Sunteți pe pagina 1din 37

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

AGENŢIA DE INTERVENŢIE ȘI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ȘI MEDIULUI RURAL


PENTRU ANII 2017-2022

GHIDUL
solicitantului de subvenții aferent
Submăsurii 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării
grupurilor de producători agricoli

Chișinău 2022 (ediția III)

Pagina 1 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
CUPRINS
I. PREVEDERI GENERALE............................................................................................................. 5
II. DESCRIEREA SUBMĂSURII 1.8. – STIMULAREA CONSTITUIRII ŞI FUNCŢIONĂRII GRUPURILOR
DE PRODUCĂTORI AGRICOLI .......................................................................................................... 11
III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE SĂ LE ÎNTRUNEASCĂ GRUPUL DE
PRODUCĂTORI .................................................................................................................................. 13
IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII ȘI SUPLIMENTARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE DE
CĂTRE SOLICITANTUL DE SUBVENŢII ....................................................................................... 15
V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR 17
VI. ANEXE ...................................................................................................................................... 18

Pagina 2 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
LISTA ANEXE
ANEXA NR. 1. LISTA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE ȘI ASOCIAȚIILOR DE PRODUCĂTORI AFILIATE
SECTORULUI AGROALIMENTAR ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ ................................................................................ 18
ANEXA NR. 2. CERERE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR....................................................................................28
ANEXA NR. 3. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE .........................................................................................................34
ANEXA NR. 4. SECȚII/SERVICII TERITORIALE ALE AGENȚIEI DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU
AGRICULTURĂ.............................................................................................................................................................................37

Pagina 3 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Stimați producători agricoli!
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural şi constituie un suport
informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale
„Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru perioada
2017-2022”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea
dosarului de solicitare a sprijinului financiar pentru proiectul de investiţii, precum și
modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. Ghidul citat,
conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri
nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi,
modelul Cererii de solicitare a sprijinului
financiar, al planului de afaceri, ale declarației pe
propria răspundere, precum și alte informaţii utile IMPORTANT!
realizării proiectului şi completării corecte a Pentru a obţine informaţii despre
documentelor. Ghidul Solicitantului, precum şi FNDAMR ne puteţi contacta direct
la secțiile/serviciile teritoriale ale
documentele anexate pot suferi rectificări din Agenţiei, prin telefon, e-mail sau
cauza modificărilor legislative sau procedurale. pagina de internet – vezi datele de
Varianta actualizată a ghidului este publicată pe contact de la finalul Ghidului
pagina web al Agenţiei şi poate fi accesat la: Solicitantului.
www.aipa.gov.md.

Pagina 4 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
I. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Ghid vine în informarea celor interesați de stimularea constituirii şi funcţionării


grupurilor de producători agricoli.
Scopul acestuia constă în facilitarea accesului la informație a solicitanților/beneficiarilor
de subvenții pentru stimularea investițiilor efectuate de grupul de producători reieșind din
valoarea producției comercializate anual de către grupul de producători agricol recunoscut
de MAIA.
Sprijinul financiar nerambursabil și neimpozabil se acordă grupului de producători
recunoscuți de MADRM a căror cerere de acordare a subvenției a fost evaluată pozitiv și
aprobată pentru autorizare de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în
continuare AIPA).
Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători
agricoli face parte din Măsura 2. – Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor
agricole, Prioritatea I – Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin
restructurare și modernizare.
Principiile de subvenționare și stimulare a investițiilor prevăzute în submăsura dată sunt
descrise în Legea nr.312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile
acestora1.
În această lege se descrie cadrul legal de organizare, recunoaştere şi funcţionare a
grupurilor de producători agricoli, care au drept scop valorificarea producţiei membrilor
grupului, îmbunătăţirea eficienţei activităţii acestora, planificarea producţiei, concentrarea
ofertei, organizarea desfacerii produselor agricole, precum şi condiţiile de acordare a
sprijinului financiar, ce ţin de organizarea şi funcţionarea acestora.
Organul responsabil de subvenționarea Submăsurii 1.8. Stimularea constituirii şi
funcţionării grupurilor de producători agricoli este Agenția de Intervenție și Plăți pentru
Agricultură (AIPA) care funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr.20/20192.
Agenția are misiunea de a gestiona resursele Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre

1
Legea nr.312 aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli
și asociațiile acestora. Publicat: 25 februarie 2014 în Monitorul Oficial nr. 47-48, art. nr.: 90
2
Hotărârea Guvernului nr. 20 din 18.01.19 cu privire la reorganizarea Instituției Publice „Agenția și Intervenție și Plăți pentru
Agricultură”. Publicat: 07 iulie 2017 în Monitorul Oficial, nr. 229-243, art. nr.: 614

Pagina 5 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
administrare și de a realiza măsurile de intervenție pentru agricultură, în condițiile Legii
nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și
mediului rural3.
Sursele financiare de subvenționare ale submăsurii respective sunt cele ale Fondului
Național pentru Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Modul de distribuire a
mijloacelor Fondului între măsurile/submăsurile de sprijin și pe categorii de producători
agricoli, în funcție de cererile producătorilor agricoli și în conformitate cu prioritățile și
necesitățile economiei naționale se determină de către Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare cu consultarea asociațiilor de profil ale producătorilor agricoli.
Terminologia utilizată pentru submăsura descrisă în acest Ghid sunt următoarele:
activitate agricolă – producţie, creștere sau cultivare de produse agricole, precum şi
prelucrare primară/finită a produselor agricole, mulsul, creșterea şi deținerea animalelor în
scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiții agricole şi de mediu;
an de subvenționare – perioadă cuprinsă între 1 noiembrie a anului precedent și 31
octombrie a anului curent;
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură – autoritate administrativă în
subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, responsabilă de gestionarea
eficientă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, inclusiv a
surselor financiare provenite de la partenerii de dezvoltare;
aviz de recunoaştere – document eliberat de MAIA, care certifică îndeplinirea de către
persoana juridică a condiţiilor de recunoaştere în calitate de grup de producători şi care
asigură titularului toate drepturile conferite de Lege nr. 312/2013;
beneficiar de subvenție – solicitantul subvenției a cărui cerere de acordare a subvenției a
fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru achitare de către Agenția de Intervenție şi Plăţi
pentru Agricultură;
casă de ambalare - exploataţie agricolă compusă dintr-un frigider sau depozit agricol, în
cadrul căruia sunt instalate componente tehnice adiţionale, utilizate, în complex sau
separat, la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor, strugurilor şi/sau legumelor;

3
Legea nr.276 aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționarea
în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Publicat: 03 martie 2017 în Monitorul Oficial nr. 67-71, art. nr.: 93

Pagina 6 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
companie de consultanță – persoană juridică care prestează servicii de consultanță și
formare a producătorilor agricoli, inclusiv organizații necomerciale care reprezintă
asociațiile profesionale ale fermierilor;
criterii de eligibilitate – condiții obligatorii pentru solicitantul subvenției;
date neveridice – informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de acordare a
subvenției, dar care nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării dosarelor de
subvenţionare sau controalelor;
dezvoltare rurală – proces deliberat de schimbări sociale, economice, culturale si de
mediu durabile , menite să îmbunătățească calitatea vieții în mediul rural;
exploatație agricolă – formă complexă de organizare a proprietății, prin care se pun în
valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un
sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi a obținerii eficiente de
produse agricole;
femeie fermier – producător agricol, înregistrat într-o localitate rurală, al cărui
fondator/membru (în cazul gospodăriilor țărănești) și administrator este o femeie care
deține competențele și calificările profesionale corespunzătoare și care se inițiază pentru
prima dată într-o exploatație agricolă ca administrator al acesteia;
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural – totalitate a mijloacelor
bugetare, precum și a celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare, destinate
finanțării măsurilor de sprijin;
forță majoră – circumstanțe excepționale, situații precum: decesul fondatorului unic, în
cazul în care nu sunt succesori; calamitate naturală care afectează exploatațiile agricole;
distrugere accidentală a bunurilor agricole aflate în exploatație; epizootie care afectează
determinant șeptelul producătorului agricol;
grant – contribuție financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător agricol
din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziționarea bunurilor (activelor);
grup de producători – grup de producători agricoli în sensul Legii nr. 312/2013 privind
grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora;
investiţie eligibilă – bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător sau în
activitățile de îmbunătățire a calității vieții în mediu rural desfășurate pe teritoriul

