Sunteți pe pagina 1din 10

IX CINSTIREA SFINȚILOR

erea învățăturii de credință despre cinstirea adusă sfinților și trăirea vieții după modelul oferit de ei, în drumul sp
U1

PROVOCAREA: Sunt drept/ sfânt înaintea lui Dumnezeu?

TIMP NECESAR: 50 minute

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII:

CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI


 Elevii recunosc  Elevii identifică  Elevii se implică activ și
temeiurile biblice pentru modalitățile de cinstire a constructiv în sarcinile
cinstirea sfinților. sfinților. primite, manifestând
 Elevii explică necesitatea  Elevii identifică interes pentru
cinstirii sfinților pentru sărbătorile închinate aprofundarea
viața și progresul spiritual sfinților. cunoștințelor religioase,
al creștinului. necesare progresului vieții
 Elevii formulează spirituale.
învățături necesare  Elevii manifestă o
progresului vieții atitudine pozitivă față de
spirituale. aproapele prin aplicarea
cunoștințelor în practica
vieții creștine.

CONCEPTE CHEIE: Sfinți, Cinstire, Modele

RESURSE UTILIZATE PENTRU DOCUMENTARE:


Resurse bibliografice:
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii
Ortodoxe Române, București, 1968
Gheorghiu,Virgil, Cum am vrut să mă fac sfânt, Editura Deisis, Sibiu, 2008
Magdan, Leon, Cele mai frumoase Pilde și Povestiri, creștin –ortodoxe, Editura Aramis, București,
1998
Micu, Pr. Prof. Dorin, Radu, Cuvintele Părintelui, Un ghid al frumuseții lăuntrice, Editura MEGA,
Cluj - Napoca, 2009
Mihailovici Bălan Aurelia, Dicționar onomastic creștin, Editura Minerva, 2003
Pacurariu, Pr. Prof. Dr.Mircea, Sfinții daco-romani, Editura Trinitas, Iași, 2007
Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, II, III, Editura Institutului
Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996

POP MARIANA, LICEUL TEHNOLOGIC,, GRIGORE C. MOISIL” TÂRGU LĂPUȘ, MARAMUREȘ

ACTIVITĂȚILE PROPUSE

1. MOMENT ORGANIZATORIC
RESURSE NECESARE (2 minute)
DESCRIEREA DEMERSULUI:
Rugăcinea Împărate ceresc.
Organizarea clasei/Notarea absențelor
Lansarea provocării: Sunt drept/ sfânt înaintea lui Dumnezeu?
Anunțați elevii că le-ați pregătit o povestire, în urma căreia vor descoperi tema lecției de astăzi.

2. EXPERIENȚA DIRECTĂ
RESURSE NECESARE (3 minute; materiale didactice: Fișa de lucru)
DESCRIEREA DEMERSULUI:
Rugați trei elevi să intre în jocul de rol/ să citească pe roluri ( povestitorul, călugărul, un om),
pentru a lectura textul: Cine - i drept înaintea Domnului?
,,Demult un om l-a întrebat pe un bătrân călugăr:
- Părinte, cine - i drept înaintea lui Dumnezeu? Am auzit povestindu - se despre o mare minune: un
om care putea să zboare, să se înalțe singur în văzduh. Este acesta semn că-i drept înaintea lui
Dumnezeu, asemenea sfinților?
- Nu, fiule, nici vorbă!
- Dar am auzit povestindu - se despre un om ce putea să meargă pe apă. Este acesta drept înaintea
lui Dumnezeu?
- Nici acesta.
- Dar atunci, cine este drept?
- Este cel ce-și duce viața liniștit, în credință și în frică de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să
zburăm, atunci ne - ar fi dat aripi.
Rostul nostru este de a fi buni creștini. Pentru a fi sfânt, nu trebuie să te înalți în văzduh cu trupul,
doar sufletul să ți se înalțe spre cer prin rugăciune și fapte bune. Nici nu trebuie să mergi pe ape,
doar sufletul tău să râmână mereu deasupra păcatelor și să nu se afunde în ele. Doar așa, cu un
suflet curat, poți avea o viață curată. Doar așa te poți chema bun creștin și poți spera la mântuire.
Cel drept se va cunoaște astfel, după viața sa liniștită și după traiul cumpătat. Iar acel om, va fi
drept și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu”.( Magdan, Leon, Cele mai frumoase Pilde și
Povestiri, creștin –ortodoxe, Editura Aramis, București, 1998, p.48-50).

