Sunteți pe pagina 1din 25

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr.________
din _________________2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea


categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a
compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie

În scopul executării Legii nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a


vulnerabilității energetice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.
246-250, art. 498), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor de


vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru
achitarea facturilor la energie (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se atribuie Ministerului


Muncii și Protecției Sociale.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru Natalia GAVRILIȚA


Contrasemnează:

Ministrul muncii și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


Proiect

REGULAMENTUL
cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de
stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică


și modul de stabilire și plată a compensației pentru achitarea facturilor la energie (în
continuare - Regulament) este elaborat în scopul executării Legii nr. 241/2021 privind
Fondul de reducere a vulnerabilității energetice.

2. Prezentul Regulament reglementează mecanismul de atribuire a


categoriilor de vulnerabilitate energetică și mecanismul de stabilire și plată a
compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie.

3. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:


asociație de locatari - gestionar al fondului locativ care intermediază servicii
inclusiv de utilități publice, cum ar fi alimentarea cu energie termică, gaze naturale, sau
energie electrică în baza unui contract de furnizare cu prestatorii de servicii intermediate;
codul de identificare a consumatorului casnic în factură – numărul locului de
consum al consumatorului casnic de energie, un cod numeric sau alfanumeric, utilizat
de furnizori pentru identificarea clientului în sistemul informațional al furnizorului de
energie;
combustibil solid - material solid sau orice substanță derivată din material solid
folosit sau care urmează să fie utilizat în scopul de a genera căldură utilă și include, dar
fără a se limita la, cărbune, lemn, biocombustibili solizi și orice produs secundar solid
al unui proces de fabricație care poate fi înlocuit cu oricare dintre combustibilii mai sus
menționați;
compensație – sumă monetară, plătită furnizorilor din mijloacele Fondului de
reducere a vulnerabilității energetice în contul consumatorilor casnici, reflectată în
factură, având drept scop acoperirea unei părţi din cheltuielile pentru consumul de
energie (gaze naturale, energie termică şi/sau energie electrică), în funcție de categoria
de vulnerabilitate energetică atribuită acestora și conform normelor stabilite;
consumator casnic – familie sau persoană singură care procură gaze naturale,
energie termică și/sau energie electrică pentru propriile necesități casnice, ce nu sunt
legate de scopuri comerciale/activitatea de întreprinzător sau cea profesională;
furnizor de gaze naturale – întreprindere de gaze naturale titular de licenţă pentru
furnizarea gazelor naturale care furnizează gaze naturale în condiţiile legii nr. 108/2016
cu privire la gazele naturale;
furnizor de energie termică - agent economic care furnizează energie termică
consumatorilor în condițiile Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi
promovarea cogenerării. Furnizorul poate fi concomitent producător şi/sau distribuitor
de energie termică;
furnizor de energie electrică – întreprindere electroenergetică titular de licenţă
pentru furnizarea energiei electrice care furnizează energie electrică consumatorilor
casnici în condiţiile legii nr. 107/2016;
prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de
serviciu public - prețul aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică, în conformitate cu legislația de profil, şi care este în vigoare la momentul
livrării gazelor naturale consumatorilor casnici;
registrator –persoana responsabilă de înregistrarea primară, împuterniciți cu
atribuții partajate de introducere, modificare și/sau generarea informației în SIVE;
servicii intermediate – servicii, inclusiv de utilități publice, cum ar fi alimentarea
cu energie termică, alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu energie electrică,
alimentarea cu apă caldă menajeră, asigurarea cu apă potabilă, canalizarea și epurarea
apelor uzate și pluviale, salubrizarea, de care se folosesc ori se pot folosi proprietarii
unităților și posesorii acestora, dar care, în funcție de situația concretă, din motive
tehnice sau legale, trebuie intermediate de către asociație în temeiul contractului cu
furnizorul și nu pot fi contractate individual de către proprietarii ori posesorii unităților
ori facturate individual acestora;
tariful reglementat la energia termică - tariful aprobat de către Agenția Națională
pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu legislația de profil, şi care este în
vigoare la momentul livrării energiei termice consumatorilor casnici;
tarif reglementat la energia electrică – tariful aprobat de către Agenția Națională
pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu legislația de profil, şi care este în
vigoare la momentul livrării energiei electrice consumatorilor casnici;

perioadă rece a anului – perioadă cuprinsă între 1 noiembrie – 31 decembrie și 1


ianuarie – 31 martie.

CAPITOLUL II
ATRIBUIREA CATEGORIILOR DE VULNERABILITATE ENERGETICĂ

Secțiunea 1
Înregistrarea în sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică”

4. Pentru atribuirea categoriei de vulnerabilitate, solicitantul poate opta pentru una


din următoarele modalități de înregistrare pe platforma „Vulnerabilitatea energetică” (în
continuare – SIVE):
a) înregistrare individuală pe platforma online compensatii.gov.md;
b) înregistrare asistată pe platforma online compensatii.gov.md, prin
depunerea unei cereri, completate pe suport de hârtie (în continuare – cerere) sau prin
declararea informațiilor către registratori.

5. La înregistrare, solicitantul declară pe propria răspundere că locuiește în


locuința indicată în cerere și achită facturile pentru energia consumată la punctele de
consum declarate.

6. Solicitanții au dreptul de a se înregistra sau modifica datele declarate în SIVE


o singură dată pe lună.
7. Pentru înregistrarea individuală pe platforma online compensatii.gov.md,
solicitanții completează toate câmpurile obligatorii care corespund cererii din anexa 1 la
prezentul Regulament.

8. La completarea cererii, solicitantul include în componența familiei numai


persoanele care locuiesc permanent sau pe durata perioadei reci a anului în locuința
declarată.

9. O persoană fizică declarată ca locuind în locuința indicată într-o cerere nu poate


fi inclusă într-o altă cerere.

