Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA ȘCOLARĂ: ___________________________________________________________

Nr. de înregistrare în unitatea școlară: ______________________________________________ 


                                                                                                                                                                      
RESPONSABIL DE CAZ SERVICII EDUCAȚIONALE:  AVIZAT, 
Director CJRAE ,
Numele și Prof. psih. …….......……………………………………………
prenumele ...................................................................................... 
Date de contact: tel. ……………………….........………………….............................……
e-mail……………………………………………………….....................................……………..

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 


 NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI (EI): Z. F.
 DATA NAŞTERII: 3.02.2009
 DOMICILIUL: P.
 CLASA / GRUPA: a Va
 ANUL ȘCOLAR 2020-2021 / sem. I și II
 Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat
 DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe -  deficiențele / afectările din certificatul de orientare
școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul și data eliberării acestui document):
452/30.10.2020 Deficienta mentala
  ECHIPA DE INTERVENȚIE (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii  familiei): B. H.- prof lb engleză, T. I.- prof de
sprijin, Z. M.- părinte
 DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE: Lb engleză/ Domeniul cognitiv
 SCOPUL (comportamentul țintă/rezultatul așteptat)
Stimularea gandirii și a atenției
OBIECTIVE/ COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală
2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală

 DURATA programului de intervenţie personalizat: sem I și II


 Data elaborarii PIP: 15.09.2020                                      
 Data revizuirii  PIP:  8.02.2021 și 25.06.2021

STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT:


EVALUARE ŞI
STRATEGII DE APRECIEREA
OBIECTIVE TERAPIE ŞI PERIOADA  EVOLUŢIEI
Nr. RECUPERARE
OPERAŢIONAL CONȚINUTUL DE  METODE ŞI
crt.
E ACTIVITĂȚILO INTERVENŢIE INDICATOR INSTRUMENTE
R I DE EVALUARE

Selectarea imaginii S1 Elevul Evaluare inițială


1.1 Identificarea dintr-un set Conversația cunoaște orală
sensului global al obiectele din
unor mesaje și Oferirea de răspunsuri Explicația clasă
dialoguri uzuale, clar simple Observarea
articulate Manualul sistematică
Realizarea unor afișe Citește textul
1.2 Identificarea
Exerciţii cu alegere 15.IX- și răspunde la Aprecieri
1 semnificației unor Ascultarea pentru duală / multiplă de 25.VI întrebări de verbale
schimburi verbale găsirea informațiilor tip adevărat/ fals; tip
uzuale și clar lexicale și structurale Evaluare orală
adevărat/fals
articulate, în situația ale unui text
în care interlocutorul
oferă ajutor pentru a
S3 Prin intermediul Citește Evaluare orală
facilita înțelegerea
aplicației Meet, textul,
răspunde la
conversația, întrebări
explicația, manual
digital, fișe de
1.3 Manifestarea lucru
curiozității fașă de online( liveworksh
unele elemente eets.com)
specifice spațiului
cultural al limbii
S1 Descrieri cu Observarea
Citirea pentru a suport verbal sistematică
prezice conținutul, Conversația (întrebări,
citirea pentru cuvinte de Aprecieri
confirmare Explicația sprijin) sau verbale
2.1 Prezentarea vizual;
simplă a unei Răspuns la întrebări Manualul tipărit, Evaluare orală
persoane/personaj simple digital Exerciţii cu
2.2 Stabilirea de Conversații simple alegere
Ascultarea pentru duală /
contacte sociale pe Formularea în găsirea informațiilor
2 15.IX-25.VI multiplă de
baza unor formule propoziții simple a tip adevărat/
conversaționale preferințelor fals;
simple
2.3 Exprimarea
preferințelor S3 Meet, Manual Reproduce Evaluare orală
tipărit, digital, enunțuri
texte suport, simple,
linkuri transmise răspunde la
de profesor întrebări
3 3.1 Identificarea S1 Explicația 15.IX-25.VI Cunoaște Observarea
informațiilor din Citirea pentru a semnele și le sistematică
panouri și semne prezice conținutul, Problematizarea
poate numi.
citirea pentru Aprecieri
aflate în locuri publice Citește un
confirmare text și își dă verbale
Manualul seama care
Exerciții de Evaluare orală
este tema.
identificare a unor
Calculatorul
informații vitale de
securitate Potrivește
3.2 Extragerea imaginile
informațiilor dintr-un
text scurt, îmsoțit de Ordonarea/gruparea S3 Exerciții de Observarea
ilustrații unor imagini pe baza potrivire, de sistematică
informațiilor din text Meet, Manual
completare
tipărit, digital, Aprecieri
de spații verbale
texte suport,
libere,
linkuri transmise
răspunsuri Evaluare
de profesor
Da/Nu scrisă- fișă
online
4 4.1 Redactarea de S1 15.IX-25.VI Redactarea Observarea
mesaje simple și unui scurt sistematică
scurte paragraf
Explicația, Aprecieri
după model, verbale
conversația, 
exerciții de
Manualul, fișe de
completare a Evaluare orală
lucru, caietul
spațiilor
elevului Evaluare scrisă
libere,
exerciții de
ascultare
S3 Meet Observarea
Conversația, sistematică
explicația, jocul
Aprecieri
didactic, lauda, verbale
acordarea de ajutor
permanent Evaluare
scrisă- fișă
online

