Sunteți pe pagina 1din 128

PARTEA I

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 917 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 19 septembrie 2022

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.736/2022 privind


aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția
specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate
reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul
pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională —
componenta 12: Sănătate — investiția I2. Dezvoltarea
infrastructurii spitalicești publice ................................ 3–126
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția
specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii
riscului de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V:
Sănătate și reziliență instituțională — componenta 12:
Sănătate — investiția I2.
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice*)
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului
din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii
Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și
ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului
din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,
luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență,
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare
și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare,
ținând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul
de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență,
având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 16.300 din 15.09.2022
al Direcției generale implementare și monitorizare proiecte și Avizul Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 104.130 din 13.09.2022, înregistrat
la Ministerul Sănătății cu nr. 16.217 din 14.09.2022,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:


Art. 1. — Se aprobă Ghidul beneficiarului pentru investiția specifică:
I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională — componenta 12:
Sănătate — investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul
Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila

București, 15 septembrie 2022.


Nr. 2.736.

*) Ordinul nr. 2.736/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917
din 19 septembrie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 3

ANEXĂ

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ


Ghidul beneficiarului
ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE – COD APEL: MS-0024

Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională


COMPONENTA: 12 - Sănătate
INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii
riscului de infecții nosocomiale

Ghidul solicitantului pentru investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și


materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale

Da ta : 16.09.2022

Ministerul Sănătății – Coordonator de reforme și investiții pentru Componenta 12 – Sănătate

Adresă: Str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti

Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte

Adresă: Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, sector 1, Bucureşti

@: info.nosocomiale@ms.ro f: www.facebook.com/MinisterulSanatatii
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

PREAMBUL
Acest document se aplică Investiției I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești
publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului
de infecții nosocomiale, Componenta 12 Sănătate în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență (PNRR).
Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți și beneficiari
pentru Investiția mai sus-menționate.
Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic,
în conformitate cu prevederile Ghidului beneficiarului privind regulile şi condițiile
aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul I2.4. Echipamente și
materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, aprobate și publicate pe
site-ul Ministerului Sănătății în calitate de Coordonator de reforme și investiții.
Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Național de Redresare
și Reziliență și modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul
Sănătății, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare
sistematică.

IMPORTANT
Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă
asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document şi să vă asigurați
că aţi înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri
europene aferente PNRR.
Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul
prezentului apel de proiecte să consultați periodic pagina de internet www.ms.ro, pentru
a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte
comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 5

Cuprins

Secțiunea 1. Planul național de redresare și reziliență


1.1. Planul național de redresare și reziliență
1.2. Provocările în domeniul sănătății publice
Secțiunea 2. Investiția - 2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
2.1. Obiectivul Investiției
2.2. Indicatorii Investiției
2.4. Termene:
2.5. Finanțarea în cadrul investiției
Secțiunea 3. Eligibilitate
3.1. Solicitanți eligibili
3.2. Ajutor de stat și proiecte generatoare de venit
3.3. Cheltuieli eligibile și neeligibile
Secțiunea 4. Etapele de derulare ale unui proiect
Proiectele din cadrul prezentului apel se vor derula astfel:
4.1. Realizarea documentației suport
4.2. Dosarul de finanțare
4.3 Evaluarea și selecția beneficiarilor
4.4. Contractarea
4.5. Implementarea investițiilor specifice.
Secțiunea 5 . Principii orizontale
Secțiunea 6. Alte informații
6.1. Modificarea Ghidului Beneficiarului
6.2. Informare și publicitate
6.3. Riscuri și complementaritate 26
7. Anexe
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Componenta C12 - Sănătate


Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii
riscului de infecții nosocomiale
Ghidul beneficiarului

Secțiunea 1. Planul național de redresare și reziliență


1.1. Planul național de redresare și reziliență
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să
asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare
ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ
țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.
Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al
MRR, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al
Consiliului, din 12 februarie 2021, art.4. Astfel, obiectivul general al PNRR al României
este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să
sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare
și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din
Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în
Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin
NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și
investiții.

1.2. Provocările în domeniul sănătății publice


Facilitățile de sănătate, în special spitalele, sunt esențiale pentru comunități atât în mod
obișnuit, dar și ca răspuns la situații de urgență, dezastre și alte crize. Spitalele sunt, de
asemenea, simboluri importante ale bunăstării sociale. Distrugerea sau deteriorarea unui
spital poate duce la expunerea pacienților și a lucrătorilor din domeniul sănătății la
vulnerabilități, dar și la pierderea încrederii populației în autorități. Sunt necesare măsuri
pentru asigurarea siguranței, securității și funcționalității infrastructurii de sănătate, atât
la nivel național, cât și la nivel comunitar.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 7

Sectorul sanitar din România se bazează pe o infrastructură concepută acum 50-60 ani,
când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realitățile de astăzi. Una dintre
problemele des întâlnite în rețeaua de spitale este fragmentarea-spitalele pavilionare,
ceea ce creează dificultăți în ceea ce privește organizarea fluxurilor și transportul
pacienților. Clădirile vechi (unele chiar peste 100 ani vechime) nu permit integrarea
optimă a circuitelor intra spitalicești, ridică frecvent dificultăți majore în adoptarea de
noi tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale clădirilor și nu dispun de facilități
pentru un acces fizic (ex. pentru persoanele cu dizabilități). Mai ales în spitalele vechi cu
circuite deficitare, controlul infecțiilor nosocomiale este deficitar, cu impact asupra
siguranței pacientului și cheltuieli evitabile. Dotarea cu echipamentele necesare este încă
departe de standardele din țările europene avansate, și deseori distribuția echipamentelor
în profil teritorial este insuficient echilibrată și calibrată în funcție de nevoi.
Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. Există, de
asemenea, diferențe privind accesul la servicii medicale în funcție de regiune, etnie,
vârstă sau nivelul de venituri. Astfel, persoanele care locuiesc în mediul rural sau urbanul
mic, cele din comunități marginalizate și cele cu nivel socio-economic scăzut au acces
redus la îngrijire medicală. (State of Health 2019 - OECD). În plus, există un nivel redus
de integrare între diferitele forme de asistență medicală, iar personalul medical este
inegal distribuit între diferite zone ale țării și, respectiv, între mediul rural și cel urban.
Finanțarea organizării unor structuri funcționale de boli infecțioase în cadrul spitalelor
din România va corecta un dezechilibru sistemic specific țării noastre în ceea ce privește
distribuția paturilor dedicate pacienților septici în unitățile pluridisciplinare, actualmente
preponderent disponibile în spitale monospecialitate și ne va aduce mai aproape de
modelul funcțional din majoritatea țărilor UE.
În măsura în care aceste structuri vor fi dotate la nivelul standardelor internaționale în
ceea ce privește asigurarea izolării pacienților (saloane cu un singur pat), a precauțiilor
suplimentare de contact (accesul la echipament personal de protecție, produse medicale
pentru asigurarea asepsiei, educația continuă a personalului în privința igienei), a
precauțiilor suplimentare pentru transmiterea respiratorie sau prin aerosoli (echipament
special de protecție, camere/saloane cu presiune negativă), aceste investiții vor conduce,
pe termen lung, la consolidarea sistemului de sănătate din România și la reducerea
impactului major pe care circulația germenilor multi rezistenți la antibiotice îl are, nu
doar la nivel național.
În același context, îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor de
microbiologie, prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare a
micro-organismelor și de efectuare a antibiogramelor, însoțită de implementarea extinsă
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

și uniformă a standardelor europene de interpretare (EUCAST), vor reduce din


vulnerabilitățile sistemului de sănătate din România, prin creșterea calității rezultatelor
obținute și vor contribui la integrarea rezultatelor monitorizărilor și a studiilor de
cercetare la nivel european.
De asemenea, în vederea prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale se urmăresc
investiții în spitalele existente în controlul microbiologic al aerului din blocurile operatorii
și din unitățile de terapie intensivă, prin instalații specifice de aer condiționat, instalații
de dezinfectare a personalului medical, precum și echipamente de decontaminare a
mediului și pentru sterilizare.

Secțiunea 2. Investiția - 2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de


infecții nosocomiale
2.1. Obiectivul Investiției
Cadrul legislativ intern recent adoptat, precum Legea 3/2021 privind prevenirea,
diagnosticul și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale, consideră drept unele
dintre măsurile principale ”organizarea în unitățile medicale de spitalizare continuă a
unor structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea
pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium
difficile”, precum și ”definirea și dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu
capacitate de investigații și analize microbiologice specializate”. Aceste probleme,
evidențiate și accentuate de trecerea recentă prin pandemia de COVID-19, necesită o
rezolvare urgentă și de durată.

Adaptarea infrastructurii existente pentru aceasta componentă poate include investiții


pentru (lista este orientativă):
A: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării
în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de boli
infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de
microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile;
B: dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializate;
C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale.
Notă: în cadrul secțiunii 2.3.Modalitatea de implementare a investiției, Componentele
menționate anterior sunt detaliate în elemente.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 9

2.2. Indicatorii Investiției


Investiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții
nosocomiale are următorii indicatori:
a) Indicatori cantitativi în conformitate cu prevederile țintei 375:
a.1. Minim 25 de unități/structuri sanitare vor beneficia de echipamente și materiale
pentru a reduce riscul de infecții asociate asistenței medicale.
b) Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate : Persoane/an;
b.1. Numărul maxim anual de persoane care pot fi deservite de o unitate de asistență
medicală nouă sau modernizată datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul
mecanismului, cel puțin o dată pe parcursul unei perioade de un an.

2.3. Modalitatea de implementare a investiției


Investiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții
nosocomiale are un buget total de 742.0049.961 lei fără TVA echivalent 150.380.000 Euro
fără TVA și se va realiza prin derularea unui apel deschis competitiv prin care se vor
finanța minim 25 de spitale publice care vor derula investiții aparținând următoarelor
componente2:

A: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării


în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de boli
infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de
microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile. Aceasta componentă poate
include următoarele elemente:
¾ Organizarea unor saloane cu un singur pat în vederea izolării microbiologice
prevăzut cu grup sanitar propriu (ex. sisteme de presiune negativă);
¾ Reabilitarea/modernizarea blocurilor operatorii;
¾ Reabilitarea/modernizarea spațiilor destinate efectuării procedurilor de
hemodializă/hemofiltrare;
¾ Controlul microbiologic al aerului din blocurile operatorii și din unitățile de
terapie intensivă (instalații specifice de aer condiționat/flux laminar/sisteme
de ventilație destinate acestor unități, instalații de dezinfectare a
echipamentelor de protecție, echipamente de decontaminare a aerului și a

1
Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii august 2022, conform Instrucțiunii nr. 2 rev1 nr.
98869/31.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator național respectiv:
1 euro= 4,9342 lei
2
Un proiect al unei unități sanitare poate include elemente aferente uneia sau mai multor componente.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

suprafețelor, echipamente de dezinfecție prin tehnica UV sau alte tehnici


moderne etc);

B: dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializate. Aceasta


componentă poate include următoarele elemente:
¾ îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor/compartimentelor de
microbiologie, prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de
identificare a micro-organismelor și de efectuare a antibiogramelor;
¾ echipamente automate / semi-automate pentru identificare (ID) / testare a
sensibilității la antibiotice (AST) pentru bacterii și fungi;
¾ echipamente automate / semi-automate de determinare a sensibilității la
antibiotice prin concentrația minimă inhibitorie (CMI);

C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii IAAM. Aceasta componentă poate


include următoarele elemente:
¾ sisteme de decontaminare a aerului din încăperi;
¾ sisteme de dezinfecție suprafețe cu abur/presiune înaltă etc;
¾ sisteme de sterilizare echipamente protecție personal;
¾ sisteme de curățenie automate care utilizează tehnici avansate pentru
dezinfecție/decontaminare aer, suprafețe și sau echipamente;
¾ sisteme de ventilație de înaltă calitate pentru pacienții critici prevăzute cu
filtre antibacteriene și antivirale;
¾ sisteme de sterilizare instrumentar medical și echipamente bazate pe tehnologii
moderne cu plasmă, UV etc.
¾ sisteme / echipamente de control al igienei mâinilor;
¾ sisteme / echipamente de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer și pe
suprafețe;
¾ echipamente și sisteme digitale / IT / AI de monitorizare al IAAM;
¾ echipamente de neutralizare materiale contaminate prin compactare;
Notă: lista de elemente (echipamente/investiții) nu este limitativă ci orientativă.
Valoarea minimă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 24.671 lei fără
TVA reprezentând 5.000 euro fără TVA.
Valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 29.680.199,84
fără TVA lei echivalent 6.015.200 Euro fără TVA.
Pragurile menționate ca valori minime și maxime fac referire la bugetul nerambursabil
solicitat prin cererea de finanțarea. Bugetul total al proiectului poate fi mai mare decât
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 11

valoare maximă cu mențiunea că diferența trebuie să fie acoperită de solicitant. Ca


urmare a analizării categoriilor de cheltuieli, bugetul nerambursabil poate scade sub
pragul minim fără ca proiectul să fie respins.

2.4. Termene:
Data publicării ghidului solicitantului: 16 septembrie 2022.
Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 25 septembrie 2022 ora
10:00.
Data închiderii: 30 noiembrie 2022, ora 16:00.
Semnarea contractelor de finanțare cu minim 25 de spitale: 24 februarie 2023.
Data limită de implementare a proiectelor: 2 mai 2024.

Notă: Fiind un apel cu termen limită de depunere:


- încărcarea dosarelor se va putea face după data deschiderii platformei pentru
depunere dosare de finanțare, menționată în cadrul prezentei secțiunii;
- pentru a evita supraîncărcarea sistemului de înregistrare electronică, se recomandă
evitarea depunerii solicitărilor de finanțare în ultima perioada.

Notă: având în vedere termenul limită de realizare a țintei, în conformitate cu prevederile


din CID, este necesar ca solicitanții să propună proiecte în cadrul cărora să ia toate
măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor de prelungire peste termenul menționat
(2 mai 2024) a activităților propuse.

2.5. Finanțarea în cadrul investiției


Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă
cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de
reforme și/sau investiții pentru Componenta 12 Sănătate I.2 Dezvoltarea infrastructurii
medicale spitalicești publice în conformitate cu legislația în vigoare subinvestiția I2.4.
Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în
conformitate cu legislația în vigoare (pentru beneficiarii fără drept de deducere a TVA).

Secțiunea 3. Eligibilitate
3.1. Solicitanți eligibili
Beneficiarii eligibili sunt reprezentanți de orice unitate sanitară publică cu personalitate
juridică care are în componență una sau mai multe din următoarele:
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

¾ Laborator/compartiment microbiologie;
¾ Bloc operator / secție/ compartiment de terapie intensivă / unitate de terapie
intensivă intermediară post-operatorie / unitate de supraveghere post-
anestezică;
¾ Secție / compartiment chirurgie, obstetrică-ginecologice, gastroenterologie;
¾ Secție / compartiment / unitate funcțională arși;
¾ Secție / compartiment / unitate funcțională de boli infecțioase/TB;
¾ Secție / compartiment hemodializă / terapie acuta nefrologică.
Unitățile sanitare publice eligibile sunt cele din subordinea:
¾ Unităților administrativ-teritoriale (UAT), definite conform OUG 57/2019 cu
modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16
februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
¾ Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale;
¾ Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării,
ordinii publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române;
¾ Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în
subordinea sau în coordonarea acestora.
Solicitanții și aplicanții eligibili sunt reprezentați de unitățile sanitare publice sau de
entitățile în subordinea cărora funcționează.
Atenție!
x Pentru depunerea proiectelor pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro va fi necesar
să fie realizat un parteneriat între unitatea sanitară, ordonatorul principal de
credite și/sau UAT în care să fie menționat liderul de parteneriat și dreptul de a
încărca proiectul pe platforma dedicată.
x Sintagma „Solicitant și aplicant eligibil” se referă inclusiv la instituțiile publice de
interes local, care au în administrare unitățile sanitare (spitalele) aflate în
subordinea autorităților administrației publice locale și/sau spitalele care fac parte
din rețeaua sanitara a autorităților administrației publice locale (ex. Administrația
Spitalelor si Serviciilor Medicale București).
x O unitate sanitară poate fi beneficiară a unui singur proiect în cadrul prezentei
Investiții. Prin proiect se înțelege un dosar de finanțare prin care se pot accesa
fonduri pentru Componentele de interes menționate la Cap. 2.3. – lit. A, B, C. Un
proiect poate cuprinde elemente din Componenta A și/sau B și/sau C. Bugetul
solicitat poate fi alocat pe una, două sau pe toate componentele pentru care se
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 13

solicită finanțare, în funcție de necesitățile identificare și justificate la nivelul


fiecărei unități sanitare cu încadrarea în valorile prevăzute la Cap 2.3;
x În situația în care un ordonator principal de credite și/sau UAT deține mai multe
unități sanitare, aceștia pot depune maxim 1 proiect pentru fiecare unitate
sanitară.
x Un ordonator principal de credite și/sau UAT poate beneficia de finanțare pentru
mai multe proiecte, câte un proiect finanțat pentru fiecare unitate sanitară aflată
în subordine.

Notă: Având în vedere problematica și efectele infecțiilor nosocomiale și necesitatea unei


imagini detaliate a acestora atât pe orizontală cât și pe verticală în termeni generali,
respectiv ținta acestei investiții de 25 spitale publice (dintr-un total de peste 400 de
unități sanitare publice) în particular, sunt eligibile inclusiv unitățile sanitare fără paturi,
din subordinea Ministerului Sănătății cu rol în monitorizarea și/sau controlul bolilor
transmisibile și netransmisibile fără a fi afectat indicatorul de 25 de spitale publice cu
scopul de a crește capacitatea de reziliență a întregului sistem sanitar.
Notă: Dosarul de finanțare va fi încărcat pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro de
reprezentantul legal sau un împuternicit-angajat (contract de muncă pe perioadă
nedeterminată) al liderului de parteneriat.
Notă: Pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro un Cod de identificare fiscală nu poate fi alocat
către 2 persoane diferite pentru a depune proiecte în cadrul a mai multor sesiune/apeluri.

3.2. Ajutor de stat și proiecte generatoare de venit


În cadrul prezentei Investiție nu se aplică necesitatea unei scheme de ajutor de stat
deoarece această investiție este destinată spitalelor publice care fac parte din sistemul
național de sănătate, urmărind un obiectiv social, susținut de principiul solidarității, care
funcționează sub supravegherea statului, finanțat direct din contribuții de asigurări
sociale și alte resurse de stat și care furnizează servicii gratuite pe baza acoperirii
universale. Așadar, această Investiție nu face obiectul reglementărilor din domeniul
ajutorului de stat

3.3. Cheltuieli eligibile și neeligibile


Baza legală în vederea stabilirii ne/eligibilității:
¾ Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din
12 februarie 2021de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

¾ Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii


de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din
tratat;
¾ Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de
Redresare și Reziliență al României din 03 noiembrie 2021;
¾ Ordonanță de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile
în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu completările și modificările
ulterioare;
¾ Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor
europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență precum
şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare
şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi
reziliență;
¾ Acordul de finanțare Nr. 26588/ 08.03.2022 dintre Ministerul investițiilor și
Proiectelor Europene și Ministerul Sănătății privind implementarea reformelor
și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență.

Sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:


¾ cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în prezentul
Ghid al beneficiarului;
¾ cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu
elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea
aplicației de finanțare;
¾ cheltuielile pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului
de finanțare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 15

¾ cheltuielile de audit ale proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare


nerambursabilă mai mare de 2.467.100 lei fără TVA echivalentul a 500.000 euro
fără TVA;
¾ cheltuielile de publicitate şi informare, ce derivă exclusiv din Manualul de
identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și
Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE)
nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu
modificările și completările ulterioare.
Notă: Costurile generale reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților,
taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de
intervenții, a documentației tehnico-economice, , audit al proiectului (obligatoriu pentru
situația menționată anterior), pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului direct
legate de investiție se vor încadra în maximum 4% din totalul cheltuielilor eligibile, dar
nu mai mult de 296.052 lei fără TVA, echivalentul a 60.000 Euro fără TVA. Nu este eligibilă
consultanța pentru pregătirea documentației aferentă achizițiilor publice și în procesul
de derulare a procedurii de achiziție publică.

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:


- să fie în conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență;
- să se încadreze în valorile menționate la art. 2.3. al prezentului Ghid;
- să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între coordonatorul de
reformă/investiție şi beneficiar;
- să fie rezonabilă şi necesară realizării operațiunii și să conducă la atingerea țintei;
- să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile în special
în ceea ce priveşte regimul achiziţiilor publice, prin respectarea legislaţiei în vigoare.
- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor
aplicabile.
- să fie angajată de către beneficiar şi plătită în condiţiile legii între 01 februarie
2020 şi termenul limită de implementare menționat în cadrul secțiunii 2.4. cu respectarea
perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;
- să fie însoţită de documente justificative;

Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel de proiecte (enumerarea nu este


exhaustivă):
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

¾ nu este eligibilă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile. Valoarea TVA


aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile,
este suportată din bugetul de stat (art. 13, alin. a din OUG nr. 24/2021);
¾ sumele ce depășesc pragurile menționate la art. 2.3. al prezentului Ghid și
valoarea TVA aferentă;
¾ alte cheltuieli care nu duc în mod direct la îndeplinirea țintei.
¾ cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor
finanțate prin proiect;
¾ cheltuielile privind costuri administrative;
¾ cheltuielile de personal;
¾ cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și
dobânzi aferente creditelor;
¾ contribuția în natură;
¾ amortizarea.

Notă: Beneficiarii investițiilor se obligă să mențină echipamentele și dotările în stare de


funcționare cel puțin până la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garanție dacă
aceasta excedă datei de 30 iunie 2026.
Notă: Toate echipamentele/dotările/serviciile achiziționate este necesar să aibă o
legătură directă cu obiectivului investiției, respectiv reducerea infecțiilor nosocomiale.
În procesul de evaluare, echipamentele/dotările/serviciile pentru care justificarea nu
este în contextul investiției, vor fi declarate neeligibile.

Secțiunea 4. Etapele de derulare ale unui proiect


Proiectele din cadrul prezentului apel se vor derula astfel:
1. Realizarea documentației suport
2. Depunerea Dosarului de finanțare
3. Evaluarea și selecția beneficiarilor
4. Contractarea
5. Implementarea investițiilor specifice.

4.1. Realizarea documentației suport


a. Pentru proiectele care cuprind activități/investiții pentru care nu este necesară
elaborarea de studii de fezabilitate/DALI, investițiile propuse fiind justificate printr-o
notă de fundamentare /studiu de oportunitate/alt document justificativ după caz,
aprobat de către conducătorul unității/structurii sanitare și avizate de conducerea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 17

secțiilor/laboratorului/compartimentelor care vor beneficia de investiții. Pentru


justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente
justificative pentru fiecare tip de cost (de exemplu minim 2 contracte similare / oferte
de preț etc.)

b. Pentru proiectele care cuprind activități/investiții pentru care este necesară


elaborarea de studii de fezabilitate/DALI, acestea se vor realiza în conformitate cu
prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și va avea la bază
necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile
alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluțiilor celor mai eficiente. Se
acceptă studii de fezabilitate/DALI recepționate și care urmează să fie aprobate
(indicatorii tehnico-economici) până la data semnării contractului de finanțare. În situația
în care Studiul de fezabilitate/DALI este aprobat într-o formă diferită decât cea
recepționată inițial și depusă la dosarul de finanțare, finanțarea se poate anula sau
ordonatorul principal de credite va trebui să suporte diferențele care au survenit.

Notă: Documentația suport (notă conceptuală/studiu de oportunitate/alt document


justificativ/Studiu de fezabilitate/DALI) se va anexa cererii de finanțare.
Durata de execuție a proiectului care reiese din documentația suport trebuie să se
încadreze în termenul limită de implementare a proiectelor menționat în cadrul secțiunii
2.4. al prezentului ghid.
Notă: Proiectul propus spre finanțare trebuie să prevadă echipamente/dotări cu cele mai
noi tehnologii disponibile, inovative respectiv modul în care acestea se vor încadra în
fluxul existent de lucru.

4.2. Dosarul de finanțare


Dosarele de finanțare în cadrul acestei Investiții se încarcă pe platforma
www.proiecte.pnrr.gov.ro/ doar în intervalul menționat la secțiunea 2.4 de mai sus și
pentru apelul dedicat scopului proiectului. Încărcarea Dosarelor de finanțare se va realiza
în conformitate cu prevederile Anexei 2 – Manualul de înscriere proiecte - este obligatorie
disponibilitatea unei semnături electronice în acest sens.
Dosarul de finanțare este compusă din (cu titlu obligatoriu):
¾ Anexa 1 - Cererea de finanțare
¾ Anexa 3 - Declarația de eligibilitate
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

¾ Anexa 3.1. Declarație de angajament


¾ Anexa 4 – Declarație privind eligibilitatea TVA
¾ Anexa 5 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
¾ Anexa 6 – Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor
de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări
¾ Anexa 7 – Declarație DNSH
¾ Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH
¾ Anexa 10 – Bugetul și plan de achiziții (se va anexa inclusiv nota de
fundamentare /studiul de oportunitate/alt document justificativ/Studiu de
fezabilitate/DALI, oferte de preț);
¾ Anexa 11 - Hotărâre de aprobare a proiectului
¾ Acordul de parteneriat
¾ Documente referitoare la statutul solicitantului și reprezentantul legal
¾ Alte documente.
Notă: pentru câmpurile din cadrul cererii de finanțare care se completează cu valori
anuale (Rata infecțiilor nosocomiale / Rata infecțiilor Clostridium difficile / Rata
infecțiilor microorganisme MDR depistate și declarate, Numărului de probe analizate de
microbiologie, Gradul de ocupare al unității sanitare), sunt necesare să fie anexate
documente suport care să confirme valorile, respectiv acestea să fie menționate în cadrul
Hotărârii de aprobare a proiectului, având în vedere prevederile Codului Penal Art. 323
Uzul de fals Falsuri în înscrisuri. Sursa Datelor (raportare oficială) și anul de referință este
la alegerea solicitantului și toate valorile menționate trebuie să fie aferente aceluiași an.
Notă: Dosarul de finanțare poate fi transmis numai după completarea și scanarea tuturor
documentelor menționate anterior. Nu se acceptă transmiterea parțială.
Toate Dosarele de finanțare primite de MS vor fi înregistrate în ordinea primirii și vor intra
în proces de evaluare – selecție după termenul limită de depunere.
Notă: Fiind un apel competitiv cu termen limită de depunere și pentru a evita
supraîncărcarea sistemului de înregistrare electronică, se recomandă evitarea depunerii
solicitărilor de finanțare în ultima perioadă respectiv depunerea cât mai rapidă a
acestora.
Pentru prezentul apel de proiecte se vor depune (lista nu este exhaustivă ci ea prezintă
orientări generale referitoare la identificarea solicitantului și al reprezentantului legal):
¾ Documentele statutare ale solicitantului3;

3
Documentele statutare ale solicitantului pot diferi în funcție de forma de organizare și subordonare a unității
sanitare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 19

¾ În cazul în care solicitantul prevede contribuție proprie, este necesar să fie


încărcate documente suport referitoare la asigurarea acesteia, aprobate în
conformitate cu prevederile legale;
¾ Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului;
Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa în mod obligatoriu la
cererea de finanțare o copie după un document de identificare;
¾ Autorizația sanitară de funcționare, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 914
din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
Notă: Autorizația sanitară de funcționare a spitalului trebuie să fie valabilă și vizată
de către autoritatea locală de sănătate publică (Direcția Județeană de Sănătate
Publică sau Direcția de Sănătate Publică a municipiului București);
¾ Documente care atesta dreptul de proprietate al solicitantului (proprietate
publică/privată), asupra infrastructurii.

Notă: Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții, își rezervă


dreptul de a solicita informații suplimentare referitoare la unitatea sanitară.
Atât formularul cererii de finanțare cât și anexele acestuia, vor fi încărcate în platforma
informatică în format pdf și se vor transmite sub semnătură electronică extinsă,
certificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare4.
Notă: În cazul necompletării tuturor secțiunilor cu caracter obligatoriu ale dosarului de
finanțare, acesta va fi respins, neintrând în procesul de evaluare şi selecție.
Limba utilizată în completarea dosarului de finanțare și în corespondența cu Ministerul
Sănătății este reprezentată de limba română.
Notă: pe platforma www.proiecte.pnrr.ro, conform Anexa 2 – Manual de înscriere proiect
pagina 25 la „Valoare solicitată proiect” se va trece valoarea din Cerea de finanțare
menționată la „Buget solicitat (fără TVA)” iar la „Buget proiect” se va trece valoarea din
Cererea de finanțare menționată la „Buget Total (fără TVA)”. Pentru proiectele la care
nu este cazul de contribuție proprie, valorile menționate anterior vor fi egale.

4.3 Evaluarea și selecția beneficiarilor


Evaluarea dosarelor de finanțare primite se face începând cu prima zi după data de
închidere a apelului menționată la secțiunea 2.4. Termene și se evaluează având în vedere
criteriile din Grila de evaluare anexată prezentului Ghid al beneficiarului.

4
Semnătura digitală este bazată pe un certificat digital, valabil la momentul depunerii documentelor
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Membrii comisiei de evaluare vor semna declarații referitoare la evitarea conflictului de


interese și imparțialitate. În situația în care vor identifica, pe parcursul evaluării că se
află într-o astfel de situație, aceștia vor solicita înlocuirea din evaluarea pentru proiectul
respectiv.
În situația în care :
- termenul de implementare menționat în documentația suport excedă datei limită
de implementare a proiectelor menționată în cadrul secțiunii 2.4. iar solicitantul
nu propune un plan viabil de încadrare în termen, dosarul de finanțare va fi respins;
- În situația în care valoarea care reiese din documentația suport excedă alocarea
maximă aferentă proiectului iar solicitantul nu depune Hotărârea de aprobare a
proiectului care să includă asigurarea finanțării neeligibile, dosarul de finanțare va
fi respins.
Notă: Ministerul Sănătății poate solicita informații suplimentare sau clarificări referitoare
la buget sau alte aspecte din documentația suport (notă de fundamentare /studiu de
oportunitate/alt document justificativ/Studiu de fezabilitate/DALI).
Evaluarea proiectelor se va realiza în conformitate cu prevederile Anexei nr. 8 – Grila de
evaluare în 2 etape:
- Etapa I: Evaluarea conformității administrative și a eligibilității – în cadrul căreia
se vor verifica următoarele:
o respectarea formatului standard al cererii de finanțare și includerea tuturor
anexelor obligatorii;
o modalitatea de completare a cererii de finanțare;
Pentru evaluarea conformității administrative și a eligibilității se utilizează un sistem de
evaluare de tip DA/NU/NA.
Numai cererile de finanțare eligibile sunt admise în următoarea etapă a procesului de
evaluare, respectiv evaluarea tehnică.
- Etapa II: Evaluare tehnică - în urma căreia fiecare proiect va fi punctat conform
criteriilor din Grila de evaluare.
Notă: Pentru fiecare etapă de evaluare se pot solicita maxim 2 clarificări, iar solicitantul
va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.
După evaluarea dosarelor de finanțare, lista solicitanților ordonată descrescător (inclusiv
proiectele respinse ca urmare a verificării administrative și a eligibilității) va fi înaintată
Comitetului de selecție care va putea solicita clarificări punctuale comisiei de evaluare,
va putea solicita consultarea dosarelor de finanțare, inclusiv recorectarea unor dosare
respectiv , va aproba finanțarea pentru un număr de minim 25 spitale publice care vor
beneficia de echipamente și materiale pentru a reduce riscul de infecții asociate
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 21

asistenței medicale. Membrii comitetului de selecție vor semna declarații referitoare la


evitarea conflictului de interese și imparțialitate.
Comitetul de selecție va realiza departajarea, în situația în care pe ultimele poziții de
finanțare se află mai mulți solicitanți cu punctaj egal. Deciziile comitetului de selecție se
menționează într-un proces verbal al întâlnirii care se desfășoară în acest sens inclusiv se
vor stipula criteriile în baza cărora a fost realizată departajarea. Lista beneficiarilor
selectați pentru finanțare și lista proiectelor aflate pe lista de rezervă va fi postată pe
site-ul Ministerului Sănătății și beneficiarii selectați pentru finanțare vor fi înștiințați
printr-o scrisoare de notificare în acest sens. Scrisoarea de înștiințare va fi transmisă doar
beneficiarilor selectați pentru finanțare prin intermediul platformei proiecte.pnrr.gov.ro.
Notă: Având în vedere problematica și efectele infecțiilor nosocomiale și necesitatea unei
imagini detaliate a acestora atât pe orizontală cât și pe verticală în termeni generali,
respectiv ținta acestei investiții de 25 spitale publice (dintr-un total de peste 400 de
unități sanitare publice) în particular, Comitetul de selecția va putea selecta spre
finanțare unități sanitare fără paturi, din subordinea Ministerului Sănătății cu rol în
monitorizarea și/sau controlul bolilor transmisibile și netransmisibile fără a fi afectat
indicatorul de minim 25 spitale publice.
În termen de 15 zile de la primirea rezultatului, aplicanții pot formula contestații pentru
care vor primi răspuns în maxim 30 de zile. După rămânerea definitivă a rezultatelor, se
va publica lista finală de finanțare și lista finală de rezervă pe site-ul Ministerului
Sănătății. În situația în care, unii dintre beneficiari renunță la finanțare, se vor invita
pentru contractare următorii solicitanți de pe lista de rezervă în funcție de scor și criteriile
de departajare stabilite de Comitetul de selecție. Aceștia vor primi Scrisoarea de
înștiințare pentru finanțare prin intermediul platformei proiecte.pnrr.gov.ro. În situația
în care bugetul eliberat prin renunțarea la finanțare nu acoperă bugetul eligibil al
următorului clasat pe lista de rezervă, acesta va putea confirma sau respinge finanțarea
parțială sau a anumitor părți din proiect în termen de 15 zile de la primirea scrisorii de
înștiințare.

4.4. Contractarea
În 455 de zile de la transmiterea scrisorii de înștiințare pentru finanțare prin intermediul
platformei proiecte.pnrr.gov.ro, beneficiarul are obligația de a semna contractul de
finanțare. Pentru semnarea contractului de finanțare, Ministerul Sănătății poate/va
solicita documente suplimentare necesare contractării.

5
În situații justificate în cadrul prezentului apel se poate prelungi termenul de 45 de zile.
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

În situația în care în termenul stabilit nu au fost depuse documentele necesare


contractării, finanțarea se anulează și se reîntregește bugetul disponibil apelului deschis.
În situația în care în termenul stabilit nu au fost depuse documentele suplimentare
solicitate necesare contractării, finanțarea se anulează și se invită următorii clasați de pe
lista de rezervă.
Pentru semnarea contractului de finanțare este necesar să fie constituită unitatea de
implementare și monitorizare a proiectului (la nivelul ordonatorului principal de credite
sau a unității sanitare beneficiare) compusă din minim 3 persoane: manager de proiect,
responsabil cu achizițiile publice și responsabil tehnic. Pentru aceste 3 poziții cheie, este
obligatoriu ca persoanele numită să aibă studii superioare de lungă durată și este
recomandat să aibă experiență specifică în implementarea fondurilor europene. Membrii
unității de implementare vor completa declarații referitoare la incompatibilitate,
antifraudă și anticorupție și obligativitatea de a semnala astfel de situații în activitățile
pe care le vor desfășura și vor transmite împreună cu fișa postului și CV. Dimensionarea
personalului necesar implementării și monitorizării proiectelor se va realiza în funcție de
evoluția și etapele de implementare a acestora cu respectarea principiilor de gestionare
eficientă a fondurilor alocate.
Notă: Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarii investițiilor se obligă să
mențină echipamentele și dotările în stare de funcționare cel puțin până la 30 iunie 2026
sau pe durata perioadei de garanție dacă aceasta excedă datei de 30 iunie 2026.
Notă: în funcție de specificul proiectului, în contractul de finanțare vor fi cuprinse
prevederi referitoare la implementarea proiectului din prisma alocării financiare anuale
respectiv a monitorizării prin rapoarte intermediare/finale.

4.5. Implementarea investițiilor specifice.


Beneficiarii finanțărilor vor demara acțiuni specifice de implementare a proiectelor care
constau în derularea de proceduri de achiziție publică în funcție de specificul proiectelor.
În derularea proiectului, beneficiarul respectă prevederile legale în vigoare, în special
cele cu privire la:
a) etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
b) achiziționarea din fonduri publice, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie
fiind cea prevăzută de legislația în vigoare privind achiziţiile publice;
c) conformitatea referitoare la echipamentele/dotărilor și serviciilor achiziționate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 23

Beneficiarul răspunde de organizarea procedurilor de achiziție publică și de derulare a


contractelor aferente activităților din proiect, precum şi de modul de utilizare a sumelor
potrivit destinației pentru care au fost alocate.
Personalul care desfășoară activități în cadrul unităților de implementare și monitorizare
a proiectelor, din cadrul beneficiarilor instituții publice, beneficiază de majorarea
prevăzută la art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările
ulterioare.
Notă: În situația în care proiectul necesită modificarea structurii din Autorizația sanitară
de funcționare, solicitantul va demara toate demersurile necesare pentru obținerea
referatului de evaluare întocmit de autoritățile de sănătate publică județene/a
municipiului București (dacă e cazul) conform cu proiectul finanțat până la finalizarea
acestuia.
Notă: Ministerul Sănătății își rezervă dreptul de a realiza vizite la fața locului prin echipe
de monitorizare și control formate din minim 2 persoane. Efectuarea vizitelor vor fi
anunțate cu minim 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea acestora iar beneficiarii
investițiilor sunt obligați să permită accesul nerestricționat al echipei de monitorizare și
control respectiv să pună la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate.

