Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Facultatea de Științe Reale,

Economice și ale Mediului Catedra de ştiinţe economice

POLITICA DE PRODUS ȘI PREȚ


C.A.”ASTERRA GRUP S.A.”
Realizat: Cebotari Nelea
Grupa: BS11M

Conducător ştiinţific
conf. univ., dr. Natalia BRANAŞCO

BALȚI, 2022
IDNO: 1006600032750

Seria, nr. şi data eliberării licenţei, CNPF 000898, 13.09.2011


termenul de valabilitate: termen nelimitat

Data înregistrării (reînregistrării): 31.07.2006

Denumirea completă: Compania de Asigurari „ASTERRA GRUP” S.A.

Adresa juridică: mun. Chisinau, str. Bucuresti, 81


Genul de activitate: Asigurări generale
Directorul: Roman ANDRONIC
Istorie

Compania de asigurări "Asterra Grup" S.A. a crescut și s-a dezvoltat de-a


lungul timpului, începând cu anul 2006, adăugând constanță si valoare
produselor oferite, abordării strategiei de vânzare, conceptului de
deservire a clienților, reușind să creeze și să livreze sprijin în preluarea
riscului și oferirea unor produse de asigurare cît mai complete. Anume
accentul pus pe relația cu clienții pe durata întregului proces de asigurare
a și generat sloganul ”Cu siguranță împreună!”. Asistăm clienții noștri
continuu, în toate cazurile, indeferent de unde s-ar afla.
Asigurările pot fi clasificate,
Produsele de asigurare pot fi comercializate pentru o mai bună înţelegere şi
direct de firmele de asigurări (adesea pe urmărire a particularităţilor
internet), de intermediari (brokeri, agenți) acestora, în funcţie de diferite
sau de întreprinderi (companii aeriene, criterii, dintre care menţionăm:
agenții de turism, opticieni, vânzători de tipul şi natura riscurilor
aparate electronice etc.). Înainte de asigurate, modul de realizare a
semnarea contractului, comercianții de raporturilor juridice de
produse de asigurare trebuie să vă ofere asigurare, domeniul asigurării,
anumite informații esențiale despre ei și riscul asigurat, teritoriul pe care
despre produs. se acordă acoperirea prin
asigurare, natura şi tipul
raporturilor care se stabilesc
între asigurat şi asigurător.
POLITICA DE PRODUS -are în vedere conduita pe care o firmă o adoptă cu privire la
dimensiunea, structura şi evoluţia gamei de produse şi servicii pe care compania le oferă

Produse de asigurare Produse de asigurare


Persoană fizică Persoană juridică
După exemplul țărilor europene, în Moldova avem două tipuri de asigurări: obligatorii și benevole.
Asigurările obligatorii sunt reglementate prin lege, ceea ce înseamnă că raporturile dintre asigurat și
asigurător, drepturile și obligațiile părților sunt stipulate foarte clar prin lege/legi
Asigurări obligatorii care sunt calculate prin platforma RCDATA regularizată de Comisia Națională a
Pieții Financiare. Datele și calculul se face conform documentului de înmatriculare a autovehicolului
(cerificatul de înmatriculare).

CARTE VERDE Prin asigurarea ”Carte Verde” sunt protejate


interesele terțelor persoane pentru pagubele produse vieții,
sănătății și bunurilor lor în urma accidentelor rutiere, care au avut
loc în afara hotarelor Republicii Moldova (pe teritoriul țărilor
membre ale sistemului „Carte Verde”).

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA). Asigurarea RCA


oferă protecție pentru eventualele prejudicii cauzate de asigurat terțelor
persoane prin accidente de autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova
Programa RCDATA

