Sunteți pe pagina 1din 6

SJMfotaa .fa.

Hunwț
SÂU LEJTUU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Omagiu fierbinte, alese sentimente


de devotament, dragoste
și înalta stimă iubitului conducător
al partidului și statului nostru

SCRISOAREA Cuvintarea tovarășului


Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Nicolae Ceaușescu
Mult iubite și stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, Dragi tovarăși, de făurire a societății socialiste starea, dezvoltarea economico-so-
multilateral dezvoltate în România. cială independentă. Insistăm mult
Animați de profunde -sentimente de stimă și realismului și înaltei răspunderi cu care acțio- neavoastră de conducător încercat al întregii Doresc să încep prin a exprima Avem realizări mari, mai sînt și pe respectul independenței și suve­
respect, de fierbinte afecțiune tovărășească, do­ nați pentru destinele națiunii noastre - a des- națiuni pe calea progresului și bunăstării, a afir­ vii mulțumiri tuturor membrilor lipsuri și multe greutăți ; avem ranității naționale, pe neamestecul
rim să vă adresăm, cu prilejul aniversării zilei chis o epocă nouă în viața social-politică a mării sale socialiste. Comitetului Politic Executiv pentru multe de făcut pentru a asigura în treburile interne, pe renunțarea
dumneavoastră de naștere, cele mai calde feli­ României, a adus un spirit profund înnoitor în Aplicînd creator adevărurile universal valabile felicitările și urările pe care mi înfăptuirea neabătută a Programu­ la forță, și la amenințarea cu forța,
citări și urări de ani mulți și luminoși, de viață toate sectoarele construcției noastre socialiste, ale materialismului dialectic și istoric la condi­ le-au adresat cu prilejul zilei mele lui partidului, a hotărîrilor Con­ pe egalitatea în drepturi, pentru că
îndelungată în deplină sănătate și fericire, spre determinînd adinei prefaceri revoluționare în țiile concrete din România, ați adus și aduceți de naștere. gresului al Xll-lea și ale Congresu­ aceste principii constituie baza cea
binele și înălțarea întregului popor, al cauzei întreaga societate românească. Exprimind cerin­ o contribuție de inestimabilă valoare la înnoirea Totodată, doresc să exprim cele lui Frontului Democrației și Uni­ mai sigură pentru o politică de co­
edificării socialismului și comunismului pe pă­ țele obiective ale dezvoltării țării, aspirațiile și și dinamizarea gîndirii și practicii revoluționare mai calde mulțumiri activiștilor de tății Socialiste. Acum este necesar laborare, de destindere și pace.
mîntul scumpei noastre patrii. năzuințele întregului nostru popor, hotăririle din patria noastră, la îmbogățirea cu noi idei, partid și de stat, comuniștilor, tutu­ să acționăm, fiecare în domeniul Orice încălcare a acestor principii,
Cu acest prilej ne este deosebit de plăcut să Congreselor al IX-lea, al X-lea, ai Xl-lea și al teze și concepte a tezaurului teoriei socialismu­ ror oamenilor muncii, fără deose­ său de activitate, și împreună, în- orice nesocotire â drepturilor vre­
aducem un călduros omagiu proeminentei dum­ Xll-lea au mobilizat puternic întregul nostru po­ lui științific, a patrimoniului cunoașterii și crea­ bire de naționalitate, practic între­ tr-o deplină unitate, să înfăptuim unui popor afectează implicit poli­
neavoastră personalități de revoluționar și comu­ por în marea operă de creație socialistă, de ției istorice a epocii noastre. Vasta activitate pe gului nostru popor, pentru urările în viață aceste hotărîri. tica de destindere și de pace, îm­
nist de omenie, de patriot înflăcărat și militant propășire multilaterală a patriei. Perioada celor care ați desfășurat-o și o desfășurați pe tărî- și felicitările adresate, pentru senti­ Cu toate greutățile existente — piedică eforturile popoarelor pen­
de seamă al mișcării comuniste internaționale, 15 ani, de cînd vă aflați în fruntea gloriosului mul gîndirii social-politice are un rol țdeosebit mentele manifestate față de mine de care am vorbit la Congresul al tru dezvoltarea lor economico-so-
prodigioasă personalitate a politicii mondia­ nostru partid, s-a înscris, spre mîndria noastră, în înarmarea comuniștilor, a partidului cu orien­ cu " acest prilej. Văd în aceasta o Xll-lea și de aceea nu doresc acum cială, pentru progres și bunăstare.
le, să dăm glas recunoștinței și prețuirii deose­ drept cjea mai rodnică și bogată în împliniri din tări principiale de. largă perspecțivp, .în.,.ețuei-, prețuire a , activității partidului și șă.mai revin asupra lor — dacă Este necesar să promovăm cu
bite pe care comuniștii, toți oamenii muncii din ’întreaga istorie a României. Âcționînd în strînsă darea multiplelor probleme care apar în proce­ statului, o Apreciere dî politicii JusTe vom lucra cum trebuie, avem toate consecvență și m viitor această po­
România socialistă vi le poartă pentru tot ceea unitate.i in jurul partidului, al dumneavoastră, sul transformării revoluționare* a societății. Este a partidului nostru de edificare a condițiile să realizăm programul și litică. în toate domeniile, să extin­
ce ați făcut și faceți pentru progresul, prospe­ mult iubite și stimate tovarășe secretar general, de mare însemnătate contribuția dumneavoastră socialismului, de asigurare a bună­ hotărîrile Congresului. Avem în­ dem larg colaborarea, să milităm
ritatea și demnitatea patriei, pentru înflorirea ei răspurizînd cu entuziasm însuflețitoarelor îndem­ la fundamentarea teoretică’ și elaborarea măre­ stării și fericirii poporului, de în­ crederea că întregul nostru partid, neabătut pentru destindere, pentru
continuă în deplină independență și suveranitate, nuri ce le adresați țării, exemplului personal ce-l țului Program al făuririi societății socialiste mul­ tărire a independenței și suverani­ toți oamenii muncii, fără deosebire pace, pentru respectarea indepen­
împreună cu întreaga noastră națiune dăm o dați în permanență întregii națiuni, poporul nos­ tății patriei. de naționalitate, întregul popor denței fiecărei națiuni. Aș dori să
înaltă cinstire vieții și activității dumneavoastră tilateral dezvoltate și înaintării României spre
tru — ridicat astăzi la condiția de popor cu comunism - carta politică și ideologică a parti­ Consider aprecierile făcute la este hotărît să acționeze, într-o de­ exprim, și cu acest prilej, convin­
consacrate, din cei mai tineri ani, slujirii cu adevărat liber, deplin stăpîn pe destinele sale— dului nostru, care unește și impulsionează pu­ adresa activității mele ca o expre­ plină unitate, în acest scop. Aceas­ gerea că, în ciuda încordării ac­
neînfricare a intereselor vitale ale poporului, mă­ a dobîndit minunate realizări în dezvoltarea și ternic energiile creatoare și forțele întregului sie a faptului că, împreună cu în­ ta constituie cea mai bună garan­ tuale, a problemelor grave din via­
reței epopei a luptei revoluționare împotriva modernizarea forțelor de producție, a economiei popor în măreața Operă de zidire pe pămîntul tregul colectiv — Comitetul Politic ție că vonr putea înfăptui minuna­ ța internațională, există posibilități
exploatării și asupririi burghezo-moșierești, pen­ naționale, în ridicarea tuturor județelor și, locali­ Executiv — cu Comitetul Central, tul Program care asigură ridicarea reale de a se depăși această! situa­
tru libertatea și independența țării, pentru trium­ patriei a celei mai drepte și umane orînduiri din cu întregul partid și popor acțio­
tăților patriei, in înflorirea puternică a științei, în- țării noastre pe o treaptă supe­ ție, de a se asigura continuarea po­
ful marilor idealuri ale socialismului în România. cite a cunoscut vreodată omenirea. nez pentru a asigura realizarea mă­ rioară de progres și civilizație. liticii de destindere în Europa și în
Se bucură de unanimă apreciere în rîndurile vățămîntului și culturii, în îmbogățirea continuă Prețuim în mod deosebit contribuția dumnea­ întreaga lume.
rețelor obiective înscrise în Progra­ Există, într-adevăr, probleme
tuturor fiilor patriei inestimabila contribuție pe a vieții materiale și spirituale, în perfecționarea voastră hotărîtoare la întărirea partidului nostru mul partidului. Așa cum am spus grele în viața internațională, atît Așa cum am subliniat la Con­
care o aduceți, prin activitatea dumneavoastră relațiilor de producție și sociale, a conducerii comunist și creșterea rolului său conducător în și în alte împrejurări, pentru mine de ordin economic, cît și politic — gresul al Xll-lea și la Congresul
neobosită în fruntea partidului și statului, la des­ democratice a societății. Se poate spune că tot societate, la perfecționare'^ continuă a formelor nu există țel mai înalt decît acela între acestea existînd o strînsă in­ Frontului Democrației și Unității
fășurarea cu succes a operei istorice de con­ ceea ce a înfăptuit poporul nostru în acest de­ de a servi cauza socialismului și terdependență, o condiționare reci­ Socialiste, avem obligația față de
strucție a noii orînduiri în România, la elabo­ și metodelor sale de activitate și legarea tot
ceniu și jumătate este nemijlocit legat de nu­ comunismului, interesele poporului procă. Politica partidului și statu­ poporul nostru și față de cauza ge­
rarea și promovarea celor mai corespunzătoare mele dumneavoastră, de fapta și gindirea dum- (Continuare în pag. a III-a) meu, bunăstarea și fericirea sa, in­ lui nostru în această privință este, nerală a destinderii și păcii să fa­
căi și soluții pentru înaintarea tot mai accele­ dependența țării, cauza generală a cred, destul de clară. Ea este una­ cem totul pentru a contribui la
rată a țării pe calea socialismului și comunis­ socialismului, a destinderii și păcii nim aprobată de întregul popor și realizarea acestei politici.
mului și ridicarea ei pe trepte mereu mai înalte
de civilizație și progres. Perioada inaugurată de
COMITETUL POLITIC EXECUTIV internaționale. se bucură de apreciere pe plan in­ Aș dori să menționez încă o dată
Nu am de gînd să fac acum o ternațional, tocmai pentru că por­
- Congresul al IX-lea - ale cărui hotărîri poartă AL COMITETULUI CENTRAL expunere asupra problemelor in­ nește de la necesitatea dezvoltării
necesitatea de a acționa cu toată
fermitatea, fiecare în domeniul
din plin pecetea gîndirii dumneavoastră nova- terne și nici asupra celor interna­
toore, clădită pe temeiuri profund științifice, a AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN colaborării cu toate statele, fără său de activitate, pentru . înfăp­
/ ționale. Avem un Program clar.
Congresul al Xll-lea al partidului
deosebire de orînduire socială,
pentru că acționăm, în fapt, pentru
tuirea hotărîrilor Congresului al
Xll-lea, de a face totul pentru
a adoptat hotărîri de importanță dezvoltarea relațiilor cu țările so­ întărirea partidului, a forței și uni­
deosebită pentru ndua etapă de cialiste, cu țările în curs de dezvol­ tății sale — garanția înfăptuirii cu
pa ■■ ■ . v ■ a vn dezvoltare a României, iar Con­ tare, cu celelalte state, inclusiv cu succes a tuturor obiectivelor pe

Felicitări si urări adresate tovarășului Nicolae Ceausescu gresul Frontului Democrației și


Unității Socialiste și-a însușit aces­
te hotărîri, demonstrînd puternica
unitate a întregului nostru popor
țările capitaliste dezvoltate. Consi­
derăm că numai pe baza unei largi
colaborări internaționale se poate
asigura înfăptuirea obiectivelor po­
care ni le-am propus — de a mi­
lita, în spiritul hotărîrilor Frontu­
lui Democrației și Unității Socia­
liste, pentru cimentarea neconteni-
A în jurul’ partidului, hotărîrea sa porului nostru, precum și ale fiecă­

de Comitetul Politic Executiv al C.C P. C. R. neabătută de a înfăptui Programul rui popor, de a-și asigura bună­ (Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre­


tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So­
cialiste România, a fost sărbătorit,
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
sîmbătă, 26 ianuarie, cu prilejul, ani­
versării zilei sale de naștere, de
membrii Comitetului Politic Execu­
tiv al C.C. al P.C.R., în cadrul unei
ceremonii care a avut loc la sediul
Comitetului Central al partidului.
La ceremonie au participat tova­
NICOLAE CEAUȘESCU
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Cor­
nel Burtică, Virgil Cazacu, Lina Cio-
banu, Ion Coman, Nicolae Constan­
tin, Constantin Dăscălescu, Ion Din-
Ambasadorul Uniunii Sovietice
că, Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Tovarășul Nicolae Ceaușescu, brilor Biroului Politic al C.C. al al P.C.U.S., tovarășul Nicolae
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, secretar general al Partidului Co­ P.C.U.S., cele mai calde felicitări, Ceaușescu a arătat că le apreciază
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru munist Român, președintele Repu­ urări de multă sănătate, de noi succe­ ca o expresie a bunelor relații sta­
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- blicii Socialiste România, a primit, se in activitatea deosebit de impor­ tornicite intre partidele și popoarele
te Răutu, Aneta Spornic, Virgil Tro- simbătă dimineața, pe V. I. Droz­ tantă pe care o desfășoară in frun­ noastre. Secretarul general al Parti­
fin. Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, denko, ambasadorul Uniunii Sovie­ tea partidului și statului nostru. îm­ dului Comunist Român a exprimat
Mihai Gere, Nicolae Giosan. Suzana tice la București, la cererea aces­ preună cu încrederea că relațiile de convingerea sa și a Comitetului Po­
Gâdea, Ion Ioniță, AnaMureșan, tuia. prietenie și colaborare dintre P.C.U.S. litic Executiv al C.C. al P.C.R. că
Elena Nae, Marin Rădoi.Richard Ambasadorul sovietic a- arătat că și P.C.R., dintre Uniunea Sovietică bunele raporturi dintre P.C.R. și
Winter, Dumitru Popa, Ilie Rădules­ îi revine deosebita cinste de a trans­ și România se vor dezvolta in inte­ P.C.U.S., dintre cele două țări se vor
cu, Marin Vasile. mite tovarășului Nicolae Ceaușescu, resul popoarelor român și sovietice, dezvolta și in viitor, ele servind in­
Tovarășul Ilie Verdeț a dat citire cu prilejul aniversării zilei sale de al cauzei socialismului și păcii. tereselor ambelor popoare, cauzei
scrisorii pe care Comitetul Politic naștere, din partea tovarășului L. I. Mulțumind pentru felicitările ce generale a socialismului, destinderii
Executiv al C.C. al P.C.R. a adre- Brejriev, secretar general al C.C. al i-au fost adresate din partea tova­ și păcii in lume.
sat-o tovarășului Nicolae Ceaușescu, P.C.U.S., președintele Prezidiului So­ rășului L. I. Brejnev și a celorlalți întrevederea s-a desfășurat într-o
cu prilejul aniversării zilei de naș­ vietului Suprem al U.R.S.S., a mem­ membri ai Biroului Politic al C.C. atmosferă caldă, tovărășească.
tere.
Mulțumind călduros pentru urările
și sentimentele exprimate, a luat
cuvîntul tovarășul NICOLAE Ambasadorul R. P. Bulgaria
CEAUȘESCU. Sîmbătă dimineața, tovarășul garia. în mesaj sînt exprimate calde Nicolae Ceaușescu a subliniat că a-
Membrii Comitetului Politic Exe­ Nicolae Ceaușescu. secretar general felicitări și urări de noi succese cesta constituie o expresie a relații­
cutiv al C.C. al P.C.R. au felici­ al Partidului Comunist Român, pre­ în activitatea tovarășului Nicolae lor bune dintre partidele, țările șl
tat cu toată dragostea și stima ședintele Republicii Socialiste Româ­ Ceaușescu consacrată progresului și popoarele noastre și a împărtășit
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, nia, a primit pe Petar Danailov, am­ bunăstării poporului român, cauzei convingerea că relațiile de strinsă
l-au îmbrățișat cu caldă afecțiu­ basadorul Republicii Populare Bulga­ socialismului și păcii în lume, pre­ prietenie și colaborare româno-bul-
ne, urîndu-i din inimă ani mulți ria la București, la cererea acestuia. cum și convingerea că relațiile ro- gare se vor dezvolta în continuare,
și fericiți, în deplină sănătate și Ambasadorul bulgar a inminat to­ mâno-bulgare se vor dezvolta și in corespunzind pe deplin intereselor
putere de muncă, succese tot mai varășului Nicolae Ceaușescu. cu pri­ viitor in spiritul hotărîrilor și acor­ celor două popoare, cauzei socialis­
mari în activitatea de înaltă răspun­ lejul aniversării zilei sale de naștere, mului. destinderii . și păcii interna­
dere ce o desfășoară în fruntea un mesaj de prietenie din partea to­ durilor convenite la nivel înalt, in
partidului și statului, spre slava și varășului Todor Jivkov, prim-secre- interesul partidelor, țărilor și po­ ționale.
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin­ poarelor noastre. Convorbirea s-a desfășurat într-o
(Continuare in pag. a III-a) tele Consiliului de Stat al R.P. Bul­ Mulțumind pentru mesaj, tovarășul atmosferă caldă, tovărășească.
PAGINA 2 SCINTEIA—duminică 21 ianuarie 1980

