Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin ProgramașcolarăpentrudisciplinaCOMUNICARE ÎN LIMBA

Aria curriculara: Limba si comunicare MODERNA 1 Clasapregătitoare, clasa I șiclasaa II-a, București 2013
Disciplina: Limba engleza
Profesor: Gheorghe Liliana
Clasa: I
Nr. ore pe săptămână: 1Avizat Director,
Manual: Comunicare în limba modernă 1 Engleză, prof. Oprescu Narcis Doru
Manual pentru clasa I, Diana Lățug,
Editura Didactică și Pedagogică,2020

Planificare calendaristică
An școlar 2021-2022
pe unități de învățare
Nr. Unităţi de Nr.o
Competente specifice Conţinuturi Activități de învățare Săptămâna Obs.
Crt învăţare re
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de comunicare/ -oferirearăspunsului la salut Resurse:
adecvate la salut şi la o vocabular („Bunădimineaţa!”, „Bunăziua!”, a. materiale: caiet,
întrebare/ instrucţiune scurtă şi Formule de salut „Bunăseara!”, „La revedere!”) 4 S 1-4 creioanecolorate
simplă rostită clar şi foarte rar, 1.Welcome to the classroom -repetareadupăprofesor a 13-17.09.2021 b. procedurale:
care este însoţită de gesturi de 20-24.09.2021
Greetings unuicuvânt, mesajsimplu metoda audio –
către interlocutor 27.09-
1.2 Recunoaşterea denumirilor
Introduce themselves and greet individual/ încorpână la linguală,
others reuşireapronunţiei, 01.10.2021 metodadirectă,
unor obiecte din universul 04-08.10.2021
imediat, în mesaje articulate clar How are you? intonaţieicorecte exerciţiul, jocul
1.
Hello şi rar;
2.1 Reproducerea unor
I’m fine, thank you! - răspuns la întrebări simple: „Ce
culoareesteaceasta? ”
didactic
c. forme de
informaţii 2.Numbers ”Aceastaeste ...”. organizarea
simple/cântece/poeziiscurteşi What number is this? (profesoruloferăsprijinprinrepetar colectivului: frontală,
simple cu sprijinul profesorului This is... eaîntrebării, individuală
2.2 Oferirea unor informaţii completarearăspunsuluisauprinrel
elementare, punctuale, despre 3. Colours uarearăspunsuluioferit de elev cu
sine (nume, gen, vârstă), despre
What colour is this? pronunţiaşiintonaţiacorecte
universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului It’s… -apucarea/ ridicareaunuiobiect
2.3 Participarea la jocuri de (exemplu:carte, caiet, penar,
comunicare în care se reproduce 4.English Alphabet creion, jucărie), pentru a indica
sau creează rime/mesaje scurte Spelling înţelegereadenumirii respective
- indicareaobiectului cu degetul
Gramatică funcţională (exemplu: masă, banană, scaun)
- A (se) prezenta - realizareauneicomenzididactice
-A cere și a oferi informaţii simple (exemplu: “Give me the
1
- A mulţumi pencil! “
- A exprima preferinţe
- A participa la schimburi
verbale orale simple
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de - repetareadupăprofesor a
adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular unuicuvânt, mesajsimplu Resurse:
instrucţiune scurtă şi simplă 1.Welcome to the farm individual/ încorpână la 2 S 5-6
rostită clar şi foarte rar, care este cat, cow, dog, sheep, horse reuşireapronunţiei, a. materiale: caiet,
însoţită de gesturi de către
intonaţieicorecte creioanecolorate
interlocutor 11-15.10.2021
1.2 Recunoaşterea denumirilor
2.Wild animals b. procedurale:
bear, lion, tiger, elephant, fox, -răspuns la întrebări simple: „Ce 18-22.10.2021 metoda audio –
unor obiecte din universul
imediat, în mesaje articulate clar esteacesta? ” linguală,
şi rar; 3.Abilities ”Acestaeste ...”. metodadirectă,
1.3 Manifestarea curiozităţiifaţă jump, climb, swim, fly, run exerciţiul, jocul
2.
