Sunteți pe pagina 1din 110

Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei

NextGenerationEU

Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta 6.Energie

Măsura de investiții 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă


eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii
centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde

GHIDUL SPECIFIC
CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FINANȚĂRII DIN FONDURI EUROPENE
AFERENTE PNRR

Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în


sectorul încălzirii centralizate

Apel de proiecte necompetitiv pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în


sectorul încălzirii centralizate
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

2022

CUPRINS

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE ........................................... 3


1.1. Măsura de investiții 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de
înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în în sectorul
încălzirii centralizate, în vederea realizarii unei decarbonizări profunde .................................... 4
1.2. Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte ................. 5
1.3. Acţiunile eligibile........................................................................................................................ 6
1.3.1. Acţiunile eligibile .............................................................................................................................. 6
1.3.2. Activităţile finanţabile ...................................................................................................................... 7
1.4. Tipuri de solicitanţi .................................................................................................................... 8
1.5. Indicatori .................................................................................................................................... 8
1.6. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte.......................................................................... 10
1.7. Valoarea maximă a finanțării publice, rata de cofinanţare ................................................. 11
1.8. Ajutor de stat ............................................................................................................................ 13
CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII ........................................... 16

2.1. Eligibilitatea solicitantului ...................................................................................................... 17


2.2. Eligibilitatea proiectului .......................................................................................................... 21
2.3.Eligibilitatea cheltuielilor ......................................................................................................... 25
CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE............................................... 29
3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare ................................................................ 29

Page 1 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

3.1.1 Obiectivele şi rezultatele proiectului .............................................................................................. 30


3.1.2. Context şi justificare ...................................................................................................................... 30
3.1.3 Sustenabilitate ................................................................................................................................. 30
3.1.4 Relevanţă ......................................................................................................................................... 30
3.1.5 Riscuri ............................................................................................................................................. 31
3.1.6 Complementaritate .......................................................................................................................... 31
3.1.7 Aplicarea principiilor orizontale .................................................................................................... 31
3.1.8. Descrierea investiţiei ...................................................................................................................... 32
3.1.9 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) și respectarea principiului DNSH ..................... 32
3.1.10 Studiul de fezabilitate ................................................................................................................... 35
3.1.11 Analiza Cost Beneficiu ................................................................................................................. 35
3.1.12. Managementul de proiect ............................................................................................................ 41
3.1.13. Elaborarea bugetului şi categoriile de cheltuieli ........................................................................ 41
3.1.14 Contribuția proiectului la tranziția verde..................................................................................... 42
CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE .................................................. 42
4.1 Descriere generală..................................................................................................................... 42
4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare ................................... 42
4.1.2 Evaluarea tehnico-economica a cererilor de finanţare ...................................................... 43
4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor................................................................................. 45
CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR ............................................................ 45
ANEXE ............................................................................................................................ 48

Page 2 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE


Prezentul ghid a fost elaborat de Ministerul Energiei pentru a permite acordarea de finanțare din
fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) aprobat prin Decizia
2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de
redresare și reziliență al României , măsura de investiții I.3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe
gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în
sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde.

I.3. va contribui la atenuarea provocărilor cu care se confruntă România în tranziția de la sursele de


energie pe bază de cărbune și lignit. În particular, investiția va asigura furnizarea de energie termică
consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui/lignitului din procesul de producţie a
energiei electrice şi termice.

Obiectivul măsurii de investiții I.3 din cadrul PNRR este de a contribui la realizarea unei decarbonări
adânci prin investiţii în unități/centrale de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de
înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin folosirea gazului natural, pregătite
pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind
centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2
eq/KWh.
Conform abordării strategice asumate prin Reforma 4 - Dezvoltarea unui cadru legislativ și de
reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare din PNRR, prin
elaborarea Strategiei Naționale a Hidrogenului și a Planului de acțiune se va asigura configurare
întregului lanț valoric al hidrogenului regenerabil/verde (producția, stocarea, transportul și utilizarea
acestuia).

Totodată pentru atingerea țintelor asumate prin PNIESC 2021-2030 privind energia și clima pentru
2030 și o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în paralel cu crearea
de noi capacități de producție a energiei electrice cu emisii reduse de carbon, pentru decarbonarea
industriei se vor implementa cele mai bune tehnologii disponibile de reducere a emisiilor, precum si
transformarea substanțială a proceselor tehnologice, inclusiv prin soluții pentru captarea și stocarea
carbonului și creșterea eficienței energetice în industrie.

Punerea în funcțiune a unităţilor de cogenerare flexibile și de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii


centralizateîn cadrul apelului de proiecte are în vedere conformarea cu orientările tehnice oferite în
Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod
semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență
(2021/C 58/01)1, conform cerintelor precizate în cuprinsul prezentului Ghid. De asemenea, Solicitantul
va parcurge analiza privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”

1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
Page 3 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

corespunzătoare acestei măsuri de investiții, anexată la componenta 6 Energie a PNRR


(https://mfe.gov.ro/pnrr/).
Finanțarea proiectelor în cadrul prezentului Ghid al Solicitantului are la bază schema de ajutor de stat
notificată la Comisia Europeană.
Sprijinul financiar acordat pentru investiţii privind capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă
eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate,
în vederea realizarii unei decarbonizări profunde, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de
România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I3, se bazează pe apel cu
depunere continua in limita bugetului alocat.
Procedura de apel de proiecte se va desfasura prin platforma de Apeluri PNNR, conform Manualului
de instrucțiuni elaborat de MIPE-STS și publicat pe site-ul ME.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de apel
de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.energie.gov.ro, pentru a urmări eventualele
modificări ale condiţiilor specifice și/sau generale, precum și alte comunicări/clarificări pentru
accesarea fondurilor în cadrul PNRR. În situația unor eventuale disfuncționalități ale platformei IT,
instrucțiunile privind utilizarea unor modalități alternative de depunere (de ex. adresa de e-mail) vor fi
publicate pe site-ul ME.
Important: Toate documentele vor fi prezentate în limba română.

