Sunteți pe pagina 1din 58

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

AGENŢIA DE INTERVENŢIE ȘI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ȘI MEDIULUI


RURAL PENTRU ANII 2017-2022

GHIDUL
solicitantului de subvenții aferent
Submăsurii 2.3. Stimularea producătorilor
agricoli pentru compensarea cheltuielilor la
irigare

Chișinău 2022 (ediția III)

Pagina 1 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
CUPRINS
I. PREVEDERI GENERALE............................................................................................................. 5
II. DESCRIEREA SUBMĂSURII 2.3. – STIMULAREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR LA IRIGARE ....................................................... 11
III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE SĂ LE ÎNTRUNEASCĂ
SOLICITANTUL DE SUBVENŢII ...................................................................................................... 13
IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII ȘI SUPLIMENTARE CE URMEAZĂ A FI
PREZENTATE DE CĂTRE SOLICITANTUL DE SUBVENŢII ...................................................... 15
V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A SPRIJINULUI
FINANCIAR ......................................................................................................................................... 18
VI. ANEXE ...................................................................................................................................... 19

Pagina 2 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
LISTA ANEXE
ANEXA NR. 1. LISTA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE ȘI ASOCIAȚIILOR DE
PRODUCĂTORI AFILIATE SECTORULUI AGROALIMENTAR ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ ..... 19
ANEXA NR. 2. CERERE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR........................................................ 29
ANEXA NR. 3. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE ............................................................................ 39
ANEXA NR. 4. ACT DE POMPARE A APEI PE SISTEMELE CENTRALIZATE ............................................. 42
ANEXA NR. 5. ACT DE POMPARE A APEI LA SISTEMELE CU MICA IRIGARE ........................................ 44
ANEXA NR. 6. CERCETAREA STATISTICĂ NR.29 – AGR „PRODUCȚIA OBȚINUTĂ LA CULTURILE
RECOLTATE PE TOATĂ SUPRAFAȚA ÎNSĂMÂNȚATĂ” ....................................................................... 45
ANEXA NR. 7. LISTA CULTURILOR LEGUMICOLE ....................................................................................... 57
ANEXA NR. 8. SECȚIILE/SERVICIILE TERITORIALE ALE AGENȚIEI DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI
PENTRU AGRICULTURĂ ............................................................................................................................................ 58

Pagina 3 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Stimaţi producători agricoli!
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor
beneficiari ai Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural şi
constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform
cerinţelor specifice ale „Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura
de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și
Mediului Rural pentru perioada 2017-2022”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
455/2017.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și
depunerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar pentru proiectul de investiţii,
precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră.
Ghidul citat, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă
fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi
acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul
Cererii de solicitare a sprijinului financiar, al planului IMPORTANT!
de afaceri, ale declarației pe propria răspundere, Pentru a obţine informaţii
precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi despre FNDAMR ne puteţi
contacta direct la
completării corecte a documentelor. Ghidul
secțiile/serviciile teritoriale ale
Solicitantului, precum şi documentele anexate pot Agenţiei, prin telefon, e-mail
suferi rectificări din cauza modificărilor legislative sau pagina de internet – vezi
sau procedurale. Varianta actualizată a ghidului este datele de contact de la finalul
publicată pe pagina web al Agenţiei şi poate fi Ghidului Solicitantului.
accesat la: www.aipa.gov.md.

Pagina 4 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
I. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Ghid vine în informarea celor interesați de stimularea producătorilor


agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare.
Scopul acestuia constă în facilitarea accesului la informație a
solicitanților/beneficiarilor pentru stimularea investițiilor la plantarea suprafețelor de
livezi, vii, modernizarea acestora și defrișarea lor la necesitate.
Sprijinul financiar nerambursabil și neimpozabil se acordă producătorilor agricoli a
căror cerere de acordare a subvenției a fost evaluată pozitiv și aprobată pentru achitare
de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare AIPA).
Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea
cheltuielilor la irigare face parte din Măsura 3. – Pregătirea pentru implementarea
acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural, Prioritatea II – Asigurarea gestionării
durabile a resurselor naturale.
Principiile de subvenționare și stimulare a investițiilor prevăzute în submăsura dată
sunt descrise în Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în
dezvoltarea agriculturii și mediului rural1. În această lege se descriu toate sursele
de finanțare și subvenționare ale submăsurii respective, instituția responsabilă de
aprobarea deciziei cu privire la autorizarea spre plată, criteriile de eligibilitate a
solicitanților sprijinului financiar, procedura de examinare a cererilor de acordare a
subvențiilor și achitarea lor, măsurile de supraveghere a respectării prescripțiilor de
subvenționare și alte particularități specifice procesului de subvenționare.
Organul responsabil de subvenționarea Submăsurii 2.3. Stimularea producătorilor
agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare este Agenția de Intervenție și
Plăți pentru Agricultură (AIPA) care funcționează în baza Hotărârii Guvernului
nr.20/20192. Agenția are misiunea de a gestiona resursele Fondului Național de
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și resursele partenerilor de dezvoltare
alocate spre administrare și de a realiza măsurile de intervenție pentru agricultură, în
condițiile legii.

1
Legea nr.276 aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile
de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Publicat: 03 martie 2017 în Monitorul Oficial nr. 67-71,
art. nr.: 93
2
Hotărârea Guvernului nr. 20 din 18.01.19 cu privire la reorganizarea Instituției Publice „Agenția și Intervenție și
Plăți pentru Agricultură”. Publicat: 07 iulie 2017 în Monitorul Oficial, nr. 229-243, art. nr.: 614
Pagina 5 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Sursele financiare de subvenționare ale submăsurii respective sunt cele ale Fondului
Național pentru Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Modul de distribuire a
mijloacelor Fondului între măsurile/submăsurile de sprijin și pe categorii de
producători agricoli, în funcție de cererile producătorilor agricoli și în conformitate cu
prioritățile și necesitățile economiei naționale se determină de către Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare cu consultarea asociațiilor de profil ale
producătorilor agricoli.
Terminologia utilizată pentru submăsura descrisă în acest Ghid sunt următoarele:
activitate agricolă – producţie, creștere sau cultivare de produse agricole, precum şi
prelucrare primară/finită a produselor agricole, mulsul, creșterea şi deținerea
animalelor în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiții agricole şi
de mediu;
an de subvenționare – perioadă cuprinsă între 1 noiembrie a anului precedent și 31
octombrie a anului curent;
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură – autoritate administrativă în
subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, responsabilă de
gestionarea eficientă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural,
inclusiv a surselor financiare provenite de la partenerii de dezvoltare;;
beneficiar de subvenție – solicitantul subvenției a cărui cerere de acordare a
subvenției a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru achitare de către Agenția de
Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură;
companie de consultanță – persoană juridică care prestează servicii de consultanță și
formare a producătorilor agricoli, inclusiv organizații necomerciale care reprezintă
asociațiile profesionale ale fermierilor;;
criterii de eligibilitate – condiții obligatorii pentru solicitantul subvenției;
date neveridice – informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de acordare a
subvenției, dar care nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării
dosarelor de subvenţionare sau controalelor;
dezvoltare rurală – proces deliberat de schimbări sociale, economice, culturi și de
mediu durabile, menite să îmbunătățească calitatea vieții în mediul rural;

Pagina 6 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
exploatație agricolă – formă complexă de organizare a proprietății, prin care se pun în
valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un
sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi a obținerii
eficiente de produse agricole;
femeie fermier – producător agricol, înregistrat într-o localitate rurală, al cărui
fondator/membru (în cazul gospodăriilor țărănești) și administrator este o femeie care
deține competențele și calificările profesionale corespunzătoare și care se inițiază
pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca administrator al acesteia;
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural – totalitate a
mijloacelor bugetare, precum și a celor provenite din partea partenerilor de
dezvoltare, destinate finanțării măsurilor de sprijin;
forță majoră – circumstanțe excepționale, situații precum: decesul fondatorului unic,
în cazul în care nu sunt succesori; calamitate naturală care afectează exploatațiile
agricole; distrugere accidentală a bunurilor agricole aflate în exploatație; epizootie
care afectează determinant șeptelul producătorului agricol;
grant – contribuție financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător
agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziționarea bunurilor (activelor);
grup de producători – grup de producători agricoli în sensul Legii nr.312 din 20
decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora;
investiţie eligibilă – bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător sau în
activitățile de îmbunătățire a calității vieții în mediul rural desfășurate pe teritoriul
Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute
pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din Fondul național de
dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
întreprinderi afiliate – societăți comerciale, întreprinderi, persoane fizice care practică
activitate de întreprinzător (cu excepția grupurilor de producători), ce aparțin
aceluiași/acelorași acționari, persoane sau societăți comerciale care, fără a depinde
una de alta, sunt reunite sub o conducere unică ori sunt conduse de organe alcătuite
majoritar din aceleași persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice;
listă de interdicție a beneficiarilor de subvenții – înscris oficial, întocmit de către
autoritatea responsabilă de administrarea Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, cu scopul de a limita pentru o perioadă de 5 ani
Pagina 7 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
consecutivi accesarea de subvenții de către solicitanți/beneficiari de subvenții care au
admis încălcarea altor condiții asumate prin declarația pe propria răspundere depusă la
dosarul de subvenționare;
localitate rurală - sate, comune, inclusiv localităţi care, conform legii, au statut de
oraş, cu excepţia orașelor Chişinău și Bălţi;
măsură de sprijin – direcție principală în agricultură și în mediul rural, susținută
financiar de stat, care contribuie la realizarea unei sau mai multor priorități ale
politicii de dezvoltare agricolă şi rurală, stabilite în Strategia naţională de dezvoltare
agricolă şi rurală pentru anii 2014–2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
409/2014;
ordin de plată – document contabil în baza căruia se efectuează transferul resurselor
financiare, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul
republicii;
producător agricol – persoană fizică care practică activitate de întreprinzător,
persoană juridică (societate comercială, indiferent de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare, cooperativă sau întreprindere de stat) care desfășoară activitate
agricolă pe teritoriul țării;
producător agricol micro – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință până la 2 hectare de teren agricol arabil și/sau până la 1 hectar de
teren ocupat de culturi perene sau 1 hectar de legume în câmp deschis, sau 0,1 hectare
de legume pe teren protejat ori până la 40 de capete de bovine sau 50 de capete de
porcine, ovine/caprine și, în orice caz, nu depășește criteriile stabilite pentru
întreprinderea micro prin Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și
mijlocii;
producător agricol mic – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință de la 2 până la 10 hectare de teren agricol arabil și/sau de la 1 până
la 3 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 1 până la 3 hectare de
legume în câmp deschis, sau de la 0,1 până la 0,3 hectare de legume pe teren protejat
ori de la 41 până la 100 de capete de bovine sau de la 51 până la 2000 de capete de
porcine, sau de la 51 până la 150 de capete de ovine/caprine și, în orice caz, nu
depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea mică prin Legea nr. 179/2016 cu
privire la întreprinderile mici și mijlocii;

Pagina 8 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
producător agricol mijlociu – producător agricol care deține cu drept de proprietate
sau posesie și folosință de la 10 până la 75 de hectare de teren agricol arabil și/sau de
la 3 până la 15 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 3 până la 5
hectare de legume în câmp deschis, sau de la 0,3 până la 1 hectar de legume pe teren
protejat ori de la 101 până la 250 de capete de bovine sau de la 2001 până la 10000 de
capete de porcine, sau de la 151 până la 450 de capete de ovine/caprine și, în orice
caz, nu depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea mijlocie prin Legea nr.
179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
producător agricol mare – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință mai mult de 75 de hectare de teren agricol arabil și/sau mai mult
de 15 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau mai mult de 5 hectare de
legume în câmp deschis, sau mai mult de 1 hectar de legume pe teren protejat ori
peste 250 de capete de bovine sau peste 10000 de capete de porcine, sau peste 450 de
capete de ovine/caprine;
solicitant – orice persoană juridică sau fizică înregistrată în modul stabilit sau o
autoritate a administrației publice locale de nivelul întâi ( sate și comune, inclusiv
orașe cu o populație de până la 10000 de locuitori cu statut de rezident, conform
recensământului populației și al locuințelor din 2014), definită în Legea nr. 764/2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, care depune o
cerere de solicitare a mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a
agriculturii și mediului rural, în conformitate cu criteriile stabilite în măsurile de
sprijin corespunzătoare;
subvenție – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul național
de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru susținerea investițiilor efectuate în
dezvoltarea agriculturii și mediului rural și care corespund criteriilor de eligibilitate;
sistem de irigare – reţea hidraulică constituită în complex sau separat din staţii de
pompare, staţii de fertigare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ş.a.),
precum geomembrană şi geotextil pentru captarea apei, utilizate în scopul irigării
terenurilor agricole (inclusiv a terenurilor agricole protejate);
suprafață indivizibilă – suprafață valorificată cu plantații multianuale (viticole,
pomicole, arbuști fructiferi și căpșun), constituită din parcele, amplasate pe același
sector (câmp) sau pe sectoare imediat învecinate, despărțite doar de drumuri de acces;

Pagina 9 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
tânăr fermier – producător agricol persoană fizică sau juridică, înregistrat într-o
localitate rurală, al cărei fondator şi administrator unic este persoana fizică cu vârsta
între 18– 40 de ani la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar
nerambursabil, care deține competențele și calificările profesionale corespunzătoare și
care se inițiază pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca administrator al
acesteia.