Pagina 7 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute pentru
fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din Fondul național de dezvoltare a
agriculturii și mediului rural;
întreprinderi afiliate – societăți comerciale, întreprinderi, persoane fizice care practică
activitate de întreprinzător (cu excepția grupurilor de producători), ce aparțin
aceluiași/acelorași acționari, persoane sau societăți comerciale care, fără a depinde una de
alta, sunt reunite sub o conducere unică ori sunt conduse de organe alcătuite majoritar din
aceleași persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice;
listă de interdicție a beneficiarilor de subvenții – înscris oficial, întocmit de către
autoritatea responsabilă de administrarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și
Mediului Rural, cu scopul de a limita pentru o perioadă de 5 ani consecutivi accesarea de
subvenții de către solicitanți/beneficiari de subvenții care au admis încălcarea altor condiții
asumate prin declarația pe propria răspundere depusă la dosarul de subvenționare;
localitate rurală - sate, comune, inclusiv localităţi care, conform legii, au statut de oraş,
cu excepţia orașelor Chişinău și Bălţi;
măsură de sprijin – direcție principală în agricultură și în mediul rural, susținută financiar
de stat, care contribuie la realizarea unei sau mai multor priorități ale politicii de
dezvoltare agricolă şi rurală, stabilite în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală
pentru anii 2014–2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2014;
ordin de plată – document contabil în baza căruia se efectuează transferul resurselor
financiare, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii;
producător agricol micro – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință până la 2 hectare de teren agricol arabil și/sau până la 1 hectar de teren
ocupat de culturi perene sau 1 hectar de legume în câmp deschis, sau 0,1 hectare de
legume pe teren protejat ori până la 40 de capete de bovine sau 50 de capete de porcine,
ovine/caprine și, în orice caz, nu depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea micro
prin Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
producător agricol mic – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință de la 2 până la 10 hectare de teren agricol arabil și/sau de la 1 până la 3
hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 1 până la 3 hectare de legume în
câmp deschis, sau de la 0,1 până la 0,3 hectare de legume pe teren protejat ori de la 41
până la 100 de capete de bovine sau de la 51 până la 2000 de capete de porcine, sau de la

Pagina 8 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
51 până la 150 de capete de ovine/caprine și, în orice caz, nu depășește criteriile stabilite
pentru întreprinderea mică prin Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și
mijlocii;
producător agricol mijlociu – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință de la 10 până la 75 de hectare de teren agricol arabil și/sau de la 3 până
la 15 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 3 până la 5 hectare de legume
în câmp deschis, sau de la 0,3 până la 1 hectar de legume pe teren protejat ori de la 101
până la 250 de capete de bovine sau de la 2001 până la 10000 de capete de porcine, sau de
la 151 până la 450 de capete de ovine/caprine și, în orice caz, nu depășește criteriile
stabilite pentru întreprinderea mijlocie prin Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile
mici și mijlocii;
producător agricol mare – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință mai mult de 75 de hectare de teren agricol arabil și/sau mai mult de 15
hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau mai mult de 5 hectare de legume în câmp
deschis, sau mai mult de 1 hectar de legume pe teren protejat ori peste 250 de capete de
bovine sau peste 10000 de capete de porcine, sau peste 450 de capete de ovine/caprine;
producător agricol mare – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie şi folosință mai mult de 500 de hectare de teren agricol arabil și/sau mai mult de
75 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori mai mult de 100 de capete de
bovine sau 240 de capete de porcine, ovine/caprine și, în orice caz, depășește criteriile
stabilite pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii prin Legea nr. 179 din 21 iulie 2016
cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
prelucrare primară – activitate care cuprinde totalitatea operaţiilor, conform unei
anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animală
sunt pregătite pentru a fi folosite ca materie primă sau semifabricate pentru diferite ramuri
ale industriei agroalimentare;
prelucrare finită – activitate care cuprinde totalitatea operaţiilor, conform unei anumite
tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animală au trecut
prin toate fazele de prelucrare, fiind posibilă întrebuinţarea acestora în scopul final pentru
care au fost produse;
preț de referință - valoarea investiției în tehnică, utilaje și echipamente agroindustriale, în
raport cu baza de date, acceptată drept bază de calcul al subvenției;

Pagina 9 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
solicitant – orice persoană juridică sau fizică înregistrată în modul stabilit sau o autoritate
a administrației publice locale de nivelul întîi ( sate și comune, inclusiv orașe cu o
populație de pînă la 10000 de locuitori cu statut de rezident, conform recensământului
populației și al locuințelor din 2014), definită în Legea nr. 764/2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova, care depune de o cerere de solicitare a
mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural, în
conformitate cu criteriile stabilite în măsurile de sprijin corespunzătoare;
subvenție – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul național de
dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru susținerea investițiilor efectuate în
dezvoltarea agriculturii și mediului rural și care corespund criteriilor de eligibilitate;
tânăr fermier – producător agricol persoană fizică sau juridică, înregistrat într-o localitate
rurală, al cărei fondator şi administrator unic este persoana fizică cu vârsta între 18– 40 de
ani la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, care deține
competențele și calificările profesionale corespunzătoare și care se inițiază pentru prima
dată într-o exploatație agricolă ca administrator al acesteia;
valoarea producţiei comercializate – valoarea fără TVA a producţiei comercializate de
către membrii grupului de producători prin intermediul acestuia.

ABREVIERI UTILIZATE
AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
FNDAMR - Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
ST – Subdiviziuni Teritoriale
CC – Companii de consultanţă selectate de MAIA
ASP – Agenția Servicii Publice
TVA – Taxa pe valoarea adăugată
SFS – Serviciul Fiscal de Stat
SI ESBS AIPA – Sistem Informațional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de
subvenţii

Pagina 10 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
II.DESCRIEREA SUBMĂSURII 1.8. – STIMULAREA CONSTITUIRII ŞI
FUNCŢIONĂRII GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI AGRICOLI

Statul garantează stimularea şi promovarea tuturor producătorilor agricoli care activează


pe teritoriul ţării, indiferent de dimensiunea lor economică, tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare, prin modelarea unui sistem unic de subvenţionare a producătorilor
agricoli, indisolubil legat de priorităţile stabilite în documentele de politici.
Grupurile de producători recunoscute care nu au datorii la bugetul public naţional pot
beneficia de sprijin financiar din partea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și
mediului rural, precum şi din alte surse provenite de la partenerii de dezvoltare.
Domeniul de acțiune: Alocarea mijloacelor financiare în calitate de sprijin suplimentar
pentru stimularea investițiilor de către grupuri de producători.
Sprijinul financiar se acordă grupului de producători agricol recunoscut, în temeiul art.18
alin.(4) din Legea nr.312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile
acestora și se calculează reieșind din valoarea producției comercializate anual de către
grupul de producători, conform actelor confirmative.
Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finanţare din bugetul public pentru
aceeaşi investiție.
Sprijinul financiar se acordă doar pentru primii 5 ani de activitate a grupului de
producători, începând cu data recunoașterii grupului respectiv.
IMPORTANT: Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul
unui an de subvenţionare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăşi suma de
5,0 mil.lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători valoarea sprijinului
financiar se majorează cu 50% din valoarea subvenţiei autorizate.
BINE DE ȘTIUT: În perioada de recepționare a dosarelor de subvenționare pentru anul
în curs de subvenționare, un solicitant are dreptul să depună doar un singur dosar de
subvenționare în cadrul unei măsuri/submăsuri/domeniu de sprijin.