În situaţia în care pe parcursul sesiunii de proiecte intervin modificări de natură a afecta semnificativ
regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de
depunere, Ministerul Energiei va aduce completări sau modificări ale conţinutului acestuia, prin
publicarea unei versiuni revizuite. Modificările legislative sunt aplicabile automat, prezentul ghid
neînlocuind legislația specifică stabilită prin alte acte normative, decât dacă este precizat în mod
explicit.

1.1. Măsura de investiții 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile


și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în
în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizarii unei decarbonizări profunde

Principalul indicator de realizare imediată al acțiunii propuse prin apelul de proiecte este de a contribui
la:

 Capacitate instalată în cogenerare pe gaz, flexibilă şi de înaltă eficienţă în sectorul


încălzirii centralizate

Proiectele finanțabile în cadrul apelului trebuie să asigure construcția sau modernizarea unor unități de
producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii
centralizate, pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, cogenerare astfel cum este definită în art. 2 pct. 13
din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind
performanța energetică a clădirilor, cu modificarile si completarile ulterioare și trebuie să asigure

Page 4 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

conformitatea cu Ghidul tehnic „de a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), în special cu


condițiile stabilite în anexa III.

Investițiile trebuie să înlocuiască cel puțin aceeași capacitate a unor centrale electrice și/ sau a unor
centrale de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de
exemplu, pe bază de cărbune, lignit sau petrol), astfel ducând la o scădere a emisiilor de GES.
Solicitantul finanțării trebuie să explice în cererea de finanțare acest fapt și anume că prin activitățile
de construire sau modernizare propuse prin prezenta masură se va inlocui producția de energie
electrică/termică pe bază de combustibili cu emisii mari de dioxid de carbon (de exemplu, pe bază de
cărbune, lignit sau petrol).
Solicitantul finanțării trebuie să explice în cererea de finanțare modul în care investiția contribuie la
obiectivul Uniunii pentru climă 2030 și la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050 (cu referire
inclusiv la valorile indicatorilor CF), respectiv faptul că soluțiile tehnice pentru realizarea/
modernizarea unităților de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă în sectorul
încălzirii centralizate asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/
cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness), fiind totodată flexibile din punctul de
vedere al volumului de hidrogen ce va fi utilizat pe parcursul duratei de viață economică a investiției,
fiind evitat efectul de blocare (carbon lock-in).
După caz, Solicitantul poate argumenta angajamentul de a implementa prin proiect, conform
soluțiilor tehnice din documentația tehnico-economică, și alte tehnologii de decarbonare, cum ar
fi captarea și stocarea carbonului (CCS) sau captarea și utilizarea carbonului (CCU).

1.2. Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte necompetitiv cu depunere
continuă în limita bugetului alocat.
Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de apel de proiecte necompetitiv pentru selecția
proiectelor ce vor beneficia de finanțare sub condiția suspensivă de acordare a ajutorului după
obținerea deciziei Comisiei Europene de aprobare a prezentei scheme de ajutor de stat, în
concordață cu prevederile deciziei forului European.

Dată deschidere apel de proiecte: 30.06.2022, ora 18:00

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 15.08.2022, ora 17:00

Ministerul Energiei poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de
contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente obiective.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică, cu toate anexele solicitate prin prezentul
ghid.

Page 5 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

1.3. Acţiunile eligibile

1.3.1. Acţiunile eligibile

În cadrul acestei măsuri de investiții vor fi finanțate proiecte care au ca obiectiv:


Realizarea/ modernizarea unităților de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de
înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru
amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, și flexibile
din punctul de vedere al volumului de hidrogen ce va fi utilizat pe parcursul duratei de viata
economica a investitiei, fiind evitat efectul de blocare (lock-in) oferind centralelor posibilitatea
să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh.

Atentie !
 Soluțiile tehnice pentru realizarea/ modernizarea unităților de producție a energiei electrice
și termice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate trebuie să asigure
posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/ cu emisii reduse de
carbon, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness) și flexibilitate în sensul asigurării
posibilității creșterii volumului de hidrogen ce poate fi utilizat pe parcursul duratei de viată
economică a investiției, fiind evitat efectul de blocare (lock-in).

 Centrală electrică de cogenerare conform Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor
naturale, cu modificările și completările ulterioare, se referă la ansamblul de instalaţii, construcţii
şi echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică şi termică.

 Realizarea de capacități de producție a energiei vizează crearea de unități/instalații noi de


producție, Noua centrală de cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze,
trebuie să asigure economii globale de energie primară în comparație cu producerea separată de
energie termică și de energie electrică, astfel cum se prevede la art. 2 pct. 34 din Directiva
2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența
energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor
2004/8/CE și 2006/32/CE (denumită, în continuare, Directiva 2012/27/UE privind eficiența
energetică) cu modificarile ulterioare.