ABREVIERI UTILIZATE
AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
FNDAMR - Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
ST – Subdiviziuni Teritoriale
CC – Companii de consultanţă selectate de MAIA
ASP – Agenția Servicii Publice
SFS – Serviciul Fiscal de Stat
SI ESBS AIPA – Sistem Informațional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de
subvenţii

Pagina 10 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
II. DESCRIEREA SUBMĂSURII 2.3. – STIMULAREA
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI PENTRU COMPENSAREA
CHELTUIELILOR LA IRIGARE

Domeniul de acțiune: Mărimea subvenției se acordă producătorilor agricoli, inclusiv


prin intermediul asociațiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parțială a
cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, în perioada martie-
octombrie a anului curent de subvenționare, după cum urmează:
1) 50% din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la
pomparea apei din sistemele de irigare centralizate, conform actelor de pompare;
2) 80% din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la
repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizat,
conform actelor de pompare;
3) 2,4 lei pentru fiecare 1 m3 de apă utilizat efectiv la irigație prin sistemele de
irigare, altele decât cele menționate la subpunctul 1) şi 2), conform rapoartelor
privind utilizarea apei, în cazul existenței contorului cu sigila administrației
publice locale de nivelul întâi.
Subvenția va fi acordată solicitanților care vor demonstra, prin forma de raportare 29-
agr, că au obținut sporirea randamentului producerii pe terenurile irigate, cu excepţia
plantațiilor multianuale tinere și culturilor agricole destinate producerii de semințe,
cel puţin la:
1) culturile legumicole , conform anexei nr. 7 la
prezentul Ghid; ATENŢIE!

2) plantațiile pomicole, inclusiv: sâmburoase – Suma maximală a subvenţiei


15 t/ha, sămânțoase – 40 t/ha; acordate unui singur beneficiar
3) sfecla de zahăr – 50 t/ha în cadrul prezentei submăsuri
constituie 500,0 mii lei, cu
4) plantații viticole, inclusiv: soiuri de masă – 15 excepţia asociaţiilor utilizatorilor
t/ha, soiuri tehnice – minimum 12 t/ha; de apă pentru irigare.
5) porumb zaharat –15 t/ha;
6) mazăre – 5 t/ha;
7) pepinierele viticole şi pomicole – 50% randament de material săditor standard.
8) porumb pentru siloz- 50 t/ha;
9) lucernă masă uscată- 5 t/ha, masă verde- 20 t/ha.

Pagina 11 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
IMPORTANT: În perioada de recepționare a dosarelor de subvenționare pentru anul
în curs de subvenționare, un solicitant are dreptul să depună doar un singur dosar de
subvenționare în cadrul unei măsuri/submăsuri/domeniu de sprijin.
Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de
subvenţionare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăşi suma de 5,0
mil.lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători valoarea sprijinului financiar
se majorează cu 50% din valoarea subvenţiei autorizate.

NOTĂ:

Perioada de depunere a dosarelor de subvenționare este de la 1 februarie și până


la 30 noiembrie al fiecărui an în curs de subvenționare.

Nu sunt eligibile pentru subvenţionare următoarele costuri şi bunuri:


investițiile realizate în or. Chișinău și Bălți;
achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate;
achiziţionarea de bunuri second-hand;
porţiunea de grant a cărei valoare se deduce din valoarea investiției eligibile
pentru calcularea subvenției;
taxa pe valoare adăugată;
comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare;
costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile
valutare;
procurarea de bunuri imobile;
instruirea/şef montaj;
serviciile de instalare, montaj, lucrări mecanizate, serviciile de transport,
cheltuielile vamale;
achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), al
operaţiunii de compensare şi al contractelor de cesiune, precum și prin
intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore.

Pagina 12 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE SĂ LE
ÎNTRUNEASCĂ SOLICITANTUL DE SUBVENŢII

Pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor minime obligatorii specifice proiectului


dumneavoastră este necesar să prezentați în cadrul ST al AIPA toate informațiile
concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații.
Condițiile obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea
depune cererea de solicitare a subvenției la submăsura 2.3. sunt următoarele:
1) au procurat bunuri obiect al investiției eligibile de la furnizori şi distribuitori;
2) nu au restanțe la momentul depunerii cererii de subvenționare la achitarea
impozitelor şi taxelor față de bugetul public național;
3) dispun de apartenență la una dintre asociațiile producătorilor agricoli cu profil
general sau ramural (Error! Reference source not found.)3;
4) dovedesc, prin acte confirmative, realizarea
ATENŢIE! investiției (facturi, ordine de plată, acte de dare
În cazul în care producătorul în exploatare sau punere în funcțiune);
agricol va avea restanțe faţă de 5) nu sunt incluși în Lista de interdicție a
bugetul public naţional mai beneficiarilor de subvenții și nu sunt în proces de
mare de 100 lei – cererea de insolvabilitate sau lichidare.
solicitare a sprijinului
NOTĂ: În cazul în care producătorul agricol este
financiar va fi respinsă de ST
AIPA, fără a fi înregistrată. inclus în Lista de interdicție a beneficiarilor de
subvenții – cererea de solicitare a sprijinului
financiar va fi respinsă de ST AIPA, fără a fi
înregistrată4;
6) sunt deținători legali ai bunurilor mobile în/pe
care se efectuează investiția și proprietari ai
ATENŢIE!
bunurilor imobile ce constituie obiect al
investiției. Urmare a legislației în vigoare,
Din momentul autorizării spre plată a cererii de contractele de arendă încheiate
pe un termen de până la 5 ani
solicitare a sprijinului financiar producătorilor
sunt înregistrate în autoritățile
agricoli beneficiari de subvenții sunt obligați publice locale / primării.
pentru o perioadă de 5 ani:

3
Grupurile de producători nerecunoscute nu sunt eligibile în cadrul prezentei submăsuri.
4
Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții poate fi accesată la linkul:
http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/Lista%20de%20interdictie.pdf
Pagina 13 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
1) să asigure utilizarea conform destinației a obiectului investiției pentru care a primit
subvenții, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de
afaceri;
2) să întrețină obiectul investiției în conformitate cu cele mai bune practici în
domeniul vizat;
3) să asigure toate condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecțiilor post
achitare de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției, inclusiv accesul în
locurile şi spațiile unde este efectuată investiția obiect al subvenționării, la
documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza realizării investiției
supuse subvenționate;
4) să nu admită înstrăinarea/darea în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei
pentru care a primit subvenția, după caz casarea, defrișarea plantațiilor
multianuale, sacrificarea, inclusiv admiterea pieririi efectivului de animale;
5) să notifice Agenției orice modificare survenită în realizarea adecvată a obiectivelor
și indicatorilor aferenți investiției supuse subvenționării;
6) să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiției
conform modelelor și schițelor aprobate de Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare;

În cazul încălcării obligațiilor invocate ori al intrării în proces de insolvabilitate sau


lichidare, urmează să restituie suma subvenției, ținând cont de coeficientul inflației şi
dobânda de întârziere, calculată în condițiile legii, cu excepția situațiilor de forță
majoră, confirmate în modul stabilit.
Producătorii agricoli solicitanți şi beneficiari de subvenții sunt responsabili de
respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce
rezultă din prevederile declarației pe propria răspundere (Anexa nr.4) privind
veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu
înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiția supusă subvenționării, de a
nu casa, defrișa plantațiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate.

Pagina 14 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII ȘI SUPLIMENTARE CE URMEAZĂ
A FI PREZENTATE DE CĂTRE SOLICITANTUL DE SUBVENŢII

Pentru depunerea dosarului de solicitare a mijloacelor financiare prevăzute în cadrul


submăsura 2.3. sunt necesare următoarele documente obligatorii:
1) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă (Anexa
nr.2) 5, inclusiv declarația pe propria răspundere privind clasificarea producătorului
agricol;
2) copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire,
pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 6;
3) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor
prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio
formă investiţia supusă subvenţionării, de utilizare a acesteia conform destinației,
de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp
specificate (Anexa nr.3);
4) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii
profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul
Legii nr. 257/2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole
şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză (Anexa nr.1);
5) copia de pe situațiile financiare pe anul precedent celui de gestiune, pentru
persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul
subvenționării, avizat în modul stabilit de către serviciile publice desconcentrate
ale Biroului Național de Statistică, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti – darea de
seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepţia producătorilor agricoli
înfiinţaţi în anul în curs de subvenționare.

5
Anexa menționată poate fi accesată și de pe pagina web al AIPA: http://aipa.gov.md/ro/ghidul-beneficiarului.
6
Gospodăria ţărănească se creează în temeiul declaraţiei de constituire, semnată de fondator şi de potenţialii membri ai
acesteia. În: Legea nr.1353 aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova din 03 noiembrie 2000 privind
gospodăriile țărănești (de fermier), art.10, lit.(2). Publicat: 08 februarie 2001 în Monitorul Oficial nr. 14-15 , art. nr.: 52.
Declarația de constituire se eliberează de către autoritățile publice locale / primării.
Pagina 15 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Documente suplimentare pentru obținerea sprijinului financiar se clasifică după cum
urmează:
4.1. Irigare prin sisteme centralizate
6) copia de pe contractul de prestare a serviciilor la pomparea apei de către staţiunile
tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare centralizate;
7) copia de pe autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile
teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;
8) copia limitelor de captare a apelor din sursele de suprafață (eliberată în temeiul
Legii apelor nr.272/2011), de pe acordul de mediu sau avizul expertizei ecologice
de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea
impactului asupra mediului și Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică),
însoțit de dovada dreptului de extragere a apelor subterane;
9) copia de pe actul de pompare a apei, conform modelului aprobat prin ordin al
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;
10) copia facturilor/declarațiilor vamale ce confirmă comercializarea producției sau
extrase din registrele de depozitare a producției obținute;
11) copia de pe Cercetarea statistică nr.29 – AGR „Producția obținută la culturile
recoltate pe toată suprafața însămânțată” (Anexa nr.6);
12) copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind achitarea resurselor
energetice, utilizate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, conform pct.89
subpct. 1-2.
13) copia certificatului de înregistrare ca producător de semințe, eliberat de către
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
4.2. Irigare prin alte sisteme
1) copia limitelor de captare a apelor din sursele de suprafață eliberată de Agenție
„Apele Moldovei”;
2) copia de pe autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei (eliberată în
temeiul Legii apelor nr. 272/2011), de pe acordul de mediu sau avizul expertizei
ecologice de stat (pentru cazurile prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea
impactului asupra mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică),
însoțit de dovada dreptului de extragere a apelor subterane;
3) darea de seamă pe taxe pentru resurse naturale (Forma TRN15);
4) copia facturilor/declarațiilor vamale ce confirmă comercializarea producției sau
extrase din registrele de depozitare a producției obținute;
Pagina 16 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
5) copia de pe Cercetarea statistică nr.29 – AGR „Producția obținută la culturile
recoltate pe toată suprafața însămânțată” (Anexa nr.6);
4.3. Obținerea subvențiilor prin intermediul Asociațiilor Utilizatorilor de Apă
Producătorii agricoli membri ai Asociației pot solicita subvenții în cadrul prezentei
submăsuri, care urmează a fi acordate prin intermediul asociaţiilor responsabile de
depunerea la oficiile teritoriale ale Agenţiei a cererii de solicitare a sprijinului
financiar, cu anexarea doar a următoarelor documente:
1) copia de pe certificatul de înregistrare a Asociației;
2) copia de pe registrul membrilor Asociaţiei;
3) copia de pe registrul contractelor;
4) copia de pe registrul cantităţilor de apă primite de Asociaţie;
5) copia de pe registrul cantităţilor de apă distribuite sau al numărului de irigaţii;
6) copia de pe actul de pompare a apei, conform modelului aprobat prin ordinul
ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
7) copia de pe registrul plăţilor achitate de către producătorii agricoli membri ai
Asociaţiei, inclusiv de pe ordinele de plată privind achitarea serviciilor de pompare
a apei ;
8) certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în
lei moldoveneşti.
9) Copia de pe certificatul de înregistrare a asociației;
10) Declarația de proprie răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor
prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosință, sub nici
o formă, investiția supusă subvenționării, de utilizare a acesteia conform
destinației.
În cazul depunerii cererii de retragere a dosarului de subvenționare, examinarea
acestuia se stopează, iar dosarul va obţine statut de dosar retras, cu arhivarea lui
ulterioară.
De menționat că, NU pot fi retrase dosarele de subvenționare în privința cărora există
o decizie aprobată (proces-verbal de constatate a iregularităților, act de inspecție) sau
în care au fost constatate iregularităţi manifestate prin prezentarea datelor denaturate.