NOTĂ:
Pentru accesarea sprijinului financiar, grupul de producători înaintează o cerere către
AIPA în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de raportare anuală sau, după
caz, semestrială.

Pagina 11 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Atenţie! Nu sunt eligibile pentru subvenţionare următoarele costuri şi bunuri:
investițiile realizate în or. Chișinău și Bălți;
achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate;
achiziţionarea de bunuri second-hand;
porțiunea de grant a cărei valoare se deduce din valoarea investiției eligibile
pentru calcularea subvenției;
taxa pe valoare adăugată;
comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare;
costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare;
procurarea de bunuri imobile;
instruirea/şef montaj;
serviciile de instalare, montaj, lucrări mecanizate, serviciile de transport,
cheltuielile vamale;
achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), al
operaţiunii de compensare şi al contractelor de cesiune, precum și prin intermediul
întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore.

Pagina 12 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
III.CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE SĂ LE ÎNTRUNEASCĂ
GRUPUL DE PRODUCĂTORI

Pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor minime obligatorii specifice proiectului


dumneavoastră este necesar să prezentați în cadrul ST al AIPA toate informațiile
concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații.
Condițiile obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea
depune cererea de solicitare a subvenției la submăsura 1.8. sunt următoarele:
1) nu au restanțe la momentul depunerii cererii de subvenționare la achitarea
impozitelor şi taxelor față de bugetul public național;
2) dispun de apartenență la una dintre asociațiile producătorilor agricoli cu profil
general sau ramural (Anexa nr.1)4;
3) dovedesc, prin acte confirmative, realizarea investiției (facturi, ordine de plată,
acte de dare în exploatare sau punere în funcțiune);
ATENŢIE! 4) nu sânt incluși în Lista de interdicție a
În cazul în care producătorul agricol va beneficiarilor de subvenții și nu sunt în proces de
avea restanțe faţă de bugetul public
naţional mai mare de 100 lei – cererea insolvabilitate sau lichidare.
de solicitare a sprijinului financiar va fi NOTĂ: În cazul în care producătorul agricol este inclus în
respinsă de ST AIPA, fără a fi
înregistrată. Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții – cererea de
solicitare a sprijinului financiar va fi respinsă de ST AIPA,
fără a fi înregistrată 5;
5) sunt deținători legali ai bunurilor mobile în/pe care se efectuează investiția și
proprietari ai bunurilor imobile ce constituie obiect al investiției.
6) Producătorii Agricoli ce activează în sectorul vitivinicol, au înregistrate plantaţiile
viticole producţie-marfă pe care le deţin în proprietate sau posesie în Registrul vitivinicol
al Republicii Moldova.
Din momentul autorizării spre plată a cererii de
ATENŢIE!
solicitare a sprijinului financiar producătorilor
agricoli beneficiari de subvenții sunt obligați Urmare a legislației în vigoare,
contractele de arendă încheiate pe
pentru o perioadă de 5 ani: un termen de până la 5 ani sunt
înregistrate în autoritățile publice
1) să asigure utilizarea conform destinației locale / primării.
a obiectului investiției pentru care a primit
4
Grupurile de producători nerecunoscute nu sunt eligibile în cadrul prezentei submăsuri.
5
Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții poate fi accesată la linkul:
http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/Lista%20de%20interdictie.pdf

Pagina 13 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
subvenții, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de afaceri;
2) să întrețină obiectul investiției în conformitate cu cele mai bune practici în
domeniul vizat;
3) să asigure toate condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecțiilor
postachitare de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției, inclusiv accesul în locurile şi
spațiile unde este efectuată investiția obiect al subvenționării, la documentele juridice,
financiare, tehnice care au stat la baza realizării investiției supuse subvenționate;
4) să nu admită înstrăinarea/darea în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei
pentru care a primit subvenția, după caz casarea, defrișarea plantațiilor multianuale,
sacrificarea, inclusiv admiterea pieririi efectivului de animale;
5) să notifice Agenției orice modificare survenită în realizarea adecvată a obiectivelor
și indicatorilor aferenți investiției supuse subvenționării;
6) să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiției
conform modelelor și schițelor aprobate de MAIA.
În cazul încălcării obligațiilor invocate ori al intrării în proces de insolvabilitate sau
lichidare, urmează să restituie suma subvenției, ținând cont de coeficientul inflației şi
dobânda de întârziere, calculată în condițiile legii, cu excepția situațiilor de forță majoră,
confirmate în modul stabilit.
Grupurile de producători agricoli solicitanți şi beneficiari de subvenții sunt responsabili
de respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce
rezultă din prevederile declarației pe propria răspundere (Anexa nr.3) privind veridicitatea
datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în
folosinţă sub nici o formă investiția supusă subvenționării.
Sprijinul financiar acordat grupurilor de producători se restituie integral în cazul
admiterii următoarelor încălcări:
1) depunerea cu bună ştiinţă a unor acte ce nu corespund realităţii (false) în vederea
recunoaşterii ca grup de producători şi/sau obţinerii sprijinului financiar;
2) utilizarea sprijinului financiar acordat contrar destinaţiei prevăzute în planul de
recunoaştere;
3) nerealizarea planului de recunoaştere pe o perioadă de 2 semestre consecutive,
exceptând situaţia în care pierderile au fost cauzate de calamităţi naturale confirmate în
modul stabilit.

Pagina 14 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII ȘI SUPLIMENTARE CE URMEAZĂ A FI
PREZENTATE DE CĂTRE SOLICITANTUL DE SUBVENŢII

Documentele necesare pentru depunerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar


pentru fiecare domeniu din cadrul prezentei submăsuri se expune după cum urmează:
1) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă (Anexa
nr.2) 6, inclusiv declarația pe propria răspundere privind clasificarea producătorului
agricol;
2) copia de pe certificatul de înregistrare a grupului de producători;
3) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii
profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr.
257/2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi
agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză (Anexa nr.1);
4) copia de pe situațiile financiare pe anul precedent celui de gestiune, pentru
persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul subvenționării,
avizat în modul stabilit de către serviciile publice desconcentrate ale Biroului Național de
Statistică, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul în curs de subvenționare;
5) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor
prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o formă
investiţia supusă subvenţionării , de utilizare a acesteia conform destinației, de a nu casa,
defrișa plantațiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate (Anexa nr.3);
6) copia de pe avizul de recunoaştere;
7) dovada valorii producţiei comercializate de către membrii grupului de producători;
8) raportul anual privind realizarea planului de recunoaştere;
9) copia de pe certificatul HACCP și/sau GlobalGap/GMP/ISO şi/sau a contractelor
cu companii specializate în certificare, cu asumarea de către grupul de producători a
obligaţiei de a fi certificat în următorii doi ani de la momentul obținerii subvenției și a
menține condițiile ce au stat la baza acordării certificării;
10) acte ce confirmă comercializarea producției de către grupul de producători.

6
Anexa menționată poate fi accesată și de pe pagina web al AIPA: http://aipa.gov.md/ro/ghidul-beneficiarului.

Pagina 15 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
ATENȚIE!
Copia de pe certificatul HACCP ori, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO ori de pe
contractul încheiat şi preplătit cu una dintre companiile specializate va fi prezentat ST
ale AIPA doar dacă producătorul agricol a solicitat subvenţie cumulativ în cazul a două
şi mai multe cereri, mai mare de 1,0 mil. lei.