 Modernizarea de capacități de producție se referă la lucrările de reconstrucție şi renovare a unei


instalații/centrale pentru a produce energie în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii
centralizate, pe gaz, flexibile din punct de vedere al utilizarii gazelor regenerabile în cazul în care
operațiunea se referă la părți considerabile ale centralei precum şi prelungirea duratei de viața a
acesteia. În cadrul prezentului ghid, modernizarea nu se referă la operațiunile privind mentenanţa şi
înlocuirea unor componente mai mici ale instalației, lucrări care se fac în mod normal în timpul
perioadei de exploatare.

Page 6 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

 Modernizarea unei centrale de cogenerare existente sau conversia unei instalaţii convenţionale
existente de producere energie electrică într-o centrală de cogenerare de înaltă eficiență şi flexibilă,
în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz, trebuie să aibă drept rezultat economii de energie primară
în comparație cu situația inițială.

 Se va avea în vedere ca în cazul unui echipament nou ce apare ca urmare a modernizării trebuie
să se obțină certificările impuse de legislația în vigoare.

 Sunt eligibile centrale care utilizează gaze naturale, indiferent de proporţie, dar care sunt hydrogen
ready. Se acceptă atât utilizarea gazelor reziduale prin proces de combustie, cât și prin recuperarea
căldurii.

 Cogenerare de înaltă eficiență înseamnă cogenerarea care îndeplinește criteriile stabilite în anexa
II din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică.

 Instalația trebuie să indeplinească cerintele privind „sistemele eficiente de termoficare și răcire


centralizată”(astfel cum sunt definite la art. 2 punctul 41 din Directiva 2021/27/UE, respectiv
„sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” înseamnă un sistem de termoficare sau răcire
centralizat care utilizează cel puțin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală,
75% energie termică cogenerată sau 50% dintr-o combinație de energie si căldură de tipul celor
sus-mentionate.

 Vor fi eligibile proiectele de realizare/modernizare a centralelor de cogenerare de înaltă eficiență în


sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele
regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe
durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh.
Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 300 MW a puterii
instalate în cogenerare în sistemul încălzirii centralizate.

1.3.2. Activităţile finanţabile

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:


1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea centralelor de
cogenerare flexibile si de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz ;
2. Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare de
înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, aferente unităților de cogenerare construite/
modernizate.

Alte instalaţii/ echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul
dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării sistemelor de cogenerare de înaltă
eficiență, în sectorul încălzirii centralizate în conformitate cu prevederile PNRR, măsura de investiții

Page 7 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

I.3 -Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea
de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizarii unei
decarbonizări profunde.

Atenţie!

În scopul asigurării unei identităţi vizuale armonioase şi pentru respectarea unitară a regulilor
privind vizibilitatea, beneficiarii vor trebui să aplice cel puțin măsuri minime obligatorii privind
finanțarea proiectului din bugetul PNRR conform secțiunii 3.5 Comunicare din cadrul PNRR.
Activitățile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecvenței și complexității,
în funcție de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar. În toate activitățile de comunicare va
fi afișat corect și vizibil emblema UE, sigla Guvernului României, cu sloganul prevăzut de
regulament: „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”. Cheltuielile
de informare si publicitate se vor realiza în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate
Vizuală al PNRR, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro și www.energie.gov.ro

1.4. Tipuri de solicitanţi

Solicitanții eligibili în cadrul Ghidului solicitantului (conform codului CAEN eligibil precizat la
secțiunea 2.1 din ghid), sunt:

 Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform
dispozițiilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,
care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în sectorul
încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006.

 Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite


prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în
scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de
alimentare cu energie termică

1.5. Indicatori

Pentru măsura de investiții 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă


eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate,
în vederea realizarii unei decarbonizări profunde, proiectele de realizare/ modernizare a unităților de
producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii
centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii
Page 8 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă
economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWhe, vor propune în mod obligatoriu o contribuție la
următorii indicatori:

ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de măsură


I.1 Reducerea gazelor cu efect de seră - scădere Echivalent tone de CO2
anuală estimată a gazelor cu efect de seră
I.2 Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficienţă, pe gaz, MW
flexibila
I.3 Economii în consumul anual de energie primară MWh/an

Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora

Indicatorul I.1 = estimarea totală a reducerii anuale a cantității de emisii gaze cu efect de seră la
sfârșitul perioadei ca urmare a energiei primare economisită într-un an de operare.
Formula de calcul pentru reducerea emisiilor gazelor de seră în cazul cogenerării gazului natural se
calculează în funcție de cantitatea de energie electrică generată anual.
ΔEm = E * 0.42 * f / η,

unde f = 0.202 t CO2 / MWhgn,


η = eficiență electrică a echipamentului (0,3)

E – electricitate produsă (MWhe / an)


B – consum combustibil (MWhc / an)
Em – emisii gaze de seră (tone CO2 / an)
ΔB– reducerea consumului de combustibil comparativ cu cogenerarea separată (MWhc / an)

f – emisii GES factor pentru gaze naturale (tone CO2 / MWhc)


Bcoge + ΔB = Bseparat
Bcoge = Bseparat * 0.7 (reducerea e aprox 30%)
Bcoge / 0.7 = Bseparat,
Bcoge * 1.42 = Bseparat
Bcoge + ΔB = Bcoge *1.42
ΔB = Bcoge * 0.42,

Bcoge = E / η, rezultă
ΔB = E * 0.42 / η,
Page 9 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

ΔEm= ΔB*f= E*0,42*f/ η,

Indicatorul I.2 = creșterea capacității de producție a energiei din cogenerare, dezvoltată / echipată cu
sprijinul proiectului. Include energie electrică și energie termică.
Formula de calcul: Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficienţă, exprimată în MW.
Indicatorul I.3 = Reducerea consumului anual total de energie primară pentru entitățile care
beneficiază de sprijin ca urmare a sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului.