Pagina 17 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A
SPRIJINULUI FINANCIAR

Dosarul de solicitare a sprijinului financiar se depune la unul din ST ale Agenției din
raza teritorială în care s-a efectuat investiția (Anexa nr.8). Se depune de către
solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către
un împuternicit, cu confirmarea deținerii împuternicirilor respective, conform
legislației în vigoare.
Solicitantul depune dosarul împreună cu toate documentele specificate în Lista
documentelor din Anexa nr.2. Dosarul se depune sigilat și numerotat, astfel încât să
nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare
pagină de către solicitant. Documentele în copii trebuie să conțină mențiunea
„conform originalului” și ștampila ST al Agenției.
Dacă, în urma verificării dosarului de subvenționare sau a investiției, reprezentantul
ST al Agenției constată abateri de la prevederile Regulamentului privind modul de
repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Rurală a Agriculturii și
Mediului Rural care conduc la imposibilitatea examinării în continuare a cererii de
solicitare a subvenției, acesta emite o notificare de înlăturare a neajunsurilor
constatate, pe care o înregistrează în Registrul de evidență a notificărilor. Notificarea
este adusă la cunoștința producătorului agricol contra semnătură sau prin scrisoare
recomandată nu mai târziu de 10 zile de la depunerea dosarului.
Examinarea dosarului se suspendă până la data stabilită în notificarea de înlăturare a
neajunsurilor constatate.
În cazul în care solicitantul de subvenție nu se conformează cerințelor din notificare în
termenele stabilite, Agenția emite un ordin motivat de respingere a cererii de acordare
a subvenției. Ordinul se notifică solicitantului de subvenție prin scrisoare sau prin e-
mail, iar dosarul de subvenționare.

Pagina 18 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 1 Lista organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor de producători afiliate sectorului agroindustrial
și de dezvoltare rurală

Nr. Nume, prenume Telefon/ Fax/ e-mail


Denumirea instituţiei Adresa juridică
d/o director
Organizaţii neguvernamentale
1. Federaţia Naţională a Agricultorilor din Aurelia Bondari MD-2004, mun. Tel/Fax: (373-22) 23-78-30
Republica Moldova Chişinau, bd. Ştefan cel site: www.agroinform.md
Mare, 123 e-mail: farm@agrofarm.md;
2. Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală Constantin Ojog MD-2005, mun. Tel: (373-22) 23-53-54;
Chişinău, str. 31 August 23-78-89
1989, Fax: (373-22) 23-53-28
nr. 98, bir. 401 e-mail: office@acsa.md
site: www.acsa.md
3. Federaţia Naţională a Fermierilor din Valeriu Cosarciuc MD-2004, mun. Tel/Fax: (373-22) 21-01-88
Moldova Chişinău, str. George email: office@fnf.md fnfmoldova@g
Coşbuc, 11 mail.com
site: www.fnf.md
4. Uniunea Republicană a Asociaţiilor Mironescu Valeriu MD-2004, mun. Tel.(373) 78812223
Producătorilor Agricoli Chişinău, (373) 68274524
"UniAgroProtect" Str. Mesager, 1 et. e-mail: uniagroprotect@gmail.com
7, bir. 712 site: www.uap.md
5. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Vasile Mămăligă mun. Chişinău, Tel: (373-22) 22-61-03;
Agricultură şi Industria Alimentară str. 31 august 1989, nr. 22-77-28
„Agroindsind” 129, bir. 600 Fax: (373-22) 22-23-24
site: www.agroindsind.md
e-mail. agrsind@mail.ru

Asociaţii de Producători Agricoli din domeniul vegetal


1 Asociaţiei Producătorilor şi Vitalie MD 2012, mun. Tel mob: + 373 69104545
Exportatorilor de Fructe Gorincioi Chişinău, str. Sfatul info@moldovafruct.md
„MOLDOVA FRUCT” Țării 61

Pagina 19 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nr. Nume, prenume Telefon/ Fax/ e-mail
Denumirea instituţiei Adresa juridică
d/o director
2 Asociaţia Producătorilor de conserve Ștefan Str. Industrială 40 (+373) 69133909
“Speranţa-CON” Golubciuc sperantacon@mail.com
3 Uniunea Producătorilor de Zahăr din Cotoman Olesea Str. Columna 162, of. 069167602
Moldova 814 upzm.moldova@gmail.com
4 Uniunea Producătorilor de Nuci Oleg Tîrsînă MD 2005, mun. Tel: +373 22 221586
Chişinău, str. Tel. mob. + 373 69358996
Cosmonauţilor, 9, bir. admin@asociatianuciferilor.comd ; g
520. ajimk@mail.ru .
oleg.tirsina@gmail.com
5 UPJ Asociaţia Națională a Industriilor Veaceslav Str. Uzinilor 19 069115500
de Panificație și Morărit Guțuleac gutuleac@rodals.md
6 Asociaţia Producătorilor de Cartofi Petru Iliev MD 2070, or. Codru, Tel.mob.+373 79726817
„SOLANA-M” str. Vierul, 59 e-mail: petru.iliev27@gmail.com
petruiliev@hotmail.com
7 Asociaţia Producătorilor de Legume Mihail Paciu MD. 3514, r-nul Orhei, Tel. mob. +373 69266560
com. Brăviceni savcadian@mail.ru
8 Asociaţia obştească a Producătorilor Parascovia Sava MD 2019, mun. Tel.+373 22 787748
de Pomuşoare „Bacifera” Chişinău, str. Tel.mob.+373 69801776
Costiujeni, 14 bir. 34. bacifera@mail.com .
9 Asociatia Obstesteasca „Pomusoarele Anetta Ganenco mun. Chisinau, Sfatul ganencos@mail.ru
Moldovei Ţării 32, ap.10 B moberry.md@gmail.com
Ina Căpățină 069101994
069158931
10 Asociaţia Producătorilor de Cereale Nicanor MD 3641, r-nul Tel: +373 236 64555
Buzovoi Ungheni, com. Pîrliţa, Tel.mob: -373 69126284
SRL „Agrosfera”. agrosferabm@mail.ru
11 Asociaţia Exportatorilor de Nuci din Valerii Tel: 069105677
Moldova Condratiuc valeriikondratiyk@gmail.com
12 Asociaţia Producătorilor de Material Nikolae r. Fălești, s. Rediu de Tel.mob. -373 67253017
Săditor de Nuci Kiktenko Sus 067253015
nats@mail.ru
kiktenko-nats@mail.ru
13 Asociaţia Producătorilor de Plante Gheorghe Tel.mob.+373 69187492
Eterooleaginoase „Aromeda” Jereghi
Pagina 20 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nr. Nume, prenume Telefon/ Fax/ e-mail
Denumirea instituţiei Adresa juridică
d/o director

14 Asociația producătorilor de Lavandă Alexandru 079559733


din Moldova Bădărău lavender.moldova@gmail.com
15 Asociaţia Producătorilor de Sfeclă de Nicolae Moraru MD 6216, r-nul Tel:026241341;
zahăr Sîngherei, com. mob.069041121;
Alexei Chiriac Chişcăreni, SRL 069006033
„Roşior Lux”. climautanul-agro@mail.ru
chiriac001@mail.ru
16 Asociaţia Producătorilor de Grăsimi MD 3100, mun. Bălţi, tel. 0231 52 822.
şi Uleiuri Vegetale din RM str. 31 august, 6,
17 Asociaţia Procesatorilor de Tutun Serafim Terenti MD 4578, r-nul tel. 024856590, 56218, mob.
Dubăsari, s. Oxentea. 079531134.
18 Asociaţia Producătorilor de Culturi Daniel Tel. +373 256 22056
Oleaginoase Duminică
19 Asociaţia Patronală a Producătorilor Balan Andrei mun. Chișinau, str. (+373) 69965656
şi Distribuitorilor de Ciuperci din Masager, 20
Moldova "Bio-Grup" biogrup.apdcm@gmail.com
20 Asociaţia Producătorilor din Industria Andrei Diaconu MD-2023, str. 069114507
de Morărit „VALŢARUL” Uzinelor 2, mun. chisinaucereale@mail.ru
Chişinău
21 Asociația brutarilor din Moldova Igor Cojuhari MD 2044, mun. Tel. 022477866
Chisinău, str. Colonița, Mob. 069127129
nr. 111 Fax: 022 407673
igoricojuhari@mail.ru
22 Asociația Cultivatorilor și Melnic aromeda.director@gmail.com
Procesatorilor de Plante Aromatice și
Medicinale „AROMEDA” Iurie Ușurelu
23 Asociația Exportatorilor și Grigoriev Igor. MD-2012, mun. +37360590000
Importatorilor de Produse Agricole și director Chiținău, str. 31August office@agrocereale.md
Cerealiere AGROCEREALE executiv 1989, 129, bir. 931
24 Asociația Cîneparilor din Moldova Alexandru 068989297
Brătuțel
25 Asociația Raională de Producători Gheorghi MD-7422, r-l Taraclia, Tel: 079977668, 069340926
Pagina 21 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Nr. Nume, prenume Telefon/ Fax/ e-mail
Denumirea instituţiei Adresa juridică
d/o director
Agricoli "Agro-Taraclia" Caraivanov or. Tvardița, str. S. e-mail:
Lazo 120 ghennadiitulush01@gmail.com
26 Asociația Consumatorilor și Cojocaru Republica E-mail: ecolocalmd@gmail.com
Producătorilor Ecologici și Artizanali Nicolae, președinte Moldova, mun. Chişinău,
din Moldova str. Grenoble, nr. 106
27 Alianța Lanțului Valoric în Nistorică Republica E-mail: info@movca.org
Agricultura Ecologică din Moldova Tatiana, președinte Moldova, mun. Chișinău, Tel: 078228877
(MOVCA) str. Căpriana 50, ASEM,
bloc C, oficiu 207

Pagina 22 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Lista organizaţiilor obşteşti din sectorul vitivinicol al Republicii Moldova

Denumirea organizaţiei Adresa juridică Telefoane de contact E-mail

1. Uniunea Micilor Producători de Vinuri mun. Chișinău, str. mob. 069174419 e-mail: fosnea@gmx.de
din Moldova „Dionysos” Calea Basarabiei, 18
2. Asociaţia Pepinieriştilor Viticoli din mun. Chișinău, str. tel. 022 21-22-39 e-mail: codru-st@codru-st.md
Republica Moldova București 67, of. 106 fax. 22-89-08
mob. 069128054
3. Asociaţia Producătorilor şi mun. Chișinău, str. tel. 079580149 e-mail: g.gaberi@yahoo.com
Exportatorilor de Struguri din Moldova Sfatul Țării 27, of. 48 tel. 069075568 e-mail: apesmd@gmail.com

4. Asociaţia Vitivinicolă a Regiunii mun. Chișinău, str. Ion tel. 022 75-08-48, e-mail: fosnea@gmx.de
Geografice Delimitate „Codru” Creangă, 25 022 74-88-24,
022 74-88-74
mob. 069174419
5. Uniunea Viti-Vinicolă a Regiunii mun. Chișinău, str. tel. 022 24-15-07, e-mail: office@valulluitraian.com
Delimitate „Valul lui Traian” Sciusev, 62/12 fax. 022 24-46- naum@imperial-vin.md
23,
mob. 079400287
6. Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu or. Căușeni, str. mob. 079348278, e-mail: cosnetem@salcuta.com
IGP „Ştefan Vodă” Stanciu, 17 079000077, pislaru@salcuta.com
fax. 022 22-81-53
7. Asociaţia Producătorilor de Divin şi mun. Chișinău, str. mob. 069044441, e-mail: vasilii.bilici@mail.ru
Brandy Toma Ciorbă, 58 069344306
8. Asociația producătorilor de băuturi mun. Chișinău, str. tel: 022 22-59-36 e-mail: apbat2006@rambler.ru
alcoolice tari din Republica Moldova Ștefan cel Mare 162,
bir. 707
9. Asociația Raională de Producători MD-7422, r-l Taraclia, Tel:079977668, e-mail:
Agricoli "Agro-Taraclia" or. Tvardița, str. S. 069340926 ghennadiitulush01@gmail.com
Lazo 120

