Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE

AGENŢIA DE INTERVENŢIE ȘI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ȘI MEDIULUI


RURAL PENTRU ANII 2017-2022

GHIDUL
solicitantului de subvenții aferent
măsurii 5. Servicii de consultanță și formare

Chișinău 2022 (ediția III)

Pagina 1 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
CUPRINS
I. PREVEDERI GENERALE............................................................................................................. 5
II. DESCRIEREA MĂSURII 5. – SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI FOR-MARE ................. 10
III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE SĂ LE ÎNTRUNEASCĂ
SOLICITANTUL DE SUBVENŢII ...................................................................................................... 12
IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII ȘI SUPLIMENTARE CE URMEAZĂ A FI
PREZENTATE DE CĂTRE SOLICITANTUL DE SUBVENŢII ...................................................... 13
V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A SPRIJINULUI
FINANCIAR ......................................................................................................................................... 14
VI. ANEXE ...................................................................................................................................... 15

Pagina 2 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
LISTA ANEXE
ANEXA NR. 1. CERERE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR.........................................15
ANEXA NR. 2. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE ........................................................... 20
ANEXA NR.3. REGISTRUL INSTITUȚIILOR RECUNOSCUTE DE CĂTRE MINISTERUL
AGRICULTURII, DEZVOTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI PENTRU PRESTAREA
SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ÎN
CADRUL MĂSURII 5 DIN „REGULAMENTUL PRIVIND CONDIȚIILE, ORDINEA ȘI
PROCEDURA DE ACORDARE A MIJLOACELOR FONDULUI NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE A AGRICULTURII ȘI MEDIULUI RURAL” ................................................... 23
ANEXA NR.4. SECȚII/SERVICII TERITORIALE ALE AGENȚIEI DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI
PENTRU AGRICULTURĂ .............................................................................................................. 28

Pagina 3 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Stimaţi producători agricoli!
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor
beneficiari ai Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural şi
constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform
cerinţelor specifice ale „Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de
acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului
Rural pentru perioada 2017-2022”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 455 din 21
iunie 2017.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea
dosarului de solicitare a sprijinului financiar pentru proiectul de investiţii, precum și
modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. Ghidul citat,
conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri
nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi,
modelul Cererii de solicitare a sprijinului financiar, al planului de afaceri, ale declarației
pe propria răspundere, precum și alte informaţii utile
realizării proiectului şi completării corecte a IMPORTANT!
documentelor. Ghidul Solicitantului, precum şi Pentru a obţine informaţii
documentele anexate pot suferi rectificări din cauza despre FNDAMR ne puteţi
modificărilor legislative sau procedurale. Varianta contacta direct la
actualizată a ghidului este publicată pe pagina web al secțiile/serviciile teritoriale
ale Agenţiei, prin telefon, e-
Agenţiei şi poate fi accesat la: www.aipa.gov.md.
mail sau pagina de internet –
vezi datele de contact de la
finalul Ghidului
Solicitantului.

Pagina 4 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
I. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Ghid vine în informarea celor interesați de servicii de consultanţă şi formare.


Scopul acestuia constă în facilitarea accesului la informație a
solicitanților/beneficiarilor de subvenții pentru serviciile prestat de către companiile de
consultanță.
Sprijinul financiar nerambursabil și neimpozabil se acordă producătorilor agricoli a
căror cerere de acordare a subvenției a fost evaluată pozitiv și autorizată spre plată de
către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare AIPA).
Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare face parte din Prioritatea III – Sporirea
investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în
infrastructura aferentă întreprinderilor agricole plasate în extravilan.
Principiile de subvenționare și stimulare a investițiilor prevăzute în măsura dată sunt
descrise în Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a
producătorilor agricoli1. În această lege se descriu toate sursele de finanțare și
subvenționare ale submăsurii respective, instituția responsabilă de aprobarea deciziei
cu privire la autorizarea spre plată, criteriile de eligibilitate a solicitanților sprijinului
financiar, procedura de examinare a cererilor de acordare a subvențiilor și achitarea lor,
măsurile de supraveghere a respectării prescripțiilor de subvenționare și alte
particularități specifice procesului de subvenționare.
Organul responsabil de subvenționarea Măsurii 5. Servicii de consultanţă şi formare
este Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) care funcționează în baza
Hotărârii Guvernului nr.20/20192. Agenția are misiunea de a gestiona resursele
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și resursele
partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare și de a realiza măsurile de
intervenție pentru agricultură, în condițiile legii.
Sursele financiare de subvenționare ale submăsurii respective sunt cele ale Fondului
Național pentru Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Modul de distribuire a
mijloacelor Fondului între măsurile/submăsurile de sprijin și pe categorii de producători