3. REFLECȚIA
RESURSE NECESARE (5 minute)
DESCRIEREA DEMERSULUI:
După citirea povestirii, descoperiți împreună cu elevii mesajul textului, folosind următoarele
întrebări:
- Despre cine a fost vorba în povestire?
- Ce întrebare îl frământa pe om?
- Ce fapte minunate i-a relatat omul bătrânului călugăr?
- Ce răspuns i-a dat călugărul?
- Ce v-a atras atenția din răspunsul dat?
- V- ați pus și voi întrebarea: Cine - i drept înaintea Domnului ?
- Ce răspuns ați fi dat?
- Ce înseamnă pentru voi cuvântul ,,drept” - din text?
- V- ați dori să fiți drepți/ sfinți înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu? Argumentați.

4. GENERALIZAREA
RESURSE NECESARE (19 minute; materiale didactice: Sfânta Scriptură, Calendarul creștin ortodox,
acces la intrenet, laptop, tablete, fîșa de lucru, instrumente de scris)
DESCRIEREA DEMERSULUI:

Activitate: Să vorbim despre Cinstirea sfinților


Prezentați elevilor tema activității și competențele urmărite.
Activitatea 1:
a. Sfințenia în viața noastră
Explicați elevilor că:
- Viața este darul lui Dumnezeu pentru omul care se naște în lume, chemat fiind dintru început spre
sfințenie: „Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră” (Facerea 1, 26).
- Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că scopul vieții noastre este mântuirea/ desăvârșirea/
sfințenia: ,,Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel din ceruri, desăvârşit este.”( Matei 5,48).
- Mântuitorul ne îndeamnă să dobândim desăvârșirea/ sfințenia, dar aceasta nu o putem face doar
prin dorința noastră, prin rugăciunile sau faptele noastre pentru că ne spune: „fără de Mine nu
puteţi face nimic” și că:„oricine va crede şi se va boteza se va mântui”(Marcu 16,16).
- Viaţa nouă, în Hristos îşi pune început prin Taina Sfântului Botez, când cel botezat primește
harul Sfântului Duh, devine creștin și membru al Bisericii, fiind chemat ca, prin credinţă şi
fapte bune, să-L urmeze pe Hristos, Modelul și Ținta vieții, pe drumul desăvârşirii, spre
Împărăția lui Dumnezeu, cu încredințarea că pe acest drum este împreună cu Dumnezeu.

Activitatea 1:
b. Cine sunt sfinții?
„Sfinţii sunt cei care din veac i-au bineplăcut lui Dumnezeu” (Ioan 14,21).
- Explicați elevilor că: Sfinţii, având ca țintă desăvârșirea, sunt cei care au aplicat în practica vieţii
creştine învăţătura Mântuitorului, printr - o viață curată, prin: împlinirea poruncilor, credinţa,
dragostea faţă de semeni, curajul de a - L mărturisi pe Hristos, nu numai prin cuvânt, ci şi prin
faptă, mergând mereu pe calea binelui, biruind în lupta cu ispitele, nevoindu-se în post şi
rugăciune, slujind aproapele, cultivând în suflet cele mai alese virtuţi, apropiindu-se tot mai mult
de Modelul Hristos, fiind la rândul lor model pentru noi.
- Menționați elevilor că, privind în Calendarul creștin ortodox-găsim numele unor sfinți din toate
timpurile, din toate locurile și din toate categoriile sociale.
- Precizați elevilor că Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ne oferă argumente pentru cinstirea
sfinţilor.
- Precizați elevilor că cinstirea pe care Biserica Ortodoxă o dă sfinților se numeste cinstire
sau venerare.

Solicitați elevii să rezolve exercițiul din Anexa 1 (timp de lucru 14 minute)


Verificați răspunsurile elevilor, discutați, corectați, apreciați activitatea elevilor.
Concluzionați:
- Prin cinstirea sfinților împlinim îndemnul Sfintei Scripturi: ,,Aduceți - vă aminte de mai marii
voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și – au încheiat
viața și le urmați credința”(Evrei 13,7).
- Prin prezența la Sfânta Biserică la sfintele slujbe și în mod special la Sfânta Liturghie, intrăm în
comuniune cu Dumnezeu și cu sfinții, îi pomenim prin cântări și rugăciuni (,,Pentru rugăciunile
Sfinților dumnezeieștilor părinților noștri Ioachim și Ana…”), pentru ca Dumnezeu, să
împlinească și rugăciunile noastre, așa cum le primește și le împlinește pe ale sfinților.

