Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectant,

ANEXA Nr.2
…………………

Nr. ….. / …………….

STUDIU DE PREFEZABILITATE
- conţinut-cadru -

A. PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii


1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.1. Ordonatorul principal de credite
1.2. Autoritatea contractantă/investitorul
1.3. Beneficiarul investiţiei
1.4. Elaboratorul studiului

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii


2.1 Prezentarea contextului : politici, strategii, legislaţie si acorduri relevante,
structuri instituţionale şi financiare;
2.2 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor;
2.3 Analiza cererii, prognoze pe termen mediu şi lung;
2.4 Necesitatea investiţiei.

3. Identificarea scenariilor/opţiunilor/alternativelor tehnico-economice posibile


pentru realizarea obiectivului de investiţii
3.1. Particularităţi ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii
sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate
publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de
urbanism, după caz, ş.a.)
a) relaţiile cu zone învecinate, accese existente şi/sau căi de acces posibile;
b) orientările propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de
interes naturale sau construite;
c) sursele de poluare existente în zonă;
d) particularităţile de relief, pantele caracteristice ale terenului - studiile
topografice;
e) datele climatice;
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
g) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (extras din
studiul geotehnic preliminar1:
1
¹Studiul geotehnic preliminar se întocmeşte în conformitate cu reglementările tehnice, aplicabile în
vigoare la data contractării elaborării documentaţiei geotehnice pentru construcţii

1
(i) date privind zonarea seismică;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv
presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;
(iii) date geologice generale, pe baza hărţilor întocmite de Institutul
Geologic;
(iv) date geotehnice obţinute din: analiza datelor conținute în studii
geologice și geotehnice realizate în proximitatea amplasamentului
dacă acestea există hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile,
după caz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii)
în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza
studiilor existente și a documentărilor, cu surse de informare
enunțate bibliografic;
3.2. Date tehnice şi funcţionale
a) destinaţie şi funcţiuni;
b) caracteristici şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
c) date privind nivelul de echipare şi finisare necesar.
3.3. Aspecte sociale şi de mediu;
3.4. Aspecte instituţionale şi de implementare;
3.5. Rezultatele preconizate;
3.6. Costurile de investiţie bazate pe antemăsurători;
3.7. Costurile de exploatare şi întreţinere;
3.8. Analiza economică şi financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de
performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de
rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; sustenabilitatea financiară.

4. Oportunitatea realizării obiectivului de investiţii


4.1.Comparatia scenariilor/opţiunilor/alternativelor tehnico-economice posibile şi
selectarea un număr limitat de scenarii/opţiuni/alternative fezabile;
4.2.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice : fonduri proprii, credite
bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.
4.3.Concluzii
4.4.Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor/alternativelor tehnico-
economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de
fezabilitate.

Data : Proiectant,

......................
(semnătură autorizată)