Secțiunea 5 . Principii orizontale


Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de
finanțare din fondurile UE. Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în
cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la
respectarea principiilor prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale (disponibil la
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_ro).
Investițiile propuse în cadrul apelului de proiecte se adresează îndeplinirii siguranței,
securității și funcționalității infrastructurii de sănătate, atât la nivel național, cât și la
nivel comunitar, în corelare cu indicatorii aferenți pilonului european pentru drepturile
sociale, respectiv ca efectele acestor investiții vor consta în reducerea timpului de
așteptare pentru a beneficia de asistență medicală, reducerea inegalităților în materie de
sănătate pe criterii sociale, teritoriale și economice. Din punctul de vedere al efectuării
actului medical, investiția va conduce la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru
lucrătorii medicali (cu incidență asupra Principiului 10), la diminuarea barierelor și a
decalajelor în ceea ce privește accesul la asistență medicală, precum și la reducerea
riscului de infecții în mediul de spital (Principiul 16 - din perspectiva bunei calități).
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Investițiile în infrastructura spitalicească publică vor asigura elementele de accesibilizare


pentru persoanele cu dizabilități și nevoi speciale (Principiul 17). Vor fi respectate astfel
prevederile normativelor naționale în domeniu, iar acolo unde va fi cazul vor fi
identificate, testate și implementate soluții inovative de accesibilizare.

Având în vedere prevederile art. 22, alin. (2), lit. d) din Regulamentul PNRR, coroborat
cu art. 6 din Regulamentul financiar, Ministerul Sănătății are obligația colectării
următoarelor categorii de date standardizate și de a asigura accesul la acestea:
- numele destinatarului final al fondurilor;
- numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul
final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul
Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;
- prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real al destinatarului
fondurilor sau al contractantului.
Astfel, pe parcursul implementării proiectelor, solicitantul și partenerul acestuia, după
caz, au obligația obținerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR. În acest
sens, aceștia trebuie să prezinte date relevante cu privire la câștigătorii procedurilor de
achiziție realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerțului
solicitat de aceștia.
Noțiunea de beneficiar real este definită la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative.
Notă: platforma informatică dedicată PNRR realizează interogările în bazele de date
pentru obținerea informațiile referitoare la beneficiarul real în baza datelor de
identificare financiară introduse de beneficiarul proiectului. Ministerul Sănătății își
rezervă posibilitatea de a solicita beneficiarilor proiectelor date despre beneficiarii reali
ai procedurilor de achiziție derulate.
Solicitantul și partenerul acestuia, după caz, au obligația de a lua toate măsurile necesare
pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza
de selecție, evaluare și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în
cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente.
Cererea de finanțare va fi exclusă în cazul în care se constată că solicitantul/ partenerul
a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii/ personalul
Ministerului Sănătății în timpul procesului de evaluare, selecție și contractare.
Verificarea situațiilor de conflictului de interese se va realiza în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 25

cadrului instituțional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României


prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea
Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
prin 2 sisteme de verificare, respectiv:
- sistem ARACHNE - instrument informatic integrat dezvoltat de CE, conceput pentru
a ajuta autorităţile naţionale în efectuarea controalelor administrative şi de gestiune în
domeniul fondurilor europene;
- sistemul PREVENT - Sistemul informatic ce are înţelesul prevăzut la art. 2 din Legea
nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în
procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Se consideră dublă finanțare situațiile prin care se încalcă prevederile art. 9 din
REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale art. 191 din
REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 18 iulie 2018.
Pentru realizarea analizei privind dubla finanțare, în etapa de evaluare, selecție și
contractare se va urmări ca proiectele propuse spre finanțare din PNRR să conțină
informații suficiente în ceea ce privește inițiative complementare de care a beneficiat sau
beneficiază solicitantul finanțării și, dacă este cazul, partenerul acestuia.
Astfel, solicitantul și partenerul acestuia vor prezenta în cererea de finanțare informații
cu privire la proiectele implementate de solicitant și partenerii acestuia, după caz, în
domeniul vizat de apel, în ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finanțare și de stadiul
acestora (finalizate, nefinalizate, în curs de implementare). În acest sens, Ministerul
Sănătății va avea în vedere proiectele în cadrul cărora au fost derulate activități care au
legătură cu nevoile și problemele vizate de proiectele depuse spre finanțare. Totodată,
solicitantul finanțării din PNRR și, după caz, partenerul acestuia vor preciza în secțiunea
relevantă din cererea de finanțare aspectele din care să rezulte că nu există dublă
finanțare cu proiectul depus spre finanțare în cadrul PNRR.
În cazul în care se constată că există dublă finanțare, proiectul este respins total sau
parțial (în ipoteza în care dubla finanțare nu acoperă întregul proiect, iar componenta/
componentele neafectate de dubla finanțare sunt viabile).
Se va completa „Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de
interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări”.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislația


(acte normative, politici publice) în domeniul egalității de șanse, egalității de gen și
dezvoltării durabile.
Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei
persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială
sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.
Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității,
principiul egalității de șanse și de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a
diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire şi planificare, implementare,
monitorizare și evaluare.
Proiectul trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și
prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau
credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor
grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru
asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

În linie cu principiul DNSH ”do not significant harm”, menționat în anexa DNSH la PNRR
pentru cadrul Investiției 2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de
infecții nosocomiale din cadrul Componentei 12 Sănătate, proiectul va promova
dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanţarea unor activităţi orientate direct spre
susţinerea acesteia, urmărind în principal protecţia mediului, utilizarea eficientă a
resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistenţa în
faţa dezastrelor, prevenirea şi gestionarea riscurilor.
În conformitate cu Regulamentul PNRR, nicio măsură inclusă PNRR nu ar trebui să cauzeze
un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu. Astfel, solicitanții trebuie să
demonstreze că proiectele depuse în cadrul prezentului apel respectă principiul de a nu
prejudicia în mod semnificativ. În acest sens, se va completa Declarație DNSH – Anexa 7
și Anexa 7.1. - Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH.

Secțiunea 6. Alte informații


6.1. Modificarea Ghidului Beneficiarului
Ministerul Sănătății poate emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid
pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru
îmbunătățirea procesului de derulare. Ministerul Sănătății va avea în vedere, în situația
în care modificarea ghidului se impune, prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 27

procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al


tuturor solicitanților de finanțare.
Ministerul Sănătății va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid.
Pentru asigurarea principiului transparenței Ministerul Sănătății va publica ordinele de
modificare a prezentului ghid pe pagina de internet proprie.
Toate activitățile specifice realizate de Ministerul Sănătății pentru derularea Investiției
se derulează cu asigurarea transparenței și imparțialității, prin:
- consultarea entităților îndreptățite (de ex., MIPE, CE, alte entități interesate) cu
privire la ghidul solicitantului;
- publicarea ghidului solicitantului spre consultare publică;
- publicarea tuturor modificărilor/instrucțiunilor intervenite cu privire la ghidul
solicitantului respectiv derularea Investiției;
- publicarea criteriilor în funcție de care se realizează evaluarea, selecția și
contractarea proiectelor, precum și a numărului de puncte alocate fiecărui criteriu
și a aspectelor privind modalitatea de acordare a punctajului;
- aplicarea unitară și obiectivă a criteriilor de evaluare, selecție și contractare a
proiectelor;
- comunicarea rezultatului procesului de evaluare, selecție și contractare;
- stabilirea unor condiții clare, nediscriminatorii și obiective de contestare a
rezultatului procesului de evaluare/ selecție, precum și de soluționare a
eventualelor contestații;
- adoptarea tuturor măsurilor necesare evitării situațiilor de conflict de interese și
de incompatibilitate în procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor.

Ministerul Sănătății poate decide finanțarea unui număr de unități spitalicești superior
țintei prevăzută în CID cu condiția încadrării în bugetul alocat investiției sau în
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 Art. 24.
alin. 1:
”În cazul în care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, în scopul atingerii jaloanelor și
țintelor asumate prin PNRR, coordonatorii de reforme și/sau investiții sunt autorizați să
încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina
depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiție din
acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută
lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu
această destinație prin legile bugetare anuale”.

6.2. Informare și publicitate


Beneficiarii se obligă să respecte prevederile Manualului de Identitate Vizuală al PNRR,
elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

În cererea de finanțare, solicitantul va menționa ce activități va include Planul de


informare și publicitate
Persoanele interesate de finanțare pot trimite întrebări cu privire la acest Ghid utilizând
următoarea adresă: info.nosocomiale@ms.ro

6.3. Riscuri și complementaritate


Ministerul Sănătății va evalua riscurile identificate și menționate de aplicant în cererea
de finanțare care pot să impieteze asupra implementării proiectului în calendarul propus.
Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a riscului de către
beneficiar iar Ministerul Sănătății va monitoriza implementarea acestor măsuri.
Ministerul Sănătății va analiza în permanență complementaritatea cu alte măsuri.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 29

7. Anexe
Anexa 1 - Cererea de finanțare
Anexa 2 - Manual depunere proiect
Anexa 3 - Declarația de eligibilitate
Anexa 3.1. – Declarație de angajament
Anexa 4 – Declarație privind eligibilitatea TVA
Anexa 5 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 6 – Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de
interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări
Anexa 7 – Declarație DNSH
Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH
Anexa 8 - Grila evaluare
Anexa 9 - DNSH RO RRP 12
Anexa 10 – Buget și plan de achiziții
Anexa 11 - Anexa 11 Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului
Anexa 12 - Model contract
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Anexa 1 – Cerere de finanțare


„PNRR/2022/C12/MS/I2.4 – I2.4. Echipamente și materiale
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”

I. Solicitant:

Titlul proiectului
Denumire solicitant
Denumirea instituției solicitante:
Contact
Localitate
Județ
Adresă
Cod Fiscal
Regim TVA
Reprezentant legal (nume
prenume)
Email

Nr. telefon
Manager de proiect (nume
prenume)
Email

Nr. telefon

Buget total (fără TVA)

Buget solicitat (fără TVA)

Contribuție proprie (fără TVA)

Durata de implementare (luni)


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 31

II. Descriere tehnică:

¾ Laborator microbiologie;
¾ Bloc operator / secție/ compartiment de terapie intensivă / unitate de
terapie intensivă intermediară post-operatorie / unitate de supraveghere
post-anestezică;
Unitatea are în componență:
¾ Secție / compartiment chirurgie, obstetrică-ginecologice,
gastroenterologie;
¾ Secție / compartiment / unitate funcțională arși;
¾ Secție / compartiment / unitate funcțională de boli infecțioase.
Investiția cuprinde
înființarea/dotarea laboratorului
Analizatoare automate și/sau semiautomate de identificare a micro-
de microbiologie în vederea
organismelor
îmbunătățirii capacității și
Analizatoare automate și/sau semiautomate de efectuare a antibiogramelor
capabilității laboratoarelor de
microbiologie, prin:
În cadrul unității sanitare
funcționează secții/compartimente
Da/Nu
de transplant și/sau de
oncohematologiei?
Rata infecțiilor nosocomiale
depistate și declarate1
Rata infecțiilor Clostridium difficile
2
depistate și declarate
Numărului de probe analizate de
microbiologie3

Rata infecțiilor microorganisme


MDR depistate și declarate4
Gradul de ocupare al unității
sanitare5
Proiectul propune implementarea
extinsă și uniformă a standardelor
europene de interpretare
(EUCAST)? Detaliați:

1 2 34 5
Având în vedere măsuri adoptate în timpul pandemiei Covid19 și impactul asupra unităților sanitare, se vor accepta
date referitoare la maximul înregistrat în oricare dintre anii 2019-2020-2021. Toate valorile trebuie să fie aferente aceluiași
an.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Număr de proiecte cu valoarea


nerambursabilă a fiecăruia cel
puțin egală cu proiectul propus
(inclusiv detalierea acestora pentru
a putea fi identificate)

III. Descrierea proiectului

3.1. Obiectivul proiectului


Se va indica obiectivul pe care proiectului își propune să-l atingă.

3.2. Justificarea proiectului:


În vederea justificării proiectului, se vor prezenta elemente precum cele de mai jos (lista nu este
limitativă):
- nevoile și problemele identificate și cum își propune proiectul să contribuie la satisfacerea
nevoilor și soluționarea problemelor identificate;
- în cazul în care se solicită spre finanțare o acțiune deja începută (de ex., achiziție
demarată anterior depunerii cererii de finanțare), beneficiarul trebuie să demonstreze
necesitatea demarării acțiunii înainte de semnarea/ emiterea contractului/ ordinului de
finanțare.
- competența solicitantului, inclusiv a partenerului, dacă este cazul, de a implementa
proiectul propus în sensul satisfacerii nevoilor și soluționării problemelor identificate;
- descrierea desfășurării activității în prezent;
- Impactul pe care îl vor avea investițiile (în spațiul de desfășurare a activității) și
echipamentele în derularea activității (inclusiv necesitatea acestora)
- Măsuri de asigurare a resursei umane specializate;
- etc

3.3. Activități:
Descrieți activitățile pe care le veți derula, inclusiv cu includerea unei diagrame Gantt

3.4. Riscuri:
Definirea și descrierea riscurilor în legătură cu implementarea proiectului, inclusiv o descriere a
gradului de manifestare și implicațiilor respectiv măsuri pe care le veți întreprinde pentru limitarea
apariției acestora și a eventualelor efecte. Se va menționa experiența în alte proiecte similare ca
valoare cu posibilitatea de a fi identificate clar.
Nr.
Riscul identificat Măsurile de atenuare a riscului
crt.
1. [descrierea riscului identificat] Probabilitate – mică/ medie/ mare
Impact – mic/ mediu/ mare

[descrierea măsurilor de atenuare a riscului]


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 33

3.5. Inovare:
Fundamentați echipamentele și dotările solicitate din prisma celei mai noi tehnologii
disponibile, încadrării în fluxul de lucru respectiv al soluțiilor inovative în domeniu.

IV. Principii orizontale:

4.1. Dubla finanțare


Se vor menționa aspectele din care rezultă că nu există dublă finanțare, în sensul că pentru
acțiunile din proiectul indicat în această secțiune nu se solicită finanțare prin prezenta cerere.

4.2. Proiectul propune măsuri clare referitoare la respectarea principiului egalitate de


șanse și egalității de gen
4.3. Respectarea dezvoltării durabilă și principiul DNSH „do not significant harm”?

V. Indicatori:

Unități/structuri sanitare care vor


beneficia de echipamente și
materiale pentru a reduce riscul de
infecții asociate asistenței
medicale
Capacitatea unităților de asistență
medicală noi sau modernizate
(Persoane/an)

SOLICITANT:
SEMNĂTURA
DATA
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Anexa 2

Instrucțiuni de utilizare privind

Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR

Inscrierea beneficiarilor in vederea depunerii de proiecte in cadrul apelurilor


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 35

Cuprins

1. Inscrierea utilizatorului
1.1. Crearea contului
1.2. Logarea in aplicatie
1.3. Resetare parola
1.4. Delogarea utilizatorului
2. Profilul meu
3. Identificare electronica
4. Gestionare persoane juridice
4.1. Inscriere persoana juridica
4.2. Selecteaza persoana juridica
4.3. Date persoana juridica
5. Setarile contului
5. Proiectele mele
5.1. Adauga Proiect
5.2. Completeaza proiect
5.3. Blocheaza proiect
5.4. Sterge Proiect
5.5. Deblocheaza Proiect
5.6. Transmite Proiect
5.7. Vizualizeaza Proiect
5.8. Recipisa
6. Transparenta
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

1. Inscrierea utilizatorului

1.1.Crearea contului

Inregistrarea utilizatorilor se va efectua prin accesarea link-ului: proiecte.pnrr.gov.ro.

Se va apasa butonul Creeaza cont. Se va afisa ecranul de Inregistrare.


Se vor completa credențialele de autentificare de tipul: adresa de e-mail și parola., se va bifa
campului Nu sunt robot din sectiunea CAPTCHA. Confirmarea inregistrarii în cadrul aplicației se
realizează prin apăsarea butonului Creeaza cont.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 37

Optiunea este destinata utilizatorilor sistemului informatic care nu detin cont. Acestia vor
accesa sectiunea Inregistreaza-te, vor completa campurile obligatorii ( marcate cu*) cu respectarea
regulilor impuse:
9 E-mail*
9 Parola*- ce va contine obligatoriu:
x o majuscula
x o minuscula
x o cifra
x un caracter special
x 8 caractere
9 Confirma parola)*
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

In cazul in care cele doua campuri- Parola, respectiv Confirma parola, nu coincid Sectiunea
Confirma parola se va evidentia cu rosu.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 39

Dupa completarea corecta a datelor sistemul va afisa mesajul de confirmare si va trimite un


e-mail catre adresa folosita pentru crearea contului.
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Utilizatorul va primi e-mail de confirmare creare cont pe adresa mentionata pe care il va


accesa. Mesajul este automat si nu necesita raspuns. Link-ul este disponibil pentru accesare 24 ore
de la crearea acestuia, in caz contrar devine invalid, iar utilizatorul va relua procesul de creare cont.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 41

1.2. Logarea in aplicatie

Se vor completa credențialele de autentificare de tipul: adresa de e-mail și parola., se va bifa


campului Nu sunt robot din sectiunea CAPTCHA si se va apasa butonul Autentificare.
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

1.3. Resetare parola

In situatia in care utilizatorul uita parola, sistemul pune la dispozitia acestuia optiunea “Ai
uitat parola?”, Linkul de recuperarea a parolei se va regasi pe adresa de e-mail pentru care a fost
creat contul.

Dupa completarea adresei de e-mail se apasa butonul Reseteaza parola.

Se va afisa un mesaj pentru proiecta de resetare a parolei si se va trimite pe e-mailul declarat


un link pentru resetarea parolei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 43
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

1.4. Delogarea utilizatorului

Utilizatorul aplicatiei se va deconecta prin accesarea optiunii Delogare, sau va fi delogat automat
de catre sistem daca trece perioada de inactivitate de 15 minute.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 45

2. Profilul meu

Dupa inregistrare/logare in aplicatie, utilizatorul va fi indrumat sa completeze profilul

Dupa Completarea datelor de personale este obligatorie in vederea depunerii unui proiect.
Dupa confirmarea datelor, sistemul va deschide pagina principala a aplicatiei,
In interfata de introducere a datelor utilizatorului se vor introduce:
9 date de identificare: nume, prenume, CNP, serie si numar act de identitate, data
nasterii
Datele de identificare trebuie sa fie in conformitate cu actul de identitate pentru a fi validate. In
caz contrar acestea nu pot fi salvate.
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

9 date de corespondenta: adresa (judet, localitate, strada, nr,bloc, scara,


apartament, cod postal), date de contact: numar de telefon, e-mail

9 confidentialitate- prin aceptarea politicilor de utilizare mentionate.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 47

Ghidarea utilizatorului in cadrul aplicatiei se efectueaza prin accesarea butoanelor:


x Pasul urmator
x Pasul anterior
x Finalizeaza

3. Identificare electronica

Completarea datelor utilizatorului va fi urmata de identificarea electronica. La accesarea


sistemului, acesta va deschide interfata de identificare electronica iar utilizatorul va parcurge pasii
impusi:
9 Apasa butonul Adauga certificat;
9 descarca formularul de inregistrare a certificatului utilizat la semnarea digitala;
9 semneaza digital documentul descarcat;
9 incarca documentul semnat.
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Sistemul valideaza fisierul si inregistreaza certificatul, iar in cazul in care utilizatorul incarca
alt fisier decat cel descarcat-> afiseaza mesaj de eroare. Deopotriva, invalidarea unui certificat
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 49

digital va fi urmata de mesaj de eroare, utilizatorul fiind atentionat in acest sens in vederea
remedierii si incarcarii unui certificat valid.
Incarcarea certificatului semnat va trebui sa apartina utilizatorului aplicatiei, in cazul in care se
identifica date contrare, sistemul nu va permite finalizarea procesului de identificare electronica.
Dupa incarcarea certificatului semnat, acesta va fi disponibil utilizatorului pentru:
9 previzualizare
9 descarcare
9 stergere

Se vor afisa informatii de tipul:


x nume fisier
x numar certificat
x data expirare certificat
x data incarcare fisier

Expirarea unui certificat presupune regenerarea acestuia, prin urmare este un alt certificat, iar
Identificarea Electronica trebuie refacuta.
De fiecare data cand un utilizator schimba un certificat (expira, alt provider, pierde token) trebuie
refacuta Identificarea Electronica.

