Sunteți pe pagina 1din 7

APROB

Șef direcție Nina STERPU

Planul de activitate

a Direcţiei Învăţământ Tineret şi Sport Nisporeni

SEPTEMBRIE 2021
Nr. Activităţi planificate Obiective Termen de Responsabil
d/o realizare
I. Management
1. Consiliul de administraţie:
1. Cu privire la respectarea Metodologiei privind înscrierea Popescu T.
elevilor în clasa I-a, anul de studii 2021-2022.
24 septembrie 2021 Marian R.
2. Cu privire la rezultatele admiterii în liceu, anul de studii 2021-
Monitorizarea
2022.
implementării actelor
3. Cu privire la respectarea HG cu referire la școlarizarea reglatorii elaborate;
Lupea P.
obligatorie a copiilor de 5-7 ani, 7-16 ani. Lungu V.
2. Monitorizarea punerii în aplicare a Reglementărilor speciale Pe parcursul lunii Colaboratorii
privind organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul direcţiei
epidemiologic COVID -19
3. Examinarea petiţiilor, oferirea răspunsurilor în termen Respectarea legii Pe parcurs lunii Colaboratorii
petiționarului DITS
4. Perfectarea documentației pentru deținerea statutului de tânăr Documentaţie perfectată în Guțu Viorica
Pe parcursul lunii
specialist. termen
5. Repartizarea manualelor şi întocmirea documentaţiei financiare Respectarea termenului Conform graficului Crăciun N.
6. Tarifierea cadrelor didactice în instituțiile de învățământ. Respectarea actelor Conducătorii de
Pe parcursul lunii
reglatorii instituții
7. Recrutarea specialiștilor cu capacități vocaționale în predarea Asigurarea cu cadre Andronache M.
Pe parcursul lunii
activităților extrașcolare. competente în domeniu Damir C.
8. Completarea bazei de date a copiilor cu CES după categorii de Evidența copiilor cu Pe parcursul lunii Drumea O.
dizabilitate, la nivel de instituție școlară și preșcolară și cerințe educaționale
evidența lor. speciale
II. Formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale
1. Şedinţă de informare cu conducătorii instituţiilor de
învăţământ: Asigurarea organizării Joi, 09 septembrie Marian R.
1. Discutatarea Programului de ghidare și consiliere a cadrelor calitative a procesului
didactice și de conducere. educaţional Andronache M.
2. Elaborarea Politicii de protecție a copilului la nivel
instituțional
2. Şedinţă de informare şi îndrumare metodologică cu Informare, cosiliere,
directorii adjuncţi: Îndrumări metodologice Marian Rodica
1. Cu privire la organizarea procesului educaţional în anul de
studii 2021-2022. Reglementări speciale în contextul
epidemiologic COVID-19 Miercuri, 08 Marian R.
2. Instrucțiunea cu privire la procesul de selectare și organizare septembrie
a disciplinelor opționale în învățământul general. Andronache M.
3. Repere metodologice privind organizarea activităţilor de
formare la elevi a comportamentului responsabil în caz de Lungu V.