Anima de sesizarea semnificaţiei
globale a unor filme şi a unor 4.The story Little Red Riding
(profesoruloferăsprijinprinrepetar
eaîntrebării,
didactic
c. forme de
ls cântece pentru copii în limba
modernă respectivă
Hood. completarearăspunsuluisauprinrel
uarearăspunsuluioferit de elev cu
organizarea
colectivului: frontală,
2.1 Reproducerea unor Gramatică funcţională pronunţiaşiintonaţiacorecte) individual, pe grupe
informaţii simple/cântece/poezii
A cere și a oferi informaţii
scurteşi simple cu sprijinul
profesorului - A mulţumi - exemplu: “Aceastaeste .... “,
3.1Manifestarea curiozităţii - A exprima preferinţe “Acestaeste….
pentru decodarea unor mesaje -A descrie o persoană/un animal Halloween
scrise simple şi scurte din - A participa la schimburi
universul imediat verbale simple
Project:Fermamea
S 7 - Vacanță
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de - repetareadupăprofesor a 2
adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular unuicuvânt, mesajsimplu S 8-9
instrucţiune scurtă şi simplă 1.Welcome to the farm individual/ încorpână la
3. rostită clar şi foarte rar, care este cat, cow, dog, sheep, horse reuşireapronunţiei, 01-05.11.2021
însoţită de gesturi de către 08-12.11.2021
Anima interlocutor
1.2 Recunoaşterea denumirilor
2.Wild animals
intonaţieicorecte

ls unor obiecte din universul


imediat, în mesaje articulate clar
bear, lion, tiger, elephant, fox, -răspuns la întrebări simple: „Ce
esteacesta? ”
şi rar; 3.Abilities ”Acestaeste ...”.
1.3 Manifestarea curiozităţiifaţă jump, climb, swim, fly, run
de sesizarea semnificaţiei (profesoruloferăsprijinprinrepetar
globale a unor filme şi a unor 4.The story Little Red Riding eaîntrebării,
2
cântece pentru copii în limba Hood. completarearăspunsuluisauprinrel
modernă respectivă uarearăspunsuluioferit de elev cu
2.1 Reproducerea unor Gramatică funcţională pronunţiaşiintonaţiacorecte)
informaţii simple/cântece/poezii A cere și a oferi informaţii
scurteşi simple cu sprijinul
- A mulţumi exemplu: “Aceastaeste .... “,
profesorului
3.1Manifestarea curiozităţii
- A exprima preferinţe “Acestaeste….
pentru decodarea unor mesaje -A descrie o persoană/un animal
scrise simple şi scurte din - A participa la schimburi
universul imediat verbale simple
Project:Fermamea
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de -repetareadupăprofesor a
adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular unuicuvânt, mesajsimplu S 10-12 Resurse:
instrucţiune scurtă şi simplă 1.Body Parts: head, neck, hand, individual/ încorpână la 3
rostită clar şi foarte rar, care este
4. Body însoţită de gesturi de către
legs, hair, mouth, tongue
Touch your nose!
