INTRODUCERE

La elaborarea Strategiei de dezvoltare a Școlii Gimnaziale, Com. Sfințești, Teleorman am avut în vedere
strategiile din domeniul educației și formării profesionale din România, din Uniunea Europeană:
Legea Învăţământului nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Agenda europeană pentru Dezvoltare Durabilă 2030 ;
Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României, 2020-2030
Proiectul preşedinţiei – “România educată”, 2021
Proiectul planului managerial al Inspectoratului Şcolar al judetului Teleorman;
Legea privind asigurarea calitãţii în educaţie – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar /OM 5447 din 2020
RAEI al şcolii pentru anul 2020-2021
Alte ordine, note, notificări şi precizări M.E.N.

Strategia de dezvoltare a Școlii Gimnaziale, Com. Sfințești, Teleorman pentru perioada 2022-2026,
propune o abordare coerentă care să conducă la dezvoltarea unui sistem de educație accesibil, atractiv, competitiv și
relevant pentru societatea actuală.
II. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
În anul școlar 2021-2022, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată,
formată din 16 cadre didactice, 1cadru didactic auxiliar și 2 cadre nedidactice. Sunt înscriși și frecventează cursurile
în anul școlar 2021-2022 un număr total de 94 elevi distribuiți pe următoarele niveluri: preșcolar ( 20), primar(40) și
învățământ secundar inferior/ gimnazial (34).
III. ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizației școlare, vom apela la metoda S.W.O.T. , analizând atât mediul
intern cât și mediul extern, pe următoarele paliere: curriculum, resursă umană, resursă materială și financiară, relații
cu comunitatea și activitatea educativă.
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-personal didactic calificat în proporţie de 100%; -competenţele digitale limitate în cazul unor cadrelor didactice,
-relaţiile interpersonale ( profesor-elev, conducere-subalterni, nu le permit să se implice eficient în educaţie, în contextul
profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează globalizării și al digitalizării;
crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; - nu există cabinet de consiliere psihopedagogică;
- constituirea de echipe de lucru, care au permis eficientizarea -lipsa unei săli de sport și a Asociației sportive care este obligatorie
activităţii manageriale şi a actului decizional, prin delegare de în competițiile sportive;
sarcini, pe criteriul competenţei; - fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat, biblioteca nu este
- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului conectată la reţeaua Internet
Elevilor și profesor-părinte prin Comitetul de părinți. -calculatoarele sunt invechite;
-contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi -lipsa unor suporturi video în sălile de clasă.
extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de - fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor
spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi
etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
socializarea lor. - valorificarea necorespunzătoare a potenţialului elevilor datorită
-legături foarte bune de parteneriat cu Consiliul local si Primăria lipsei de interes a unor cadre didactice pentru dezvoltarea şi
-pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul diversificarea metodelor şi mijloacelor didactice, mai ales în
material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, contextul învățământului simultan;
programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, - preocupare scăzută pentru atragerea de surse de finanţare
caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, extrabugetare;
îndrumătoare baza materială -integrarea formală a elevilor cu cerințe educaționale speciale
starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de -dificultăți în colaborarea cu unele familii, datorită dezinteresului
igienă corespunzătoare; acestora față de educație și pregătirea școlară a elevilor;
- scoala dispune de 15 calculatoare; - majoritatea carelor didactice au ore în mai multe școli;
-exista un cabinet de informatică; - - slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri
-exista apa curentă în interiorul școlii; - putine legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei
-mobilierul scolar este in stare buna si în cantitate suficientă; orientări vocaţionale adecvate, sunt insuficiente şi necoordonate;
- microbuzului școlar. - puţine activităţi desfăşurate în şcoală care implică coparticiparea
-terenul de sport. părinţilor.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-ofertă diversificată a pieței cursurilor de formare și -degradarea mediului social din care provin elevii (scăderea
perfecționare pentru cadrele didactice; resurselor financiare, destrămarea unor familii tendința căutării unui
-disponibilitatea cadrelor didactice de a-și îmbunătății loc de muncă departe de localitatea de domiciliu etc)
activitatea de predare-învățare-evaluare, centrată pe adaptarea -apariţia unor lacune în cunoştinţele elevilor cauzate de
tehnologiilor didactice moderne la schimbările continuie ale întreruperile periodice ale studiului față în față şi perioadele lungi în
mediului educational; care şcolile au funcționat online.
-dezvoltarea strategiilor inovatoare de suport în educaţie, - medii nefavorabile şi nestimulante în privinţa studiului de acasă în
specifice învătământului rural, în regim simultan. cele mai vulnerabile gospodării.
-posibilitatea folosirii extensiilor digitale pentru îmbunătățirea -reducerea numărului de elevi a condus la organizarea simultană a
activităților didactice, realizarea testelor de evaluare online, claselor, cu impact negativ asupra calității predării-învățării-
utilizarea unor resurse digitale în cadrul lecțiilor, platformele evaluării.
educaționale și aplicații; -înțelegerea și acceptarea elevilor cu cerințe educaționale speciale
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice este dificilă atât pentru unii părinți, cât și elevi;
în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, -dificultăți în atingerea performanțelor prin participarea la
creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună; olimpiadele școlare, concursurilor extrașcolare datorită ariei
-creșterea vizibilității prin intermediul site-ului și a rețelelor de restrănse de selecție;
socializare. - planul de învăţământ şi programele şcolare prea încărcate la
-posibilitatea de înscriere pe platforme, în programe anumite discipline centrează actul educativ pe aspectul informativ,
educaționale pentru incluziune socială, sănătate, în care sunt teoretic în defavoarea celui formativ;
create adevărate rețele de comunități școlare; - petrecerea timpului în lumea virtuală.
-realizarea de parteneriate cu reprezentanții comunității locale
(Primărie, Biserică, Poliție), ISJ, CCD, Centru Europe Direct
Teleorman, cu sediul în Roșiori de Vede.