10. La completarea cererii, solicitantul declară veniturile obținute de fiecare


membru al familiei, estimate ca venitul mediu lunar pe ultimele 3 luni. În veniturile
declarate se includ toate sursele indiferent de proveniența acestora, inclusiv salariile,
pensiile, prestațiile sociale, dividendele, încasările din activitatea de antreprenoriat,
transferurile primite de peste hotare și alte surse de venit.

11. Solicitanții care solicită să le fie atribuită categoria de non-vulnerabilitate


vor indica în mod obligatoriu codurile de identificare a consumatorului casnic în factură
pentru fiecare tip de energie și opțional veniturile membrilor gospodăriei.

12. La completarea cererii, solicitanții indică codul de identificare a


consumatorului casnic în factură pentru fiecare punct de consum al energiei.

13. O cerere poate include un singur punct de consum pentru fiecare tip de
energie.

14. Un cod de identificare a consumatorului casnic în factură indicat într-o


cerere nu poate fi inclus într-o altă cerere.

15. Înregistrarea electronică a cererii depuse se validează numai în cazul în care


toate câmpurile obligatorii sunt completate.

16. Solicitarea va fi înregistrată dacă a fost exprimat, în formă scrisă sau


electronică, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, verificarea
informației furnizate, colectarea și verificarea informațiilor relevante pentru atribuirea
categoriei de vulnerabilitate energetică.

17. Persoanele care nu dispun de echipament tehnic/acces la internet și/sau nu


au abilitățile necesare pentru înregistrare individuală pe platforma online
www.compensatii.gov.md sunt asistate la înregistrare în SIVE de către registratori (în
continuare – înregistrare asistată).

18. Registratori sunt asistenții sociali comunitari și bibliotecarii din raza


teritoriului pe care îl deservesc, desemnați de către direcțiile asistență socială și protecție
a familiei și direcțiile cultură, precum și alte persoane împuternicite.
19. Persoanele menționate la pct. 8 se adresează la registratori pentru
înregistrarea în SIVE. Pentru înregistrare asistată, solicitanții completează formularul,
anexa nr. 1 la prezentul Regulament, sau comunică datele necesare registratorilor, care
completează cererea electronică și creează contul personal al solicitantului în SIVE.
După completare, registratorul imprimă cererea pe suport hârtie, împreună cu datele
pentru acces în contul personal al solicitantului din SIVE, care este semnată olograf de
solicitant.

20. La înregistrarea asistată, solicitantul prezintă actul de identitate (permisul de


ședere/buletinul de identitate pentru apatrizi, eliberat de autoritățile competente, în cazul
străinilor specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind
integrarea străinilor în Republica Moldova) și datele despre membrii familiei confirmate
prin acte de identitate.

21. Persoanele asistate la înregistrare în SIVE poartă răspundere pentru ca


informația din formular să fie completă și veridică.

22. Cererea pe suport hârtie se consideră completă și se acceptă pentru înregistrare


în SIVE dacă toate datele obligatorii au fost oferite de către solicitant.

23. După înregistrare, parola de acces la contul de înregistrare se expediază prin


sms/email, iar în lipsa acestora se eliberează automat din SIVE pe suport de hârtie de
către registratori.

24. Solicitantul poartă răspundere pentru păstrarea confidențialității parolei de


acces la contul personal de înregistrare.

25. Registratorii desemnați transmit, lunar, Direcțiilor asistență socială și protecție


a familiei, lista persoanelor care au fost asistate la înregistrate și cererile care au fost
completate și semnate de aceștia, introduse în SIVE, pentru a fi păstrate în arhivă.

Secțiunea 2
Atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică prin metoda directă pentru
solicitanții înregistrați în sistemul informațional „Vulnerabilitate Energetică”

26. Atribuirea categoriilor de vulnerabilitate conform procedurilor prevăzute în


prezenta secțiune se face lunar, în baza datelor disponibile în SIVE la data de 25 a
fiecărei luni, pentru locurile de consum care sunt înregistrate de solicitanți în SIVE.

27. Solicitanților înregistrați în SIVE le va fi atribuită o categorie de vulnerabilitate


energetică în funcție de informația indicată în cerere și cea obținută din sistemele
informaționale guvernamentale, urmând următoarele etape de procesare:
a) testul de non-vulnerabilitate;
b) stabilirea nivelului minimului de cheltuieli al familiei;
c) stabilirea venitului global lunar al familiei;
d) calculul venitului disponibil pentru achitarea energiei;
e) calculul costului energiei în perioada rece a anului pentru gospodăria casnică;
g) stabilirea raportului dintre cheltuielile pentru resursele energetice și veniturile
familiei;
h) atribuirea categoriei de vulnerabilitate.

28. Testul de non-vulnerabilitate

Familiilor sau persoanelor singure, în baza informației declarate și/sau a celei extrase
automat de SIVE prin intermediul platformei M-Connect din alte sisteme informaționale
guvernamentale, le va fi atribuită categoria de non-vulnerabilitate în cazul prezenței
unuia dintre următoarele criterii:
a) familia deține 4 sau mai multe apartamente;
b) familia deține unul sau mai multe apartamente sau bunuri imobile în valoare
cadastrală mai mare de 10 milioane de lei cumulativ;
c) familia dispune de venituri lunare mai mari de 75000 lei pe persoană din cadrul
familiei;
d) familia a solicitat să-i fie atribuită categoria de consumator non-vulnerabil.

29. Stabilirea nivelului minimului de cheltuieli al familiei.

Minimul de cheltuieli al familiei reprezintă suma cuantumurilor cheltuielilor minime


individuale.

Cuantumul cheltuielilor minime individuale pentru fiecare membru al familiei se


stabilește după cum urmează:
a) 85% din valoarea minimului de existență pentru primul semestru al anului
curent (total populație, semestrial) publicată de BNS;
b) 60% din valoarea minimului de existență pentru primul semestru al anului
curent (total populație, semestrial) publicată de BNS pentru fiecare alt membru al
familiei.