Pagina 23 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Asociaţiile de profil din domeniul zootehnic
Nr. Denumirea Asociaţiei Adresa juridică Telefoane de contact E-mail
d/o
1. Asociația Patronală a Avicultorilor din mun. Chișinău, or. Mob: 079458824 aavicultori@gmail.com
Moldova Grătiești str. Mihai voinitchi@gmail.com
Viteazul, 80
2. Asociația Producătorilor de Carne de mun. Chișinău, str. Mihai Mob: 079550158 apcpmoldova@gmail.com
Porc Viteazul, 17
3. Asociația Națională a Apicultorilor din mun. Chișinău, str. Mob: 069142943 max_i100@yahoo.com
Republica Moldova Armenească 4 of.1 info@anarm.md
4. Patronatul Întreprinderilor Industriei mun. Chișinău, str. 068022222 patronatcarme016@gmail.com
Prelucrătoare de Carne Uzinelor, 17 068090046 carolinalinte@yahoo.com

5. Asociația Patronală Asociația Națională mun. Chișinău, str. 069135922 o.lescenco@lapmol.md


a Producătorilor de Lapte și Produse Uzinelor, 17 068090046 carolinalinte@yahoo.com
Lactate “Lapte”
6. Asociația Raională de Producători MD-7422, r-l Taraclia, Tel:079977668, ghennadiitulush01@gmail.com
Agricoli "Agro-Taraclia" or. Tvardița, str. S. Lazo 069340926
120

Pagina 24 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Lista companiilor de consultanță selectate de MAIA

Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
1. Federația Națională a Fermierilor din or. Chișinău, str. 022-210188 fnfmoldova@gmail.md Vasile
Moldova Gheorghe Coșbuc, 11 022-210189 Mîrzenco
2. Federația Agricultorilor din Moldova or. Chișinău, bd. Ștefan 022-235698 farm@agrofarm.md Aurelia
„FARM” cel Mare, 123V, 022-235696 abondari@agrofarm.md Bondari
068882205 ihurmuzachi@agrofarm.md
vpojoga@agrofarm.md
2.1 Asociația Obștească „Orhconsinfo”, or. Orhei, 0235-24955 orhei@agroinform.mf Grozavu Vera
Orhei str.V.Mahu, 141 079935799
2.2 Asociația Obștească Centrul pentru or.Ungheni, str.Națională, 0236-27415 ungheni@agrofarm.md Radu Maria
Inițiativă Privată, Ungheni 7, et. 5, of. 506
2.3 Asociația Obștească „Nis-Agroinform”, or. Nisporeni, 0264-23857 nisporeni@agrofarm.md Ionel Petru
Nisporeni Str. Suveranității 2, of. 069926550
307
2.4 Asociația Obștească „Cutezătorul”, Or.Fălești, 0259-22571 falesti@agrofarm.md Cimpoieș
Fălești Str.Stefan cel Mare, 50, 069008119 Victor
of. 127
2.5 Asociația Obștească „Centrul de Or. Hîncești, 0269-25355 hincești@agroinform.md Rotaru Maria
Extensiune în Agricultură”, Hîncești Str.Mihalcea Hîncu, 123, 0269-23408
of.62 A
2.6 Asociația Obștească „AGRO-CONS”, Or.Drochia, 0252-27032 drochia@agroinform.md Cociu
Drochia Str.Independenței,48 069326776 Veronica
2.7 Asociația Obștească ”Fermer- Or.Cantemir, 0273-22853 cantemir@agrofarm.md Botez Lilia
Agroinform”, Cantemir Str.Trandafirilor, 2, 078773463
bir.408
2.8 Asociația Obștească „Centrul de Business Or.Cahul, 0299-21413 cahul@agrofarm.md Nebunu
din Cahul” Str.Independeței, 6, of. 079090270 Anatolie
105

Pagina 25 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
2.9 Asociația Obștească „Asociația Femeilor Or.Rîșcani, 0256-24584 riscani@agrofarm.md Guțu Natalia
de Afaceri din Sectorul Rural”, Rîșcani Str.Independenței, 44, of. 069079179
12
2.10 Asociația Obștească „AGROINFORM”, Or.Edineț, 0246-24384 edinet@agroinform.md Finiuc
Edineț Șos.Bucovinei, 37 069161639 Tatiana
2.11 Asociația Producătorilor Agricoli Or. Soroca, str. Ștefan cel 069979775 soroca@agroinform.md Marchitan
„Teragronord” Mare, 27 a/5 069021249 Maria
3. ,,ProConsulting” SRL or. Chișinău, str. 022-210089 office@proconsulting.md; Anatolie
Mitropolit Petru Movilă, apalade@proconsulting.md Paladi
23/9, of.4
4. Asociația obștească ,,MEGA” mun. Chișinău str. M. 022-317370 zagorodniuc_v@mail.ru Vasile
Eminescu 27, of.01 079-507432 Zagorodniuc
5. Asociaţia Patronală Alianţa Lanţului or. Chişinău, bd. Grigore 079988488 info@movca.or Alexei Micu
Valoric în Agricultura Ecologică din Vieru 28, MD-2005 078228877
Moldova. MOVCA
6. Asociația Producătorilor și or. Chișinău, str. Sfgatul 022-237549 apesm@gmail.com Eudochim
Exportatorilor Struguri din Republica Țării 27, of. 48 069075568 Ungureanu
Moldova 067308377
7. Asociaţia Republicană a Or. Chișinău 022-210085 uniagroprotect@gmail.com Valeriu
Producătorilor Agricoli bd. Ștefan cel Mare, 162, 022-210658 Mironescu
UniAgroProtect bir.1309-1311
8. AO ProEntranse Or. Ialoveni, str. 022-233733 proentranse@gmail.com Ion Lupașco
Alexandru cel Bun, 5/3,
of. 101
9. Asociaţia Naţională de Turism Rural, or. Chişinău, str.Serghei 22237823 antrec@moldova-tourism.md Svetlana
Ecologic şi Cultural din Republica Lazo 13 79237823 Lazăr
Moldova 069104014
10. Asociaţia Obştească Asociaţia Or.Chişinău Bd.Ştefan cel 061000505 aoanarm@gmail.com Ion Maxim
Naţională a Apicultorilor din Mare şi Sfînt 200
Republica Moldova
11. Asociaţia Obştească Pomuşoarele or.Chişinău, str.Mirceşti 079031489 pomuşoarele.moldovei@ Aneta
Moldovei 42, of. 403 gmail.com Ganenco

Pagina 26 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
12. Institutul Științifico - Practic de r-nul Anenii Noi, s. 0223-59350 Izmv56@mail.ru Oleg Mașner
Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Maximovca 0223-59351
veterinară
13. East-Europe Consulting Associates or. Chişinău, str.A.Doga 062024448 vrailean@yahoo.com Vladislav
SRL 28A, of 23 vlad@eeca-consulting.com Railean

14. SRL Bizconcept mun.Chişinău, or. 069919770 info@bizconcept.md Ana Capmaru


Durleşti, Str.A.Donici, 52

15. Business Inteligent Services SRL or. Chişinău, 022278701 bis@bis.md Valeriu Lazăr
str.Bernardazii,nr. 53 of 4 022275418

16. Asociația Patronală Asociația Mun. Chișinău, str. 068090046 carolinalinte@yahoo.com Carolina
Națională a Producătorilor de Lapte și Muncești 121A asociatiapatronala_lapte@mai Linte
Producere Lactate „LAPTE” l.ru
17. SRL „AGRI-SMART” Mun. Chișinău. Or. 076003242 popa_gicu@mail.ru Popa
Durlești, str. Caucaz 70 Gheorghe

18. SRL Magazin Financiar Or. Chișinău, str. Mircea 069966599 gmunteanu1983@gmail.com Munteanu
cel Bătrân 8/1, of. 61 Grigore

19. SRL Anastasia „Trading and Services” Chișinău, str. Calea Ieșilor 069533204 anastasiatradingl@gmail.com Dodica
51/2, ap. 11, MD - 2069 Dimitrii

20. SRL „Intelligent Business Advisory” Chișinău, str. Sfatul Țării 060003238 interim.iba@gmail.com Cazacu
51, ap. (of.) 10, MD - Adrian
2012
21. IP Colegiul de Medicină Veterinară și Rl. Edineț, s. Brătușeni 024675594 zoobrat@mail.ru Frecăuțeanu
Economie Agrară 069335493 Ghenadie

22. IP Școala Profesională din Bubuieci Com. Bubieci, str. 022414971 spbubieci@yahoo.com Sajin Zinaida
Livezilor 25/2, mun. 022414879
Chișinău
Pagina 27 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
23. Camera de Comerț și Industrie a Mun. Chișinău, bd. Ștefan 022221552 camera@chamber.md Sergiu Harea
Republicii Moldova cel Mare 151 022234425

24. AO „Agroconsult” Or. Taraclia, str. 28 Iunie, 029424403 Bozbei2591@mail.ru Bozbei Ivan
nr. 16 069727369

Pagina 28 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 2 Cerere de solicitare a sprijinului financiar
Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 111 din 24.06.2017

Formular nr. B001-01


CODUL DOSARULUI ___________________________
PRIORITATEA II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale
Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acțiunilor referitoare la mediul și spațiul rural
Submăsura 2.3 Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare
CERERE DE ACORDARE
A SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN ANUL 20__

DATE DE ÎNREGISTRARE
AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI P LĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Secția / Serviciul Teritorial(ă) _______________ Direcția administrare și aprobarea proiectelor


Nr. de înregistrare în Registrul manual Nr. de înregistrare în Registrul manual
_______________________________ _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________20 Data înregistrării ”____” _____________20


Numele/Prenumele funcționarului responsabil Numele/Prenumele funcționarului responsabil
______________________________________ ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________


Part ea A
1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricol


Denumirea Producătorului agricol
Forma organizatorico-juridică
Cod Fiscal (IDNO)
Data înregistrării de stat
Sediul juridic:Municipiul/raionul
Orașul/satul
Str.
Telefon fix/mobil/fax
E-mail
1.2. Administratorul
Nume şi Prenume
Adresa
Telefon fix/mobil/fax
Pagina 29 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
E-mail
Data naşterii
Vârsta
Genul □ Feminin □ Masculin
Cod de identitate (IDNP)
Act de identitate Seria Nr
Eliberat la data/de către
1.3. Reprezentantul legal
Nume şi Prenume
Adresa
Telefon fix/mobil/fax
E-mail
Nr. Procurii Seria
Data eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):


Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3. Investiția este efectuată de către producător agricol:


 producător agricol micro
 producător agricol mic
 producător agricol mijlociu
 producător agricol mare
 asociația utilizatorilor de apă
Atenție! (Se completează conform anexei la cerere, prin care producătorul agricol declara pe propria răspundere!!!!)
4. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producătorul
agricol este membru
IDNO/ Denumirea
asociației
Nr. certificatului/ data
eliberării

5. Informaţii privind contul bancar al Solicitantului


Denumirea băncii
Filiala/Adresa băncii
Codul băncii
Contul solicitantului IBAN

6. Totalul terenurilor agricole deținute de către producătorul agricol/aflate în gestiunea Asociației


6.1. Totalul terenurilor agricole, ha
6.2. Terenuri deținute în proprietate, ha
6.3. Terenuri deținute în arenda, ha

Pagina 30 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ
Part ea B
7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia
(max. 1000 caractere)

8. Amplasarea proiectului / investiției


Municipiul/raionul
Oraşul/satul
Str.
8.1. Costul investiției eligibile pentru solicitarea
subvenției (fără TVA, costuri/bunuri neeligibile - conform
pct. 10 al regulamentului), lei
8.2. Suma sprijinului solicitat (lei)
(Se calculează conform fișei de calcul, anexată la cerere)

9. Totalul impozitelor achitate pentru anul precedent celui de gestiune:


Suma impozitelor, taxelor și contribuțiilor achitate
la Bugetul Public Național
Notă: Se indică impozitele:Impozitul pe venit/Impozitul funciar/Impozitul pe bunurile imobiliare/Impozitul TVA/Taxe pentru
resursele naturale/Taxe rutiere/Taxe locale/Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (CNAS)/Primele de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală (CNAM).
Part ea C
10. BUNURILE IMOBILE PE CARE S-A EFECTUAT IRIGAREA
10.1. Totalul terenurilor agricole irigate, ha
dintre care:
10.2. Terenuri deținute in proprietate, ha
Numerele cadastrale
10.3. Terenuri deținute in arenda, ha
Numerele cadastrale

11.Tipul irigației:
 prin sisteme de irigare centralizată
 pompare  repompare
 Culturile agricole de valoare înaltă irigate:
 culturi legumicole  culturi legumicole
 tomate __________________ ha,_________  tomate __________________ ha,_________
t/ha t/ha
 varză __________________  varză __________________
ha,__________t/ha ha,__________t/ha
 broccoli _________________  broccoli _________________
ha,__________t/ha ha,__________t/ha
 conopidă ________________  conopidă ________________
ha,__________t/ha ha,__________t/ha