situaţii excepţionale şi/sau de risc
3. Seminar metodologic (învățământ primar): Miercuri, 29
Implementarea curriculumului la limba şi literatura Dezvoltarea competențelor septembrie Popescu Tatiana
română.din perspectiva ECD. profesionale
4. Atelier republican de formare a cadrelor didactice care Marți, 07 septembrie Lungu V.
predau disciplina Educație pentru societate, clasa a VIII-a. 14.00
5. Seminar republican cu privire la prezentarea proiectului Joi, 02 septembrie Andronache
Ghidului de aplicare practică a mecanismului de cooperare Prezentarea proiectului de 2021 Maria
intersectorială în baza Instrucțiunilor privind mecanismul aplicare a ghidului ora 09.00-13.30 Marian Sabina
intersectorial de cooperare pentru cazurile de VNET (HG
nr.270/2014)
6. Seminar „Abordarea teoretico-practică a copiilor cu cerințe Dezvoltarea competențelor Septembrie Specialiștii SAP
educaționale speciale” la lecțiile de educație fizică. de lucru individualizat cu
copii cu CES
7. Asistență metodologică echipei PEI cu privire la elaborarea și Corectitudinea elaborării Septembrie Specialiștii SAP
implementarea Planului Educațional Individualizat a elevilor cu planurilor educaționale
probleme de auz din IP Gimnaziul ,,Valeriu Dumbravă ” individualizate
Ciorești;
8. Curs online „Identificarea și evaluarea tipurilor de anxietate” Dezvoltarea competențelor 15.09.21 Pahome L.
profesionale 16.09.21 Chetraru A.
ora 10-14
9. Instruire online în cadrul Proiectului Mensana ,,Tulburările de Dezvoltarea competențelor 08.09.21 Drumea O.
opoziție și de conduită”. profesionale 22.09.21
ora 13-17
10. Masă rotundă pentru cadrele didactice debutante: Consilierea pedagogică și Vineri, 17
Provocările didactice – pași spre o carieră de succes. metodică a cadrelor septembrie Marian R.
didactice debutante
III. Activități de elaborare a politicilor educaționale
1. Elaborarea și discutarea proiectului Programului de ghidare și Până la 08 Colaboratorii
consiliere a cadrelor didactice și de conducere. septembrie DITS
2. Elaborarea Planului de acțiuni pentru prevenirea și Elaborarea și aprobarea Până la 20 Lungu V.
combaterea abandonului și absenteismului școlar, pentru anul politicilor educaționale seoptembrie Drumea O.
de studii 2021 – 2022.
3. Elaborarea Strategiei rationale de tineret 2021- 2027. Pe parcursul Ion Susanu Ion
IV. Activități de promovare a politicii incluzive
1. Analiza dosarelor copiilor înaintate spre evaluare complexă Selectarea instrumentelor septembrie Specialiștii SAP
de evaluare
2. Evaluarea complexă a dezvoltării copilului (la solicitare): Identificarea necesităților septembrie Specialiștii SAP
IP Gimnaziul ,,Alexandru cel Bun” Vărzărești, Grădinița-creșă copiilor
„Albinuța” Vărzărești, IP Gimnaziul Bursuc.