30. Calculul venitului global lunar al familiei.

Venitul global lunar al familiei reprezintă valoarea mai mare dintre venitul
global lunar al familiei declarat la înregistrarea în SIVE și venitul global lunar al familiei
estimat, calculat în baza datelor extrase în urma schimbului de date din sistemele
informaționale guvernamentale.

La calcularea venitului global lunar al familiei estimat sunt luate în considerare


tipurile de venituri nete (după achitarea impozitului pe venit și altor taxe și contribuții
obligatorii) prevăzute în punctul 22 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire și
plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008.

Venitul global lunar al familiei estimat reprezintă media valorii veniturilor


globale lunare pe ultimele 3 luni.

31. Calculul venitului disponibil pentru achitarea energiei.


Suma rămasă după deducerea nivelului minimului de cheltuieli al familiei din
venitul global lunar al familiei constituie valoarea din care urmează a fi achitat consumul
de energie, conform formulei:

VDAE = VGL – MCF,


VDAE - venitul disponibil pentru achitarea energiei;
VGL - venitul global lunar al familiei;
MCF - nivelul minim de cheltuieli al familiei.

Dacă venitul disponibil pentru achitarea energiei este o valoare negativă,


gospodăriei casnice îi este atribuită categoria de vulnerabilitate foarte ridicată.

32. Calculul costului energiei în perioada rece a anului pentru gospodăria


casnică.

Costul energiei în perioada rece a anului (CEPRA) este costul cumulat al


consumului median de energie la punctele/locurile de consum declarate ale gospodăriei
pentru următoarele tipuri de energie :
a) gazele naturale;
b) energia termică;
c) energia electrică;
d) combustibilii solizi în cazul în care sursa principală de încălzire se bazează pe
lemne sau cărbune.

Pentru calculul costului gazelor naturale, energiei termice și energiei electrice în


perioada rece a anului se va considera mediana volumului lunar de energie consumat de
gospodăria casnică în precedenta perioadă rece a anului, comunicat de furnizorii de
energie și/sau de asociațiile de locatari în SIVE, în limita plafoanelor eligibile pentru
fiecare tip de energie, și tarifele/prețurile la energie aprobate de ANRE în vigoare la 1
noiembrie.

Furnizorii de gaze naturale, energie termică și energie electrică vor transmite


informațiile cu privire la volumul lunar de energie consumat de gospodăria casnică în
precedenta perioadă rece a anului până la 1 noiembrie a anului în curs.

Costul pentru fiecare loc de consum de gaze naturale, energie termică și energie
electrică se calculează după formula:

Volumul median consumat în precedenta perioadă rece a anului în limita plafonului


eligibil * tariful/prețul în vigoare la 1 noiembrie

Plafonul eligibil pentru calculul cheltuielilor gospodăriei casnice pentru achitarea


energiei pentru fiecare tip de energie este după cum urmează:
a) Pentru gazele naturale: maximum 300 m3/lună;
b) Pentru energia termică, în cazul în care gospodăria poate regla consumul
individual: maximum 2 Gcal/lună
c) Pentru energia electrică: maximum 3000 kWh/lunar dacă energia electrică
constituie sursa principală de încălzire și 200 kWh/lunar dacă energia electrică nu
constituie sursa principală de încălzire.

Pentru consumatorii casnici din asociații de locatari pentru care nu sunt disponibile
date privind consumul individual al gospodăriilor, volumul consumat în precedenta
perioadă rece a anului va fi estimat în baza consumului mediu al gospodăriilor din
asociațiile respective, prin împărțirea volumului lunar global consumat la numărul de
locuințe.

Pentru locurile de consum neîncadrate în asociații de locatari pentru care nu sunt


disponibile date sau fără istoric de consum, volumul consumat în precedenta perioadă
rece a anului se va considera mediana consumului în precedenta perioadă rece a anului
al gospodăriilor casnice racordate la furnizorul respectiv în limita plafoanelor eligibile
pentru fiecare tip de energie.

Costul estimat al combustibililor solizi în cazul în care sursa principală de încălzire


este soba pe lemne sau cărbune sau alți combustibili solizi este echivalent cu valoarea
ajutorului pentru perioada rece a anului în vigoare la 1 noiembrie.

33. Stabilirea raportului dintre cheltuielile pentru resursele energetice și venitul


disponibil pentru achitarea energiei.

În cazul în care venitul disponibil pentru achitarea energiei este o valoare pozitivă,
se va calcula raportul dintre cheltuielile pentru resursele energetice și venitul disponibil
pentru achitarea energiei conform formulei:

R (%) = CEPRA / VDAE

în care

R – raportul, exprimat în procente, dintre cheltuielile pentru resursele energetice și


venitul disponibil pentru achitarea energiei;
CEPRA – costul energiei în perioada rece a anului, calculat conform punctului 10 al
prezentului Regulament;
VDAE - venitul disponibil pentru achitarea energiei, calculat conform punctului 8 al
prezentului Regulament.

34. Atribuirea categoriei de vulnerabilitate energetică

Atribuirea categoriei de vulnerabilitate energetică consumatorilor casnici se efectuează


după cum urmează:
a) consumatorilor cu coeficientul R mai mare sau egal cu 70% li se atribuire
categoria de vulnerabilitate energetică foarte ridicată;
b) consumatorilor cu coeficientul R mai mare sau egal cu 40% dar mai mic decât
70% li se atribuie categoria de vulnerabilitate energetică ridicată;
c) consumatorilor cu coeficientul R mai mare sau egal cu 20% dar mai mic decât
40% li se atribuie categoria de vulnerabilitate energetică medie;
d) consumatorilor cu coeficientul R mai mare sau egal cu 10% dar mai mic decât
20% li se atribuie categoria de vulnerabilitate energetică scăzută;
e) consumatorilor cu coeficientul R mai mic de 10% li se atribuie categoria de
consumatori non-vulnerabili.
Secțiunea 3
Atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică prin metoda indirectă pentru
locurile de consum neînregistrate de solicitanți în sistemul informațional
„Vulnerabilitatea energetică”

35. Atribuirea categoriilor de vulnerabilitate conform procedurilor prevăzute în


prezentul capitol se va face lunar, în baza dator disponibile în SIVE pe data de 25 a
fiecărei luni, pentru locurile de consum care nu au fost înregistrate de solicitanți în SIVE.