Pagina 31 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
 salată____________________  salată____________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 ardei ____________________  ardei ____________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 vinete ___________________  vinete ___________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 morcov _________________  morcov _________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 sfeclă roşie_______________ ha,_________  sfeclă roşie_______________ ha,_________
t/ha t/ha
 ridiche de lună ____________ ha,_________  ridiche de lună ____________ ha,_________
t/ha t/ha
 pătrunjel pentru frunze ______  pătrunjel pentru frunze ______
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 pătrunjel pentru rădăcini _____  pătrunjel pentru rădăcini _____
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 ceapă ____________________  ceapă ____________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 ceapă pentru cozi __________ ha,_________  ceapă pentru cozi __________ ha,_________
t/ha t/ha
 praz ____________________ ha,_________  praz _____________________
t/ha ha,_________t/ha
 usturoi  usturoi ___________________
___________________ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 castravete, fracţia pînă la 90 mm  castravete, fracţia pînă la 90 mm
_____ha,___t/ha _____ha,___t/ha
 castravete, fracţia peste 90 mm _____  castravete, fracţia peste 90 mm _____
ha,___t/ha ha,___t/ha
 pepene verde______________  pepene verde______________ ha,_________
ha,_________t/ha t/ha
 pepene galben ____________  pepene galben _____________
ha,__________t/ha ha,_________t/ha
 dovlecel  dovlecel ______________
______________ha,____________t/ha ha,____________t/ha
 dovleac  dovleac _______________
_______________ha,____________t/ha ha,____________t/ha
 cartof ________________  cartof _________________
ha,____________t/ha ha,____________t/ha
 plantații pomicole:  plantații pomicole:
 sâmburoase _________ha,___________t/ha  sâmburoase _________ha,___________ t/ha
 sămânțoase _________ ha,__________ t/ha  sămânțoase _________ ha,__________ t/ha
 plantații viticole:  plantații viticole:
 soiuri de masă ______ ha,___________t/ha  soiuri de masă ______ ha,___________t/ha
 soiuri tehnice _______ ha, _________ t/ha  soiuri tehnice _______ ha, _________ t/ha
 sfeclă de zahăr _____ ha,__________t/ha  sfeclă de zahăr ______ ha,__________t/ha
 porumb zaharat _____ ha,__________t/ha  porumb zaharat ______ ha,__________t/ha
 mazăre ______ ha,_________ t/ha  mazăre ______ ha,_________ t/ha

Pagina 32 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
 porumb pentru siloz _____ ha,__________t/ha  porumb pentru siloz ____ ha,__________t/ha
 lucernă masă uscată______ ha,__________t/ha  lucernă masă uscată_____ ha,__________t/ha
 culturi destinate producerii de semințe____ha  culturi destinate producerii de semințe_____ha
 pepinierele viticole și pomicole___________ ha  pepinierele viticole și pomicole ___________ ha
TOTAL suprafața irigata ______ ha TOTAL suprafața irigata ______ ha

 prin alte sisteme de irigare


 Culturile agricole de valoare înaltă irigate:
 culturi legumicole  culturi legumicole
 tomate __________________ ha,_________  tomate __________________ ha,_________
t/ha t/ha
 varză __________________  varză __________________
ha,__________t/ha ha,__________t/ha
 broccoli _________________  broccoli _________________
ha,__________t/ha ha,__________t/ha
 conopidă ________________  conopidă ________________
ha,__________t/ha ha,__________t/ha
 salată____________________  salată____________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 ardei ____________________  ardei ____________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 vinete ___________________  vinete ___________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 morcov _________________  morcov _________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 sfeclă roşie_______________ ha,_________  sfeclă roşie_______________ ha,_________
t/ha t/ha
 ridiche de lună ____________ ha,_________  ridiche de lună ____________ ha,_________
t/ha t/ha
 pătrunjel pentru frunze ______  pătrunjel pentru frunze ______
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 pătrunjel pentru rădăcini _____  pătrunjel pentru rădăcini _____
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 ceapă ____________________  ceapă ____________________
ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 ceapă pentru cozi __________ ha,_________  ceapă pentru cozi __________ ha,_________
t/ha t/ha
 praz ____________________ ha,_________  praz _____________________
t/ha ha,_________t/ha
 usturoi  usturoi ___________________
___________________ha,_________t/ha ha,_________t/ha
 castravete, fracţia pînă la 90 mm  castravete, fracţia pînă la 90 mm
_____ha,___t/ha _____ha,___t/ha
 castravete, fracţia peste 90 mm _____  castravete, fracţia peste 90 mm _____
ha,___t/ha ha,___t/ha

Pagina 33 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
 pepene verde______________  pepene verde______________ ha,_________
ha,_________t/ha t/ha
 pepene galben ____________  pepene galben _____________
ha,__________t/ha ha,_________t/ha
 dovlecel  dovlecel ______________
______________ha,____________t/ha ha,____________t/ha
 dovleac  dovleac _______________
_______________ha,____________t/ha ha,____________t/ha
 cartof ________________  cartof _________________
ha,____________t/ha ha,____________t/ha
 plantații pomicole:  plantații pomicole:
 sâmburoase _________ha,___________t/ha  sâmburoase _________ha,___________ t/ha
 sămânțoase _________ ha,__________ t/ha  sămânțoase _________ ha,__________ t/ha
 plantații viticole:  plantații viticole:
 soiuri de masă ______ ha,___________t/ha  soiuri de masă ______ ha,___________t/ha
 soiuri tehnice _______ ha, _________ t/ha  soiuri tehnice _______ ha, _________ t/ha
 sfeclă de zahăr _____ ha,__________t/ha  sfeclă de zahăr ______ ha,__________t/ha
 porumb zaharat _____ ha,__________t/ha  porumb zaharat ______ ha,__________t/ha
 mazăre ______ ha,_________ t/ha  mazăre ______ ha,_________ t/ha
 porumb pentru siloz _____ ha,__________t/ha  porumb pentru siloz ____ ha,__________t/ha
 lucernă masă uscată______ ha,__________t/ha  lucernă masă uscată_____ ha,__________t/ha
 culturi destinate producerii de semințe____ha  culturi destinate producerii de semințe_____ha
 pepinierele viticole și pomicole___________ ha  pepinierele viticole și pomicole ___________ ha
TOTAL suprafața irigata ______ ha TOTAL suprafața irigata ______ ha

12. Dosarul perfectat de:


IDNO / Denumirea
asociației
Nr. Contractului / data
întocmirii
Atenție! Se indică DOAR compania de consultanță sau asociația profesională de profil care a perfectat dosarul de solicitare a
sprijinului financiar pentru investiția efectuată.

Atenție! Cererea se completează obligatoriu în format electronic, fără a conține careva corectări manuale. În cazul efectuării
corectărilor, solicitantul va aplica semnătura și ștampila.

Data “____”_________________20__ ___________________________________


(Numele, Prenumele solicitantului)

_________________________________ ____________________________________
(Semnătura)
L.Ş.

Pagina 34 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE
documentelor în Confirmat
prin
Confirmat
semnătura
Ordinea

dosar
prin
Lista documentelor Pag. funcţionaru
semnătură
lui care
solicitantului
înregistreaz
ă cererea
Documente obligatorii
1 Cererea de acordare a sprijinului financiar
Copia de pe certificatul de înregistrare (pentru gospodăriile
2
țărănești)
3 Declarația de constituire (pentru gospodăriile țărănești) (de fermier)
Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a
4
documentelor prezentate (formular tipizat)
Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al
5 unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii
profesionale pe produs
Certificatul de înregistrare, în Registrul Vitivinicol al Republicii
6 Moldova, al plantaţiile viticole deţinute în proprietate sau posesie,
(după caz)
Copia de pe situațiile financiare pentru anul precedent celui de
gestiune, pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor
7 țărănești – darea de seamă unificată formularul UNIF 18/ VEN12
(cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de
subvenționare)
Documente suplimentare
Irigare prin sisteme centralizate
Copia de pe contractul de prestare a serviciilor la pomparea apei de
8 către stațiunile tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare
centralizate
Copia de pe autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei
(eliberată în temeiul Legii apelor nr. 272/2011), de pe acordul de
mediu sau avizul expertizei ecologice de stat (pentru cazurile
9
prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), însoțit
de dovada dreptului de extragere a apelor subterane
Copia limitelor de captare a apelor din sursele de suprafață eliberată
10
de Agenție ”Apele Moldovei”
11 Copia de pe actul de pompare a apei, conform modelului aprobat
Copia facturilor/declarațiilor vamale ce confirmă comercializarea
12 producției sau extrase din registrele de depozitare a producției
obținute
Copia de pe forma de raportare 29-agr, pentru întreprinderile
13
producătoare de produse agricole,
Copia de pe facturile și dispozițiile de plată privind achitarea
14 resurselor energetice, utilizate la pomparea/repomparea apei pentru
irigare, pentru pct. 89 subpat. 1-2)
Pagina 35 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Irigare prin alte sisteme
Copia limitelor de captare a apelor din sursele de suprafață eliberată
15
de Agenție ”Apele Moldovei”
Copia de pe autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei
(eliberată în temeiul Legii apelor nr. 272/2011), de pe acordul de
mediu sau avizul expertizei ecologice de stat (pentru cazurile
16
prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului şi Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică), însoțit
de dovada dreptului de extragere a apelor subterane
Darea de seamă pe taxe pentru resurse naturale (Forma TRN15),
17 vizată în modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial,
pentru pct. 89 subpat. 3) precum și dovada achitării acesteia.
Acte ce confirmă datele de pe contorul de apă, avizate de autoritățile
18
locale.
19 Copia de pe actul de pompare a apei, conform modelului aprobat
Copia facturilor/declarațiilor vamale ce confirmă comercializarea
20 producției sau extrase din registrele de depozitare a producției
obținute
Copia certificatului de înregistrare ca producător de semințe, eliberat
21
de către Agenția Națională pentru siguranța alimentelor
Copia de pe forma de raportare 29-agr, pentru întreprinderile
22
producătoare de produse agricole avizate în modul stabilit.
Pentru Asociațiile utilizatorilor de apă
23 Copia de pe certificatul de înregistrare a Asociației
24 Copia de pe registrul contractelor(In format tipărit)
25 Copia de pe registrul membrilor(In format tipărit)
Copia de pe registrul cantităților de apă primite de Asociație(In
26
format tipărit)
Copia registrului cantităților de apă distribuite sau al numărului de
27
irigații(In format tipărit)
Copia de pe actul de pompare a apei, conform modelului aprobat(In
28
format tipărit)
Copia de pe registrul plăților achitate de membrii asociației și a
29 ordinelor de plată privind achitarea serviciilor de irigare(In format
tipărit)
copia de pe autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei
30
(eliberată în temeiul Legii apelor nr. 272/2011),
Certificat eliberat de banca comercială, in care este indicat contul
31
bancar a asociației

_______________________________________ __________________________________________
Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cererea

_______________________________________ __________________________________________
Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea
L.Ș. L.Ș.

Pagina 36 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexă
la Cererea de solicitare a sprijinului financiar

Declarație pe propria răspundere privind clasificarea producătorului agricol

Prin această declarație, subsemnatul (nume, prenume), în calitate de (se indică funcția de
administrator/reprezentant legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante), IDNO
_______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului de
subvenționare a producătorilor agricoli cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în
declarații, declar deținerea în cadrul exploatației agricole următoarele bunuri și active:

□ Producător agricol micro


Teren arabil (până la Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
2 ha) (până la 1 ha) deschis (până la 1 ha) protejat (până la 0,1
ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha
Bovine (până la 40 Porcine (până la 50 Ovine/caprine (până la 50
capete) capete) capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților Cifră anuală de afaceri Active totale (până la 9 mil


(până la 9) (până la 9 mil de lei) de lei)
Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

□ Producător agricol mic


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
(2-10 ha) (de la 1 ha-3ha) deschis (de 1ha - 3 ha) protejat
(de la 0,1-0,3 ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine Porcine Ovine/caprine(de la 51-150


(de la 41-100 capete) (de la 51-2000 capete) capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale (până la 25mil
la 10-49 angajati) (până la 25 mil de lei) de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

□ Producător agricol mijlociu


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
((de la 10 – 75 ha) (de la 3 – 15ha) deschis (de 3ha - 5 ha) protejat
(de la 0,3 – 1 ha)

Pagina 37 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha
Bovine Porcine Ovine/caprine
(de la 101-250 capete) (de la 2001- 10000 capete) (de la 151-450 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale (până la 50mil
la 50-249 angajati) (până la 50 mil de lei) de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

□ Producător agricol mare


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren protejat
(mai mult de 75 ha) (mai mult de deschis (mai mult de 5 (mai mult de 1 ha)
15ha) ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ : _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine Porcine Ovine/caprine


(peste 250 capete) (peste 10 000 capete) (peste 450 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete
Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale
peste 249) (peste 50 mil de lei) (peste 50 mil de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei ___________________lei

Nota! !! ! Doar după com pletarea tuturo r ru bricilor, producătorul agri col va putea fi
clasifica t ca producăto r agricol m icro/m ic/ m ijlociu/m are.