1
Legea nr.276 aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de
subvenționare în dezvoltarea agriculturii dezvoltării și mediului rural. Publicat: 03 martie 2017 în Monitorul Oficial nr.
67-71, art. nr.: 93
2
Hotărârea Guvernului nr. 20 din 18.01.19 cu privire la reorganizarea Instituției Publice „Agenția și Intervenție și
Plăți pentru Agricultură”. Publicat: 07 iulie 2017 în Monitorul Oficial, nr. 229-243, art. nr.: 614
Pagina 5 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
agricoli, în funcție de cererile producătorilor agricoli și în conformitate cu prioritățile
și necesitățile economiei naționale se determină de către Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare cu consultarea asociațiilor de profil ale producătorilor agricoli.
Terminologia utilizată pentru submăsura descrisă în acest Ghid sunt următoarele:
activitate agricolă – producţie, creștere sau cultivare de produse agricole, precum şi
prelucrare primară/finită a produselor agricole, mulsul, creșterea şi deținerea animalelor
în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiții agricole şi de mediu;
an de subvenționare – perioadă cuprinsă între 1 noiembrie a anului precedent și 31
octombrie a anului curent;
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură – autoritate administrativă în
subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, responsabilă de
gestionarea eficientă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural,
inclusiv a surselor financiare provenite de la partenerii de dezvoltare;
beneficiar de subvenție – solicitantul subvenției a cărui cerere de acordare a subvenției
a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru achitare de către Agenția de Intervenție şi Plăţi
pentru Agricultură;
companie de consultanță – persoană juridică care prestează servicii de consultanță și
formare a producătorilor agricoli, inclusiv organizații necomerciale care reprezintă
asociațiile profesionale ale fermierilor;
criterii de eligibilitate – condiții obligatorii pentru solicitantul subvenției;
date neveridice – informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de acordare a
subvenției, dar care nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării dosarelor
de subvenţionare sau controalelor;
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural – totalitate a
mijloacelor bugetare, precum și a celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare,
destinate finanțării măsurilor de sprijin;
grant – contribuție financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător
agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziționarea bunurilor (activelor);
investiţie eligibilă – bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător sau în
activitățile de îmbunătățire a calității vieții în mediul rural desfășurate pe teritoriul

Pagina 6 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute
pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din Fondul național de
dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
întreprinderi afiliate – societăți comerciale, întreprinderi, persoane fizice care practică
activitate de întreprinzător (cu excepția grupurilor de producători), ce aparțin
aceluiași/acelorași acționari, persoane sau societăți comerciale care, fără a depinde una
de alta, sunt reunite sub o conducere unică ori sunt conduse de organe alcătuite
majoritar din aceleași persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice;
listă de interdicție a beneficiarilor de subvenții – înscris oficial, întocmit de către
autoritatea responsabilă de administrarea Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, cu scopul de a limita pentru o perioadă de 5 ani
consecutivi accesarea de subvenții de către solicitanți/beneficiari de subvenții care au
admis încălcarea altor condiții asumate prin declarația pe propria răspundere depusă la
dosarul de subvenționare;
măsură de sprijin – direcție principală în agricultură și în mediul rural, susținută
financiar de stat, care contribuie la realizarea unei sau mai multor priorități ale politicii
de dezvoltare agricolă şi rurală, stabilite în Strategia națională de dezvoltare agricolă şi
rurală pentru anii 2014–2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2014;
ordin de plată – document contabil în baza căruia se efectuează transferul resurselor
financiare, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul
republicii;
producător agricol – persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, persoană
juridică (societate comercială, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de
organizare, cooperativă sau întreprindere de stat) care desfășoară activitate agricolă pe
teritoriul țării;
producător agricol micro – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință până la 2 hectare de teren agricol arabil și/sau până la 1 hectar de
teren ocupat de culturi perene sau 1 hectar de legume în câmp deschis, sau 0,1 hectare
de legume pe teren protejat ori până la 40 de capete de bovine sau 50 de capete de
porcine, ovine/caprine și, în orice caz, nu depășește criteriile stabilite pentru
întreprinderea micro prin Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și
mijlocii;

Pagina 7 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
producător agricol mic – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință de la 2 până la 10 hectare de teren agricol arabil și/sau de la 1 până
la 3 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 1 până la 3 hectare de legume
în câmp deschis, sau de la 0,1 până la 0,3 hectare de legume pe teren protejat ori de la
41 până la 100 de capete de bovine sau de la 51 până la 2000 de capete de porcine, sau
de la 51 până la 150 de capete de ovine/caprine și, în orice caz, nu depășește criteriile
stabilite pentru întreprinderea mică prin Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile
mici și mijlocii;
producător agricol mijlociu – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință de la 10 până la 75 de hectare de teren agricol arabil și/sau de la 3
până la 15 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 3 până la 5 hectare de
legume în câmp deschis, sau de la 0,3 până la 1 hectar de legume pe teren protejat ori
de la 101 până la 250 de capete de bovine sau de la 2001 până la 10000 de capete de
porcine, sau de la 151 până la 450 de capete de ovine/caprine și, în orice caz, nu
depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea mijlocie prin Legea nr. 179/2016 cu
privire la întreprinderile mici și mijlocii;
producător agricol mare – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau
posesie și folosință mai mult de 75 de hectare de teren agricol arabil și/sau mai mult de
15 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau mai mult de 5 hectare de legume în
câmp deschis, sau mai mult de 1 hectar de legume pe teren protejat ori peste 250 de
capete de bovine sau peste 10000 de capete de porcine, sau peste 450 de capete de
ovine/caprine;
solicitant - orice persoană juridică sau fizică înregistrată în modul stabilit sau o
autoritate a administrației publice locale de nivel întîi (sate și comune, inclusiv orașe
cu o populație de pînă la 10000 de locuitori cu statut de rezident, conform
recensământului populației și al locuințelor din 2014), definită în Legea nr.764/2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, care depune o
cerere de solicitare a mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a
agriculturii și mediului rural, în conformitate stabilite în măsurile de sprijin
corespunzătoare;
subvenție – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul național
de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru susținerea investițiilor efectuate în
dezvoltarea agriculturii și mediului rural și care corespund criteriilor de eligibilitate;

Pagina 8 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
ABREVIERI UTILIZATE
AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Alimentare
FNDAMR - Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
ST – Subdiviziuni Teritoriale
CC – Companii de consultanţă selectate de MAIA
ASP – Agenția Servicii Publice
SFS – Serviciul Fiscal de Stat
SI ESBS AIPA – Sistem Informațional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de
subvenţii