Sistemul Informaţional Automatizat de Stat va permite operarea cu informaţii veridice care vor fi utilizate la determinarea
exactă a primei de asigurare pe care urmează să o plătească fiecare asigurat în dependenţă de factorii de risc individuali, în
special prin sistemul bonus-malus, care are menirea de a acorda reduceri legale de prime pentru conducătorii auto
disciplinați și a aplica majorări de prime pentru cei care au produs accidente rutiere din vina lor. Totodată, Sistemul
Informațional va permite schimbul de informaţii cu organele afacerilor interne în scopul exercitării funcției de control
privind posesia asigurării RCA și Carte Verde. Nu în ultimul rînd, trebuie menționat că răspunderea asigurătorului pentru
riscul asigurat va începe din momentul indicat în polița de asigurare, document care urmează a fi emis doar din Sistemul
Informațional, fapt ce va permite contracararea fraudelor legate de încheierea contractelor de asigurare cu date anterioare
producerii accidentelor rutiere.
Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se încheie
pe un termen de 12 luni,
• Se permite încheierea contractelor de asigurare cu perioade de asigurare mai mici decît
12 luni pentru autovehicule speciale, echipate de uzina producătoare sau reutilate legal
cu dispozitive şi instalaţii pentru lucrări sezoniere agricole, de deszăpezire sau alte lucrări
similare.
• Persoana care foloseşte pe teritoriul Republicii Moldova autovehicul înmatriculat în
străinătate. Contractul se încheie pe toată perioada aflării pe teritoriul Republicii
Moldova, dar pe un termen nu mai mic de 15 zile.
• Asigurătorul poate oferi reduceri de pînă la 25% din primele de asigurare persoanelor
fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe locomotorii proprietari sau utilizatori de
motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor.
• La încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă cu
persoane juridice care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi
pasageri, încadraţi în sistemul TIR - CARNET şi INTER - BUS, asigurătorii pot acorda
reduceri de pînă la 60% din prima de asigurare calculată în care transportatorii
internaţionali fac dovada deţinerii certificatului de asigurare „Carte Verde” valabil pentru
o perioadă de 12 luni.
• La stabilirea primelor de asigurare pe care asiguratul urmează să le plătească,
asigurătorul aplică sistemul bonus-malus, conform procedurii stabilite de autoritatea de
supraveghere, ce prevede reduceri anuale de 5%, dar de cel mult 50% pe parcursul a10
ani, a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru utilizatorii care,
în decursul a 10 ani
- Certificat de asigurare „Carte Verde” – document internaţional de asigurare, eliberat în numele
unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu
valabilitate în afara teritoriului ţării emitente
- Forma şi conţinutul certificatului de asigurare „Carte Verde” se stabilesc în conformitate cu
modelul aprobat de către Consiliul Birourilor.
- Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă poate fi încheiat pentru
perioade de asigurare mai mici de 12 luni, dar nu mai mici de 15 zile.
- Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurări „Carte Verde” (în continuare Consiliul -
Birourilor) – asociaţie internaţională a birourilor naţionale din statele membre ale sistemului
internaţional de asigurare „Carte Verde”, care administrează şi coordonează relaţiile între birourile
naţionale privind asigurarea de răspundere civilă auto
În asigurările benevole, raporturile dintre asigurat şi asigurător, drepturile şi obligaţiile
părţilor se stabilesc prin contract de asigurare, la condiţiile stabilite de asigurător, în
conformitate cu legislaţia în vigoare

CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse PROPRIULUI autovehicul. Astfel,
dacă poliţa de asigurare RCA despăgubeşte daunele produse terţelor persoane, atunci CASCO
despăgubeşte ASIGURATUL, indiferent cine este vinovat de accident.
• În dependenţă de contractul încheiat, CASCO poate oferi protecţie atât în R.Moldova cât şi peste
hotarele ei (Europa, Turcia şi CSI).
• Pe lângă riscurile standard acoperite, CASCO poate fi personalizat cu acoperiri şi servicii
suplimentare, în funcţie de preferinţe şi necesităţi. Preţul unei poliţe de asigurare CASCO poate varia în funcţie
de:
• Caracteristicile autovehiculului
• Modelul, marca etc;
• Anul producerii, vechimea mijlocului de transport;
• valoarea de piaţă;
• opţiunile şi clauzele contractuale
• riscurile asigurate – mai multe riscuri, un preţ mai mare;
• prezenţa/absenţa franşizei şi cuantumul acesteia – cu cât este mai mare franşiza, cu atât prima de asigurare se
micşorează;
• vârsta, stagiul şi numărul persoanelor admise la conducere – cu cât vârsta şi stagiul sunt mai mici, cu atât mai mare va
fi prima de asigurare;
• termenul de asigurare – dacă durata este mai mică de un an, de regulă, nu este mai avantajos excluzându-se anumite
facilități care sunt prezente în asigurarea contractată pe un an;
• plata integrală sau în rate – de obicei, achitarea integrală diminuează din preţul asigurării;
• istoricul şoferului – cu cât mai responsabil este conducătorul auto, cu atât prima va fi mai mică. Se pot oferi reduceri
conducătorilor auto prudenţi şi fără dosare de daune sau cu puţine antecedente;
• extinderea teritorială – cu cât teritoriul acoperit va fi mai mare, respectiv şi cuantumul primei va creşte.
BUNURI - Asigurarea facultativă a bunurilorCA "ASTERRA GRUP" SA Vă propune produsul de asigurare facultativă a bunurilor, prin
care Asigurătorul îşi asumă obligaţiile de asigurare a intereselor patrimoniale ale Asiguratului, legate de posesia, dispoziţia, folosinţa
bunurilor asigurate, ca urmare a deteriorării sau distrugerii totale sau parțiale a acestora.
• Asigurătorul poartă răspundere în limitele sumei asigurate pentru următoarele Riscuri:
• incendiu
• explozie
• fenomene naturale
• acțiunea apei
• acțiuni externe
• acţiuni ilicite ale persoanelor terţe.
• Prima se calculează în dependență de riscurile alese.
AccidenteÎn domeniul • Obiectul asigurării de accidente îl constituie interesele patrimoniale ce
asigurării de accidente vizează viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă a Asiguratului.
• Riscurile asigurate:
Compania de Asigurări • Protecţia de asigurare va acoperi, în măsura în care sunt expres
„ASTERRA GRUP" SA Vă specificate în Contractul de asigurare:

propune asigurarea a • a) Riscurile de dizabilitate permanentă sau/și deces ale asiguratului


membrilor familiilor, a survenite în urma unui accident.;
• b) Riscurile de dizabilitate permanentă, deces, traumatisme şi alte
conducătorilor auto și a leziuni corporale ale asiguratului, survenite in urma unui accident.
• Despăgubirea de asigurare:
pasagerilor, 24 din 24 ore • În cazul decesului Asiguratului din accident, suma de asigurare se
cu valabilitatea pe întreaga plăteşte Beneficiarului sau moştenitorilor legali sau testamentari a
persoanei asigurate în mărime de 100%.
lume fără luarea în • În cazul pierderii permanente a capacităţii de muncă din accident, în
consideraţie dacă persoana dependenţă de stabilirea grupei de dizabilitate:
• a) pentru dizabilitate severă - 100% din suma asigurată;
care se află peste hotarele • b) pentru dizabilitate accentuată -75 % din suma asigurată;
Republicii Moldova este în • c) pentru dizabilitate medie - 50 % din suma asigurată.
• În cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă (sau pierderea
deplasare de serviciu sau temporară a sănătăţii) din accident, - conform Contractului de
asigurare de accidente.
călătoreşte în scop
personal.
Asigurarea MEDICALĂ a cetățenilor care pleacă peste hotarePoliţa de asigurare facultativă de
sănătate pe perioada călătoriei peste hotare oferă garanţii financiare în volumul cerinţelor
financiare de protecţie prin asigurare în țara sejurului: minim 15 000 EUR, maxim 50 000 EUR.
Pentru ţările membre Uniunii Europene suma asigurată este de 30 000 EUR.
• Zonele de acoperire Asigurarea MEDICALĂ a cetățenilor care pleacă peste hotare:
• UE, CSI
• În cazul îmbolnăvirii sau accidentării a persoanei asigurate Compania "Asterra Grup" S.A. compensează prestatorului de
servicii medicale în ţara călătoriei costurile legate de cheltuielile de asistenţă medicală prestată inclusiv: serviciile
medicului, serviciile asistenţilor medicali, costul investigaţiilor de laborator şi instrumentale prescrise de medicul
curant, costul tratamentului conservativ şi chirurgical în condiţii de ambulatoriu şi/sau spital.

• În caz de necesitate medicală Compania "Asterra Grup" S.A. va compensa şi cheltuielile de evacuare a persoanei
asigurate legate de reîntoarcerea acesteia în Moldova sau cheltuielile de repatriere post-mortem, in cazul decesului
persoanei asigurate în perioada de asigurare valabilă.

• Protecţia se realizează prin intermediul reţelei internaţionale a companiei de "assistans" cu renume Nova Assistance
(telefonul hot - line a acesteia este imprimat pe versoul Poliţei remise persoanei asigurate).

• Termenul de asigurare poate cuprinde de la 2 zile până la 365 de zile.

• Fiecare deţinător de poliţă poate beneficia de asistenţă 24 din 24 ore 7 zile din săptămână.

• Dacă persoanele sunt mai învărstă de 65 ani se adaugă coificient de mașorare.

• Dacă este necesar pentru deplasarea cu scop sportiv ,se adugă coficiebt de majprare pentru risc sporit.