În cazul depunerii cererii de retragere a dosarului de subvenționare, examinarea acestuia


se stopează, iar dosarul va obţine statut de dosar retras, cu arhivarea lui ulterioară.
De menționat că, NU pot fi retrase dosarele de subvenționare în privința cărora există o
decizie aprobată (proces-verbal de constatate a iregularităților, act de inspecție) sau în care
au fost constatate iregularităţi manifestate prin prezentarea datelor denaturate.

Pagina 16 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A
SPRIJINULUI FINANCIAR

Dosarul de solicitare a sprijinului financiar se depune la unul din ST ale Agenției din raza
teritorială în care s-a efectuat investiția (Anexa nr.4). Se depune de către solicitant
(administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către un
împuternicit, cu confirmarea deținerii împuternicirilor respective, conform legislației în
vigoare.
Solicitantul depune dosarul împreună cu toate documentele specificate în Lista
documentelor din Anexa nr.2. Dosarul se depune sigilat și numerotat, astfel încât să nu
permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare pagină de
către solicitant. Documentele în copii trebuie să conțină mențiunea „conform originalului”
și ștampila ST al Agenției.
Dacă, în urma verificării dosarului de subvenționare sau a investiției, reprezentantul ST al
Agenției constată abateri de la prevederile Regulamentului privind modul de repartizare a
mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Rurală a Agriculturii și Mediului Rural care
conduc la imposibilitatea examinării în continuare a cererii de solicitare a subvenției,
acesta emite o notificare de înlăturare a neajunsurilor constatate, pe care o înregistrează în
Registrul de evidență a notificărilor. Notificarea este adusă la cunoștința producătorului
agricol contra semnătură sau prin scrisoare recomandată nu mai târziu de 10 zile de la
depunerea dosarului.
Examinarea dosarului se suspendă până la data stabilită în notificarea de înlăturare a
neajunsurilor constatate.
În cazul în care solicitantul de subvenție nu se conformează cerințelor din notificare în
termenele stabilite, Agenția emite un ordin motivat de respingere a cererii de acordare a
subvenției. Ordinul se notifică solicitantului de subvenție prin scrisoare sau prin e-mail, iar
dosarul de subvenționare.

Pagina 17 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 1 Lista organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor de producători afiliate sectorului agroindustrial și de
dezvoltare rurală
Nume, Telefon/ Fax/ e-mail
Nr.
Denumirea instituţiei prenume Adresa juridică
d/o
director
Organizaţii neguvernamentale
1. Federaţia Naţională a Agricultorilor din Aurelia MD-2004, mun. Chişinau, Tel/Fax: (373-22) 23-78-30
Republica Moldova Bondari bd. Ştefan cel Mare, 123 site: www.agroinform.md
e-mail: farm@agrofarm.md;
2. Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală Constantin MD-2005, mun. Chişinău, Tel: (373-22) 23-53-54;
Ojog str. 31 August 1989, 23-78-89
nr. 98, bir. 401 Fax: (373-22) 23-53-28
e-mail: office@acsa.md
site: www.acsa.md
3. Federaţia Naţională a Fermierilor din Valeriu MD-2004, mun. Chişinău, Tel/Fax: (373-22) 21-01-88
Moldova Cosarciuc str. George Coşbuc, 11 email: office@fnf.md fnfmoldova@gmail.
com
site: www.fnf.md
4. Uniunea Republicană a Asociaţiilor Mironescu MD-2004, mun. Chişinău, Tel.(373) 78812223
Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect" Valeriu Str. Mesager, 1 et. 7, (373) 68274524
bir. 712 e-mail: uniagroprotect@gmail.com
site: www.uap.md
5. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Vasile mun. Chişinău, Tel: (373-22) 22-61-03;
Agricultură şi Industria Alimentară Mămăligă str. 31 august 1989, nr. 129, 22-77-28
„Agroindsind” bir. 600 Fax: (373-22) 22-23-24
site: www.agroindsind.md
e-mail. agrsind@mail.ru

Pagina 18 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nume, Telefon/ Fax/ e-mail
Nr.
Denumirea instituţiei prenume Adresa juridică
d/o
director

Asociaţii de Producători Agricoli din domeniul vegetal


1 Asociaţiei Producătorilor şi Vitalie MD 2012, mun. Chişinău, Tel mob: + 373 69104545
Exportatorilor de Fructe „MOLDOVA Gorincioi str. Sfatul Țării 61 info@moldovafruct.md
FRUCT”
2 Asociaţia Producătorilor de conserve Ștefan Str. Industrială 40 (+373) 69133909
“Speranţa-CON” Golubciuc sperantacon@mail.com
3 Uniunea Producătorilor de Zahăr din Cotoman Str. Columna 162, of. 814 069167602
Moldova Olesea upzm.moldova@gmail.com
4 Uniunea Producătorilor de Nuci Oleg Tîrsînă MD 2005, mun. Chişinău, Tel: +373 22 221586
str. Cosmonauţilor, 9, bir. Tel. mob. + 373 69358996
520. admin@asociatianuciferilor.comd ; gajim
k@mail.ru .
oleg.tirsina@gmail.com
5 UPJ Asociaţia Națională a Industriilor de Veaceslav Str. Uzinilor 19 069115500
Panificație și Morărit Guțuleac gutuleac@rodals.md
6 Asociaţia Producătorilor de Cartofi Petru Iliev MD 2070, or. Codru, str. Tel.mob.+373 79726817
„SOLANA-M” Vierul, 59 e-mail: petru.iliev27@gmail.com
petruiliev@hotmail.com
7 Asociaţia Producătorilor de Legume Mihail Paciu MD. 3514, r-nul Orhei, Tel. mob. +373 69266560
com. Brăviceni savcadian@mail.ru
8 Asociaţia obştească a Producătorilor de Parascovia MD 2019, mun. Chişinău, Tel.+373 22 787748
Pomuşoare „Bacifera” Sava str. Costiujeni, 14 bir. 34. Tel.mob.+373 69801776
bacifera@mail.com .
9 Asociatia Obstesteasca „Pomusoarele Anetta mun. Chisinau, Sfatul ganencos@mail.ru
Moldovei Ganenco Ţării 32, ap.10 B moberry.md@gmail.com
069101994
Ina Căpățină 069158931
10 Asociaţia Producătorilor de Cereale Nicanor MD 3641, r-nul Ungheni, Tel: +373 236 64555
Buzovoi com. Pîrliţa, SRL Tel.mob: -373 69126284
„Agrosfera”. agrosferabm@mail.ru

Pagina 19 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nume, Telefon/ Fax/ e-mail
Nr.
Denumirea instituţiei prenume Adresa juridică
d/o
director
11 Asociaţia Exportatorilor de Nuci din Valerii Tel: 069105677
Moldova Condratiuc valeriikondratiyk@gmail.com
12 Asociaţia Producătorilor de Material Nikolae r. Fălești, s. Rediu de Sus Tel.mob. -373 67253017
Săditor de Nuci Kiktenko 067253015
nats@mail.ru
kiktenko-nats@mail.ru
13 Asociaţia Producătorilor de Plante Gheorghe Tel.mob.+373 69187492
Eterooleaginoase „Aromeda” Jereghi