Toate documentele incarcate in sistemul informatic trebuie sa fie asumate prin semnarea fiecaruia cu
un certificat digital calificat detinut de utilizator.

Certificatele calificate pentru semnatura electronica sunt cele emise de catre prestatorii calificati de
servicii de incredere.
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

4. Gestionare persoane juridice

4.1.Inscriere persoana juridica

Dupa crearea contului, a profilului, respectiv a identificarii electronice, utilizatorului sistemul


va proceda la inscrierea persoanei juridice, prin alegerea sectiunii aferente din meniul afisat prin
accesarea icoanei cu numele utilizatorului.

Inscrierea unei persoane juridice in cadrul sistemului informatic se va realiza prin accesarea
sectiunii aferente.

Utilizatorul va introduce CUI-ul aferent persoanei juridice, iar sistemul, dupa verificarile de
rigoare, va popula campurile: CUI/CIF si Denumire. Campurile vor fi preluate ca atare,
utilizatorul neavand drept de editare a acestora.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 51

Ulterior, popularii campurilor de catre sistem, utilizatorul:


¾ Va descarca declaratia de reprezentant/imputernicit
¾ Va semna digital declaratia descarcata
¾ Va incarca declaratia semnata
¾ Va apasa butonul Inscrie persoana juridica

Daca inscrierea persoanei juridice se va face cu succes sistemul va emite mesaj de confirmare
actiune, in partea dreapta-jos a ecranului si afiseaza interfata Date persoana juridica.
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

In interfata Date persoana juridica, utilizatorul va modifica/adauga Datele de contact :


x Numar telefon
x E-mail

Actiunea de modificare date se va finaliza prin apasarea butonului Salveaza, iar sistemul va emite
mesaj de confirmare actiune, in partea dreapta-jos a ecranului si va afisa informatiile despre
persoana juridica adaugata.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 53

4.2.Selecteaza persoana juridica

Selectarea persoanei juridice va fi disponibila dupa adaugarea acesteia. Utilizatorul va accesa


Entitate juridica si va selecta persoana juridica din lista.
Persoana juridica este selectata, iar sistemul deschide pagina aferenta. Vizualizarea, introducerea si
modificarea datelor cu privire la entitatea juridica vor fi posibile doar dupa selectarea acesteia.
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

4.3.Date persoana juridica

Pagina este disponibila utilizatorului pentru vizualizare si modificare informatii dupa selectarea
persoanei juridice. Informatiile needitabile (date de identificare: denumire, cod fiscal, forma
juridica, sediu social: judet/echivalent, localitate, cod postal, strada).

5. Setarile contului
Pentru a accesa setarile contului se va apasa butonul Setari.

Se va deschide modalul Setari.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 55

Utilizatorul poate opta pentru una dintre optiunile afisate.


56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

5. Proiectele mele

Utilizatorul acceseaza meniul Proiectele mele pentru a vizualiza un proiect creat sau pentru a
adauga un nou proiect

5.1. Adauga Proiect

Pentru a adauga un proiect se apasa butonul Adauga proiect.


Dupa apasarea butonului se va deschide sectiunea de adaugare proiect.

Utilizatorul completeaza campul Titlu cu denumirea aleasa pentru proiectul pe care doreste sa il
depuna si apoi selecteaza din lista apelul pentru care doreste sa depuna un proiect din lista de apeluri
deschise.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 57

Dupa completarea campului Titlu si selectarea apelului apasati butonul Adauga proiect.

Dupa adaugarea unui proiect, acesta se va regasi in lista Proiectele mele.


58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Dupa creare un proiect poate fi Completat , Sters, Blocat.


Completeaza Sterge Blocheaza

Dupa blocarea proiectului, aceasta poate fi Vizualizata, Deblocata, Transmisa.

Vizualizeaza Deblocheaza Transmite


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 59

5.2. Completeaza proiect

La apasarea butonului Completeaza proiectul se va deschide pagina de completare a proiectului.

In sectiunea Apel se vor afisa informatii referitoare la apel: Denumire, Tip , Institutie, Buget.
In sectiunea Proiect utilizatorul va completa prin apasarea butonului Modifica detaliile proiectului
: Analiza DNSH, Valoare solicitata proiect , Buget Proiect.
Utilizatorul completeaza campurile obligatorii si apasa butonul Salveaza.
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Dupa salvare informatiile vor fi afisate in sectiunea Proiect.

Sectiunea Persoana juridica


Utilizatorul va regasi afisate informatiile aferente persoanei juridice completate la inregistrarea
acesteia.

Sectiunea Reprezentant legal


Utilizatorul va regasi afisat informatiile aferente persoanei juridice completate la inregistrarea
persoanei juridice.
Utilizatorul va putea sa isi modifice datele prin apasarea butonului Modifica.

Se va deschide o caseta pentru modificare reprezentant legal.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 61

La selectarea reprezentant legal roman se va deschide o caseta cu toate informatiile


reprezentantului legal declarat la inregistrare. Toate campurile pot fi modificate.
Dupa efectuarea modificarilor se apasa butonul Salveaza.

La selectarea reprezentant legal strain se va deschide un modal cu toate informatiile


reprezentantului legal declarant la inregistrare. Toate campurile pot fi modificate. Suplimentar
campurilor afisate pentru representant legal roman, vor mai aparea campurile Numar pasaport si
tara.
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Dupa efectuarea modificarilor se apasa butonul Salveaza.

Sectiunea Documente
Utilizatorul va putea adauga documentele necesare proiectului prin apasarea butonului Adauga

Se va deschide un modal pentru adaugare document.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 63

Utilizatorul va alege din lista categoria documentului pe care doreste sa il incarce si apoi va
incarca documentul.
Categorie document Cerere de finantare este document obligatoriu si utilizatorul va incarca
cererea de finantare descarcata si completata de pe site-ul responsabilului pentru apelul respectiv.
Documentul va trebui semnat digital.
Se pot incarca mai multe documente o data sau poate fi incarcat un singur document in limita a
50mb. Pe categorie document Cerere finantare si Analiza DNSH se va putea adauga un singur
document.
Daca in sectiunea Proiect se va bifa campul Analiza DNSH si aceasta categorie de document va fi
obligatoriu de incarcat.
Dupa incarcarea documentului se apasa butonul Adauga.
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Dupa adaugare se vor afisa in sectiunea Documente toate documentele incarcate, iar acesta va fi
disponibile utilizatorului pentru:
9 previzualizare
9 descarcare
9 stergere

5.3. Blocheaza proiect


Dupa completarea tuturor informatiilor si adaugarea documentelor obligatorii, utilizatorul poate
bloca proiectul prin apasarea butonului Blocheaza.

La apasarea butonului se va afisa un mesaj de confirmare a operatiunii de stergere, iar utilizatorul


va confirma operatiunea.

Butonul de blocare pentru proiect este disponibil si in pagina Proiectele mele.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 65

5.4. Sterge Proiect


Dupa ce a fost adaugat un proiect, acesta poate fi sters prin apasarea butonului Sterge.

La apasarea butonului se va afisa un mesaj de confirmare a operatiunii de stergere, iar utilizatorul


va confirma operatiunea.

Butonul de Stergere pentru proiect este disponibil si in pagina Proiectele mele.


66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

5.5. Deblocheaza Proiect


Dupa blocarea unui proiect acesta poate fi deblocat prin apasarea butonului Deblocheaza.

Butonul Deblocheaza este disponibil atat in pagina de vizualizare proiect cat si in pagina
Proiectele mele.

La apasarea butonului se va afisa un mesaj de confirmare a operatiunii de deblocare iar


utilizatorul va confirma operatiunea.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 67

5.6. Transmite Proiect


Dupa blocarea unui proiect acesta poate fi transmis prin apasarea butonului Transmite.

Butonul Transmite este disponibil atat in pagina de vizualizare proiect cat si in pagina Proiectele
mele.

La apasarea butonului se va afisa modalul Transmite formular depunere. Utilizatorul va descarca


formularul de depunere generat de aplicatie, il va semna digital si il va incarca.

Dupa incarcarea documentului se apasa butonul Transmite.


68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

La apasarea butonului Transmite sistemul valideaza fisierul incarcat, iar in cazul in care
utilizatorul incarca alt fisier decat cel descarcat -> afiseaza mesaj de eroare.

5.7. Vizualizeaza Proiect


Dupa blocarea si/sau transmiterea unui proiect, acesta va putea fi vizualizat.

La apasarea butonului viualizeaza se va descchide pagina Detalii proiect iar utilizatorul poate
vedea toate informatiile respectivului proiect.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 69

5.8. Recipisa
Dupa transmiterea cu succes a proiectului si primirea numarului de ordine (pe care il regasiti in
sectiune Transparenta) se va emite o recipisa care se va regasi in pagina de vizualizare a
proiectului in lista de documente atasate proiectului.

6.Transparenta
Pentru a accesa sectiunea transparenta se allege din meniu Transparenta.

Se va deschide pagina dedicata transparentei proiectelor unde se vor regasi dupa efectuarea
filtrarii toate proiectele depuse pe apelul selectat.
Utilizatorul va putea efectua o filtrare in functie de Apel sau dupa Apel si CUI/CIF al
aplicantului.
In Campul Apel care este de tip lista derulanta utilizatorul poate cauta un anumit apel prin tastarea
denumirii respectivului apel, sau a denumirii ministerului care a lansat apelul.
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Dupa completarea campurilor de filtrare se apasa butonul Cauta.

Dupa apasarea butonului Cauta se vor afisa toate proiectele depuse pe apelul selectat sau pe apelul
si CUI/CIF selectate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 71

Anexa 3

Declarație de eligibilitate

Subsemnatul/a .............….....................………..., reprezentant legal al ............. având funcția de


..........………….........., în cadrul………………, născut la data de ............................., în localitatea........………....…...., cu
domiciliul stabil în localitatea ....……................. str.............................................................................. județul
…………............ telefon ....…….…….......... e-mail …………………cod poștal .............. posesor al Cărții de Identitate
seria ..... nr. ...….…....... eliberată de ......…………........... la data de .....……...., CNP………………..….. certific faptul că
toate informațiile conținute în această cerere de finanțare, sunt corecte și sunt conștient de conținutul
anexelor dosarului de finanțare.
Confirm faptul că entitatea pe care o reprezint are capacitatea financiară și operațională de a finaliza
proiectul propus.
Am luat la cunoștință că, în conformitate cu prevederile legale nu poate fi acordată solicitanților care se află
în oricare dintre următoarele situații :
a) sunt în faliment sau în curs de lichidare, administrare judiciară, au activitatea suspendată, sunt subiectul
unor astfel de proceduri sau sunt în situație similară prevăzută de legislația sau de reglementările naționale;
b) au fost condamnați pentru un delict legat de conduita lor profesională printr-o hotărâre care are
autoritate de lucru judecat;
c) au fost găsiți vinovați de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care autoritățile
competente le pot justifica;
d) nu și-au îndeplinit obligațiile privind plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor în
conformitate cu prevederile legale;
e) au făcut obiectul unei hotărâri care are autoritate de lucru judecat pentru fraudă, corupție, participare la
o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale statului.
Confirm faptul că nici eu și nici instituția pentru care am calitatea de reprezentant legal nu se află în niciuna
dintre situațiile descrise mai sus, și sunt conștient de sancțiunile care pot fi aplicate în cazul unor declarații
false.

Nume:
Funcție:
Data:
Semnătură:
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

ANEXA 3.1. – Declarație de angajament

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT1
se completeaza de solicitant

Subsemnatul (numele şi prenumele reprezentantului legală/împuternicit al instituţiei solicitante)


______________, posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberată de _______, CNP
_____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________, în calitate de [funcţia
reprezentantului legal/împuternicit al instituţiei solicitante], cunoscând că falsul în declaraţii este
pedepsit de legea penală, mă angajez ca eu și instituția pe care o reprezint:

1. să asigurăm condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului;


2. să asigurăm contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile
neeligibile care îi revin, aferente proiectului;
3. să finanţăm cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel
încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;
4. să nu încercăm să obţinem informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării
proiectului sau să influenţeze personalul MS/comisia de evaluare/experţii evaluatori
în timpul procesului de evaluare şi selecţie.
5. sa asigurăm funcționalitatea echipamentelor și soluțiilor hardware și software
achiziționate pentru cel puțin durata minimă normată de viață a acestora în stare de
funcționare, cel puțin până la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garanție dacă
aceasta excedă datei de 30 iunie 2026;
6. să asigurăm folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect;
7. să asigurăm capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării
proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);
8. să asigurăm obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin
contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau
prin surse proprii;
9. să notificăm coordonatorul de reforma/MS asupra oricărei situații intervenite de natură
a afecta cele angajate, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la apariția
acesteia.
10. să nu furnizăm informaţii false.

Reprezentant legal/împuternicit
<denumire oficială solicitant >
<funcţie reprezentant legal/împuternicit >
<nume, prenume reprezentant legal/împuternicit *>
<semnătură reprezentant legal/împuternicit >
Data : <zz/ll/aa>

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri.

1
Se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicit
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 73

Anexa 4 – Declarație privind eligibilitatea TVA

Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul


proiectului propus spre finanţare

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.

A. Datele de identificare a persoanei juridice


Codul de identificare:
Denumirea:
Domiciliul fiscal:

B. Datele de identificare a proiectului


Titlul proiectului:
Data depunerii proiectului:

C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare


pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că
sunt:
☐ persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
☐ persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal

D. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare


pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse
în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ...................................

Nr. Scopul achiziției /


Obiectul achiziției
Crt. Activitatea prevăzută în cadrul proiectului 1
1.
2.

Semnătura:
Nume, prenume
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
Data:
zz/ll/aaaa

1
Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Anexa 5

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul / Subsemnata ………………………………………………CNP……………………,


posesor/posesoare a CI seria………………….…………..nr ………………………., domiciliat / ă în
.....……………………………………………………………………………………………………...........................................
.....................................................e-mail………………………………………..........…………………, telefon
..................................………………..……………… în calitate de reprezentant legal al (se vor completa
denumirea, CUI/CIF și adresa sediului social al solicitantului)
Declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Sănătății să fie autorizat, prin
compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea cererii de
finanțare cu titlul........................................., să proceseze datele mele personale/ale instituției
pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea,
stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul
mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea
acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific
aplicabil, acordând inclusiv dreptul MS/MIPE/AA/DNA/DLAF si a altor instituții implicate în
sistemul de control și/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în
baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de
verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul <denumire proiect>,.
Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016,
inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces
la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este telefon..........
și/sau adresa de email ……………..…....…..și/sau fax ………...………………….
Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea
datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de
consimțământ.

Nume, prenume
Data
Semnătura
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 75

Anexa 6

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE,


A FRAUDEI, CORUPȚIEI ȘI DUBLEI FINANȚĂRI

Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al


<denumire solicitant/partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa
în proiectul sus menționat, pentru care se solicită finanțare din PNRR, declar pe proprie
răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că:
• Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese,
fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului propus spre
finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale
incidente;
• Proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu face obiectul unei alte solicitări
de sprijin financiar care să acopere aceleași costuri;
• Proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu a mai beneficiat, în ultimii 5
ani, de sprijin financiar care să fi acoperit aceleași costuri.
Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea acordului de finanțare,
precum și obligarea organizației pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei
finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanțării nerambursabile,
până la data descoperirii falsului.

Nume și prenume: ............................


Data: ............................
Semnătura: ............................
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Anexa 7

Declarație privind respectarea principiului DNSH

Subsemnatul/a..............., posesor al CI seria......., nr. ....., eliberată de ........,


CNP ......... , în calitate de reprezentant legal al ................, cunoscând că
declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie
infracțiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

1. Cererea de finanțare pentru proiectul ................, aferentă Investiției specifică:


I2.3: Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, respectă în integralitate
principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant
Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind
aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu
Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139 ,în temeiul Regulamentului privind
taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției.

2. Astfel, proiectul ................. nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata


întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin
raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:
(a) atenuarea schimbărilor climatice;
(b) adaptarea la schimbările climatice;
(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
(d) tranziția către o economie circulară;
(e) prevenirea și controlul poluării;
(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

3. Autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere al respectării principiului


DNSH pentru proiectul ............. din Anexa la prezenta declarație este realizată în
conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea
principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului
privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul
delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia
(UE) (2020/852).

4. Autoevaluarea cererii de finanțare pentru proiectul ................ din anexa la


prezenta declarație cuprinde date și informații corecte, reale și conforme cu
documentația ofertei pentru realizarea renovării.

5. În cadrul procedurilor de achiziţie pentru serviciile de renovare este inclusă


obligația de a trata și de a asigura în mod corespunzător conformitatea lucrărilor cu
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 77

principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant


Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind
aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu
Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind
taxonomia (UE) (2020/852).

6. Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod


corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod
semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu autoevaluarea
din anexa la prezenta declarație.

7. Raportarea privind asigurarea conformității investiției cu principiul de „a nu


prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) se va realiza
inclusiv pe perioada de implementare și de valabilitate a contractului de finanțare
corespunzător cererii de finanțare, potrivit termenelor și condițiilor stabilite de
Ministerul Sănătății.

Atașez la prezenta declarație autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere


al respectării principiului DNSH pentru proiectul ............... din Anexa la prezenta
declarație.
Confirm, de asemenea, că afirmațiile din această declarație (inclusiv din anexa la
aceasta) sunt adevărate şi că informațiile incluse în aceasta sunt corecte.

Reprezentant legal
Nume și prenume .................................................................
Dată ................................................
78

Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH


Titlu proiect:
Descrierea pe scurt a proiectului
[Se vor prezenta pe scurt: locaţia proiectului, descrierea investiţiei propuse, menționarea celor trei indicatori estimați ]
-Partea 1 a listei de verificare-
[În cadrul părţii 1 a listei, se vor filtra cele șase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond (prevăzută în partea a
doua a listei). În cazul în care se răspunde cu DA pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, respectivul obiectiv de mediu va parcurge evaluarea de
fond din Partea 2 a listei. În cazul în care se răspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, acel obiectiv de mediu nu va mai parcurge
evaluarea din Partea 2 a listei de verificare.
Observaţie: În prezenta anexă, încadrarea în prima parte sau în cea de-a doua parte a listei de verificare s-a realizat având în vedere analiza DNSH anexată la
Componenta C12 – Sănătate, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții
nosocomiale., iar solicitanţii de finanţare au posibilitatea de a reîncadra, doar în mod justificat, obiectivele de mediu în cadrul celor 2 liste.]