Pagina 9 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
II. DESCRIEREA MĂSURII 5. – SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI FOR-
MARE

Prin stimularea serviciilor de consultanță și formare se propune dezvoltarea


/consolidarea capacităților producătorilor agricoli în vederea sporirii concurenței și a
productivității produselor agricole pe piețele internă și externă, pentru alinierea treptată
la standardele Uniunii Europene.
Această măsură de sprijin va asigura:
a) stimularea transferului de cunoștințe către producătorii agricoli din zonele rurale;
b) acordarea asistenței pentru agricultori în procesul de aplicare la măsurile de
subvenționare și facilitarea utilizării eficiente a suportului financiar;
c) susținerea producătorilor agricoli, în vederea creșterii competitivității
exploatațiilor lor, pentru adaptarea și conformarea producției la cerințele pieței,
utilizând eficient sprijinul financiar disponibil;
d) oferirea suportului agricultorilor pentru menținerea terenurilor în bune condiții
agricole și de mediu.
Domeniul de acțiune: Mijloacele financiare pentru furnizarea serviciilor de
consultanță se alocă producătorilor agricoli care au beneficiat de servicii de
consultanță pentru:
- instruiri specializate pentru producătorii agricoli care activează în sectorul
agroindustrial, în următoarele domenii: horticultură, fitotehnie, zootehnie,
procesarea produselor de origine animală și vegetală, știința solului, marketing,
management, inclusiv financiar, drept antreprenorial și tehnologii inovaționale,
programele de instruire fiind, în prealabil, coordonate cu Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare;
- elaborarea planului de afaceri, inclusiv asistență consultativă la depunerea cererii
de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale Agenției, în vederea
depunerii tuturor documentelor prevăzute de prezentul Regulament;
- acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente în scopul atragerii
surselor financiare adiționale din proiectele externe ce activează în domeniul
agricol.
Pentru domeniile enumerate mai sus, mărimea subvenției se calculează ca 50% din
valoarea serviciilor prestate, dar nu mai mult de 4 mii lei per beneficiar pe parcursul
unui an de subvenționare.

Pagina 10 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
ATENȚIE: Până la demararea cursurilor de instruire, compania de consultanță
coordonează, în prealabil, cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare programul
de instruire.

IMPORTANT: În perioada de recepționare a dosarelor de subvenționare pentru anul


în curs de subvenționare, un solicitant are dreptul să depună doar un singur dosar de
subvenționare în cadrul unei măsuri/submăsuri de sprijin.

Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de


subvenţionare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăşi suma de 5,0 mil.
lei per beneficiar, cu excepția producătorilor de lapte de vacă, pentru care plafonul
maxim constituie 7,0 mil.lei, iar pentru grupurile de producători valoarea sprijinului
financiar se majorează cu 50% din valoarea subvenţiei autorizate.
Lista solicitanților de subvenții care nu pot accesa sprijin financiar pentru anul în curs
de subvenționare se întocmește de AIPA și se publică pe pagina oficială până la
începerea procedurii de recepționare a dosarelor. Lista acestor producători agricoli se
poate fi accesată la linkul: http://aipa.gov.md/sites/default/files/subma-
suri/ordin%2074.PDF.
Nu se acceptă drept costuri eligibile cheltuielile de transport și diurna.

NOTĂ:
Perioada de depunere a dosarelor de subvenționare este de la 1 februarie și până
la 31 octombrie al fiecărui an în curs de subvenționare.

Pagina 11 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE SĂ LE
ÎNTRUNEASCĂ SOLICITANTUL DE SUBVENŢII

Pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor minime obligatorii specifice este necesar să


prezentați în cadrul ST al AIPA toate informațiile concludente în acest sens, iar
documentele justificative vor susține aceste informații.
Condițiile obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea
depune cererea de solicitare a subvenției la măsura 5. sunt următoarele:
1) nu au restanțe la momentul depunerii cererii de subvenționare la achitarea
impozitelor şi taxelor față de bugetul public național;
2) dovedesc, prin acte confirmative, realizarea investiției (facturi, ordine de plată, acte
de dare în exploatare sau punerea în funcțiune);
3) nu sunt incluși în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții și nu sunt în proces
de insolvabilitate sau lichidare.
NOTĂ: În cazul în care producătorul agricol este inclus în Lista de interdicție a
beneficiarilor de subvenții – cererea de solicitare a sprijinului financiar va fi respinsă
de ST AIPA, fără a fi înregistrată3.
Din momentul autorizării spre plată a cererii de solicitare a sprijinului financiar
producătorilor agricoli beneficiari de subvenții sunt obligați pentru o perioadă de 5
ani:
În cazul încălcării obligațiilor invocate ori al intrării în proces de insolvabilitate sau
lichidare, urmează să restituie suma subvenției, ținând cont de coeficientul inflației și
dobânda de întârziere, calculată în condițiile legii, cu excepția situațiilor de forță
majoră, confirmate în modul stabilit.
Beneficiarii de subvenții sunt responsabili de respectarea criteriilor de eligibilitate,
precum şi de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce rezultă din prevederile declarației pe
propria răspundere (Anexa nr.2) privind veridicitatea datelor și a documentelor
prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nici o
formă investiția supusă subvenționării

3
Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții poate fi accesată la linkul:
http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/ Lista%20de%20interdictie.pdf
Pagina 12 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII ȘI SUPLIMENTARE CE URMEAZĂ
A FI PREZENTATE DE CĂTRE SOLICITANTUL DE SUBVENŢII