14 Asociația producătorilor de Lavandă din Alexandru 079559733


Moldova Bădărău lavender.moldova@gmail.com
15 Asociaţia Producătorilor de Sfeclă de Nicolae MD 6216, r-nul Tel:026241341;
zahăr Moraru Sîngherei, com. mob.069041121;
Chişcăreni, SRL „Roşior 069006033
Alexei Lux”. climautanul-agro@mail.ru
Chiriac chiriac001@mail.ru
16 Asociaţia Producătorilor de Grăsimi şi MD 3100, mun. Bălţi, str. tel. 0231 52 822.
Uleiuri Vegetale din RM 31 august, 6,
17 Asociaţia Procesatorilor de Tutun Serafim MD 4578, r-nul Dubăsari, tel. 024856590, 56218, mob. 079531134.
Terenti s. Oxentea.
18 Asociaţia Producătorilor de Culturi Daniel Tel. +373 256 22056
Oleaginoase Duminică
19 Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Balan mun. Chișinau, str. (+373) 69965656
Distribuitorilor de Ciuperci din Moldova Andrei Masager, 20
"Bio-Grup" biogrup.apdcm@gmail.com
20 Asociaţia Producătorilor din Industria de Andrei MD-2023, str. Uzinelor 2, 069114507
Morărit „VALŢARUL” Diaconu mun. Chişinău chisinaucereale@mail.ru
21 Asociația brutarilor din Moldova Igor MD 2044, mun. Chisinău, Tel. 022477866
Cojuhari str. Colonița, nr. 111 Mob. 069127129
Fax: 022 407673
igoricojuhari@mail.ru
22 Asociația Cultivatorilor și Procesatorilor Melnic aromeda.director@gmail.com
de Plante Aromatice și Medicinale
Pagina 20 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nume, Telefon/ Fax/ e-mail
Nr.
Denumirea instituţiei prenume Adresa juridică
d/o
director
„AROMEDA” Iurie
Ușurelu
23 Asociația Exportatorilor și Importatorilor Grigoriev MD-2012, mun. Chiținău, +37360590000
de Produse Agricole și Cerealiere Igor. str. 31August 1989, 129, office@agrocereale.md
AGROCEREALE director bir. 931
executiv
24 Asociația Cîneparilor din Moldova Alexandru 068989297
Brătuțel
25 Asociația Raională de Producători Gheorghi MD-7422, r-l Taraclia, Tel: 079977668, 069340926
Agricoli "Agro-Taraclia" Caraivanov or. Tvardița, str. S. Lazo e-mail: ghennadiitulush01@gmail.com
120
26 Asociația Consumatorilor și Cojocaru Republica E-mail: ecolocalmd@gmail.com
Producătorilor Ecologici și Artizanali din Nicolae, Moldova, mun. Chişinău,
Moldova președinte str. Grenoble, nr. 106
27 Alianța Lanțului Valoric în Nistorică Republica Moldova, E-mail: info@movca.org
Agricultura Ecologică din Moldova Tatiana, mun. Chișinău, str. Căpriana Tel: 078228877
(MOVCA) președinte 50, ASEM, bloc C, oficiu
207

Pagina 21 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Lista organizaţiilor obşteşti din sectorul vitivinicol al Republicii Moldova

Denumirea organizaţiei Adresa juridică Telefoane de contact E-mail

1. Uniunea Micilor Producători de Vinuri mun. Chișinău, str. mob. 069174419 e-mail: fosnea@gmx.de
din Moldova „Dionysos” Calea Basarabiei, 18
2. Asociaţia Pepinieriştilor Viticoli din mun. Chișinău, str. tel. 022 21-22-39 e-mail: codru-st@codru-st.md
Republica Moldova București 67, of. 106 fax. 22-89-08
mob. 069128054
3. Asociaţia Producătorilor şi mun. Chișinău, str. tel. 079580149 e-mail: g.gaberi@yahoo.com
Exportatorilor de Struguri din Moldova Sfatul Țării 27, of. 48 tel. 069075568 e-mail: apesmd@gmail.com

4. Asociaţia Vitivinicolă a Regiunii mun. Chișinău, str. Ion tel. 022 75-08-48, e-mail: fosnea@gmx.de
Geografice Delimitate „Codru” Creangă, 25 022 74-88-24,
022 74-88-74
mob. 069174419
5. Uniunea Viti-Vinicolă a Regiunii mun. Chișinău, str. tel. 022 24-15-07, e-mail: office@valulluitraian.com
Delimitate „Valul lui Traian” Sciusev, 62/12 fax. 022 24-46- naum@imperial-vin.md
23,
mob. 079400287
6. Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu or. Căușeni, str. mob. 079348278, e-mail: cosnetem@salcuta.com
IGP „Ştefan Vodă” Stanciu, 17 079000077, pislaru@salcuta.com
fax. 022 22-81-53
7. Asociaţia Producătorilor de Divin şi mun. Chișinău, str. mob. 069044441, e-mail: vasilii.bilici@mail.ru
Brandy Toma Ciorbă, 58 069344306
8. Asociația producătorilor de băuturi mun. Chișinău, str. tel: 022 22-59-36 e-mail: apbat2006@rambler.ru
alcoolice tari din Republica Moldova Ștefan cel Mare 162,
bir. 707
9. Asociația Raională de Producători MD-7422, r-l Taraclia, Tel:079977668, e-mail:
Agricoli "Agro-Taraclia" or. Tvardița, str. S. 069340926 ghennadiitulush01@gmail.com
Lazo 120

Pagina 22 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Asociaţiile de profil din domeniul zootehnic
Nr. Denumirea Asociaţiei Adresa juridică Telefoane de contact E-mail
d/o
1. Asociația Patronală a Avicultorilor din mun. Chișinău, or. Mob: 079458824 aavicultori@gmail.com
Moldova Grătiești str. Mihai voinitchi@gmail.com
Viteazul, 80
2. Asociația Producătorilor de Carne de mun. Chișinău, str. Mihai Mob: 079550158 apcpmoldova@gmail.com
Porc Viteazul, 17
3. Asociația Națională a Apicultorilor din mun. Chișinău, str. Mob: 069142943 max_i100@yahoo.com
Republica Moldova Armenească 4 of.1 info@anarm.md
4. Patronatul Întreprinderilor Industriei mun. Chișinău, str. 068022222 patronatcarme016@gmail.com
Prelucrătoare de Carne Uzinelor, 17 068090046 carolinalinte@yahoo.com

5. Asociația Patronală Asociația Națională mun. Chișinău, str. 069135922 o.lescenco@lapmol.md


a Producătorilor de Lapte și Produse Uzinelor, 17 068090046 carolinalinte@yahoo.com
Lactate “Lapte”
6. Asociația Raională de Producători MD-7422, r-l Taraclia, Tel:079977668, ghennadiitulush01@gmail.com
Agricoli "Agro-Taraclia" or. Tvardița, str. S. Lazo 069340926
120

Pagina 23 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Lista companiilor de consultanță selectate de MAIA

Nr. Director
Denumirea instituției Adresa juridică Telefon de contact/fax Adresa de e-mail
ord. instituție
1. Federația Națională a Fermierilor din or. Chișinău, str. Gheorghe 022-210188 fnfmoldova@gmail.md Vasile
Moldova Coșbuc, 11 022-210189 Mîrzenco
2. Federația Agricultorilor din Moldova or. Chișinău, bd. Ștefan cel 022-235698 farm@agrofarm.md Aurelia
„FARM” Mare, 123V, 022-235696 abondari@agrofarm.md Bondari
068882205 ihurmuzachi@agrofarm.m
d
vpojoga@agrofarm.md
2.1 Asociația Obștească „Orhconsinfo”, or. Orhei, 0235-24955 orhei@agroinform.mf Grozavu Vera
Orhei str.V.Mahu, 141 079935799
2.2 Asociația Obștească Centrul pentru or.Ungheni, str.Națională, 7, 0236-27415 ungheni@agrofarm.md Radu Maria
Inițiativă Privată, Ungheni et. 5, of. 506
2.3 Asociația Obștească „Nis-Agroinform”, or. Nisporeni, 0264-23857 nisporeni@agrofarm.md Ionel Petru
Nisporeni Str. Suveranității 2, of. 307 069926550
2.4 Asociația Obștească „Cutezătorul”, Or.Fălești, 0259-22571 falesti@agrofarm.md Cimpoieș
Fălești Str.Stefan cel Mare, 50, of. 069008119 Victor
127
2.5 Asociația Obștească „Centrul de Or. Hîncești, 0269-25355 hincești@agroinform.m Rotaru Maria
Extensiune în Agricultură”, Hîncești Str.Mihalcea Hîncu, 123, 0269-23408 d
of.62 A
2.6 Asociația Obștească „AGRO-CONS”, Or.Drochia, 0252-27032 drochia@agroinform.m Cociu
Drochia Str.Independenței,48 069326776 d Veronica