Din inima țării, a partidului și poporului - stimă și prețuire,


respect și recunoștință pentru activitatea neobosită,
consacrată cauzei progresului și civilizației noastre socialiste
VIBRANTE MESAJE DE NEȚĂRMURIT ATAȘAMENT, DE LUMINOASĂ CINSTIRE ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘTERE
în telegrama adresată de Comitetul statornică pe care o manifestați, pen­ „Sărbătorirea zilei dumneavoastră în telegrama Comitetului județean mânească de care se leagă începutul odată cu profundul lor omagiu pen­ în telegrama Comisiei Centrale do
municipal București al P.C.R. se tru ca aceste meleaguri de istorie și de naștere constituie pentru noi un Ialomița al Partidului Comunist Ro­ plămădirii ființei noastre naționale, tru munca și lupta pline de dăruire, Revizie a Partidului Comunist Ro­
arată : „Aniversarea zilei dumnea­ legendă să cunoască azi puternice .mihUhat prilej de a ne reafirma ade­ mân se arată, intre altele: „Vă da­ colț de țară înfloritor și prosper, ra­ de pasiune revoluționară și înaltă mân se arată : „Ziua ’ dumneavoas­
voastră de naștere, sărbătorită cu cea transformări revoluționare, , la care, ziunea .entuziastă la politica internă torăm cele mai fecunde pagini din is­ cordat puternic, la ritmul marilor responsabilitate comunistă, consa­ tră de naștere, ne oferă plăcutul
rnai aleasă considerație și cinstire de cu siguranță, nici n-au cutezat Să vi­ și externă a partidului și statului, toria patriei, care înscriu și împlini­ prefaceri ale prezentului socialist și crate cauzei socialismului și comu­ prilej de a vă adresa cele mai
întregul popor, este pentru noi, co­ seze înaintașii noștri, prefaceri ce se simțămintele de nemărginită dragoste rile județului Ialomița pe coordona­ înscris vertiginos pe coordonatele nismului în scumpa noastră patrie — călduroase felicitări împreună cu
muniștii, pentrli toți oamenii muncii leagă nemijlocit de numele și activi­ și recunoștință fată de dumneavoas­ tele edificării societății socialiste viitorului strălucit, conturat de Con­ se arată în telegrama adresată de urarea de multă sănătate și putere
din Capitală, o fericită ocazie să vă tatea dumneavoastră, de grija cu tră, prestigioasă personalitate a lumii multilateral dezvoltate, înglobînd. in­ gresul al XII-lea al Partidului Co­ Comitetul județean Prahova al P.C.R. de muncă, ani îndelungați și rodnici
exprimăm, din adincul inimii, cele care ne înconjurați permanent, de contemporane, omul de a cărui ma­ tr-un tot armonios, oțelul fierbinte munist Român — păstrînd din stră­ și comitetul executiv al consiliului în neobosita dumneavoastră activi­
mai vii și calde felicitări și să vă sfaturile atît de prețioase pe care ni gistrală operă teoretică și practică produs de gigantul siderurgic de la buni obiceiul de a sărbători așa cum popular județean. Strins uniți în tate desfășurată în fruntea partidu­
adresăm, cu deosebit respect, fierbin­ le-ați dat și ni le dați. continuu. Vă sînt indisolubil legate marile cuce­ Călărași — amplasat și construit la se cuvine, cu fierbinte dragoste și jurul partidului, avînd în persoana lui și statului, spre binele și pros­
tea noastră urare să trăiți, în sănă­ asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae riri revoluționare ale poporului ro­ inițiativa dumneavoastră — recoltele nețărmurită recunoștință, pe cei mai dumneavoastră un dîrz și înțelept peritatea întregului nostru nopor, a
tate, ani mulțî și fericiți, întru gloria Ceaușescu, că, urmindu-vă neabătut mân, cadrul fertil, profund democra­ mereu mai bogate ale mănosului Bă­ de seamă fii ai neamului, ne expri­ conducător, un exemplu strălucit de înfloririi și propășirii României so­
și măreția patriei în drumul său exemplul. Vom face tot ce depinde de tic, de participare activă, liberă si răgan ialomițean, marile obiective măm gîndurile și simțămintele de muncă și viață, ne angajăm, mult cialiste.
triumfal spre zOrii luminoși ăi comu­ noi pentru â realiza în mod exem­ conștientă a întregii națiuni la fău­ industriale, agricole și social-cultura- stimă și aleasă prețuire ce le nutrim stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,' încredintindu-vă de înalta stimă șl
nismului. în această li aniversară, plar sarcinile ce ne revin din măre­ rirea destinului comunist al patriei, le înălțate în acești ani de triumf, față de dumneavoastră, mult iubite și să facem totul pentru transpunerea prețuire ce vi le purtăm, vă asigu­
vă aducem un vibrant omagiu, înso­ țul program de înflorire a patriei, la afirmarea internațională și creș­ dezvoltarea fără precedent a orașelor stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în viată a hotăririlor istorice adop­ răm. și cu acest prilej, de angaja­
țit de profunda noastră admirație înscris cu litere de aur in- documen­ terea prestigiului ei în lume — se și satelor de pe meleagurile noastre, adresîndu-vă, din adîncul inimilor tate de cel de-al XII-lea Congres al mentul nostru plenar > în realizarea
față de prodigioasa activitate pe tele Congresului al XII-lea al Parti­ arată in telegrama trimisă de biroul în trecut vitregite,, viața liberă de noastre, cu prilejul zilei dumnea­ Partidului Comunist Român. Sintem sarcinilor ce ne revin din istoricele
care, de aproape Cinei decenii. 0 dului COmUniSt Român. Comitetului județean Gorj al P.C.R. astăzi, munca rodnică și plină de sa­ voastră de naștere, calde și sincere ferm hotărîți să dăm viață indica­ hotărîri ale Congresului al XII-lea al
desfășurați cu nemărginită dăruire Să ne trăiți intru multi ani !“. și comitetul executiv al consiliului tisfacții a locuitorilor, bunăstarea că­ felicitări, tradiționala urare „La țiilor dumneavoastră , de a valorifica partidului, in înfăptuirea, exemplară
patriotică, înflăcărată dîrzenie și popular județean. minelor lor. multi ani 1“ — se arată în telegrama la un nivel superior posibilitățile a politicii interne și externe a Parti­
pasiune comunistă, neasemuită vi- „Asemenea întregului popor, comu­ Noi, comuniștii, toti oamenii mun­ Ati fost de multe ori în județul trimisă de Comitetul județean Me­ umane și materiale de care dispu­ dului Comunist Român. «La mulți
goare, tenacitate și cutezanță revolu­ niștii, toți oamenii muncii, români, ții din județul Gorj sîntem hotărîti nostru, ne-ați sfătuit și îndemnat, hedinți al P.C.R. nem, de a ne intensifica eforturile ani !»“.
ționară, în vederea înfăptuirii celor maghiari, germani și de alte naționa­ să dăm pe mai departe expresie înal­ ne-ați îmbărbătat în depășirea mo­ Prețuind din toată inima activita­ pentru ca județul Prahova să reali­
mai scumpe idealuri de dreptate, li­ lități, din județul Brașov dăU o înaltă tei prețuiri pe care v-o purtăm prin mentelor grele ; am primit întot­ tea neobosită pe care o desfășurat!, zeze integral mobilizatoarele sarcini în telegrama adresată de Comite­
bertate, bunăstare, progres și pace apreciere și aduc uh cald omagiu, pUnerea în Valoare a tuturor rezerve­ deauna, cu imensă bucurie și satis­ exprimînd deplina adeziune și apro­ economico-sociale ce-i revin în anul tul organizației de partid a aparatu­
ale poporului român. plin de recunoștință, îndelungatei lor de care dispunem, în vederea în­ facție, ' urările de sănătate și fericire bare față de politica clarvăzătoare, 1980 și pe întregul cincinal. lui C.C. al P.C.R. se menționează :
întreaga dumneavoastră activitate dumneavoastră activități de militant făptuirii neabătute a istoricelor o- pe care ni le-ați adresat în repetate internă Și externă, promovată cu în aceste clipe sărbătorești, vă ru­ „Vă datorăm, mult stimate si iubite
teoretică și practică, reprezentînd o comunist, de eminent conducător de biective adoptate de Congresul al rînduri. consecventă de partidul și statul nos­ găm să primiți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general al partidu­
contribuție remarcabilă la dezvoltarea partid și de stat, de proeminentă XII-lea al partidului și de recentul Vă rugăm, în această zi de sărbă­ tru, în frunte cu dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, urarea lui, nu numai un concept de o deo­
creatoare a teoriei revoluționare a personalitate a lumii contemporane sțrăbună «La mulți. ani !»“. sebită valoare științifică privind
clasei muncitoare, la îmbogățirea — activitate pe care fiți, dedicat’d și practica și teoria revoluționară a
tezaurului experienței și luptei pen­ o dedicați cu înflăcărată dragoste „Avem marea cinste și fericirea ca, construcției socialiste în România,
tru transformarea revoluționară a față de țară și nepieritor patos revo­ în numele comuniștilor, al tuturor care a îmbogățit patrimoniul .spiri­
societății, s§ constituie într-o vastă
operă de înaltă valoare științifică —-
luționar progresului material și spi­
ritual al patriei, bunăstării și ferici­ ® Strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, celor ce trăiesc și muncesc pe aceste
străvechi meleaguri ale patriei — ro­
tual universal, dar și îndemnul co­
munist de a fi mereu în mijlocul
generalizare strălucită a procesului rii poporului, afirmării tot mai pres­ mâni, germani, maghiari, sîrbi și de oamenilor, al vieții, de a fi partici­
construcției noii societăți în țara
noastră, a problemelor complexe ale
lumii contemporane, care jalonează
tigioase, independente și suverane a
României în viațâ internațională,
făuririi unei lumi rtiâi bund și mai,
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne vom alte naționalități — să vă transmi­
tem. din adincul inimilor noastre, la
pant! activi la înfăptuirea hotăriri­
lor istorice stabilite de Congresul ăl
aniversarea zilei de naștere, cele mai XII-lea al partidului, implicindu-ne
în chip magistral strategia și tactica drepte pe planeta noastră — se men­ calde felicitări, viață îndelungată, u- mai direct în solutionarea tuturor
edificării socialismului Și comunis­
mului și conferă noi dimensiuni
ționează in telegrama adresată de
Biroul Comitetului județean Brașov dedica întreaga noastră energie și capacitate rări de sănătate și multă putere de
muncă — se arată, între altele, în te­
problemelor care condiționează reali­
zarea integrală a actualului cinc.inal,
luptei pentru făurirea Unei lumi a al P.C.R, legrama adresată de Comitetul jude­ îndeplinirea obiectivelor înscrise în
păcii Și dreptății, a egalității depline
între toate popoarele, a prosperității
în aceste zile de mare sărbătoare,
ne reinnoim angajamentul solemn de
a urma neabătut luminosul dumnea­
creatoare înfăptuirii exemplare a însuflețitoarelor țean Timiș al Partidului Comunist
Român.
Programul partidului.
Reafirmăm cu deplin temei si le­
și progresului' întregii umanități. Sint neșterse în memoria și conști­ gitimă mindrie că datorită activității
voastră exemplu de muncă și viață,
Pătrunși de. adîncă emoție și
nețărmurită mindrie, oamenii mun­
cii din Capitală vă exprimă sen­
de â înfăptui ta mod exerrtplâr sar­
cinile Ce ne revin din documentele
obiective ale Congresului al XII-lea ința noastră strălucitele vizite de lu­
cru efectuate in decursul anilor/ îm­
dumneavoastră inestimabile, de o ex­
cepțională însemnătate, stilul și me­
programatice ale Congresului al preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, todele noastre de muncă, mijloacele
timentele de dragoste, profundă recu­ în județul Timiș, dovadă clară a grijii pe care le folosim pentru creșterea
noștință și cete mâi alese mulțumiri XII-lea al Partidului Comunist Calitativă a întregii munci a organe­
pentru Sprijinul multilateral și per­ Român, prețioasele indicații ce hi statornice fată de, dezvo'tarea ascen­
lor și organizațiilor de partid au
manent pe care ni-1 acordați^ în dez­
voltarea economică și socială a mu­
le-ați dat cu prilejul recentei vizite
de lucru efectuate în municipiul Bra­ • ttî adevăr cunoscut și prețuit de întreg poporul: dentă a acestor locuri, fată de creș­
terea contt’ibutiei tuturor județelor la
propășirea materială și spirituală, la
căpătat valențe noi în marele proces
de unire a eforturilor întregului
nicipiului București, asigurindu-vă că șov.
popor pentru înfăptuirea mărețpi
vom fâce totul pentru ea. laolaltă
cu întregul nOStru popor, sttînS uniți
Vă rugăm să primiți, iubita tova­
rășe Nicolae Ceaușescu, urările noas­ In cununa înălțătoarelor realizări socialiste ale ridicarea unei patrii libere și inde­
pendente. opere de construire a socialismului
și comunismului pe pămintul Româ­
în jurUI partidului, al dumneavoas­ tre sincere, pornite dih adih'CUl ini­ Voință a voinței întregului partid și niei.
tră, să iie sporim neîncetat contribu­ mii, de multi ani în deplină Sănătate, popor, Congresul al.XII-lea al P.C.R.
ția la transpunerea în viață a Pro­
gramului partidului de făurire a
putere de muncă și noi succese în ac­
tivitatea dumneavoastră de supremă patriei se află, strălucit întruchipate, gindul și v-a reînvestit in funcția supremă de
secretar general al partidului, iar
Vă încredințăm, tovarășe secretar
general, că noi, comuniștii din apara->
tul C.C. al P.C.R., toți cei care
Societății socialiste multilateral dez­ și riobilă răspundere pe cate o. des- recentul Congres , al Frontului De­
mocrației și Unitiății Socialiste v-a își desfășoară activitatea îh organ!-*
voltate și înaintare a României spre
comunism.1*
făȘUrăți în frUhtea partidului și sta­
tului, spre binele Și fericirea poporu­
lui român",
fapta patriotică, revoluționară ale celui mai iubit reales in fruntea' celui mai larg și
reprezentativ organism politic al so­
zatiile noastre de partid, nu vom
precupeți nici, un efort... vom pune ,
„CU aleasă emoție și bucurie, ală­ cietății noastre. \ întreaga putere de muncă? toată
turi dă ititregUl nostru popor, ne în­
dreptăm gîndurile Și cele mai nobile
„Dînd glas sentimentelor de nemăr­
ginită dragoste .Și de aleasă recunoș­ și ales fiu ai său Noi, comuniștii tirhișenî, toți oame­
nii muncii de pe aceste plaiuri ro­
energia ■ creatoare îh slujba transpu­
nerii in viată a ideilor, sarcinilor și
sentimente de dragoste și recunoștin­ tință de care sînt animați comu- mânești, fără deosebire de naționali­ indicațiilor dumneavoastră pentru
ță către dumneavoastră, mult iubite și hișțli, toți locuitorii acestor plaiuri tate, vă rugăm să primiți, iubite to­ creșterea rolului conducător al parti­
stimată tovarășe Nicolae Ceaușescu, străvechi. Comitetul județean Dîm­ varășe Nicolae Ceaușescu, mesajul dului in întreaga viață politică, eco­
cu prilejul zilei de naștere — se ara­
tă fn teiegrâtaa adresată de Comite­
bovița al P.C.R. șî consîiiul popular
județean vă adresează, cu prilejui ® înfrățiți de aedeași patriotice năzuințe, în dimatd cel mai curat la acest moment săr­
bătoresc : sănătate și fericire, putere
nomică și socială a tării, pentru în­
tărirea pe mai departe a coeziunii
poporului în jurul partidului, al se-
tul județeăn Bihor al P.C.R. Activi­ zilei dumneavoastră de fiâștere, un de muncă neobosită, ani multi și
vibrant omagiu și urarea fierbinte de ■cretarului său;general. ■
tatea dumneavoastră nobilă este pen­
tru toți comuniștii cea mai vie pildă
dâ dragoste Și dăruire patriotică pen­
viață lungă, de fericire, in deplină
sănătate și putere de muncă, pentru
fertil al înaltei responsabilități civice, al demo­ rodnici spre binele! și slava partidu­
lui, a poporului, a‘ țării ! «La mulți’
ani !»“.
îngăduiti-ne/ mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ală­
tru cauza comunismului și păcii, în­ înfăptuirea fhărețelor idealuri cărora turăm urările noastre marelui orna-
truchipează exemplar avintul revo­
luționai’ și gîridirea științifică, crea-
v-ațî dăruit și Vă dăfuiți tu neclin­
tită pasiune revbluțioharâ *— Se crației socialiste, oamenii muncii, români, maghiari, Spicuim din telegrama adresată de
Biroul Marii Adunări Naționale :
giU pe care națiunea întreagă îl
aduce celui mai iubit fiu al său.
dorindu-vă din tot sufletul «La mulți
toafP, atașamentul fâță de înaltele arătă întf-o altă telegramă. „Aniversarea dumneavoastră consti­
tuie o mare sărbătoare, un prilej ani !»“.
idei ăle umanismului și păcii. Dum­
neavoastră, stimate tovarășe secretar
general, sînteți simbolul unității de
Comuniștii, toți oamenii acestbr
meleaguri sint mindri și fericiți de a
munci și trăi intr-o asemenea epocă
germani și de alte naționalități, se angajează să pentru a ne exprima mindria de a
avea în fruntea partidului și a tării Uniunea scriitorilor menționează
nezdruncinat a națiunii noastre so­ de neasemuită înflorire, de demni­ pe cel mai iubit și devotat fiu al în telegrama sa : „Printre sărbăto­
cialiste. ai independentei și suverani­
tății, al prestigiului mereu crescînd
tate și prosperitate, de a vă avea in
fruntea partidului și â țării pe dum­
aducă țării noi și mărețe împliniri poporului, garanție sigură a înfăp­
tuirii cu deplin succes a mărețelor
rile de durată, ale istoriei noastre _
naționale se înscrie și ziua dum­
al României socialiste. Vă sintem neavoastră, mult iubite și stimate obiective înscrise in istoricele hotă­ neavoastră de naștere, cu puternica el
recunoscători că sub conducerea tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai rîri ale celui de-al XII-lea Congres strălucire contemporană ș.i cu între­
dumneavoastră partidul și poporul iubit fiu al poporului, revoluționarul al Partidului Comunist Român și ale gul ei Conținut de semnificații.
iibstru au înscris cele mai glorioase îndrăzneț, patriotul înflăcărat șî in­ forum al Frontului Democrației și toare, să primiți aceleași urări și Congresului al II-lea al Frontului Prin voința Partidului Comunist Ro-
mîndri că sîntem contemporanii Democrației și Unității Socialiste. mîn și a întregului nostru popor,
pâgini de istorie, au dobîndit cele ternaționalistul consecvent, bărbatul Unității Socialiste. strămoșescul «La mulți ani!» *— acestui ev luminos și părtași la mă­
mâi strălucite victorii în edificarea ales de istorie, în cea mai♦tumul­ Pentru grija părintească ce ne-o expresia dorinței noastre unanime de Patriot înflăcărat, comunist de dumneavoastră conduceți cu mină
rețele împliniri socialiste, la afir­ sigură și ochi cutezător edificarea
noii societăți și Un prestigiu fără pre­ tuoasă perioadă a ei, să ducă cu pUrtațl, pentru munca dumneavoas­ a he călăuzi in continuare pe drumul marea prestigiului României in viata omenie, dumneavoastră puneți mai
cedent pe. plan internațional. strălucire mai departe neprețuita tră eroică dedicată bunăstării și fe­ spre cele mal înalte trepte ale pro­ politică internațională, noi. comu­ presus de orice binele nostru, al tu­ unei lumi mai bune și mai drepte pe
Comuniștii, ceilalți Oameni ăl mun­ operă a ctitorilor de neam și țară. ricirii celor ce muncesc, ne alăturăm, gresului și civilizației, văzind in a- niștii, toți locuitorii Mehedințiului, vâ turor, cauza propășirii patriei, con­ pămintul strămoșesc. De cînd v-ați
cii, româfii, maghiari și de alte na­ 6u nețărmurită bucurie, glasului si ceasta chezășia sigură a îndeplinirii asigurăm, mult stimate și iubite ducted cu nesecată energie și impre­ asumat răspunderea pentru destinul
ționalități, din județul Bihor se află Ne alăturăm, cu toată ființa, sionantă clarviziune destinele Româ­ de aur al tării, fapt de netăgăduit
imensului șuvoi de sentimente de simțirii Întregului popor ?1 Vă adre­ hotăririlor, celui de-al XII-lea Con­ conducător, că sintem hotăriti să do­
angajați cu toată forța Și capacitatea dragoste, Stimă și admirație ce por­ săm cu toată căldura inimilor noas­ gres al Partidului Comunist Român, vedim prin fapte tot mai demne de niei. Laborioasa dumneavoastră acti­ este că România și-a cîștigat pe
lor creatoare pehtru a înfăptui tre, mult iubite și stimate tovarășe a realizării Programului partidului, a muncă, la fel ca și pinâ acum, că vitate la cirma-- destinelor națiunii plan economic și social. în politica
neabătut politica realistă, . profund nește fără contenire cătfe dumnea­ noastre socialiste, gindirea înțeleap­ internă și externă, un 10c de înăl­
voastră, mult stimate și Iubite to­ Nicolae "Ceaușescu, strămoșeasca întregii sale politici interhe și exter­ știm să vă urmăm înălțătorul exem­
științifică â Partidului Comunist varășe Nicolae CfeaușescU, din toate urare «La mulți ani !*“ ne, ce reprezintă propriul nostru pro­ plu de muncă fără preget, de devota­ tă, plină de cutezanță revoluționară, țare în fata omenirii întregi, pe cară
Român, afirmată încă o dată, in mod satele și orașele patriei, din fiecare gram de viață, de muncă și de ac­ ment, patos revoluționar și cutezan­ energia dumneavoastră pilduitoare au nu l-a avut niciodată.
magistral, în documentele celui de-al casă de om, pehtru a vă ura să ne In telegrama adresată de Comite­ țiune". ță pentru făurirea viitorului comu­ dat valențe și orizonturi noi activi­ Vă știm cumpănind, fără Contenire,
XÎI-lââ Congres Și amplificate în ini­ trăiți intru mulți ani, cu sufletul tul județean Harghita al P.C.R. se nist al patriei". tății partidului și statului nostru, asupra lucrului țării, deopotrivă
mile noastre ca operă fundamentală mereu tinăr cit țara, cu sănătate și arată : „Aniversarea zilei dum­ „Cu nestinsă mindrie patriotică, muncii creatoare a poporului român. asupra tntimplărilor din lumea dina­
a activității dumneavoastră teoretice fericire, să conduceți partidul și neavoastră de naștere ne oferă mi­ maramureșenii, asemeni întregului Biroul Comitetului județean Neamț Cu aceste ginduri și sentimente^ de fară și cu atît mai mult încununăm
și practice. poporul ani mulți și rodnici, spre nunatul prilej ca, in numele comu­ nostru popor, evocă la această săr­ al P.C.R. scrie în telegrama sa : înaltă prețuire și stimă, vă rugăm, ziua dumneavoastră de naștere cu o
Cu adîncă stimă, cu alese senti­ glofiâ minunatei și eternei Româ­ niștilor, al tuturor oamenilor mun­ bătoare scumpă nouă, tuturor, ma­ „Sintetizînd in cel mai înalt grad incă o dată, mult stimate tovarășe aură de lumină. Fie. deci, ca ziua de
mente omagiale, ne alăturăm gîndu­ nii". cii români și maghiari din județul rile merite cu care dumneavoastră, virtuțile de luptă și de muncă ale Nicolae Ceaușescu, să primiți res­ naștere să vă fie însemnată de sta­
rile intr-un glas cu țară 'spre a vă Harghita, să vă adresăm cele mai mult iubite și stimate tovarășe marilor bărbați ai neamului nostru, pectuoasele noastre felicitări, urări tornica noastră iubire și prețuire, de
ura, 6u prilejul zilei dumneavoastră în telegrama adresată de Comite­ calde Sentimente de dragoste, de a- Nicolae Ceaușescu, ati intrat pentru patriotismul fierbinte, Înaltul spirit de multă sănătate, fericire, viată în­ devotamentul tuturor scriitorilor care
de naștere, viață îndelungată, multă tul județean Dolj al P.C.R. se men­ dîncă considerație și recunoștință fată totdeauna in istoria contemporană a de ' sacrificiu, clarviziunea științifică delungată". trăiesc și muncesc in- această tară.
sănătate și putere de rhutică pentru ționează : „Noi vedem, de fiecare de neobosita activitate ce o desfă­ României și a celei universale ca cel și cutezanța revoluționară, dumnea­ Să trăiti întru multi ani 1“
a conduce și în viitor destinele po­ dată, în această sărbătoare atît de șurat in fruntea partidului și sta­ mai autentic și strălucit exponent- al voastră întruchipați pentru poporul „Astăzi, cînd întreaga națiune vă
porului român în opera de înălțare a apropiată cugetului și simțirii româ­ tului nostru, pentru binele si pros­ nobilelor aspirații ale poporului ro­ român imaginea conducătorului poli­ dedică cele mai alese ginduri și sen­ „Cu prilejul aniversării zilei dum­
României pe cele mai înalte culmi nești, deopotrivă, cinstirea unei peritatea întregului popor. mân, ca neclintit și vrednic purtă­ tic și strategului vizionar, care se timente, cu prilejul aniversării zilei neavoastră de naștere, întregul co­
ale progresului și .civilizației, socia­ Covîfșitoare personalități, cît și a întf-uft autentic climat de demo­ tor al onoarei și demnității comu­ află permanent cu conștiința și fapta dumneavoastră de naștere. Consiliul lectiv de oameni ai muncii din In­
liste și .comuniste. Să ne trăiți mulțî operei istorice a întîiului bărbat al crație. intr-o solidaritate de voință niste, al cinstei și omeniei, al spi­ sa eroică la cirma înaintării noastre Central al Uniunii Generale a Sindi­ stitutul de cercetări chimice —
ani, iubite conducător !“, țării, operă cu care se solidarizează Și acțiune, animați de aceleași idea­ ritului novatpr și cutezanței revolu­ neabătute pe drumul socialismului și catelor, in numele milioanelor de București vă roagă să primiți ^ce]e
și se identifică întreaga ființă a na­ luri comuniste, locuitorii orașelor și ționare, militant de frunte al luptei comunismului. împreună cu toti fiii membri de sindicat din patria noas­ mai alese felicitări și urări de sănă­
„Sărbătorirea zilei dumneavoastră țiunii. Nicicind urarea de sănătate și comunelor harghitene, urmînd stră­ popoarelor, a tuturor forțelor pro­ acestui popor harnic și talentat, care tră, români, maghiari, germani y de tate, putere de muncă,, ani multi și
de naștere constituie pentru comu­ putere de muncă pentru progresul și lucitul dumneavoastră exemplu, sint gresiste pentru o lume mai dreaptă dorește să trăiască în pace și înțele­ alte naționalități, vă adresează, cu fericiți pentru propășirea _ și Înflori­
niștii, pentru toți oamenii muncii din fericirea poporului adresaiă unui hotărîți să nu precupețească nici un și mai bună, pentru triumful cauzei gere cu toate națiunile lumii, sintem profund respect, cele mai calde urări rea scumpei noastre patrți. România
județul Bistrița-Năsăud un fericit conducător de țară n-a avut atîtea efort pentru a îndeplini cu cinste socialismului șl păcii — se arată, in­ cu adevărat mindri că, datorită de viată lungă, sănătate și putere de socialistă — se arată într-o altă tele­
ptilej de â vă reexpriîhâ. într-un temeiuri ca in această perioadă — îndemnurile . însuflețitoare cuprinse tre altele, in telegrama adresată de neobositei dumneavoastră activități muncă, pentru a ne continua’ neîn­ gramă. Revoluționar cutezător, cel
glas cu întregul partid și popor, înal­ cea mai fecundă din întreaga istorie în magistrala dumneavoastră cuvin- Comitetul județean Maramureș al internaționale, România socialistă se trerupt drumul victoriilor in edifi­ care din anii tinereții v-ati contopit
ta stimă și marea dragoste, ce v-o a tării. In tot ce s-a îhfăbtuit in târe la marele forum al democra­ P.C.R. și comitetul executiv al con­ bucură astăzi de un mare prestigiu carea societății socialiste multilate­ viața cu lupta eroică a poporului
poartă, de a vă ura, dih adincul ini­ acești ani clocotitori, partidul și ției și Unității socialiste, pentru a siliului popular județean. internațional, afirmindu-se ca pro­ ral dezvoltate și înaintare a Româ­ pentru libertate,' democrație și pro­
milor, mulțî ani de viață rodnică, poporul văd expresia Uriașei dum­ realiza in mod exemplar mărețele o- Dorim, cu acest fericit prilej, să motoare activă a unei politici profund niei spre comunism — se arată în­ gres social, ati determinat mobiliza­
multă sănătate, spre binele și gloria neavoastră capacități creatoare, ex­ biective ce ne revin din documen­ reafirmăm atașamentul profund ai umaniste, de largă deschidere, pen­ tr-o altă telegramă. rea tuturor energiilor, a tuturor nă­
partidului și poporului nostru, al că­ cepționalul talent de conducător, ma­ tele programatice ale celui de-al tuturor oamenilor muncii din județ, tru stăvilirea cursei înarmărilor și Permiteți-ne ca acum, în acest an zuințelor, a voinței întregii națiuni
rui mare erou sînteți — se mențio­ nifestat, cu strălucire în toate împre­ XII-lea Congres al Partidului Co­ fără deosebire de naționalitate, la apărarea păcii. hotărîtor pentru îndeplinirea cincina­ într-un singur gind.. Propunerile
nează în telegrama. adresată de Co­ jurările,' suflul novator care a dina­ munist Român. întreaga politică internă și interna­ lului în care ne aflăm, să exprimăm dumneavoastră cu privire la perfec­
mitetul județean Bistrița-Năsăud ai în semn de adîncă recunoștință
P.C.R. și consiliul popular județean. mizat toate sectoarele Vieții noastre Oamenii muncii români și maghiari, țională a partidului și statului nos­ pentru exemplara dumneavoastră hotărîrea fermă a sindicatelor din ționarea cadrului democratic al so­
Pe întreg cuprinsul județului, ase­ economice, politice și sociale, aCcele- înfrățiți în ginduri și fapte, de pe tru, mulțumirile noastre cele mai activitate, pentru eroismul, patosul România de a milita in spirit revo­ cietății românești, prin crearea or­
rînd întreaga operă de construcție aceste mereu reînnoite meleaguri ale fierbinți pentru grija statornică ce o revoluționar și clarviziunea știin­ luționar, sub conducerea organelor și ganizațiilor democrației și unității
meni ihtregii țări, nu există ăstăzi României socialiste, vă sînt profund manifestați fată de progresul neîn­ organizațiilor de partid, pentru uni­ .socialiste și — prin aceasta — ridi­
casă de om muncitor în care humele Socialistă din patria noastră. Cu țifică, puse in slujba națiunii, vă
egală responsabilitate comunistă și recunoscători pentru statornica și trerupt al Maramureșului, in ritm Cu adresăm din adîncul inimilor, cu rea eforturilor tuturor oamenilor carea pe o treaptă nouă, superioară
dumneavoastră să nu fie rostit cu neobosita preocupare de a face ca întreaga tară, odată cu hotărîrea lor muncii în vederea înfăptuirii exem­ a Frontului Democrației și Unității
profund respect și afecțiune, cu gin- clarviziune Științifică, dumneavoastră prilejul aniversării zilei de naștere,
duri dp aleasă prețuire pentru con­ înscrieți o prezență activă, deschisă toti fiii acestei minunate țări, fără nestrămutată de a munci sub condu­ urarea fierbinte de sănătate și feri­ plare a hotăririlor celui de-al XII- Socialiste au o covîfșitoare impor­
și curajoasă, pe plan international, deosebire de naționalitate, să se cerea organizațiilor de partid CU te­ cire, dumneavoastră și tuturor celor lea Congres al partidului. înaltul tantă pentru dezvoltarea și înflori­
tribuția decisivă ce o aduceți la ela­ simtă la ei acasă, părtași egali în nacitate și totală dăruire pentru a forum al comuniștilor care a deschis rea patriei, pentru consolidarea și
borarea și înfăptuirea politicii hoas- impunind pretutindeni* principiile ra­ ce vă sînt dragi și apropiati, viată
tre interne și externe, pehtru clarvi- țiunii, păcii și colaborării, âducind drepturi și Îndatoriri la marea 0- da strălucită împlinire sarcinilor ce îndelungată și putere de muncă spre tării, poporului largi orizonturi spre propășirea orinduirii noastre so­
României un mare prestigiu pe plan pera de dezvoltare a societății so­ le revin din istoricele hotărîri ale ce­ o nouă etapă, calitativ superioară. cialiste.
ziuneâ cu care, conduceți partidul și cialiste românești, participanți activi lui de-al XII-lea Congres al Parti­ binele și fericirea patriei și poporu­ Cu acest sărbătoresc prilej, ne an­
poporul dirt izbîndă in izbîndă, pen­ mondial, prietenia și stima tuturor la făurirea propriilor lor destine. dului Comunist Român. lui, pentru a ne conduce cu același Gînd din gindul întregii noastre
tru modul strălucit în care acționați națiunilor. Alăturînd omagiul nostru urărilor Ne unim glasul CU imensul cor al dinamism și cu aceeași vigoare spre națiuni socialiste, cu cele mai adinei gajăm, mult stimate tovarășe secre­
ca. recunoscută personalitate politică Vă asigurăm că vom munci hotărlt, pe care vi le adresează azi întregul neamului românesc in a vă dori mul­ culmile progresului și civilizației și trainice sentimente de. dragoste, cu tar general, să nu precupețim nici
a lumii contemporane, ca militant re- cu fermitate și dăruire, pehtru ă da nostru popor, vă dorim din adîncul tă fericire, sănătate, viață îndelun­ comuniste. hotărîrea de a îndeplini "neabătut po­ un efort pentru realizarea în mod
voluțiohar, pehtru manifestarea ple­ viață politicii partidului și statului gată, plină de bucurii, deplină pu­ Să ne trăiți intru mulți ani 1“ litica internă și externă a partidului exemplar a sarcinilor ce ne revin din
inimilor noastre, scumpe tovarășe și statului nostru, organele și. orga­ Programul-directivă de cercetare ști-*
nară a independenței și suveranității nostru, pentru a ne spori contribuția Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, tere de muncă in misiunea istorică
popoarelor, pehtru întărirea briete- la ridicarea României pe cele mai de a conduce eroicul popor român „Alături de întregul popor, comu­ nizațiile sindicale, toți membrii de ințifică, în vederea ridicării pe o
viață îndelungată, multă fericire sindicat vă urează, mult’stimate și treaptă superioară a activității de
niel și colaborării cu toate națiunile înalte trepte ale progresului și civi­ dumneavoastră, tovarășei Elena pe drumul bunăstării și civilizației niștii, toti oamenii muncii din jude­
lumii. lizației. Ceaușescu, tuturor celor ce vă sînt comuniste. «La multi ani !»“. țul Prahova vă adresează dumnea­ iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cercetare în domeniul chimiei, că
Vă sînterh profund recunoscători și Vă urăm multi ani în sănătate și dragi, pentru a conduce și pe mai voastră, cel mai iubit fiu al națiunii sănătate și fericire, spre binele și în­ vom face totul pentru a fi demni
vă mulțumim din adîncul ființei fericire dumneavoastră și celor departe destinele României socialiste „Noi, comuniștii, toți cei care trăim noastre, cu prilejul sărbătoririi zilei florirea continuă a României so­ de încrederea ce ne-o acordați per­
noastre pentru atenția și afecțiunea dragi". spre viitorul comunist". și muncim in Mehedinți — vatră ro­ de naștere, cele mai calde felicitări, cialiste". manent".
SCINTEIA—duminică 27 ianuarie 1980 PAGINA 3

