Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobată ____________

director Istrati Viorica

FISA POSTULUI A ASISTENT AL EDUCATORULUI


Descrierea funcţiei
Scopul general al funcţiei:
Executarea lucrărilor de curăţenie şi de menţinere a ordinii în spaţiul grupei şi la terenul de joc al
copiilor de 3-7 ani.
Sarcinile de bază:
1. Întreţine starea sanitaro-igienică a grupei şi a terenului de joc conform IOVSC şi a normelor
sanitaro-epidemiologice.
2. Acordă ajutor educatorului în organizarea procesului educaţional cu copiii.
3. Organizează alimentaţia copiilor în grupă.
4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
Obligaţiile de serviciu:
1. Întreţine starea sanitaro-igienică a grupei şi a terenului de joc conform IOVSC şi a
normelor epidemiologice.
a) efectuează curăţenia generală a tuturor încăperilor aferente spaţiului grupei pe parcursul
săptămînii în baza graficului stabilit;
b) efectuează curăţenia umedă în spaţiul grupei de două ori pe zi;
c) efectuează curăţenia umedă a sălii de sport / de muzică înainte de organizarea activităţilor
respective;
d) aeriseşte încăperile grupei conform cerinţelor sanitaro–epidemiologice;
e) prelucrează vesela cu soluţii dezinfectante şi respectă regimul de dezinfecţie în timpul
carantinei;
f) urmăreşte întreţinerea în curăţenie a ştergarelor şi a lenjeriei de pat, schimbându-le conform
graficului, dar şi la necesitate;
g) marchează lenjeria de pat şi prosoapele împreună cu educatorul;
h) pregăteşte, în comun cu educatorul, terenul de joacă pentru plimbare
măturând, stropind, greblând, afânând nisipul, spălând podeaua în pavilion etc.;
i) asigură grupa cu detergenţi şi soluţii dezinfectante;
j) sesizează despre unele defecţiuni ale utilajului şi inventarului şi ale sistemelor inginereşti din
grupă;
k) spală geamurile după necesitate, dar nu mai rar decât o dată pe lună.
2. Acordă ajutor educatorului în organizarea procesului educaţional cu copiii.
a) supraveghează, alături de educator, activitatea copiilor în centrele de activitate în timpul
activităţilor obligatorii;
b) participă, alături de educator, la formarea deprinderilor cultural-igienice în timpul servirii
mesei, spălatului, îmbrăcării etc.;
c) însoţeşte copiii la plecarea şi la revenirea de la plimbare, la activităţile de muzică şi educaţia
fizică;
d) ajută copiii la servirea corectă a mesei, la aranjarea cu grijă a patului, iar la copiii de grupă
mică şi la copiii cu necesităţi speciale aranjează patul de unul singur;
e) acordă ajutor, alături de educator, copiilor la îmbrăcat şi dezbrăcat, la plecarea şi revenirea de
la plimbare, la somn şi alte activităţi; verifică starea hainelor şi le pune la uscat după necesitate;
f) acordă ajutor copiilor la schimbarea lenjeriei murdare şi la efectuarea igienei intime la
necesitate;
g) participă, alături de educator, la confecţionarea materialelor didactice pentru activităţi, la
distribuirea şi strângerea lor după activitate.
h) supraveghează și răspunde de organizarea copiilor în lipsa educatorului (în timpul aflării
acestuia la ședințele metodice, la consilii pedagogice, la ședințe operative, la comisii în care este
membru, etc);
3. Organizează alimentaţia copiilor în grupă.
a) primeşte hrana copiilor de la blocul alimentar în echipament special, conform graficului, o
transportă în grupă în vase corespunzătoare acoperite şi ajută educatorul la repartizarea hranei
copiilor conform normelor naturale;
b) asigură respectarea regimului potabil al copiilor;
c) distribuie şi colectează vesela şi tacâmurile de pe mese, iar în grupele mari şi pregătitoare
supraveghează copiii în această activitate;
d) eliberează vesela de resturile alimentare şi spală mesele şi vesela, conform cerinţelor sanitaro-
epidemiologice;
e) evacuează resturile alimentare şi menajre din grupă;
h) prelucrează zilnic prin fierbere cârpele de şters masa.
4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
a) informează imediat directorul sau coordonatorul din instituţie despre orice caz suspect sau
confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor sau a
adultilor;
b) intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului sau solicită ajutor în cazul în