Atenție!

Pe lângă indicatorii obligatorii menționati, fiecare proiect poate avea și indicatori fizici, stabiliți și
detaliați în Cererea de finanțare.

1.6. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 388.050.000 euro (echivalentul in
lei la cursul de 4,9195 lei/euro)2, compus din 298.500.000 euro fonduri europene asigurate prin
Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență –
Componenta C.6 Energie și fonduri naționale de 89.550.000 euro prin aplicarea procentului de
supracontractare de 30%, în temeiul prevederilor art. 24 din O.U.G. nr. 124/2021, fiind defalcat astfel:

Acțiune Alocare buget Alocare buget PNRR cu


PNRR supracontractare
(mil.euro) (mil. euro)

Realizarea/ modernizarea unităților de producţie a


energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă
eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin
folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec
cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv 298,5 388,05
hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să
atingă pe durata de viaţă economică, pragul de
maximum 250g CO2 eq/KWh

Cheltuielile pentru asistența tehnică aferentă derulării de către Ministerul Energiei a acestei măsuri de investiții
sunt cuprinse în bugetul alocat măsurii de investiții I.3 (300.000.000 EURO) și sunt in valoare de 1.500.000 euro.

2
Cursul mediu de schimb de 4,9195 lei prevăzut în Acordul de tip operațional între Comisia Europeană și România semnat in data de 25 mai 2022
Page 10 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

1.7. Valoarea maximă a finanțării publice, rata de cofinanţare

Pentru proiectele finanțate prin măsura de investiții 3 Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz,
flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul
încălzirii centralizate, în vederea realizarii unei decarbonizări profunde, intensitatea ajutorului de stat
acordat din bugetul PNRR este 100% din costurile eligibile, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.
Diferenta până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să
aducă o contribuție financiară pentru diferența până la totalul costurilor proiectului, fie din
resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.

(1) Costurile eligibile sunt:

a) costurile de investiţii pentru instalaţii noi de cogenerare de înaltă eficienţă, pe gaz, în sectorul
încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/
cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depăşească pe durata de viaţă economică,
pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh;

b) costurile de investiţii pentru modernizarea instalatiilor de cogenerare de înaltă eficienţă, pe gaz,,


în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele
regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depăşească pe durata de viaţă
economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh,

(2) Costul eligibil este costul net suplimentar care trebuie determinat comparând profitabilitatea
scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. Pentru determinarea deficitului de finanțare în
astfel de cazuri, trebuie să fie prezentată o cuantificare, pentru scenariul factual și un scenariu
contrafactual credibil, a tuturor costurilor și veniturilor principale, a costului mediu ponderat estimat al
capitalului (CMPC) al beneficiarilor pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare, precum și a
valorii actualizate nete (VAN) pentru scenariile factuale și contrafactuale, pe durata de viață a
proiectului. Costul suplimentar net tipic se determină ca diferența dintre valoarea actualizată netă
(VAN) pentru scenariul factual și pentru scenariul contrafactual pe durata de viață a proiectului în
conformitate cu prevederile COMUNICAREA COMISIEI - Orientări privind ajutoarele de stat pentru
climă, protecția mediului și energie pentru 2022.

(3) Costurile eligibile sunt stabilite prin raportare la veniturile și costurile economice (inclusiv costurile
de investiție și de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor și cele aferente proiectului
din scenariul contrafactual pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absența
ajutorului, pentru cele 3 tipuri de investiții:

- instalație nouă de cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin


folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse
de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depășească pe durata de viață economică, pragul
de maximum 250g CO2 eq/KWh;
Page 11 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

- modernizarea unei instalații de cogenerare pentru a funcționa în cogenerare de înaltă


eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru
amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să
depășească pe durata de viață economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh;
- modernizare unei instalații de producere energie electrică pentru a funcționa în cogenerare
de înaltă eficiență, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele
regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depășească pe
durata de viață economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh.
(4) Valoarea ajutorului de stat este 100% din costul net suplimentar (deficitul de finanțare) care
trebuie determinat comparând profitabilitatea scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual.
Mod de calcul:

Exemplu 1:

Intreprinderea X doreşte să modernizeze o instalație existentă convenţională de producere a


energiei electrice (cu functionare pe cărbune), astfel încât aceasta să funcționeze ca o instalaţie
de cogenerare de înaltă eficienţă, adaptată pentru co-arderea gazelor regenerabile/hidrogenului.

În lipsa ajutorului, întreprinderea X nu ar moderniza instalația convențională de producere a


energiei electrice existentă și nu ar completa instalația pentru a deveni producătoare de energie
în cogenerare si nu ar contribui la atingerea țintelor de creșterii a ponderii de energie electrică
din surse regenerabile din PNIESC (prin descurajarea consumului de cărbune).

Costurile eligibile = deficitul de finanțare care reprezintă diferența dintre veniturile si costurile
economice (inclusiv costurile de investiții și de exploatare) ale proiectului preconizat (co-arderea
hidrogenului) și veniturile si costurile economice cu instalația convențională de producere a energiei
termice pe baza de cărbune/gaze naturale (scenariu contrafactual).