Pentru activitatea online


- Solicitați elevilor să rezolve exercițiul:
- https://learningapps.org/display?v=p1z6m6h5t20
- Verificați rezolvările, discutați, apreciați activitatea elevilor.
Concluzionați
Sfinții sunt cinstiți cu multă evlavie de creștini pentru că ei ne sunt ocrotitori și mijlocitori prin
rugăciunile adresate lui Dumnezeu, sunt prietenii lui Dumnezeu, sunt în comuniune cu Dumnezeu,
model de sfinţenie, credinţă, dragoste de Hristos şi de oameni.

5. TRANSFERUL
RESURSE NECESARE (18 minute; materiale/ mijloace didactice: Sfânta Scriptură, instrumente de
scris acces la internet, laptop/ calculator/tablete, fișe de lucru)
DESCRIEREA DEMERSULUI:

Activitate: Sfinții modele pentru noi


Precizați:
- Sfinții sunt model de viețuire și de virtute pentru noi: „Îmbrăcaţi-vă dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu,
sfinţi şi preaiubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă
răbdare. Îngăduindu-vă unul pe altul şi iertând unul altuia; dacă are cineva vreo plângere
împotriva cuiva, după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să vă iertaţi şi voi”(Coloseni 3,12-14).

Activitate pe grupe: ( 14 minute/ 6 minute pentru realizarea sarcinii de lucru și câte 2 minute
pentru prezentare și discuții pentru fiecare grupă).
Împărțiți elevii în 4 grupe.
Dați fiecărei grupe, fișa de lucru, solicitând elevilor să rezolve cerința în timp de 5- 6 minute.

Grupa I:

Citiți cu atenție versetul: „Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi
povăţuiţi-vă întru voi cu toată înţelepciunea…orice faceţi cu cuvântul, sau cu lucrul toate să le faceţi
în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu şi Tatălui.” (Coloseni 3,15-17).
Redactați un text de 5-7 rânduri cu titlul: Ziua onomastică, zi de sărbătoare!?, în care să
precizați cum ați putea să vă sărbătoriți ziua onomastică, pentru a fi plăcuți înaintea oamenilor și a
lui Dumnezeu.

Grupa II:
Comentați în 5-7 rânduri afirmația: ”E viaţa mea! Fac ce vreau cu ea! Ce vă priveşte pe voi?”
plecând de la versetul: „Căci noi suntem templu al Dumnezeului Celui viu, precum Dumnezeu însuşi
a zis: voi locui în ei şi voi umbla în El.”(II Corinteni 6,16).

Grupa III: Pornind de la citatul: ,,Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat ”
(Galateni 3,27), redactați un text de 5-7 rânduri, cu titlul: ,,Pași pe drumul sfințeniei”. Să aveți în
vedere și răspunsul la întrebările: Cum pot răspunde la chemarea spre sfințenie adresată de
Dumnezeu oamenilor? Cum ar putea un copil/ tânăr, să devină sfânt în timpurile noastre? Ce pași am
de făcut pentru a fi drept/ sfânt?

Grupa IV: Prietenul tău Nicolae, este neliniștit. Simte că s-a îndepărtat de Dumnezeu, de părinți, de
colegi. Parcă totul este împotrivă. Astăzi te-a întrebat: Ce ar fi bine să fac pentru a fi drept/ sfânt
înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Redactează răspunsul într-un text de 5-7 rânduri.

Numiți un reprezentat al fiecărei grupe, care va prezenta colegilor, rezolvarea cerințelor.


Purtați discuții, faceți aprecieri asupra activității și concluzionați.

Pentru activitatea online:


- Solicitați elevilor să rezolve exercițiul:
https://learningapps.org/watch?v=pwm7nxxtt20
- Verificați.
- Faceți precizări și aprecieri în urma rezolvării exercițiului de către elevi.