reuşireapronunţiei,
intonaţieicorecte
15-19.11.2021
22-26.11.2021 a. materiale: caiet,
interlocutor
Parts 1.2Recunoaştereadenumirilor
I’ve got blonde hair
Wash your hair! -răspuns la întrebări simple:
29.11-
03.12.2021
creioanecolorate
unor obiecte din universul
„ Este acesta un ochi? ”/”Da, este b. procedurale:
imediat, în mesaje articulate clar
şi rar; 2.Senses: see, hear, talk, run, “ metoda audio –
1.3 Manifestarea curiozităţiifaţă smell linguală,
de sesizarea semnificaţiei (profesoruloferăsprijinprinrepetar metodadirectă,
globale a unor filme şi a unor 3.Clothes: dress, T- shirt, skirt, eaîntrebării, exerciţiul, jocul
cântece pentru copii în limba trousers, shoes, cocks, hat, cap completarearăspunsuluisauprinrel didactic
modernă respectivă Children are wearing …. uarearăspunsuluioferit de elev cu
2.1 Reproducerea unor What can I do with …. ? pronunţiaşiintonaţiacorecte) c. forme de
informaţiisimple/cântece/poezii organizarea
scurte şi simple cu sprijinul -atingereaochiului/ urechii/ colectivului: frontală,
profesorului Gramatică funcțională mâinii/ braţului/ picioruluistâng/i
- a identifica părțile corpului individuală
2.3 Participarea la jocuri de saudrept/e, înfuncţie de
comunicare în care se reproduce - a vorbi despre simțuri: I can mesajulaudiat
sau creează rime/mesaje scurte taste withmytongue,
3.1Manifestarea curiozităţii seewithmyeyes, etc -răspuns non-verbal
pentru decodarea unor mesaje - a clasifica haine purtate de fete/ (mişcareacapului) sau verbal scurt
scrise simple şi scurte din băieți (da/nu) la întrebări de verificare:
universul imediat -a descrie o persoană ”Esteacesta o rochie? ” , ”Este
- a descrie ce poți purta aceasta o cămașă? ”
- a participa la schimburi verbale
orale simple
Proiect: My body
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
3
adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular -repetareadupăprofesor a 2 S 13-14 Resurse:
instrucţiune scurtă şi simplă unuicuvânt, mesajsimplu
rostită clar şi foarte rar, care este 1. Cristmas: Christmas tree, individual/ încorpână la 06-10.12.2021
însoţită de gesturi de către Christmas pudding, gift, Santa reuşireapronunţiei, 13- a. materiale: caiet,
interlocutor 17/22.12.2021
Claus, carols intonaţieicorecte creioanecolorate
1.2 Recunoaşterea denumirilor
unor obiecte din universul (profesoruloferăsprijinprinrepetar b. procedurale:
imediat, în mesaje articulate clar 2. Fooditems: ice cream, egg,
eaîntrebării, metoda audio –
5.
Holida şi rar;
1.3 Manifestarea curiozităţiifaţă
biscuit, cake, sweets,
roastturkey, carrots, salt, pepper, completarearăspunsuluisauprinrel linguală,
uarearăspunsuluioferit de elev cu metodadirectă,
ys de sesizarea semnificaţiei
globale a unor filme şi a unor
bananas, cheese, apples, orange.
pronunţiaşiintonaţiacorecte) exerciţiul, jocul
cântece pentru copii în limba 3.Objects on the table(fountain, didactic
modernă respectivă knife, fork, teaspoon, plate,
2.1 Reproducerea unor glass, napkin), food (biscuits, Songs: Jingle bells; We wish you c. forme de
informaţii simple/cântece/poezii bottle juice, sandwich, ice a Merry Christmas. organizarea
scurteşi simple cu sprijinul
cream), colectivului: frontală,
profesorului individual
2.3 Participarea la jocuri de
comunicare în care se reproduce Gramatică funcţională
- a vorbi despre activitati It`s Christmas!
sau creează rime/mesaje scurte Structures:
3.1Manifestarea curiozităţii specifice sarbatorilor
- a exprima preferinţe What do you want for
pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din - a participa la schimburi verbale Christmas?