36. Pentru atribuirea categoriilor de vulnerabilitate, furnizorii comunică în SIVE


datele de identificare a tuturor punctelor de consum, indicând localitatea acestora.

37. Pentru atribuirea categoriilor de vulnerabilitate locurilor de consum


neînregistrate de solicitanți în SIVE, se efectuează următoarele etape de procesare:
a) identificarea mulțimii locurilor de consum de referință;
b) stabilirea categoriei de vulnerabilitate de referință;
c) aplicarea categoriei de vulnerabilitate.

38. Identificarea mulțimii locurilor de consum de referință

În mulțimea locurilor de consum de referință pentru atribuirea categoriilor de


vulnerabilitate unui loc de consum neînregistrat de un solicitant în SIVE se vor include
locurile de consum din aceeași localitate racordate la același furnizor pentru care a fost
stabilită la data de 15 noiembrie categoria de vulnerabilitate energetică și pentru care
mediana volumului lunar de energie consumat în precedenta perioadă rece a anului se
încadrează în diapazonul de +/- 20% față de mediana volumului lunar de energie
consumat în precedenta perioadă rece a anului de locul de consum neînregistrat în SIVE
în limita plafoanelor eligibile pentru fiecare tip de energie.

39. Stabilirea categoriei de vulnerabilitate de referință

Categoria de vulnerabilitate de referință este categoria de vulnerabilitate energetică


mediană a mulțimii gospodăriilor de referință.

40. Aplicarea categoriei de vulnerabilitate

Locului de consum neînregistrat de un solicitant în SIVE i se aplică categoria de


vulnerabilitate cu o treaptă inferioară categoriei de vulnerabilitate de referință. În cazul
în care categoria de vulnerabilitate de referință este „consumator non-vulnerabil”,
locului de consum neînregistrat i se va aplica categoria „consumator non-vulnerabil”.
CAPITOLUL III
DREPTUL LA COMPENSAȚII

41. Dreptul la compensații se acordă consumatorilor casnici care beneficiază


de gaze naturale și/sau energie electrică și/sau energie termică la tarife reglementate,
inclusiv când aceste servici sunt intermediate de asociațiile de locatari și se încadrează
în una din categoriile de vulnerabilitate conform prevederilor prezentului regulament.

42. Guvernul stabilește perioada, tipul de energie, tarifele compensate pentru


fiecare categorie de vulnerabilitate și volumul maxim eligibil lunar pentru acordarea
compensațiilor.

43. Consumatorii casnici cărora le este atribuită categoria de consumatori non-


vulnerabili nu beneficiază de compensații.

44. Compensația reprezintă suma monetară transferată din Fondul de Reducere


a Vulnerabilității Energetice către furnizorul de gaze naturale în contul consumatorului
casnic de gaze naturale, energie termică și/sau energie electrică, reprezentând diferența
dintre costul energiei consumate conform tarifelor/prețurilor reglementate și costul
energiei la tarifele/prețurile compensate în limita plafonului maxim eligibil lunar.

45. În cazul în care consumul lunar la punctul de consum este mai mare decât
plafonul de referință, compensația se va acorda până la limita plafonului de referință
(volumul de energie compensat). Volumul de energie consumat supra va fi achitat
integral la prețul stabilit de ANRE.

46. Cuantumul compensațiilor nu poate fi mai mare decât valoarea consumului


facturat.

47. Dreptul la compensații încetează dacă în urma reevaluării consumatorului


casnic îi este atribuită categoria de non-vulnerabilitate.

CAPITOLUL IV
MODUL DE ACORDARE A COMPENSAȚIILOR

48. SIVE lunar, până la data de 28, generează listele locurilor de consum cu
indicarea categoriilor de vulnerabilitate și a metodei de atribuire a categoriei (directă sau
indirectă) pe fiecare loc de consum în parte și pe fiecare furnizorilor de gaze naturale,
furnizorilor de energie termică și furnizorilor de energie electrică (în continuare -
furnizori) care acordă compensații pentru luna respectivă.

49. Furnizorii calculează compensațiile eligibile pentru fiecare consumator


casnic și le reflectă în factură, indicând volumul compensat, tariful compensat și suma
compensată, precum și categoria de vulnerabilitate a consumatorului casnic.
50. Furnizorii calculează lunar valoarea mijloacelor financiare necesare pentru
plata compensației pentru toți consumatorii casnici în funcție de categoria de
vulnerabilitate energetică atribuită acestora și conform normelor stabilite.

51. După verificarea informației privind suma compensației calculate


consumatorilor casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită
acestora și conform normelor stabilite, furnizorii întocmesc raportul generalizat privind
valoarea mijloacelor financiare necesare pentru compensații.

52. Până la data de 10 a lunii următoare celei de gestiune, furnizorii de prezintă


Ministerului Muncii și Protecției Sociale, raportul generalizat privind valoarea
mijloacelor financiare necesare pentru compensații, numărul de consumatori casnici,
datele detaliate per consumator casnic și volumul consumat de gaze naturale, energie
termică, energie electrică în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită
acestora și normelor stabilite, conform modelului stabilit în anexele nr. 2, 3, 4 și 5 la
prezentul Regulament, însoțit de o solicitare cu datele bancare ale furnizorilor, la care
urmează să fie efectuat transferul mijloacelor financiare.