care nu poate interveni de sine stătător;
c) participă la supravegherea copiilor în timpul aflării acestora în spaţiile grupei şi la terenul de
joc;
d) comunică asertiv şi respectuos, într-un limbaj accesibil cu copiii, dar şi cu părinţii şi alţi
colaboratori ai instituţiei.
Responsabilităţile:
răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în
prezenta fişă;
răspunde de respectarea prevederilor Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei;
este responsabil de calitatea activităţii pe care o desfăşoară conform legii şi
conştiinţei personale;
este responsabil să utilizeze echipament conform destinaţiei şi să poarte încălţăminte fixă fără
toc;
este responsabil de viaţa şi sănătatea copiilor din grupă în timpul aflării acestora la grădiniţă;
este responsabil de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;
este responsabil de respectarea strictă a Instrucţiunii despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor,
a instruc’iunilor securităţii şi sănătăţii în muncă, securităţii anti-incendiare şi protecţiei civile, din
domeniul sanitaro-epidimiologic;
este obligat să păstreze datele cu caracter personal ale copiilor, părinților/îngrijitorilor,
colaboratorilor/colegilor şi să apere drepturile copiilor în cazul încălcării acestora de către
oricine, inclusiv părinţi/îngrijitori;
este responsabil de protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
Împuternicirile:
să solicite condiţii adecvate de muncă;
să solicite echipament de protecţie şi ustensile de lucru.
Cui îi raportează titularul funcţiei: ajutorul de educator raportează şefului în probleme de
gospodărie, asistentului medical, educatorului, directorului.
Cine îi raportează titularului funcţiei: -
Pe cine îl substituie: ajutorul de educator în caz de necesitate, substituie unul din personalul
nedidactic al instituţiei: personal de deservire.
Cine îl substituie: ajutorul de educator poate fi substituit atât de personal nedicatic: asistenta
medicală, dădaca, bucătar auxiliar, spălător de veselă, cât și de personal didactic: de educatorul
grupei.
Relaţiile de colaborare:
internă cu:
personal didactic şi personal nedidactic din instituţie;
cu părinţii/îngrijitorii copiilor.
externă cu: -
Condiţiile de muncă:
- regim de muncă: 8 ore zilnic
- program de muncă: 5 zile în săptămînă;
- zi de odihnă : simbătă şi duminică ;
- durata concediului de odihnă ordinar : 28 zile calendaristice;
- durata concediului de odihnă suplimentar : 7 zile calendaristice;
- are toate drepturile stipulate în Codul Muncii al RM şi Regulamentul intern.
Cerinţele funcţiei faţă de persoană
Studii:
vocaţional/tehnice secundare sau medii;
curs de instruire igienică la compartimentul „Sănătatea copiilor şi tinerilor”;
de preferinţă curs de psiho-pedagogie iniţială.
Experienţă profesională: activitatea cel puțin 2 ani într-o funcție similară va constitui un
avantaj.
Cerinţe specifice:
fără antecedente penale.
Cunoştinţe:
cunoaşterea limbii de stat;
cunoaşterea Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei, IOVSC, a instrucţiunilor din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, din domeniul securităţii anti-incendiare şi protecţiei
civile, din domeniul sanitaroepidimiologic, Procedurii de organizare instituţională şi de
intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare,
trafic al copilului şi a altor acte legislative şi normative.
Abilităţi: simţ al ordinei şi disciplinei gospodăreşti, autocontrol, atitudine pozitiva,
spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de comunicare, de lucru
în echipă.
Atitudini /comportamente: respect şi consideraţiune în relaţiile cu copiii,
personalul didactic, părinţii/îngrijitorii, empatie, discreţie, seriozitate, sensibilitate,
disciplină, responsabilitate.
ÎNTOCMITĂ de: __________Istrati Viorica__________
Funcţia publică de conducere_____director grădiniță___
Semnătura______________________________________
Data întocmirii_________________________

Luat la cunostinta de catre titularul functiei


Nume, prenume___________________________________
Semnatura_______________________________________