6. ÎNCHEIEREA LECȚIEI
RESURSE NECESARE (3 minute):
DESCRIEREA DEMERSULUI:

Având ca modele pe sfinți, înțelegem că în progresul nostru duhovnicesc este bine să


cunoaştem mijloacele de apropiere de Dumnezeu: rugăciunea, milostenia, postul, dobândirea
virtuţilor pentru a ne întări în lupta împotriva ispitelor, greutăţilor şi întrebărilor acestui timp în care
parcă oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, şi scara valorilor s-a inversat.

TEMA DE REFLECȚIE:

Concluzionați:
Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și ai oamenilor. Toți ne bucurăm de prezența prietenilor, de
dragostea, de bunătatea, de ajutorul și de sfaturile lor.
Dacă porți numele unui sfânt sau dacă ai evlavie la un anumit sfânt, încearcă să-l privești ca pe un
prieten adevărat. Întreabă-te la ceas de seară cum răspunzi la prietenia dăruită de el. Ce i-ai spune?
Ai putea să te întâlnești cu el?,Ai putea să - l cunoști mai bine?... Ce zici? Ai putea să - i scrii câteva
rânduri?....
Rugăciunea: Cuvine - se cu adevărat:
Salutul!
ANEXA – FIȘA DE LUCRU/ Povestirea

Cine - i drept înaintea Domnului?

,,Demult un om l-a întrebat pe un bătrân călugăr:


- Părinte, cine - i drept înaintea lui Dumnezeu? Am auzit povestindu – se despre o mare minune: un
om care putea să zboare, să se înalțe singur în văzduh. Este acesta semn că-i drept înaintea lui
Dumnezeu, asemenea sfinților?
- Nu, fiule, nici vorbă!
- Dar am auzit povestindu – se despre un om ce putea să meargă pe apă. Este acesta drept înaintea
lui Dumnezeu?
- Nici acesta.
- Dar atunci, cine este drept?
- Este cel ce-și duce viața liniștit, în credință și în frică de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să
zburăm, atunci ne – ar fi dat aripi.
Rostul nostru este de a fi buni creștini. Pentru a fi sfânt, nu trebuie să te înalți în văzduh cu trupul,
doar sufletul să ți se înalțe spre cer prin rugăciune și fapte bune. Nici nu trebuie să mergi pe ape,
doar sufletul tău să râmână mereu deasupra păcatelor și să nu se afunde în ele. Doar așa, cu un
suflet curat, poți avea o viață curată. Doar așa te poți chema bun creștin și poți spera la mântuire.
Cel drept se va cunoaște astfel, după viața sa liniștită și după traiul cumpătat. Iar acel om, va fi
drept și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu”.
( Magdan, Leon, Cele mai frumoase Pilde și Povestiri, creștin –ortodoxe, Editura Aramis, București,
1998, p.48-50).
ANEXA 1 - Cine sunt sfinții?

1. Citiți cu atenție datele din tablel și completați spațiile libere după modelul dat.
În coloana a doua aflați cum au ajuns personaje biblice și patristice, dar și mărturisitori ai
dreptei credințe, sfinți/ drepți înaintea lui Dumnezeu.

Sfinții Slujire și Misiune Exemplificări


Drepții Au rămas credincioși, L-au slăvit și L-au Dreptul Iov
Vechiului Testament făcut cunoscut pe Dumnezeu, cu toate Avraam
suferințele și încercările vieții.
Au făcut cunoscută oamenilor, voia lui Ilie, Isaia, Ieremia,
Prooroci Dumnezeu și au pregătit lumea venirea __________________
Mântuitorului promis.
Au împlinit porunca Mântuitorului: Sf. Ap.Andrei,__________
,, Mergând, învățați toate neamurile, ____________________
botezându-le în numele Tatălui și al Fiului ____________________
și al Sfântului Duh, învățându-i să ____________________
păzească, toate câte v-am poruncit vouă, și ____________________
iată Eu cu voi sunt…( Matei 28,19-20)
Au mărturisit și au apărat dreapta credință, Sf.Mc.Gheorghe,_________
cu prețul vieții, primind o moarte de martir. ___________________
Călugări, cu viață curată în credință, în post Sf. Cv. Parascheva,
Cuvioși și rugăciune, departe de lume, dar aproape Sf. Cv. Teodora de la Sihla,
de ea prin rugăciune. Sf. Cv. Nicodim de la Tismana
Au dat libertate creștinilor, au susținut Constantin și mama sa Elena,
Biserica și au apărat dreapta credință ____________________
Ierarhi Au condus Biserica cu pricepere în apărarea Nicolae,
și trăirea dreptei credințe. ___________________
Părinți și Dascăli/ Prin viața și scrierile lor, ne-au lăsat o Sf. Vasile cel Mare,
Învățători ai comoară de învățături, pentru a putea
Bisericii împlini cuvintele Sfântei Scripturi,spre a
trăi cu folos în drum spre mântuire.
Români ,, Sfinții noștri nu au scris tomuri, ci, au Sfântul Ioan Valahul,
imprimat în sufletul poporului român chipul Sfântul Cuvios Ioan Iacob de
lui Hristos, icoana Maicii Domnului, semnul la Neamț,
Sfintei Cruci, dragostea de sfintele posturi și Sfântul Iosif Mărturisitorul
sărbători, iubirea de Sfânta Biserică și de din Maramureș,
pământul scump, de vatra românească.” _________________
(+IPS Justinian, Arhiepiscopul)
Au trăit o viață curată în credință și iubire de Oameni simpli
Dumnezeu și de aproapele.
ANEXA 2 - Fișe de lucru/ Activitate pe grupe