Documentele necesare pentru depunerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar


pentru fiecare domeniu din cadrul prezentei submăsuri se expune după cum urmează:
1) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă (Anexa nr.1)
4
, inclusiv declarația pe propria răspundere privind clasificarea producătorului
agricol;
2) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor
prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nici o
formă investiția supusă subvenționării, de utilizare a acesteia conform destinației,
de a nu casa, defrișa plantațiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate
(Anexa nr.2);
3) certificatul de înregistrare al entității;
4) copia de pe contractul de prestare a serviciilor dintre prestator şi producătorul
agricol;
5) copia facturii fiscale în care este indicată valoarea totală a serviciilor prestate;
6) copia ordinului de plată prin care se confirmă achitarea integrală a serviciilor
prestate;
7) copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor
agricoli, cu număr total de la 24-40 de ore;
8) agenda instruirilor și prezentărilor.
În cazul depunerii cererii de retragere a dosarului de subvenționare, examinarea
acestuia se stopează, iar dosarul va obține statut de dosar retras, cu arhivarea lui
ulterioară.
De menționat că, NU pot fi retrase dosarele de subvenționare în privința cărora există
o decizie aprobată (proces-verbal de constatate a iregularităților, act de inspecție) sau
în care au fost constatate iregularități manifestate prin prezentarea datelor denaturate.

4
Anexa menționată poate fi accesată și de pe pagina web al AIPA: http://aipa.gov.md/ro/ghidul-beneficiarului.
Pagina 13 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A
SPRIJINULUI FINANCIAR

Dosarul de solicitare a sprijinului financiar se depune la unul din secțiile/serviciile


teritoriale ale Agenției din raza teritorială în care s-a efectuat investiția (Anexa nr.4).
Se depune de către solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al
solicitantului sau de către un împuternicit, cu confirmarea deținerii împuternicirilor
respective, conform legislației în vigoare.
Solicitantul depune dosarul împreună cu toate documentele specificate în Lista
documentelor din Anexa nr.1. Dosarul se depune sigilat și numerotat, astfel încât să nu
permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare pagină
de către solicitant. Documentele în copii trebuie să conțină mențiunea „conform
originalului” și ștampila ST al Agenției.
Dacă, în urma verificării dosarului de subvenționare sau a investiției, reprezentantul ST
al Agenției constată abateri de la prevederile Regulamentului privind modul de
repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Rurală a Agriculturii și
Mediului Rural care conduc la imposibilitatea examinării în continuare a cererii de
solicitare a subvenției, acesta emite o notificare de înlăturare a neajunsurilor constatate,
pe care o înregistrează în Registrul de evidență a notificărilor. Notificarea este adusă la
cunoștința producătorului agricol contra semnătură sau prin scrisoare recomandată nu
mai târziu de 10 zile de la depunerea dosarului.
Examinarea dosarului se suspendă până la data stabilită în notificarea de înlăturare a
neajunsurilor constatate.
În cazul în care solicitantul de subvenție nu se conformează cerințelor din notificare în
termenele stabilite, Agenția emite un ordin motivat de respingere a cererii de acordare
a subvenției. Ordinul se notifică solicitantului de subvenție prin scrisoare sau prin e-
mail, iar dosarul de subvenționare.

Pagina 14 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 1

Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 111 din 24.06.2017

Formular nr. B001-01


CODUL DOSARULUI ___________________________
PRIORITATEA III. Sporirea investițiilor în infrastructura fizică și cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv
în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan
Măsura 5. Servicii de consultanță și formare
CERERE DE ACORDARE
A SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN ANUL 20___

DATE DE ÎNREGISTRARE
AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI P LĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Secția / Serviciul Teritorial(ă) _______________ Direcția administrare și aprobarea proiectelor


Nr. de înregistrare în Registrul manual Nr. de înregistrare în Registrul manual
_______________________________ _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________20 Data înregistrării ”____” _____________20


Numele/Prenumele funcționarului responsabil Numele/Prenumele funcționarului responsabil
______________________________________ ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Part ea A
1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricol


Denumirea Producătorului agricol
Forma organizatorico-juridică
Cod Fiscal (IDNO)
Data înregistrării de stat
Sediul juridic:Municipiul/raionul
Orașul/satul
Str.
Telefon fix/mobil/fax
E-mail
1.2. Administratorul
Nume şi Prenume
Adresa

Pagina 15 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Telefon fix/mobil/fax
E-mail
Data naşterii
Vârsta
Genul □ Feminin □ Masculin
Cod de identitate (IDNP)
Act de identitate Seria Nr
Eliberat la data/de către
1.3. Reprezentantul legal
Nume şi Prenume
Adresa
Telefon fix/mobil/fax
E-mail
Nr. Procurii Seria
Data eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):


Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3. Investiția este efectuată de către producător agricol:


 producător agricol micro
 producător agricol mic
 producător agricol mijlociu
 producător agricol mare
Atenție! (Se completează conform anexei la cerere, prin care producătorul agricol declara pe propria răspundere!!!!)

4. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producătorul


agricol este membru
IDNO/ Denumirea
asociației
Nr. certificatului/ data
eliberării

5. Informaţii privind contul bancar al Solicitantului


Denumirea băncii
Filiala/Adresa băncii
Codul băncii
Contul solicitantului IBAN

6. Totalul terenurilor agricole deținute de către producătorul agricol


7.1. Totalul terenurilor agricole, ha
7.2. Terenuri deținute în proprietate, ha
7.3. Terenuri deținute în arenda, ha

Part ea B
Pagina 16 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
II. DATE DESPRE PROIECT

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a serviciilor prestate, (max. 200 caractere)

7.1 Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei


7.2 Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fără
TVA, costuri/bunuri neeligibile - conform pct. 10 al
regulamentului), lei
9.3. Suma sprijinului solicitat (lei)
(Se calculează conform fișei de calcul, anexată la cerere și se
indică suma sprijinului total solicitat, inclusiv suma subvenției
majorate )

Part ea C

10. DATE DESPRE SERVICIILE PRESTATE


 instruiri specializate  elaborarea planului de  acordarea suportului la
afaceri, inclusiv elaborarea pachetului de
asistență consultativă la documente ( în cadrul
depunerea cererii programelor externe)

10.2 Denumirea Companiei de consultanță


10.3 Adresa companiei
10.5 Data încheierii contractului
10.6 Numărul contractului
10.7 Suma serviciilor contractate
10.8 Suma achitată

Data “____”_________________20___ ___________________________________


(Numele, Prenumele solicitantului)

_________________________________ ____________________________________
(Semnătura)
L.Ş.

Pagina 17 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE
Confirmat

documentelor în
prin
Confirmat
semnătura
Ordinea

dosar
prin
Lista documentelor Paginile funcţionarului
semnătura
care
solicitantului
înregistrează
cererea
Documente obligatorii
1 Cererea de acordare a sprijinului financiar
Copia de pe certificatul de înregistrare (pentru
2
gospodăriile țărănești)
Declarația de constituire (pentru gospodăriile
3
țărănești)
Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea
4
datelor şi a documentelor prezentate (formular tipizat)
Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol
5 este membru al unei asociaţii profesionale de profil
şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs
Copia de pe situațiile financiare pentru anul precedent
celui de gestiune, pentru persoanele juridice, iar în
cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă
6
unificată formularul UNIF 18/VEN12 (cu excepția
producătorilor agricoli înființați în anul în curs de
subvenționare)
Documente suplimentare
Copia de pe contractul de prestare a serviciilor, dintre
7
prestator şi producătorul agricol
Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul
8 de instruire a producătorilor agricoli cu număr total de
la 24-40 ore
9 Agenda instruirilor și prezentările
Copia de pe documentele primar contabile cu
10
indicarea valorii totale a serviciilor prestate (facturi)
Copia de pe ordinele de plată privind achitarea
integrală, confirmat prin ștampila băncii
11
emitente(inclusiv a avansului, indiferent de mărimea
şi data achitării lui)

_______________________________________ __________________________________________
Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cererea

_______________________________________ __________________________________________
Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea
L.Ș. L.Ș.

Pagina 18 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexă
la Cererea de solicitare a sprijinului financiar

Declarație pe propria răspundere privind clasificarea producătorului agricol

Prin această declarație, subsemnatul (nume, prenume), în calitate de (se indică funcția de
administrator/reprezentant legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante), IDNO
_______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor
fondului de subvenționare a producătorilor agricoli cunoscând prevederile legii penale cu privire
la falsul în declarații, declar deținerea în cadrul exploatației agricole următoarele bunuri și active:

□ Producător agricol micro


Teren arabil (până la Culturi perene Legume în câmp Legume pe
2 ha) (până la 1 ha) deschis (până la 1 ha) teren protejat
(până la 0,1 ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine (până la 40 Porcine (până la 50 Ovine/caprine (până


capete) capete) la 50 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete
Numarul angajaților Cifră anuală de afaceri Active totale (până
(până la 9) (până la 9 mil de lei) la 9 mil de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei _________________


__lei

□ Producător agricol mic


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe
(2-10 ha) (de la 1 ha-3ha) deschis (de 1ha - 3 ha) teren protejat
(de la 0,1-0,3
ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine Porcine Ovine/caprine(de la


(de la 41-100 capete) (de la 51-2000 capete) 51-150 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale (până la


la 10-49 angajati) (până la 25 mil de lei) 25mil de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei __________________


_lei

□ Producător agricol mijlociu


Pagina 19 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe
((de la 10 – 75 ha) (de la 3 – 15ha) deschis (de 3ha - 5 ha) teren protejat
(de la 0,3 – 1 ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ _____ha _____ha _____ha _____ha

Bovine Porcine Ovine/caprine


(de la 101-250 capete) (de la 2001- 10000 capete) (de la 151-450 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale (până la


la 50-249 angajati) (până la 50 mil de lei) 50mil de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei __________________


_lei

□ Producător agricol mare


Teren arabil Culturi perene Legume în câmp Legume pe teren
(mai mult de 75 ha) (mai mult de deschis (mai mult de 5 protejat
15ha) ha) (mai mult de 1
ha)
SUPRAFAȚA TOTALĂ : _____ha _____ha _____ha _____ha
Bovine Porcine Ovine/caprine
(peste 250 capete) (peste 10 000 capete) (peste 450 capete)
EFECTIV DE ANIMALE __________capete _________capete _________capete

Numarul angajaților (de Cifră anuală de afaceri Active totale


peste 249) (peste 50 mil de lei) (peste 50 mil de lei)

Conform Legii 179/2016 _______________ ________________lei __________________


_lei

Nota! !! ! Doar după com pletarea tuturo r ru bricilor, producătorul agri col va
putea fi clasifica t ca producăto r agricol m icro/m ic/m ijlociu/m are.