Exemplu 2:

Întreprinderea X doreşte să modernizeze o instalație de cogenerare, cu functionare pe


cărbune/gaze naturale, astfel încât aceasta să funcționeze ca o instalaţie de cogenerare de înaltă
eficienţă, adaptată pentru co-arderea gazelor regenerabile/hidrogenului.

În lipsa ajutorului, întreprinderea X nu ar moderniza instalația de cogenerare existentă, nu ar


completa instalația pentru a deveni de inaltă eficiență si nu ar contribui la atingerea țintelor de
creșterii a ponderii de energie electrică din surse regenerabile din PNIESC (prin descurajarea
consumului de cărbune).

Costurile eligibile = deficitul de finanțare care reprezintă diferenta dintre veniturile și costurile
economice (inclusiv costurile de investiție și de exploatare) ale proiectului preconizat (co-arderea

Page 12 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

hidrogenului) și veniturile și costurile economice cu instalația convențională de producere a


energiei electrice si termice pe baza de carbune/gaze naturale (scenariu contrafactual).

Exemplu 3:

Intreprinderea X doreşte să realizeze o instalație de cogenerare de înaltă eficiență (proiect nou),


adaptată pentru arderea hidrogenului.

Costurile eligibile = deficitul de finanțare care reprezintă diferența dintre veniturile și costurile
economice (inclusiv costurile de investiție și de exploatare) ale proiectului preconizat (co-arderea
hidrogenului) și veniturile si costurile economice cu instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă
cu funcționare pe cărbune.

Atenție!

Situațiile și exemplele prezentate nu sunt limitative, orice altă situație contrafactuală poate fi
prezentată, în funcție de specificul proiectului, cu o justificare solidă a motivului pentru care a
fost selectat alt scenariu contrafactual decât cele exemplificate mai sus.

Costul investițiilor necesare pentru atingerea nivelului de conformare cu standardele de mediu


ale Uniunii nu este eligibil și trebuie dedus.

(5) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte
surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancțiunea rezilierii contractului de
finanțare și a returnării sumelor rambursate.
Pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care
îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condiţiile de
eligibilitate a cheltuielilor (a se vedea Anexa 4 – Categorii de cheltuieli orientative eligibile și
neeligibile) şi intensitatea ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat aprobată prin decizie a
Comisiei Europene.

1.8. Ajutor de stat

Finanţarea nerambursabilă care intră sub incidenţa ajutorului de stat, va fi acordată ca ajutor pentru
investiţii solicitanţilor eligibili – întreprinderi (mici, mijlocii și mari) și unităților administrativ –
teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale în conformitate cu regulile ajutorului de stat, aşa
cum prevede secţiunea 4.1 a noilor Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și
energie (CEEAG) şi în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea
investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, aprobată prin Decizia
Comisie Europene.
Page 13 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

ΔEm= ΔB*f= E*0,42*f/ η,

Indicatorul I.2 = creșterea capacității de producție a energiei din cogenerare, dezvoltată / echipată cu
sprijinul proiectului. Include energie electrică și energie termică.
Formula de calcul: Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficienţă, exprimată în MW.
Indicatorul I.3 = Reducerea consumului anual total de energie primară pentru entitățile care
beneficiază de sprijin ca urmare a sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului.

Atenție!

Pe lângă indicatorii obligatorii menționati, fiecare proiect poate avea și indicatori fizici, stabiliți și
detaliați în Cererea de finanțare.

1.6. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 388.050.000 euro (echivalentul in
lei la cursul de 4,9195 lei/euro)2, compus din 298.500.000 euro fonduri europene asigurate prin
Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență –
Componenta C.6 Energie și fonduri naționale de 89.550.000 euro prin aplicarea procentului de
supracontractare de 30%, în temeiul prevederilor art. 24 din O.U.G. nr. 124/2021, fiind defalcat astfel:

Acțiune Alocare buget Alocare buget PNRR cu


PNRR supracontractare
(mil.euro) (mil. euro)

Realizarea/ modernizarea unităților de producţie a


energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă
eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin
folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec
cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv 298,5 388,05
hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să
atingă pe durata de viaţă economică, pragul de
maximum 250g CO2 eq/KWh

Cheltuielile pentru asistența tehnică aferentă derulării de către Ministerul Energiei a acestei măsuri de investiții
sunt cuprinse în bugetul alocat măsurii de investiții I.3 (300.000.000 EURO) și sunt in valoare de 1.500.000 euro.

2
Cursul mediu de schimb de 4,9195 lei prevăzut în Acordul de tip operațional între Comisia Europeană și România semnat in data de 25 mai 2022
Page 10 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

1.7. Valoarea maximă a finanțării publice, rata de cofinanţare

Pentru proiectele finanțate prin măsura de investiții 3 Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz,
flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul
încălzirii centralizate, în vederea realizarii unei decarbonizări profunde, intensitatea ajutorului de stat
acordat din bugetul PNRR este 100% din costurile eligibile, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.
Diferenta până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să
aducă o contribuție financiară pentru diferența până la totalul costurilor proiectului, fie din
resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.