Fișa 1/ Grupa I:
Citiți cu atenție versetul: „Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi
povăţuiţi-vă întru voi cu toată înţelepciunea…orice faceţi cu cuvântul, sau cu lucrul toate să le faceţi
în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu şi Tatălui.” (Coloseni 3,15-17).
Redactați un text de 5-7 rânduri cu titlul: Ziua onomastică, zi de sărbătoare!?, în care să
precizați cum ați putea să vă sărbătoriți ziua onomastică, pentru a fi plăcuți înaintea oamenilor și a
lui Dumnezeu.

Fișa 2/ Grupa II:


Comentați în 5-7 rânduri afirmația: ”E viaţa mea! Fac ce vreau cu ea! Ce vă priveşte pe voi?”
plecând de la versetul: „Căci noi suntem templu al Dumnezeului Celui viu, precum Dumnezeu însuşi
a zis: voi locui în ei şi voi umbla în El.”(II Cor.6,16).

Fișa 3/ Grupa III: Pornind de la citatul: ,,Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat
” (Gal.3,27), redactați un text de 5-7 rânduri, cu titlul: ,,Pași pe drumul sfințeniei”. Să aveți în vedere și
răspunsul la întrebările: Cum pot răspunde la chemarea spre sfințenie adresată de Dumnezeu
oamenilor? Cum ar putea un copil/ tânăr, să devină sfânt în timpurile noastre? Ce pași am de făcut
pentru a fi drept/ sfânt?

Fișa 4/Grupa IV: Prietenul tău Nicolae, este neliniștit. Simte că s-a îndepărtat de Dumnezeu, de
părinți, de colegi. Parcă totul este împotrivă. Astăzi te-a întrebat: Ce ar fi bine să fac pentru a fi drept/
sfânt înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Redactează răspunsul într-un text de 5-7 rânduri.

GENERALIZAREA
VARIANTA ALTERNATIVĂ I

Activitatea 2: Argumente pentru cinstirea sfinților (timp de lucru 19 minute)

- Precizați elevilor că Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ne oferă argumente pentru cinstirea
sfinţilor.
- Explicați. Pentru a înţelege cinstea de care s-au învrednicit în această viaţă, în faţa Dreptului
Judecător, Dumnezeu i-a preamărit şi a vrut ca și după moarte prin moaștele lor să se facă
minuni, dând mărturie peste veacuri despre sfințenia vieții lor.
- Folosiți ca suport Biblia solicitând elevilor să citească textele următoarelor trimiteri scripturistice
și să completeze tabelul cu informația corectă/ Anexa 3 (timp de lucru 14 minute)

ANEXA 3 – Argumente pentru cinstirea sfinților


Citiți textele următoarelor trimiteri scripturistice și completați tabelul cu informația corectă:

Argumente ale cinstirii Sfinților Învățătura desprinsă din text


Înţelepciunea lui Solomon 3,1 „Sufletele
drepţilor sunt în mâinile lui Dumnezeu şi nu se
va atinge de ele moartea.”
Efeseni 2, 19/„casnicii lui Dumnezeu”

Apocalipsa 8,3/:,,Și a venit un înger, și a stat la


altar, având cădelniță de aur, și i-a dat lui
tămâie multă, ca s-o ducă împreună cu
rugăciunile tuturor sfinților, pe jertfelnicul de
aur, dinaintea tronului. ”
Ioan 5,14-15/„Voi sunteți prietenii mei dacă
faceți ceea ce vă poruncesc.”

