Sunteți pe pagina 1din 11

Avizat

Nr. Inreg. ..................... / 2022 Responsabil comisie metodică,

Avizat
Director,
Instituţia de învăţământ : COLEGIUL NATIONAL RADU GRECEANU
Disciplina de studiu: CHIMIE
Numele şi prenumele cadrului didactic: POPESCU MIRELA
An şcolar: 2022-2023
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009, întocmită în
conformitate cu structura anului școlar prevăzută în O.M.E. nr. 3505 din 31.03.2022
Clasa a X-a, filiera teoretică/tehnologică, 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ – 36 SĂPTĂMÂNI

MODULUL I – 7 săptămâni, 7 ore


Nr. Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î de vizate ore na vaţii
învăţare alocate
1. TEST DE 1.1 Descrierea comportării speciilor chimice Structura învelișului electronic pentru elementele din S1(05.09-09.09)
EVALUAR studiate într-un context dat perioada 1, 2, 3.
E 1.2. Diferențierea substanțelor chimice după Legături chimice: legătura ionică, legătura covalentă
natura interacțiunilor dintre atomi, ioni, molecule nepolară și polară.
1
INIȚIALĂ
1.3 Explicarea observațiilor efectuate în scopul Legătura de hidrogen. *Forțe van der Waals.
identificării unor aplicații ale speciilor și Soluții apoase de acizi (tari și slabi) și baze (tari,
proceselor chimice studiate slabe).
3.1 Analizarea problemelor pentru a stabili pH-ul soluțiilor apoase.
contextul, relațiile relevante, etapele rezolvării *Echilibrul chimic.
3.2 Integrarea relațiilor matematice în rezolvarea *Principiul lui Le Châtelier și factori care influențează
de probleme echilibrul chimic.
4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relațiilor, Reacții redox. Ecuația de stare a gazului ideal.
proceselor, sistemelor
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei
Nr. Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î de vizate ore na vaţii
învăţare alocate
2. INTRODU 1.2 Diferențierea compușilor organici în Obiectul chimiei organice. Elemente 2 ore S2(12.09-16.09)
CERE ÎN funcție de structura acestora organogene. Legături chimice în compușii
STUDIUL 3.2 Formularea unor reguli, definiții, organici.
CHIMIEI generalizări care să fie utilizate în studiul Tipuri de catene de atomi de carbon. S3(19.09-23.09)
ORGANI claselor de compuși Formule brute, moleculare și de structură plane.
CE 3.3 Furnizarea soluțiilor la probleme care Calcule stoechiometrice.
necesită luarea în considerare a mai multor Clasificarea compușilor organici: hidrocarburi și
factori diferiți/concepte relaționate compuși cu funcțiuni.
4.2 Utilizarea în mod sistematic a
terminologiei specifice, într-o varietate de
contexte de comunicare

3. ALCANI 1.1. Descrierea comportării compuşilor Serie omoloagă, denumire, formule moleculare 2 ore S4, S5
organici studiaţi în funcţie de clasa de și de structură, izomerie de catenă, proprietăți
apartenenţă fizice.
1.2. Diferenţierea compuşilor organici în
funcţie de structura acestora