3. Completarea și transmiterea rapoartelor de evaluare a Elaborarea recomandărilor septembrie Specialiștii SAP


dezvoltării copilului în instituțiile educaționale: IP Gimnaziul Realizarea planului
,,Alexandru cel Bun” Vărzărești Grădinița-creșă „Albinuța” educațional individualizat
Vărzărești. Ședințe cu președinții și membrii CMI, CDS și
cadrele didactice de la discipline.
4 Reevaluarea dezvoltării copiilor cu CES: IP Gimnaziul Milești, Identificarea septembrie Specialiștii SAP
IP Gimnaziul Bursuc progreselor/regreselor
copiilor cu cerințe
educaționale speciale.
5. Completarea și transmiterea rapoartelor de reevaluare a Elaborarea recomandărilor septembrie Șef SAP
dezvoltării copilului în instituțiile educaționale. Ședințe cu și concluziilor finale. Specialiştii SAP
președinții și membrii CMI, CDS și cadrele didactice de la
disciplinele din instituțiile nominalizate.
6. Asistență educațională copiilor cu probleme în dezvoltare Dezvoltarea motivației septembrie Bouroș Ion
(conform cererilor parvenite, graficului elaborat lunar și la pentru învățare Pahome L.
solicitare).
7. Consilierea părinților, cadrelor didactice, (conform cererilor Prevenirea/depășirea septembrie Rotaru N.
parvenite, graficului elaborat și la solicitare). dificultăților de învățarea Bouroș I.
Drumea O.
8. Asistență psihopedagogică copilului aflat în dificultate Dezvoltare personală septembrie Pahome L.
( conform graficului, la solicitare). Drumea O.
9. Asistență kinetoterapeutică a copiilor cu dizabilități Corecții kinetoterapeutice septembrie Ciochină T.
fizice/neuromotorii, (conform cererilor parvenite).
10. Oferirea asistenței kinetoterapeutice privind măsurile de Intervenția septembrie Ciochină T.
intervenție și serviciilor de suport pentru incluziunea kinetoterapeutică timpurie
educațională a copiilor cu probleme în dezvoltarea fizică.
11. Consilierea copiilor în situație de risc și a părinților acestora, a Încurajare, susținerea septembrie Drumea O.
copiilor cu cerințe educaționale speciale și părinților / părinților, persoanelor care Pahome L.
persoanelor care au la întreținere copii cu CES au copii cu dizabilități
V. Activități orientate spre implementarea politicilor educaționale
1. Hotărârea Guvernului nr. 60 din 23 august 2021 a CNESP, cu Colaboratorii
privire la măsurile de organizare a activității instituțiilor DÎTS,
educaționale, pentru anul de studii 2021 – 2022, în condiții de conducătorii
siguranță epidemiologică institutiilor de
2. Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a Implementarea politicilor Pe parcusul lunii învățământ
personalului didactic din instituțiile de învățământ general educațiuonale
(Ordinul MECC nr. 1082 din 30.07.21)
3. Ordinul MEC nr. 1170 din 24. 08. 2021, cu privire la
organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ Pe parcusul lunii
4. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal
(ordin MEC nr. 200 din 26.02.2021)
5. Aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 357. Completarea Determinarea dizabilității Serviciul de
formularului nr. 5. Asistență
Psihopedagogică
VI. Analiza rapoartelor/ notelor informative furnizate de către conducătorii instituțiilor educaționale cu referire la:
1. - Prezentarea modelele de activitate selectate de institutiile de Până la 03
invatamant primar, gimnazial si liceal in as 2021-2022; septembrie
- Informaţie privind școlarizarea copiilor cu vârste între 7-16
ani, numeric și textual; Până la 15
- Rezultatele înscrierii copiilor în clasa I septembrie
- Listele de tarifiere ale personalului pedagogic şi auxiliar.
- Raport statistic: nr. 1– edu; Până la 10
septembrie Colaboratorii
- Raport statistic nr. 83- edu;
DÎTS
- Oferta metodică cu privire la formarea continuă a cadrelor
Pe parcursul lunii
didactice/ managerial / recalificare;
- Oferta de atestare a cadrelor didactice pentru noul an de Informare și raportare Până la 30
studii; calitativă a datelor septembrie 2021
- Morbiditatea în rândurile elevilor;
- Informație cu referire la grupurile de risc din rândurile
copiilor;
Până la 25
- Informaţie cu privire la repartizarea orelor opţionale şi
septembrie 2021
activităţilor extraşcolare;
- Informație cu privire la cazurile de infectare cu COVID – 19 a
personalului și a elevilor din instituții;
- Informație cu privire la vaccinarea personalului din instituții; Săptămânal
2. Prezentarea rapoartelor/ notelor informative, materialelor către Marian R.
MEC al RM, alte instituţii ale statului etc.
- Raport final privind înmatricularea elevilor în clasa a X- 08 septembrie
Informare și raportare Apostu T.
a ( profil umanistic şi real);
calitativă a datelor 11 septembrie
- Cu referire la încadrarea absolvenţilor învăţământului Lungu V.
gimnazial;
• Informaţie privind școlarizarea copiilor cu vârste între 15 septembrie Apostu T.
7-16 ani, numeric și textual.
• Raportul statistic cu privire la reţeaua şcolară Lupea P.
• Informaţie cu privire la contingentul de copii de 0-3 ani
Popescu T.
• Rezultatele înscrierii copiilor în clasa I.
VII. Parteneriate
1. Continuarea colaborării cu AO Parteneriate pentru Fiecare Septembrie Specialiştii SAP
Copil în realizarea proiectului ,,Sporirea accesului copiilor cu
necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în
primii ani de viață”. Dezvoltarea parteneriatelor
2. Participarea la ședință organizatorică cu referire la ” Eco Run educaționale Septembrie Susanu I.
Nisporeni”
3. Organizarea și desfășurarea evenimentului ”Eco Run Duminică, Susanu I.
Nisporeni” 19 septembrie