53. În cazul consumatorilor casnici care nu au contracte directe cu furnizorii,


stabilirea lunară a compensațiilor este efectuată de către asociațiile de locatari în baza
categoriei de vulnerabilitate a fiecărui consumator, în sensul prezentului Regulament.
SIVE va transmite lunar informația privind categoria de vulnerabilitate a fiecărui
consumator membru către administrația asociaților de locatari.

54. Asociațiile de locatari /intermediarii la decontări, lunar, până la data de 4 a


lunii următoare de consum, prezintă furnizorilor rapoartele privind volumul de energie
consumat de fiecare consumator casnic, împreună cu datele de identificare si codul
personal al persoanei care reprezintă consumatorul casnic, în funcție de categoria de
vulnerabilitate energetică atribuită și conform normelor stabilite, pentru a fi incluse în
rapoartele generalizate.

55. Furnizorii deduc din suma facturată către asociația de locatari valoarea
compensațiilor calculată pentru consumatorii beneficiari de servicii intermediate de
alimentare cu energie termică și/sau gaze naturale și/sau energie electrică.

56. În documentele de plată către consumatorii beneficiari de servicii


intermediate, asociațiile de locatari / intermediarii la decontări vor indica volumul
compensat, tariful compensat și suma compensată, categoria de vulnerabilitate a
consumatorului casnic și metoda de atribuire a categoriei (directă sau indirectă).

57. În facturile eliberate pe numele consumatorilor casnici furnizorii se indică


separat suma totală pentru serviciile prestate, categoria de vulnerabilitate, metoda de
atribuire a categoriei, mărimea compensației și suma care urmează să fie achitată de
către fiecare consumator casnic după recalculare.
58. Furnizorii sting datoriile consumatorilor casnici la plata costului gazelor
naturale, energiei termice și energiei electrice consumate de aceștia în luna pentru care
este stabilită compensația.

59. Mijloacele bănești acordate în calitate de compensație pentru achitarea


facturilor la energie se achită furnizorilor de energie din Fondul de reducere a
vulnerabilității energetice și nu se eliberează consumatorilor vulnerabili.

Capitolul V
MODUL DE FINANȚARE ŞI DARE DE SEAMĂ

60. Finanțarea cheltuielilor pentru compensații, stabilită conform prevederilor


prezentului Regulament, se efectuează din Fondul de reducere a vulnerabilității
energetice.

61. Ministerul Muncii și Protecției Sociale întocmește, în termen de 5 zile


lucrătoare din data primirii rapoartelor generalizate de la furnizori, documentele de plată
pentru transferul mijloacelor financiare respective la conturile furnizorilor de gaze
naturale, furnizorilor de energie termică și furnizorilor de energie electrică.

62. Ministerul Finanțelor efectuează finanțarea conform documentelor de plată


pe măsura prezentării acestora de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, conform
priorităților stabilite la art. 67 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr. 181/2014.

63. Direcția financiar-administrativă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale


transferă mijloacele financiare alocate, la conturile furnizorilor pentru plata
compensației.

64. Sumele compensației care n-au fost solicitate sau au fost solicitate în mod
eronat de către furnizori pe perioada de gestiune pot fi restituite în perioadele ulterioare,
în baza raportului pentru perioada respectivă, însă nu mai târziu de termenul-limită
pentru transferul alocațiilor bugetare în anul de gestiune.
Capitolul VI
RESPONSABILITĂȚI

65. Răspunderea pentru informația, datele introduse în SIVE la solicitarea și


stabilirea categoriei de vulnerabilitate energetică o poartă consumatorii casnici care s-
au înregistrat / au fost asistați la înregistrare.

66. Răspunderea pentru evidența consumatorilor casnici, valoarea mijloacelor


financiare solicitate pentru compensații, numărul de consumatori casnici, datele
detaliate per consumator casnic și volumul consumat de gaze naturale, energie termică,
energie electrică în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită acestora
și normelor stabilite, precum și reflectarea în factură a compensației, o poartă furnizorii.

67. Asociațiile de locatari poartă responsabilitate pentru veridicitatea


informațiilor prezentate furnizorilor.

68. Controlul asupra corectitudinii informațiilor, datelor introduse în SIVE


pentru solicitarea și stabilirea categorii de vulnerabilitate energetică de către
consumatorii casnici care s-au înregistrat / au fost asistați la înregistrare îl exercită
organele abilitate ale Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, Inspecția Socială şi
structurile teritoriale de asistență socială.

69. În cazul în care consumatorul casnic/solicitantul refuză să furnizeze


informațiile şi documentele necesare pentru efectuarea verificării/controlului, categoria
de vulnerabilitate energetică a consumatorului este stabilită după metoda indirectă.

70. Sumele compensațiilor achitate beneficiarilor neîntemeiat sau eronat din


vina furnizorului, sunt restituite de către furnizor.

71. Sumele compensațiilor achitate neîntemeiat din cauza erorilor tehnice


demonstrate ale SIVE nu se restituie.

72. Controlul asupra corectitudinii finanțării compensației îl exercită Inspecţia


Financiară a Ministerului Finanţelor şi alte organe de control abilitate.

Capitolul VII
DISPOZIȚII FINALE

73. Calcularea compensației consumatorilor casnici în funcție de categoria de


vulnerabilitate energetică atribuită acestora și conform normelor stabilite, se efectuează
de furnizorii a căror prețuri/tarife sunt reglementate în contextul obligației de serviciu
public.