‘A

CU PRILEJUL

ANIVERSARII

Z LE

DE NAȘTERE
Cuvîntarea tovarășului SCRISOAREA
Nicolae Ceaușescu Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R
(Urmare din pag. I)
I
luptător neobosit pentru destindere și securitate Prezența dumneavoastră activă la dezbaterea
(Urmare din pag. I) ducerea societății. Această demo­ urez Comitetului Politic Executiv, internațională, pentru cauza libertății și indepen- ■ și soluționarea tuturor marilor probleme mondia­
crație socialistă o realizăm și. tre­ fiecăruia dintre voi succes în în­ mai strînsă, organică, de masele largi ale oa- denței popoarelor, pentru soluționarea construc­ le, pozițiile realiste, profund constructive, adop­
tă a unității tuturor oamenilor buie să o dezvoltăm continuu în treaga activitate. Să facem totul menilor muncii de la orașe și sate. Legătura tivă a marilor și complexelor probleme ale tim­ tate în toate împrejurările, v-au impus ca o per­
muncii, fără deosebire de naționa­ țara noastră ! Aceasta va spori și pentru a ne îndeplini îndatoririle permanentă cu poporul, cu făuritorii bunurilor purilor noastre. Este apreciat de către întregul sonalitate de înaltă autoritate și prestigiu a vieții
litate, a întregului popor în jurul mai mult rolul conducător al parti­ primite din partea partidului, a po­ materiale și spirituale din țara noastră, prezența nostru popor aportul dumneavoastră deosebit la politice contemporane, stimată și întîmpinată cu
partidului — forța politică condu­ dului în societate — în sensul în porului, în toate domeniile de acti­ dumneavoastră nemijlocită în toate județele ță­ întărirea prieteniei și colaborării României cu bucurie pe toate meridianele planetei, pretutin­
cătoare a societății noastre. Tre­ care am vorbit — va ridica nivelul vitate. rii, dialogul viu pe care îl purtați zi de zi cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dez­ deni unde duceți - și faceți să fie auzit și as­
buie să înțelegem bine că, vorbind conștiinței socialiste a întregului Doresc să urez întărirea necon­ țara, stilul și metodele de muncă, spiritul nou, voltare și nealiniate, cu toate statele lumii, fără cultat - mesajul profund umanist, de pace și
de unitate în jurul partidului comu­ de înaltă responsabilitate comunistă, și umanis­ deosebire de orînduire socială, la elaborarea și prietenie al poporului nostru, al României socia­
popor, participarea sa conștientă la tenită a partidului nostru, a uni­ mul revoluționar pe care l-ați introdus în munca
nist, noi avem în vedere integrarea înfăptuirea întregii politici externe, de pace și liste. Prin întreaga dumneavoastră activitate ați
înfăptuirea întregii politici interne tății sale, întărirea unității de organelor și organizațiilor de partid au conferit colaborare, a partidului și statului nostru. întrea­
largă a partidului cu masele largi făcut ca patria noastră să se afirme ca un de­
și externe a patriei noastre. nezdruncinat a poporului nostru ! un înalt prestigiu și autoritate întregului nostru ga omenire cunoaște și apreciază contribuția tașament activ al luptei pentru pace și progres
populare ; avem în vedere nu o Aș dori să menționez rolul im­ Să înfăptuim cu succes hoțărîrile partid, au făcut ca el să devină, cu adevărat, activă, de înaltă valoare, pe care o aduceți la în întreaga lume, să dobîndească și să se bucure
unitate în jurul unui grup de oa­ portant, în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidu­ nucleul vital al întregii națiuni . angajate plenar promovarea, în raporturile internaționale, a prin­ de prietenia sinceră a tuturor popoarelor lumii.
meni — chiar numeros — din Congresului al XII-lea,"al Comite­ lui și Congresului Frontului De­ în uriașa operă constructivă ce se desfășoară cipiilor deplinei egalități in drepturi, respectului Dorim să vă asigurăm, și cu prilejul acestei
partidul comunist, ci o unitate între tului nostru Central, al Comitetu­ mocrației și Unității Socialiste ! > astăzi în patria noastră. Această pregnantă rea­ independenței și suveranității naționale, neames­ aniversări, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae
oamenii din partidul comunist și litate a fost în mod strălucit reflectată și de tecului în treburile interne și avantajului re­ Ceaușescu, de hotărîrea nodstră neabătută de
lui Politic Executiv, al celorlalte Eu vă asigur că, în ce mă priveș­ lucrările recentului Congres al XII-lea al parti­
oamenii care nu sînt încă în parti­ ciproc. Se bucură de un larg ecou în rîndul a urma, în toate împrejurările, înaltul exemplu
organisme ale Comitetului Central te — ca și pînă acum — nu voi dului, care a adoptat obiectivele și sarcinile noii popoarelor inițiativele și acțiunile pe care le pe care cu neasemuită dăruire îl dați, în per­
dul comunist, toți acționînd în a- și Comitetului Politic Executiv, al precupeți nici un efort pentru' a-mi etape zde înfăptuire a programului de edificare desfășurați cu nesecată energie pentru elimi­ manență, nouă comuniștilor, poporului, țării în­ h
ceeași direcție, pentru edificarea organizațiilor noastre de partid și îndeplini îndatoririle față de partid, a societății socialiste multilateral dezvoltate și narea forței și amenințării cu folosirea forței din tregi. Ne legăm cu toții să acționăm cu toate
socialismului și comunismului în de stat în general, care trebuie să față de popor, pentru a asigura care, prin întreaga sa desfășurare, a devenit un viața internațională, pentru soluționarea exclu­ forțele pentru ca, împreună cu întregul nostru
România, pentru independența pa­ acționeze'în spiritul principiilor co­ desfășurarea într-un spirit de de­ adevărat forum al întregului nostru popor, de- siv pe cale pașnică, prin tratative, a conflictelor ' partid, strîns uniți în jurul dumneavoastră, să
triei, pentru socialism și comunism. muniste, să asigure o puternică plină unitate și de muncă colectivă monstrînd încă o dată puternica unitate a co­ și stărilor de încordare dintre state, pentru îm­ asigtțrăm înfăptuirea neabătută a politicii inter­
Subliniez aceasta deoarece trebuie unitate de acțiune în toate dome­ a întregii noastre activități, ca și
muniștilor, a partidului, a maselor de oameni ai
muncii în jurul dumneavoastră, mult stimate și
piedicarea agravării climatului internațional. Sint
unanim recunoscute marile dumneavoastră efor­
ne și externe a partidului și statului nostru, a
istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al
'I
să înțelegem că dezvoltarea demo­ niile, deplina unitate de vederi în pentru creșterea răspunderii fiecă­ iubite tovarășe secretar general. turi consacrate înfăptuirii securității și păcii în XII-lea, a Programului de edificare a societății
crației socialiste se realizează nu toate problemele privind dezvol­ ruia în îndeplinirea sarcinilor. Comuniștii, întregul nostru popor văd în dum­ Europa și în întreaga lume, trecerii la măsuri socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare
printr-o reprezentare, mai largă tarea patriei noastre' socialiste, po­ Voi servi neabătut poporul, inde­ neavoastră un înalt și însuflețitor exemplu de practice, concrete de dezarmare, și îndeosebi a României spre comunism. Nu vom precupeți
sau mai îngustă, de către partid a litica ei internă și internațională. pendența și bunăstarea sa, socialis­ luptă neobosită< și dărujre pentru întărirea sta­ de dezarmare nucleară, lichidării subdezvoltării nimic pentru a face să triumfe și. să capete îm­
-t
maselor, ci prin participarea Mulțumind încă o dată . pentru mul, comunismul și pacea ! tului nostru socialist,, pentru înfăptuirea practică și > înfăptuirii noii ordini economice mondiale, plinire pe pămîntul patriei înaltele idealuri ale
nemijlocită a maselor populare, a felicitările, urările și aprecierile Vă mulțumesc. (Vii, puternice și a principiilor socialismului, care se construiește creării tuturor condițiilor pentru participarea ega­ socialismului și comunismului, pe care le-ați slu­ ’i
tuturor categoriilor sociale la con- prin popor și pentru popor. Prețuim cu toții în lă a tuturor stateloi, fără nici o discriminare, jit și le slujiți cu atîta strălucire, și cărora v-ați n
rostite la adresa mea, doresc să îndelungi aplauze).
mod deosebit contribuția dumneavoastră hotărî- la viața internațională, la clădirea unei lumi mai consacrat întreaga viață.
toare la dezvoltarea și perfecționarea continuă bune și mai drepte pe planeta noastră. La această aniversare, dînd glas gîndurilor și
a democrației socialiste, la înfăptuirea politicii întregul nostru partid și popor apreciază acti­ simțămintelor întregului nosfru popor, vă dorim,
Felicitări si urări adresate tovarășului Nicolae Ceausescu
7 7
naționale juste a partidului nostru, la promo­
varea largă a principiilor autoconducerii mun­
citorești, la asigurarea tuturor condițiilor ca toți
vitatea dumneavoastră stăruitoare pentru dezvol­
tarea colaborării și solidarității cu toate parti­
dele comuniste și muncitorești, pentru întărirea
cu toată căldura inimilor noastre, multă sănă­
tate și multă putere de muncă pentru ca să
încununați cu noi și noi victorii neobosita dum-

de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R cetățenii patriei - români, maghiari, germani și
de alte naționalități - să participe activ și con­
știent, în deplină egalitate și strînsă unitate în
unității și coeziunii lor, pentru depășirea diver­
gențelor dintre unele partide și promovarea unor
relații cu adevărat noi, bazate pe deplina ega­
neavoastră activitate dăruită partidului și țării,
cauzei bunăstării și fericirii tuturor celor ce mun-
cesc și trăiesc pe meleagurile românești, păcii
și colaborării în lumea întreagă. Mereu tînăr,
jurul partidului, la conducerea diferitelor sectoa­ litate, pe dreptul fiecărui partid de a-și elabora
(Urmare din pag. I) partidului, patriei și poporului, al mai rodnică perioadă din istoria pa­ re ale vieții economico-sociale, a întregii socie­ dinamic și plin de energie în fruntea partidului ;
cauzei generale a socialismului si triei, creșterea prestigiului României de sine stătător linia politică, strategia și tacti­
măreția poporului nostru, spre glo­ păcii, prieteniei, înțelegerii și cola­ socialiste în lume. tăți. ca revoluționară. Este, dă asemenea, larg apre­ și statului, să conduceți, cu fermitate și înțelep­
ria și strălucirea României socialis­ borării între națiuni. în acest oma­ ★ Slujind'')cu fermitate neabătută interesele su­ ciată atenția deosebită pe care o acordați dez­ ciune, poporul, patria noastră socialistă, spre
te de astăzi, a României comuniste giu iși găsesc o vibrantă întruchipa­ Simbătă la amiază, Comitetul Po- preme ale națiunii noastre, acționînd cu înaltă voltării relațiilor cu celelalte detașamente ale orizonturi tot mai luminoase de progres, civili-<
de mîine. re sentimentele de dragoste fierbin­ litic Executiv al C.C. al P.C.R. a o- răspundere pentru soarta întregii omeniri, ați clasei muncitoare, cu partidele socialiste și so- zație și bunăstare, spre comunism !
Toți cei prezenți au adus un în­ te, de adîncă prețuire și recunoștin­ ferit o masă in onoarea tovarășului intrat în conștiința lumii contemporane ca un cial-democrate, cu mișcările de eliberare națio­ La mu Iți ani, iubite tovarășe Nicolae
suflețit omagiu omului de aleasă o- ță pe care toți fiii pămîntului ro­ Nicolae Ceaușescu, secretar general nală, cu forțe democratice, progresiste și antiim- Ceaușescu I
menie, ilustrului militant revoluțio­ mânesc le poartă tovarășului Nicolae al Partidului Comunist Român, pre­ înflăcărat promotor al ideilor nobile ale păcii,
nar, eminentului conducător de Ceaușescu, conducător al partidului ședintele Republicii Socialiste Româ­ colaborării și prieteniei între popoare, ca un perialiste de pretutindeni. București, 26 ianuarie 1980.
partid și de stat, tovarășul Nicolae și statului, de a cărui viață și acti- nia, cu prilejul aniversării zilei sale
Ceaușescu, slujitor înflăcărat al vitate revoluționară se leagă cea de naștere.

