Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subscrisa/dl/dna……………………........................................., cu
sediul social/domiciliul în ..………........., str……………............., nr………,
bl......, scara.........., apartament............., județ/sector…….........…., prin
reprezentant legal/împuternicit.................................…………, posesor al
C.I./pașaport serie......................., nr..................., cunoscând prevederile
art.326 din Codul Penal (Legea 286/2009, cu modificările și completările
ulterioare) cu privire la infracțiunea de fals în declarații, declar pe
propria răspundere că în urma analizării documentelor care atestă
nivelul de studii/instruire/pregatire/calificare al/ale
cetățeanului.........................................................................................,
din........................................., născut la data de...........................,
posesor al pasaportului nr..............................., am constatat ca acestea
corespund nivelului de pregătire necesară ocupării funcției
de ...................................................,Cod
C.O.R............................................. .

Data ..................................
Semnatura .............................

S-ar putea să vă placă și