74. Modificarea categoriei de vulnerabilitate energetică în SIVE nu are efect


retroactiv asupra compensațiilor acordate în perioadele precedente.
75. Consumatorii casnici ai furnizorilor care au obținut, în conformitate cu
actele normative în domeniu, licența pentru furnizarea gazelor naturale/pentru furnizarea
energiei termice/pentru furnizarea energiei electrice, în contextul obligației de serviciu
public după 1 noiembrie a anului bugetar în curs, au dreptul la compensație începând cu
luna în care furnizorilor li s-a acordat licența respectivă. Pentru lunile
anterioare acordării licenței respective compensația nu se efectuează.

76. Monitorizarea implementării reglementărilor prevederilor prezentului act


normativ se efectuează la nivel central de către autoritatea administrației publice centrale
de specialitate în domeniul protecției sociale, iar la nivel local de către structura
teritorială de asistență socială.

77. Sumele cu titlu de compensații primite necuvenit se restituie integral de


către persoana care le-a primit. Pentru restituirea sumelor primite necuvenit organul cu
drept de stabilire emite decizia respectivă.

78. Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plății


compensațiilor, privind modificarea categoriei de vulnerabilitate, precum și cele privind
recuperarea sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în instanța de contencios
administrativ.

79. Verificarea informațiilor prezentate pentru stabilirea compensațiilor se


efectuează prin intermediul schimbului de informații între sistemele informaționale,
confruntării datelor din certificatele prezentate, actele confirmative sau anchetele
sociale, conform legislației.

80. Controlul asupra corectitudinii stabilirii și utilizării conform destinației a


mijloacelor financiare alocate pentru implementarea prezentului act normativ, se
efectuează de către organele de control abilitate.

81. Controlul legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter


personal în cadrul procedurii de stabilire și plată a ajutorului social se efectuează de către
Centrul Național pentru Protecție Datelor cu Caracter Personal.
Notă informativă
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a
compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite:
Proiectul a fost elaborat în scopul executării Legii nr. 241/2022 privind Fondul de
reducere a vulnerabilității energetice.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:
Proiectul prevede:
- aprobarea Regulamentului cu privire la atribuire a categoriilor de vulnerabilitate
energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la
energie;
- modalitatea de atribuire a consumatorului casnic în categoriile de vulnerabilitate
energetică și modalitățile de înregistrare în Sistemul informațional „Vulnerabilitatea
energetică”;
- modul de finanțare și dare de seamă;
- intrarea în vigoare a prezentului act normativ la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
5. Fundamentarea economico-financiară:
Conform prognozelor, cheltuielile necesare pentru implementarea Legii nr. 241/2022 și
respectiv prevederilor prezentului proiect constituie circa 1 miliard lei/lună, respectiv, pentru
anul 2022 vor fi necesare 870.0 mii lei (pentru luna noiembrie, plata fiind în luna decembrie
2022) și circa 4,5 miliarde lei pentru perioada ianuarie – martie (în luna ianuarie 2023 plata se
va efectua pentru luna decembrie 2022, iar în aprilie 2023 – plata se va efectua pentru luna
martie 2023).

Consum / Tarif Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie


Consum lunar gaze naturale, consumatori
casnici, milioane m3 50 69 77 74 65
Tarif prognozat, lei/m3 23 23 23 23 23
Tarif mediu compensat, lei/m3 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Cost compensații, milioane lei 680 931 1040 1002 876
Consum lunar energie termică, consumatori
casnici, mii Gcal 166 211 223 227 194
Tarif prognozat, lei/Gcal 2594 2594 2594 2594 2594
Tarif mediu compensat, lei/Gcal 1450 1450 1450 1450 1450
Cost compensații, milioane lei 190 241 255 259 222
TOTAL COST COMPENSAȚII, milioane lei 870 1172 1296 1261 1098
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:
Modificările operate prin proiectul dat, nu vor necesita modificarea altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe pagina web
oficială a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la compartimentul Transparența
Decizională, secțiunea Anunțuri/Proiecte supuse consultărilor publice.
8. Constatările expertizei anticorupție
Se va completa urmare a efectuării expertizei de către Centrul Național Anticorupție.
9.Constatările expertizei juridice
Se va completa urmare a efectuării expertizei de către Ministerul Justiției.

MINISTRU MARCEL SPATARI


Cerere pentru înregistrarea pe platforma compensatii.gov.md
Partea 1: Informații despre solicitant, structura familiei și locuinței
INFORMAȚII DESPRE SOLICITANT
Numele Prenumele

IDNP Seria şi numărul actului de identitate Data naşterii (ziua/luna/anul) / /

Adresa Raionul / Municipiul


Primăria/Sectorul Localitatea
Strada Nr. Bloc Apartament
Număr telefon fix Telefon mobil E-mail

DATE DESPRE LOCUINȚĂ (*date obligatorii de completat)


Familia este proprietar al imobilului* Da □ Nu □
Declar pe propria răspundere că locuiesc în acest imobil deși nu sunt proprietar* Da □
Indicați, care este sursa principală de încălzire a locuinței în perioada rece a anului (alegeți doar o opțiune)*

Gaze naturale □ Încălzire centralizată □ Electricitate □ Sobă/cazan bazat pe combustibil solid □


Locuința este conectată la următoarele tipuri de energie
(indicați un singur punct de consum):* Dacă plătiți factura direct furnizorului, indicați următoarea informație:
Gaze naturale Da □ Nu □ NLC Furnizorul
Încălzire centralizată Da □ Nu □ NLC Furnizorul
Electricitate Da □ Nu □ NLC Furnizorul
Dacă primiți una dintre facturi pentru energie de la Asociația de Locatari, indicați numărul acesteia
Locuința dispune de (dacă da, bifați):
Sobă/cazan bazat pe combustibil solid □ Încălzire autonomă □ Termostat □
Baterii solare □ Turbină eoliană □

Solicit să fie atribuită o categorie de vulnerabilitate familiei mele Da □ Solicit să fie atribuită categoria de non-vulnerabilitate familiei mele Da □
Dacă alegeți această opțiune nu este necesară completarea secțiunii
MEMBRII FAMILIEI