„Anii unei legislaturi... Sînt ani care făuresc istorie. în România con- din Timișoara și doar de două luni melaminată. Avem, în acest interval, Nicolae Nieolau, zidar, șef de losință peste 6 400 de apartamente. brei de celuloză, ce se aduceau din
temporană, zilele, lunile, anii care trec în istorie înseamnă creație, dez- lucrez ca medic stagiar aici, la Lipo­ multe realizări edilitare : 5 000 de mp echipă : „Realizările și bucuriile ulti- Alte 3 000 de apartamente vor fi gata import, După mai multe experimen-
voltare. Cu atit mai mult în ultimii ani care i-au adus timpului și spațiu­ va, orașul meu de baștină. Muncesc de trotuare și 10 800 de mp de străzi milor ani ? Propun să le privim de acum, in 1980. In prezent, peste două țări amreușit
__ _____să________
finalizez __ __
această
lui fizic al țării o și mai bogată încărcătură — zestre materială și spiri­ cu multă tragere de inimă pentru că, asfaltate și multe altele. Cum am re­ la... înălțimea schelelor Focșaniului : treimi din populația orașului locuiește idee. De doi ani, importul nu mâi e
tuală — de realizări economice și sociale, de înnoiri și perfecționări în întorcindu-mă după ani de studii, am ușit ? Cu ajutorul oamenilor, prin blocurile din centrul orașului, cele de în blocuri noi. Concomitent au apă­ necesar. Se economisesc anual peste
întregul sistem al relațiilor economico-sociale, în adîncirea democrației so­ regăsit un oraș renăscut, cu o atmos­ conlucrarea dintre cetățeni și depu- pe bd. Unirii, str. Ștefan cel Mare, rut numeroase unități noi comerciale 420 000 lei valută. Vi se pare, poate,
cialiste. Pregătindu-ne acum pentru alegerile de la 9 martie, se cuvine să feră de prosperitate. Un singur lucru tați. Vom avea și-mai mult de lucru zona Parc. Sala Sporturilor, cinema­ și prestatoare de servicii, noi dotări un fapt obișnuit. Așa și este. Dar
privim in urmă către ceea ce a însemnat etapa pe care am parcurs-o, nu înțeleg : de ce patru din cei șase în continuare. Pentru că, numai in tograful cel nou... împreună cu echi­ în domeniul învățămintului. al ocro­ faptul acesta obișnuit, pe care-I
pentru istoria tării, ca și pentru evoluția fiecărei localități în parte, și. mai medici stagiari repartizați la Lipova acest an, avem investiții de trei ori pa mea de^zidari avem „la activ". în tirii sănătății. Focșănenii au cultul întilniți peste tot, are o mare sem­
ales înainte, către ceea ce avem de clădit în continuare pentru desăvîr- au renunțat la repartiție ? Ar fi avut mai mari decit în 1976". ultimii trei ani. peste 1 800 de apar­ istoriei. Și știu că ceea ce se intimplă nificație".
șirea edificiului dezvoltării. aici toate condițiile ca să se, poată tamente la care am lucrat și in care acum reprezintă cel mai dens, cel
Ancheta de față tocmai acest lucru și-l propune : să aducă în pagina realiza". Dar să ne mutăm cu investigația acum s-au mutat oamenii și duc în mai luminos capitol ’ din existența Ing. Ștefan Prună, directorul grupu­
de ziar opinia cetățeanului-alegător, participant la tot ce s-a realizat, des-' noastră și intr-un alt colț de țară... ele o viată civilizată".- acestor meleaguri". lui de șantiere construcții industria­
pre dimensiunile faptice ale legislaturii ce se încheie, despre experiența Și iată acum și o cuprindere mai FOCȘANI, orașul Unirii, a -intrat și le : „Fiecare an sporește considera­
acestor ani de strînsă conlucrare cetățenească în folosul mersului înainte sintetică asupra a ceea ce a adus in el. in ultimul deceniu, intr-un total Alexandrina Mocanu, primarul mu­ La DROBETA-TURNU SEVERIN, bil forța economică a municipiului
ai societății socialiste, potrivit grandiosului Program al partidului, potrivit existența orașului Lipova legislatura proces de prefacere, un proces mereu nicipiului ..Orașul șantierelor, al în aceste zile de efervescentă a in- Drobeta-Turnu Severin. Bunăoară,
documentelor elaborate de Congresul al XII-lea. actuală : mai accelerat, din care ultimii ciți- ritmurilor înalte ale dezvoltării in- timpinării alegerilor, am găsit același începind din acest an. prin construi­
rea unei noi secții la intreprinderea
de vagoane din municipiu, se vor fa­
începem investigația noastră în­ brica aici primele vagoane de călă­
tr-un-oraș mic de pe valea Mureșu­ tori. Au primit deja contur unități
lui, la LIPOVA, din județul Arad. noi ca intreprinderea de aparate de
Pînă mai ieri, Lipova era amintită măsură și control. intreprinderea de
în cărțile de geografie ori in diver­ anvelope, întreprinderea de piese
sele ghiduri turistice doar pentru tă- , turnate și matrițate, laminorul pen-
măduitoarele sale ape carbogazoase,
ca și pentru multisecularele ruine
ale unei cetăți. Altfel, odinioară, un
oraș uitat de lume, prăfuit vara și
înămețit iarna, cu doar două trotua­
CE TRANSFORMĂRI S-AU PETRECUT tru profile mici și altele. Chiar din
acest an. Mehedințiul se va număra
printre județele cu o producție de
peste 10 miliarde lei".
A
re mărginind ceea ce se chema strada Ion Cazacu, primarul municipiului
principală, de-a lungul căreia se înși­
rau dughene și case mărunte, de mic
tîrg provincial. Scos din anonimat
prin industrializare, orașul Lipova
ÎN LOCALITATEA DUMNEAVOASTRĂ, Drobeta-Turnu Severin : „Nu este
deloc ușor să redai in citeva cuvinte
mutațiile profunde care s-au petre­
cut in ultimii ani in municipiul nos­
trăiește astăzi o renaștere. Dar să nu tru. M-aș opri in primul rind la ceea

CUM AȚI CONTRIBUIT LA ELE?


anticipăm ceea ce au de spus, despre ce înseamnă răspunderea civică a ce­
orașul lor, locuitorii înșiși : tățenilor. Numai in ultimii 4 ani,
Petru Ciosici — „Sînt localnic get-®, prin munca patriotică a locuitorilor
beget. Unul din cei 800 de muncitori municipiului, s-au realizat obiective
de la fabrica de strunguri. Da, acum social-culturale si edilitar-gospodă-
4 ani n-o aveam, dar acum avem aici
o fabrică nouă de strunguri. Tot în
Opinii cetățenești la capătul actualei legislaturi, în pregătirea celei viitoare rești in valoare de peste 962 milioane
lei. Și iată citeva obiective : Un sta­
acest răstimp m-am înscris la școala dion modern cu circa 30 000 de locuri,
de maiștri, iar de o lună și jumătate 14 săli de clasă, internat și cantină
m-am mutat într-un apartament mo­ la liceul „Traian", 2 săli de gimnas­
dern și spațios cu trei camere, Ciștig cient să vă spun că îfl a doua etapă Ghcorghe Cociuban, primarul ora­ va ani au fost, pur și simplu, „explo­ dustriale și urbanistice — iată o carte tonic sentiment de plenitudine pentru tică la școala generală nr. 2 și liceul
mai mult decît mulțumitor, mă pa­ de majorare a retribuțiilor am înre­ șului : „Gindiți-vâ numai cit a cres­ zivi". de vizită pe care municipiul Focșani ,.baga.iul“ cu care se pregătește să industrial nr. 3, la care se adaugă 525
sionează nespus meseria mea și, prin gistrat un spor în valoare de 530 lei. cut in ultimii 4 ani orașul : am con­ și-a cohsolidat-o, -mai ales, în ultimii intre în istorie o legislatură care a de locuri in creșe și grădinițe și mul­
ea, eu vreau să fac tot ce pot pentru Ei, și mai sînt și altele pentru că struit aici o modernă fabrică de Vasile Varvaroi, frezor : „Munca ani. Ani bogati in fapte de muncă. lăsat și pe pămintul Severinului trai­ te altele. Din 1976 și pină acum, in
tară și pentru orașul meu". multe s-au petrecut în anii din urmă. strunguri, apoi am înființat trei sec­ din acești ani mi-a adus mari bucurii. Producția industrială a cunoscut un nicele însemne înnoitoare. municipiul nostru, s-au înregistrat
Multe, foarte multe lucruri care ții locale ale unor întreprinderi mari In 1978. la Olimpiada pe țară a strun­ ritm mediu anual de creștere de 19 10 950 de nou-născuți și în același
Dintr-un tîrg fără personalitate și schimbă și fața acestei țări și viața din Arad. Asta a însemnat locuri de garilor și frezorilor, am ocupat lo­ la sută ; anul trecut. în numai 60 de Marius D. Arbănaș, șef de echipă interval s-au dat in folosință 3 047
Vlagă, un oraș industrial, bine așezat oamenilor ei, și relațiile dintre oa­ muncă și profesii noi, un solid sta- cul I. Anul trecut am absolvit cursu­ zile, s-a realizat întreaga producție a la Combinatul de celuloză și hirtie apartamente. La capătul legislaturii
în structura economică și socială a meni, și felul în care gîndesc și se tut social pentru o mare parte a lo- rile serale ale școlii de maiștri. La anului 1965. Iar anul acesta, ea se va din Drobeta-Turnu Severin : „Profe­ viitoare, toate acestea vor apărea în-
tării... comportă oamenii. Că oamenii se cuitorilor orașului. Firesc, se punea atelierul de prototipuri, locul meu de obține în mai puțin de 40 de zile. sional aș putea spune că mă aflu, ca tr-o și mai mare proporție, sîntem
Dumitru Asafteî, lăcătuș mecanic ! comporță după cum le dictează con­ problema locuințelor, drept pentru muncă, am avut satisfacția de a fi S-au construit și pus în funcțiune, in toți oamenii din combinat, intr-un siguri".
„Și eu am primit, în noiembrie 1979, știința lor nouă față de soarta țării". care, am construit peste 400 de apar­ părtaș la finalizarea unor lucrări de ultimii 4 ani, patru noi întreprinderi continuu efort de autodepășire. Cind Mihai CARANFIL
un apartament cu trei camere, și eu, tamente. Așa că orașul nostru iși mare prestigiu pentru intreprinderea industriale. S-au creat deci peste zic aceasta pornesc de la convingerea și corespondenții județeni
ca și alți muncitori de la noi, de la De la puterea economică nouă a noastră. Sînt doar citeva „repere" 5 400 de locuri de muncă. Li se că avem toate condițiile, ba chiar ni
secția din Lipova a întreprinderii de orașului, la o nouă dimensiune și ca­ scrie acum numele pe marca de fa­ trasate pinâ acum.’ Repere simbolice adaugă, în acest ân, alte . 4 600. Alte se cere să avem ambiții cit mai mari. ai „Scînteii"
bunuri metalice din Arad. Acum trei litate a vieții sociale. bricație a unor strunguri moderne, ale unui foarte amplu program de întreprinderi noi și alte locuri de Un timp, pe mine personal m-a fră- Mircea DORGOȘAN,
ani am terminat tot aici școala de Dr. Maria Vlad : „Am terminat pe subansamble pentru vagoane ex­ transformări calitative in toată evo­ muncă vor apărea în următorii ani. în mîntat problema înlocuirii statoarelor Dan DRĂGULESCU,
maiștri. Despre ciștig cred că e sufi- anul trecut Facultatea de medicină portate in toată lumea, pe mobilă luția societății noastre". anii acestei legislaturi s-au dat in fo- de la morile conice de măcinare a fi- Virgil TĂTARU

J
PAGINA 4 SCÂNTEIA—duminica 27 ianuarie 1980

| FAPTUL I
I 1
In spiritul si litera decretului
I
DIVERS I
REFOLOSIREA PIESELOR
I Soarele pus
. la... muncă!
I SI SUBANSAMBLELOR
I „O casă care se rotește după I Care este regimul scoaterii din funcțiune a fondurilor fixe ? ® Ce
Soare" — spune românul cind piese sint recondiționate? ® Care smî răspunderile unităților?
vrea să arate frumusețea u-
I neistanța, locuințe. In curind. la Con­ I ■ în acest articol continuăm prezentarea Decretului preună cu ministerele și unele unități care dețin un
spusa din bătrini nu va Consiliului de Stat privind recuperarea și valorificarea mare număr de mașini, utilaje, instalații de același tip
mai fi o simplă figură de' stil. resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația a rezultat că eficiența dezmembrării atente și sortării
rezultate in citeva hoteluri din I
I După experimentarea cu bune ambalajelor, oprindu-ne asupra problemelor și sarcinilor pieselor rezultate din această operație este deosebit de
ce revin — în spiritul și litera actualelor reglemen­ importantă. Astfel, de pildă, dintr-un tractor tip U-650,
stațiunea Saturn, care folosesc tări — unităților socialiste în legătură cu recondițio- folosit, de regulă, în agricultură, se pot obține 122 de
de doi ani apă caldă la băi
I procurată de la o stație cu ba­ I
narea și refolosirea pieselor și subansamblelor. Inter­ piese, în greutate totală de circa 815 kg, care pot fi fo­
locutor : tovarășul NICOLAE GUIȚĂ, inspector de stat losite direct sau după o recondiționare ; piese, în greu­
terii solare, proiectanta au ela­ șef al Inspectoratului general de stat pentru controlul tate de circa 139 kg. care pot fi utilizate ca material
borat documentația pentru con­ gospodăririi fondurilor fixe. pentru prelucrarea altor piese metalice ; precum și di­
I custrucția480 de apartamente, care vor I
unor blocuri de locuințe ferite sortimente de metal, aproape 2,6 tone, ‘care se
Unul dintre complexele zootehnice cu flux tehnologic industrial — Care este semnificația cuprinderii in decretul Con­ trimit sortate la retopit. Astfel, se recuperează 42 la
primi apă caldă pentru consum siliului de Stat a unor prevederi distincte referitoare la sută din valoarea tractorului nou. Eficiență care, mul­
blocurilor, prevăzute pe I
curent direct de la... Soare. Ri- activitatea de recondiționare și refolosire a pieselor și
I dicarea
acoperiș cu baterii solare, va în­
în zootehnie - producții mari |
subansamblelor ?
— în Directivele Congresului al XII-lea al partidu­
tiplicată la numărul total al tractoarelor ce urmează a
fi scoase din funcțiune în acest an, se ridică la circa
247 milioane lei. Și aceasta, în vreme ce din tractoarele
cepe chiar in acest an si sint
amplasate pe faleza de sud a I
aflate în dotarea unităților Ministerului Energiei Elec­
I orașului, în apropierea portului
nou. Iată și un calcul de eficien­
lui s-a prevăzut expres sarcina de a se intensifica pre­
ocuparea unităților din economie pentru recondiționarea
și refolosirea subansamblelor și pieselor de schimb,
trice se recuperează numai 17,7 la sută din valoare.
Este deci cazul ca experiența unităților agricole în
stabilindu-se normative de recuperare și măsuri con­ această activitate să fie preluată și generalizată. Desi­
I țăsară respectivelor blocuri pe I și constante, livrări ritmice!
: 70 la sută din energia nece­ crete pe ministere, centrale și întreprinderi, pe această gur, sînt alte utilaje Ia care gradul de valorificare este
cale urmînd a se obține importante economii de ma­ ridicat : la grape' cu disc pină la 87 la sută, la motoare
timp de 7 luni va fi furnizată de teriale, oțeluri speciale, energie, de muncă -Și asigurîn- termice pentru foraj — 35 la sută, la mașini de fre­
căldura Soarejui, ceea ce inseam-
I năde tone o economie de zeci și zeci I du-se soluționarea mai rapidă a problemei aprovizio­ zat lemn — 32,8 la sută.
de combustibil. E ceva ! Ce nu spun cifrele medii? Cum „acoperă11 rezultatele fermelor nării cu piese de schimb. Reglementînd pe plan juridic
această sarcină, decretul Consiliului de Stat stabilește
— Pină acum, in unele unități nu s-a manifestat su­
ficient spirit gospodăresc in vederea recuperării piese­
și complexelor fruntașe nerealizările altor unități
I Nota 10 I Cerințele aprovizionării populației rațională a furajelor preocupă ca­ cu lapte smîntînit. Numai că sepa­
că, în cadrul acțiunii de recuperare și utilizare inte­
grală a resurselor materiale refolosibile rezultate din
procesele de producție și din consum, activitatea de
lor, fie din cauză că nu exista dotarea tehnică nece­
sară, fie pentru că piesele rezultate nu aveau utilizare
in propria activitate de întreținere și reparații. Ce pre­
recondiționare și refolosire a pieselor și subansamble­
I cuIn drum felicitări drele de conducere și specialiștii din ratoarele de lapte au fost scoase din vede in acest sens decretul ?
spre casă, Marcela
I impun ca produsele animaliere săfie
livrate ritmic. Aceasta este și în in­
teresul unităților agricole, care reali­
zootehnie. Eforturile pentru prepara­
rea furajelor se concretizează prin
uz pentru a se impulsiona,introduce­
rea inlavitului. La cooperativa a-
lor trebuie organizată unitar, pe baze economice. Este
vorba de piesele și subansamblele rezultate atit din
dezmembrarea fondurilor fixe ce se scot din funcțiune
— Decretul stabilește crearea industriei de recondi­
ționare a pieselor și subansamblelor. în acest sens, se
Dumistrăcel, elevă la un liceu zează, be această cale, veniturile pre­ amenajarea bucătăriilor furajere in gricolă Mănești — unitate unde se
neu. L-a deschis pentru o clipă I
după expirarea duratei de serviciu normate, cit și din prevede că ministerele, celelalte organe centrale și lo­
I din Rădăuți, a găsit un portmo-
și a văzut că înăuntru se află
văzut^. în județul Dîmbovița, respec­
tarea graficelor de livrare este de
natură să asigure atit consumul lo­
70 de cooperative agricole. Toate a-
cestea sint dotate cu utilaje cores­
punzătoare pentru tocarea și măci­
fac serioase eforturi pentru moder­
nizarea fermei de vaci, planul de li­
vrare la lapte nu s-a realizat exact
efectuarea lucrărilor de reparații. Pentru anul 1980,
programul întocmit de Ministerul Aprovizionării pre­
cale, centralele și întreprinderile sint obligate să or­
ganizeze, potrivit legii, activitățile necesare pentru re­
vede creșterea proporției de recuperare a pieselor și cuperare și recondiționare, în unitățile ce dețin fondu­
și a.. predat I
acte și o sumă mare„ de bani, cal, cit și anumite cantități de carne narea nutrețurilor. Sint însă cazuri cu echivalentul consumat de viței. Fi-
I portmoneul
Eleva s-a dus t'.
la miliție, Acolo
și lapte destinate aprovizionării Ca-,
pitalei. Potrivit planului, în acest an
cind in bucătăriile furajere suflă vîn-
tul, nutrețurile se toacă ori se maci­
nă, dar nu se face esențialul, adică
l resc ar fi ca în soluționarea acestei
probleme să se ia în considerație po­
sibilitățile reale de asigurare a inla­
materialelor pînă la 72 la sută, în medie, pe ansamblul
economiei.
rile fixe supuse dezmembrării sau, după caz, în uni­
tăți specializate de reparații și de recondiționare.
Așadar, dacă din operațiile de dezmembrare rezultă
a început numărătoarea bani- se prevede creșterea producției de
lor : 5 500 lei. A fost găsit și pă­ I
— Din ‘investigațiile noastre rezultă că pină acum, in piese care nu au utilizare în propria unitate, acestea
I gubașul, un cetățean din Bilca —
Suceava, care-și luase., adio de
lapte cu peste 300 000 hl. cantitate a-
proape dublă față de realizările din
anul trecut. De asemenea, urmează
amestecul, umectarea și fermentarea
furajelor în bazine. Din această cau­
ză, deși se consumă energie electrică
vitului, și, în lipsa acestui produs, să
se repună în funcțiune instalațiile
strict necesare pentru degresarea lap­
multe situații unitățile care scoteau din funcțiune fon­
duri fixe trimiteau cu ușurință la topit importante can­
nu vor fi trimise la retopit, ci vor fi livrate altpr uni­
tăți unde sînt necesare sau vor fi puse la dispoziția
tități de piese rezultate de la dezmembrare. Cum re­ unităților specializate de recuperare și valorificare, care
I amNefost"închipuim...
la ei. „Vă închipuiți ce bucuros
— ne spune el.
Marcelei îi
I să sporească livrările la carne cu
5 894 tone. Pină la 24 ianuarie, uni­
tățile agricole de stat și cooperatiste
pentru funcționarea utilajelor de to­
cat și măcinat, coeficientul de digesti-
bilitate al furajelor rămîne practic
telui.
în Dîmbovița există multiple posi­
bilități pentru a livra cantități spo­
glementează decretul regimul scoaterii din funcțiune a
fondurilor fixe 7
le vor redistribui în economie in funcție de solicitări.
— Ce măsuri legale există pentru a se asigura res­
din județ au livrat 1 505 tone de car­ același. Ca urmare, la cooperativele rite de carne și lapte. Ținind seama — Subliniez că, în spiritul bunei gospodăriri a zestrei pectarea strictă a disciplinei în toate unitățile, gospo­
acordăm, la conduita civică, nota
I 10 cu felicitări. I ne, față de 1 867 tone cit prevede pla­
nul lunar, graficele la zi fiind înde­
plinite. Totodată, s-au livrat 13 600
agricole Sălcioara, Ghinești, Ghindă-
reni. se obțin abia doi litri lapte pe
zi de fiecare vacă, adică mai puțin de
de rezultatele amintite, comitetul ju­
dețean db partid a inițiat un șir de
tehnice din dotare, nici o unitate economică nu poate
scoate din funcțiune fondurile fixe chiar dacă au în­
dărirea cu maximă răspundere a pieselor și subansam­
blelor recondiționabile și refolosibile ?
măsuri pentru modernizarea ferme­ deplinit durata de serviciu normată, decît dacă acestea
Mirele... iernatic I hl lapte, față de 19 500 hl cît era pre­ un sfert față de nivelul atins in uni­ lor de vaci, extinderea mulsului me­ prezintă un grad avansat de uzură sau nu mai pot — La fel ca pentru toate categoriile de materii prime,
I sitÎnțelepciunea poporului a gă­
și in cazul unui candidat mai
văzut, existind certitudinea că și la
acest produs planul pe luna ianuarje
va fi îndeplinit. Realizarea graficelor
tățile fruntașe. Și la ferma coopera­
tivei agricole din Dragomirești s-a
construit o bucătărie furajeră „ulti­
canic, a adăpătorilor automate, pu­
nerea la punct a tuturor instalațiilor
primi o altă destinație sau utilizare in cadrul economiei
naționale, iar repararea și modernizarea lor ar fi ne­
și pentru piese și subansamble se stabilesc norme și
normative de recuperare, refolosire și recondiționare,
specifice diferitelor domenii de utilizare. în acest sens,
plastică : „mire tomnatic". I
de preparare a furajelor. în consiliile economice. Potrivit prevederilor decretului, mașinile,
I înreDacăvi.rstă la însurătoare o zice­
noi i-am spus aici lui
de livrare a cărnii și laptelui în pri­
ma parte a lunii ianuarie a.c. se da­
torează rezultatelor obținute de nu­
mul tip", ni se spune. Este un spațiu
larg, unde se macină coceni și ciocă-
lăi, dar atit. Pentru că operațiile de
agroindustriale cu pondere mare in
zootehnie au fost angajați cîțiva nu-
triționiști, aleși din rîndul specialiș­
utilajele, instalațiile care se scot din funcțiune vor fi
dezmembrate, asigurîndu-se recuperarea și reutilizarea
reperelor, pieselor, subansamblelor și materialelor com­
livrarea pieselor și subansamblelor noi se face numai
pe măsura îndeplinirii de către beneficiar a obligației
de recuperare a resurselor materiale refolosibile, re­
Vrancea „iernatic", n-am ~ avut I
Gheorghe Radu din Pufești — meroase complexe și ferme zootehnice umectare și fermentare a nutrețurilor tilor cu experiență în acest domeniu, ponente recondiționabile. Astfel, din dezmembrare vor zultată din plan sau din normele și normativele de re­
I inpărul vedere zăpada de afară, ci
lui tot ca... nedua. Da virs-
fruntașe, care „acoperă" și golurile
unităților cu rezultate slabe.
Experiența a dovedit că în zooteh­
— care n-ar mai necesita nici un
kilowat de energie electrică, nu se
mai fac din cauza lipsei bazinelor,
ei contribuind efectiv la optimizarea
rațiilor, corectarea acidității nutrețu­
rezulta următoarele categorii de piese și materiale :
piese și subansamble care pot fi folosite ca atare ; piese
cuperare și recondiționare. Persoanele care se disting
printr-un deosebit spirit gospodăresc în recondiționarea
pieselor și subansamblelor, în conformitate cu princi­
ta de 65 de ani pe care o are I rilor însilozate, la realizarea unei pro­ și subansamble care pot fi refolosite după recondițio­
I vadă
ar fi putut foarte bine să-și
de nepoți, dar el nu — și
nie se pot obține producții mari și
constante cu condiția furajării și în­
grijirii corespunzătoare a animalelor.
adică a utilităților strict 'necesare.
Șefa fermei, dr. Gabriela Popa, afir­
mă că și în aceste condiții planul de
ducții sporite din fiecare tonă de
furaje consumate. Zilnic este ur­
mărită evoluția producției de lap­
nare ; piese și repere care pot fi utilizate la confecțio­
narea altor piese sau repere ; materiale, de regulă
metal, care nu mai pot fi folosite in unitatea respec­
piile autogestiunii economico-financiare, pot fi- recom­
pensate. în același timp, potrivit prevederilor decre­
tului, neexecutarea sarcinilor de recondiționare, pre­
mire ! Și-a gă­ I
nu ! A vrut musai — și să nu vă O bună experiență în această direc­ livrare a laptelui pe primele două dare sau preluare, după caz, a pieselor, subansamblelor
I sit îndatăsă șifie...o aleasă
mire —
a inimii
ție au cooperativele agricole Finta,
Nucet și Petrești, complexele de în-
decade din acest an a fost depășit
cu 10 hl. Se obțin însă doar 4 litri
te și carne, acționîndu-se pentțu
realizarea graficelor in fiecare con­
siliu unic agroindustrial și unitate a-
tivă și trebuie sortate," balotate și trimise industriei
siderurgice sau altor unități unde se folosesc ca ma­
terii prime. O deosebită importanță trebuie acordată
sau materialelor recuperabile provenite din casări sau
demolări constituie contravenție, persoanele vinovate
Iarăși o denumire parcă predes­ I
prin comuna Tirzii — Vaslui. grășare a animalelor de la Răcari și lapte pe vacă furajată, adică puțin recuperării distincte a reperelor care au incorporate puțind fi sancționate cu amendă de la 3 009 la 7 000 lei.
gricolă. Situațiile semnalate aduc în
I tinată. „Tirzioara" mireasă a zis
și ea „da", astfel că mirelui ier­
Vișina, unde s-a instaurat un climat
de exigentă și responsabilitate față
de realizarea producției și îndeplini­
fată de cheltuielile făcute, fată de
posibilitățile reale. Că se poate mai
mult reiese și din rezultatele dife­
atenție necesitatea unui sprijin mai
eficient din partea organelor de
în ele o serie de feroaliaje de mare valoare, deficitare
la nivelul economiei naționale. De asemenea, este ne­
Esențial este ca toate colectivele de oameni ai muncii
să acorde întreaga atenție recuperării și valorificării
de la un cetățean o I
natic nu i-a fost greu să „îm­ rea obligațiilor contractuale. Livrări­ rite dintre îngrijitori în timp ce de partid și agricole județene, a consi­ cesar să se acorde o mult mai mare atenție recupera-’ pieselor de schimb, cunoscut fiind că pe această cale se
I prumute"
sumă mare de bani pentru a-$i
le ritmice au la bază constanta pro­
ducției, în cooperativele amintite ob-
la vacile îngrijite de soții Cornelia și
Ion Turcu se obțin zilnic, în medie,
liilor unice agroindustriale pentru
creșterea producție: ir unitățile cu
rii, în vederea reintroducerii în circuitul economic, a
materialelor rezultate din demolarea construcțiilor, cum
ar fi de exemplu cărămida, lemnăria, ferestrele, ușile,
pot realiza importante economii atit în fiecare unitate,
cit și la nivelul economiei naționale, asigurindu-se în
„zestrea" pe care, chipurile, o I
transporta, cu trei camioane, ținîndu-se zilnic, in medie, cite 11—12 cite 8 litri lapte, de la alte loturi re­ rezultate slabe, îmbunătățirea , condi­ mai bune condiții necesitățile de piese și suban­
I avea. Dispărînd cu banii, mirele
iernatic a apărut in fața oame­
litri lapte de fiecare vacă. Și la I.A.S.
Tîrgoviște, unde se obțin cite 12 litri
lapte, în medie, de la 500 vaci, pla­
zultă abia 3,5 litri, j j i
Producția de lapte livrată db uni­
tățile agricole din județul Dîmbovița
țiilor de furajare și îngrijire a ani­
malelor', generalizarea experienței
țevăria etc.
—, Vă rugăm să prezentați un exemplu sugestiv in
acest sens.
samble de schimb.