Recapitulare pentru evaluarea modulului 1 S6

Evaluarea modulului 1 S7
MODULUL II – 8 săptămâni, 8 ore
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î învăţare vizate ore na vaţii
alocate
4. ALCHENE 1.1. Descrierea comportării compuşilor organici C2-C5: serie omoloagă, denumire, formule 3 ore S8, S9, S10
studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă moleculare și de structură, izomerie de catenă și de
1.2. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie poziție,*izomerie geometrică, proprietăți fizice.
de structura acestora Reacția de adiție: adiția H2, X2, HX, H2O,
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru polimerizarea, regula lui Markovnikov.
evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, *Halogenarea alilică.
relaţii *Oxidarea blândă și energică.
2.2. Formularea de concluzii care să Calcule stoechiometrice.
demonstreze relaţii de tip cauză-efect
3.1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de
rezolvare pentru a analiza o situaţie
3.2. Formularea unor reguli, definiţii,
generalizări care să fie utilizate în studiul
claselor de compuşi
3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care
necesită luarea în considerare a mai multor
factori diferiţi/concepte relaţionate
4.2. Utilizarea în mod sistematic, a terminologiei
specifice, într-o varietate de contexte de
comunicare
chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare
a produselor chimice
5.2. Justificarea importanţei compuşilor organici
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î învăţare vizate ore na vaţii
alocate
5. ALCHINE 1.1. Descrierea comportării compuşilor Alchine: formule de structură. 2 ore S11, S12
organici studiaţi în funcţie de clasa de Izomeria de catenă și de poziție la alchine C4-
apartenenţă C5.
1.2. Diferenţierea compuşilor organici în Proprietăți fizice.
funcţie de structura acestora Obținerea acetilenei din carbid.
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru Acetilenă – adiția H2, X2, HX, H2O, arderea,
evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, regula lui Markovnicov.
relaţii *Reacția de substituție la alchine: obținerea
2.2. Formularea de concluzii care să acetilurilor de Na, Ag, Cu.
demonstreze relaţii de tip cauză-efect Calcule stoechiometrice.
3.1. Conceperea sau adaptarea unei strategii
de rezolvare pentru a analiza o situaţie
3.2. Formularea unor reguli, definiţii, Recapitulare pentru evaluarea modulului 1 S13
generalizări care să fie utilizate în studiul
claselor de compuşi Evaluarea modulului 1 S14
3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care
necesită luarea în considerare a mai multor Activități remediale sau de progress 1 S15
factori diferiţi/concepte relaţionate
4.2. Utilizarea în mod sistematic, a
terminologiei specifice, într-o varietate de
contexte de comunicare
5.2. Justificarea importanţei compuşilor
organici
MODULUL III – 6 săptămâni, 6 ore
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î învăţare vizate ore na vaţii
alocate
6. ARENE 1.1 Descrierea comportării compușilor Arene: benzen, toluen, naftalină. 2 ore S16, S17
organici studiați în funcție de clasa de Formule de structură. Proprietăți fizice.
apartenență Halogenarea, nitrarea.
1.2 Diferențierea compușilor organici în *Reacții de substituție la nucleu: sulfonare,
funcție de structura acestora alchilare, acilare.
2.2 Formularea de concluzii care să *Orientarea substituției la nucleul aromatic.
demonstreze relații de tip cauză-efect *Reacții de halogenare și oxidare la catena
3.1 Conceperea sau adaptarea unei strategii laterală.
de rezolvare pentru a analiza o situație *Reacții de adiție la benzen (hidrogen și clor) și
3.2 Formularea unor reguli, definiții, naftalină (hidrogen).
generalizări care să fie utilizate în studiul *Reacții de oxidare la nucleu.
claselor de compuși Calcule stoechiometrice.
3.3 Furnizarea soluțiilor la probleme care
necesită luarea în considerare a mai multor
factori diferiți/concepte relaționate
4.2 Utilizarea în mod sistematic a
terminologiei specifice, într-o varietate de
contexte de comunicare
5.1 Analizarea consecințelor dezechilibrelor
generate de procesele chimice poluante și
folosirea necorespunzătoare a produselor
chimice
5.2 Justificarea importanței compușilor
organici
Nr. Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î de vizate ore na vaţii
învăţare alocate
7. SURSE 3.3 Furnizarea soluțiilor la probleme care Petrolul – sursă de materii prime organice. 1 oră S18
DE necesită luarea în considerare a mai multor Chimizarea petrolului.
ENERGIE factori diferiți/concepte relaționate Benzine. Cifră octanică.
ȘI 4.1 Procesarea informației scrise, a datelor, Combustibili: metan, fracțiuni petroliere,
MATERII conceptelor, pentru utilizarea lor în cărbuni.
PRIME activitățile de tip proiect Putere calorică.
ORGANI 4.2 Utilizarea în mod sistematic a
CE terminologiei specifice, într-o varietate de
contexte 1 S19
Recapitulare pentru evaluarea modulului
5.1 Analizarea consecințelor dezechilibrelor 1 S20
generate de procesele chimice poluante și
Evaluarea modulului
folosirea necorespunzătoare a produselor 1 S21
chimice
Activități remediale sau de progress
5.2 Justificarea importanței compușilor
organici
MODULUL IV – 6 săptămâni, 6 ore
Nr. Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î de vizate ore na vaţii
învăţare alocate
8. ALCOOLI 1.1. Descrierea comportării compuşilor Alcooli: metanol, etanol, glicerol: formule 2 ore S22, S23
organici studiaţi în funcţie de clasa de moleculare și de structură, denumire, proprietăți
apartenenţă fizice: stare de agregare, solubilitate în apă,
1.2. Diferenţierea compuşilor organici în punct de fierbere.
funcţie de structura acestora Etanol – fermentația acetică, metanol - arderea,
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru glicerină – obținerea trinitratului de glicerină.
evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, Putere calorică.
relaţii Importanța practică și acțiunea biologică a
2.2. Formularea de concluzii care să etanolului.
demonstreze relaţii de tip cauză-efect Calcule stoechiometrice.
3.2. Formularea unor reguli, definiţii,
generalizări care să fie utilizate în studiul
claselor de compuşi
3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care
necesită luarea în considerare a mai multor
factori diferiţi/concepte relaţionate
4.2. Utilizarea în mod sistematic, a
terminologiei specifice, într-o varietate de
contexte de comunicare
5.1. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor
generate de procesele chimice poluante şi
folosirea necorespunzătoare a produselor
chimice
5.2. Justificarea importanţei compuşilor
organici
Nr. Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î de vizate ore na vaţii
învăţare alocate
9. ACIZI 1.1. Descrierea comportării compuşilor organici Acidul acetic: formulă de structură. 1 oră S24
CARBOXI studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă *Tăria acidului acetic.
1.2. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie Reacțiile acidului acetic cu metale reactive, oxizi
LICI de structura acestora metalici, hidroxizi alcalini, carbonați, alcool etilic.
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru *Echilibrul reacției de esterificare.
evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii Importanța practică și acțiunea biologică a acidului
2.2. Formularea de concluzii care să acetic.
demonstreze relaţii de tip cauză-efect *Acizi grași – formule de structură.
3.1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de Calcule stoechiometrice.
rezolvare pentru a analiza o situaţie
3.2. Formularea unor reguli, definiţii, generalizări
care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi Recapitulare pentru evaluarea modulului 1 S25
3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care S26
necesită luarea în considerare a mai multor 1
factori diferiţi/concepte relaţionate
Evaluarea modulului
4.1. Procesarea informaţiei scrise, a datelor,
S27
1
conceptelor, pentru utilizarea lor în activităţile de Activități remediale sau de progress
tip proiect
4.2. Utilizarea în mod sistematic, a terminologiei
specifice, într-o varietate de contexte de
comunicare
5.2. Justificarea importanţei compuşilor organici
MODULUL V – 9 săptămâni, 9 ore