MEMBRII FAMILIEI

Se consideră o familie una, două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă (reședință) şi se întreţin dintr-un buget comun.
Indicați toate persoanele care care locuiesc permanent sau pe durata perioadei reci a anului în locuința declarată.
Indicați veniturile obținute de fiecare membru al familiei, estimate ca venitul mediu lunar pe ultimele 3 luni. În veniturile declarate se includ toate sursele indiferent de proveniența acestora,
inclusiv salariile, pensiile, prestațiile sociale, dividendele, încasările din activitatea de antreprenoriat, transferurile primite de peste hotare și alte surse de venit.
Puteți estima veniturile lunare medii obținute cu aproximare rezonabilă, în baza informațiilor de care dispuneți.
Indicați venitul
Seria și numărul actului Data naşterii mediu lunar obținut
Nr. Numele Prenumele IDNP de identitate (ziua/luna/anul) în ultimele 3 luni, lei
1

3
4

10
Partea 2: Declarații

DECLARAȚIE PENTRU CEREREA DEPUSĂ


Citiţi cu atenţie următoarea declaraţie şi dacă sunteți de acord o semnaţi.

Eu înţeleg că informația furnizată de mine va fi utilizată pentru a examina cererea şi a verifica informaţia relevantă în alte surse.
Eu declar că am estimat rezonabil în baza informațiilor de care dispun veniturile declarate pentru fiecare membru al familiei.
Eu știu că în cazul în care cererea va fi incompletă, aceasta nu va fi acceptată și nu va fi înregistrată în Sistemul informațional
”Vulnerabilitatea Energetică”. Cererea înregistrată în Sistemul informațional ”Vulnerabilitatea Energetică” se examinează în mod
automat conform regulamentelor în vigoare, iar decizia privind atribuirea categoriei de vulnerabilitate mi se va aduce la cunoștință
în cabinetul personal din cadrul Sistemul informațional ”Vulnerabilitatea Energetică”.
În cazul în care voi refuza furnizarea informațiilor necesare pentru efectuarea verificării/controlului, categoria mea de vulnerabilitate
energetică va fi stabilită conform metodei indirecte.

Pentru cele menționate în prezentul formular de cerere semnez:


Semnătura solicitantului Data (ziua/luna/anul) / /

Refuz semnarea, bifați: Data (ziua/luna/anul) / /

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a, _______________________________________ , sunt informat/ă cu prevederile art. 12 din Legea nr. 133/2011
privind protecția datelor cu caracter personal și îmi exprim consimțămîntul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ce mă
vizează în scopul atribuirii categoriei de vulnerabilitate energetică.

Am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu respectarea regimului de securitate și confidențialitate,
în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie
2010 „Privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul
sistemelor informaționale de date cu caracter personal”.

Prezentul acord intră în vigoare de la data semnării acestuia și va fi valabil pînă la depunerea în scris a unei solicitări de retragere a
consimţămîntului pentru colectarea, verificarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevăzut în acord.

Semnătura Data (ziua/luna/anul) / /

Prezenta Cerere, Declarație și Acord au fost întocmite în două exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte.

Am primit un exemplar
Semnătura Data (ziua/luna/anul) / /

ACCES LA CONTUL PERSONAL DE ÎNREGISTRARE

Numele utilizatorului

Parola de acces
Declar că după înregistrare am primit parola de acces la contul de înregistrare eliberat din Sistemul informațional „Vulnerabilitatea
energetică” și cunosc că port răspundere pentru securizarea parolei de acces la contul personal de înregistrare.

Semnătura Data (ziua/luna/anul) / /

Numele, Prenumele registratorului


Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul
de stabilire şi plată a compensațiilor pentru
achitarea facturilor la energie

Raport
privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensațiilor pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici în limita volumului consumat de
până la 300 m3 (inclusiv) pe lună, conform Hotărârii Guvernului nr. ___ din ______ privind aprobarea Regulamentului cu privire la încadrarea în categoriile
de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie

Cine prezintă _________________________________


Cui prezintă __________________________________
Pentru luna __________________ anul 20 .

Numărul consumatorilor Volumul gazelor Prețul reglementat la Prețul reglementat la Cuantumul compensării Suma totală a
casnici (sau lista lor cu familii) pe naturale, livrat în gazele naturale livrate, pe gazele naturale livrate diferenței de preț stabilit compensării diferenței de
lună limita până la 300 м3 lună, care a fost în vigoare pe lună, aprobat pentru pentru 300 m3 (inclusiv) preț cu TVA, pe lună (în
(inclusiv) la 1 noiembrie 2022 cu luna de facturare cu consumați cu TVA lei)
(м3) TVA TVA (lei pentru tot volumul
(lei pentru 1 м3) (lei pentru 1 м3) gazelor naturale consumat
de toți consumatorii
casnici conform normei
stabilite)
1 2 4 5
TOTAL:

Inclusiv, conform datelor


prezentate de asociațiile de locatari

Director
Şef al serviciului de evidenţă a gazelor
Contabil-şef
Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul
de stabilire şi plată a compensațiilor pentru
achitarea facturilor la energie

Raport
privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensațiilor pentru energia termică livrată consumatorilor casnici în limita volumului consumat de
până la 2 Gcal (inclusiv) pe lună şi cuantumul compensației, conform Hotărârii Guvernului nr. ___ din ______ privind aprobarea Regulamentului cu privire la
încadrarea în categoriile de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie

Cine prezintă _________________________________


Cui prezintă __________________________________
Pentru luna __________________ anul 20 ___