...Și, bineînțeles, nunta n-a I


ar putea crește pe seama introduce­ înaintate in toate fermele zootehnice. Convorbire realizată de
I nilor legii.
mai avut loc.
nul de livrare la acest important pro­
dus se realizează cu regularitate.
Trebuie arătat că aportul unităților
rii metodelor înaintate de alimen­
tație a vițeilor. Or, aici se pierde un C. BORDEIANU
— Din analizele operative pe care le-am efectuat îm-. Corneliu CARLAN
vagon de laote proaspăt în fiecare
I In limp ce-și I agricole și al gospodăriilor populației
din județul Dîmbovița la aprovizio­
narea populației de la orașe cu lapte
zi. De ce ? în mod normal, vițeii ar
trebui să fie alăptați cu inlavit —
și carne ar putea fi mult mai mare. produs în care nu mai este necesară O BACAU. La cluburile munci­ dețului. Mai sînt inserate creații li-
unghiile... I
I pilea Chiar în condițiile realizării grafice­ grăsimea din lapte, aceasta fiind în­ torești, în întreprinderi și instituții, terar-artistice — în limbile română
lor de livrare pe cele două decade ale locuită cu subproduse ieftine. Calcu­ Ia căminele culturale din orașele și și maghiară — ale scriitorilor lo­
Arheologul Nicolae Pușcașu lunii ianuarie acest aport este mic, lul științific al rețetelor asigură dez­ satele județului iși desfășoară acti­ cali, precum și aspecte din viața
ce cu pufoaică, nu atit pentru I
din Iași obișnuiește să se îmbra­ deoarece la lapte, de exemplu, pro­ voltarea normală a vițeilor. Cu o vitatea in aceste zile de iarnă peste ale propagandei vizuale, după care dc cultură și educație socialistă a cultural-artistică a cadrelor didactice
I frigul acestei ierni, cit pentru
faptul că trebuie să fie oricind
ducția medie pe vacă este de numai
4—5 litri zilnic. Or, trebuie recunos­
cut că este puțin față de condițiile
condiție : să existe inlavit. Or, după
cum ne informa tovarășul Florin
Neagu, director adjunct al direcției
100 de universități cultural-științi-
fice, la care participă circa 20 000 de
muncitori, mecanizatori. țărani
au urmat dezbateri. (Tbmdri Gcza).
0 PRAHOVA. în una din sălile
Casei de cultură a sindicatelor din
organizat la Casa tineretului din
Tulcea o dezbatere cu tema
„Mărturii străvechi de viață româ­
din Satu Mare. (Octav Grumeza).
© IAȘI. Sala „Victoria" din Iași
găzduiește o expoziție retrospectivă
gata să plece pe șantiere, che­ I
I mat de constructorii care desco­
peră noi mărturii ale trecutului
unui județ cum este Dîmbovița.
Faptul că în unele unități agricole
se obțin producții mici de lapte se
agricole, dintr-o repartiție de 20 tone,
pe ianuarie, în prima jumătate a lu­
nii nu s-a primit nimic, principalul
cooperatori, crescători de animale,
gospodine. \La universitățile din
Buhuși, Momești, Bacău, Dărmă-
Ploiești a avut loc în prezenta unui
numeros public vernisajul expozi­
ției de pictură în ulei, acuarelă,
nească descoperite pe teritoriul Do-
brogei. Cercetări arheologice rea­
lizate de muzeele județene Tulcea
de pictură intitulată „Iașii și
Unirea", realizată de pictorul Cos-
tachi Agafiței. Sînt expuse peste
exact în ziua de 22 ianuarie, a I
nostru istoric. Deunăzi, mai nești, Răcăciuni, Brusturoasa, in ca­ creion a Valeriei Hancu, analistă la și Constanța". La căminele culturale 100 de lucrări inspirate din trecu­
I fost chemat de cei din Suceava.
S-a urcat in primul tren care
datorește neajunsurilor în furajarea
animalelor. Este adevărat, utilizarea
restanțier fiind I.C.I.L.-Mureș. în lip­
sa inlavitului, vițeii s-ar mulțumi și drul celor 583 de cursuri pe specia­
lități au avut loc expuneri, dezba­
oficiul de calcul al M.I.U. din Plo­
iești. Pictorița amatoare este la
din comunele Beidaud și Casimcea
sătenii au participat la dezbateri pe
tul de luptă pentru dreptate socia­
lă, independență și unitate națio­
teri, simpozioane pe teme econo­ a doua expoziție a sa, expunînd 60 teme ca „Omul în viziunea științe­ nală a poporului nostru. La clubul
pleca din Iași. Ajuns la Pașcani, I
I aal apelat la serviciul informații
gării pentru a afla cu ce tren
mice și social-politice la care și-au
adus contribuția un mare număr de
oameni de știință și cultură, spe­
de lucrări inspirate toate din viața
contemporană a orașului Ploiești.
(Constantin Căpraru). S
lor moderne", „2 050 de ani de la
constituirea statului centralizat dac
condus de Burebista". Locuitorii co­
muncitoresc al Regionalei C.F.R.
Iași s-a desfășurat faza interjude­
țeană a concursului brigăzilor ar­
I eraDincolo de ghișeu, o . fetișcană I
poate să plece mai departe. Olimpiada mecanizatorilor cialiști din diferite domenii de acti­
vitate, activiști de partid și de stat,
O MUREȘ. Sub egida Comitetu­
lui municipal Tg. Mureș al P.C.R.,
munei Nicolae Bălcescu au audiat
expunerea „Alegerile de deputați
tistice din ramura transportului și
telecomunicațiilor, manifestare ar­
„ocupată" peste măsură cu... Ieri, în Capitală s-a tori.ai fazelor anteri­ șinilor agricole, re- lectori ai comitetului județean de la Casa de cultură a sindicatelor din in M.A.N. și consiliile populare — tistică inclusă în Festivalul național
pilitul unghiilor. După ce l-a încheiat Olimpiada oare la care s-au în­ condiționarea și refo- partid. (Gheorghe Baltă). Tg. Mureș a avut loc simpozionul cadru larg de afirmare a democra­ „Cîntarea României". (Manole
păzind că omul insistă cu- ciocă- I
I nitul
făcut să aștepte citeva minute, mecanizatorilor, orga­ trecut peste o sută de losirea pieselor de • COVASNA. La întreprinderea cu tema „Importanța și semnifica­ ției socialiste". (Neculai Amihu­ Corcaci).
nizată de Ministerul mii de mecanizatori, schimb, economisirea de aparataj electric auto și motoare ția istorică a Unirii Pri. dpatelor lesei). O TIMIȘ. în cadrul manifestă­
în geam, fetișcana i-a des­ Agriculturii și Indus­ au demonstrat o înal­ carburanților și lubri- electrice din Sfîntu Gheorghe și în Române". Despre semnificația actu­ O SATU MARE. Din „Școala săt- rilor ideologice și politico-educative
I șite peși dumneata printre vagoane I
chis și i-a răspuns iritată : „Du- triei Alimentare, U- tă măiestrie profesio­ fianților. Ciștigătorii comuna Cernat au avut loc schim­ lui Unirii în viața poporului nos­ măreană" — titlul culegerilor de stu­ găzduite de Casa studenților din
niunea Națională a nală în probe teoreti­ „tractoarelor de aur", buri de experiență pe tema : Stilul tru au prezentat comunicări cadre dii metodico-didactice editaje perio­ Timișoafa, sub genericul „A fi tînăr
care scrie Suceava, in ăla Cooperativelor Agri­ ce și practice dificile. situați pe locul întîi, și metodele de muncă folosite de didactice de la catedra de științe dic de Casa corpului didactic Satu comunist", membrii cineclubului au
să te urci, că doar nu vrei să-ți
mură-n gură. Ce, ți se șifo­ I
cole de Producție, C.C. Totodată, olimpiada sint mecanizatorii Ale­ comitetul de partid, consiliul edu­ sociale a Institutului de medicină Mare — a apărut un nou volum prezentat o suită de filme realizate
I daunează pufoaica ?“
Nu, pufoaica nu se șifonează.
al U.T.C. și Comitetul
uniunii sindicatelor
a prilejuit și un am­
plu schimb de expe­
xandru Bindean. de
la S.M.A. Band, jude­
cației politice și culturii socialiste
pentru conducerea unitară a între­
gii activități politico-educative și
și farmacie și cercetători ai cen­
trului de științe sociale din Tg. Mu­
reș. Evenimentul de la 24 ianuarie
care prezintă o bogată paletă de
preocupări ale cadrelor didactice
din județ pentru ridicarea invăță-
pe mari șantiere ale țării despre
prezența studenților „în amfitea­

I Numai obrazul unora....


I din agricultură, indus­
trie alimentară și ape.
riență cu privire la
exploatarea rațională,
întreținerea și regla­
țul Mureș, si Ștefan
Semciuc, de la S.M.A.
Salonta, județul Bi­
cultural-artistice. în cadrul acestora
au fost prezentate referate, au fost
1859 a fost evocat in toate centrele
de comună și orașele județului Mu­
mintului pe o nouă treaptă, calitativ
superioară, pentru legarea sa mai
trele" muncii, precum și un grupaj
de pelicule satirice, sub titlul „Fals
regulament de cămin". (Cezar
De la o bucată Cei aproape 300 de vizitate punctele de documentare reș. (Gheorghe Giurgiu). strinsă cu practica, cu cerințele
I de pînzâ... I participanți, cîștigă- rea tractoarelor și ma­ hor. politico-ideologică și alte mijloace 0 TULCEA. Comitetul județean dezvoltării economico-sociale a ju­ Ioana).

I dinbucată Tulcea a găsit intr-o pline o I


Cititorul nostru loan Olteana
de pînză lungă de-o
corespondentul nostru pentru I
șchioapă. Sesizat de acest lucru,
I județul Tulcea, N. Amihulesei, se înțeleagă atunci cind i-a dăruit lui Ta- mă ții minte toată viața, dacă maică-ta nu I cale o tîlhărie. Potrivit unei scheme ce s-a
s-a dus la întreprinderea de mo­
Abuzul are raze Gheorghe, șeful de siloz, un camion este în stare să-ți facă educație I
Surîsul pe bani voit ingenioasă. Astfel, Florentina urcă îm­

spre ă-l descoperi pe stâpinul I


preună cu Popa în cameră, dar îl roagă să
I rarii și panificație din localitate,
peticului de pînză. N-a fost picioare scurte
de lemne, achiziționat din banii C.A.P.-ului
și transportat pînă la Buzău tot cu vehi­
culul cooperativei. Ciudat, peste toate, era
Și i-a dat cu vîrf și îndesat, pomenindu-i
pe rînd mama, tata, frații și surorile... Nu
s-ar putea spune de cît succes s-a bucurat
facă rost de o sticlă de vin. Popa se duce,
între timp, conform planului, Mirea și Hett­
faptul că, în urma controalelor si inspec­ Să afirmi că autorul moral al unei tîl- linger, intră in cameră și se ascund în du­
lui. In schimb a aflat că în pii- I
în rîndul auditoriului cursul de „educație și
I nile
chip să dea de urma păgubașu­
plămădite de aceeași între­ Diaconu Dumitru, fostul președinie al
țiilor. președintele pleșcar și abuziv ieșea
întotdeauna „lacrimă". Cum așa ? Poate și
fiindcă n-a luat niciodată cu... vagonul,
pedagogie aplicată" practicat de Anica Măn­
dica in amfiteatrul ad-hoc al curții blocu­
hării nu-i altcineva decît însăși victima,
pare destul de hazardat. Și totuși, nimic
mai adevărat decît în cazul lui Ion Popa
lap. Urma ca, la întoarcerea lui Popa„ cei
doi să-i inhațe banii și să dispară. Victima
însă, din întîmplare, deschide dulapul... ur­
prindere s-au mai găsit, in ul­ lui nr. 35, de pe strada Stadionului din Bu­
timul timp, tot felul de „cor­ I
I puri străine" : un șurub, o șai­
bă de cauciuc, o țigară. Pe cind
C.A.P. Cănești, județul Buzău, a luat o dată
600 kg de plevuri de floarea-soarelui de la
cabana din comuna Suciu. Că așa a poftit
mulțumindu-se să adune cu sacul. Doar ce
nit „încăpea", in evidențele contabilității.
„Mărunțișuri", chipurile. Cum spunea el —
zău. în schimb, elanul vindicativ se va am­
plifica nebănuit, inregistrind un episod și
mai „pedagogic" decit primul — la etajul
din
care
Teregova, județul Caraș-Severin, omul
și-a căutat necazul cu— reflectorul, nu
cu luminarea.
mează o bătaie ca în filme... Epilog : proce­
sul penal.
Și n-a mai fost nici un surîs !
dumnealui. I le-a dus acasă Potecă, șoferul
I șilorun...?
ac de cojocul neglijenți-
I de la C.A.P. Altă dată a rnai luat 30 de
saci. Tot ziua în amiaza mare. Fără să-i
„plusurile".
Contează, într-un astfel de caz, cuantu­
IV, pe scara B a aceluiași bloc.
Astfel. îndată ce Aurelia, fetița muștru­
Venise la Timișoara să ia niște bani de la
C.A.R.-ul Direcției regionale C.F.R. și să
tresară o fibră a conștiinței de gospodar al mul prejudiciului material ? Contează, de­ luită, reușește intre două suspine să poves­ facă unele cumpărături pentru cei de acasă.
Dar, văzîndu-se cu 22 000 de lei în buzu­ Din caietul
I N-am fi scris, I avuției obștești. își creștea oile și porcii
la stîna C.A.P.-ului, cu furajele C.A.P.-ului.
Fără să facă din asta o taină. Despre că­
sigur. dar într-o mult mai mare măsură
trebuie „contabilizat" prejudiciul moral —
tească acasă tot ce i s-a întîmplat, Tinica
Aneta. Tudorache Aurelian. Tudorache Vio­
rel și Iordache Ion — cu alte cuvinte, mama.,
nar... 1 Cu teșchereaua plină se instalează
falnic la braseria „Ana Lugojana". Unde grefierului
dacă... ruța cea nouă cu coșul verde și roțile roșii consecințele abuzului de funcție asupra cli­ tata, fratele cel mare al fetiței, împreună mănincă bine, bea bine și se simte brusc
I IoanIn orașul Huedin, un pieton, I
știa tot satul că-i una din cele trei făcute matului de muncă și corectitudine grav vi­ cu musafirul lor, se reped in corpore la magnetizat de surîsul irezistibil al Floren-
de Anghel pentru C.A.P., din dispoziția lui ciat de apucăturile care l-au făcut să deca­ ușa vecinei de la apartamentul -35, să-i < tinei N„ care, pripășită la Timișoara toc-- „Dind curs solicitării mele, in citeva zile
Botiș, a traversat strada Diaconu. Și, din aceeași dispoziție, dusă și dă pînă la inevitabila întîlnire cu rigorile ceară socoteală. Bat cu pumnii în ușă, înju­ mai din Dîrgenii Botoșanilor, nici n-avea mi-a pus cei șase dinți dintr-un metal de
I tatfărăIndesăaceeași
se asigure, fiind acciden­
camionul 21-CJ-2605.
zi și cam la aceeași
I „uitată" la el acasă. De la un tractorist,
Nistor Ion, a luat odată 200 de lei, contra
unei remorci de coceni și nu s-a sfiit să-i
codului penal. ră, amenință. Atît de „convingător", îneît,
înspăimîntată, Anica Măndica nu deschide.
Ce folos 1 Tudorache Vîorel se repede în
altă ocupație decît... să surîdă. Modestă, ea
acceptă fără mofturi un meniu fix și o
bere. O comoară de fată !
culoare albă, despre care mi-a spus că
platină, lucru ce nu l-am cunoscut și
nu-l cunosc".
este
nici
oră, intr-un alt colț de țară, ușă cu piciorul, o smulge din țițîni și, odată
alt pieton, Mihai Grigoraș, a I
Sedus de atîta comunicativitate. Ion Popa
I inapărutcomuna Bălcăuți-Suceava, un
brusc în fața unui auto­
spună că-i trebuiau banii pentru gaz și alte
mărunțișuri. Cind a avut nevoie de bani
mai multi, a ales pe sprinceană zece oi din
Cînd a fi spectator calea liberă, toți ceilalți se năpustesc în
urma lui, în casă. între gazda fără voie si
nepoftiții musafiri urmează o „discuție", în
intră direct in subiect : îi propune un scurt
popas la hotel „Central". Florentina ‘întîi
(Din declarația martorului C.V. —
Dosar nr. 2 460/1979, Judecătoria din

I accidentat. iar pietonul a fost I


buz. Șoferul a frînat, autobuzul
a derapat,
turma obștească și le-a făcut preț : 4 500.
A luat și pămînt în acord global — pe nu­
nu este onorabil... urma căreia Anica Măndica este spitalizată
16 zile.
ezită, dar acceptă în momentul hotărîtor
cînd, pretextînd că vrea să-i cumpere ve­
righetă, impetuosul cavaler nu scapă ocazia
Timișoara).
„Lingă autogara, au intilnit pe partea
i mele altora. Iar partea lui o muncea cu oa­ Puerilă sămînță de conflict ! Și cînd te să-i fluture pe la nas un teanc gros de sute. vătămată S.T., conducător auto la Autobaza
N-am fi scris despre aceste
I două accidente dacă ele n-ar fi I meni. Din comună, nu din altă parte. Ce-au avut de împărțit Marian si Aurelia gîndești că totul s-ar fi putut risipi prin De-aici încolo, evenimentele aveau să se Rm. Sărat, și intrucit inculpatul s-a expri­
Așa a „gospodărit" Diaconu Dumitru tot în joaca lor de țînci, aproape că nu se mai simpla intervenție a numeroșilor locatari precipite. La masa lor se așază „întîm- mat vulgar, partea vătămată a oprit, i-a
avut una și aceeași cauză : nea­ atras atenția asupra comportării, dîndu-i
tenția. In plus, amindoi pietonii timpul. Pe față, Ia -lumină, sfidînd lumea. știe. Important este ce-a urmat. martori (de la ferestre și îndărătul ușilor !), plător" studentul Mirea Claudiu, căruia,
și o palmă".
I țaaccidentați
alcoolului.
se aflau sub influen­
I Nu ca hoții de rînd. Unii, mai slabi de cu­
get, chiar au ajuns să creadă că-i drept
...Văzîndu-și, de la fereastră, băiatul bum-
băcit de „zăpăcita ălora de la apartamentul
printr-o simplă vorbă de bun simt : „Bina,
oameni buni, n-aveți mai multă minte decît
după ce-i face semn că partenerul ei este
plin de bani, Florentina îi propune să vină
după ei la cafe-barul de la hotel „Central", (Din Dosarul nr. 326/1979, Tribu­
Rubrică realizată de cum face el, de vreme ce nu se ferește. Iar 37", Anica Măndica coboară imediat în copiii ăștia, care...?" Dar vecinii s-au mul­ împreună cu Hettlinger Rudolf — o cunoș­ nalul județean Buzău).
I șiPetre POPA
corespondenții „Scinteii"
I dacă nu-i întotdeauna drept, este cel puțin
în folosul lor, „al tuturor" — cum a lăsat să
curte și se repede la Aurelia.
— Las’ că-ți dau eu ție o lecție de-o să
țumit să asiste la toată scena ca simpli
spectatori. Conștiința nu le spune nimic ?
tință întimplătoare. La cafe-bar, în timp
ce Popa face rost de o cameră, se pune la Florin CIOBANESCU
I. .1
SCÎNTEIA—‘duminică 27 ianuarie 1980 PAGINA 5