În cazul în care datele indicate în prezenta declarație nu sunt veridice, sunt de acord ca
investiția efectuată să fie declarată neeligibilă subvenționării și mă oblig să restitui, în termen de
15 zile calendaristice din momentul comiterii încălcării, suma subvenției acordate, coeficientul
inflației şi dobânda de întârziere calculată conform legislației, cu excepția impedimentelor
justificate, confirmate în modul stabilit

Data Semnătura solicitantului/reprezentantului legal


__________________ _____________________

Pagina 20 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 2

Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 67 din 15.04. 2022

Anexa nr. 2
la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
nr. 111 din 24.06.2017

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE


privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de menținere a
criteriilor de eligibilitate
Prin această declarație, subsemnatul (nume, prenume), în calitate de (se indică funcția de
administrator/reprezentant legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante), IDNO
_______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului de
subvenționare a producătorilor agricoli pentru măsura de sprijin
_____________________________________________________________________________,
cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații:

1. Declar că toate informațiile din cererea de acordare a sprijinul financiar precum și


documentele anexate la dosar sunt veridice și mă angajez să respect condițiile prevăzute în legislația în
vigoare cu privire la subvenționarea producătorilor agricoli și pe cele legate de proiectul anexat și să
furnizez periodic la cererea colaboratorilor Agenției documentele justificative necesare.
2. Declar că __________________________________________nu se află în proces de
(denumirea completă a întreprinderii solicitante)

insolvabilitate sau procedură de dizolvare cu lichidare.


3. Declar că mijloacele financiare provenite din creditul agricol, pentru care solicit sprijin
financiar conform Submăsurii nr. 1.7 sau 1.7.1, au fost folosite exclusiv pentru achiziționarea
următoarelor bunuri/servicii5: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
4. Declar că materialul de acoperire, pentru care solicit sprijin financiar conform Submăsurii
nr. 1.1, corespunde prevederilor pct. 18 al Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor
Fondului Național de Dezvoltare Rurală a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 455/2017 (este de cel puțin 150 microni)6.
5. Declar că îmi dau acordul privind accesarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de
către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
6. Declar că valoarea investiției eligibile în cadrul măsurii pentru care solicit sprijin
financiar,_______________________ porțiune de grant.
(conține/nu conține)

În cazul în care investiția pentru care se solicită subvenție conține porțiune de grant, aceasta
constituie suma de ____________________________________ lei și a fost oferită prin intermediul
________________________________________________________________________________.
(Denumirea instituției/organizației care a oferit grantul)

5
Se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.7
6
Se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.1
Pagina 21 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
7. Declar pe propria răspundere că în conformitate cu Clasificatorul Legii 276/2016, mă
încadrez în categoria de producător:
 Micro
 Mic
 Mijlociu
 Mare
8. Declar pe propria răspundere că costul bunurilor depuse spre subvenționare nu au fost
majorate în scopul obținerii frauduloase a subvenției.
9. Declar că adresa electronică indicată în cererea de acordare a sprijinului financiar este
veridică, funcțională și verificată de către subsemnatul cel puțin o dată pe săptămână și accept ca toată
informația livrată de către Agenție la poșta electronică să fie consideră oficială și recepționată, iar în cazul
modificării acesteia mă oblig să anunț Agenția.
10. Declar că mi-au fost aduse la cunoștință prevederile Declarației de politică anti-mită a
Agenției, care impune o cultură de toleranță zero față de actele de corupere și, totodată, prevederile art.
324 și 325 din Codul penal.

Angajamente:
1. Mă angajez de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nici o formă investiția supusă
subvenționării, precum și bunul imobil în/pe care a fost efectuată investiția (cu excepția
moștenirii/succesiunii în drepturi și obligații, întocmite în modul stabilit, precum și în cazurile asociațiilor
utilizatorilor de apă pentru irigații), de a nu casa, defrișa sau de a menține plantația multianuală în stare
fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, conform perioadelor de timp specificate la pct.11
și 111 din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455/2017, precum și să respect
criteriile de eligibilitate în dependență de măsura/sprijinul accesat.
2. Mă angajez să asigur utilizarea conform destinației a investiției pentru care se acordă sprijin
financiar, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planul de afaceri.
3. Mă angajez să întrețin obiectul investiției, în conformitate cu cele mai bune practici în
domeniul vizat, în vederea asigurării protecției mediului, siguranței alimentelor, sănătății animalelor şi
plantelor.
4. Mă angajez să asigur toate condițiile pentru efectuarea adecvată a acțiunilor de monitorizare
post-inspecții de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției, în limita termenului prevăzut conform
Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii
și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455/2017, inclusiv să asigur accesul la locurile şi
spațiile unde a fost efectuată investiția obiect al subvenționării, la documentele ce au stat la baza efectuării
şi dezvoltării acestei investiții, etc.
5. Mă angajez să prezint în termen de cel mult 5 zile informația şi documentele solicitate în
cadrul verificărilor efectuate de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției referitoare la obiectul
investiției pentru care a fost acordat sprijinul financiar.
6. Mă angajez să informez Agenția fără întârziere, într-un termen de cel mult 10 zile, la apariția
oricărei modificări survenite în realizarea adecvată a obiectivelor și indicatorilor aferente investiției supuse
subvenționării.
7. Mă angajez să asigur, conform contractului obținerea și menținerea certificatului
HACCP/GlobalGap/GMP/ISO care au stat la baza evaluării cererii de acordare a sprijinului financiar.
8. Mă angajez să informez Agenția și să restitui integral sprijinul financiar acordat, dacă pentru
investiția subvenționată am obținut ulterior granturi din partea unităților de implementare a proiectelor de
asistență externă. În cazul în care valoarea grantului primit este mai mică decât valoarea subvenției
acordate, mă oblig să restitui doar mijloacele financiare în cuantum proporțional mărimii grantului primit.
Pagina 22 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Mă angajez să restitui mijloacele financiare invocate în prezentul punct într-un termen de 15 zile
calendaristice de la data transferării grantului de către unitatea de implementare a proiectelor de asistență
externă.
9. Mă angajez ca, în termen de 15 zile de la data primirii subvenției, să aplic materiale de
vizibilitate la/pe obiectul investiției, conform modelelor aprobate, precum și să le întrețin în stare lizibilă.
De asemenea, voi informa reprezentanții subdiviziunilor teritoriale, în scris sau prin intermediul poștei
electronice, despre aplicarea materialelor de vizibilitate, prin prezentarea fotografiilor corespunzătoare.
10. Mă angajez să nu comit acțiuni de corupere activă și să reclam conducerii Agenției și/sau
organelor de drept competente cazurile de corupere pasivă sesizate în legătură cu accesul la mijloacele
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
11. În cazul în care nu respect angajamentele asumate prin prezentul document, sunt de acord ca
investiția efectuată să fie declarată neeligibilă subvenționării și mă oblig să restitui, în termen de 15 zile
calendaristice din momentul comiterii încălcării, suma subvenției acordate, coeficientul inflației şi
dobânda de întârziere calculată conform legislației, cu excepția impedimentelor justificate, confirmate în
modul stabilit.