Vă rugăm să indicați care dintre Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”


obiectivele de mediu de mai jos
necesită o evaluare de fond a
măsurii conform principiului DNSH
Atenuarea schimbărilor climatice
Adaptarea la schimbările climatice
Utilizarea durabilă și protejarea
resurselor de apă și a celor marine
Economia circulară, inclusiv
prevenirea și reciclarea deșeurilor
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Prevenirea și controlul poluării în


aer, apă sau sol
Protecția și restaurarea
biodiversității și a ecosistemelor
Partea 2 a listei de verificare –
[Solicitantul de finanţare trebuie să furnizeze o evaluare de fond a proiectului/ofertei conform principiului DNSH, în cazul obiectivelor de mediu care
necesită efectuarea acestei evaluări.
Astfel, solicitantul va răspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond, ţinând
seama de cerinţele de examinare prevăzute în coloana privind evaluarea de fond, de mai jos, făcând totodată referire la documentaţia tehnico-economică,
avizele şi acordurile obţinute/care vor fi obţinute pentru proiectul/oferta depusă.]

Întrebări Nu Evaluarea de fond


Atenuarea schimbărilor climatice:
Se așteaptă ca măsura să conducă
la emisii semnificative de GES?
Adaptarea la schimbările climatice.
Se preconizează că măsura va duce
la creșterea efectului negativ al
climatului actual și al climatului
viitor preconizat asupra măsurii în
sine sau asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor?
Tranziția către o economie
circulară, inclusiv prevenirea
generării de deșeuri și reciclarea
acestora:
Se preconizează că măsura:
(i) va duce la o creștere
semnificativă a generării, a
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

incinerării sau a eliminării


deșeurilor, cu excepția incinerării
deșeurilor periculoase nereciclabile
79
80

sau
(ii) va duce la ineficiențe
semnificative în utilizarea directă
sau indirectă a oricăror resurse
naturale în orice etapă a ciclului său
de viață, care nu sunt reduse la
minimum prin măsuri adecvate sau
(iii) va cauza prejudicii semnificative
și pe termen lung mediului în ceea
ce privește economia circulară?
Prevenirea și controlul poluării: Se
preconizează că măsura va duce la
o creștere semnificativă a emisiilor
de poluanți în aer, apă sau sol?
Protecția și refacerea biodiversității
și a ecosistemelor: Se preconizează
că măsura va fi:
(i) nocivă în mod semnificativ
pentru condiția bună și reziliența
ecosistemelor sau
(ii) nocivă pentru stadiul de
conservare a habitatelor și a
speciilor, inclusiv a celor de interes
pentru Uniune?
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Reprezentant legal
Nume și prenume .................................................................
Dată ................................................
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 81

Anexa 8

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională

COMPONENTA: 12 - Sănătate

INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Grilă de evaluare
I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului
de infecții nosocomiale

Titlul Proiectului:
Solicitant:
Locaţia de Implementare a Proiectului:
Durata Proiectului:

I. Evaluarea conformității administrative și a eligibilității


Criteriu DA NU NA Comentariile evaluatorului

1 Documentul administrativ pentru


identificare reprezentant legal sau
document administrativ intern prin care
Aplicația de finanțare depusă este semnată corect de
reprezentantul a fost împuternicit, în
către reprezentantul legal al solicitantului/împuternicit?
cazul în care cererea de finanțare nu
este completată/transmisă de
reprezentantul legal
2
Toate secțiunile aplicației de finanțare sunt completate?
3 Solicitantul se încadrează în categoriile beneficiarilor
eligibili?
4 Declarația de Eligibilitate completată,
datată, ştampilată, semnată şi cu
numele complet al persoanei semnatare
-solicitant/partener (Anexa 3)
Declarația de Angajament completată,
datată, ştampilată, semnată şi cu
numele complet al persoanei semnatare
Solicitantul a transmis anexele necesare semnate și alte (solicitant/partener)(Anexa 3.1..)
documente suport în conformitate cu specificul Declarația privind TVA (completată,
proiectului și al Ghidului beneficiarului? datată, ştampilată, semnată şi cu
numele complet al persoanei semnatare
-solicitant/partener (Anexa 4)
Declarația privind respectarea aplicării
principiului DNSH în implementarea
proiectului (Anexa 7)
Autoevaluarea privind respectarea
principiului DNSH (Anexa 7.1)
Consimțământul privind prelucrarea
datelor cu caracter personal (Anexa 5)
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Declarație privind evitarea conflictelor


de interese, a fraudei, corupției și
dublei finantari (Anexa 6).
Declarațiile privind conflictul de
interese semnate și datate
(solicitant/partener)(Anexa 6)
Hotărâre de aprobare a proiectului
(pentru situația în care proiectul conține
cheltuieli neeligibile sau contribuție
proprie) Anexa 11
Documente referitoare la statutul
solicitantului și reprezentantul legal

5
A fost transmis Acordul de parteneriat, daca este cazul

6 Solicitantul se încadrează în categoriile solicitanților și


beneficiarilor eligibili?
7 Unitatea/structura sanitară solicită finanțare pentru una
sau mai multe din următoarele:
Laborator/compartiment microbiologie;
Bloc operator / secție/ compartiment de terapie
intensivă / unitate de terapie intensivă intermediară
post-operatorie / unitate de supraveghere post-
anestezică;
Secție / compartiment chirurgie, obstetrică-
g
ginecologice, gastroenterologie;
Secție / compartiment / unitate funcțională
ș
arși;
Secție / compartiment / unitate funcțională de
boli infecțioase;
Secție / compartiment hemodializă / terapie
acuta nefrologică.
8 Activitățile proiectului se încadrează în acțiunile
specifice sprijinite în cadrul investiției?
9 Bugetul solicitat se încadrează în limitele prevăzute în
Se probează cu Anexa 10
Ghidul beneficiarului?
10 Durata de implementare a proiectului este corelată cu
perioada de eligibilitate a cheltuielilor conform Ghidului
Solicitantului
11 Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5
ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri
publice, altele decât cele ale solicitantului?
12 Proiectul propune măsuri clare referitoare la
respectarea principiului egalitate de șanse și egalității
de gen?
13 Proiectul propune măsuri clare referitoare la
respectarea dezvoltării durabilă și principiul DNSH „do
not significant harm”?
14 Proiectul este însoțit de notă de fundamentare /studiu
de oportunitate/alt document justificativ/SF/DALI?
15 Indicatorii sunt clari, cuantificabili și ușor de
calculat/determinat?
Decizie Aprobat/Respins
II. Evaluare tehnică
Criteriu/subcriteriu Pct Acordare punctaj
Cap 1. – Descrierea tehnică 40
1.1. Unitatea sanitară are în componență (selecție multiplă dar maxim 8 puncte) și proiectul 8 3pct - Laborator/compartiment microbiologie;
3pct - Bloc operator / secție/ compartiment de terapie intensivă /
se adresează reducerii riscului de infecții nosocomiale în următoarele:
unitate de terapie intensivă intermediară post-operatorie / unitate de
supraveghere post-anestezică;
3pct - Secție / compartiment / unitate funcțională arși;
2pct - Secție / compartiment chirurgie, obstetrică-ginecologice,
gastroenterologie;
2 pct - Secție / compartiment hemodializă / terapie acuta
nefrologică;
1pct - Secție / compartiment / unitate funcțională de boli infecțioase.
Comentarii evaluator
1.2. Investiția cuprinde înființarea/dotarea laboratorului de microbiologie în vederea 4 2pct - analizatoare automate și/sau semiautomate de identificare a
îmbunătățirii capacității și capabilității laboratoarelor de microbiologie, prin dotarea cu micro-organismelor
analizoare automate sau semi-automate de identificare a micro-organismelor și de 2pct - analizatoare automate și/sau semiautomate de efectuare a
antibiogramelor
efectuare a antibiogramelor? (selecție multiplă)
Comentarii evaluator
1.3. În cadrul unității sanitare funcționează secții/compartimente de transplant și/sau de 4 4pct - Da;
oncohematologiei? 0pct - Nu;
Comentarii evaluator
1.4. Rata infecțiilor nosocomiale: 3 ¾ se va considera 100% cea mai mare valoare al Indicatorului
din cadrul proiectelor depuse de unitățile sanitare cu paturi;
¾ se va calcula ca raport între (Indicator Proiectului
Evaluat/Indicator max)*100
a. 3pct: > 95%
b. 2pct: 85-94,9%
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

c. 1pct: 70-84,9%
d. 0pct: < 69,9%
Comentarii evaluator
1.5. Rata infecțiilor Clostridium difficile: 3 ¾ se va considera 100% cea mai mare valoare al Indicatorului
din cadrul proiectelor depuse de unitățile sanitare cu paturi;
83
84

¾ se va calcula ca raport între (Indicator Proiectului


Evaluat/Indicator max)*100
a. 3pct: > 95%
b. 2pct: 85-94,9%
c. 1pct: 70-84,9%
d. 0pct: < 69,9%
Comentarii evaluator
1.6. Rata numărului de probe analizate de microbiologie: 3 ¾ se va considera 100% cea mai mare valoare al Indicatorului
din cadrul proiectelor depuse de unitățile sanitare cu paturi;
¾ se va calcula ca raport între (Indicator Proiectului
Evaluat/Indicator max)*100
a. 3pct: > 95%
b. 2pct: 85-94,9%
c. 1pct: 70-84,9%
d. 0pct: < 69,9%
Comentarii evaluator
1.7 Rata infecțiilor microorganisme MDR: 3 ¾ se va considera 100% cea mai mare valoare al Indicatorului
din cadrul proiectelor depuse de unitățile sanitare cu paturi;
¾ se va calcula ca raport între (Indicator Proiectului
Evaluat/Indicator max)*100
a. 3pct: > 95%
b. 2pct: 85-94,9%
c. 1pct: 70-84,9%
d. 0pct: < 69,9%
Comentarii evaluator
1.8. Gradul de ocupare al unității sanitare 2 ¾ se va considera 100% cea mai mare valoare al Indicatorului
din cadrul proiectelor depuse de unitățile sanitare cu paturi;
¾ se va calcula ca raport între (Indicator Proiectului
Evaluat/Indicator max)*100
a. 2pct: > 90%
b. 1pct: 80-89,9%
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

c. d. 0pct: < 80%


Comentarii evaluator
1.9. Proiectul propune implementarea extinsă și uniformă a standardelor europene de 6 6pct - Da;
interpretare (EUCAST)? 0pct - Nu;
Comentarii evaluator
1.10. Solicitantul are cel puțin 2 proiect implementat cu valoarea nerambursabilă a fiecăruia 2 2pct - Da;
cel puțin egală cu proiectul propus (prin solicitant se punctează inclusiv experiența la 0pct - Nu;
nivelul Ordonatorului principal de credite în subordinea căruia unitatea spitalicească
funcționează)
Comentarii evaluator
1.11. Eficiența alocării solicitate (contribuție proprie) 2 a. 0pct: <10%
b.1pct: 10-20%
c. 2pct: >20%
Este necesară să fie anexată cererii de finanțare, Hotărârea de
aprobare a proiectului în care să fie menționată clară valoarea
proiectului, valoarea contribuției proprii și sursa de finanțare pentru
aceasta.
Comentarii evaluator
Cap 2. – Descrierea proiectului 60
2.1. Obiectivele proiectului (scor de la 0 la 5) 5 Obiectivele proiectului sunt în concordanta cu obiectivele Investiției
2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice respectiv ale
Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii
riscului de infecții nosocomiale?
Comentarii evaluator
2.2. Justificarea proiectului (scor de la 0 la 15) 15 Proiectul este justificat în conformitate cu gradul de ocupare,
resursa umana disponibilă și activitatea curentă?
Comentarii evaluator
2.3. Activitățile proiectului (scor de la 0 la 10) 6 Activitățile proiectului sunt în conformitate cu obiectivele propuse,
sunt clare și logice în termeni desfășurare pe durata proiectului?
Comentarii evaluator

2.4. Promovare și publicitate (scor de la 0 la 2) 2 Activitățile proiectului includ activități specifice de promovare și
publicitate clare?
Comentarii evaluator
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

2.5. Propunerea de buget (scor de la 0 la 8) 8 Propunerea de buget corespunde activităților descrise.


Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent
şi coerent.
85
86

Costurile prevăzute în bugetul proiectului sunt fundamentate,


rezonabile și proporționale în raport cu activitățile propuse și
complexitatea acestora.
Se probează cu Anexa 10
Comentarii evaluator
2.6. Planul de achiziții (scor de la 0 la 8) 8 Derularea procedurilor de achiziții publică sunt corelate cu activitățile
proiectului iar planificarea este realistă ținând cont de durata
procedurilor de achiziții și implementarea efectivă a acestora.
Se probează cu Anexa 10
Comentarii evaluator
2.7. Inovare (scor de la 0 la 8) 8 Echipamentele/dotările menționate a fi achiziționate în cadrul
proiectului sunt fundamentate din prisma celei mai noi tehnologii
disponibile, încadrării în fluxul existent de lucru și al inovării în
domeniu?
Comentarii evaluator
2.8. Riscuri (scor de la 0 la 8) 8 Riscurile care pot afecta proiectul pe întreaga perioada de
implementare sunt identificate și solicitantul prezintă măsuri pentru
limitarea acestora.
Comentarii evaluator
TOTAL 100
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022
Anexa 9
COMPONENTA 12. SĂNĂTATE
ANALIZA DNSH

R 1: Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate

Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de


mediu de mai jos necesită o evaluare DA NU Justificare dacă ați selectat „Nu”
aprofundată DNSH

Atenuarea schimbărilor climatice x Reforma presupune modificarea cadrului legislativ, în vederea


atingerii obiectivelor propuse, precum și crearea unui fond pentru
calitatea serviciilor medicale din care vor fi realizate plăți către
furnizorii de servicii medicale pe baza unor indicatori de calitate
și de performanță, în vederea stimulării creșterii serviciilor de
îngrijire din sănătate. Fondul se va adresa tuturor nivelurilor
sistemului de sănătate: spitale, ambulatorii și furnizor de
asistență primară. Costurile aferente reformei vizează
contractarea serviciilor de consultanță, precum și plata unor altor
tipuri de servicii, alături de constituirea Fondului pentru calitatea
serviciilor medicale. Activitățile propuse în cadrul acestei
reforme nu au un impact previzibil asupra acestui obiectiv de
mediu.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Adaptarea la schimbările climatice x Activitățile specifice acestei reforme țin de modificarea


legislației și achiziționarea de servicii, în consecință nu există
impact semnificativ negativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbările climatice.
87
88

Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de x Activitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării
apă și a celor marine durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.

Economia circulară, inclusiv prevenirea și x Prin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau
reciclarea deșeurilor indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
economia circulară.
Vehiculele electrice care vor fi achiziționate vor fi:
x refolosibile sau reciclabile, în proporție de minimum 85 %
din greutate pe vehicul;
x refolosibile sau recuperabile, în proporție de minimum 95
% din greutate pe vehicul.
Se vor lua măsuri pentru gestionarea deșeurilor, atât în faza de
folosire (întreținere), cât și la sfârșitul duratei de viață a flotei,
inclusiv prin refolosirea și reciclarea bateriilor și a componentelor
electronice (în special a materiilor prime critice din acestea), în
conformitate cu ierarhia deșeurilor.

Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau x Nu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să
sol conducă la creșterea nivelului de poluare a aerului, apei sau a
solului.
Vehiculele respectă celei mai recente cerințe aplicabile
omologării pentru emisiile provenind de la vehiculele ușoare de
tip Euro VI stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
715/2007.
Vehiculele respectă pragurile de emisie pentru vehiculele ușoare
curate stabilite în tabelul 2 din anexa la Directiva 2009/33 /CE a
Parlamentului European și a Consiliului.
Pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N, se va asigura
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

că anvelopele respectă cerințele privind zgomotul exterior la


rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează
eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în
Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica din
Registrul european de produse pentru etichetarea energetică
(EPREL).
Vehiculele respectă Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului.

Protecția și restaurarea biodiversității și a x Reforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de
ecosistemelor vedere al biodiversității sau arii protejate.

R 2: Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară

Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele DA NU Justificare dacă ați selectat „Nu”
de mediu de mai jos necesită o evaluare
apropfundată DNSH

Atenuarea schimbărilor climatice x Reforma vizează întărirea capacității administrative la nivelul


Ministerului Sănătății, precum și cea de la nivelul potențialilor
beneficiari care vor implementa proiecte de infrastructură în
domeniul sanitar. Concomitent cu acest aspect, se vizează
operaționalizarea unui mecanism de gestionare strategică
aacestor investiții, precum și diminuarea riscurilor și a
întârzierilor întâmpinate în implementarea efectivă a proiectelor
de infrastructură sanitară, întârzieri frecvente în forma prezentă
de organizare a managementului de proiecte de infrastructură
sanitară. Reforma presupune înființarea, operaționalizarea și
funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea
Infrastructurii în Sănătate (ANDIS). Aceasta va funcționa într-un
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

imobil existent. De asemenea, pentru înființarea și


operaționalizarea ANDIS se vor achiziționa autovehicule electrice
care să asigure mobilitatea angajaților. Ca atare, activitățile
89
90

propuse în cadrul acestei reforme au un impact previzibil


semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu.

Adaptarea la schimbările climatice x Atât activitățile care țin de înființarea, cât și cele legate de
operaționalizarea și funcționarea ANDIS nu au impact semnificativ
negativ asupra schimbărilor climatice.

Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de x Activitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării
apă și a celor marine durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.

Economia circulară, inclusiv prevenirea și x Prin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau
reciclarea deșeurilor indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
economia circulară. În etapa de operaționalizare se va urmări
limitarea generării de deșeuri și se va încuraja reciclarea.

Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau x Nu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să
sol conducă la creșterea nivelului de poluare a aerului, apei sau a
solului.

Protecția și restaurarea biodiversității și a x Reforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de
ecosistemelor vedere al biodiversității sau arii protejate.

R 3: Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate
R 3.1. Reforma managementul serviciilor de sănătate

Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele DA NU Justificare dacă ați selectat „Nu”
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

de mediu de mai jos necesită o evaluare


aprofundată DNSH
Atenuarea schimbărilor climatice x Reforma cuprinde trei direcții de acțiune:
(1) Formare și dezvoltare profesională – acest lucru va asigura o
bază largă de personal înalt calificat din rândul căruia să se
realizeze selecția și recrutarea pentru pozițiile menționate mai
sus;
(2) Identitate profesională – acest lucru va contribui la
profesionalizarea managementului serviciilor de sănătate și
crearea unor parcursuri profesionale clare, care vor contribui la
creșterea vizibilității și atractivității acestor poziții din sistem;
(3) Reglementare.
Activitățile aferente implementării acestei reforme presupun
costuri de achiziție a diferitelor tipuri de consultanță necesare,
ca atare, nu au un impact previzibil asupra acestui obiectiv de
mediu.

Adaptarea la schimbările climatice x Activitățile specifice acestei reforme țin de modificarea


legislației și achiziționarea de servicii, în consecință nu există
impact semnificativ negativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbările climatice.

Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de x Activitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării
apă și a celor marine durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.

Economia circulară, inclusiv prevenirea și x Prin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau
reciclarea deșeurilor indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
economia circulară.

Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau x Nu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să
sol conducă la creșterea nivelului de poluare a aerului, apei sau a
solului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Protecția și restaurarea biodiversității și a x Reforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de
ecosistemelor vedere al biodiversității sau arii protejate.
91
92

R3: Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate

R 3.2. Dezvoltarea resurselor umane din sănătate

Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele DA NU Justificare dacă ați selectat „Nu”
de mediu de mai jos necesită o evaluare
aprofundată DNSH

Atenuarea schimbărilor climatice x Reforma cuprinde trei direcții de acțiune:


((1)Elaborarea cadrului strategic pentru dezvoltarea resurselor
umane din sănătate
(2) Elaborarea planurilor de acțiune individualizate pentru
dezvoltarea resurselor umane din asistența medicală primară și
comunitară, ambulatorie și de spital, precum și sănătate publică
(3) Dezvoltarea capacității instituționale pentru managementul
resurselor umane din sănătate
Activitățile aferente implementării acestei reforme presupun
costuri de achiziție a diferitelor tipuri de consultanță necesare,
ca atare, nu au un impact previzibil asupra acestui obiectiv de
mediu.

Adaptarea la schimbările climatice x Activitățile specifice acestei reforme țin de modificarea


legislației și achiziționarea de servicii, în consecință nu există
impact semnificativ negativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbările climatice.

Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de x Activitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

apă și a celor marine durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.


Economia circulară, inclusiv prevenirea și x Prin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau
reciclarea deșeurilor indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
economia circulară.

Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau x Nu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să
sol conducă la creșterea nivelului de poluare a aerului, apei sau a
solului.

Protecția și restaurarea biodiversității și a x Reforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de
ecosistemelor vedere al biodiversității sau arii protejate.

R3: Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate

R 3.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul de sănătate

Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele DA NU Justificare dacă ați selectat „Nu”
de mediu de mai jos necesită o evaluare
aprofundată DNSH

Atenuarea schimbărilor climatice x Reforma cuprinde două direcții de acțiune:


(1) Reglementare – o mai bună definire a conflictului de interese
în domeniul sănătății, riscului de conflict de interese în domeniul
sănătății, a instituțiilor responsabile de gestionarea unor
potențiale conflicte de interese din sectorul sanitar etc.
(2) Creșterea conștientizării – prin programe de formare adresate
personalului din administrația centrală, instituțiile
deconcentrate, conducerea unităților sanitare, personalului care
acordă îngrijiri directe pacienților etc.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Activitățile aferente implementării acestei reforme presupun


costuri de achiziție a diferitelor tipuri de consultanță necesare,
ca atare, nu au un impact previzibil asupra acestui obiectiv de
mediu.
93
94

Adaptarea la schimbările climatice x Activitățile specifice acestei reforme țin de modificarea


legislației și achiziționarea de servicii, în consecință nu există
impact semnificativ negativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbările climatice.

Activitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării


Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de x durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.
apă și a celor marine

Prin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau


Economia circulară, inclusiv prevenirea și x indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
reciclarea deșeurilor economia circulară.

Nu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să


Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau x conducă la creșterea nivelului de poluaer a aerului, apei sau a
sol solului.

Protecția și restaurarea biodiversității și a x Reforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de
ecosistemelor vedere al biodiversității sau arii protejate.

Partea 1 - I1: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele DA NU Justificare dacă ați selectat „Nu”
de mediu de mai jos necesită o evaluare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

aprofundată DNSH
Cabinete ale medicilor x
de familie sau asocieri de
Atenuarea cabinete de asistență
schimbărilor medicală primară
climatice Unități medicale mobile x
Unități de asistență x
medicală ambulatorie
Centre comunitare x
integrate
Cabinete de planificare x
familială
Adaptarea la Cabinete ale medicilor x
schimbările de familie sau asocieri de
climatice cabinete de asistență
medicală primară
x
Unități medicale mobile
x
Unități de asistență
medicală ambulatorie
x
Centre comunitare
integrate
x
Cabinete de planificare
familială
Utilizarea Cabinete ale medicilor x Investițiile care beneficiază de sprijin în temeiul măsurii au un
durabilă și de familie sau asocieri de impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de
protejarea cabinete de asistență mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele
resurselor de apă medicală primară primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. Nu sunt
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

și a celor marine Unități medicale mobile x identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea
Unități de asistență x calității apei și de stresul hidric.
medicală ambulatorie
95
96

Centre comunitare x În eventualitatea în care este aplicabil, pe parcursul etapei de


integrate implementare, deșeurile rezultate din demolare, precum și
materialele necesare pentru construire, vor fi depozitate astfel
Cabinete de planificare x încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor.
familială

Economia Cabinete ale medicilor x


circulară, inclusiv de familie sau asocieri de
prevenirea și cabinete de asistență
reciclarea medicală primară
deșeurilor Unități medicale mobile x
Unități de asistență x
medicală ambulatorie
Centre comunitare x
integrate
Cabinete de planificare x
familială
Prevenirea și Cabinete ale medicilor x
controlul poluării de familie sau asocieri de
în aer, apă sau sol cabinete de asistență
medicală primară
Unități medicale mobile x
Unități de asistență x
medicală ambulatorie
Centre comunitare x
integrate
Cabinete de planificare x
familială
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Protecția și Cabinete ale medicilor x Investițiile au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui
restaurarea de familie sau asocieri de obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și
biodiversității și a cabinete de asistență de cele primare indirecte, pe întreaga durată a ciclului de viață.
ecosistemelor medicală primară Programul de renovare a clădirilor nu vizează clădirile situate în
Unități medicale mobile x zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în
Unități de asistență x apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate Natura
medicală ambulatorie 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și
Centre comunitare x principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone
integrate protejate).
Cabinete de planificare x
familială

Partea 2 - Investiția 1: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești


Întrebări NU Justificare
Atenuarea Cabinete ale medicilor de x Cu excepția investițiilor aferente cabinetelor de planificare
schimbărilor familie sau asocieri de cabinete familială și a caravanelor medicale, celelalte 3 tipuri de
climatice: Se de asistență medicală primară intervenții sunt eligibile pentru domeniul de intervenție 025b și
așteaptă ca x 026 conform Anexei VI ”Metodologia pentru urmărirea
măsura să conducă Unități medicale mobile cheltuielilor legate de climă ”, cu un coeficient al schimbărilor
la emisii x climatice de 40 %. Nu se preconizează că investițiile vor genera
semnificative de Unități de asistență medicală emisii semnificative de GES, deoarece:
GES? ambulatorie — Clădirile nu sunt folosite pentru extracția, depozitarea,
x transportul sau producția de combustibili fosili.
Centre comunitare integrate — Programul de renovare are potențialul de a reduce consumul de
x energie, de a crește eficiența energetică, ducând la o
Cabinete de planificare îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor
familială în cauză și de a reduce în mod semnificativ emisiile de GES. Astfel
programul de renovare va contribui la obiectivul național de
creștere a eficienței energetice pe an, stabilit în conformitate cu
Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) și cu
contribuțiile la Acordul de la Paris privind schimbările climatice,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

stabilite la nivel național


De asemenea, pentru a asigura mobilitatea personalului medical
din cadrul cabinetelor de planificare familială se vor achiziționa
autovehicule electrice și biciclete.
97
98

Vehiculele utilizate pentru cabinetele de planificare familială


trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din
punct de vedere al mediului.
Astfel, prin activitățile specifice nu există impact semnificativ
negativ asupra emisiilor de GES.
Adaptarea la Cabinete ale medicilor de x Clima României este temperat-continentală de tranziție, marcată
schimbările familie sau asocieri de cabinete de unele influențe climatice oceanice, continentale, scandinavo-
climatice. Se de asistență medicală primară baltice, submediteraneene şi pontice. Astfel, în Banat şi Oltenia
preconizează că x se face simţită nuanţa mediteraneană, caracterizată de ierni
măsura va duce la Unități medicale mobile blânde şi regim pluviometric mai bogat (mai ales toamna). În
creșterea efectului x Dobrogea se manifestă nuanţa pontică, cu ploi rare, dar
negativ al Unități de asistență medicală torenţiale.În regiuni din estul ţǎrii, caracterul continental este
climatului actual și ambulatorie mai pronunţat. În partea de nord a ţării (Maramureş şi Bucovina)
al climatului viitor x se manifestă efectele nuanţei scandinavo-baltice, care determină
preconizat asupra Centre comunitare integrate un climat mai umed şi mai rece, cu ierni geroase. În vestul ţării
măsurii în sine sau x se manifestă mai pronunţat influenţe ale sistemelor de joasă
asupra Cabinete de planificare presiune, generate deasupra Atlanticului, ceea ce determina
persoanelor, familială temperaturi mai moderate şi precipitaţii mai bogate. Nuanțările
asupra naturii sau climatice se manifesta si pe treptele altitudinale, în masivele
asupra activelor? muntoase ale arcului carpatic fiind prezent climatul montan
răcoros, cu umezeală mare în tot timpul anului.
Ținând cont de faptul ca investițiile vor fi finanțate la nivel
național, există anumite riscuri fizice legate de climă, care ar
putea fi semnificative pentru această măsură. În acest sens,
beneficiarii au obligația să se asigure că sistemele tehnice ale
clădirilor din clădirile renovate/construite sunt optimizate,
pentru a oferi confort termic ocupanților, chiar și în
temperaturile extreme respective. Prin urmare, nu există dovezi
privind efecte negative semnificative directe și indirecte primare
ale măsurii pe întreaga durată a ciclului său de viață asupra
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

acestui obiectiv de mediu.


De asemenea, pentru investițiile din cadrul acestei intervenții se
va asigura faptul că acestea dispun de ultimele tehnologii în
domeniu, astfel încât impactul asupra mediului să fie unul cât mai
redus.
Tranziția către o x Măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de
economie Cabinete ale medicilor de renovare a clădirilor să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate)
circulară, inclusiv familie sau asocieri de cabinete din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție
prevenirea de asistență medicală primară și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în
generării de x categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin
deșeuri și Unități medicale mobile Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite
reciclarea x pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare
acestora: Unități de asistență medicală materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri
Se preconizează că ambulatorie pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia
măsura: x deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din
(i) va duce la o Centre comunitare integrate construcții și demolări. Operatorii trebuie să limiteze generarea
creștere de deșeuri în procesele aferente construcției și demolării, în
x
semnificativă a Cabinete de planificare conformitate cu Protocolul UE pentru gestionarea deșeurilor din
generării, a construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune
familială
incinerării sau a tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a
eliminării permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor
deșeurilor, cu periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă
excepția incinerării calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând
deșeurilor sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții
periculoase și demolări.
nereciclabile sau Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse
(ii) va duce la regenerabile care pot fi instalate, măsura poate include
ineficiențe specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul
semnificative în lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita
utilizarea directă generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și
sau indirectă a demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a
oricăror resurse deșeurilor din construcții și demolări. Proiectarea clădirilor și
naturale în orice tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special,
etapă a ciclului său vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde
de viață, care nu de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

sunt reduse la adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel


minimum prin încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării
măsuri adecvate resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile pentru a permite
sau reutilizarea și reciclarea.
99
100

(iii) va cauza Se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectivă


prejudicii si cea aferentă deșeurilor medicale generate ulterior finalizării
semnificative și pe investițiilor în conformitate cu prevederile legislației naționale
termen lung aplicabile în vigoare.
mediului în ceea ce În ceea ce privește echipamentele medicale achiziționate,
privește economia acestea vor respecta ultimele cerințe de pe piață. Referitor la
circulară? echipamentele medicale care vor fi înlocuite, în cazul în care
acest lucru este posibil, unitățile sanitare/furnizorii de servicii
medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora.
Vehiculele electrice care vor fi achiziționate vor fi:
x refolosibile sau reciclabile în proporție de minimum 85 %
din greutate pe vehicul;
x refolosibile sau recuperabile în proporție de minimum 95
% din greutate pe vehicul.
Se vor lua măsuri pentru gestionarea deșeurilor atât în faza de
folosire (întreținere), cât și la sfârșitul duratei de viață a flotei,
inclusiv prin refolosirea și reciclarea bateriilor și a componentelor
electronice (în special a materiilor prime critice din acestea), în
conformitate cu ierarhia deșeurilor.

Prevenirea și x
controlul poluării: Cabinete ale medicilor de Nu se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă
Se preconizează că familie sau asocieri de cabinete a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.
măsura va duce la o de asistență medicală primară
creștere x Operatorii care efectuează lucrările:
semnificativă a Unități medicale mobile
emisiilor de - au obligația de a se asigura că componentele și materialele de
poluanți în aer, apă x construcție utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici
sau sol? Unități de asistență medicală substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel
ambulatorie cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.


x 1907/2006.
Centre comunitare integrate
x
Cabinete de planificare - trebuie să se asigure că componentele și materialele de
familială construcție utilizate în renovarea clădirii, care pot intra în
contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă
pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de
compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe
m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate
cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare
standardizate și metode de determinare comparabile.

- să ia măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a


emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.

Vehiculele respectă cele mai recente cerințe aplicabile


omologării pentru emisiile provenind de la vehiculele ușoare de
tip Euro VI, stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
715/2007.

Vehiculele respectă pragurile de emisie pentru vehiculele ușoare


curate, stabilite în tabelul 2 din anexa la Directiva 2009/33 /CE a
Parlamentului European și a Consiliului.

Pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N, se va asigura


că anvelopele respectă cerințele privind zgomotul exterior la
rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează
eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în
Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica din
Registrul european de produse pentru etichetarea energetică
(EPREL).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Vehiculele respectă Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al


Parlamentului European și al Consiliului.
101
102

Partea 1 -I 2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de DA NU Justificare


mediu de mai jos necesită o evaluare
aprofundată DNSH

Atenuarea Infrastructură x
schimbărilor spitalicească publică nouă
climatice Echipamente și aparatură x
medicală
Secții de terapie intensivă x
pentru nou-născuți
Echipamente și materiale x
destinate reducerii
riscului de infecții
nosocomiale
Adaptarea la Infrastructură x
schimbările spitalicească publică
climatice nouă
Echipamente și x
aparatură medicală
Secții de terapie x
intensivă pentru nou-
născuți
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Echipamente și x
materiale destinate
reducerii riscului de
infecții nosocomiale
Utilizarea durabilă Infrastructură x Investițiile care beneficiază de sprijin în temeiul măsurii au un
și protejarea spitalicească publică impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de
resurselor de apă și nouă mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele
a celor marine Echipamente și x primare indirecte, pe întreaga durată a ciclului de viață. Nu sunt
aparatură medicală identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea
Secții de terapie x calității apei și de stresul hidric.
intensivă pentru nou- În eventualitatea în care este aplicabil, pe parcursul etapei de
născuți implementare, deșeurile rezultate din demolare, precum și
Echipamente și x materialele necesare pentru construire, vor fi depozitate astfel
materiale destinate încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor.
reducerii riscului de
infecții nosocomiale
Economia Infrastructură x
circulară, inclusiv spitalicească publică
prevenirea și nouă
reciclarea Echipamente și x
deșeurilor aparatură medicală
Secții de terapie x
intensivă pentru nou-
născuți
Echipamente și x
materiale destinate
reducerii riscului de
infecții nosocomiale
Prevenirea și Infrastructură x
controlul poluării spitalicească publică
în aer, apă sau sol nouă
Echipamente și x
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

aparatură medicală
Secții de terapie x
intensivă pentru nou-
născuți
103
104

Echipamente și x
materiale destinate
reducerii riscului de
infecții nosocomiale
Protecția și Infrastructură x Investițiile au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui
restaurarea spitalicească publică obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și
biodiversității și a nouă de cele primare indirecte, pe întreaga durată a ciclului de viață.
ecosistemelor Echipamente și x Programul de renovare a clădirilor nu vizează clădirile situate în
aparatură medicală zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în
Secții de terapie x apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate Natura
intensivă pentru nou- 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și
născuți principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone
Echipamente și x protejate).
materiale destinate
reducerii riscului de
infecții nosocomiale

Partea 2 - I 2: Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice


Întrebări NU Justificare
Atenuarea Infrastructură x Investițiile sunt eligibile pentru domeniul de intervenție 025b, conform Anexei
schimbărilor spitalicească VI ”Metodologia pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă”, cu un coeficient
climatice: Se publică nouă al schimbărilor climatice de 40%. Nu se preconizează că investițiile vor genera
așteaptă ca măsura Echipamente și x emisii semnificative de GES, deoarece:
să conducă la aparatură — Clădirile nu sunt folosite pentru extracția, depozitarea, transportul sau
emisii medicală producția de combustibili fosili.
semnificative de Secții de x — Programul de renovare are potențialul de a reduce consumul de energie, de a
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

GES? terapie crește eficiența energetică, ducând la o îmbunătățire substanțială a


intensivă performanței energetice a clădirilor în cauză și de a reduce în mod semnificativ
pentru nou- emisiile de GES. Astfel, programul de renovare va contribui la obiectivul național
născuți de creștere a eficienței energetice pe an, stabilit în conformitate cu Directiva
Echipamente și x privind eficiența energetică (2012/27/UE) și cu contribuțiile la Acordul de la
materiale Paris privind schimbările climatice, stabilite la nivel național.
destinate
reducerii
riscului de
infecții
nosocomiale
Adaptarea la Infrastructură x Clima României este temperat-continentală de tranziție, marcată de unele
schimbările spitalicească influențe climatice oceanice, continentale, scandinavo-baltice,
climatice. Se publică nouă submediteraneene şi pontice. Astfel, în Banat şi Oltenia se face simțită nuanța
preconizează că mediteraneeană, caracterizată de ierni blânde şi regim pluviometric mai bogat
Echipamente și
măsura va duce la x (mai ales toamna). În Dobrogea se manifestă nuanţa pontică, cu ploi rare, dar
aparatură
creșterea efectului torențiale. În regiuni din estul ţǎrii, caracterul continental este mai pronunţat.
medicală
negativ al În partea de nord a ţării (Maramureş şi Bucovina) se manifestă efectele nuanţei
climatului actual și scandinavo-baltice, care determină un climat mai umed şi mai rece, cu ierni
Secții de
al climatului viitor x geroase. În vestul ţării se manifestă mai pronunţat influenţe ale sistemelor de
terapie
preconizat asupra joasă presiune, generate deasupra Atlanticului, ceea ce determină temperaturi
intensivă
măsurii în sine sau mai moderate şi precipitaţii mai bogate. Nuanțările climatice se manifesta și pe
asupra pentru nou-
treptele altitudinale, în masivele muntoase ale arcului carpatic fiind prezent
persoanelor, născuți
climatul montan răcoros, cu umezeală mare în tot timpul anului.
asupra naturii sau Ținând cont de faptul că investițiile vor fi finanțate la nivel național, există
asupra activelor? Echipamente și anumite riscuri fizice legate de climă, care ar putea fi semnificative pentru
materiale această măsură. În acest sens, beneficiarii au obligația să se asigure că sistemele
destinate tehnice ale clădirilor din clădirile renovate/construite sunt optimizate pentru a
reducerii oferi confort termic ocupanților, chiar și în temperaturile extreme respective.
riscului de Prin urmare, nu există dovezi privind efecte negative semnificative directe și
infecții indirecte primare ale măsurii pe întreaga durată a ciclului său de viață asupra
nosocomiale acestui obiectiv de mediu.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