TELEGRAME IE FELICITARE ADRESATE TOVARĂȘULUI NIEOLAE CEAUSESCU A APĂRUT' VOLUMUL: tV


Excelenței Sale NICOEAE CEAUȘESCU Excelenței Sale NICOEAE CEAUȘESCU
VIZITĂ DE STAT Â PREȘEDINTELUI DUMINICA, 27 IANUARIE
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere ne face plăcere să
NICOLAE CEAUȘESCU IN REGATUL SPANIEI PROGRAMUL 1
5,00 Tot înainte !
transmitem Excelenței Voastre urările noastre de sănătate personală și de 9,25 Șoimii patriei
Excelentă, prosperitate poporului român prieten. 21—25 mai 1979 9,35 Film serial pentru copii : Dicta
Cea de-a 62-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plă­ Turpin. Episodul 12
cuta ocazie de a vă adresa, în numele Guvernului și poporului Republicii Li­
QABUS BIN SAID EDITURA POLITICA 10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii.
beria, al doamnei Tolbert, precum și în numele meu personal, felicitări cor­ Sultanul Omanului 12.30 De strajă patriei
diale și cele mai sincere urări. 13.00 Telex
Vă dorim din toată inima multă sănătate, viată lungă șl succes in înde­ 13,05 Album duminical
16.15 Anul sportiv 1970 (partea a V-a)
plinirea misiunii dumneavoastră fată de propria țară și fată de întreaga lume,
contribuind astfel la menținerea securității mondiale.
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU Sosirea subsecretarului de stat al S. U. A. 18,00 Film serial : Paul Gauguin. Episo­
dul 0
Fie ca relațiile armonioase și cordiale care există in mod atît de fericit Președintele Republicii Socialiste România 18,40 Micul ecran pentru cel mici i O
între țările și popoarele noastre să se întărească in continuare in anii ce Vor pentru problemele politice lume minunată
19.00 Telejurnal
veni. Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere vă adresez bunele mele urări La invitația minjstrului afacerilor .fost salutat de Maria Groza, adjunct 19,20 tn actualitate : Pregătirea aleg»-
Cu sentimente de cea mai înaltă considerație șl stimă, dă fericire personală, in interesul nostru, al tuturor, mult succes în efortu­ externe, Ștefan Andrei, simbătă sea­ al ministrului afacerilor externe, de rilor de la 9 martie
rile dumneavoastră pentru asigurarea păcii. ra a sosit in Capitală subsecretarul alte persoane oficiale. 10.30 Călătorie prin țara mea. Ih a-
de stat al S.U.A. pentru problemele A fost prezent Rudolph Aggrey, ceeași zi, acum cinci ani
W. R. TOLBERT jr. politice, David Newson. ambasadorul S.U.A. la București. 19,55 Film artistic : „Confidentul”. Pre­
WILLY BRANDT mieră TV.
Președintele Republicii Liberia Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a (Agerpres) 21.15 Varietăți muzical-eoregrafice
, Președintele Partidului Social Democrat 21,50 Telejurnal • Sport
din R.F. Germania

Președintelui Republicii Socialiste România


Întîlnire p ietenească PROGRAMUL 2
9,00 Teleșcoală,
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU Simbătă la amiază, la Liceul agro­ minul cultural din localitate. Elena 10,00 Concertul ’ simfonic al orchestrei
NICOLAE CEAUȘESCU Secretar general al Partidului Comunist Român,
industrial „Republica Cuba", din co­
muna Fierbinți-Tîrg, județul Ilfov, a
Bădilă, inspector general cu proble­
mele de învățămînt al județului Il­ 11.45
Filarmonicii „George Eneseu"
Muzeele Bucureștlului. Colecțiile
Cu prilejul celei de-a 62-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere vă Președintele Republicii Socialiste România avut loc. o întilnire prietenească ro- fov, ing. Luca loan Olimpu, direc­ Muzeului „Grlgore Antipe"
transmit sincerele mele urări și folosesc acest prilej pentru a vă exprima do­ mâno-cubanezâ, organizată cu . prile­ torul liceului, și ambasadorul Hum­ 12,OS Din muzica și dansurile popoare­
rința consolidării și dezvoltării raporturilor dintre Partidul Socialist Demo­ în numele Partidului Socialist Sanmarinez și al meu personal, vă adresez, jul celei de-a XXI-a aniversări a berto Castello au evidențiat bunele lor
cratic Italian și Partidul Comunist Român, precum și urarea de succes deplin cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, felicitări și urări de viață lungă, Zilei eliberării Cubei. relații de prietenie și colaborare sta­ 12.40 Mozaic pe... gheață cu trupa de
și afirmare în continuare a liniei politicii externe românești. în interesul suprem al democrației, destinderii și păcii in lume. spectacole condusă de patinatorul
Au participat reprezentanți ai Mi­ tornicite intre Republica Socialistă canadian Toller Cranston
REMY GIACOMINI nisterului Educației și învățămîntu- România și Republica Cuba, rele- 13,00 Film artistic : „Bal în Poiana Zim­
PIETRO LONGO lui, Ministerului Afacerilor Externe, vind rolul determinant al întîlnirilor brilor"
Secretar național al Partidului Secretar' general ai organelor locale de partid și de și convorbirilor dintre tovarășii 14.20 Oameni șl culori — reportai
Socialist Democratic Italian al Partidului Socialist Sanmarinez stat, cadre didactice, elevi ai liceu­ Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro 14.40 Opera și opereta în... glume, eîn-
lui. Ruz iri amplificarea continuă a aces­ tec șl dans
Au fost de față Humberto Castello, 15.30 Poezii populare ale românilor
tor relații, în dezvoltarea legăturilor 16,15 Selecțiuni din spectacole muzical-
ambasadorul Republicii Cuba la strînse dintre Partidul Comunist Ro­ eoregrafice
București, membri ai ambasadei, mân și Partidul Comunist din Cuba, 17.45 Poveste despre Păunită — film de
® SPORT © SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT studenți și elevi cubanezi care în­
vață în țara noastră.
dintre țările și popoarele noastre.
în încheiere a fost prezentat un
animație (partea a tl-â)
18,10 Cîntul fulgilor de nea — muzică
Luind cuvintul în cadrul festivită­ spectacol muzical-coregrafic. ușoară românească
ții desfășurate cu acest prilej la că- (Agerpres) 18.30 „Lucrul mlnurllor mele". Docu-
mentar-artistlo
FOTBAL : Selecționata ro­ 19,00 Telejurnal
Și echipa noastră de băieți mână și-a încheiat turneul
19.20 în actualitate : Pregătirea alegeri­
lor de la 9 martie

s-a calificat la turneul olimpic de volei în Columbia cu o victorie


BpGOTA 26 (Agerpres). — Selec­
Cronica zilei
19.30 Călătorie prin tară mea
19,55 Telerama
20,25 Lucrări muzicale de mare popu­
laritate
21,05 Gînduri pentru tara mea — emi­
ționata divizionară de fotbal a Româ­ Simbătă, tovarășul Ștefan Andrei, semnare au asistat membri ai Con­ siune literară
IERI, ROMANIA — S. U. A. 3-0 niei și-a încheiat turneul in Colum­ ministrul afacerilor externe al Re­ siliului ziariștilor, redactori-șefi și 21.20 Vă invităm la... dans
21,50 Telejurnal » Sport
bia, jucind la Caii cu echipa „De- publicii Socialiste România, a primit alți ziariști din presa centrală.
Actul final ăl acestui zbuciumat dăduse nici unul din meciurile de la ușurați, ne-am spus că totul este bine portivo", de 5 ori campioană a ță­ pe Michael Jovy, ambasador ex­ *
turneu — în care zece reprezentati­ Pernik : 1—3, 3—3, 5—3, 5—7, B—7 cînd se termina CU bine. rii și finalistă a „Cupei Americii de traordinar șl plenipotențiar al Re­
Sud". La capătul unei partide spec­ publicii Federale Germania la Bucu­ La Craiova s-a încheiat festivalul LUNI, 28 IANUARIE
ve masculine de valoare s-au între­ și 11—8 însă... 11—11 și chiat 12—14 ! ! Prin această victorie cu 3—0, echi­ rești-, in legătură cu apropiata pre­
cut pentru a ocupa cele două locuri taculoase, fotbaliștii români au ob­ cultural-artistic „Cintecele Băniei", PROGRAMUL 1
Vom rata victoria cu 3—0 ? Nu ! Fi­ pă noastră masculină și-a consolidat ținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0), zentare â scrisorilor de acreditare. acțiune orgahizată în cadrul actualei
rămase libere la Olimpiada din iu­ nalul este bine lucrat de Eneseu și primul loc in clasament (4 puncte,
lie — se joacă la Sofia șl cuprinde prin punctul marcat in minutul 20 de ★ ediții a Festivalului național „Cin- 16,00 Emisiune în limba maghiară
două „tablouri", dintre care unul s-a setaveraj 6—0), asigurîndu-și califi­ Boloni. Selecționata română a ali­ Cu prilejul Zilei naționale a Re­ tarea României", la care au luat 18.50 1001 de seri
și consumat simbătă seara. carea la Olimpiadă, indiferent de re­ niat următoarea formație : Iordache publicii India, ambasadorul acestei parte 30 de formații reunind aproape 19,00 Telejurnal
zultatul Ultimei partide pe care o — Negrilă, Sameș, Ștefânescu, Kol­ țări la București, Asok Kumar Ray, 700 artiști amatori. 10.20 tn actualitate : Pregătirea alegeri­
în această fază decisivă, cele pa­ CORESPONDENTA ler — Dinu, BolOni, Mulțescu — Ră- a rostit, simbătă, o cuvîntare la te­ Primul loc și titlul de laureat al lor de la 9 martie
tru echipe finaliste au pornit de la susține duminică seara cu reprezen­ celei de-a doua ediții a festivalului- 19.35 Cîntare anilor de aur — program
următoarea situație : România — 2
DIN SOFIA tativa Bulgariei, Este o reușită pen­ ducanu, Terheș, Bălăci. în cursul me­ leviziune. de eîntece
ciului au mai fost întrebuințați Ni- ★ concurs „Cintecele Băniei" au fost 19.50 La ordinea zilei în economie
puncte și setaveraj 3—0 (datorită vic­ tru care merită din plin felicitările colaie, Cămătaru și Doru Nicolaie. La București a fost încheiat, la obținute de montajul literar al că­ 20.00 Cadran mondial
toriei din grupa preliminară la Co­ noastre. România deci s-a calificat După acest meci, echipa divizionară 26 ianuarie. Protocolul de colaborare minului cultural din Simnicu de Sus, 20,15 Orizont tehnico-știlnțlfic
reea de sud) : Bulgaria — 2 puncte și din nou Dumănoiu atacă, în Sfîtșit la blimpiada-1980 cu ambele echipe a României a plecat in Brazilia, unde pe anii 1980—1982 între Consiliul zia­ brigada artistică șl grupul folk al 20,55 Roman foileton : Gustav cei do
setaveraj 3—1 (Victorie la S.U.A. în tabela electronică de marcaj oprindu- de volei — și feminină, Și masculină. Va susțind mai multe partide. căminului cultural din Ișalnlța, fier. Episodul 5
grupă); S.U.A. — 0 puncte (setaveraj riștilor din Republica Socialistă 21,45 Telejurnal
se la 16—14 ! Setul al treilea avea să Este Un succes care obligă la o pre­ România și Uniunea ziariștilor din grupul vocal al căminului cultural
1—3); Coreea de sud — 0 puncte (se­ fie și ultimul, dar evoluția scorului * Republică Finlanda. , din Cernele, precum și solista de mu­
taveraj 0—3). Așadar, asistăm la un gătire și mâi intensă, și mai metodi­ PROGRAMUL 2
a fost dih nou paipitâhtă 0—3, 3—3, în orașul columbian Caii. în ca­ Protocolul a fost semnat de Octa­ zică populară Marla Ilie din Simnicu
turneu final fără formațiile Japoniei că in lunile ce urmează, la o repre­ vian Paler și Antero Laine — pre­ de Sus. 1(4,00 cenacluri ale tineretului
(fostă campioană olimpică) și Ceho­ 3—6, 8—8, 12—8, 12—10 15—10. Va- . zentare prestigioasă a voleiului româ­ drul turneului preolimpic sud-ame- 16,30 Monumehte ale simfonismului ro­
loarea sportivă evideht superioară â ședinții celor două organizații. La (Agerpres)
slovaciei (fostă campioană mondială), nesc în competiția olimpică. rican de fotbal pentru calificarea la mantic
care, datorită înfringerilor suferite în voleibaliștilor români și-a spus pină Olimpiadă, echipa Columbiei a în­ 17.20 Inscripții pe celuloid : Peștera
fața României, în „grupa de fier" dih' la urmă cuvintul. Iar boi, răsUflind Gheorghe MITROI vins cu 2—1 selecționata Peru. Castleguard. Documentar
Perhik. vor lipsi pentru prima oară
de la Jocurile Olimpice. LISTA 18,00 în sunet de zurgălăi — melodii
populare
18,25 Din cartea naturii : Pe cărării»
Echipa României a jucat în des­ libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți i Hașmașului •
pentru trimestrul IV/1979 18.50 1001 de seri
chiderea galei, în compania repre­
zentativei S.U.A. — „buturuga mică" ÎN CÎTEVA RÎNDURI 19.00 Telejurnal
din grupa preliminată de lâ Sofia
r 19.20 In actualitate : Pregătirea alegeri­
o Sezonul competitions! intern la divizionară a României — 4 puncte O Au continuat intilnirile turneu­ lor de la 9 martie
care Scosese din cursă reprezen­ sanie și bob a fost inaugurat pfiti (ordinea a fost decisă de golaveraj) ; lui internațional de tenis de la Phila­ Nr. libretului 19.35 De la A la... infinit (selecțiuni)
tativă R.D. Germane, venită aici Nr. Ciștigurile obținute Valoarea cîștigului 20.40 Un fapt văzut de aproape
disputarea intrecerilor pentru „Cupa 4. Selecționata de tineret a Români­ delphia. Iată rezultatele înregistrate crt. de economii
cu justificate pretenții. Cei 4 000 de C.S.O. Sinaia".. ei — zero puncte. în sferturile de finală : Connors — X 21,00 Pagini alese din creația compozi­
spectatori care aU umplut ,,oChi“ cu­ în probă individuală masculină .de Fibak 6—2, 6—2 ; Mayer —Scan Ion, torului George Gershwin
noscută Și eleganta sală „Universia­ Săhie, Victoria a revenit lui ion • A început concursul internațio­
i___ _ _____ 21,45 Telejurnal
6—2, 5—7, 7—6 ; Mcenroe — Clerc 1- / 436-1-343
dă" i-au primit pe voleibaliștii noș­ Apostol (C.S.O. Sinaia), cronometrat nal de inot, care are loc in fiecare 6—2, 4—6, 6—1 ; Sadri — Solomon Asia Centrală 7 000
tri tricolori cu urale (pentru fru­ în două manșe cil timpul de 2'27’’ iarnă, ih bazinul acoperit al orașului 6—2, 7—5, în semifinale, Connors îl 2. 460-201-526 7 000
moasele evoluții ale acestora, văzute 69/100. Lă feminin, pe primul loc s-â vest-german Bremen. în prima zi, un va intilni pe Mayer, iar Mceproe va 3. 427-137-360 7 000
în transmisiile TV de la Pernik) ;
„România, România", scanda puternic
Situat Elena Stah (C.S.O. Sinaia), în­ frumos succes a repurtat in proba do juca in compania lui Sadri. 4.
5.
452-202-187
453-1-131
7 000 LISTA
registrată cil timpul total de 2'20” 400 m mixt inotătoarea româncă Iri- 7 000
un grup de români așezat într-un 34/100. Concursul de bob pehti'U doUă nel Pănulescu, clasată pe primul loc • Turneul internațional de tenis 6. 419-1-371 7 000 libretelor de economii cu tîșlîgurl
colț din tribună. Nouă însă, drepți să persoane a fost ciștigat de echipajul cu timpul de 4’54” 13/100. Au urmat care are loc în orașul francez Douai 7. 446-1-224 7 000 în materiale de construcție
fim, ne era teamă. De ce ? Pentru fcâ Ștefan Chițu — Emilian Bocșa (A.S. în clasament Klara Gulyas (Ungaria) a continuat cu partidele sferturilor 8. 463-1-451 7 000 Ieșite cîștigătoare Ia tragerea la sorți
băieții se simțeau obosiți după atîtea Poiana Cimpina) — 2’24” 33/100. As­ — 4’54” 14/100 și Mariana Paraschiv de finală. Iată rezultatele înregistra­ 9. 459-1-4997 7 000 pentru trimestrul IV/1979
partide grele cu adversari foarte va­ tăzi sînt programate întrecerile din (România) — 4’55”28/100. Alte rezul­ te : Birnes (Cehoslovacia)- — Jauffret 10. 403-212-13 7 000
loroși (realmente ei nU au putut dor­ câdrUl „Cupei Prahova". tate Înregistrate ; masculin 400 m (Franța) 6—3, 4—6, 6—1 ; Deblicker 11. 462-201-945 »» 7 000
mi cum trebuie în rtiei una din nop­ mixt Serghei Fasenko (U.R.S.S.) 4’25” (Franța) — Bonnemaison (Franța)
țile săptămî'nii, din pi'iCiha tensiunii O In Capitală s-*-a desfășurat me­ 15/100 i . 1 500 m Vladimir Salnikov 6—4, 7—6 ; CaUjolle (Franța) — So- 12. 403-1-361 U.R.S.S. — Caucaz 6 500 Nr. Numărul Valoarea
nervoase). ciul amical de fotbal dintre echipele (U.R.S.S.) 14’52”06/100 (cea mai bună renssen (Irlanda) 6—4, 6—4 ; Hrebec 13. 424-102-61 6 500 crt. delibretului
economii
cîștigului
Steaua și F.C. Scornicești. Partidă s-a ' performanță europeană) ; ștafeta (Cehoslovacia) — Fritz (R. F. Ger­ 14. 415-1-1317 6 500
Antrenorii Nicolae Sotir, Florin încheiat la egalitate : 1—1 (0—0), go­ 4X400 m mixt U.R.S.S. 3’48”05/100 ; mania) 6—4, 6—4. 15. 417-1-664 6 500
Balaiș și Ștefan Tudor au trimis în lurile fiind marcate de ZahiU și, res­ feminin 800 m liber : Annelies Maas 16. 427-1-1062 6 500
teren „sextetul" consacrat : Oros, pectiv, Iamandi. (Olanda) 8’38”12/100 ; ștafeta 4X400 m • în cadrul turneului internațional ■ 17. 414-1-85 6 500 1. 906-147-176 • 18 000
Dumănoîu, l’op, Eneseu, Stoian, Gîf- A mixt Italia 4’28”87/100. feminin ) de tenis de la Chicago, 18. 413-209-232 6 500 925-520-68 5 000
2,
leanu (pe parcurs aveau să mai joace O Meciurile disputate în ultima zi Billie Jean King (S.U.A.) a învins-o 19. 411-212-12 », », 6 500 3. 918-328-214 5 000
Macavei, Chifu și Hinda). începutul, a competiției internaționale de ho­ • Proba de dans din cadrul cam­ cu 4—6. 6—4, 7—6 pe Diane From- 20. 460-201-89 6 500 4. 910-635-2 5 000
chei pe gheață pentru „Cupa fede­ pionatelor europene de patinaj artis­ holtz (Australia). In altă partidă 21. 461-208-1978 6 500
contrar obișnuinței, aparține adversa­ rației" s-au încheiat cu următoarele tic de la Goteborg a fost cîștigată de Wendy Turnbull (Australia) a ciști- 22. 462-210-429
rilor. Voleibaliștii din echipa S.U.A,, 6 500 4 cîștigurl in valoare de lei 33 000
rezultate : S. K, Urițki Kazan perechea sovietică Natalia Liniciuk — gat cu 7—6, 3—6, 6—1 jocul cu Sylvia 23. 464-1-120 6 500
băieți înalți, atletici și plini de ehtu- (U.R.S,S.) — Selecționata diviziona­ Ghenadie Kărponosov cu 205,50 punc­ Hanika (R. F. Germania). 24. 459-1-4183 6 500
ziăsm, surprind cu mișcarea continuă ră a României 9—3 (2—2, 4—0, 3—1). te. 25. 460-1-996 6 500 Titularii libretelor de economii
în teren și cu atacuri variate. Astfel Golurile echipei române au fost mar­ După desfășurarea programului © Floretistul vest-german Hein a 26. 452-1-1176 6 500 cîștigătoare trebuie să se prezinte in
că scorul nu fie este favorabil : 0—3 cate de Tureanu, Niștor și Solyom ; „scurt", In proba individuală femini­ cîștigat definitiv „Trofeul Martini", cel mult 30 de zile de Ia data tra­
și 2—5, dar, din ac.eSt moment, blo­ Cehoslovacia (tineret) —, Selecționa­ nă pe primul loc in clasament se în concursul rezervat învingătorilor 27. 435-1-321 R.D.G. 6 000 gerii la sorți la sucursalele și filia­
ta de tineret ă României’ 14—2 (3—1, află Anett Poetzsch (R.D. Germană) din ultimii 5 ani ai acestei competiții, 28. 409-1-1264 s? 6 000 lele C.E.C. pentru a li se elibera a-
cajul nostru funcționează mai decis, 10—1, 1—0). — 84,04 puncte, urmată de Darmar care a avut loc în sala „Pierre de 29. 433-214-7 6 000
Dumănoîu trage necruțător și... 12—5, deverințele necesare procurării ma­
Clasament final : S. K. Urițki Ka­ Lurz (R.F. Germania) 82,28 puncte șl Coubertin" din Paris, Hein l-a învins 30. 442-216-9 6 000 terialelor de construcție.
apoi 15—10, pentru ai noștri. Setul zan — 4 puncte ; 2. Cehoslovacia (ti­ Susanna Driano (Italia) — 80,04 punc­ cu 10—9 pe Borella (Italia) și cu 31. 419-203-198 6 000
următor ne-a dat emoții cite nu ne neret) — 4 puncte ; 3. Selecționata te. 10—7 pe Talvard (Franța). 32. 450-211-378 6 000
33. 423-134-14 6 000
• Selecționatele de box ale S.U.A. 34. 452-1-1170 6 000
și Cubei se vor întîlni într-un meci
35. 431-106-166 6 000 LISTA
36. 461-208-587
De la ADAS amical, ■ care va avea loc In orașul 37. 462-202-199
6 000
6 000 libretelor de economii
american Charlotte. Întîlnirea este 38. 463-1-473 6 000 pentru construirea de locuințe
Asigurarea de accidente poate fi fixe. • Asigurarea de accidente a se contracta cu ocazia efectuării prevăzută pentru 10 februarie. Din 39. 459-1-2812 6 000 ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți
contractată de orice persoană în pentru Sume convenite se contrac­ Unor deplasări. Această asigurare echipa cubaneză nu va lipsi dublul 40. 438-103-1025 6 000 pentru trimestrul IV/1979
vîrstă de la 16 ani împliniți, indi­ tează pe durate de la 1 an la 5 ani. cuprinde atit cazurile de accidente campion olimpic și mondial, greul 41. 424-151-37 6 000
ferent de profesie și de locUl de La această asigurare primele se pot ale asiguratului, cit și cele de de­
muncă. Dintre evenimentele ne­ achita și în rate. Primele de plată, teriorare sau distrugere a bunuri­ Teofilo Stevenson.
42. 418-615-58 U.R.S.S. 6 000
prevăzute pentru urmările cărora la ambele variante, se stabilesc in lor casnice și gospodărești ale a- 43. 432-1-558 6 000 Nr. Numărul Valoarea
se plătesc sumele asigurate cores­ funcție de mărimea sumei pentru cestuia lăsate la domiciliu sau luate 44. 408-1-660 6 000 crt. libretului cîștigului
punzătoare, amintim: lovirea, că­ care solicitantul dorește să se a- tn deplasare. 45. 416-1-769 6 000 de economii
derea, alunecarea, prăbușirea de
teren, explozia, trăsnetul, acțiunea
curentului electric, înecul, degera-
sigure, prectlm și de durata con­
tractului (de exemplu:/la asigura­
rea pentru sume fixe, prima de
Sumele asigurate sînt între 15 000
de lei și 40 000 de lei pentru cazu­
rile de vătămări corporale (în
vremea 46.
47,
414-902-10
441-201-487
H 6 000
6 000
48. 436-279-218 6 000 1. 860-1-1971 30 000
rea, intoxicația subită, arsura, ac­ plată este de 15 lei pe 3 luni, iar funcție de natura accidentului) și 49, 437-213-9 6 000 2. 859-1-4497 15 000
cidentele produse de funcționarea la asigurarea pentru sume conve­ de 20 000 de lei pentru pagubele la Timpul probabil pentru zilele de 28,
29 și 30 ianuarie. In țară : Vreme în 50. 423-1-138 6 000 3. 825-1-152 15 000
sau folosirea mașinilor, instru­ nite prima de plată este de 3,20 lei bunurile casnice și gospodărești. La general rece, îndeosebi în regiunile din 51. 460-207-751 6 000 4. 836-1-814 15 000
mentelor, sculelor sau armelor, cele pe an pentru fiecare 1 000 de Iei această asigurare, prima de plată nordul țării. Cerul va fi mai mult 52. 462-1-988 6 000
întîmplate ca urmare a circulației din sumele asigurate prevăzute în este de 15 lei pentru o lună. Asigu­ noros. Vor cădea precipitații Locale mai 53. 466-201-303 6 000
mijloacelor de transport sau • din poliță). • Asigurarea familială de rările de accidente pentru sumo ales sub formă de ninsoare in jumă­ 54. 438-102-126 6 000 4 cîștiguri în valoare totală de lei
cauza accidentelor întîmplate a- accidente cuprinde, pe lingă asigu­ fixe, pentru sume convenite și cele tatea de nord a tării și sub formă de 55. 459-1-5017 6 000 75 000
cestora etc. Această asigurare se ratul principal, pe soția acestuia și familiale cuprind și pagubele la ploaie, lapoviță Și 'ninsoare în celelalte
56. 460-1-2419 6 000
practică în următoarele variante: pe toți copiii, în vîrstă de 5 pină bunurile casnice și gospodărești, regiuni. Vîntul va sufla moderat, cu , •>
@ Asigurarea de accidente pentru la 16 ani, la sume totale de 15 000 pentru o sumă asigurată de 5 000 intensificări. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între minus 15 și minus 5 TOTAL 56 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI 354 500 Plata cîștigurilor se efectuează de
sume fixe, totale, de 19 000 de lei, de lei pentru fiecare persoană. Pri­ de ici de fiecare poliță. Informații grade, izolat mai coborîte în depresiuni, către sucursalele și filialele C.E.C.
se contractează pe durata de 3 luni, ma de plată, pentru o durată a a- suplimentare și contractarea de iar maximele între minus 5 șl plus 5 Titularii libretelor ieșite ciștigătoa-
sau pe durate constituind multiplul sigurării de 3 luni, este de 25 de asigurări, la responsabilii cu asigu­ grade. Ceață locală dimineața și seara. Cîștigătorii au obligația să se pre­ malităților în legătură cu efectuarea re pot folosi cîștigurile obținute pen­
acesteia, pină la 2 ani. Pe aceeași lei, pentru toate persoanele cu­ rări din unitățile socialiste, agenții In București : Vreme în general rece. zinte in cel mult 30 de zile de la tru a contracta, în condițiile Legii
perioadă se pot încheia una, două prinse in asigurare. • Asigurarea și inspectorii de asigurare sau la Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea excursiei. în cazul neprezentării in
sau trei asigurări pentru sume de accidente „Turist" se recomandă precipitații slabe. Vînt moderat. Tem­ data tragerii la sorți la sucursalele și nr. 4/1973, prin unitățile unde își au
oricare unitate ADAS. peratura ușor variabilă. (Margareta filialele C.E.C. pentru a li Se elibera termen sau al neefectuării excursiei, locul de muncă, construirea de lo­
Struțu, meteorolog de serviciu). adeverința necesară îndeplinirii for­ cîștigurile se plătesc în numerar. cuințe proprietate personală.

