Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a VII a
DATA:
PROF. Pascu Ana Maria
ŞCOALA: Bîrnova
Unitatea de învăţare: Iisus Hristos- Învăţător şi Mântuitor
Subiectul lecţiei: Iisus Hristos, Învățătorul lumii
TIPUL LECŢIEI: de sistematizare

I. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LECŢIA


Se aleg cele mai adecvate metode pentru evocarea cunoştinţelor elevilor despre Minunile şi
Pildele Mântuitorului, astfel încât să stimuleze elevii şi să fac să participe în număr cât mai mare la oră.
Motivaţia
Lecţia este foarte importantă întrucât tema pe care ne propunem să o sistematizăm este reprezentativă
pentru cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase. În analiza textelor
scripturistice, am urmat sugestiile metodologice ale programei, având ca scop principal explicarea
învăţăturilor creştine prin cuvinte proprii şi să utilizeze pentru elaborarea unor texte proprii, termeni
religioşi învăţaţi.
Competenţe generale
 Comprehensiunea şi interpretarea textelor;
 Situarea în context a textelor biblice studiate prin raportarea la situaţiile concrete ale vieţii;
 Argumentatrea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii;
Competenţe derivate
a) Cognitive:
1. Să definească noţiunile de ,,minune” şi ,,pildă”;
2. Să precizeze prezinte clasificarea minunilor prin exemplificări;
3. Să explice rolul minunilor şi pildele în activitatea Mântuitorului;
4. Să prezinte conţinuturilor minunilor şi pildelor;
5. Să formuleze învăţături spirituale ale textelor biblice studiate.

b) Afective:

1
1. Să se angajeze activ în soluţionarea sarcinilor didactice;
2. Să aleagă un supranume reprezentativ pentru sintalitatea grupului.
c) Psihomotorii:
1.Să utilizeze corect mijloacele de învăţământ propuse.
Valori şi atitudini
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Formare unor reprezentări spirituale privind evoluţia şi valorile creştine
 Abordrea flexibilă şi tolerantă a opiinilor şi a argumentelor celorlalţi
Condiţii prealabile
Programa de clasa a VII-a propune ca unitate de învăţare dobândirea unor cunoştinţe despre minunile
săvârşite şi pildele rostite de Mântuitorul.
Evaluare
 Observarea sistematică a activităţii la clasă
 Interevaluarea
Strategia didactică: euristică
Moduri de abordare: învăţarea prin identificare; învăţarea prin analogie, învăţarea prin cooperare.
Metode şi procedee: inteligenţele multiple, lucrul în echipe, brainstormingul, conversaţia euristică,
problematizarea, ciorchinele, brainstorming, cvintetul.
Suporturi didactice: textul biblic, caiet special, foi flipchart, marker, caiete, tablă, cretă.
Forme de organizare: frontale, microgrupale (de echipă, pe grupe) şi colective.
Resurse:

 Bibliografice:

 Prof. Univ. Dr. Pr. Petre Semen, Tâlcuiri evanghelice, vol. I, EdituraTrinitas, Iaşi, 2008.
 Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1988
 Antonie Plămădeală,Mitropolitul Ardealului, Cuvinte la zile mari, Editura,Sibiu, 1989.
 Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la Duminicile de peste an, EdituraTeofania, Sibiu,
2001.
 Pr. Dr. Constantin Leonte, Sfânta Euharistie în viaţa Bisericii şi mântuirea credincioşilor, Editura
Studion, Bacău,2007.

2
 Pedagogice:
 Ghid de proictare didactică, prof. Mihaela Panoschi, Editura,,Sf. Mina”,Iaşi, 2003
 Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura
„Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
 Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, laşi, 1998.

 Psihologice: Clasa este relativ omogenă din punctul de vedere al capacităţilor receptive şi de învăţare;
interesul pentru studiu este, în general, mediu, dar creşte atunci când sunt folosite metode activ-
participative sau când sunt valorificate inteligenţele multiple.
 Spaţiale: sala de clasă.
 Temporale: 50 minute (ora de curs).

II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI PROPRIU ZISE:


EVOCAREA
Captarea atenţiei se realizează prin rostirea rugăciunii
Elevii sunt determinaţi să-şi amintească cunoştinţele de bază acumulate despre pildele şi minunile
Mântuitorului.
REALIZAREA SENSULUI
Voi prezenta elevilor obiectivele sub forma unui organizator grafic. Cu ajutorul metodei
ciorchinele, având pe o foaie flipchart planul de recapitulare ce a fost prezentat în ora precedentă.(anexă)
Elevii vor lucra în cinci grupe alcătuite din trei\patru membri. Echipa cu numărul unu va dezvolta tema,
Puterea credinţei şi a prieteniei evidenţiind virtutea credinţei şi importanţa relaţionării oamenilor. Echipa
cu numărul doi va explica ,,atotputernicia” lui Dumnezeu din Învierea lui Lazăr. Echipa cu numărul trei
va avea în vedere trăsăturile celor doi fii din pilda Fiului risipitor, grupa a patra va prezenta tema Hristos,
lumina lumii, iar ultima grupă va identifica importanţa darurilor în viaţa noastră din pilda Pilda
talanţilor. Ficare membru al grupei va avea câte un rol: căutătorul de dovezi, raportorul, responsabilul cu
timpul, observatorul. Fiecare echipă va primi câte un bilet pecare este scris subiectul.
Iniţial, prin brainstorming, membrii fiecărei echipe notază pe caiet ceea ce le trece prin minte
despre subiectul pe care trebuie să-l rezolve, făcând tot felul de asociaţii de idei. Ulterior, în echipă, se
formulează răspunsul care va fi prezentat clasei prin raportare frontală. Elevii au la dispoziţie 15 minute
pentru rezolvarea sarcinii de lucru de pe bilet. Fiecare echipă va primi o foaie flich chart, marker. Pe
fiecare foaie va fi desenată în colţ o floare. În centru se noteză denumirea grupului, ficare membru
completând o petală prin scrierea numelui şi desenarea unui simbol definitoriu pentru personaliatea lui.
Verificarea sarcinii de lucru se face în ordinea numerotată. Elevii sunt încurajaţi să pună întrebări pentru
3
a-şi clarifica anumite puncte slabe. Obsevatorii prezintă cum s-au simţit membrii echipelor în timpul
rezolvării sarcinilor.
Prin metoda inteligenţelor multiple elevii au fost iniţiaţi să realizeze: un eseu, o machetă, un
desen, un poster, un cântec sau o scrisoare prin care să transfere partea informală şi formală în creaţie şi
alegere proprie.

REFLECŢIA
Prin metoda cvintetului elevii vor alcătui un text prin care vor încerca să definească noţiunile pe
care l-au studiat.
-versul 1: precizează, printr-un substantiv, subiectul;
-versul 2 : utilizează două adjective pentru a descrie subiectul;
-versul 3: scrie trei verbe referitoare la acţiuni proprii subiectul;
-versul 4: notează patru cuvinte care să îţi exprime starea afectivă faţă de subiect;
-versul 5: redă, într-un singur cuvânt, esenţa subiectului.

III. DUPĂ LECŢIE, ACASĂ


EXTENSIA:
Elevii vor avea ca temă să realizeze un eseu cu tema Hristos în viaţa noastră.

S-ar putea să vă placă și