Numărul consumatorilor casnici (sau lista lor Volumul energiei Tariful reglementat la Tariful reglementat la Cuantumul compensației pentru volumul
cu familii) pe lună termice, livrat în energie termică livrată, energie termică livrată pe de până la 2 Gcal (inclusiv) consumat
limita până la 2 pe lună, care a fost în lună, aprobat pentru luna (lei pentru tot volumul energiei termice
Gcal(inclusiv) vigoare la 1 noiembrie de facturare (lei pentru 1 consumat de toți consumatorii casnici
2022 (lei pentru 1 Gcal) Gcal ) conform normei stabilite)
1 2 3 4 5
TOTAL:

Inclusiv, conform datelor prezentate de


asociațiile de locatari (intermediarii la decontări)

Director
Şef al serviciului de evidenţă a energiei termice
Contabil-şef
Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul
de stabilire şi plată a compensațiilor pentru
achitarea facturilor la energie
Raport
privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensațiilor pentru energia electrică livrată consumatorilor casnici în limita volumului consumat de
până la 3000 kWh/lunar dacă energia electrică constituie sursa principală de încălzire și 200 kWh/lunar dacă energia electrică nu constituie sursa principală de
încălzire şi cuantumul compensației, conform Hotărârii Guvernului nr. ___ din ______ privind aprobarea Regulamentului cu privire la încadrarea în
categoriile de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie

Cine prezintă _________________________________


Cui prezintă __________________________________
Pentru luna __________________ anul 20 ___

Numărul consumatorilor Volumul energiei Volumul energiei Prețul Prețul reglementat Cuantumul Cuantumul Suma totală a
casnici (sau lista lor cu electrice, livrat electrice, livrat în reglementat la la energia electrică compensării compensării compensării
familii) pe lună în limita până la limita până la energia electrică livrată pe lună, diferenței de preț diferenței de preț diferenței de
3000 (inclusiv) 200 (inclusiv) livrată, pe lună, aprobat pentru stabilit pentru până stabilit pentru până preț cu TVA,
kWh/lunar dacă kWh/lunar dacă care a fost în luna de facturare la 3000 (inclusiv) cu la 200 (inclusiv) cu pe lună (în
energia electrică energia electrică nu vigoare la 1 cu TVA TVA kWh/lunar TVA kWh/lunar dacă lei)
constituie sursa constituie sursa noiembrie 2022 (lei pentru 1 dacă energia energia electrică nu
principală de principală de cu TVA kWh) electrică constituie constituie sursa
încălzire încălzire (lei pentru 1 sursa principală de principală de
(kWh) (kWh) kWh) încălzire încălzire

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

Inclusiv, conform datelor


prezentate de asociațiile de
locatari

Director
Şef al serviciului de evidenţă a energiei electrice
Contabil-şef
Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul
de stabilire şi plată a compensațiilor pentru
achitarea facturilor la energie

Raport detaliat
privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensațiilor pentru gazele naturale/energie termică / energia electrică, livrate consumatorilor
casnici în limita volumului consumat de până la 300 m3 (inclusiv) / de până la 2 Gcal (inclusiv) / de până la 3000 kWh/lunar dacă energia electrică constituie
sursa principală de încălzire și 200 kWh/lunar dacă energia electrică nu constituie sursa principală de încălzire, pe lună, conform Hotărârii Guvernului
nr. ___ din _____ privind aprobarea Regulamentului cu privire la încadrarea în categoriile de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a
compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, pe fiecare consumator casnic, pe localități

Cine prezintă _________________________________


Cui prezintă __________________________________
Pentru luna __________________ anul 20 ___

Nr. Contul personal al consumatorului Raionul/municipiul, De indicat furnizat direct Consum total de gaze Mărimea
d/o casnic în sistemul informațional al localitatea (oraș/municipiu, sau prin asociațiile de naturale / energie termică / compensației pe
furnizorului sat) locatari/intermediarii la energie electrică pe consumator casnic pe
decontări consumator casnic (m3 / Gcal lună, lei
/ kWh), pe lună

Notă: Raportul detaliat se prezintă în format Excel.


MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО
A ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chişinău


Tel. +373 22 268 883, +373 22 268 816; e-mail: secretariat@social.gov.md web: https://social.gov.md

16.09.2022 nr. 11/2924 Cancelaria de Stat a


Republicii Moldova
la nr. din

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a
compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie

Nr.
Criterii de înregistrare Nota autorului
crt.
1. Categoria și denumirea Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la atribuirea
proiectului categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de
stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea
facturilor la energie.
2. Autoritatea care a elaborat Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
proiectul
3. Justificarea depunerii Proiectul a fost elaborat în scopul executării
cererii prevederilor Legii nr. 241/2022 privind Fondul de
reducere a vulnerabilității energetice.
4. Lista autorităților și Spre avizare:
instituțiilor a căror avizare - Ministerul Infrastructurii și
este necesară Dezvoltării Regionale
- Ministerul Finanțelor
- Ministerul Economiei
- Ministerul Culturii
- Ministerul Mediului
- Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică
- Biroul Național de Statistică,
- Casa Națională de Asigurări Sociale,
- Oficiul Avocatului Poporului,
- Confederația Națională a Sindicatelor din
Moldova,
- Confederația Națională a Patronatelor din
Moldova.
Spre expertiză:
- Ministerul Justiției.
- CNA
5. Termenul-limită pentru 3 zile.
depunerea avizelor /
expertizelor
6. Persoana responsabilă de Oleg Barcari, șef Direcție politici de asistență
promovarea proiectului socială a familiilor cu venituri mici, vârstnicilor și
veteranilor, tel: 022 262146.
e-mail: oleg.barcari@social.gov.md
Vasile Cușca, Secretar de Stat
Tel.: 022 262 142
e-mail: vasile.cusca@social.gov.md
7. Anexe - proiectul hotărârii Guvernului;
- nota informativă la proiect.

8. Data și ora depunerii cererii

9. Semnătura
MINISTRU
MARCEL SPATARI

S-ar putea să vă placă și