IV. VIZIUNE: ”Pentru noi, contează fiecare copil, din fiecare clasă, în fiecare zi!” Suntem o comunitate de
învățare, dinamică și responsabilă, în care, toți membrii (elevi, profesori) beneficiază de aceleași oportunități pentru
a se integra, studia și dezvolta, în propriul ritm, astfel încât să fie satisfăcută nevoia fiecăruia de a se simți
competent, valorizat, inclus în colectiv și independent.
MISIUNE: Școala Gimnaziala Sfințesti si Gradinita cu program normal Sfințesti își propun stimularea
interesului elevilor și preșcolarilor, prin crearea unui mediu atractiv, favorabil învățării, mediu în care fiecare copil,
elev să beneficieze de posibilitatea dezvoltării personale, de atingerea unor performanțe individuale conform
aptitudinilor fiecăruia. Să asigure pregătirea elevilor pentru a putea oferi comunității cetăţeni activi şi eficienţi,
capabili să se integreze în viaţa acesteia.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Ne propunem să punem în practică o didactică axată pe competențe, grație inițiativelor de tutorat
și mentorat între copii, implementată pe termen lung.

VI. OBIECTIVE STRATEGICE


Am în vedere ca dimensiune strategică: modernizarea sistemului de educaţie pentru a da coerenţă parcursurilor
şi opţiunilor individuale ale elevilor, printr-o abordare curriculară substanţială, orientată pe competenţe cheie ce este
necesar să se dobânditească pe parcursul şcolarităţii, compatibile cu cerinţele noii economii a cunoaşterii.
Analizând „punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările”, precum şi contextul extern, propun următoarele
ţinte strategice:
1.Construirea unui proces instructiv-educativ formativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor prin
aplicarea metodelor activ-participative.

2 Îmbunătățirea rezultatelor la evaluările inițiale,curente și finale.

3.Formarea continuă a cadrelor didactice .

4. Dezvoltarea relațiilor: școală, autorități, părinți, comunitate.


T.2 T.3 is

5. Diversificarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru dezvoltare durabilă, voluntariat,
derularea proiectelor şi parteneriatelor.

VI. ELABORAREA UNUI PLAN DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA, PE DURATA UNUI AN


ȘCOLAR, A UNUIA DINTRE OBIECTIVELE STRATEGICE IDENTIFICATE
2022-2023
Obiectiv strategic 5. Diversificarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru dezvoltare
durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi parteneriatelor.

Motivarea alegerii o reprezintă importanța parteneriatelor de colaborare în dezvoltarea competențelor


copiilor/sportivi pentru a obține performanță, precum și aspectul formativ și informativ al reuniunilor, ce contribuie
la îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice/ antrenorilor, în contextul globalizării.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și