universul imediat simple
Christmas
Project:
Time
Vacanța de iarnă
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular - îndeplinireauneiinstrucţiuni
instrucţiune scurtă şi simplă 1.Hobbies: simple, 4 S 15-18 Resurse:
rostită clar şi foarte rar, care este painting, swimming, singing – Exemplu: „Dă-mi un creion,
însoţită de gesturi de către 10-14.01.2022
haisăsărim, haisădansăm etc.” (la a. materiale: caiet,
interlocutor 17-21.01.2022
Hobbies 1.2 Recunoaşterea denumirilor
2.The seasons fiecareinstrucţiuneprofesorulîiur 24.-28.01-2022
creioanecolorate
unor obiecte din universul spring, summer, autumn, winter măreşte cu atenţie pe copiipentru 31.01-
6. sunny, warm, snowy, cloudy, a b. procedurale:
imediat, în mesaje articulate clar 04.02.2022
şi rar; rainy sesizaeventualeneînţelegerişipentr metoda audio –
1.3 Manifestarea curiozităţiifaţă u a sprijinireceptarea - linguală,
de sesizarea semnificaţiei 3.Hobbies and their tools! prinreformularesaurepetare) metodadirectă,
globale a unor filme şi a unor beach ball, palm tree, exerciţiul, jocul
cântece pentru copii în limba
4
modernă respectivă sandcastle, swim ring, sunbed -realizarea de dialoguri simple didactic
2.1Reproducerea unor profesor-elev, elev- elev (cu
informaţii simple/cântece/poezii Gramatică funcțională sprijin) . c. forme de
scurteşi simple cu sprijinul - a exprima preferințe organizarea
profesorului colectivului: frontală,
- a vorbidespre hobby-uri -jocuri de
2.3 Participarea la jocuri de individual
comunicare în care se reproduce
- a cere și a oferi informații rolpentrucereripoliticoaseîntreprie
sau creează rime/mesaje scurte - a mulțumi teni
3.1Manifestarea curiozității - a participa la schimburi verbale
pentru decodarea unor mesaje simple
scrise simple şi scurte din Proiect: My hobby
universul imediat
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular S 19-22
instrucţiune scurtă şi simplă - repetareadupăprofesor a 4 Resurse:
rostită clar şi foarte rar, care este Sports unuicuvânt, mesajsimplu 07-11.02.2022
însoţită de gesturi de către
-football, basketball, tennis, etc individual/ încorpână la 14-18.02.2022 a. materiale: caiet,
interlocutor 21-25.02.2022 creioanecolorate
1.2 Recunoaşterea denumirilor
reuşireapronunţiei,
28.02-
unor obiecte din universul playground objects (jungle gym, intonaţieicorecte 04.03.2022 b. procedurale:
7.
Sports imediat, în mesaje articulate clar
şi rar;
slide, swing, seesaw), football,
tennis, cycling, basketball, -răspuns la întrebări simple: „ Do
metoda audio –
linguală,
1.3 Manifestarea curiozităţiifaţă rollerskating. you like football? ”/”Yes, I do “ metodadirectă,
de sesizarea semnificaţiei (profesoruloferăsprijinprinrepetar exerciţiul, jocul
globale a unor filme şi a unor eaîntrebării,
cântece pentru copii în limba didactic
Gramatică funcţională completarearăspunsuluisauprinrel
modernă respectivă - a cere și a oferi informaţii uarearăspunsuluioferit de elev cu
2.1 Reproducerea unor
c. forme de
- a clasifica sporturile dupa pronunţiaşiintonaţiacorecte) organizarea
informaţii simple/cântece/poezii
anotimp (summer/ wintersports), colectivului: frontală,
scurteşi simple cu sprijinul
profesorului dupa locul desfasurarii (indoor/ - seasons and sports (”Can you individual
2.3 Participarea la jocuri de outdoor) ski in summer?/”No, I can’t.)
comunicare în care se reproduce - a exprima preferinţe
sau creează rime/mesaje scurte -a participa la schimburi verbale
3.1Manifestarea curiozităţii simple
pentru decodarea unor mesaje
Project:My favourite Valentine’sD
scrise simple şi scurte din
universul imediat sport ay
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular 3 S 23-25
instrucţiune scurtă şi simplă 1.Playgroundobjects (jungle - repetareadupăprofesor a Resurse:
rostită clar şi foarte rar, care este gym, slide, swing, seesaw), unuicuvânt, mesajsimplu 07-11.03.2022
însoţită de gesturi de către individual/ încorpână la 14-18.03.2022
8.