• PREȚUL SE CALCULEAZĂ ÎN DEPENDENȚĂ DE ȚARA ALEASĂ ȘI PERIOADA, SCOPUL CĂLĂTORIEI, VIRSTĂ


Alte tipuri de asigurări
⸎ ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - asigurarea medicală facultativă – prevede răspunderea Asigurătorului pentru prestarea serviciilor medicale
prevăzute în contractul de asigurare la survenirea cazului asigurat și anume plata pentru asistența medicală acordată Asiguratului pe teritoriul
⸎ ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A TRANSPORTATORILOR -asigurarea obligatorie de răspundere a transportatorilor față de călători -
acoperirea este prevăzută de Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători Nr.1553 din
25.02.1998. Obiect al asigurării este răspunderea civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi bunurilor călătorilor în
urma accidentelor în transport.
⸎ CMR - asigurarea facultativă a răspunderii civile a trasnportatorului și expeditorului - asigurarea CMR – obiect al asigurării constituie
interesele patrimoniale ale Asiguratului corelate cu răspunderea sa civilă pentru pagubele produse pe durata contractului de transportare şi/sau
expediere a încărcăturilor în baza condiţiilor convenţiilor internaţionale de transportare Convenţiei Internaţională CMR (1956) cu completările şi
modificările ulterioare, inclusiv în limitele procesului – verbal din 05.07.1978, iar pentru transportările multimodale - în baza condiţiilor FIATA,
utilizate în mod obligatoriu.
⸎ ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ - răspundere civilă generală – asigură protecţie în cazul când persoanele terţe îi
înaintează Asiguratului pretenţii privind compensarea pagubei suportate în urma cazului asigurat, produs pe parcursul
termenului de valabilitate a contractului de asigurare, care s-a manifestat prin: dăunarea sănătăţii sau cauzarea pagubei
materiale unei persoane fizice, cât și cauzarea pagubei materiale unei persoane juridice.
♦ răspunderii civile a întreprinderilor- surse de pericol sporit - obiectele ale asigurării sunt interesele patrimoniale ce nu
contravin legislaţiei RM, ce ţin de obligaţia Asigurătorului de a recupera prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii sau bunurilor
persoanelor fizice ori bunurilor persoanelor juridice din cauza poluării mediului înconjurător în urma activităţii de producţie a
Asiguratului la obiectul industrial periculos în limitele termenului contractului de asigurare.
♦ răspunderii civile profesionale a persoanelor fizice și juridice - ce prevede ca obiect de asigurare - interesele patrimoniale ale
Asiguratului, legate de răspunderea pentru prejudiciul cauzat persoanelor terţe în rezultatul erorii sau neglijenţei, comise în
procesul activităţii sale profesionale în timpul valabilităţii contractului de asigurare. Ect.
⸎ ASIGURĂRILE DE CREDITE – asigurarea riscurilor financiare ce califică ca obiect al asigurării interesele
patrimoniale ale Asiguratului (Beneficiarului), legate de pierderea totală sau parţială de către Asigurat
(Beneficiar), a mijloacelor băneşti proprii, acordate drept credit sau sub formă de depozit bancar, a veniturilor
sau cheltuielilor probabile suplimentare, în rezultatul neexecutării (executării necorespunzătoare) a obligaţiilor
contractuale de către participantul la afacere – contragentul Asiguratului (Beneficiarului), de rambursare a
creditului sau depozitului bancar în termenii stabiliţi şi plată a dobânzii bancare, de efectuare a plăţii costului
lucrărilor îndeplinite, mărfurilor livrate, serviciilor acordate din partea Asiguratului (Beneficiarului).

⸎ ASIGURĂRILE DE PIERDERI FINANCIARE -pierderii dreptului de proprietate –are ca obiectul al asigurării


interesele patrimoniale ale Asiguratului (Beneficiarului),legate de riscul pierderii dreptului de proprietate la un
bun imobil determinat, ce se află în circuitul civil al Republicii Moldovaşi procurat (primit) în baza contractului
de vânzare-cumpărare, donaţie, schimbului sau unei alte convenţii.

⸎ Asigurarea lucrărilor de construcții și montaj – are ca obiect de asigurare, interesele patrimoniale ale
Asiguratului, ce nu vin în contradicţie cu legislaţia Republicii Moldova, legate de îndeplinirea de către el a
lucrărilor de construcţie şi montaj, precum şi de compensarea prejudiciului, cauzat sănătăţii sau patrimoniului
terţei persoane la producerea lucrărilor de construcţie şi montaj.
Concluzii și recomandări.
Piața asigurărilor este o luptă între companii pentru clienți.
- Tarifele asigurărilor obligatorii sunt identice pentru toate companiile de asigurări ce
sunt dictate de lege și reglementate de CNPF.
- Tarifele pentru asigurările facultative diferă de la o companie la alta, dar totuși se
transmit spre acceptare către CNPF.
Pentru alege o companie de asigurare persoanele fizice cît și juridice eau in considerație:
- Asigurare mai eftină ( să achite mai puțin)
- Unii aleg companiea pentru colaborare ținînd cont de reiting și de calitatea deservirii,
specialiști de calitate.

S-ar putea să vă placă și