Sunteți pe pagina 1din 5

Telo[n'Lan- J brsl

Data-
(k-a*ac-tsali,N
Test de evaiuare clasa a V-a Daka,
Localitatea A-grc.,u _W;r*r;apa

I. Stabilili valoarea de adevir a enun{urilor urmltoare, prin incercuirea lui A ( adevirat )


sau F (fals), dupi caz: 6p (6x1p)
L Mai multe carune gi sare lormeazd o comuna .
AF
2. Locuinlele construite in zonele mldqtinoase sau pe ape se numesc bordeie.
AF
3. Iglurile au o structurS. de rezistenla formatd din funda1ie, stAlpi, grinzi gi plangee.
AF
4. Pegterile qi scorburile au fost primele tipuri de adlposturi construite de om .

AF
5. Locuinlele lacusfe sunt construite in centrul marilor orage.
AF
6. Releua de salubritate asigurb alimentarea cu ape menajere a localitdlii.
A

II. Rispundeti prin incercuirea literei din fafa rlspunsului considerat corect : 6p (6x1p)
| ) Cum se numesc. dupd marimea lor. localitalile ?
a) cdtune, sate, comune, t6rguri?
b) cdtune, sate, comune, oraqe?
c) cdtune, sate, tdrguri, orage?
2) Care au fost primele forme de organizare a oamenilor primitivi?
a) ceata, gloata, judeful?
b) ceata, ginta, tribul?
c) tribul, ceata, satul ?
3) Oamenii migratori locuiau in :
a) oraqe gi sate?
b) in colibe qi vile?
c) in grote gi scorburi ?
4) Ce reprezintd mediul construit ?
a) totalitatea construcliilor gi a amenajdrilor ?
b) totalitatea colibelor din sat?
c) totalitatea caselor gi podurilor din localitate ?
5) Activitate specificd domeniului mestequgdresc este :
a) pomicultura ?
b) croitoria ?
c) mineritul?
6) Elementul de rezisten{d al unei clSdiri, situat sub nivelul solului este :

a) peretele ?
b) tundalia?
c) fereastra?
IIL Stabilifi prin sige{i corespondenta dintre urmitoarele date : 3p (3x1p)
locurnta lacustra vAndtor
lepure eschimoqi
iglu pescar
ape

IV. Rispundefi la urmitoarele intrebiri , prin scrierea rispunsului corect in spa{iul


rezewat pentru acesta: lsp (sx3p)
1) Cum se numesc locuinfele primitive ingropate ir pamdnt ?

2) Cum se numesc locuintele primitive construite la nivelul solului?

3) Ce formeazd comunele gi oragele dintr-un anumit tedtoriu?

4) Ce denumire au oraqele cu mai mult A. +O.OOO a. to*irorif

5) Cum se nume$te reteaua de utilitdti ce colecteazd degeurile solide ?

V. Completali spaliile libere astfel incit enunfurile de mai jos sI devini corecte din punct
de vedere stiintific: 36p (12x3p)
1. Jude{ul este alcdtuit din mai multe .qi ..........................
2. Prefectura, banca, primdria sunt construclii financiar
3. Construcliile de ...................................sunt dispensarul, spitalul.
4. Teatrul, muzeul, qcoala, cinematograful sunt clddiri destinate educaliei, .............................. qi
culturii.
5. Structura de rezistenld a unei clddiri se compune din : ..................
qi.......................
6 . Elementele principale ale unei clldiri sunt ..... , ce se gdsegte sub pdmAnt gi
ce se gAse$te deasupra plmAntului .
7. Elementul de construcjie ce face legdtura intre doud niveluri (etaje) este.........

VI. Priviliimaginea al5turatl gi precizafi : 4p Qx2p)


a) Ce reprezintd construclia ? .......................
b) Cine locuiegte in ea ?

Se acordi 20 puncte din oficiu.


Total 100 de puncte.

Timp de lucru - 40 minute.


