Sunteți pe pagina 1din 2

ANUALADEARHI

TECTURAOM -OLTENI
A/MUNTENI
A2021
I
nvi
ta
ţi
e

Or
dinul
Arhi
te
cţi
lordi
nRomâni
a-Fil
ia
laOl
te
nia
văinvi
tăs
ăpa
rti
ci
paţ
ila

Anual
adeArhit
ect
ură
Ol
teni
a-Munt
eni
a2021
vi
ner
i,16s e
ptembrie2022or
a17: 00
Ex
pozi
ţieluc
răriat
el
ie
rr estaurareU.A.U.I.
M.Bucure
şti-“Staţ
iadePompar
eFăcăi”,
“Turnuldeapă-Spital
ulMilit
arCr aiov
a”şiCaravanadeUr bani
smPart
ic
ipat
iv
Sedi
ulO.A.R.-Fili
alaOl t
eni
a,str.M.Kogălnic
eanu,nr
.13

sâmbătă,17septembr
ie2022
ora13:00
Ve
rni
sar
eae xpoz
iţi
eiAnualeideArhi
tect
urăOM 2021
MuzeuldeArtăCr ai
ova,CaleaUniri
i,nr
.15

ora16:00
Pr
eze
ntar
epr
oie
ct“Dioş
ti
-Antone
ş t
i”:e
xpoz

ieş
iproi
ecţ
iefil
m
Muze
ulOlt
eni
ei,str.MadonaDudu,nr
.14

Vămul
ţumi
mşivăa
şte
ptă
m!

S-ar putea să vă placă și