(1) Costurile eligibile sunt:

a) costurile de investiţii pentru instalaţii noi de cogenerare de înaltă eficienţă, pe gaz, în sectorul
încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/
cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depăşească pe durata de viaţă economică,
pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh;

b) costurile de investiţii pentru modernizarea instalatiilor de cogenerare de înaltă eficienţă, pe gaz,,


în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele
regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depăşească pe durata de viaţă
economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh,

(2) Costul eligibil este costul net suplimentar care trebuie determinat comparând profitabilitatea
scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. Pentru determinarea deficitului de finanțare în
astfel de cazuri, trebuie să fie prezentată o cuantificare, pentru scenariul factual și un scenariu
contrafactual credibil, a tuturor costurilor și veniturilor principale, a costului mediu ponderat estimat al
capitalului (CMPC) al beneficiarilor pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare, precum și a
valorii actualizate nete (VAN) pentru scenariile factuale și contrafactuale, pe durata de viață a
proiectului. Costul suplimentar net tipic se determină ca diferența dintre valoarea actualizată netă
(VAN) pentru scenariul factual și pentru scenariul contrafactual pe durata de viață a proiectului în
conformitate cu prevederile COMUNICAREA COMISIEI - Orientări privind ajutoarele de stat pentru
climă, protecția mediului și energie pentru 2022.

(3) Costurile eligibile sunt stabilite prin raportare la veniturile și costurile economice (inclusiv costurile
de investiție și de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor și cele aferente proiectului
din scenariul contrafactual pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absența
ajutorului, pentru cele 3 tipuri de investiții:

- instalație nouă de cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin


folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse
de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depășească pe durata de viață economică, pragul
de maximum 250g CO2 eq/KWh;
Page 11 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

- modernizarea unei instalații de cogenerare pentru a funcționa în cogenerare de înaltă


eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru
amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să
depășească pe durata de viață economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh;
- modernizare unei instalații de producere energie electrică pentru a funcționa în cogenerare
de înaltă eficiență, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele
regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depășească pe
durata de viață economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh.
(4) Valoarea ajutorului de stat este 100% din costul net suplimentar (deficitul de finanțare) care
trebuie determinat comparând profitabilitatea scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual.
Mod de calcul:

Exemplu 1:

Intreprinderea X doreşte să modernizeze o instalație existentă convenţională de producere a


energiei electrice (cu functionare pe cărbune), astfel încât aceasta să funcționeze ca o instalaţie
de cogenerare de înaltă eficienţă, adaptată pentru co-arderea gazelor regenerabile/hidrogenului.

În lipsa ajutorului, întreprinderea X nu ar moderniza instalația convențională de producere a


energiei electrice existentă și nu ar completa instalația pentru a deveni producătoare de energie
în cogenerare si nu ar contribui la atingerea țintelor de creșterii a ponderii de energie electrică
din surse regenerabile din PNIESC (prin descurajarea consumului de cărbune).

Costurile eligibile = deficitul de finanțare care reprezintă diferența dintre veniturile si costurile
economice (inclusiv costurile de investiții și de exploatare) ale proiectului preconizat (co-arderea
hidrogenului) și veniturile si costurile economice cu instalația convențională de producere a energiei
termice pe baza de cărbune/gaze naturale (scenariu contrafactual).

Exemplu 2:

Întreprinderea X doreşte să modernizeze o instalație de cogenerare, cu functionare pe


cărbune/gaze naturale, astfel încât aceasta să funcționeze ca o instalaţie de cogenerare de înaltă
eficienţă, adaptată pentru co-arderea gazelor regenerabile/hidrogenului.

În lipsa ajutorului, întreprinderea X nu ar moderniza instalația de cogenerare existentă, nu ar


completa instalația pentru a deveni de inaltă eficiență si nu ar contribui la atingerea țintelor de
creșterii a ponderii de energie electrică din surse regenerabile din PNIESC (prin descurajarea
consumului de cărbune).

Costurile eligibile = deficitul de finanțare care reprezintă diferenta dintre veniturile și costurile
economice (inclusiv costurile de investiție și de exploatare) ale proiectului preconizat (co-arderea

Page 12 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

hidrogenului) și veniturile și costurile economice cu instalația convențională de producere a


energiei electrice si termice pe baza de carbune/gaze naturale (scenariu contrafactual).

Exemplu 3:

Intreprinderea X doreşte să realizeze o instalație de cogenerare de înaltă eficiență (proiect nou),


adaptată pentru arderea hidrogenului.

Costurile eligibile = deficitul de finanțare care reprezintă diferența dintre veniturile și costurile
economice (inclusiv costurile de investiție și de exploatare) ale proiectului preconizat (co-arderea
hidrogenului) și veniturile si costurile economice cu instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă
cu funcționare pe cărbune.

Atenție!

Situațiile și exemplele prezentate nu sunt limitative, orice altă situație contrafactuală poate fi
prezentată, în funcție de specificul proiectului, cu o justificare solidă a motivului pentru care a
fost selectat alt scenariu contrafactual decât cele exemplificate mai sus.

Costul investițiilor necesare pentru atingerea nivelului de conformare cu standardele de mediu


ale Uniunii nu este eligibil și trebuie dedus.

(5) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte
surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancțiunea rezilierii contractului de
finanțare și a returnării sumelor rambursate.
Pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care
îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condiţiile de
eligibilitate a cheltuielilor (a se vedea Anexa 4 – Categorii de cheltuieli orientative eligibile și
neeligibile) şi intensitatea ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat aprobată prin decizie a
Comisiei Europene.