2.7 Asociația Obștească ”Fermer- Or.Cantemir, 0273-22853 cantemir@agrofarm.md Botez Lilia


Agroinform”, Cantemir Str.Trandafirilor, 2, bir.408 078773463

Pagina 24 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nr. Director
Denumirea instituției Adresa juridică Telefon de contact/fax Adresa de e-mail
ord. instituție
2.8 Asociația Obștească „Centrul de Or.Cahul, 0299-21413 cahul@agrofarm.md Nebunu
Business din Cahul” Str.Independeței, 6, of. 105 079090270 Anatolie
2.9 Asociația Obștească „Asociația Femeilor Or.Rîșcani, 0256-24584 riscani@agrofarm.md Guțu Natalia
de Afaceri din Sectorul Rural”, Rîșcani Str.Independenței, 44, of. 12 069079179
2.10 Asociația Obștească „AGROINFORM”, Or.Edineț, 0246-24384 edinet@agroinform.md Finiuc Tatiana
Edineț Șos.Bucovinei, 37 069161639
2.11 Asociația Producătorilor Agricoli Or. Soroca, str. Ștefan cel 069979775 soroca@agroinform.md Marchitan
„Teragronord” Mare, 27 a/5 069021249 Maria
3. ,,ProConsulting” SRL or. Chișinău, str. Mitropolit 022-210089 office@proconsulting.m Anatolie
Petru Movilă, 23/9, of.4 d; Paladi
apalade@proconsulting.
md

4. Asociația obștească ,,MEGA” mun. Chișinău str. M. 022-317370 zagorodniuc_v@mail.ru Vasile


Eminescu 27, of.01 079-507432 Zagorodniuc
5. Asociaţia Patronală Alianţa Lanţului or. Chişinău, bd. Grigore Vieru 079988488 078228877 info@movca.or Alexei Micu
Valoric în Agricultura Ecologică din 28, MD-2005
Moldova. MOVCA
6. Asociația Producătorilor și or. Chișinău, str. Sfgatul Țării 022-237549 apesm@gmail.com Eudochim
Exportatorilor Struguri din 27, of. 48 069075568 Ungureanu
Republica Moldova 067308377
7. Asociaţia Republicană a Or. Chișinău 022-210085 uniagroprotect@gmail.c Valeriu
Producătorilor Agricoli bd. Ștefan cel Mare, 162, 022-210658 om Mironescu
UniAgroProtect bir.1309-1311
8. AO ProEntranse Or. Ialoveni, str. Alexandru 022-233733 proentranse@gmail.com Ion Lupașco
cel Bun, 5/3, of. 101

9. Asociaţia Naţională de Turism Rural, or. Chişinău, str.Serghei Lazo 22237823 79237823 antrec@moldova- Svetlana Lazăr
Ecologic şi Cultural din Republica 13 069104014 tourism.md
Moldova
10. Asociaţia Obştească Asociaţia Or.Chişinău Bd.Ştefan cel 061000505 aoanarm@gmail.com Ion Maxim
Naţională a Apicultorilor din Mare şi Sfînt 200
Republica Moldova
Pagina 25 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nr. Director
Denumirea instituției Adresa juridică Telefon de contact/fax Adresa de e-mail
ord. instituție
11. Asociaţia Obştească Pomuşoarele or.Chişinău, str.Mirceşti 42, 079031489 pomuşoarele.moldovei Aneta
Moldovei of. 403 @ gmail.com Ganenco

12. Institutul Științifico - Practic de r-nul Anenii Noi, s. 0223-59350 Izmv56@mail.ru Oleg Mașner
Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Maximovca 0223-59351
veterinară
13. East-Europe Consulting Associates or. Chişinău, str.A.Doga 28A, 062024448 vrailean@yahoo.com Vladislav
SRL of 23 vlad@eeca- Railean
consulting.com

14. SRL Bizconcept mun.Chişinău, or. Durleşti, 069919770 info@bizconcept.md Ana Capmaru
Str.A.Donici, 52

15. Business Inteligent Services SRL or. Chişinău, 022278701 022275418 bis@bis.md Valeriu Lazăr
str.Bernardazii,nr. 53 of 4

16. Asociația Patronală Asociația Mun. Chișinău, str. Muncești 068090046 carolinalinte@yahoo.co Carolina Linte
Națională a Producătorilor de Lapte și 121A m
Producere Lactate „LAPTE” asociatiapatronala_lapte
@mail.ru
17. SRL „AGRI-SMART” Mun. Chișinău. Or. Durlești, 076003242 popa_gicu@mail.ru Popa
str. Caucaz 70 Gheorghe

18. SRL Magazin Financiar Or. Chișinău, str. Mircea cel 069966599 gmunteanu1983@gmail Munteanu
Bătrân 8/1, of. 61 .com Grigore

19. SRL Anastasia „Trading and Chișinău, str. Calea Ieșilor 069533204 anastasiatradingl@gmai Dodica
Services” 51/2, ap. 11, MD - 2069 l.com Dimitrii

20. SRL „Intelligent Business Advisory” Chișinău, str. Sfatul Țării 51, 060003238 interim.iba@gmail.com Cazacu Adrian
ap. (of.) 10, MD - 2012

Pagina 26 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nr. Director
Denumirea instituției Adresa juridică Telefon de contact/fax Adresa de e-mail
ord. instituție
21. IP Colegiul de Medicină Veterinară și Rl. Edineț, s. Brătușeni 024675594 zoobrat@mail.ru Frecăuțeanu
Economie Agrară 069335493 Ghenadie

22. IP Școala Profesională din Bubuieci Com. Bubieci, str. Livezilor 022414971 spbubieci@yahoo.com Sajin Zinaida
25/2, mun. Chișinău 022414879

23. Camera de Comerț și Industrie a Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel 022221552 camera@chamber.md Sergiu Harea
Republicii Moldova Mare 151 022234425

24. AO „Agroconsult” Or. Taraclia, str. 28 Iunie, nr. 029424403 Bozbei2591@mail.ru Bozbei Ivan
16 069727369

Pagina 27 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 2 Cerere de solicitare a sprijinului financiar
Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 111 din 24.06.2017

Formular nr. B001-01


CODUL DOSARULUI __________________________
PRIORITATEA I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare
Măsura 2: Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole
Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli.
CERERE DE ACORDARE
A SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN ANUL 20__

DATE DE ÎNREGISTRARE
AGENŢIA DE I NTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU A GRICULTURĂ

Secția / Serviciul Teritorial (ă)_______________ Direcția administrare și aprobarea proiectelor


Nr. de înregistrare în Registrul manual Nr. de înregistrare în Registrul manual
_______________________________ _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________20__ Data înregistrării ”____” _____________20__


Numele/Prenumele funcționarului responsabil Numele/Prenumele funcționarului responsabil
______________________________________ ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________


Partea A
1. DATE DESPRE SOLICITANT (Grupul de producători agricoli)
1.1. Denumirea Grupului de producători agricoli
Denumirea Grupului de producători
Forma organizatorico-juridică
Cod Fiscal (IDNO)
Data înregistrării de stat
Sediul juridic:Municipiul/raionul
Orașul/satul
Str.
Telefon fix/mobil/fax
E-mail
1.2. Administratorul
Nume şi Prenume
Adresa
Telefon fix/mobil/fax
E-mail

