Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Generală Educație Ștefan Vodă


IP Gimnaziul „Ion Creangă”
„APROBAT”______________ „COORDONAT”__________
Tatiana Șargarovschi directorul IP Gimnaziul „Ion Creangă” Irina Ceban director adjunct

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

la Educația digitală
clasa a II-a „A”
Pentru anul de învățământ 2019-2020

Învățătoare : Leșan Svetlana, grad didactic II

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar, 2018

Conducatorul CM __________________

Discut
at şi aprobat la şedinţa CM

Proces – verbal nr. din _____________


ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
1. Colaje şi decoraţiuni 15

2. Educaţia digitală 15

Ore la discreția cadrului didactic (ore de evaluare, recuperare activităţii transdisciplinare) 4

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Sem. Evaluări
Nr module Nr. ore Obser
EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1 1 15 1 la discreția CD 2 1
Semestrul 2 1 19 1 la discreția CD 2 1
Total anual:
2 module 34 ore 2 la discreția CD 4 2
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE

1.Utilizarea materialelor, ustensilelor şi tehnicilor specifice în diverse


activități tehnologice, manifestând curiozitate și interes pentru inovații.

2.Confecționarea unor obiecte simple utilitare și decorative, dând dovadă de


motivație pentru creativitate și gust estetic.

3.Apelarea la instrumente și resurse digitale în situații de învăţare, dând


dovadă de corectitudine, adecvare și respect pentru etica mediilor virtuale.

4.Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale în context educaţionale și


cotidiene, demonstrând grijă pentru mediul natural și cei din jur.
Produse
Unități recomandate
de competențe Detalieri de conținut Nr.Criterii
Datade succes
Resurse Evaluare Observații
P1 Proiect de
(sub-competențe) 1. Descriu etapele tehnologice de de confecţionare;
2. Comentez aspectul estetic; ore
confecţionare
3. Explic de ce sunt utile articolele.
3.1.UIdentificarea Educația digitală-
4. Prezint schiţa15grafică
ore şi modelul decorativ proiectat;
unităţilor primare de
P2
informaţie. Articole tradiţionale8 1. Selectez pânza/materialul necesar;
3.2.Cunoașterea 2. Păstrez în condiţii potrivite materialele şi ustensilele;
Unități de informație EI
noţiunilor elementare 3. Respect normele de
1.Reguli de securitate la lecțiile de igienă şi protecţie a muncii.
ce ţin de 1
P3 Educație digitală.
1. Selectez materialele și ustensilele necesare.
Confecționare de
codificarea/decodifica
rea datelor. lucrări9 2. Respect etapele tehnologice.
2.Povestea unui bit. 1
3.3.Rezolvarea 3. Utilizez schițe, scheme și diferite tehnici de lucru.
problemelor 3.Byte-ul – prietenul mai mare al 1
bitului. 4. Realizez lucrarea cu acuratețe.
elementare de
5. Respect normele de igiena și protecție a muncii.
codificare/decodificare
3.Construim din biţiarticolul.
6. Finisez (cuvinte, 1
.
P4 desene). 1. Apreciez cât este de estetică lucrarea.
Evaluarea lucrărilor
confecţionate 10 2.Explic dacă se respectă tradiţia populară.
3.Explic dacă s-au respectat etapele tehnologice.
3.4. Recunoașterea 4.Explic cât de calitativ este produsul.
mediilor de introducere și Scriem și desenăm
5. Respect terminologia specifică.*
editare a textelor precum și digital
a componentelor 1. Unde putem să scriem? – 1
principale ale acestora. aplicaţii de scris.
3.5.Utilizarea tastaturii
2. Pagina, cursorul, tastatura. 1
(reale sau virtuale)
pentru scrierea textelor 3. Litere majuscule, minuscule și 1
simple. alte semne
3.6.Recunoașterea mediilor
creare și editare a 4. Așezăm textul... în paragrafe. 1 EFE
imaginilor precum și a 5. Scriem mai repede și mai 1
componentelor principale corect (aplicaţii typing –
ale acestora. 6. opțional).
3.7.Utilizarea unităţii 7. Desenăm... pe ecran 1
mouse (sau a unităţii
stylus) pentru desenare. 8. Pagina pentru desen. Creionul, 1
3.8.Utilizarea pensula și radiera digitală.
instrumentelor de 9. Paleta de culori. Linii și forme 1
desenare pentru crearea geometrice.
imaginilor cu elemente
de
formă și culoare selectată.
3.9.Formarea Gândim digital 1
secvenţelor de 1. De la complicat – la simplu.
instrucţiuni
(programelor) cu 2.Reutilizăm instrucţiuni. 1 EFE
instrucţiuni repetitive. 3.Programe cu repetări: scriere, 1
Rularea programelor cu rulare, depanare.
instrucţiuni repetitive în mediul 4.Evaluare sumativă. Educație 1 ES
vizual. digitală
5.Activități diferențiate de 1
postevaluare
6.Activităţii transdisciplinare 2