De asemenea, pentru investițiile din cadrul acestei intervenții se va asigura


faptul că acestea dispun de ultimele tehnologii în domeniu, astfel încât impactul
asupra mediului să fie unul cât mai redus.
105
106

Tranziția către o Infrastructură x Măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de renovare a
economie spitalicească clădirilor să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase
circulară, inclusiv publică nouă provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor
prevenirea naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor
Echipamente și
generării de x stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru
aparatură
deșeuri și reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv
medicală
reciclarea operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în
acestora: conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor
Secții de
Se preconizează că x din construcții și demolări. Operatorii trebuie să limiteze generarea de deșeuri
terapie
măsura: în procesele aferente construcției și demolării, în conformitate cu Protocolul UE
intensivă
(i) va duce la o pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare
pentru nou-
creștere cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a
născuți
semnificativă a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și
generării, a pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate, prin îndepărtarea
incinerării sau a Echipamente și selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru
x
eliminării materiale deșeurile din construcții și demolări.
deșeurilor, cu destinate Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile
excepția incinerării reducerii care pot fi instalate, măsura poate include specificații tehnice în ceea ce privește
deșeurilor riscului de durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii
periculoase infecții vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și
nereciclabile sau nosocomiale demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din
(ii) va duce la construcții și demolări. Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor
ineficiențe sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887
semnificative în sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a
utilizarea directă adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate, astfel încât să fie mai
sau indirectă a eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și
oricăror resurse demontabile, pentru a permite reutilizarea și reciclarea.
naturale în orice Se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectivă si cea aferentă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

etapă a ciclului său deșeurilor medicale generate ulterior finalizării investițiilor, în conformitate cu
de viață, care nu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare.
sunt reduse la În ceea ce privește echipamentele medicale achiziționate, acestea vor respecta
minimum prin ultimele cerințe de pe piață. Referitor la echipamentele medicale care vor fi
măsuri adecvate înlocuite, în cazul în care acest lucru este posibil, unitățile sanitare/furnizorii
sau de servicii medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora.
(iii) va cauza
prejudicii
semnificative și pe
termen lung
mediului în ceea ce
privește economia
circulară?
Prevenirea și Infrastructură x Nu se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de
controlul poluării: spitalicească poluanți în aer, apă sau sol.
Se preconizează că publică nouă Operatorii care efectuează lucrările:
măsura va duce la o Echipamente și x - au obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție
creștere aparatură utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă
semnificativă a medicală motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei
emisiilor de Secții de x substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
poluanți în aer, apă terapie 1907/2006.
sau sol? intensivă - trebuie să se asigure că componentele și materialele de construcție utilizate în
pentru nou- renovarea clădirii, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06
născuți mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg
Echipamente și x de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material
materiale sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-
destinate 3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare
reducerii comparabile.
riscului de - să ia măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în
infecții timpul lucrărilor de renovare.
nosocomiale
Protecția și Infrastructură x Nu se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

refacerea spitalicească poluanți în aer, apă sau sol.


biodiversității și a publică nouă Operatorii care efectuează lucrările:
107
108

ecosistemelor: Se Echipamente și x - au obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție


preconizează că aparatură utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă
măsura va fi: medicală motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei
(i) nocivă în mod Secții de x substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
semnificativ terapie 1907/2006.
pentru condiția intensivă - trebuie să se asigure că componentele și materialele de construcție utilizate în
bună și reziliența pentru nou- renovarea clădirii, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06
ecosistemelor sau născuți mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg
(ii) nocivă pentru Echipamente și x de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material
stadiul de materiale sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-
conservare a destinate 3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare
habitatelor și a reducerii comparabile.
speciilor, inclusiv a riscului de - să ia măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în
celor de interes infecții timpul lucrărilor de renovare.
pentru Uniune? nosocomiale
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022
Anexa 10

PLANUL NAIONAL DE REDRESARE I REZILIEN

Pilonul V: S
n
tate i rezilien
institu ional

COMPONENTA: 12 - S
n
tate
INVESTI IA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice ti publiceI2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice ti publice
Investi ia specific
: I2.4. Echipamente i materiale destinate reducerii riscului de infec ii nosocomiale

Titlu proiect:
Solicitant:
CIF/CUI:
Localitatea:
Jude :

* data publicare: se va lua în considerare pentru estimare data semnare contracte de finan are: 24 februarie 2023
Buget Plan de achizii
D- Data estimat
Eligibilitate Oferta 1 Oferta 2 Tipul
i obiectul
Denumirea Pre B - Data estimat C- Data estimat semnare contract de D- Data estimat
contractului de Valoare estimata A - Procedura
Nr. crt. echipamentelor/dotrilor UM Cantitate Unitar COD CPV publicare publicare rezultat achiziie livrare / recep ie /
Pre unitar fr Pre unitar fr achizi ie public / contract fr TVA aplicata
/lucrrilor/ serviciilor fr TVA Total Da Nu Data Data procedura evaluare public/acordului- punere în func iune
tva tva acordului - cadru
cadru
Dotri/Echipamente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total dotri/echipamente: 0
Lucrri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total dotri/echipamente: 0
Servicii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total servicii: 0
„ Total eligibil fr TVA
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

2 TVA pentru valoare eligibil (1x19%) 0


3 Total eligibil cu TVA (1+2) 0
4 Total neeligibil fr TVA
5 TVA pentru valoare neeligibil (4x19%) 0
6 Total neeligibil cu TVA (4+5) 0
7 Total proiect fr TVA (1+4) 0
8 Total TVA proiect (2+5) 0
9 Total proiect cu TVA (7+8) 0
109
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Anexa 11

Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT


-model orientativ-
PROIECT <Titlu proiect>
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională
COMPONENTA: 12 - Sănătate
INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului
de infecții nosocomiale
HOTĂRÂREA NR. <..>/<DATA>

PREAMBUL

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă proiectul < Titlu proiect > în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național
De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii
spitalicești publice- I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții
nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului <Titlu proiect>, în cuantum de <suma în cifre> lei
(inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a <.................>, reprezentând achitarea tuturor


cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
<Titlu proiect>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din
...................

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.

ART. 6. Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale:....... / Rata infecțiilor Clostridium


difficile:.............. / Rata infecțiilor microorganisme MDR:.......... / Numărului de probe analizate
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 111

de microbiologie:........... / Gradul de ocupare al unității sanitare........., prevăzută în Anexa 1 –


cererea de finanțare în conformitate cu <Raportări oficiale> aferente anului de referință ...........

ART 7. Se împuternicește .............. <Nume și prenume> ........... să semeneze toate actele


necesare şi contractul de finanţare în numele <.............> şi al Partenerului, dacă este cazul.

ART 8. (daca este cazul) Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul <Municipiul/Judeţ/
Oraş> în vederea ducerii sale la îndeplinire:
- Primarul/ Președintele <Nume și prenume> <Municipiul/Judeţ/ Oraş/..>
- ....
ART 9. (daca este cazul)Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
CL/CJ <Municipiul/Judeţ/ Oraş/ ...> şi publicare pe site-ul propriu Primăriei/ Consiliului Judeţean
al <Municipiului/Judeţ/ Oraş/...>.

ART 10. (daca este cazul) Se aprobă Acordul de parteneriat nr...../data de...., anexa nr...la
prezenta hotărâre .

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, <DATA>, cu un număr de ... voturi pentru, voturi
abţineri..., voturi împotrivă ..., din totalul de ... consilieri / membri prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
..........................

SECRETAR
..............
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Anexa 12

MODEL
CONTRACT DE FINANȚARE
pentru proiectul …………………………………
finanțat prin
Planul Național de Redresare și Reziliență

CUPRINS
1. Părțile
2. Precizări prealabile

Capitolul I - Obiectul Contractului de finanțare


Capitolul II - Durata Contractului de finanțare
Capitolul III - Acordarea finanțării
Capitolul IV - Drepturile și obligaţiile părților
- Drepturile și obligațiile ……………………., în calitate de coordonator de reformă
- Drepturile și obligațiile Beneficiar
Capitolul V- Angajamente comune ale părţilor
Capitolul VI- Modificări și completări ale Contractului de finanțare
Capitolul VII - Conflict de interese
Capitolul VIII- Protecția intereselor financiare ale Uniunii
Capitolul IX- Monitorizarea și raportarea
- Monitorizarea implementării contractului de finanțare
- Raportarea în cadrul contractului de finanțare
Capitolul X- Recuperarea finanțării
Capitolul XI - Răspunderea părților, forţa majoră
Capitolul XII - Încetarea contractului de finanțare
Capitolul XIII– Soluționarea litigiilor
Capitolul XIV - Corespondență între părţi
Capitolul XV– Legea incidentă
Capitolul XVI -Transparența
Capitolul XVII – Publicarea datelor
Capitolul XVIII - Confidențialitate
Capitolul XIX –Prelucrarea datelor cu caracter personal
Capitolul XX – Măsuri de informare și publicitate
Capitolul XXI - Dispoziţii finale
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 113

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de


instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
- Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie
2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013,
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr.
541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență
al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)
- Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument
de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
- Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de
instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
- Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021,
cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura
procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut
prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului;
- Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și
Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu
art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență
a României;
- Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare
de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanţelor
- Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
- Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului
naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată prin Legea
nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la
București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
- Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă
precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de
redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea
neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe
nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate
- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional
și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.


155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului
de redresare şi rezilienţă.
1.Părțile

Ministerul …………………….denumit în continuare ............................, în calitate de coordonator


de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență,
Componenta ….....Investitia…….. .. având sediul principal înregistrat în municipiul București,
str. ……., sector ….., cod poștal ……, România, telefon …….., fax………. -, poștă
electronică: ………………….., cod de înregistrare fiscală ………………, reprezentat legal de
dl. ……………………., în calitate de ministru, pe de o parte
și
………………………………… denumit în continuare …….., în calitate de Beneficiar, având sediul principal
înregistrat în ……………………, cod poștal …………., telefon ………….., fax …………, poștă
electronică ……………., cod de înregistrare fiscală ……………., reprezentat legal prin ………………., în
calitate de ……………………, pe de altă parte
au convenit de comun acord să încheie prezentul contract de finanțare în termenii și condițiile de
mai jos:

2. Precizări prealabile
(1) În prezentul contract de finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul prevede altfel sau a
unei prevederi contrare:
(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ
şi singularul;
(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
(c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
(d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
(2) Contractul de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se desfășoară relația
contractuală dintre Ministerul ………………… (............................), în calitate de coordonator de
reformă și investiții, respectiv finanțator și …………………………….., în calitate de Beneficiar. Raporturile
juridice dintre părți vor fi guvernate de prezentul Contract de finanțare care, împreună cu
dispozițiile prevăzute în fiecare dintre anexele Contractului de finanțare, vor reprezenta legea
părților.
(3) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora,
precum și orice alte acte normative subsecvente.
(4) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de finanțare este sau devine nulă,
invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a
celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor
depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același
rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.
(5) Nicio prevedere a prezentului contract de finanțare nu poate fi interpretată ca reprezentând o
permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor
legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
(6) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului Contract de
finanțare, pe de o parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte,
acestea din urmă prevalează.
(7) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul Contract de finanțare sunt în
conformitate cu prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.
(8) Finanțarea din fonduri externe nerambursabile este stabilită în termenii și condițiile prezentului
Contract de finanțare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 115

Capitolul I - Obiectul Contractului de finanțare

Art. 1. (1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și
condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență, furnizate Beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a
proiectului …………………………………., respectiv
-……………………………………….
Art. 2. - Anexele Contractului de finanțare fac parte integrantă din acesta și sunt următoarele:
a) Anexa nr. 1 – cererea de finanțare cu anexele aferente;
b) Anexa nr. 2 - Model de Raport privind implementarea măsurilor/investițiilor.

Capitolul II - Durata Contractului de finanțare

Art. 3.
(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia
de către ultima parte.
(2) Durata prezentului Contract de finanțare este de ……………… de luni și poate fi extinsă prin acordul
părților pe întreaga perioadă de implementare a PNRR, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din
Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de
instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv perioada de păstrare a evidențelor
menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al
Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr.
1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.
(3) Implementarea măsurilor/investițiilor se va finaliza până la:
Măsura ……………..– termen: trimestrul ………………………
Masura………………………… – termen: trimestrul …………………
(4) Prevederile prezentului contract de finanțare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a
evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului
European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al
Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013,
(UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și
a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Capitolul III - Acordarea finanțării

Art. 4.1. - Valoarea Contractului de finanțare

(1) Valoarea totală nerambursabilă a Contractului de finanțare este de ………………. lei fără TVA,
echivalentul a ………………………. euro fără TVA.
(2) Valoarea totală angajată pe anul 2022 a Contractului de finanțare este de ……………….. lei fără
TVA, echivalentul a ………………. euro fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de ……………………….. lei,
devenind …………………….. lei credit de angajament.
(3) Cuantumul finanțării nerambursabile prevăzută la alin.(1) nu se majorează.

Art. 4.2. - Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în conformitate cu ghidul solicitantului,
legislația europeană și națională aplicabilă.
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

(2) Cheltuielile aferente investițiilor prevăzute de art. 1 sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie
efectuate în termenii şi condiţiile prezentului Contract de finanțare și ale prevederilor legale in
vigoare.
(3) Cheltuielile aferente investițiilor efectuate după expirarea perioadei de implementare a
Contractului de finanțare vor fi suportate exclusiv de Beneficiar din bugetul propriu.
(4) Nedetectarea de către ............................ a neconformităților privind cheltuielile nu
afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării Contractului, ca
fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a
aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/ controlului/auditului.

Art. 4.3. Transferul sumelor în baza solicitărilor de fonduri

(1) Beneficiarul depune trimestrial la ............................, situația plăților efectuate în


trimestrul anterior, în primele 3 zile lucrătoare de la finele trimestrului.
(2) Eligibilitatea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se stabilește în urma verificărilor de
către ............................, Beneficiarul fiind răspunzător de corectitudinea tuturor informațiilor
și documentelor prezentate.
(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar la ............................
a situației plăților efectuate, conform alin. (2), ............................ autorizează cheltuielile
cuprinse în aceasta.
(4) În primele 15 zile lucrătoare de la finele trimestrului, ............................ transmite la
Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, solicitarea de fonduri, pentru Beneficiar, în vederea
distribuirii sumelor efectiv utilizate în trimestrul anterior din contul de venituri al bugetului de stat,
codificat cu codul de identificare fiscală al MF, în contul de venituri al bugetului de stat codificat cu
codul de identificare fiscală al .............................
(5) După virarea sumelor conform alin. (4), ............................ notifică în scris Beneficiarul cu
privire la sumele transferate în contul de venituri corespunzătoare sumelor efectiv utilizate aferente
fondurilor europene nerambursabile.
(6) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente suplimentare sau a unor răspunsuri la
clarificări solicitate de ............................, termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut la alin. (3)
poate fi întrerupt fără a se depăși însă termenul de 15 zile prevăzut la alin. (4).

Capitolul IV - Drepturile și obligaţiile părților

Art. 5. - Drepturile și obligațiile ............................ sunt prevăzute în sau derivă din legislaţia
naţională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:
a) ............................ are dreptul să solicite Beneficiarului rapoarte de progres, precum și
documente privind realizarea investiție de la art. 1, în termenele și formatul specificat de acesta;
b) ............................ are obligația de a informa în cel mai scurt timp Beneficiarul cu privire la
orice decizie luată, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de
către Comisia Europeană și serviciile acesteia, precum și asupra oricăror informații cu caracter
orizontal legate de implementarea PNRR cu impact asupra măsurilor/investițiilor de la art. 1;
c) ............................ are obligația de a acorda asistență Beneficiarului prin furnizarea
informațiilor sau clarificărilor necesare pentru implementarea măsurilor/investițiilor de la art. 1;
d) ............................ are dreptul de a realiza vizite de monitorizare la fața locului, în procesul
de implementare al măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1, precum și verificări de management
(administrative și la fața locului), pe toată durata Contractului de finanțare prevăzută la art. 3;
e) ............................ are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor,
bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, sistem instituit la nivel național prin
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
f) ............................ are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea,
constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite
la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar 2018/1046 al Parlamentului European și al
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 117

Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și să întreprindă acțiuni în
justiție pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de
punere în aplicare a reformelor și a proiectelor incluse în cadrul PNRR;
g) ............................ are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și
activitatea de constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire a creanţelor bugetare,
în relația cu Beneficiarul. Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare
se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare şi de stabilire a creanţelor bugetare
ori proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, după caz, act administrativ în sensul Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, și care
constituie titlu de creanță emis în vederea stingerii respectivei creanţe susceptibil de executare
silită, conform dispozițiilor art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu
modificările și completările ulterioare;
h) ............................ are obligația cuprinderii în buget a sumelor necesare pentru plata
cheltuielilor solicitate de Beneficiar, pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă.
Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. În cazul în care procurorul
dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii
instanței de judecată, coordonatorul de reformă are obligația de a suspenda plata tuturor sumelor
solicitate de Beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea.
Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului coordonatorului de reformă de a lua măsuri privind
suspendarea plăților către Beneficiar în baza prevederilor cuprinse în prezentul contract. În cazul în
care creanţele bugetare rezultate din nereguli și creanțele fiscale rezultate în urma rezilierii
contractului de finanțare nu pot fi recuperate prin încasare, coordonatorul de reformă și/sau
investiții transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale
competente;
i) în cazul identificării unei situații de dublă finanțare, ............................ demarează procesul
de constatare și emite un proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor
bugetare, în baza căruia creanța poate fi recuperată;
j) ............................ are obligația de a recupera de la Beneficiar sumele aferente investițiilor
ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, cu aplicarea prevederilor contractului de finanțare și în
conformitate cu dispozițiile legale incidente;
k) ............................ are obligația de a recupera creanţele rezultate în urma constatării unui
conflict de interese/ dublă finanțare la Beneficiar sau de altă natură, stabilite prin titlurile de
creanță emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și individualizare a creanțelor
rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanțare;
l) ............................ are obligația de a emite pe numele Beneficiarului o decizie de reziliere a
contractului de finanţare conform prevederilor acestuia și de a individualiza sumele de restituit
exprimate în moneda naţională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de creanță;
m) ............................ are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea
transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de Beneficiar, de a
autoriza solicitările de fonduri și de a efectua plățile către beneficiari, în cadrul contractului de
finanțare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind
stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României
prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de
redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
n) ............................ are obligația de a monitoriza îndeplinirea planului de acțiune și a
indicatorilor de progres ce se regăsesc în Anexele la prezentul Contract de finanțare și care fac parte
integrantă din acesta, pe baza datelor furnizate de Beneficiar, analizând rapoartele de progres, fără
însă a se limita la acestea;
o) ............................ poate evalua şi controla capacitatea administrativă a Beneficiarului
privind îndeplinirea cerinţelor determinate de asigurarea realităţii, legalităţii şi regularităţii
cheltuielilor decontate şi respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanţate din
fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență;
p) ............................ are dreptul de a verifica orice situație care poate fi asociată depistării,
constatării și corectării fraudei, corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art.
61, alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar 2018/1046/ al Parlamentului European și al Consiliului,
și de a lua măsurile necesare, conform legislației naționale și comunitare incidente, dacă este cazul;
q) ............................ are obligația de a monitoriza Beneficiarul cu privire la îndeplinirea
măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, astfel cum sunt stabilite prin
Manualul de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE.