Data Semnătura solicitantului


__________________ _____________________

E-mail___________________________

NOTA: SE COMPLETEAZĂ OBLIGATORIU

Pagina 23 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 3 Lista companiilor de consultanță selectate de MAIA

Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
1. Federația Națională a Fermierilor din or. Chișinău, str. 022-210188 fnfmoldova@gmail.md Vasile
Moldova Gheorghe Coșbuc, 11 022-210189 Mîrzenco
2. Federația Agricultorilor din Moldova or. Chișinău, bd. Ștefan 022-235698 farm@agrofarm.md Aurelia
„FARM” cel Mare, 123V, 022-235696 abondari@agrofarm.md Bondari
068882205 ihurmuzachi@agrofarm.md
vpojoga@agrofarm.md
2.1 Asociația Obștească „Orhconsinfo”, or. Orhei, 0235-24955 orhei@agroinform.mf Grozavu Vera
Orhei str.V.Mahu, 141 079935799
2.2 Asociația Obștească Centrul pentru or.Ungheni, str.Națională, 0236-27415 ungheni@agrofarm.md Radu Maria
Inițiativă Privată, Ungheni 7, et. 5, of. 506
2.3 Asociația Obștească „Nis-Agroinform”, or. Nisporeni, 0264-23857 nisporeni@agrofarm.md Ionel Petru
Nisporeni Str. Suveranității 2, of. 069926550
307
2.4 Asociația Obștească „Cutezătorul”, Or.Fălești, 0259-22571 falesti@agrofarm.md Cimpoieș
Fălești Str.Stefan cel Mare, 50, 069008119 Victor
of. 127
2.5 Asociația Obștească „Centrul de Or. Hîncești, 0269-25355 hincești@agroinform.md Rotaru Maria
Extensiune în Agricultură”, Hîncești Str.Mihalcea Hîncu, 123, 0269-23408
of.62 A
2.6 Asociația Obștească „AGRO-CONS”, Or.Drochia, 0252-27032 drochia@agroinform.md Cociu
Drochia Str.Independenței,48 069326776 Veronica
2.7 Asociația Obștească ”Fermer- Or.Cantemir, 0273-22853 cantemir@agrofarm.md Botez Lilia
Agroinform”, Cantemir Str.Trandafirilor, 2, 078773463
bir.408
2.8 Asociația Obștească „Centrul de Business Or.Cahul, 0299-21413 cahul@agrofarm.md Nebunu
din Cahul” Str.Independeței, 6, of. 079090270 Anatolie
105

Pagina 24 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
2.9 Asociația Obștească „Asociația Femeilor Or.Rîșcani, 0256-24584 riscani@agrofarm.md Guțu Natalia
de Afaceri din Sectorul Rural”, Rîșcani Str.Independenței, 44, of. 069079179
12
2.10 Asociația Obștească „AGROINFORM”, Or.Edineț, 0246-24384 edinet@agroinform.md Finiuc
Edineț Șos.Bucovinei, 37 069161639 Tatiana
2.11 Asociația Producătorilor Agricoli Or. Soroca, str. Ștefan cel 069979775 soroca@agroinform.md Marchitan
„Teragronord” Mare, 27 a/5 069021249 Maria
3. ,,ProConsulting” SRL or. Chișinău, str. 022-210089 office@proconsulting.md; Anatolie
Mitropolit Petru Movilă, apalade@proconsulting.md Paladi
23/9, of.4
4. Asociația obștească ,,MEGA” mun. Chișinău str. M. 022-317370 zagorodniuc_v@mail.ru Vasile
Eminescu 27, of.01 079-507432 Zagorodniuc
5. Asociaţia Patronală Alianţa Lanţului or. Chişinău, bd. Grigore 079988488 info@movca.or Alexei Micu
Valoric în Agricultura Ecologică din Vieru 28, MD-2005 078228877
Moldova. MOVCA
6. Asociația Producătorilor și or. Chișinău, str. Sfgatul 022-237549 apesm@gmail.com Eudochim
Exportatorilor Struguri din Republica Țării 27, of. 48 069075568 Ungureanu
Moldova 067308377
7. Asociaţia Republicană a Or. Chișinău 022-210085 uniagroprotect@gmail.com Valeriu
Producătorilor Agricoli bd. Ștefan cel Mare, 162, 022-210658 Mironescu
UniAgroProtect bir.1309-1311
8. AO ProEntranse Or. Ialoveni, str. 022-233733 proentranse@gmail.com Ion Lupașco
Alexandru cel Bun, 5/3,
of. 101
9. Asociaţia Naţională de Turism Rural, or. Chişinău, str.Serghei 22237823 antrec@moldova-tourism.md Svetlana
Ecologic şi Cultural din Republica Lazo 13 79237823 Lazăr
Moldova 069104014
10. Asociaţia Obştească Asociaţia Or.Chişinău Bd.Ştefan cel 061000505 aoanarm@gmail.com Ion Maxim
Naţională a Apicultorilor din Mare şi Sfînt 200
Republica Moldova
11. Asociaţia Obştească Pomuşoarele or.Chişinău, str.Mirceşti 079031489 pomuşoarele.moldovei@ Aneta
Moldovei 42, of. 403 gmail.com Ganenco