În cazul în care datele indicate în prezenta declarație nu sunt veridice, sunt de acord ca investiția
efectuată să fie declarată neeligibilă subvenționării și mă oblig să restitui, în termen de 15 zile
calendaristice din momentul comiterii încălcării, suma subvenției acordate, coeficientul inflației şi
dobânda de întârziere calculată conform legislației, cu excepția impedimentelor justificate, confirmate în
modul stabilit

Data Semnătura solicitantului/reprezentantului legal


__________________ _____________________

Pagina 38 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 3

Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexa nr. 2
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 111 din 24.06.2017

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE


privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de menținere a
criteriilor de eligibilitate
Prin această declarație, subsemnatul (nume, prenume), în calitate de (se indică funcția de
administrator/reprezentant legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante), IDNO
_______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului de
subvenționare a producătorilor agricoli pentru măsura de sprijin
_____________________________________________________________________________,
cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații:

1. Declar că toate informațiile din cererea de acordare a sprijinul financiar precum și


documentele anexate la dosar sunt veridice și mă angajez să respect condițiile prevăzute în legislația în
vigoare cu privire la subvenționarea producătorilor agricoli și pe cele legate de proiectul anexat și să
furnizez periodic la cererea colaboratorilor Agenției documentele justificative necesare.
2. Declar că __________________________________________nu se află în proces de
(denumirea completă a întreprinderii solicitante)

insolvabilitate sau procedură de dizolvare cu lichidare.


3. Declar că mijloacele financiare provenite din creditul agricol, pentru care solicit sprijin
financiar conform Submăsurii nr. 1.7 sau 1.7.1, au fost folosite exclusiv pentru achiziționarea
următoarelor bunuri/servicii7: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
4. Declar că materialul de acoperire, pentru care solicit sprijin financiar conform
Submăsurii nr. 1.1, corespunde prevederilor pct. 18 al Regulamentului privind modul de repartizare a
mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Rurală a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 (este de cel puțin 150 microni)8.
5. Declar că îmi dau acordul privind accesarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de
către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
6. Declar că valoarea investiției eligibile în cadrul măsurii pentru care solicit sprijin
financiar,_______________________ porțiune de grant.
(conține/nu conține)

În cazul în care investiția pentru care se solicită subvenție conține porțiune de grant, aceasta
constituie suma de ____________________________________ lei și a fost oferită prin intermediul
________________________________________________________________________________.

7
Se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.7
8
Se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.1
Pagina 39 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
(Denumirea instituției/organizației care a oferit grantul)

7. Declar pe propria răspundere că în conformitate cu Clasificatorul Legii 276/2016, mă


încadrez în categoria de producător:
 Micro
 Mic
 Mijlociu
 Mare
8. Declar pe propria răspundere că costul bunurilor depuse spre subvenționare nu au fost
majorate în scopul obținerii frauduloase a subvenției.
9. Declar că adresa electronică indicată în cererea de acordare a sprijinului financiar este
veridică, funcțională și verificată de către subsemnatul cel puțin o dată pe săptămână și accept ca toată
informația livrată de către Agenție la poșta electronică să fie consideră oficială și recepționată, iar în
cazul modificării acesteia mă oblig să anunț Agenția.
10. Declar că mi-au fost aduse la cunoștință prevederile Declarației de politică anti-mită a
Agenției, care impune o cultură de toleranță zero față de actele de corupere și, totodată, prevederile art.
324 și 325 din Codul penal.

Angajamente:
1. Mă angajez de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nici o formă investiția supusă
subvenționării, precum și bunul imobil în/pe care a fost efectuată investiția (cu excepția
moștenirii/succesiunii în drepturi și obligații, întocmite în modul stabilit, precum și în cazurile
asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații), de a nu casa, defrișa sau de a menține plantația
multianuală în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, conform perioadelor de
timp specificate la pct.11 și 111 din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455/2017,
precum și să respect criteriile de eligibilitate în dependență de măsura/sprijinul accesat.
2. Mă angajez să asigur utilizarea conform destinației a investiției pentru care se acordă sprijin
financiar, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planul de afaceri.
3. Mă angajez să întrețin obiectul investiției, în conformitate cu cele mai bune practici în
domeniul vizat, în vederea asigurării protecției mediului, siguranței alimentelor, sănătății animalelor şi
plantelor.
4. Mă angajez să asigur toate condițiile pentru efectuarea adecvată a acțiunilor de monitorizare
post-inspecții de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției, în limita termenului prevăzut conform
Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455/2017, inclusiv să asigur accesul
la locurile şi spațiile unde a fost efectuată investiția obiect al subvenționării, la documentele ce au stat la
baza efectuării şi dezvoltării acestei investiții, etc.
5. Mă angajez să prezint în termen de cel mult 5 zile informația şi documentele solicitate în
cadrul verificărilor efectuate de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției referitoare la obiectul
investiției pentru care a fost acordat sprijinul financiar.
6. Mă angajez să informez Agenția fără întârziere, într-un termen de cel mult 10 zile, la apariția
oricărei modificări survenite în realizarea adecvată a obiectivelor și indicatorilor aferente investiției
supuse subvenționării.
7. Mă angajez să asigur, conform contractului obținerea și menținerea certificatului
HACCP/GlobalGap/GMP/ISO care au stat la baza evaluării cererii de acordare a sprijinului financiar.
8. Mă angajez să informez Agenția și să restitui integral sprijinul financiar acordat, dacă pentru
investiția subvenționată am obținut ulterior granturi din partea unităților de implementare a proiectelor
de asistență externă. În cazul în care valoarea grantului primit este mai mică decât valoarea subvenției
Pagina 40 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
acordate, mă oblig să restitui doar mijloacele financiare în cuantum proporțional mărimii grantului
primit. Mă angajez să restitui mijloacele financiare invocate în prezentul punct într-un termen de 15 zile
calendaristice de la data transferării grantului de către unitatea de implementare a proiectelor de asistență
externă.
9. Mă angajez ca, în termen de 15 zile de la data primirii subvenției, să aplic materiale de
vizibilitate la/pe obiectul investiției, conform modelelor aprobate, precum și să le întrețin în stare lizibilă.
De asemenea, voi informa reprezentanții subdiviziunilor teritoriale, în scris sau prin intermediul poștei
electronice, despre aplicarea materialelor de vizibilitate, prin prezentarea fotografiilor corespunzătoare.
10. Mă angajez să nu comit acțiuni de corupere activă și să reclam conducerii Agenției și/sau
organelor de drept competente cazurile de corupere pasivă sesizate în legătură cu accesul la mijloacele
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
11. În cazul în care nu respect angajamentele asumate prin prezentul document, sunt de acord ca
investiția efectuată să fie declarată neeligibilă subvenționării și mă oblig să restitui, în termen de 15 zile
calendaristice din momentul comiterii încălcării, suma subvenției acordate, coeficientul inflației şi
dobânda de întârziere calculată conform legislației, cu excepția impedimentelor justificate, confirmate în
modul stabilit.

Data Semnătura solicitantului


__________________ _____________________

E-mail___________________________

NOTA: SE COMPLETEAZĂ OBLIGATORIU

Pagina 41 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 4 Actul de pompare a apei pe sisteme centralizate

Reprezentantul Direcţiei raionale


agricultură şi alimentaţie ___________________________

Beneficiarul de apă ____________________________


Reprezentantul primăriei ___________________________

Reprezentantul OT_______________ _________________________


APROBAT:

Șeful Direcției raionale


agricultură și alimentație

_______________
(numele, prenumele)

Gestionar____________________________________ Utilizator de apă_____________________


(denumirea deplină a întreprinderii)
Sistemul de irigare____________________________
(denumirea SCI)
Staţia de pompare de irigare____________________
( numărul și denumirea)

A C T U L nr. _____
DE POMPARE A APEI PE SISTEMELE CENTRALIZATE
din „ ____ ” _______________ 20___

Reprezentantul furnizorului de apă__________________________________________


(funcţia, numele, prenumele)
Reprezentantul utilizatorului de apă __________________________________________
(funcţia, numele, prenumele)
În luna _______________ a fost pompată apă pentru irigare în volum de ______________ mii m3,
Consumul energiei electrice la captarea apei ________________________ kWh,
Consumul energiei electrice la repomparea apei ______________________ kWh,
Combustibil __________________________________________________________________ litri,
Costul (inclusiv TVA) a energiei electrice folosit la Stația de captare_______________ lei.
Costul (inclusiv TVA) a energiei electrice folosit la Stația de repompare ____________ lei.

Suprafaţa cultivată a Suprafața irigată, ha


Nr. culturilor agricole,
Denumirea culturilor agricole ha Prima udare, Două și mai multe udări,
ha ha

Pagina 42 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Total:

Furnizor de apă: Utilizator de apă:

Administrator
(numele, prenumele, semnătura)
Contabil-şef
(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil de
furnizare a apei
(funcţia, numele, prenumele, semnătura)
L.Ș. L.Ș.

Pagina 43 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 5 Act de pompare a apei la sistem cu mica irigare
COORDONAT: APROBAT:

Reprezentantul instituției subordinate Șeful Direcției raionale agricultură și alimentație


Agenției ”Apele Moldovei” ________________________
(numele, prenumele, semnătura)
________________________
(numele, prenumele, semnătura)

Echipamentul de irigare___________________
(denumirea)

ACTUL nr._____
DE POMPARE A APEI LA SISTEMELE CU MICA IRIGARE
din „ ____ ” _______________ 20___
Reprezentantul Direcției raionale agricultură și alimentație___________
L.Ş (funcţia, numele, prenumele)
Reprezentantul primăriei _________________________________
L.Ş (funcţia, numele, prenumele)
Reprezentantul utilizatorului de apă_________________________
L.Ş (funcţia, numele, prenumele)
Au întocmit prezentul act, precum că la irigaţie în luna____________ a fost pompată apă în volum
de____________________ mii m3 ,
Pentru pomparea apei s-a utilizat:
energie electrică ______________________kWh,
combustibil___________________________litri,
Costul energiei electrice sau al combustibilului, fără TVA
constituie _________________________________ lei,

Nr. Denumirea culturii agricole Suprafața cultivată a Suprafața irigată, ha


culturilor agricole, Prima udare, ha Două și mai multe
ha udări, ha

Total:

Reprezentantul Direcției raionale agricultură și alimentație. _______________________________


L.Ş (numele, prenumele, semnătura)
Reprezentantul primăriei______________________________________________________
L.Ş (numele, prenumele, semnătura)
Utilizatorul de apă ___________________________________________________________
L.Ş (numele, prenumele, semnătura)
Pagina 44 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 6.
Cercetarea statistică nr.29 – AGR „Producția obținută la culturile recoltate pe toată suprafața
însămânțată”
Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро
статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные BIROUL NAŢIONAL DE În conformitate cu Legea Republicii
данные STATISTICĂ Moldova nr. 93 din 26.05.2017 «Cu privire
la statistica oficială», producătorii de
Denumirea:_____________________________ statistici oficiale:
______________________ - au dreptul să obțină și să colecteze datele
Наименование: necesare producerii de informație statistică
______________________________________ de la toate persoanele fizice și juridice
________ (art.13);
- asigură protecţia datelor confidenţiale şi
neadmiterea divulgării acestora (art.19).
Adresa/Адрес: Neprezentarea la timp a datelor statistice,
Raionul (municipiul, UTA
Găgăuzia)______________________________
Cercetare statistică prezentarea de date eronate sau în volum
(anuală) incomplet constituie contravenţie şi se
_ sancţionează conform art.330 al Codului
Район (муниципий, АТО Гагаузия) contravențional al Republicii Moldova.

