Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I – CLASA a IX-a

●Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor:

David Pop iubea viaţa tihnită. Zbuciumările de nici un fel nu i-au plăcut niciodată.
Râvnea linişte multă şi muncă puţină sau chiar deloc; şi izbutise să le aibă pe urma
hărniciei tatălui său, un ţăran aprig, sârguitor şi zgârcit, care făcuse avere.

Numai sângele rece îl moştenise David din firea părinţilor. Încolo nici o ambiţie
nu-l necăjea. Bătrânul Pop fusese încăpăţânat şi stăruitor. Îşi pusese în minte să-l facă
"domn", mai ales că şcoala era acolea, la îndemână, în Năsăud, şi nu costa mai nimic. La
început păruse că şi băiatului îi place cartea şi că nici n-are să se oprească până nu va
ajunge avocat sau cel puţin protopop. Dar pe urmă, când a crescut mai mărişor, s-a
înmuiat. Ar fi fost mai bucuros să păzească vacile decât să-şi sfarme creierii cu sintaxa
latinească. Totuşi, cu chiu-cu vai, a isprăvit liceul şi a trecut la Cluj să înveţe legile, căci
bătrânul ţinea morţiş să-l vază avocat.

Partea I 34 de pucte
Cerinţe:
1.Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele subliniate în textul dat. 6 puncte
2. Precizează sensul din text al cuvântului cartea, iar apoi alcătuieşte două enunţuri în care același
cuvânt să aibă alte sensuri, diferite de cel din text. 6 puncte
3. Extrage din text doua trasaturi morale ale personajului David Pop. 6 puncte
4. Alcătuieşte un enunţuri cu sensul conotativ si denotativ al cuvantului `domn `. 6 puncte
5. Corectaţi greșelile de orice natură din text, rescriindu-l:
Să nu m-ai fi nepăsător, întru cât nu v-ei avea nici o bucurie! Eu veni la voi acasă findcă mă
gândiii să vă comunic cea ce sa întâmplat cu ei în codri aceea. Mie mii indifferent de vii s-au nu vi
să rezolvăm problema acea. E dreptul tău propriu și personal să ei decizia cea mai optimă în ceea
ce privește perspectivele viitoare asupra atitudini comportamentului tău. 10p

PARTEA a II-a 46 de puncte)


Redactează un eseu de 1-2 pagini în care să realizezi caracterizarea lui Ilie Moromete din
romanul Morometii aparținând lui Ioan Slavici.
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul / conflictele operei studiate;
- relevarea principalei trăsături a personajului, ilustrată prin două scene/ secvențe/ situații
semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă o idee sau
tema operei în construcția personajului.

.
SUCCES !