Pagina 25 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
12. Institutul Științifico - Practic de r-nul Anenii Noi, s. 0223-59350 Izmv56@mail.ru Oleg Mașner
Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Maximovca 0223-59351
veterinară
13. East-Europe Consulting Associates or. Chişinău, str.A.Doga 062024448 vrailean@yahoo.com Vladislav
SRL 28A, of 23 vlad@eeca-consulting.com Railean

14. SRL Bizconcept mun.Chişinău, or. 069919770 info@bizconcept.md Ana Capmaru


Durleşti, Str.A.Donici, 52

15. Business Inteligent Services SRL or. Chişinău, 022278701 bis@bis.md Valeriu Lazăr
str.Bernardazii,nr. 53 of 4 022275418

16. Asociația Patronală Asociația Mun. Chișinău, str. 068090046 carolinalinte@yahoo.com Carolina
Națională a Producătorilor de Lapte și Muncești 121A asociatiapatronala_lapte@mai Linte
Producere Lactate „LAPTE” l.ru
17. SRL „AGRI-SMART” Mun. Chișinău. Or. 076003242 popa_gicu@mail.ru Popa
Durlești, str. Caucaz 70 Gheorghe

18. SRL Magazin Financiar Or. Chișinău, str. Mircea 069966599 gmunteanu1983@gmail.com Munteanu
cel Bătrân 8/1, of. 61 Grigore

19. SRL Anastasia „Trading and Services” Chișinău, str. Calea Ieșilor 069533204 anastasiatradingl@gmail.com Dodica
51/2, ap. 11, MD - 2069 Dimitrii

20. SRL „Intelligent Business Advisory” Chișinău, str. Sfatul Țării 060003238 interim.iba@gmail.com Cazacu
51, ap. (of.) 10, MD - Adrian
2012
21. IP Colegiul de Medicină Veterinară și Rl. Edineț, s. Brătușeni 024675594 zoobrat@mail.ru Frecăuțeanu
Economie Agrară 069335493 Ghenadie

22. IP Școala Profesională din Bubuieci Com. Bubieci, str. 022414971 spbubieci@yahoo.com Sajin Zinaida
Livezilor 25/2, mun. 022414879
Chișinău
Pagina 26 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Telefon de Director
Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică Adresa de e-mail
contact/fax instituție
23. Camera de Comerț și Industrie a Mun. Chișinău, bd. Ștefan 022221552 camera@chamber.md Sergiu Harea
Republicii Moldova cel Mare 151 022234425

24. AO „Agroconsult” Or. Taraclia, str. 28 Iunie, 029424403 Bozbei2591@mail.ru Bozbei Ivan
nr. 16 069727369

Pagina 27 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022
Anexa nr. 4 Lista secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA
Unitățile
Nr.
Oficiile teritoriale administrative- Numărul de telefon
d/o
teritoriale
1. Secția teritorială Cahul Cahul (0299) 3-31-21
(or. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102) Taraclia
Cantemir
Vulcănești
2. Secția teritorială Chișinău mun. Chișinău (022) 22-03-93
(mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, Ialoveni
162, etaj. 12, bir. 1210) Strășeni
Criuleni
Anenii Noi
Dubăsari
3. Serviciul teritorial Căușeni Căușeni (0243) 2-11-10
(Or. Căușeni, str. Mateevici 9, of. 40) Ștefan Vodă
4. Secția teritorială Edineț Edineț (0246) 2-41-12
(or. Edineț, str. Independenței 88, etaj Briceni
II) Ocnița
Dondușeni
5. Serviciul teritorial Florești Florești (0250) 2-70-22
(or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 63 Soroca
et.3) Șoldănești
6. Secția teritorială Bălți mun. Bălți (0231) 3-56-04
(mun. Bălți, str. Calea Ieșilor, 26, etaj. Glodeni
3) Rîșcani
Fălești
Drochia
Sîngerei
7. Serviciul teritorial Orhei Orhei (0235) 3-32-91
(or. Orhei, str. Ion Creangă, 1) Telenești
Rezina
8. Serviciul teritorial Hîncești Hîncești (0269) 2-36-10
(or. Hîncești, str. Hîncu Mihalcea, nr. Cimișlia
123) Leova
9. Serviciul teritorial Ungheni Ungheni (0236) 2-52-49
(or. Ungheni str. Națională, 7) Călărași
Nisporeni
10. Serviciul teritorial U.T.A Găgăuzia Comrat (0298) 2-97-79
(or. Comrat str. Pobedî, 58) Ceadîr-Lunga
Basarabeasca

Pagina 28 din 28
Ediția: 03
Revizia: Data: 19 mai 2022

S-ar putea să vă placă și