5
Feeling interlocutor
1.2 Recunoaşterea denumirilor
2.Animals (hamster, guineapig,
duck, duckling, fish, cat, dog),
reuşireapronunţiei,
intonaţieicorecte
21-25.03.2022 a. materiale: caiet,
creioanecolorate
s unor obiecte din universul
imediat, în mesaje articulate clar b. procedurale:
3.Feelings (glad, happy, sad), -răspuns la întrebări simple: „ Are
şi rar; metoda audio –
Structures: ”I'm you happy? ”/”Yes, I am “
1.3 Manifestarea curiozităţii linguală,
faţă de sesizarea semnificaţiei
happy/sad/glad!”, ”(Two) and `How do you feel today?`/`I feel
(two) are (four)!” happy!` metodadirectă,
globale a unor filme şi a unor
(profesoruloferăsprijinprinrepetar exerciţiul, jocul
cântece pentru copii în limba
modernă respectivă 4.Ordinal numeral (first – fifth) eaîntrebării, didactic
2.1 Reproducerea unor completarearăspunsuluisauprinrel
informaţii simple/cântece/poezii Gramatică funcţională uarearăspunsuluioferit de elev cu c. forme de
scurteşi simple cu sprijinul - a cere și a oferi informaţii pronunţiaşiintonaţiacorecte) organizarea
profesorului - a descrie o stare colectivului: frontală,
3.1Manifestarea curiozităţii - a motiva de ce ce/ cand ai o -motivareaunui răspuns (`I am individual
pentru decodarea unor mesaje anumita stare de spirit: I feel happy because it’s my birthday`;
scrise simple şi scurte din
excited because...../ I feel bored `he is sad because it’s raining`)
universul imediat
when..... Mother’s Day
- a participa la schimburi verbale
simple
Project:My feelings
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de -repetareadupăprofesor a Resurse:
adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular unuicuvânt, mesajsimplu 2 S26-27
instrucţiune scurtă şi simplă individual/ încorpână la
rostită clar şi foarte rar, care este 1. Easter: EasterBunny, reuşireapronunţiei, 28.03- a. materiale: caiet,
însoţită de gesturi de către 01.04.2022
chocolateeggs, Spring Time, intonaţieicorecte creioanecolorate
interlocutor 04-08.04.2022
1.2 Recunoaşterea denumirilor
Hunting eggs
(profesoruloferăsprijinprinrepetar b. procedurale:
unor obiecte din universul
imediat, în mesaje articulate clar 2. Fooditems: hot crossbuns, eaîntrebării, metoda audio –
roastlamb, carrots, boiledeggs, completarearăspunsuluisauprinrel linguală,
9.
Holida şi rar;
1.3 Manifestarea curiozităţiifaţă spongecake. uarearăspunsuluioferit de elev cu metodadirectă,
pronunţiaşiintonaţiacorecte) exerciţiul, jocul
ys de sesizarea semnificaţiei
globale a unor filme şi a unor 3.Objects on the table(fountain, didactic
cântece pentru copii în limba knife, fork, teaspoon, plate, Nursery rhymes: Mr Bunny,
modernă respectivă glass, napkin), food (biscuits, Mr Bunny, c. forme de
2.1 Reproducerea unor bottle juice, sandwich, ice Won't you stop, stop, stop? organizarea
informaţii simple/cântece/poezii
cream), colectivului: frontală,
scurteşi simple cu sprijinul "No," said Mr Bunny, individual
profesorului I must hop, hop, hop.
2.3 Participarea la jocuri de Gramatică funcţională Easter is coming, and there is
comunicare în care se reproduce - a vorbi despre activitati lots to do,

6
sau creează rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii
specifice sarbatorilor
- a exprima preferinţe
Eggs must be coloured green,
pink and blue.
My coloured
pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din
- a participa la schimburi verbale I'll tie each basket with a egg
simple prettybow.
universul imediat
Project: Easter Time Children are waiting so l must
go.

S28 (08-14 aprilie) – Școala Altfel


Vacanța de primăvară
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de
adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular - repetareadupăprofesor a Resurse:
instrucţiune scurtă şi simplă unuicuvânt, mesajsimplu 3 S 29-31
rostită clar şi foarte rar, care este 1.Parts of a house (bathroom, individual/ încorpână la a. materiale: caiet,
însoţită de gesturi de către 02-06.05.2022
hall, bedroom, kitchen, living reuşireapronunţiei, creioanecolorate
interlocutor 09-13.05.2022
1.2 Recunoaşterea denumirilor
room), intonaţieicorecte 16-20.05.2022 b. procedurale:
unor obiecte din universul
2.Furniture &Objects in -răspuns la întrebări simple: metoda audio –
imediat, în mesaje articulate clar
şi rar; thehouse (sofa, bathtub, bed, TV „ what colour is your bedroom? linguală,
metodadirectă,
10.