Pagina 28 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Data naşterii
Vârsta
Genul □ Feminin □ Masculin
Cod de identitate (IDNP)
Act de identitate Seria Nr
Eliberat la data/de către
1.3. Reprezentantul legal
Nume şi Prenume
Adresa
Telefon fix/mobil/fax
E-mail
Nr. Procurii Seria
Data eliberării
2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producătorul


agricol este membru
IDNO/ Denumirea
asociației
Nr. certificatului/ data
eliberării

4. Informaţii privind contul bancar al Solicitantului


Denumirea băncii
Filiala/Adresa băncii
Codul băncii
Contul solicitantului IBAN
INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ
Partea B
5. Prezentarea proiectului(pentru care s-a asociat Grupul de producători) – descrierea succintă a investiției
efectuate și necesitatea implementării acesteia (max. 1000 caractere)

6. Amplasarea proiectului / investiției


Municipiul/raionul
Oraşul/satul
Str.
7. Suma sprijinului solicitat (lei)
(Se calculează conform pct. 70 din Regulament)

8. Totalul impozitelor achitate pentru anul precedent celui de gestiune:


Suma impozitelor, taxelor și contribuțiilor achitate
la Bugetul Public Național
Notă: Se indică impozitele:Impozitul pe venit/Impozitul funciar/Impozitul pe bunurile imobiliare/Impozitul TVA/Taxe pentru
resursele naturale/Taxe rutiere/Taxe locale/Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (CNAS)/Primele de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală (CNAM).

Pagina 29 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
9. Producția comercializată prin intermediul Grupului de producători agricoli (conform pct. 69-70 din HG
nr. 455/2017)
□ I an de activitate
□ II an de activitate
□ III an de activitate
□ IV an de activitate
□ V an de activitate

10. Producția comercializată de către membrii Grupului către Grupul de producători agricoli
1) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________
denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei
2) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________
denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei
3) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________
denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei
4) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________
denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei
5) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________
denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei
6) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________
denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei
(Pentru fiecare tip de produs se completează separat)
TOTAL: ___________kg___________lei

1) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei

2) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei
11. Cantitatea de producție
comercializată de către Grupul
3) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei
de producători agricoli

4) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei

12. Tipul certificatului prezentat:


 HACCP _________________(se indica nr. certificatului)
 ISO _________________(se indica nr. certificatului)
 GMP _________________(se indica nr. certificatului)
 GlobalGap _________________(se indica nr. certificatului)
Notă!Se bifează.

13. Dosarul perfectat de:


IDNO / Denumirea asociației
Nr. Contractului / data
întocmirii
Atenție! Se indică DOAR compania de consultanță sau asociația profesională de profil care a perfectat dosarul de solicitare a sprijinului
financiar pentru investiția efectuată.

Atenție! Cererea se completează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări manuale. În cazul efectuării corectărilor,
solicitantul va aplica semnătura şi ştampila.

Data “____”_________________20__ ___________________________________


(Numele, Prenumele solicitantului)

_________________________________ ____________________________________
(Semnătura)
L.Ş.

Pagina 30 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE
Confirmat

documentelor în
prin
Confirmat
semnătura
Ordinea

dosar
prin
Lista documentelor Paginile funcţionarului
semnătura
care
solicitantului
înregistrează
cererea
Documente Obligatorii
1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar
Copia de pe certificatul de înregistrare a grupului de
2
producători
Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea
3
datelor și a documentelor prezentate
Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este
4 membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al
unei organizaţii profesionale pe produs
Copia de pe situațiile financiare pentru anul precedent
celui de gestiune, pentru persoanele juridice (cu
5
excepția producătorilor agricoli înființați în anul în
curs de subvenționare)
Documente suplimentare
6 Copia de avizului de recunoaştere
Dovada valorii producției livrate către grup de către
7 membrii grupului de producători (cu anexarea
facturilor fiscale)
Raportul anual privind realizarea planului de
8 recunoaştere
Copia de pe certificatul HACCP, GlobalGap, GMP sau
ISO, sau contractului încheiat și preplătit cu una din
9
companiile specializate, în scopul certificării conform
standardelor U.E
Acte ce confirmă comercializare producției de către
10 grupul de producători (facturi/invoice/declarații vamale
de export)

_______________________________________ __________________________________________
Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cererea

_______________________________________ __________________________________________
Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L.Ș.

Pagina 31 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexă
la Cererea de solicitare a sprijinului financiar

Declarație pe propria răspundere privind clasificarea producătorului agricol

Prin această declarație, subsemnatul (nume, prenume), în calitate de (se indică funcția de
administrator/reprezentant legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante), IDNO
_______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului de subvenționare a
producătorilor agricoli cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații, declar deținerea în cadrul
exploatației agricole următoarele bunuri și active:

□ Producător agricol micro


Teren arabil (până la Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
2 ha) (până la 1 ha) deschis (până la 1 ha) protejat (până la 0,1
ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine (până la 40 Porcine (până la 50 Ovine/caprine (până la 50


capete) capete) capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete
Numarul angajaților Cifră anuală de afaceri Active totale (până la 9 mil
(până la 9) (până la 9 mil de lei) de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

□ Producător agricol mic


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
(2-10 ha) (de la 1 ha-3ha) deschis (de 1ha - 3 ha) protejat
(de la 0,1-0,3 ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine Porcine Ovine/caprine(de la 51-150


(de la 41-100 capete) (de la 51-2000 capete) capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale (până la 25mil
la 10-49 angajati) (până la 25 mil de lei) de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

□ Producător agricol mijlociu


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
((de la 10 – 75 ha) (de la 3 – 15ha) deschis (de 3ha - 5 ha) protejat
(de la 0,3 – 1 ha)

Pagina 32 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine Porcine Ovine/caprine


(de la 101-250 capete) (de la 2001- 10000 capete) (de la 151-450 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale (până la 50mil
la 50-249 angajati) (până la 50 mil de lei) de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

□ Producător agricol mare


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren protejat
(mai mult de 75 ha) (mai mult de deschis (mai mult de 5 (mai mult de 1 ha)
15ha) ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ : _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine Porcine Ovine/caprine


(peste 250 capete) (peste 10 000 capete) (peste 450 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale


peste 249) (peste 50 mil de lei) (peste 50 mil de lei)
Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

Nota! !! ! Doar după com pletarea tuturo r ru bricilor, producătorul agri col va putea fi
clasifica t ca producăto r agricol m icro/m ic/ m ijlociu/m are.

În cazul în care datele indicate în prezenta declarație nu sunt veridice, sunt de acord ca investiția efectuată
să fie declarată neeligibilă subvenționării și mă oblig să restitui, în termen de 15 zile calendaristice din momentul
comiterii încălcării, suma subvenției acordate, coeficientul inflației şi dobânda de întârziere calculată conform
legislației, cu excepția impedimentelor justificate, confirmate în modul stabilit

Data Semnătura solicitantului/reprezentantului legal


__________________ _____________________

Pagina 33 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 3

Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexa nr. 2
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 111 din 24.06.2017

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE


privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de menținere a criteriilor de
eligibilitate
Prin această declarație, subsemnatul (nume, prenume), în calitate de (se indică funcția de
administrator/reprezentant legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante), IDNO
_______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului de subvenționare a
producătorilor agricoli pentru măsura de sprijin
_____________________________________________________________________________, cunoscând prevederile
legii penale cu privire la falsul în declarații:

1. Declar că toate informațiile din cererea de acordare a sprijinul financiar precum și documentele anexate
la dosar sunt veridice și mă angajez să respect condițiile prevăzute în legislația în vigoare cu privire la subvenționarea
producătorilor agricoli și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic la cererea colaboratorilor Agenției
documentele justificative necesare.
2. Declar că __________________________________________nu se află în proces de
(denumirea completă a întreprinderii solicitante)

insolvabilitate sau procedură de dizolvare cu lichidare.


