Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT.......

SCOALA Gimnaziala LISA DIRECTOR

Graficul şi tematica şedinţelor Consiliului Profesoral


Anul școlar2022-2023

DATA TEMA RĂSPUNDE


Septembrie 1. Alegerea secretarului CP 2022-2023; Directorul,
2022 2. Aprobarea tematicii ședințelor Consiliului profesoral pentru anul şcolar 2022-2023; Consilierul de etică,
3. Prezentarea noutăților cuprinse în noul ROFUIP; CMDFCD
4. Aprobarea raportului privind situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi
corigenţe;
5. Prezentarea Planului managerial pentru anul şcolar 2022-2023;
6. Dezbaterea organigramei şcolii pentru anul şcolar 2022-2023;
7. Prezentarea structurii anului şcolar 2022-2023;
8. Dezbaterea şi avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare;
9. Prezentarea Regulamentului Intern;
10. Prezentarea/dezbaterea Codului de etică ;
11. Avizarea participării cadrelor didactice la programe de dezvoltare profesională în anul școlar
2022-2023;
12. Alegerea reprezentanţilor CP în consiliul de administraţie;
13. Alegerea reprezentanţilor CP în CEAC;
14. Prezentarea Fișei postului pentru cadrul didactic în anul școlar 2022-2023;
15. Validarea fişei de evaluare a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru anul
şcolar 2022-2023;
Octombrie 1. Dezbaterea și validarea Raportului privind starea şi calitatea educaţiei în anul şcolar 2021-2022; Directorul,
2022 2. Dezbaterea RAEI pentru anul şcolar 2021-2022; Responsabilul CEAC,
3. Aprobarea programului anual de activitate al comisiei pentru curriculum; Comisia pt. Curriculum,
4. Aprobarea programului/calendarului activităţilor extracurriculare 2022-2023; CPPE
Noiembrie 1. Avizarea Proiectului planului de şcolarizare 2023-2024; Directorul,
2022 2. Dezbaterea probleme legate de conținutul/organizarea procesului educațional din unitatea de CMDFCD,
învățământ și propune măsurilor de optimizare a acestuia consiliului de administrație; CEAC
3 .Prezentarea în CP a situației centralizate privind acumularea numărului de CPT pentru cadrele
didactice încadrate în unitatea de învățământ;
3. Prezentarea interpretării chestionarelor pentru măsurarea satisfacției personalului didactic.
Decembrie 1. Dezbaterea planului de acţiune pentru ameliorarea rezultatelor şcolare; Directorul,
2022 2. Dezbaterea şi aprobarea propunerilor Comisiei pentru curriculum privind CDŞ în anul şcolar 2022- Comisia pentru
2023. curriculum
Ianuarie 1. Aprobarea încadrării titularilor în anul şcolar 2022-2023; Directorul,
2023 2. Avizarea componenţei Comisiei de mobilitate 2023; Comisia pentru
3. Avizarea ofertei de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar 2023-2024; curriculum

Februarie 1. Avizarea completării normelor didactice; Directorul,


2023 2. Avizarea componenței echipei de coordonare a Programului național „Școala altfel” – 2023;
Martie 1. Aprecierea sintetică a Consiliului profesoral privind cererile de gradaţii de merit; Directorul
2023
Aprilie 1.Dezbaterea planului de măsuri pentru pregătirea elevilor în vederea susţineriiEN/BAC 2023; Directorul
2023
Mai 2023 1. Dezbaterea Raportului privind desfășurareaProgramului naţional “Şcoala Altfel” – 2023; Directorul
2. Măsuri organizatorice pentru finalizarea anului şcolar;
Iunie 1.Aprobarea raportului privind situaţia şcolară anuală prezentat de fiecare profesor pentru Directorul,
2023 învățământul primar/diriginte la sfârşitul anului școlar 2022-2023; Responsabilul CEAC
2Validarea notelor la purtare mai mici de 7 și a calificativelor la purtare mai mici de „bine“, pentru
elevii din învățământul primar;
2. Stabilirea/validarea propunerilor privind acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru
personalul didactic din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
3. Prezentarea gradului de satisfacţie a elevilor şi părinţilor faţă de calitatea educaţiei furnizate în
anul școlar 2022-2023.

TEME OCAZIONALE

Tema Responsabil
Avizarea revizuiriiplanului de dezvoltare instituțională al unității de învățământ și propunerea acesteia consiliului de Directorul
administrație, spre aprobare.

Validarea/aprobarea, după caz, sancțiunilor disciplinare aplicate elevilor care săvârșesc abateri, potrivit prevederilor Directorul
statutului elevului, ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ și RCOFUIP;
Dezbaterea, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, a proiector de acte Directorul
normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului național
de învățământ, și formularea propunerilor de modificare sau de completare a acestora

Stabilirea propunerii de eliberare din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

Director,
Prof. ……………………………….

S-ar putea să vă placă și