Notă:
* Pentru fiecare obiectiv operațional se precizează modul de lucru pentru scenariul 1 ( S1 - față în față) și scenariul 3 (S3 - online). Scenariul hibrid reiese
din îmbinarea scenariilor enumerate anterior
*Precizarea STRATEGIILOR DE TERAPIE ŞI RECUPERARE pentru copiii/ elevii din învățământul de masă presupune enumerarea metodelor şi mijloacelor
utilizate în vederea realizării obiectivelor operaționale
** Precizarea INDICATORILOR presupune identificarea și enumerarea criteriilor minimale de apreciere a progreselor copiilor/ elevilor

        Director, Întocmit,
 Prof.____________________________ Numele și prenumele înv./ prof. ___________________________________
 Semnătură: ______________________ Specialitatea:_______________________________
Data:__________________ Semnătură: ______________________
___________________________________

RAPORT DE MONITORIZARE 
SECŢIUNEA I
Date de identificare  
   a) Numele şi prenumele copilului/ elevului (ei) Z. F.
   b) CNP
SECŢIUNEA II
  Date relevante privind activitatea asistentului personal (se completează numai pentru copiii încadraţi în gradul grav 
        de handicap care au asistent personal)
     a) Activitatea asistentului personal se desfăşoară în interesul superior al copilului, în acord cu fişa postului     DA     NU
b) Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii asistentului personal         DA       NU   
c) Soluţii de remediere         DA       NU _______________________________________________________________
SECŢIUNEA III
  Date relevante privind serviciile cuprinse în planul de servicii individualizat/ respectiv PIP:
a) Serviciile pentru copil/familie sunt furnizate în termenii stabiliţi de profesionistul responsabil    DA       NU.
b) Se observă progres/stagnare în normele admise în situaţia copilului       DA       NU
c) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea serviciilor      DA       NU
d) Se observă stagnare îndelungată/regres în situaţia copilului      DA       NU
e) Soluţii de remediere    DA       NU____________________________________________________________________
SECŢIUNEA IV
  Date relevante privind intervenţiile cuprinse în planul de servicii individualizat/ respectiv PIP
a) Intervenţiile pentru copil/familie sunt furnizate în termenii stabiliţi de profesionistul responsabil.   DA       NU
b) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea intervenţiilor   DA       NU 
c) Soluţii de remediere   DA       NU____________________________________________________________________
SECŢIUNEA V
  Gradul de satisfacţie a beneficiarului şi familiei sale privind progresele copilului şi modul de implementare a 
        Planului de servicii individualizat/ respectiv PIP ………………………………………………………………………..................
SECŢIUNEA VI
  CONCLUZII PRIVIND PLANUL DE SERVICII INDIVIDUALIZAT (P.S.I): (se completează la sfârșitul anului în echipa multidiciplinară);  ((încercuiți
litera/literele corespunzătoare enunțurilor adecvate din punctul dvs de vedere))
a) Procesul de acordare a serviciilor psihoeducaționale decurge conform planului,    cu/ fără soluţii de remediere.
b) Procesul de acordare a serviciilor psihoeducaționale întâmpină dificultăţi care necesită revizuirea planului   
c) Este necesară o nouă orientare şcolară şi profesională înainte de expirarea termenului    legal, DA NU
d) Obiectivele planului    au fost atinse în totalitate/ parţial/ nu au fost atinse în termenul propus.
e) Obiectivele planului     au fost atinse  în termenul propus/ înainte de termenul propus.
f) Alte concluzii ....................................................................................................................................................................  
       CONCLUZII PRIVIND PLANUL DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (se completează la sfârșitul perioadei de implementare)
         a)  Obiectivele planului  au fost atinse în totalitate/ parţial/ nu au fost atinse în termenul propus.
b) Obiectivele planului     au fost atinse  în termenul propus/ înainte de termenul propus.
c) Alte concluzii ..................................................................................................................................................................  
SECŢIUNEA VII
   RECOMANDĂRI PRIVIND PLANUL DE SERVICII INDIVIDUALIZAT (P.S.I): (încercuiți litera/literele corespunzătoare enunțurilor adecvate din punctul
dvs de vedere)
a) Menţinerea planului    şi reevaluare pentru perioada următorului semestru DA       NU
b) Propunere/Decizie de revizuire a planului   DA       NU
c) Propunere/Decizie de revizuire a contractului cu familia   DA       NU
d) Propunere de reevaluare complexă   DA       NU
e) Reluarea demersurilor de reevaluare complexă, conform termenului legal   DA       NU
f) Decizie de începere a monitorizării postservicii pentru următorul semestru/an școlar   DA       NU 
g) Alte recomandări _______________________________________________________________________________  
       
RECOMANDĂRI  PRIVIND PLANUL DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (PIP)
        a) Menţinerea planului  şi reevaluare pentru perioada următorului semestru DA       NU
         b) Propunere/Decizie de revizuire a planului DA       NU
c) Alte concluzii ..................................................................................................................................................................  

      Numele și prenumele responsabilului de caz servicii educaţionale ___________________________________


                        Data __________________               Semnătura  _______________________________________________  

S-ar putea să vă placă și