3. Declar că mijloacele financiare provenite din creditul agricol, pentru care solicit sprijin financiar
conform Submăsurii nr. 1.7 sau 1.7.1, au fost folosite exclusiv pentru achiziționarea următoarelor bunuri/servicii 7:
_________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
4. Declar că materialul de acoperire, pentru care solicit sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.1,
corespunde prevederilor pct. 18 al Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de
Dezvoltare Rurală a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 (este de cel puțin
150 microni)8.
5. Declar că îmi dau acordul privind accesarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenția
de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
6. Declar că valoarea investiției eligibile în cadrul măsurii pentru care solicit sprijin
financiar,_______________________ porțiune de grant.
(conține/nu conține)

În cazul în care investiția pentru care se solicită subvenție conține porțiune de grant, aceasta constituie suma de
____________________________________ lei și a fost oferită prin intermediul
________________________________________________________________________________.
(Denumirea instituției/organizației care a oferit grantul)

7
Se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.7
8
Se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.1
Pagina 34 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
7. Declar pe propria răspundere că în conformitate cu Clasificatorul Legii 276/2016, mă încadrez în
categoria de producător:
 Micro
 Mic
 Mijlociu
 Mare
8. Declar pe propria răspundere că costul bunurilor depuse spre subvenționare nu au fost majorate în
scopul obținerii frauduloase a subvenției.
9. Declar că adresa electronică indicată în cererea de acordare a sprijinului financiar este veridică,
funcțională și verificată de către subsemnatul cel puțin o dată pe săptămână și accept ca toată informația livrată de către
Agenție la poșta electronică să fie consideră oficială și recepționată, iar în cazul modificării acesteia mă oblig să anunț
Agenția.
10. Declar că mi-au fost aduse la cunoștință prevederile Declarației de politică anti-mită a Agenției, care
impune o cultură de toleranță zero față de actele de corupere și, totodată, prevederile art. 324 și 325 din Codul penal.

Angajamente:
1. Mă angajez de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nici o formă investiția supusă subvenționării,
precum și bunul imobil în/pe care a fost efectuată investiția (cu excepția moștenirii/succesiunii în drepturi și obligații,
întocmite în modul stabilit, precum și în cazurile asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații), de a nu casa, defrișa
sau de a menține plantația multianuală în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, conform
perioadelor de timp specificate la pct.11 și 111 din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455/2017, precum și să
respect criteriile de eligibilitate în dependență de măsura/sprijinul accesat.
2. Mă angajez să asigur utilizarea conform destinației a investiției pentru care se acordă sprijin financiar, în
scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planul de afaceri.
3. Mă angajez să întrețin obiectul investiției, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, în
vederea asigurării protecției mediului, siguranței alimentelor, sănătății animalelor şi plantelor.
4. Mă angajez să asigur toate condițiile pentru efectuarea adecvată a acțiunilor de monitorizare post-inspecții
de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției, în limita termenului prevăzut conform Regulamentului privind modul
de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.455/2017, inclusiv să asigur accesul la locurile şi spațiile unde a fost efectuată investiția obiect al
subvenționării, la documentele ce au stat la baza efectuării şi dezvoltării acestei investiții, etc.
5. Mă angajez să prezint în termen de cel mult 5 zile informația şi documentele solicitate în cadrul
verificărilor efectuate de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției referitoare la obiectul investiției pentru care a fost
acordat sprijinul financiar.
6. Mă angajez să informez Agenția fără întârziere, într-un termen de cel mult 10 zile, la apariția oricărei
modificări survenite în realizarea adecvată a obiectivelor și indicatorilor aferente investiției supuse subvenționării.
7. Mă angajez să asigur, conform contractului obținerea și menținerea certificatului
HACCP/GlobalGap/GMP/ISO care au stat la baza evaluării cererii de acordare a sprijinului financiar.
8. Mă angajez să informez Agenția și să restitui integral sprijinul financiar acordat, dacă pentru investiția
subvenționată am obținut ulterior granturi din partea unităților de implementare a proiectelor de asistență externă. În
cazul în care valoarea grantului primit este mai mică decât valoarea subvenției acordate, mă oblig să restitui doar
mijloacele financiare în cuantum proporțional mărimii grantului primit. Mă angajez să restitui mijloacele financiare
invocate în prezentul punct într-un termen de 15 zile calendaristice de la data transferării grantului de către unitatea de
implementare a proiectelor de asistență externă.
9. Mă angajez ca, în termen de 15 zile de la data primirii subvenției, să aplic materiale de vizibilitate la/pe
obiectul investiției, conform modelelor aprobate, precum și să le întrețin în stare lizibilă. De asemenea, voi informa
reprezentanții subdiviziunilor teritoriale, în scris sau prin intermediul poștei electronice, despre aplicarea materialelor
de vizibilitate, prin prezentarea fotografiilor corespunzătoare.

Pagina 35 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
10. Mă angajez să nu comit acțiuni de corupere activă și să reclam conducerii Agenției și/sau organelor de
drept competente cazurile de corupere pasivă sesizate în legătură cu accesul la mijloacele Fondului Național de
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
11. În cazul în care nu respect angajamentele asumate prin prezentul document, sunt de acord ca investiția
efectuată să fie declarată neeligibilă subvenționării și mă oblig să restitui, în termen de 15 zile calendaristice din
momentul comiterii încălcării, suma subvenției acordate, coeficientul inflației şi dobânda de întârziere calculată
conform legislației, cu excepția impedimentelor justificate, confirmate în modul stabilit.

Data Semnătura solicitantului


__________________ _____________________

E-mail___________________________

NOTA: SE COMPLETEAZĂ OBLIGATORIU

Pagina 36 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 5 Lista secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA
Unitățile
Nr.
Oficiile teritoriale administrative- Numărul de telefon
d/o
teritoriale
1. Secția teritorială Cahul Cahul (0299) 3-31-21
(or. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102) Taraclia
Cantemir
Vulcănești
2. Secția teritorială Chișinău mun. Chișinău (022) 22-03-93
(mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, Ialoveni
162, etaj. 12, bir. 1210) Strășeni
Criuleni
Anenii Noi
Dubăsari
3. Serviciul teritorial Căușeni Căușeni (0243) 2-11-10
(Or. Căușeni, str. Mateevici 9, of. 40) Ștefan Vodă
4. Secția teritorială Edineț Edineț (0246) 2-41-12
(or. Edineț, str. Independenței 88, etaj Briceni
II) Ocnița
Dondușeni
5. Serviciul teritorial Florești Florești (0250) 2-70-22
(or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 63 Soroca
et.3) Șoldănești
6. Secția teritorială Bălți mun. Bălți (0231) 3-56-04
(mun. Bălți, str. Calea Ieșilor, 26, etaj. Glodeni
3) Rîșcani
Fălești
Drochia
Sîngerei
7. Serviciul teritorial Orhei Orhei (0235) 3-32-91
(or. Orhei, str. Ion Creangă, 1) Telenești
Rezina
8. Serviciul teritorial Hîncești Hîncești (0269) 2-36-10
(or. Hîncești, str. Hîncu Mihalcea, nr. Cimișlia
123) Leova
9. Serviciul teritorial Ungheni Ungheni (0236) 2-52-49
(or. Ungheni str. Națională, 7) Călărași
Nisporeni
10. Serviciul teritorial U.T.A Găgăuzia Comrat (0298) 2-97-79
(or. Comrat str. Pobedî, 58) Ceadîr-Lunga
Basarabeasca

Pagina 37 din 37
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022

S-ar putea să vă placă și