1.8. Ajutor de stat

Finanţarea nerambursabilă care intră sub incidenţa ajutorului de stat, va fi acordată ca ajutor pentru
investiţii solicitanţilor eligibili – întreprinderi (mici, mijlocii și mari) și unităților administrativ –
teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale în conformitate cu regulile ajutorului de stat, aşa
cum prevede secţiunea 4.1 a noilor Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și
energie (CEEAG) şi în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea
investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, aprobată prin Decizia
Comisie Europene.
Page 13 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Alocările specifice de ajutoare vor fi acordate numai după emiterea deciziei Comisiei Europene
de autorizare a schemei de ajutor de stat.

După acordarea ajutorului de stat prin semnarea contractului de finanțare, furnizorul ajutorului de stat
va asigura respectarea prevederilor din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor
de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, şi cu
Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Ajutoarele pentru investiții în cogenerare de înaltă eficienţă sunt compatibile cu piața internă în sensul
Art. 107 alineatul (3) din Tratat. Solicitanţii de finanţare vor completa Anexa 1a. la Cererea de finanţare
referitoare la Conformitatea cu regulile de ajutor de stat.

Condiții ce trebuie respectate din punct de vedere al conformării cu prevederile legale aferente
ajutorului de stat

1. Ajutorul nu se acordă unei întreprinderi care se află în dificultate


Ajutoarele pentru protecția mediului și energie nu pot fi acordate întreprinderilor aflate în
dificultate, astfel cum sunt definite în Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea și
restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.

La evaluarea ajutoarelor acordate în favoarea unei întreprinderi care face obiectul unui ordin de
recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei de declarare a unui ajutor ca fiind
ilegal și incompatibil cu piața internă, Comisia va lua în considerare cuantumul ajutorului care nu a fost
încă recuperat.

2. Efectul stimulativ şi principiul demarării lucrărilor

Ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizează investiţii în capacităţi de cogenerare de înaltă
eficiență în cadrul măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR vor fi acordate doar în cazul în care acestea
au efect stimulativ şi respectă principiul demarării lucrărilor.

Solicitanții vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate şi respectarea
principiului privind demararea lucrărilor în cazul proiectului propus spre finanțare, conform căruia
activitățile proiectului nu vor fi începute înainte de data depunerii cererii de finanțare cu excepția
achiziției de terenuri și lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor și realizarea
studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea
proiectului), care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor și care sunt cheltuieli neeligibile.
Solicitantul va completa în acest sens Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat
(Anexa 3 c şi Anexa 1a. Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor compatibile
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 la Tratat.

Prin “demararea lucrărilor” se intelege primul angajament ferm (de exemplu, de a comanda
echipamente sau de a începe construcția) care face o investiție ireversibilă. Cumpărarea de terenuri și
Page 14 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

lucrări pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și efectuarea studiilor preliminare de fezabilitate,


nu sunt considerate demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor”,
înseamnă data de achiziționare a activelor direct legate de unitatea preluată.

“Efectul stimulativ" are loc atunci când ajutorul îl determină pe beneficiar să-și schimbe
comportamentul, să se angajeze într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate
economică mai ecologică, pe care nu le-ar desfășura fără ajutor sau le-ar desfășura într-o manieră
restrânsă sau diferită. Ajutorul nu trebuie să suporte costurile unei activități pe care beneficiarul
ajutorului le-ar suporta oricum și nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activități
economice. Dovada unui efect de stimulare presupune identificarea scenariului factual și a scenariului
contrafactual probabil, în absența ajutorului.

Solicitanţii de ajutor de stat în cadrul măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR vor explica în cadrul
Cererii de finanţare ce s-ar întâmpla în absența ajutorului, și anume situația în care investiţiile
propuse prin proiect nu s-ar realiza, care este descrisă ca fiind scenariul contrafactual.

Din momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul/beneficiarul poate începe activităţile


proiectului.

Atenție !
Depunerea cererii de finanțare nu implică automat selectarea acesteia spre finanțare, fiind necesar
ca proiectul să întrunească punctajul minim de 70 de puncte, iar proiectul ce nu va fi selectat spre
finanțare în urma procesului de evaluare, dar care a demarat activitățile proiectului, se va regăsi în
imposibilitatea conformării cu principiul ”demararea lucrărilor” în perspectiva depunerii în cadrul
unei alte proceduri de ofertare concurențială/apel de proiecte din alte fonduri de finanțare.

Dacă activitățile proiectului încep anterior depunerii cererii la Ministerul Energiei (cu excepția
activităților care nu sunt considerate de demarare a lucrărilor) întregul proiect nu va mai fi eligibil
pentru finanțare.

3. Cumulul ajutorului de stat

Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul acordat în cadrul măsurii de investiții
3 din cadrul PNRR nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat investițional, inclusiv de minimis.

4. Alte cerințe tehnice privind ajutorul de stat

Ajutoarele pentru investiții se acordă numai pentru capacitățile nou instalate sau modernizate, astfel
încât să fie respectate cerințele I3 din PNRR.

Lucrările de modernizare a unei instalații existente se referă la lucrări care sunt necesare instalaţiei să
Page 15 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

funcționeze ca o centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe gaz, în sectorul încălzirii centralizate,


prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de
carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depăşească pe durata de viaţă economică, pragul de maximum
250g CO2 eq/KWh. Cu toate acestea, operațiile de întreținere și de înlocuire a pieselor și a
componentelor unei centrale, care sunt în mod normal efectuate pe durata de viață preconizată a
instalației, nu se califică pentru a fi eligibile (de ex. Dacă instalația existentă ar avea nevoie de anumite
investiții în absența ajutorului, în scopul de a continua să funcționeze, de exemplu, investițiile necesare
pentru a se conforma anumitor standarde sau investiții pentru înlocuirea pieselor din deprecierea
acestuia, costurile eligibile ar trebui să fie calculate în funcție de scenariul contrafactual respectiv, iar
costurile respective, pe care beneficiarul le-ar suporta în absența ajutorului, ar trebui să fie deduse).