Matei 19, 28/,,Adevărat zic vouă, că voi cei ce


Mi-ați urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul
Omului va ședea pe tronul slavei Sale, veți
ședea și voi pe cele douăsprezece tronuri,
judecând cele douăsprezece seminții ale lui
Israel.”
I Corinteni 6, 2/,,Au nu știți că sfinții vor judeca
lumea .”

F. Ap. 5, 12/,, prin mâinile apostolilor se făceau


semne şi minuni multe în popor, şi erau toţi,
într-un cuget, în pridvorul lui Solomon.“
F. Ap. 20, 9-11/- Sfântul Apostol Pavel a înviat
pe Eutihie.

Concluzionați:
- Argumentele/ Temeiurile biblice, alături de cele patristice, sunt esențiale în formularea învățăturii
de credință creștin-ortodoxă privind cinstirea sfinților.
- Creştinii îi cinstesc cu multă evlavie pe sfinți pentru că: ne sunt ocrotitori și mijlocitori prin
rugăciunile adresate lui Dumnezeu, sunt prietenii lui Dumnezeu, sunt în comuniune cu
Dumnezeu, model de sfinţenie, credinţă, dragoste de Hristos şi de oameni.

GENERALIZAREA
VARIANTA ALTERNATIVĂ II

Activitatea 3: Modalități de cinstire a sfinților/(timp de lucru 19 minute)

Cum îi cinstim pe sfinți?


- Rugați elevii să rezolve exercițiul din Anexa 4 (timp de lucru 10 minute)
- Solicitați elevilor să completeze tabelul, pentru a identifica modalitățile de cinstire a sfinților și a
exemplifica.
- Explicați, completați, faceți precizări în urma rezolvării exercițiului de către elevi.
Concluzionați că:
- Cinstirea pe care Biserica Ortodoxă o dă sfinților se numeste cinstire sau venerare.
- Prin cinstirea sfinților împlinim îndemnul Sfintei Scripturi: Aduceți - vă aminte de mai marii
voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și –au încheiat
viața și le urmați credința”(Evrei 13,7).
- Prin prezența la Sfânta Biserică la sfintele slujbe și în mod special la Sfânta Liturghie, intrăm în
comuniune cu Dumnezeu și cu sfinții, îi pomenim prin cântări și rugăciuni (,,Pentru rugăciunile
Sfinților dumnezeieștilor părinților noștri Ioachim și Ana…”), pentru ca Dumnezeu, să
împlinească și rugăciunile noastre, așa cum le primește și le împlinește pe ale sfinților.

ANEXA 4- Modalități de cinstire a sfinților

1. Completați tabelul după model, cu exemplificarea a încă patru modalități de cinstire a


sfinților.

Modalități de cinstire aduse Exemplificare


sfinților
L-au purtat cu cinste sfinții și acum îl Creștinul primește la Botez numele unui sfânt, sub
port și eu. Mă prezint cu bucurie: ocrotirea căruia se va afla întreaga viață. Să purtăm cu
,, Andrei“ este…………….. meu. cinste numele primit la Botez, conștienți fiind că numele ne
reprezintă, ne onorează, și ne obligă în același timp.
Sărbători în cinstea sfinților/ 14 octombrie- Sfânta Cuvioasă Parascheva
Zile de sărbătoare ale sfinților mai 26 octombrie- Sfântul Dimitrie, izvorâtorul de mir
cunoscuți 30 noiembrie- Sfântul Apostol Andrei
6 decembrie- Sfântul Ierarh Nicolae
1 ianuarie- Sfântul Vasile cel Mare
7 ianuarie; 24 iunie;29 august- Sfântul Ioan Botezătorul
23 aprilie - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
29 iunie- Sfinții Apostoli Petru și Pavel
20 - iulie Sfântul Prooroc Ilie

Rugați elevii să rezolve exercițiul


- https://learningapps.org/display?v=p1z6m6h5t20
- Verificați.
- Faceți precizări și aprecieri în urma rezolvării exercițiului de către elevi.
- Concluzionați.

S-ar putea să vă placă și