My 1.3 Manifestarea curiozităţii
faţă de sesizarea semnificaţiei
set, washbasin, armchair, table,
cupboard, wardrobe, sink, stairs,
”/”It’s blue. “
`where do you wash your hands? exerciţiul, jocul
Home globale a unor filme şi a unor
cântece pentru copii în limba
fridge, chair, carpet, cooker) `/`In the bathroom` didactic
(profesoruloferăsprijinprinrepetar
modernă respectivă 3.Chores:ironing, eaîntrebării, c. forme de
2.1 Reproducerea unor washingdishes, sweeping the completarearăspunsuluisauprinrel organizareacolectivul
informaţii simple/cântece/poezii
floor, etc) uarearăspunsuluioferit de elev cu ui: frontală, individual
scurteşi simple cu sprijinul
profesorului pronunţiaşiintonaţiacorecte)
2.3 Participarea la jocuri de 4.Prepositions of place(in, on,
comunicare în care se reproduce under, between, besides, above, -localizareaobiectelor
sau creează rime/mesaje scurte near, in front of, in, behind) Whereistheoven?/
3.1Manifestarea curiozităţii It’sunderthecupboard.
pentru decodarea unor mesaje Gramatică funcţională
scrise simple şi scurte din - a cere și a oferi informaţii - Exprimarea
universul imediat - a localiza (on/ between/ actiunilordesfasurate in
near/under/ behind, etc) momentul vorbirii:
- a exprima actiuni desfasurate in
Whatismumdoing, now?
momentul vorbirii
- participa la schimburi verbale Sheiscooking.
simple
Proiect:My room
7
1.1 Oferirea unei reacţii Contexte de S 32-33
adecvate la salut şi la o comunicare/ vocabular - repetareadupăprofesor a 2 Resurse:
întrebare/ instrucţiune scurtă şi unuicuvânt, mesajsimplu 23-27.05.2022
simplă rostită clar şi foarte rar, 30.05-
11. MyScho care este însoţită de gesturi de
1.School objects (chair, desk, individual/ încorpână la
03.06.2022
a. materiale: caiet,
keyboard, monitor, mouse, reuşireapronunţiei, creioanecolorate
ol către interlocutor
computer, book, pen, pencil, intonaţieicorecte
1.2 Recunoaşterea denumirilor b. procedurale:
unor obiecte din universul eraser, notebook, crayon, pencil-
case, sharpener, ruler) -răspuns la întrebări simple: metoda audio –
imediat, în mesaje articulate clar
şi rar; „ What’s this? ”/”It’s a chair. “ linguală,
1.3 Manifestarea curiozităţii 2.Numbers 11-20 `What’s in your school metodadirectă,
faţă de sesizarea semnificaţiei bag?`/`Books, notebooks and a exerciţiul, jocul
globale a unor filme şi a unor Structures: ”What's this? It's pencil case`; `What’s in your didactic
cântece pentru copii în limba a...”, ”Stand up!”, ”Sit down!”, pencil case? / a pen, a ruler.`
modernă respectivă ”Count from 1 to 20!” c. forme de
2.2 Oferirea unor informaţii (profesoruloferăsprijinprinrepetar organizareacolectivul
elementare, punctuale, despre
Here/ there/ up/down/left/right eaîntrebării, ui: frontală, individual
sine (nume, gen, vârstă), despre
universul imediat, cu sprijin din completarearăspunsuluisauprinrel
partea interlocutorului Gramatică funcţională uarearăspunsuluioferit de elev cu
2.3 Participarea la jocuri de - a cere și a oferi informaţii pronunţiaşiintonaţiacorecte) Children’s Day
comunicare în care se reproduce - a pozitiona obiecte in spatiu
sau creează rime/mesaje scurte -a descrie obiecte - Poziționarea obiectelor în clasă:
3.1Manifestarea curiozităţii -a participa la schimburi verbale Where are the objects in your
pentru decodarea unor mesaje orale simple classroom?
scrise simple şi scurte din
Proiect:My favourite
universul imediat The clock is up on the wall.
school supply The cupboard is on the right.
12.
Revisio Comunicare Happy summer holiday 1 06-10.06.2022 Worksheets

S-ar putea să vă placă și