\_-
Nla;oil 6..t"lul,z

Test dc evaluare sumativi


Unit:rtea de invilare - LOCALITATEA
Clasa a V-a

l. Alegefi rlspunsul corect: 20 p


I .Este mij loc de comunicarc in mas6:

a) telefbnr.Ll: b) televizir-rnea; c) lax-ul: d) telegrat-Lrl.

2. Este clddire destinatd activitdtilor social-cu lturale :

a) spitalul; b) teatrul: c) grddinilar d) prinraria;


j. Mijloc de trrnsport Icrur irr cste :

a) autobuzul; b) bicicleta; c) tramvair"rll d) elicopterul.


4. Centrala atomoelectrici lblosegte ca sursd de energie:
a) plcura; b) fo4a apei; c) fb4a vAntului; d) combustibil nuclear.
Il. in cercui{i litera A, daci apreciali ci enunful este adevirat qi litera F, tlaci apreciafi ci enunlul
este fals. 24 p
l. A I Releaua de comunicalii asiguri transmit.rr';r inlurm;rliilor necesare oamenilor.
2. A F Primul mijloc tehnic de transmitcrc a inlbrnatiilor la distanta inventat de om a fost
calculatorul.
3. A F Releaua de canalizare asigurd colectarea apelor uzate.
4. A F Centralele solare lbloscsc cnergia vlrrtLrlui.
5. A F Centralele eoliene polueazS. mediul inconjurdtor.
6. A F Mrlnicipiile sunt oraqe a ciror populalie este cuprinsA intre 10.000 qi 30.000 de locuitori.
7. A F in lara noastra sunt 54 dejudele.
8. A F Respectarea regimului de inalJime este o regula de urbanism.
llI. Asocia{i cifrelor din coloana A unde sunt enumerate cii transport, literele corespunzitoare din
coloana B, care corespund mijloacelor de transport: 8p

l. aeriene a) metroul

2. pe apa b) bicicleta

3. rr-rtiere c)submarinr-rl

4. I'eror irre d) avionul

lV. Completali spa{iile libere in aqa fel incit afirmaliile si aibi sens qi sI respecte adevirul
qtiin(ific: 20 p

l. Centrala hidroelectricd lbloseSte pentru producerea energiei electrice


2. .................... sunt colectate de pe supralala unei localitd{i qi sunt transportate |a
stalia de epurare.
3. Sursele de apd din cadrul relelei de alimentare cu apd pot fi ............................ qi .......................
.

4. .................... este unitatea administrativ-teritorialA alcetuita din unul sau mai multe sate.
V. Rlspunde{i pe scurt Ia urmitoarele intrebdri 18 p
1. Ce sunt construcliile?
2. Ce rol are stalia de tratare a apei?

3. Care sunt elementele de inchidere gi comparlimentare ale unei cladiri?

4. Ce sursd de energie folosesc centralele eoliene pentru producerea energiei electrice?

Noti: Se acordi 10 puncte din oficiu.


Barem de corectare qi notare

a Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordi 10 puncte din oficiu.

Subiectul. l. TOTAL:20 puncte


l-b; 2-b; 3-c; 4-d.
Pentru Jiecure rdspuns corect se acordd cdte 5p.
PentruJiecare rdspuns incorect sau lipsu a(cstuiLt. se utortld cdte 0p.

Subiedul ll TOTA L: 24 puncte


l-A; 2-F; 3-A; 4-F;5-F; 6-F; 7-F; 8-A.
Penlru fiec'are rdspuns corect se acordd cdte 5p.
Pentru Jiecare rdspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordd cdte 0p.

Subiectul tII TOTAL: 8 puncte


I -d; 2-c: 3-b: 4-a

Subiectul lV TOTAL:2O puncte


l -fb4aapei; - 5 puncte
2 - apele uzate; - 5 puncte

3 - subterane gi de suprafaldl - 5 puncte


4-comuna - 5 puncte
Subiectul V TOTAL: l8 puncte
l. 5 puncte pentru delinirea clddirilor

2. 5 puncte - curala $i dezinfectezd apa


3. 5 puncte (cAte un punct pentru enumerarea llecdrui element) - pereli interiori, ugi, ferestre,
planpee, acoperig.

4. 3 puncle - lo4a vinLului