Статисти ческое В соответствии с Законом Республики


Satul (comuna),
Молдова № 93 oт 26.05.2017 года «Об
oraşul_________________________________ обследование официальной статистике», органы
__________
Село (коммуна), город
(годовое) официальной статистики:
- имеют право получать и собирать
NR. 29-AGR данные, необходимые для производства
Strada_________________________________
статистической информации, от всех
______________nr. _____
физических и юридических лиц (cт.13);
Улица
- гарантируют конфиденциальность
Producţia obţinută la данных и недопущение их разглашения
Cod CUIÎO
(cт.19).
________________ culturile recoltate de pe Непредставление в установленный срок
Код toată suprafaţa статистических данных, представление
însămînţată недостоверных данных или в неполном
Cod IDNO объеме является правонарушением и
________________________ Сбор урожая санкционируется в соответствии сo
__ сельскохозяйственных ст.330 Кодекса о правонарушениях
Код Республики Молдова..
культур со всех земель
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional
Conducătorul de Statistică
______________________________________ nr. 92 din 29 noiembrie 2017
_______
Руководитель (nume, prenume/ Утвержден приказом Национального
имя, фамилия) бюро статистики
în anul 20 __ № 92 от 29 ноября 2017 года
(Semnătura/Подпись)
„______”______________________________ за 20 год Acest chestionar se prezintă pe suport de
__ hîrtie în adresa organului teritorial pentru
L.Ş. М.П. statistică la 5 decembrie de către
întreprinderile agricole producătoare de
Executantul produse agricole, indiferent de formele
______________________________________ organizatorico-juridice şi de proprietate,
_____________ gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu
Исполнитель (nume, prenume/ suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi
имя, фамилия) peste (după locul de amplasare a
terenurilor)
tel. Этот вопросник представляется на
______________________________________ бумажном носителе 5 декабря в адрес
Pagina 45 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
___________________ территориального органа статистики
тел. предприятиями, производящие
сельхозпродукцию, независимо от их
организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами с площадью
сельхозугодий 10 га и более (по месту
нахождения земель).

Pagina 46 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
I. Culturi agricole
Сельскохозяйственные культуры
Recolta efectivă de pe În afară de
Suprafaţ suprafaţa totală, chintale aceasta
a Фактический сбор урожая producţia
Denumir Nr. însămînţ Suprafaţa со всей площади, obţinută pe
ea rînd ată recoltată центнеров semănături
totală, totală, ha succesive şi Наименование
culturilo . Общая masa iniţial masa сельскохозяйствен
r № ha între rînduri
Уточне площадь înregistrată după în condiţii ных культур
agricole стр. уборки, га в finisare
нная fizice la
посевна первоначаль в весе recoltare,
я но- после chintale
площад оприходован доработ Кроме того,
ь, га ном весе ки собрано
урожая с
А B 1 2 3 4 повторных,
5 С
между-
1. Culturi cerealiere рядных 1. Зерновые культуры
Culturi de toamnă semănate în посевов в Всего посеяно озимых
toamna anului trecut pentru 1101 X X X первоначаль
X осенью прошлого года на
boabe но-
din şiacestea:
masă verde - total
suprafaţa оприходова
зерно и зеленый
из них корм
полностью
culturilor de toamnă нном весе, погибло до окончания
compromise pînă la sfîrşitul 1102 X X X X
центнеров сева яровых культур
Culturi de toamnă
semănatului de pentru boabe
primăvară Сохранилось озимых на зерно
rămase în vegetaţie către к концу сева яровых культур -
sfîrşitul semănatului de 1103 всего
primăvară
din care:- total в том числе:
grîu de 1104 пшеница
toamnă озимая
secară de toamnă 1105 рожь озимая

orz de toamnă 1106 ячмень озимый

alte culturi de toamnă 1107 прочие озимые культуры

Grîu de primăvară 1110 Пшеница яровая

Orz de primăvară 1112 Ячмень яровой

Ovăz 1113 Овес

Culturile păioase în amestec 1115 Смесь колосовых


Porumb pentru boabe Кукуруза на зерно
a) masă fizică a 1116 X а) физический вес
ştiuleţilor
b) masa початков
б) вес початков в
ştiuleţilor în 1117 пересчете на
echivalent boabe
din care (din rînd. зерно
в том числе (из
1117) de pe 1119 X стр. 1 1 17) с
semănăturile семеноводческих
Mei semincere 1120 Просопосевов

Hrişcă 1121 Гречиха

Pagina 47 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
А B 1 2 3 4 5 c

112
Mazăre (boabe uscate) 3 Горох (сухое зерно)
112
Fasole 4 Фасоль
112
Linte 5 Чечевица
Leguminoase furajeri pentru
boabe 1126 Кормовые бобы на зерно
Măzăriche si borceag de Вика и виковые
măzăriche 1127 смеси
(cu
Altepredominarea
leguminoase pentru (с преобладанием
măzărichei), pentru boabe
boabe 1133 вики)
Прочие назернобобовые
зерно
Leguminoase pentru boabe Всего зернобобовых
- total (rînd 1123pînă 1134 (стр. 1 123 по
1127+1133) 1127+1133)
Sorg pentru boabe - total 1135 Сорго на зерно - всего
din care: в том числе:
sorg de pe 1136 сорго с
semănăturile
Cereale semincere
şi leguminoase семеноводческих
Зерновые и зернобобовые
pentru boabe -total (rînd посевов -всего (стр. 1104
культуры
1104 pînă la 1107 по 1107+1110+1112
+1110+1112+1113+1115+ +1113+1115+
1117+ 1120+ +1121 + 1140 +1117+1120+1121+ стр.
1123 2.pînă la
Culturi tehnice 1123 по 1127+1 133
2. Технические +1135)
культуры
1127+1133+1135) 2)
Sfeclă de zahăr (industrială) 1213 Сахарная свекла
Sfeclă de zahăr (plante (фабричная)
mamă) 1214 X X Сахарная свекла маточная
Plante semincere de sfeclă Высадки-семенники
de zahăr 1215 X X сахарной свеклы
Tutun 1216 2) X Табак
Floarea soarelui pentru Подсолнечник на зерно -
boabe - total 1218 всего
din care: в том числе:
de pe 1219 X с
semănăturile семеноводческих
semincere
Soia 1221 X X Сояпосевов
Răpită de toamnă pentru
boabe 1224 Рапс озимый на зерно
Răpită de primăvară pentru
boabe 1225 Рапс яровой на зерно
Plante medicinale 1230 X X Лекарственные культуры
Culturi etero-oleaginoase - Эфиромасличные
total 1232 X X культуры - всего
din care: в том числе:
trand 1234 X X роза
2) Masă de echivalare
afir
Зачетный вес

Pagina 48 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
А B 1 2 3 4 5 c
salv
ie 1235 x x шалфей
levă
nţic 1236 x x лаванда
măr
ă
ar 1237 x x укроп
min
tă 1238 x x мята
alte прочие
cult 1239 x x эфирома
сличные
In - totaluri 1240 x x Лен - всего
культуры
eter
din careo-cultivat pentu: в том числе выращивается
olea fibr 1241 x X для:
ă sem волокн
ințe oas
gin 1242 x а семян
Alte culturi
e tehnice, Прочие технические
inclusiv sorg pentru mături 1243 x культуры, включая
сорго венечное
Технические культуры -
Culturi tehnice - total 1244 x x x всего
3. Cartofi, legume şi 3. Картофель и
culturi bostănoase овощебахчевые
alimentare культуры
Cartofi 1301 x Картофель
Legume de cîmp - total Овощи открытого грунта -
(fără culturi semincere de всего (без семенников
un an şi doi ani) (rindul двухлетних и однолетних
1303+1305 pînă la 1311 + 1302 x культур) (стр. 1303+1305 по
1313din
pînăacestea:
la 1319) 1311 + 1313 по 1319)
из них:
varză 1303 x капуста всякая
(toate
varietăţile)
castraveți 1305 x огурцы

tomate 1306 x помидоры


sfeclă de masă 1307 x свекла столовая
morcov 1308 x морковь столовая
ceapă uscată 1309 x лук репчатый
usturoi 1310 x чеснок
mazăre de grădină 1311 x зеленый горошек
bostani 1313 x тыква
dovlecei 1314 x кабачки
ardei graşi 1315 x перец сладкий
vinete 1316 x баклажаны

Pagina 49 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
А B 1 2 3 4 5 c
gogoşari 1317 x гогошары
x зеленные
verzături 1318 культуры
alte legume 1319 x прочие овощи
Plantaţii-mamă de culturi Маточники
legumicole bienale 1320 x x двухлетних овощных
Seminceri de culturi культур
Семенники
legumicole de un an 1321 x x однолетних овощных
Seminceri de culturi культур семенников
Высадка
legumicole bienale 1322 x x двухлетних овощных
культур
Ceapă - arpagic 1323 x Лук - севок

Culturi bostănoase alimentare 1324 x Бахчи продовольственные


din ele: из
pepe 1325 x них:
ni
pepeni galbeni арб
verzi
(zemoşi) 1326 x уз
дыни
Seminceri de culturi Семенники ы
bostănoase 1327 x x бахчевых
Cartofi, legume şi culturi
alimentare продовольственн
Картофель, овощи и
bostănoase alimentare - 1328 x x x x ых культур
бахчевые культуры
total
Recoltat legume total de продовольственные
Собрано овощей всего - во
pe teren acoperit (solarii) всеговидах сооружений
всех
(suma rub. 1, 2, 3, 4 1329 x x x x защищенного грунта
rîndului
Legume 1702)
de cîmp şi de teren (сумма гр.
Овощи 1, 2, 3, 4 стр.
с открытого и
acoperit -total 1330 x x x 1702)
защищенного грунта -
4. Plantele de nutreţ всего
Plante rădăcinoase pentru 4. Кормовые культуры
nutreţ 1401 x Кормовые корнеплоды
x Сахарная свекла на корм
Sfeclă de zahăr pentru nutreţ 1402 скоту
Plante mamă rădăcinoase x x Маточники кормовых
pentru nutreţ 1403 корнеплодов
Semincere de plante x x Семенники кормовых
rădăcinoase 1404 корнеплодов
Bostănării de nutreţ 1405 x Бахчи кормовые
Porumb pentru siloz, masă Кукуруза на силос,
verde şi fînaj (în masă verde 1406 x зеленый корм и сенаж
-Culturi
total) pentru siloz (fără (вес зеленой
Силосные массы) -(без
культуры
porumb)
1409 x всего
кукурузы)
Ierburi de un an - total 1411 x x x x Однолетние травы - всего
din care в том
folosite: 1412 x x числе
b) pentru fin
a) pentru masă verde, б) на зеленый
использова
fînaj, siloz şi faină din 1413 x x корм,но:
сенаж,
ierburi
c) pentru(masa verde)
păşunat силос, травяную
а) на сено
в) выпас
1414 x x x x муку (вес зеленой
d) pentru seminţe массы)
г) на семена (кроме
(în afară de 1415 x x x вики)
măzăriche)
А B 1 2 3 4 5 c
Ierburi perene fără plante Многолетние
protectoare semănate în anul беспокровные травы
curent şi ierburi perene în 1418 x x x x посева текущего года и
anii trecuţi - total
din care многолетние травы
в том
folosite: 1419 x x посева прошлых
числе лет -
всегоб) на зеленый
a) pentru
b) pentru fîn
masă verde, использова
корм,но:
сенаж,
fînaj, siloz şi făină din силос, травяную
ierburi (masa verde) 1420 x x а) на сено
муку (вес зеленой
c) pentru seminţe 1421 x x x массы)
в) на семена

Pagina 50 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
d) pentru păşunat 1422 x x x x г) на выпас
Ierburi perene pentru seminţe 1427 x x x Многолетние травы на
- total семена - всего
a) trifoi 1428 x x x а) клевер
b) lucerna 1429 x x x б) люцерна
c) sparcetă 1430 x x x в) эспарцет
Plante de nutreţ - total 1434 x x x x Кормовые культуры - всего
Suprafaţa însămînţată Вся посевная площадь
pentru roadă anului 201 1440 x x x x под урожай
-Din
total
suprafaţa totală 201 ___ г. посевной
Из общей
însămînţată
1442
x x x x площади посеяно: в
semănături: între междурядьях садов и
în afarăde
rînduri delivezi
aceasta,
şi vii Кроме того,
виноградников
ierburi perene cu подпокровные
plante protectoare многолетние травы
(semănat de (подсев, включая подсев с
completare inclusiv 1443 x x x x осени) - всего
din care
semănat de completare в том числе
dinfolosite:
toamnă) - total 1444 x x x использовано:
a) pentru
b) pentru masa verde, а)
б) на
на сено
зеленый корм,
fin siloz, făină din
fînaj, сенаж, силос, травяную
ierburi, pentru 1445 x x x муку и для получения
producerea
5. Fîneţe şi păşunigranulelor
culturale гранул и брикетов
5. Сенокосы и (вес
şi brichetelor (masa зеленой массы)
культурные пастбища
verde)
Fineţe naturale şi
ameliorate: Естественные
a) pentru fin 1501 x x улучшенные сенокосы:
b) pentru masa verde, а) на
б) на зеленый
сено корм,
fînaj, siloz, făină din сенаж, силос, травяную
ierburi, pentru 1502 x x муку и для получения
producerea granulelor гранул и брикетов (вес
Păşunişi brichetelor (masa Культурны
зеленой массы)
culturale е пастбища:
:
verde) 1505 x x x а) на
b)a pentru masa verde, б) на зеленый корм,
сено
fînaj,
) siloz, faină din сенаж, силос, травяную
ierburi,
p pentru муку и для получения
producerea
e granulelor 1506 x x x гранул и брикетов (вес
Culturişincerealiere
brichetelorde(masa
toamnă, зеленой
Озимые, массы)
после
după folosirea
t
verde) cărora pentru использования которых на
masa verde,
r siloz sau păşunat 1606 зеленый корм, силос или
au fost semănate
u culturi de выпас, были посеяны
primăvarăf (semănături X x x x яровые культуры
î
intercalate) (промежуточные посевы)
n А B 1 2 3 4 5 C