• „FABRICA DE OXI­ țuind chiar și lungilor nopți po­ dîncime de pină la 200 metri. de laborator au arătat că un suprema consacrare o constituie tehnicii electronice, autorită­
lare. Culoarea lor se datorește Cu un deplasament de 21000 șarpe din această specie pro­ tocmai reproducerea chipului țile portuare din Dieppe (Fran­
GEN" DE SUB GHEȚU­ unor pigmenți care le permit să tone, vaporul este deservit de duce o cantitate de peste 40 de său într-una din schitele grafi­ ța) au simplificat și accelerat
se adapteze mediului înconjură­ un echipaj format din 40 mari­ grame de venin, de 20 de ori cianului. Acestea se disting și considerabil operațiunile de vîn-
RILE ANTARCTIDEI.Mem_ tor neprielnic. Uimitor este și nari și poate lua la bord 130 de mai puternic decît al cobrei in­ printr-o anume particularitate :
brii unei expediții americane au faptul că algele descoperite pro­ muncitori mineri. El va fi dotat lea autoconvingerli că ar po­ tul său ? Este vorba de un ca­ diene. Din fericire, savantii din cu 32 de ani în urmă, cînd i s-a zare a peștelui la licitație. Pînă
făcut o senzațională descoperire duc o cantitate neobișnuit de cu trei sisteme independente de seda miraculoasa facultate de lendar in versuri cuprlnzînd Melbourne au găsit și antidotul. născut unica fiică, artistul a acum, desfacerea mărfii se fă­
în Antarttida. într-un lac cu mare de oxigen care, împrăștiin- extracție a diferite materii pri­ a... păși pe apă fără să se ■descrierea unor pietre prețioase încorporat numele acesteia în cea în mod tradițional prin stri­
apă dulce aflat sub stratul ma­ du-Se în apa lacului, o fac să me minerale. cufunde. Cercetările au scos la „aducătoare de noroc". desenul publicat în ziua respec­ garea prețului și adjudecarea el
siv de gheață de pe continen­ spumege ca o șampanie. iveală că, pină tn prezent, t3 a- © GRAFICĂ Șl ENIG­ tivă. De atunci, fără excepție, celui care oferea prețul cel mai
tul alb, ei au găsit un covor semenea sectant! „încrezători în MISTICĂ. Artistul american numele respectiv — Nina — a-
forțele proprii" și-au găsit moar­ © MAI PERICULOS mare. Sistemul electronic permi­
întins și gros (2-4 cm) de alge. • UNDE DUCE FA­ tea înecați in timpul ritualuri­
pare în absolut toate schițele te unui mare număr de cumpă­
Plantele subacvatice polare ® EXPLOATARE MI­ DECÎT COBRA. Un grup de Al. Hirschfeld reprezintă un caz sale, adesea atît de bine „mas­
emit oxigen, care se ridică NATISMUL MISTIC. Ri- lor... deosebit de continuitate în ma­ cat" în configurația desenului, rători potențiali să participe
sub formă de bule pină la su­ NIERĂ PLUTITOARE. Con- tualurile numeroaselor secte care savanți din Melbourne (Austra­ terie de grafică cotidiană : de incit descoperirea sa a devenit concomitent la licitație, în con­
prafața apei. După părerea structorii de vapoare polonezi proliferează în țările occidenta­ ® DIN LUMEA LI­ lia) a descoperit recent, după peste patru decenii schitele sale' o ocupație predilectă a pasiona- dițiile în care marfa apare pe
savantilor, algele respective, co­ din Szczecin au întocmit proiec­ le se dovedesc uneori a fi de-a peregrinări prin regiuni mai înfățișînd scene surprinse la ților enigmisticii. un ecran de televiziune, iar ale­
lorate în ntlanțe de la roz Ia tul unei nave pentru extracția dreptul primejdioase pentru LIPUTANILOR. Cea mai mi' puțin cunoscute ale continentu­ premiera pieselor de pe Broad­ gerea acesteia se face printr-o
roșu, trăiesc în condiții consi­ de zăcăminte minerale solide de viața membrilor acestora. Ca nusculă carte din cite a Izbu­ way apar cu regularitate în una
dovadă — secta descoperită lui, un șarpe care pare a fi cel și aceeași publicație : ziarul simplă apăsare pe butonul siste­
derate pină acum total inadec­ pe fundul apei. în eurînd, a- tit să miniaturizeze răbdarea și mai veninos din lume. Șarpele • LICITAȚIE CU AJU­ mului informatic computerizat.
vate vieții vegetale. Ele sînt ceastă navă va sta la dispoziția recent de poliție intr-o mică iscusința omenească, avînd di­ „New York Times". Atît de în­
singurele plante de be planetă marinarilor și a minerilor, care localitate din Anglia — Great mensiunile de 2X2 milimetri, măsoară 180 centimetri si a pri­ cetățenite in conștiința publicu­ TORUL COMPUTERU­ Un alt avantaj ii constituie sim­
care se mulțumesc cu o cantita­ vor începe exploatarea unor bo­ Yarmouth. Membrii acestei secte este creația unui artizan nipon mit denumirea de „Paradema- lui au devenit schițele sale, in­ LUI. Grație unui ordinator și a plificarea apreciabilă a opera­
te infimă de lumină, supravie­ gății subacvatice aflate la o a- ajunseseră să creadă pe ca­ și numără 16 pagini. Conținu­ nis microlepidotus". Ceroetările cit pentru un actor din S.U.A. țiunilor statistice.
în legătură cu evoluția situației din Rhodesia
Manifestări consacrate României
Expresie a interesului deosebit fată de opera
GRUPUL TARILOR AFRICANE A CERUT CONVOCAREA în diferite țări ale lumii cohtinuă
să fie organizate manifestări consa­
amplu articol, întitulat „Unirea Prin­
cipatelor — moment fundamental al
crate zilei de 24 Ianuarie — Unirea istoriei naționale a poporului român",
și personalitatea proeminentă a președintelui României, DE URGENTĂ A CONSILIULUI DE SECURITATE ,
Principatelor Române. în articol se arată că „Idealurile da
unitate și independență națională,
STOCKHOLM.— La Ambasada ță­ aspirațiile de justiție socială, năzuin­
rii hoastre din Suedia a fost orga­ țe seculare ale națiunii, au fost
nizată o seară culturală. în cadrul
la Rawalpindi a apărut volumul: NEW YORK 26 (Agerpres). —
Grupul țărilor africane la O.N.U. a
rilor africane la O.N.U., se apreciază
că „aceste violări fac imposibilă ti­ unei expoziții de carte au fost pre­
zentate volume din opera tovarășu­
realizate plenar după actul istoric da
la 23 August 1944".
cerut, vineri seara, convocarea de nerea de alegeri libere și imparțiale lui Nicolae Ceaușescu, precum și lu­ ..Privind la viitorul României —■
urgentă a Consiliului de. Securitate în Rhodesia", în special în condițiile crări. social-politice. De asemenea, a viitor reflectat în programele da
în vederea examinării „situației ex­ „hărțuirii continue a reprezentanților dezvoltare adoptate de cel de-al

„NICOLAE CEAUȘESCU-0 VIAȚĂ plozive din Rhodesia, ca urmare a și partizanilor Frontului Patriotic". fost organizată o expoziție fotodo- XII-lea Congres al Partidului Comu­
violărilor flagrante ale acordurilor de Grupul țărilor africane cere Consi­ cumentară, înfățișînd realizări de nist Român — românii se angajează,
la Londra de către Anglia, puterea liului de Securitate . „să ia măsuri seamă ale economiei românești. așa cum a arătat in Raportul pre­
administrantă" — transmite agenția imediate și adecvate pentru a pune WASHINGTON. — Ambasada zentat la Congres președintele Nicolae
France Preșse. capăt acestei evoluții", deoarece României la Washington, în coope­ Ceaușescu. să facă totul, și de a-
în scrisoarea adresată președintelui „dacă Anglia lasă această situație să rare cu fundația americană „Close cum înainte. într-o deplină unitate,