Nr. Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser


U.Î de vizate ore na vaţii
învăţare alocate
10. COMPUȘI 1.1. Descrierea comportării compuşilor compuși organici cu acțiune biologică: grăsimi, 3 ore S28, S29,S30
ORGANI organici studiaţi în funcţie de clasa de proteine, zaharide (glucoza, zaharoza, amidon,
CI CU apartenenţă celuloza) – stare naturală, proprietăți fizice,
ACȚIUNE 2.1. Efectuarea de investigaţii pentru importanță.
BIOLOGI evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, denaturarea proteinelor.
CĂ relaţii identificarea amidonului.
2.2. Formularea de concluzii care să vitamine – clasificare în funcție de solubilitate,
demonstreze relaţii de tip cauză-efect rol fiziologic, avitaminoze.
4.1. Procesarea informaţiei scrise, a datelor,
conceptelor, pentru utilizarea lor în
activităţile de tip proiect
4.2. Utilizarea în mod sistematic, a
terminologiei specifice, într-o varietate de
contexte de comunicare
5.2. Justificarea importanţei compuşilor
organici
Nr. Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser
U.Î de vizate ore na vaţii
învăţare alocate
11. COMPUȘI 1.1. Descrierea comportării compuşilor *Săpunuri și detergenți: formule de structură. 3 ore S31,S32 S33
NATURA organici studiaţi în funcţie de clasa de Săpunuri și detergenți: acțiune de spălare.
LI ȘI DE apartenenţă Obținerea săpunului.
SINTEZĂ 2.1. Efectuarea de investigaţii pentru *Reacția de saponificare. Calcule
CU evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, stoechiometrice.
IMPORTA relaţii
NȚĂ 2.2. Formularea de concluzii care să Mase plastice, cauciucul natural și sintetic, fibre
PRACTIC demonstreze relaţii de tip cauză-efect naturale, artificiale și sintetice-proprietăți fizice:
Ă 3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care (materie primă, comparații, higroscopicitate,
DEOSEBI necesită luarea în considerare a mai multor utilizări).Importanță.
TĂ factori diferiţi/concepte relaţionate
4.1. Procesarea informaţiei scrise, a datelor, Coloranți naturali și sintetici – coloranți pentru
conceptelor, pentru utilizarea lor în fibre și coloranți alimentari.
activităţile de tip proiect Vopsele – compoziție.
4.2. Utilizarea în mod sistematic, a
terminologiei specifice, într-o varietate de Arome, esențe, parfumuri – utilizări.
contexte de comunicare
5.1. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor Medicamente: sulfamide, antibiotice, aspirina -
generate de procesele chimice poluante şi acțiune asupra organismului.
folosirea necorespunzătoare a produselor S34
chimice Droguri - acțiune nocivă asupra organismului. 1
5.2. Justificarea importanţei compuşilor S35
organici Recapitulare pentru evaluarea modulului 1
S36
Evaluarea modulului 1

Activități remediale sau de progress