6. Informativ: 1613 6. Справочно:


Recoltat paie - total X x x x Собрано соломы — всего
Recoltat strujeni de porumb Собрано стеблей
1617 x x x кукурузы, убранной в
de coacere deplină X
полной спелости
Площадь повторных,
Suprafaţa semănăturilor
repetate, îndesite și între 1625 уплотненных и
rînduri - total x x x x междурядных посевов -
всего
Площадь
Total terenuri agricole
1630 x x x x сельскохозяйственных
угодий - всего
din ele: teren arabil 1631 в т.ч. пашня
x x x x

Sere, Teren încălzit şi


Nr. m2 Răsadniţe
semănături sub
Тепли , numărul
rînd. цы, M 2 peliculă, m2
de de de rame
Утепленный
№ iarnă primăvară Парники, грунт и посевы
число рам
строки зимн весенние под пленкой, м2
А B 1
ие 2 3 4 С
7. Terenuri acoperite 7. Защищенный грунт
Suprafaţa totală utilizată 1701 Общая используемая площадь
Pagina 51 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Legume culese de la Собрано овощей со всех оборотов,
toate rotaţiile, chintale 1702 центнеров
din и
aceste з
a: 1703 н
tomate и
castraveți 1704 огурцых
S-a vîndut răsadă (producţie Реализовано :рассады
proprie), mii bucăţi: 1705 помид производства), тыс.
(собственного
tutun шт.: оры
legume 1706 табака
овощей

Sau cules ciuperci, chintale 1707 Собрано грибов, центнеров

Pagina 52 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
II. Livezi, vii arbuşti fructiferi.
Сады, ягодники и виноградники.
din care Producţia obţinută
plantaţii pe efectiv, chintale
Nr. Plantaţii rod, ha Фактический сбор
total, ha в том числе урожая,dinцент.
care de pe
rînd. suprafaţa
Denumirea plantaţiilor Всего насаждений Наименование насаждений
№ насаждений plantaţiilor pe
в
строк total всего rod
, га плодоносяще в том числе с
и м возрасте, площади
га насаждений в
А B 1 2 3 плодоносяще
4 С
м возрасте
1. Livezi: 1. Плодовые:
2101 а) семечковые
a) sămînţoase
b) sîmburoase 2102 б) косточковые
c) nuciferi (nuci, migdal в) орехоплодные (грецкий
2103 орех, миндаль и др.)
şi altele)
2. Arbuşti fructiferi 2. Ягодники (клубника, малина,
(căpşună, zmeură, 2201 смородина, крыжовник и др.)
coacăză, agriş şi altele) включая ягодники в
inclusiv arbuşti fructiferi междурядьях плодовых
între rîndurile plantaţiilor
3. Vii 2301 насаждений
3. Виноградники
de livezi
din acestea: soiuri de 2302 из них: столовые сорта
masă
pe spaliere (din rînd. 2305 x x на шпалерах (из стр. 2301)
2301)
4. Informativ: 4. Справочно:
2401
din rîndul 2101 - meri из строки 2101 - яблоня
peri 2402 груша
gutui 2403 айва
alte 2404 прочие
din rîndul 2102 - vişini 2405 из строки 2102 - вишня
cireşi 2406 черешня
caişi 2407 абрикос
piersi 2408 персик
ci
pruni 2409 слива
alte 2410 прочие
din rîndul 2201 - 2411 из строки 2201 - малина
zmeură căpşu 2412 клубника

coacă 2413 смородина

agriş 2414 крыжовник

Pagina 53 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
А B 1 2 3 4 С

mure 2415 ежевика


afine 2416 черника и
голубика
cătină 2417 облепиха
albă
aroni 2418 арония
e (scoruș negru) (черноплодная
alte 2419 рябина)
прочие

III. Vînzarea florilor de cîmp şi de teren acoperit (de producţie proprie)


Реализация цветов открытого и защищённого грунта (собственного
производства)

Nr. V
Denumirea rînd. î Наименование

№ n
Цветы защищенного грунта -
стро d
Flori de teren acoperit - total 2500 всего
d ки u в
i
n 2501 t, т
trandafiri 2502 о розы
m
c м
a crizanteme 2503 ii хризантемы
r ч
e cale 2504 b и каллы
: с
л тюльпаны
lalele 2505 u
g c Цветы
е открытого грунта -
Flori de
a cîmp - total 2550 всего
:
d r ăţ в гвоздики
i o то
n a 2551 i м
f Р чи
c ochiul
e boului 2552 сл астры
a е е:
r gherghine 2553 георгины
e а г
lalele 2554 тюльпаны
: л л
narcise 2555 нарциссы
и а
g
з д
l
о и
a
в о
d
i а л

o н у

l о с

e , ы
т
ы
с.
Pagina 54 din 58
Ediția: 03
ш
Revizia: Data: 19 mai 2022
т
у
Precizări pentru completare
Raportul se completează pe baza documentelor de evidenţă primară a producţiei şi înregistrărilor din registrele
contabile.
Este necesar de comparat datele raportului cu datele de vînzare a producţiei pe toate căile, precum şi cu datele
finale ale raportului privind suprafeţele însămînţate conform f. nr. 4-agr., atrăgînd atenţia la precizarea suprafeţelor
însămînţate pe culturi, ţinînd cont de utilizarea lor efectivă.
În cazul dacă suprafaţa recoltată e mai mică decît suprafaţa însămînţată (din cauza pieirii de vară sau din alte
cauze), aceasta se va menţiona în mod special în raport.
Recolta globală se indică în chintale fără zecimală, suprafaţa însămînţată precizată şi suprafaţa totală recoltată - în
hectare fără zecimală, cu excepţia mărimii suprafeţelor pe rîndurile 1302-1319, care se înscrie cu o zecimală.
Pe rîndul 1115 se indică suprafaţa semănăturilor de completare a culturilor cerealiere de toamnă cu culturi de
primăvară şi producţia recoltată de cereale în amestec.
În codurile 1630 şi 1631 se reflectă toate terenurile agricole şi arabile care se află în folosinţă gospodăriei,
(inclusiv terenuri luate în arendă (folosinţă) de la alţi agenţi economici sau cetăţeni şi exclusiv terenuri transmise în
arendă altor deţinători).
Pe rîndurile 2500-2555 vînzarea florilor de cîmp şi teren acoperit se reflectă în mii bucăţi (unităţi întregi fără
zecimale).
Agenții economici care au în proprietate sau în folosință temporară (arendă, înțelegere verbală, etc.)
terenuri agricole pe teritoriul altor unități administrativ-teritoriale (raioane, municipii, UTA Găgăuzia), trebuie
să prezinte raportul în cauză (pentru toate suprafețele de teren din fiecare raion, municipiu, UTA Găgăuzia) la
organul teritorial pentru statistică respectiv după amplasarea terenului.
Întreprinderile care au permis înregistrări eronate în raport sunt obligate să-l corecteze urgent, efectuînd o notă
despre motivele corectărilor la darea de seamă şi să aducă la cunoştinţa organului teritorial pentru statistică datele
corectate.
Conducătorii întreprinderilor, unităţilor structurale, subdiviziunilor poartă responsabilitatea personală de faptele
înregistrărilor eronate din dările de seamă statistice de stat şi sunt atraşi la răspundere conform legislaţiei în vigoare.
Direcţia statistica agriculturii şi mediului

Указания по заполнению
Отчет составляется на основании документов первичного учета продукции и записей в бухгалтерских
книгах.
Необходимо сопоставить данные отчета с данными о проданной продукции по всем каналам реализации, а
также с данными заключительного учета посевных площадей по ф. № 4-сх, обратив внимание на уточнение
посевных площадей по культурам с учетом их фактического использования.
В том случае, если площадь уборки окажется меньше посевной площади (за счет летней гибели посевов
или по каким-либо другим причинам), это необходимо оговорить специальным примечанием к отчету.
Валовой сбор урожая показывается в целых центнерах, уточненная посевная площадь и общая площадь
уборки - в целых гектарах, кроме размеров площадей по строкам 1302-1311, 1313-1319, которые
проставляются с одним знаком после запятой.
По коду 1115 указывается площадь подсева озимых на зерно яровыми колосовыми культурами и их
валовой сбор.
В коды 1630 и 1631 включаются сельхозугодия и пашня, находящиеся в пользовании хозяйства (включая
арендованные (взятые в пользование) у других экономических агентов (или граждан) и исключая земли,
переданные в аренду другим пользователям).
По кодам 2500-2555 продажа цветов открытого и защищенного грунта отражается в тыс. штук (в
целых числах без десятичных знаков).
Экономические агенты, имеющие в собственности или во временном пользовании
сельскохозяйственные земли в других административно-территориальных образованиях (районах,
муниципиях, АТО Гагаузия), должны представлять данный отчёт (по всем площадям земли из каждого

Pagina 55 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
района, муниципия, АТО Гагаузия), соответственному территориальному органу статистики по месту
нахождения земли.
Предприятия, допустившие искажения отчетных данных, обязаны исправить их безотлагательно, сделав
соответствующие примечания к отчету о причинах внесения исправлений и сообщить исправленные
отчетные данные территориальному органу статистики.
Руководители предприятий, структурных единиц, подразделений несут персональную ответственность
за факты искажения государственной отчетности и привлекаются к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
Управление статистики сельского хозяйства и окружающей среды

Pagina 56 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 7 LISTA
culturilor legumicole și productivitatea acestora în cultura irigată

Nr. Productivitatea
Cultura legumicolă
crt. t/ha
1. tomate 60
2. varză 70
3. broccoli 15
4. conopidă 25
5. salată 30
6. ardei 35
7. vinete 60
8. morcov 70
9. sfeclă roșie 50
10. ridiche de lună 15
11. pătrunjel pentru frunze 30
12. pătrunjel pentru rădăcini 15
13. ceapă 60
14. ceapă pentru cozi 12
15. praz 50
16. usturoi 7
17. castravete, fracția pînă la 90 mm 30
18. castravete, fracția peste 90 mm 60
19. pepene verde, pepene galben 45
20. dovlecel 30
21. dovleac 80
22. cartof 45
Productivitatea, pentru fiecare cultură în parte, se va calcula în conformitate cu cantitățile de legume
menționate în factură, raportate la suprafață irigată.

Pagina 57 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 8 Lista secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA
Unitățile
Nr.
Oficiile teritoriale administrative- Numărul de telefon
d/o
teritoriale
1. Secția teritorială Cahul Cahul (0299) 3-31-21
(or. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102) Taraclia
Cantemir
Vulcănești
2. Secția teritorială Chișinău mun. Chișinău (022) 22-03-93
(mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, Ialoveni
162, etaj. 12, bir. 1210) Strășeni
Criuleni
Anenii Noi
Dubăsari
3. Serviciul teritorial Căușeni Căușeni (0243) 2-11-10
(Or. Căușeni, str. Mateevici 9, of. 40) Ștefan Vodă
4. Secția teritorială Edineț Edineț (0246) 2-41-12
(or. Edineț, str. Independenței 88, etaj Briceni
II) Ocnița
Dondușeni
5. Serviciul teritorial Florești Florești (0250) 2-70-22
(or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 63 Soroca
et.3) Șoldănești
6. Secția teritorială Bălți mun. Bălți (0231) 3-56-04
(mun. Bălți, str. Calea Ieșilor, 26, etaj. Glodeni
3) Rîșcani
Fălești
Drochia
Sîngerei
7. Serviciul teritorial Orhei Orhei (0235) 3-32-91
(or. Orhei, str. Ion Creangă, 1) Telenești
Rezina
8. Serviciul teritorial Hîncești Hîncești (0269) 2-36-10
(or. Hîncești, str. Hîncu Mihalcea, nr. Cimișlia
123) Leova
9. Serviciul teritorial Ungheni Ungheni (0236) 2-52-49
(or. Ungheni str. Națională, 7) Călărași
Nisporeni
10. Serviciul teritorial U.T.A Găgăuzia Comrat (0298) 2-97-79
(or. Comrat str. Pobedî, 58) Ceadîr-Lunga
Basarabeasca

Pagina 58 din 58
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022

S-ar putea să vă placă și