DE LUPTĂ" Consiliului de Securitate de către re­


prezentantul Republicii Malawi, pre­
ședintele în exercițiu al grupului ță­
continue, ea va deveni o amenințare
și mai gravă pentru pacea si securita­
tea internațională"..
up", a organizat o întîlnire priete­
nească cu un grup de studenți ai u-
niversităților statelor Illinois. Loui­
siana și Michigan. Atașatul cultural
al ambasadei a vorbit despre sem­
pentru gloria poporului, pentru mă­
reția patriei socialiste, pentru ridi­
carea ei pe cele mai înalte culmi da
progres și civilizație, pentru demni­
tate, independentă, pentru a trăi pe
ISLAMABAD 26 (Agerpres). - La 25 ianuarie - în
cinstea aniversării zilei de naștere a tovarășului Nicolae
prestigiu internațional și gîndirea cutezătoare a to­
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti­ NICARAGUA Reuniune nificația istorică a actului de la 24 Ia­
nuarie 1859.
bază de ^egalitate in rindul națiuni­
lor lumii".
Ceaușescu — în orașul Rawalpindi a avut loc festivi­ dului Comunist Român, președintele Republicii So­
tatea lansării volumului „NICOLAE CEAUȘESCU —
O VIAȚĂ DE LUPTĂ".
cialiste România. Numeroase fotografii înfățișează
aspecte de la întîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu Programul guvernamental latino-ainericană NEW YORK. — La Biblioteca ro-’
mână din New York a avut loc o
. CARACAS. — La Ambasada țării
noastre din Caracas a fost organi­
seară culturală, în cadrul căreia di­ zată o seară culturală românească,
Editată în condiții grafice excelente de către „Eastern
Publishers" din Rawalpindi și tipărită în limba urdu,
și tovarășei Elena Ceaușescu cu conducători ai unor
țări vizitate, de pe toate continentele, sau care au de reconstrucție a țării în domeniul energiei rectorul bibliotecii a vorbit in fața'
unui numeros public despre „Unita­
în cadrul căreia ambasadorul Româ­
niei a vorbit despre semnificația e-
lucrarea prezintă cititorilor personalitatea de înalt efectuat vizite în România. CARACAS 26 (Agerpres). — în tea și independența națională — venimentului de la 24 Ianuarie 1859
MANAGUA 26 (Agerpres). — Re­ capitala Venezuelei au început lu­ idealuri fundamentale ale poporului și despre succesele înregistrate de
Luînd cuvîntul la festivitatea de din vedere problemele altor popoare cialiste, la întreaga activitate a prezentanți ai conducerii Frontului crările unei reuniuni pe teme ener­ român".
din țările subdezvoltate ale lumii. partidului și statului nostru. Sînt getice, organizată de Sistemul Eco­ poporul român în opera de ridicare
lansare a volumului, ministrul fe­ Sandinist de Eliberare Națională a patriei pe culmile civilizației și
deral al informațiilor și radiodifu­ El a fost și este întotdeauna gata înfățișate numeroase aprecieri ale (F.S.L.N.) și ai Guvernului de Recon­ nomic Latino-American (S.E.L.A.), Ia CIUDAD DE MEXICO. — Ziarul
ziunii, Shahid Hamid, a spus : să-și aducă contribuția sa deosebită, unor șefi de stat și de guvern, ale strucție Națională de la Managua au care iau parte reprezentanți ai or­ mexican „El National" a publicat un progresului.
„Este intr-adevăr o mare plăcere plină de dăruire, din partea poporu­ altor personalități din întreaga lume expus,-în cadrul unei conferințe de ganismelor naționale și regionale da
și onoare pentru mine să particip lui României, pe care il reprezintă la adresa României și președintelui presă, o serie de obiective ale pro­ resort, între care și secretarul exe­
la festivitatea de lansare a volumu­ la soluționarea problemelor ce său, subliniindu-se puternica per­ gramului guvernamental de trans­ cutiv al Organizației Latino-Ameri-
lui consacrat vieții și activității preocupă și alte popoare. Acest sonalitate a tovarășului Nicolae formări social-economice și politice cane a Energiei (O.L.A.D.E.), Gus­
aspect ai vieții președintelui Ceaușescu, popularitatea și simpa­ tavo Rodriguez, directorul pentru
Excelentei Sale domnul Nicolae
Ceaușescu, președintele Re­
publicii Socialiste România,
tia de care se bucură în
lume.
în Nicaragua Alfonso Robelo. mem­
bru al Juntei Guvernamentale de
Reconstrucție Națională, a subliniat
America Latină al Programului Na­
țiunilor Unite pentru Dezvoltare AGENȚIILE DE PRESA
secretarul general al Parti­ Făcind o prezentare gene­ că procesul de redresare social-eco- (P.N.U.D.), Gabriel Valdes,
dului Comunist Român. rală a dezvoltării e.conomice nomică a țării va cunoaște o primă în cuvîntul său, Carlos Alzamora,
Apreciez inițiativa editurii în și sociale a țării noastre, lu­ etapă — de trei ani — în cursul că­ secretarul permanent al S.E.L.A., a
publicarea acestei valoroase crarea subliniază că un Ioc reia autoritățile intenționează să in­ subliniat necesitatea elaborării unei
lucrări despre viața și reali­ de o importanță hotărîtoare vestească aproximativ 900 milioane strategii energetice pe bâza realită­
zările unui conducător de stat în această epocă istorică ii de dolari, obținuți prin credite de la ților regionale și internaționale, care
să includă măsuri privind economi­ ÎNCHEIEREA REUNIUNII A.I.E.A. La Viena s-au incheiat lucrările ’
de talie internațională și do­ ocupă etapa marcată de ale­ organisme financiare internaționale Consiliului științific consultativ al Agenției Internaționale pentru Energia
resc tot mai multă prosperi­ gerea președintelui Nicolae și prin împrumuturi pe baza unor sirea de combustibili, diversificarea
resurselor energetice și realizarea Atomică (A.I.E.A.). Țara noastră a fost reprezentată de prof. Ion Ursu,
tate și fericire poporului ro­ Ceaușescu în fruntea parti­ acorduri bilaterale. prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. |
mân și viață lungă președin­ dului de guvernămînt și a unei cooperări echitabile și juste în
La rîndul său, Humberto Ortega materie de petrol. Consiliul științific consultativ al A.I.E.A. a analizat și aprobai, printre al­
telui Nicolae Ceaușescu. Po­ statului român. Saavedra, membru al Direcțiunii Na­ tele, programul de cercetări științifice al agenției și planul editorial al I
porul pakistanez nutrește o „Din 1965, cînd România ționale a F.S.L.N., a anunțat că în A.I.E.A. pe anii 1981—1982.
mare simpatie și dragoste s-a proclamat Republică so­
pentru prietenii săi români. cialistă, și 'pină in prezent, acest an vor fi create milițiile popu­
lare, care vor avea rolul de a apăra
Alegerile prezidențiale ÎN COMUNICATUL COMUN IU- CONSULTĂRI PRIVIND SITUA­
El apreciază ajutorul și asis­ cronica dezvoltării politice, j GOSLAVO-ALGERIAN, dat publi- ȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU.
tența acordate de România economice, sociale și cultura­ revoluția și de a participa efectiv la
acțiunile de reconstrucție a tării.
din Iran | citații la Belgrad, la încheierea Regele Hussein al Iordaniei, aflat
în diferite domenii și împăr­ le a României înscrie in pa­ TEHERAN 26 (Agerpres). — în convorbirilor dintre Veselin Giu- într-o vizită la Londra, a conferit
tășește rolul jucat de Româ­ ginile ei realizări dintre cele Iran s-au desfășurat, vineri, alegeri | ranovici, președintele Consiliului sîmbătă cu trimisul special al pre­
nia in promovarea păcii și mai semnificative, legate ne­ pentru desemnarea primului pre­ Executiv Federal al Iugoslaviei, și ședintelui S.U,A. pentru Orientul
justiției internaționale". mijlocit de activitatea extrem ședinte al țării, în conformitate cu I Mohamed Benahmed Abdelghani, Mijlociu, Sol Linowitz, care a făcut
Vorbitorul a arătat în con­ de prodigioasă desfășurată la Constituirea Constituția adoptată la referendumul primul ministru al Algeriei, se ara­ o escală în capitala britanică în
tinuare că Pakistanul și cîrma țării de președintele unei societăți mixte de la 2—3 decembrie anul trecut. Au tă, între altele, că țările nealiniate drum spre Cairo. Aceste consultări au
România au relații foarte Nicolae Ceaușescu, care con­ fost chemați la urne aproximativ 22 ■ trebuie să depună eforturi sporite fost consacrate examinării ultime­
bune, apreciate mai mult duce cu strălucire destinele româno-mexicane
milioane de iranieni cu drept de vot pentru consolidarea păcii și secu­ lor evoluții din Orientul Mijlociu.
decit prietenești. patriei și ale poporului pentru a se pronunța asupra unuia
A luat apoi cuvîntul Ila- român pe calea libertății, in­ CIUDAD DE MEXICO 26 (A- dintre cei opt candidați incluși pe rității în lume. Cei doi premieri au CANCELARUL FEDERAL AL
meed A. Minhas, directorul dependenței și progresului, gerpres). — în capitala Mexicu­ listele electorale. I procedat, de asemenea, la un AUSTRIEI, Bruno Kreisky, a sosit
editurii „Eastern Publishers", contribuind, în același timp, lui au fost semnate documente­ Potrivit primelor rezultate parția­ schimb de păreri cu privire la noua la Manila, pentru o vizită oficială
care a spus : „La 26 ianuarie, la afirmarea fără precedent le de constituire a societății le difuzate de agenția iraniană de ordine economică internațională. de patru zile în Filipine.
poporul român și prietenii lui a României pe arena mon­ mixte româno-mexicane „Pro- presă PARS, care citează Minis­
de peste hotare sărbătoresc dială"-. ductora Mexicana de Farmacos", terul de Interne, Abolhassan Bani- IN STATUL INDIAN KERALA _____ I________________
A FOST INSTALAT UN GUVERN _______
ziua de naștere a președinte­ Este, de asemenea, ilustra­ pentru producerea și comercia­ sadr. in prezent ministrul economiei DE COALIȚIE AL PARTIDELOR DE STÎNGA, al cărui prim-ministru
lui Nicolae Ceati^escu. Noi tă pe larg politica externă a lizarea vitaminei C în Mexic. și finanțelor, se situează detașat este E. K. Nayanar, membru al P.C.I. (marxist). Kerala este — după cum
am editat această lucrare României, evidențiindu-se înaintea celorlalți candidați. menționează agenția Reuter — cel de-al treilea stat din India care are
pentru a informa pe citi­ faptul că ea este orientată un guvern de această orientare, alături de Bengalul de vest și Tripura.
torii pakistanezi despre stră­ spre o neîngrădită colaborare
lucitul conducător al Româ­ internațională, menită să ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR O DECIZIE SIMBOLICA. Un nu­
niei. Din 1965, • România ducă la consolidarea păcii in Un studiu al institutului de statistică de la Bruxelles relevă AMERICANO-ITALIENE. primul măr de 27 de străzi din centrul
parcurge calea progresului lume. Subliniindu-se rolul ministru al Italiei, Francesco Cos-- Madridului iși vor recăpăta nume­
sub înalta conducere a determinant al președintelui siga, și-a incheiat vizita oficială la le pe care îl purtau înaintea peri­
președintelui Nicolae
Ceaușescu".
Nicolae Ceaușescu în orien­
tarea politicii externe a țării
Scumpirea costului vieții în țările Washington, unde. a avut convor­
biri cu președintele S.U.A., Jimmy
oadei franchiste — a hotărit con­
siliul municipal al capitalei spa­
în încheiere a luat cuvîn­ noastre, în transpunerea ei
tul ambasadorul României în Pa­
kistan, Lucian Petrescu.
Nicolae Ceaușescu va continua să în viată, in volum se arată : „Pre­ Pieței comune Carter, și cu secretarul de stat Cy­
rus Vance.
niole. Cele 27 de străzi fuseseră
rebotezate cu nume ale unor lideri
ciștige adepți și recunoștință pe ședintele Nicolae Ceaușescu oferă franchiști în anul 1939. Decizia a-
La ceremonia desfășurată la Ra­ toate meridianele lumii pentru per­ un sistem de gîndire și acțiune des­ BRUXELLES 26 .(Agerpres). 13,2 la sută, in Danemarca — 9,6 ta doptată reprezintă un gest simbo­
Creșterea medie a preturilor la pro­ sută, urmate de Luxemburg, Olanda, UN TRIBUNAL MILITAR DIN
walpindi au participat numeroși soana sa și pentru poporul Repu­ chis spre nou, spre examinarea SEUL l-a . condamnat pe fostul lic al madrilenilor de a șterge șl
oameni de cultură și artă, studenți, blicii Socialiste România. atentă și multilaterală a elemen­ dusele de larg consum in țările mem­ Belgia și R.F.G. tn Franța nu s-a a- această urmă a unui regim de tris­
bre ale C.E.E. a fost de 9,9 la sută in nunțat încă oficial rata creșterii pre­ „președinte"; al Coreei de Sud. Yun
membri ai corpului diplomatic, Lumea de astăzi este mult prea telor, fenomenelor și proceselor Po Sun, la doi ani închisoare, sub tă amintire.
membri, ai Asociației de prietenie internaționale — pe baza Con­ 1979 față de anul precedent — a a- turilor pe anul trecut.
implicată în intoleranță, motivată nunțat, vineri, la Bruxelles, Institu­ Pe de altă parte, Institutul de sta­ acuzația că a desfășurat activități
Pakistan-România din orașul Ra­ de tendința de stabilire a . supre­ tactelor directe cu realitățile po­ ilegale. Au fgst. de asemenea, con­ POPULAȚIA UNIUNII SOVIE­
walpindi, ziariști. litice din cele mai diverse zone tul de ■ statistică al „celor nouă". tistică a înregistrat și creșterile de
mației hegemonice a celor puternici Rata creșterii preturilor in fiecare preturi din cele trei țări care au damnate la închisoare. sub aceeași TICE a fost, la 1 ianuarie 1980, de
★ asupra celor slabi. în această exce­ geografice, a dialogului continuu
dintre țările membre a fost următoa­ cerut să adere la Piața comună: acuzație, alte 17 persoane, lideri ai 264 500 000 de locuitori, arată date­
Volumul se deschide cu o prefață sivă manifestare a ambiției și . for­ cu conducători de state și gu­ organizațiilor studențești și ai unor
semnată de Mahmud Aii, ministru verne, șefi de partide politice, re­ rea — in Italia de 14,8 la sută, Marea Spania — 15,7 la sută, Grecia — 18,5 le publicate de Direcția centrală
ței brutale. România președintelui Britanie — 13,4 la sută, Irlanda — • la sută si Portugalia — 23,5 la sută. organizații religioase. de statistică a U.R.S.S.
de stat în guvernul pakistanez, Nicolae Ceaușescu păstrează și pro­ prezentanți ai celor mai diverse
care subliniază : iectează lumina strălucitoare a păcii forțe politice de pe toate meridia­
„Viața președintelui Nicolae nele globului — in vederea adop­ | IN FAVOAREA CONVOCĂRII UNEI CONFERINȚE EUROPENE DE
Ceaușescu, o personalitate recunos­
și coexistenței pașnice.
Sînt convins că, prin publicarea tării de măsuri pentru soluționarea TURCIA I DEZARMARE ș-a pronunțat Partidul Muncitoresc Social Democrat din
cută pe plan mondial, care, prin lucrării, editura „Eastern Publi­ marilor probleme cu care se con­ Suedia - cea mai mare formațiune politică din țarq. Fracțiunea parlamen­
fruntă omenirea".
conducerea sa originală, a reușit să
transforme soarta poporului român,
shers" va reuși să ilustreze rolul
președintelui Nicolae Ceaușescu in
Apariția acestui nou volum în Măsuri pentru redresarea economiei tară a acestui partid a înaintat, spre examinare, deputaților Riksdagului
I suedez o propunere în care se subliniază necesitatea imperioasă de a se
Pakistan dobindește semnificația
este o viață de luptă grea, o luptă apărarea păcii, progresului și feri­ unui important eveniment editorial, ANKARA 26 (Agerpres). — Gu­ sută — la produsele petroliere și asigura, in interesul păcii, succesul procesului de destindere și de dezar­
necruțătoare pentru cauza poporu­ cirii omenirii". ilustrind interesul deosebit mani­ vernul de la Ankara a publicat 14 cărbuni, precum și la alte produse
decrete: făcind parte din „pachetul de primă necesitate, modificarea mare pe continent.
lui, pentru a-1 ridica de la trecutul Volumul prezintă pe larg date festat în rîndul opiniei publice din
înapoiat la statutul de egalitate cu privind viața și activitatea pre­ această țară față de opera și per­ de măsuri economice" vizind depă­
șirea actualelor} dificultăți cu care
condițiilor privind investițiile de ca­
pital străin in mai multe sectoare e-
L -I
națiunile dezvoltate ale lumii. In ședintelui Nicolae Ceaușescu, rele- sonalitatea proeminentă a tovarășu­
lui Nicolae Ceaușescu, față de se confruntă Turcia. Printre aceste conomice, cum sint agricultura, in­
același timp, Nicolae Ceaușescu, vînd contribuția sa fundamentală ia România socialistă și de realizările „măsuri de austeritate" figurează dustriile extractivă, textilă, siderurgi­ r 1
preocupat de progresul propriului elaborarea și înfăptuirea pqliticii poporului român în edificarea vie­ devalorizarea monedei turcești în ra­ că, electronică și producătoare de au­
său popor, nu a pierdut niciodată interne și externe a României so­ ții noi. port cu dolarul și alte monede oc­ tomobile, participarea capitalului
cidentale, 6 importantă majorare a
prețurilor — de la 45 pină la 100 la
străin urmînd să poată ajunge de
la 10 pină la 49 la sută.
* V
s
\
Este greu de imaginat că omenirea va putea continua să trăiască primul rînd industrială, a țărilor in dezvoltate ocupă un loc prioritar. dește actuala criză mondială, toate
Succes muzeologilor! \
multă vreme in condițiile nedreptei împărțiri în țări bogate și țări să­ curs de dezvoltare, ceea ce presu­
pune și reclamă un flux tot mai
Iată deci incă un larg teren de po­
sibilă conlucrare. Dealtfel. în toate
statele". Tocmai de aceea, restructu­
rarea actualului sistem de relații Cine ar putea să subaprecieze valoarea educativă a muzeelor ?!
\
race. Cu vigoare se afirmă voința popoarelor de a fi deplin stăpîne pe
destinele lor, pe avuția lor națională, de a se dezvolta liber pe calea pro­ mare de resurse financiare spre a- domeniile in care se manifestă, in­ economice, pe baze echitabile, răs­ Sint adevărate vitiine ale geniului’ uman - oferă posibilitatea de a
gresului economic și social. Sub impulsul schimbărilor intervenite in ceste tari. Dar, așa cum remarca terdependențele mondiale au creat o punde intereselor întregii comunități admira, cu emoție, tulburătoarele comori de sensibilitate și dramatism
lume, primii muguri ai unei noi ordini economice mondiale se conturează, Lamartine de Paula Fonseca, direc­ comunitate de interese, care însă nu internaționale. „Problemele cu care materializate in capodoperele lui Rembrandt sau Botticelli, Michelan­
in pofida faptului că un șir de negocieri n-au dgt rezultatele scontate, tor neexecutiv al Consiliului dezvol­ se poate afirmă decit in contextul sintem confruntați nu au numai un gelo sau Rodin.
întrucit in joc sînt prosperitatea generală și viitorul civilizației umane, inte­
resul comun cere să se acționeze pentru ridicarea industrială a întregii
tării industriale din Brazilia, „fluxul
de resurse financiare către țările
dezvoltării țărilor rămase in urmă
pe plan economic.
caracter economic sau tehnic, ci și
unul politic, arăta Stokes Olbert, re­ Altele au funcție de memorie a omenirii, a stadiilor ei de evoluție, \
economii a țărilor nedezvoltate și nu trebuie precupețit nici un efort in sărace trebuie să se bazeze pe o sol­ .Principala pirghie pentru atingerea prezentantul Băncii Mondiale. De readueîndu-i printre noi — din fericire izolați prin pereți de cristal —
acest scop. vabilitate tot mai mare a beneficia­ acestui obiectiv este industrializarea capacitatea de a decide împreună, pe antropoizii cu fruntea teșită și pe oamenii grotelor.
rilor, care nu poate fi realizată decit țărilor din această categorie. Este spunea el, depind evoluția in lume
Iată cîteva idei majore care s-au țările în curs de dezvoltare ; dimpo­ prin creșterea exporturilor lor in ceea ce a susținut și reprezentantul și situația ce o vor cunoaște viitoa­
Și alte muzee au fun'cții instructive ; vizitatorul poate urmări mo­
mente din dezvoltarea naturii sau ciudățenii ale acesteia, relicvele I
desprins din dezbaterile primei săp-
tămîni a lucrărilor celei de-a treia
trivă, trebuie ținut seama că șansele
de a crea noi locuri de muncă in
țările bogate. In absența unei aseme­
nea solvabilități, arăta el, o serie de
Italiei, declarind : „Industrializarea
statelor sărace este indispensabilă
rele generații, pe care nu trebuie să
le uităm nici un moment în cursul
calcificate ale unor specii apuse, animale exotice, fiore sălbatice și
I
Conferințe generale a Organizației
Națiunilor Unite pentru dezvoltarea
deliberărilor noastre".
Sînt declarații și poziții ce
*
monștri ai altor ere - excluzînd-o pe cea contemporană, care nu
cunoaște așa ceva.
...„Nautilus" poate fi văzut prin muzee ca fosilă, cu cochilia ei
ț
industrială (O.N.U.D.I.), care se des­ evidențiază, o dată în plus,
fășoară la Delhi. justețea și realismul politicii ex-
terne a României socialiste, ea * spiralată și compartimentată. Acum i se adaugă un nou „Nautilus".
Nu este vorba de utopicul submersibil al căpitanului Nemo, care stră- J
„Interdependența nu este o ma­
gistrală cu sens unic" — a afirmat
Progresul economiei mondiale implică însăși țară în curs de dezvoltare, V bătea zeci de mii de leghe sub mări, culegea perle și ajuta pe te­ J
Ramaswamy Venkatraman. ministrul
finanțelor și industriei al Indiei; „ea
care militează hotărît și consecvent
pentru conjugarea eforturilor tutu­ ț merarii naufragiați din insule misterioase. Noua piesă a muzeului din
J
este o realitate a lumii de azi. care ror statelor — socialiste, in curs de
Washington, „Nautilus" este, adică a fost, primul submarin atomic din
lume. Acum, după 25 de ani — greoi, lent, cu cîteva tuburi obișnuite J
se impune tot mai mult in domenii- dezvoltare și capitaliste — tuturor
pentru lansat torpile obișnuite - pare un ‘fel de ichtiosaur metalizat.
I
le-cheie ale vieții social-economice
mondiale dezvoltare, comerț, pro­
bleme valutar-financiare. materii
prime și energie etc.“. într-adevăr,
datele statistice puse la dispoziția
accelerarea dezvoltării statelor rămase in urmă forțelor în lupta pentru progresul
economic și social al întregii umani­
tăți. în cercurile diplomatice și de
presă ale Conferinței de la New
Delhi se bucură de o largă apre­
O dihanie primitivă și desuetă, în comparație cu strălucitoarele sub­
marine atomice de astăzi, iuți, zvelte, capabile să lanseze de sub ape
salve de rachete nucleare piulticefale - fiindcă nu numai balaurii din
povești au mai multe capete - un singur submarin din acestea fiind
I
ț
participanților la conferință sînt deo­
sebit de elocvente în acest sens, ele
ciere contribuția tării noastre, a
președintelui ei, tovarășul Nicolae
ț capabil să desființeze cam tot atîtea ființe cit al doilea război mondial. V
relevînd îndeosebi faptul că exis­ aceste țări sînt legate de exporturile De Ia trimisul nostru dezvoltării viitoare a economiei mon­ Ceaușescu, la definirea conceptului * Concomitent se anunță că „Imperial Air Museum" din Londra ame­
najează instalarea unei noi piese, un bombardier ,,B29". Spre deose­
ț
tența și menținerea unui anumit către aceste state". diale și, in consecință, menținerii de nouă ordine economică, a con­ *
nivel al importurilor de către țările
în curs de dezvoltare au contri­
Dar, firește, pentru a putea să
importe produse din țările avansate
Ia Conferința O.N.U.D.I. prosperității noastre, a tuturor".
Cu toate acestea, așa cum au opi­
ținutului acestuia, la identificarea și
transpunerea in practică a măsurilor *
bire de „Nautilus", care a făcut pe degeaba umbră apelor, ,,B 29" a
făcut o treabă concretă : este tipul de fortăreață zburătoare care a
buit efectiv la atenuarea rece­ economic, țările în curs de dezvol­ de la Delhi nat numeroși participant! la Confe­ pe care le comportă edificarea sa. în lansat bomba atomică asupra Hiroshimei. Vizitatorii muzeului se vor 4
siunii in statele dezvoltate cu
economie de piață. Aceasta do­
vedește că există nu numai o de­
tare trebuie să-și poată exporta, la
rindul lor, produsele pe piețele aces­
tora, altfel menținerea schimburilor
rința de la New Delhi, impasul in
care se află negocierile cu privire la
edificarea unei noi ordini economice
acest sens, delegația României a făcut,
în cadrul dezbaterilor generale, o
serie de propuneri concrete vizind
putea urca in carlingă și apăsa pe buton, distrindu-se cu gîndul că
transformă două sute de mii de păminteni în umbre. Foarte instructiv, J
pendentă unilaterală a săracilor față ar fi o imposibilitate. Cu atît mai instituții financiare din țările dez­ internaționale se datorește tocmai liberalizarea comerțului mondial, in­ foarte educativ.
de bogati, dar și o strinsă legătură mult se impune deci crearea unor voltate ar putea fi confruntate cu neînțelegerii de către toate statele tensificarea fluxului . de resurse fi­ i Să-i încurajăm, totuși, pe muzeologi. Poate că pe lingă „Victoria
între starea economică a țărilor facilități pentru exportul acestora — problema a însăși supraviețuirii lor". dezvoltate a comunității de interese nanciare și de tehnologie spre tarile înaripată" se vor expune și „B 52"-urile și alte ,,B"-uri înaripate -
nedezvoltate și cea din țările dezvol­ nemaivorbind de imperativul elimi­ Domeniul in care interdependența create de interdependențele mondia­ rămase în urmă, lărgirea cooperării ceea ce ar constitui o victorie mai mare decit cea de la Samothrace. I
tate. Că „interdependenta nu este o- nării piedicilor și restricțiilor arti­ mondială se afirmă poate cel mai le. Anumite cercuri de afaceri din internaționale, în formarea de cadre i Poate că obeliscurilor faraonice și coloanelor Erehteionului li se vor
magistrală cu sens unic" a reliefat ficiale. pregnant este cel al materiilor prime unele țări capitaliste consideră că, naționale necesare industrializării adăuga rampele de lansare a rachetelor, că măștile africane sau pre-
și Abdoel Soehod, ministrul indus­ Deosebit de edificatoare în ce pri­ și energiei. „Țările din Piața comu­ dat fiind faptul că Nordul dezvoltat statelor in curs de dezvoltare. Așa
triei al Indoneziei, invocînd pentru
aceasta acele date din studiile
vește interdependența în domeniul
comercial sînt statisticile furnizate
de O.C.D.E. (Organizația pentru co­
nă, ca și alte țări industriale — de­
clara Andre Rossi, fost ministru,
deputat in Adunarea Națională a
deține tehnologia și potențialul in­
dustrial, este cazpl să se mențină in
continuare actualele relații dintre
cum a reafirmat, in cuvîntarea sa
șeful delegației tării noastre la
*i
*
1 columbiene se vor învecina fericit cu măștile de gaze, brontosauri! -
cu tancurile, mamuții - cu transportoarele blindate, gingașele statuete
de Tanagra cu gingașele dispozitive electronice capabile să ghideze
î
O.N.U.D.I. potrivit cărora dacă țări­ Franței — sînt puternic dependente state, care asigură dependenta celor O.N.U.D.I.-III, România este ferm ogivele nucleare la mii de kilometri peste mări și țări.
le sărace ar fi urmat exemplul celor
operare și dezvoltare economică, cu-
prinzînd principalele stat.e capitaliste), de importurile de materii prime și, nedezvoltați față de cei dezvoltați in­ hotărîtă ca, in spiritul documentelor *1 Să devină muzeele mai cuprinzătoare, să devină toate armele
(
bogate și ar fi redus importurile, nu­ care arată că fiecare dintre cele in special, de petrol, din țările în dustrial. O opinie combătută în cadrul Congresului al XII-lea al P.C.R., să i piese de muzeu.
mai tarile membre ale Pieței comuns trei principale zone economice a)e lu­ curs de dezvoltare". Or, sursele cla­ conferinței ca eronată și profund se manifeste șț în viitor ca un factor
sice de energie se epuizează rapid. dăunătoare pentru întreaga economie Ar fi garanția salvgardării nu numai a tulburătoarelor comori de
ar fi înregistrat cu 3 milioane de
șomeri mai mult decit în prezent. De­
mii capitaliste (America de Nord. Eu­
ropa occidentală și Japonia) exportă
în țările în curs de dezvoltare un vo­
Se impune căutarea unor noi surse mondială. „Progresul economic și so­
cial nu poate fi apanajul doar al
activ in acțiunea comună pentru edi­
ficarea noii ordini economice inter­ $
sensibilitate ale capodoperelor geniului uman. Ci și a omului - pur și
simplu. I
altfel. Carlps Fracanzani, subsecretar
de stat la Ministerul Comerțului Ex­
terior al Italiei, a recunoscut deschis
lum mai măre de produse manufactu­
rate decit în celelalte două zone. Din
de energie, regenerabile, aceasta
constituind o preocupare majoră a
tuturor statelor. Este știut însă că in
citorva țări" — declara Tesfaye
Dinka, ministrul industriei al Etio­
naționale, pentru înfăptuirea aspira­
țiilor de progres și prosperitate ale
tuturor națiunilor. *
Spor la muncă și succes, stimați muzeologi!
N. CORBU
J
că „șomajul din țările dezvoltate nu
poate fi imputat schimburilor cu
toate acestea rezultă că echilibrul
economiei mondiale depinde, in bună
măsură, de creșterea economică, în
elaborarea tehnologiilor necesare ex­
ploatării acestor ■ noi surse, statele
piei. „Subdezvoltarea, decalajele eco­
nomice afectează, așa cum o dove- Gh. CERCELESCU L. J
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sclnteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex 6 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul s Combinatul Poligrafic CASA SClNTEU 40 360 ,

S-ar putea să vă placă și