Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectant, ANEXA Nr.

3
…………………………..
(denumire, nr. înreg. Registrul Comerţului,
CUI/CIF, sediu, tel./fax.,email)

Nr. ….. /__/__/____

STUDIU DE FEZABILITATE
- conţinut-cadru-

A. PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii


1.2. Ordonatorul principal de credite
1.3. Autoritatea contractantă/ investitorul
1.4. Beneficiar
1.5. Elaboratorul studiului

2. Necesitatea realizării obiectivului de investiţii

2.1. Prezentarea contextului: amplasament/amplasamente, politici, strategii, legislație,


acorduri relevante;
2.2. Analiza situaţiei existente și identificarea necesităţilor şi a deficiențelor;
2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică necesitatea şi dimensionarea
obiectivului de investiţii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;
2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice.

3. Identificarea scenariilor/opţiunilor/alternativelor tehnico-economice (minim


două) şi prezentarea succintă a acestora)

4. Analiza detaliată a fiecărui/fiecărei scenariu/opţiune/alternativă tehnico-


economic(e) identificat(e)
4.1 Fezabilitatea tehnică
a) Particularităţile amplasamentului;
b) Studii relevante, în funcţie de categoriile de importanţă a construcţiilor:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic şi de stabilitate a terenului;
- studii hidrologice, hidrogeotehnice;

1
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă
ridicată pentru creşterea performanţei energetice;
- studiu de trafic/circulaţie;
- raport de diagnostic archeologic;
- alte studii de specialitate necesare, după caz;
c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia;
d) Informații privind posibile interferențe cu situri arheologice, arii protejate
învecinate;
e) Soluţia tehnică fundamentată din punct de vedere constructiv, funcţional şi
tehnologic1:
- caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;
- variantele constructive de realizare a investiţiei, cu identificarea avantajelor
fiecareia;
f) Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare;
g) Costurile estimative ale investiţiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în
considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost
pentru investiţii similare;
- costurile estimative de operare, întreţinere şi desfiinţare, după caz, pe durata
de viaţă proiectată a obiectivului de investiții.

4.2 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii


a) Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;
b) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare;
c) Evaluarea impactului asupra mediului: după caz, studiu de impact, studiu de
evaluare adecvata.

4.3 Analiza financiară și economică aferentă realizării obiectivului de investiţii:


a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă,
prezentarea scenariului de referință și a alternativelor de proiect;
b) Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica necesitatea si dimensionarea
obiectivului de investitii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung pentru
fiecare scenariu/opţiune/alternativă tehnico-economică identificată;
c) Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:
fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul
cost-beneficiu; sustenabilitatea financiară; analiza de senzitivitate;
d) Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă
economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-
beneficiu;
e) Analiza cost-eficacitate;
f) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
1
Componenta tehnologică a soluţiei tehnice se stabileşte în cadrul Proiectului tehnic, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din
prezenta hotărâre.
2
5. Scenariul/opţiunea/alternativa tehnico-economică optim(ă), recomandat(ă)

5.1. Comparația scenariilor/opţiunilor/alternativelor propuse, din punct de vedere


tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor;
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii/alternativei optime recomandate;
5.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală, cu şi fără TVA, din care -
construcţii-montaj (C+M) ;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă/calitativi;
c) alţi indicatori, adaptaţi în funcţie de specificul obiectivului de investiţii (se
vor indica marjele de eroare admisibile în funcţie de specificul
obiectivului de investiţii) precum :
- indicatori fizici/cantitativi(raportat la unităţi fizice şi /sau valorice);
- indicatori de impact, de rezultat/operare.
5.4. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice : fonduri proprii,
credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

6. Urbanism, autorizații şi avize (se anexează studiului de fezabilitate)

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;


6.2. Extras de carte funciară;
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri
de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia
mediului în documentația tehnico-economică;
6.4. Avize privind asigurarea utilităţilor;
6.5. Aviz/scenariu de securitate la incendiu pentru solutia recomandata, verificat de
catre un verificator de proiecte atestat pentru cerinţa fundamentală – securitate
la incendiu;
6.6. Alte avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul
obiectivului de investiţii, în conformitate cu certificatul de urbanism.

7. Implementarea investitiei

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investitiei;


7.2. Strategia de implementare, cuprinzând : durata de realizare a obiectivului de
investiţii (luni calendaristice), corelată cu datele prevăzute în graficul general de
relizare a investiţiei publice; eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare;
7.3. Strategia de contractare;
7.4. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare;
7.5. Capacitatea managerială și instituțională.

3
8. Concluzii și recomandări

B. Piese desenate

1. plan de amplasare în zonă (scara 1:2000 - 1:500, ori, după caz, la alte scări grafice
în funcţie de necesităţile de redactare );
2. plan general de încadrare în zonă a obiectivului de investiţii (scara 1:10000 -
1:2000, ori, după caz, la alte scări grafice în funcţie de necesităţile de redactare);

3. planuri şi secţiuni de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de


coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, alte planuri specifice,
după caz.

Data: Proiectant,

…………....................................
(numele şi semnătura persoanei autorizate)
L.S