Art. 6. - Drepturile și obligațiile Beneficiarului sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională
europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:
a) Beneficiarul are obligația să utilizeze eficient, eficace și transparent fondurile prevăzute în
cadrul prezentului Contract de finanțare. Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și
necondiționat, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea termenilor și condițiilor Contractului
de finanțare. Beneficiarul are obligația să furnizeze ............................ documente, date și
informații solicitate în legătură cu implementarea investițiilor prevăzute la art. 1, în termenul și
condițiile specificate;
b) Beneficiarul are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise de ............................ și
de către MIPE, în calitate de coordonator național și de a utiliza formularele elaborate de aceștia în
scopul implementării proiectului;
c) Beneficiarul are obligația să asigure un management eficient al investițiilor, inclusiv prin
asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare realizării, în termenele asumate prin
prezentul Contract de finanțare;
d) solicitările de fonduri, rapoartele de progres, precum și orice alt document oficial transmis
către ............................ pentru implementarea investițiilor vor fi semnate de către
reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către
acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) Beneficiarul are obligația de a întocmi și a transmite rapoartele de progres și documentele
justificative aferente, în termenele și formatul specificat de ............................ și de
coordonatorul național;
f) Beneficiarul are obligația să realizeze diligențele necesare remedierii oricăror neconcordanțe
și/sau a modificării planului de acțiune prevăzut de Anexa nr. 1, anterior constatării de
către ............................ a oricăror aspecte care pot afecta și/sau întârzia implementarea
măsurilor/investițiilor și nerespectarea angajamentelor cuprinse în planul de acțiune, cu încadrarea
în termenele asumate prin PNRR;
g) Beneficiarul are obligația să respecte manualul de identitate vizuală PNRR și dispozițiile Comisiei
Europene în materie și să realizeze informarea, comunicarea și publicitatea cu privire la investițiile
finanțate prin PNRR;
h) Beneficiarul are obligația să informeze ............................ despre orice situație care poate
determina rezilierea și/sau întârzierea executării Contractului de finanțare, în termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. În urma analizei, coordonatorul de reformă poate
decide suspendarea și/sau rezilierea Contractului de finanțare, cu aplicarea corespunzătoare a
prevederilor legale incidente;
i) Beneficiarul are obligația de a restitui ............................ orice plată nedatorată/sume
necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract de finanțare. Recuperarea sumelor se realizează
conform prevederilor legale specifice;
j) Beneficiarul are obligația să informeze ............................ în scris și fără întârziere, asupra
oricăror modificări apărute în legătură cu datele lor de identificare sau ale reprezentanților lor,
precum și asupra oricărei informații ce poate fi relevantă în relația cu coordonatorul de reformă și
investiții. Orice astfel de modificare/informație este opozabilă ............................ doar de la
data primirii. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita, la orice împrejurare de natură
economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la
momentul încheierii Contractului de finanțare;
k) Beneficiarul are obligația să informeze ............................ asupra fondurilor rămase
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 119

neutilizate, ca urmare a atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente


investiției menționate la art. 1;
l) Beneficiarul are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităţilor
naţionale și europene cu atribuţii de verificare, control şi audit, inclusiv coordonatorului național, în
limitele competenţelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea
termenelor și condiţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale prezentului
contract. În acest sens, pune la dispoziţia acestora toate documentele și informațiile solicitate
privind investițiile prevăzute la art. 1 şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna
desfăşurare a activităţilor de verificare derulate de autoritățile cu atribuții de verificare, control şi
audit;
m) Beneficiarul are obligația de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna
desfășurare a activităților de verificare derulate de coordonatorul național/ autoritățile de audit sau
de control și de a elabora împreună cu coordonatorul de reformă și investiții un plan de acțiune în
scopul remedierii deficiențelor constatate de către coordonatorul național, pentru care s-au formulat
inclusiv recomandări;
n) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare
implementării recomandărilor/constatărilor formulate de către entitățile de audit europene și
naționale care au un impact asupra propriilor activități și a implementării PNRR și de a raporta
coordonatorului de reformă modul de îndeplinire a obligațiilor/ deciziilor/recomandărilor în cauza,
în termenele solicitate și/sau prevăzute;
o) Beneficiarul are obligația de a păstra evidențe și documentele justificative, inclusiv datele
statistice și alte înregistrări referitoare la investiții, cu precădere în format electronic. Evidențele și
documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente
juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA, se păstrează până în momentul
încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor
legale privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile
EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost
notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de
originale sau copii certificate conforme cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual,
inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai
în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice,
dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente
cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu
sunt necesare;
p) Beneficiarul are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul
beneficiarilor săi și beneficiarilor săi reali, precum și securitatea datelor utilizate în exercitarea
obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare;
q) în scopul atribuirii contractelor de achiziții publice necesare pentru implementarea investițiilor
care fac obiectul prezentului Contract de finanțare, Beneficiarul are obligația de a respecta
prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice;
r) Beneficiarul are obligația să prevadă, în contractele încheiate, obligația operatorului economic
de a prezenta toate documentele/informațiile solicitate de către persoanele autorizate și/sau
organismele de control/audit existente la nivel european și național;
s) Beneficiarul are obligația să țină evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru
măsurile/investițiile menționate la art. 1. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislația
națională și comunitară în vigoare. Beneficiarul are obligația să solicite reconcilierea contabilă;
t) Beneficiarul are obligația de a păstra, în bune condiții, pe întreaga perioadă de valabilitate a
contractului, toate documentele aferente realizării investițiilor de la art. 1, în original, inclusiv
documentele contabile privind activitățile și cheltuielile efectuate, în conformitate cu
regulamentele comunitare și legislația națională, sub sancțiunea restituirii tuturor sumelor
rambursate, aferente documentelor lipsă;
u) Beneficiarul are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente
procesului de implementare a contractului de finanțare și în format electronic, inclusiv în scopul
permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților naționale/europene cu atribuții în
verificarea, controlul și auditarea fondurilor.
120 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

Capitolul V - Angajamente comune ale părţilor

Art. 7. - (1) Părțile se angajează:


a) să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile și responsabilităţile ce le revin în
baza prezentului Contract de finanțare, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a
unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislaţiei
europene şi naţionale şi cu procedurile interne;
b) să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului
contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela
de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa,
accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal;
c) să întreprindă toate diligențele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea
fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61, alin. (2) și (3)
din Regulamentul financiar 2018/1046/ al Parlamentului European și al Consiliului, care afectează
interesele financiare ale Uniunii Europene, și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care poate afecta buna
implementare a măsurilor/investițiilor prevăzute la art.1;
d) să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele
legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea,
documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de
legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe
întreaga perioadă de valabilitate a contractului, definită în conformitate cu art. 3.
(2) Părțile utilizează reguli şi proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:
a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin
Mecanismul de redresare și reziliență;
d) prevenirea apariției fraudei și corupției prin identificarea și analiza factorilor de risc și
vulnerabilităților;
e) prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecţie a
proiectelor de finanţat, precum și ulterior procedurii;
f) evitarea dublei finanțări – reformele și proiectele de investiții finanțate în cadrul Mecanismului de
redresare și reziliență pot beneficia de finanțare din partea altor programe și instrumente ale Uniunii
Europene, cu condiția ca acest sprijin sa nu acopere aceleași costuri.

Capitolul VI - Modificări și completări ale contractului de finanțare

Art. 8. - (1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele
modalităţi:
a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra
conţinutului prezentului contract;
b) prin act adițional, în baza acordului de voinţă al părţilor, realizat pe întreaga durată de
valabilitate a contractului de finanțare, pentru modificarea/completarea clauzelor și/sau a Anexelor
acestuia.
(2) Actele adiționale menționate la alin. (1) lit. b) intră în vigoare la data semnării de către
reprezentantul legal/împuternicit al ............................, după ce au fost semnate în prealabil de
către reprezentantul legal/împuternicit al Beneficiarului, cu excepția cazurilor în care prin actul
adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau comunitară, situație în care,
modificarea intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 121

Capitolul VII - Conflict de interese

Art.9. - Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului
de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale și/sau europene incidente în vigoare,
fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în
legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

Capitolul VIII - Protecția intereselor financiare ale Uniunii

Art.10.
(1) ............................ verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în
conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și
corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
(2) ............................ colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele
categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații
comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor
și a investițiilor în cadrul PNRR:
a) numele destinatarului final al fondurilor;
b) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor
este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind
achizițiile publice;
c) o listă a tuturor măsurilor de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul
PNRR, așa cum acestea rezultă din CID și textul Aranjamentelor Operaționale.
(3) În sensul prevederilor de la alin. (1), Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare
și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în
funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens.
Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit
externe.
(4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum și a
Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod
proporțional sprijinul nerambursabil acordat coordonatorului de reforme și/sau investiții în cadrul
PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii și/sau bugetului național
în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii.
(5) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor pentru
care au fost suspendate plățile/ acordul privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut,
prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanțare;
(6) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor,
coordonatorul de reforme și/sau investiții suspendă parțial activitățile aferente țintelor și jaloanelor
respective din cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de
noi surse de finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestora, prin acordul părților, de
restituirea sumelor plătite.

Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea
de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de Audit
Art. 11.
(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut
între Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din
Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în
aplicare a PNRR în ceea ce privește:
a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care
afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția
financiară;
b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;
122 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor


într-o cerere de plată.
Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR
și timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta
și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor și țintelor. Aceste
proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate
fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.
(2) Raportat prerogativelor de control enunțate la alin (1), părțile au obligația păstrării și furnizării
documentelor justificative adecvate.
(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din
Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:
- Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/20131 și nr.
2185/962;
- Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO
este competent;
- Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE) și al articolul 257 din Regulamentul financiar;
- Autorități naționale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.
(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor
realizate de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate informațiile și documentele
solicitate în scopul lor.
(5) Părțile se angajează să asigure funcționarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în
măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la
amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date
informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a
facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și
EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor
de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.

Capitolul IX - Monitorizarea și raportare


Monitorizarea implementării contractului de finanțare
Art. 12. - ............................ urmărește stadiul implementării contractului de finanțare prin:
a) verificarea documentelor: verifică toate documentele aferente implementării
măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1 și corectitudinea datelor și informațiilor din rapoartele de
progres elaborate și transmise de către Beneficiari (inclusiv progresul fizic al măsurilor/investițiilor).
În procesul de monitorizare verifică dacă datele raportului de progres al Beneficiarului sunt reale,
dacă măsurile/investițiile se implementează în conformitate cu prevederile contractuale și respectă
prevederile legislației naționale și comunitare. De asemenea, verifică rezultatele raportate și
urmărește evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare;
b) vizite la fața locului: efectuează vizite la fața locului. Scopul vizitei este de a verifica la fața
locului progresul fizic al măsurilor/ investițiilor și acuratețea/corelarea datelor înscrise în rapoartele
de progres, culegerea de date suplimentare vizând stadiul implementării (probleme întâmpinate),
precum și de a asigura o comunicare adecvată cu Beneficiarul. De asemenea, vizitele la fața locului
se vor efectua ori de câte ori situația o impune (sesizări, interpelări, articole în presă, la solicitarea
coordonatorului național), inclusiv în vederea aprobării/respingerii propunerilor de modificare a
contractelor de finanțare transmise de beneficiari;

1
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013
privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentul
(CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al
Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1).
2
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și
inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților
Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 123

c) ............................ are dreptul să efectueze monitorizarea, verificarea, controlul și evaluarea


realizării măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1 și a indicatorilor cuprinși în Anexa nr. 1 la
prezentul Contract de finanțare, pe toată durata acestuia;
d) monitorizarea îndeplinirii indicatorilor post implementare: pentru a păstra contribuția din fonduri
europene, prin monitorizarea realizată la nivelul Beneficiarului timp de 5 ani de la efectuarea plăților
finale aferente măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1, ............................ se asigură că nu s-
au înregistrat modificări substanțiale asupra acestora.
Raportarea în cadrul contractului de finanțare
Art. 13.

(1) În vederea realizării raportării din cadrul contractului de finanțare, ............................


realizează următoarele activități:
a) transmite către MIPE rapoarte de progres la termenele și cu frecvența stabilite, potrivit
prevederilor legislaţiei naţionale și/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne aplicabile,
trimestrial sau ori de câte ori se vor solicita în scris de către coordonatorul național. Aceste rapoarte
de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la
stadiul implementării/derulării reformelor și investițiilor, precum și probleme întâmpinate pe
parcursul implementării/derulării.
b) asigură introducerea, în sistemul informatic de management al PNRR a datelor privind stadiul
îndeplinirii țintelor și jaloanelor, datelor privind indicatorii, a datelor privind cheltuielile efectuate,
inclusiv a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al
Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de
redresare și reziliență.
(2) În vederea realizării raportării din cadrul contractului de finanțare, Beneficiarul are obligația să
raporteze/transmită ............................ următoarele documentații:
a) până la data de 5 decembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în
anul următor. Aceste informaţii stau la baza planificării fluxurilor financiare și a resurselor umane și
de timp, de către coordonatorul naţional;
b) până la data de 15 martie, respectiv 1 septembrie ale fiecărui an, datele necesare elaborării de
către coordonatorul naţional a cererii de plată și declarației de gestiune. Aceste date sunt însoțite
de documente justificative actualizate, după caz, la solicitarea coordonatorului de reformă și/sau
investiție, până la data transmiterii cererii de plată și declarației de gestiune către CE;
c) trimestrial sau la termenele și cu frecvența stabilite potrivit prevederilor legislaţiei naţionale
și/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante, precum și ori de câte ori se vor
solicita în scris de coordonatorul de reformă rapoarte privind progresul tehnic și financiar al
reformelor și/sau investițiilor stabilite prin contractul de finanțare încheiat, pe formatul standard
stabilit prin procedura operațională de monitorizare a coordonatorului de reformă și/sau investiție
d) Aceste rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice financiare
referitoare la stadiul implementării/realizării reformei și investiției, precum și problemele
întâmpinate pe parcursul implementării/derulării;
e) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la coordonatorul de reformă, în
format electronic, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale și/sau europene incidente şi/sau
procedurilor interne relevante și/sau solicitărilor formulate de acesta.
f) până la data de 15 ianuarie, respectiv 15 iulie a anului de raportare datele privind indicatorii
comuni conform art. 29 alin. (4) lit. a) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și
al Consiliului din 12 februarie 2021. Perioada de raportare acoperă întreaga perioadă de
implementare a planului, începând cu 1 februarie 2020, după caz, până la datele-limită, și anume
31 decembrie și 30 iunie în fiecare an.

Capitolul X - Recuperarea finanțării


Art. 14.
(1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la
art.31 din OUG nr. 124/2021, MIPE și ............................ stabilesc, prin acte administrative,
124 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

creanţe bugetare/fiscale, MIPE/coordonatorul de reforme şi/sau investiţii, după caz, efectuează


demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză.
(2) MIPE și ............................ efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentand
dobanzi rezultate din stabilirea creanţelor bugetare/fiscale.

Capitolul XI - Răspunderea părților, forţa majoră și cazul fortuit

Art. 15.
(1) Niciuna dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele / prejudiciile
cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea
prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin
neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform
prevederilor prezentului contract.
(3) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării investiției, sau a neexecutării
culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui contract,
aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condițiile legii.

Art. 16.

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil
intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în
parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forţa majoră exonerează
de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător
celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi.
(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure,
inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo. Enumerarea nu este exhaustivă.
(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră,
în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță majoră
în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15
zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data
încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la încetare.
(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor acţiunii forţei majore.
(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului
de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta
toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
(6) Executarea contractului este suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată
perioada de acţiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
(7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării
prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel
mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de
continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare.
(8) Cazul fortuit3 aşa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil,
nu este exonerator de răspundere contractuală a părţilor semnatare ale prezentului contract.

Capitolul XII - Încetarea contractului de finanțare

3
În conformitate cu prevederile art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil “cazul fortuit este un
eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă
evenimentul nu s-ar fi produs”.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022 125

Art. 17. - Prezentul contract de finanțare încetează:


a) la data prevăzută la art. 3 din prezentul Contract de finanțare, cu menținerea obligațiilor privind
păstrarea evidențelor/ sustenabilitatea investiției pentru o perioadă de 5 ani;
b) prin acordul de voinţă al părţilor în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea proporțională a
finanțării acordate, dacă este cazul;
c) prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin
prezentul Contract de finanțare;
d) în condițiile prevăzute la art.3 alin. (5) și (6).

Capitolul XIII - Soluționarea litigiilor

Art.18.
(1) Părţile trebuie să acționeze cu bună credinţă și să depună toate diligenţele necesare în vederea
soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri care pot apărea între
ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare.
(2) În cazul în care părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile se pot
adresa instanţelor judecătoreşti competente.

Capitolul XIV - Corespondența între părţi

Art. 19. - Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice notificare,
avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris,
inclusiv prin mijloace electronice, conform legislaţiei naţionale și/sau europene incidente şi/sau
procedurilor interne relevante. În cazul în care legislaţia sau procedurile nu prevăd în mod expres
un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face
obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.
Art. 20. - ............................ poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele și formate de
formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.

Capitolul XV – Legea incidentă

Art. 21. - Prezentul contract și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt
reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.

Capitolul XVI –Transparența

Art. 22. - Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea:
denumirea coordonatorului național, denumirea ............................, denumirea proiectului,
valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, principalii
indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentului contract
de finanțare.

Capitolul XVII – Publicarea datelor

Art. 22. - Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract de
finanțare, să asigure vizibilitatea rezultatelor.

Capitolul XVIII – Confidențialitate

Art. 23.
(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informațiilor
documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către
126 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/19.IX.2022

instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru


păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce
atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații
suspuse unor astfel de rigori de conduită .
(2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. (1)
dacă
a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens,
b) oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Capitolul XIX – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 24.
Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul
implementării/monitorizării prezentului Contract de finanțare, implementării proiectului, precum și
în scop statistic.

Capitolul XX – Măsuri de informare și publicitate

Art. 25.
(1) ............................ este responsabil de monitorizarea îndeplinirii măsurilor legate de
vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, prin afișarea
emblemei Uniunii Europene și a unei declarații de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut:
„finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum și prin oferirea de informații specifice
coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și
publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către
coordonatorul național. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației
naționale și europene incidente, în vigoare.
(2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în
legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Capitolul XXI Dispoziţii finale

Art. 26. Prezentul Contract se poate modifica la cererea părților ca urmare a necesității de
armonizare a observațiilor Comisiei Europene.

Art. 27. - Prezentul Contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, în format electronic,
având valoare juridică, și este semnat electronic de către ambele părți.

Ministerul………., Beneficiar,

Prin reprezentant legal Prin reprezentant legal


Ministru…………
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|465997]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis/19.IX.2022 conține 128 de pagini. Prețul: 64 lei ISSN 1453—4495
Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

S-ar putea să vă placă și