Noua centrală de cogenerare de înaltă eficiență trebuie să asigure economii globale de energie primară
în comparație cu producerea separată de energie termică și de energie electrică, astfel cum se prevede

în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind


eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE, cu modificarile ulterioare. Modernizarea unei centrale de
cogenerare existente sau conversia unei centrale existente de generare de energie electrică într-o unitate
de cogenerare de înaltă eficiență are drept rezultat economii de energie primară în comparație cu situația
inițială.

CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII


Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare va presupune următoarele
aspecte:
o se verifică dacă propunerea de proiect a fost depusă în condițiile specificate în prezentul ghid;
o se are în vedere existența și forma cererii de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor,
precum și respectarea criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul ghid;
o se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare administrativă și a eligibilității a cererii de
finanțare (anexă la prezentul ghid), respectiv:
- eligibilitatea solicitantului - se va verifica dacă solicitantul îndeplinește criteriile prevăzute în
prezentul ghid/apel de proiecte,
- eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul și activitățile sale îndeplinesc criteriile
prevăzute în prezentul ghid/apel de proiecte și respectă principiul DNSH (,,Do No Significant
Harm”) luând în considerare analiza DNSH anexată la componenta C.6 Energie din PNRR
(https://mfe.gov.ro/pnrr/) la măsura de investiții I.3, și Orientările tehnice privind aplicarea
principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), ce pot fi accesate la adresa:https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN

Page 16 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

2.1. Eligibilitatea solicitantului

Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi


financiară:

a) Solicitantul are personalitate juridică (este Unitate Administrativ Teritorială/subdiviziune


administrativ-teritorială sau Întreprindere), este legal constituit în conformitate cu legislaţia
specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine.3
Se probează prin:
 Actul constitutiv, Statutul, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
sau documente echivalente cu traducere autorizată (emis cu maximum 30 zile înainte de
depunerea cererii de finanţare), valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale
Cererii de finanţare, pentru solicitanţi ”societăți”;
 Hotărâre judecătorească de validare primar/ Hotărâre de validare a Consiliului
Local/Judeţean/ Hotărâre a Consiliului judeţean de alegere a Preşedintelui Consiliului
judeţean, pentru solicitanţi Unităţi administrativ teritoriale.

Atenţie!

Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele întreprinderilor sau alte dezmembrăminte fără personalitate


juridică nu sunt eligibile.

Se va lua în considerare codul CAEN al activităţii pentru care solicitantul intenţionează să acceseze
fonduri în cadrul măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR..
Pentru întreprinderiler care funcționează și prin filiale / sucursale / punct de lucru, care îndeplinesc
împreună condițiile de eligibilitate,întreprinderea comercială mamă va fi eligibilă la finanțare pentru
toate structurile coordonate.
b) Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică şi/sau termică sau
asigură furnizarea energiei termice în sistem centralizat către populație și clădirilor publice;
 Pentru alții decât UAT, se probează prin Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului valabil la data depunerii cererii de finanțare sau documente echivalente cu
traducere autorizată;
i. Se va lua în considerare codul CAEN al activităţii pentru care solicitantul intenţionează
să acceseze fonduri în cadrul PNRR (nu este obligatoriu ca acesta să fie codul activităţii
principale a societăţii).
ii. Toate întreprinderile trebuie să aibă înscrisă în Statutul societăţii activitatea privind
producerea de energie electrică/termică (corespunzătoare Diviziunii 35:„Producţia și
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă şi aer condiționat”din
codurile CAEN); aceasta se va dovedi prin certificatul constatator de la Registrul

3
În cazul selecţiei proiectului, beneficiarul înregistrat în alt stat membru va face dovada că este înregistrat fiscal în
România la momentul semnării contractului de finanțare.
Page 17 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Comerţului.
 Pentru UAT care promovează proiectul pentru asigurarea furnizării energiei termice în sistem
centralizat către populație, se probează prin:
i. Declarația privind scopul producerii de energie termică.
ii. Existența unui contract de delegare a furnizării serviciului cu un operator care deține
licență de operare valabilă (unde este cazul, conform declarației); în acest caz se
atașează contractul de delegare și licența de operare.
c) Încadrarea solicitanţilor (întreprindere mică, mijlocie, mare) se va face în conformitate cu
prevederile Recomandării Comisiei – definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici
și mijlocii din 6 mai 2003 (2003/361/EC) și ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării
şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare având în vedere inclusiv
identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă, astfel:

 Pentru întreprinderile care au cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, categoria întreprinderii
se va stabili luând în considerare datele întreprinderilor (număr de angajaţi, cifra de afaceri neta,
rezultat anual al bilanțului contabil) din ultimul exerciţiu financiar pentru care s-au depus şi s-
au înregistrat situaţiile financiare la organul fiscal competent, cu menţiunea că statutul de IMM
se pierde sau se dobândeşte numai dacă întreprinderea respectivă a depăşit pragurile legale pe
parcursul a 2 exerciţii financiare consecutive (se vor analiza şi datele întreprinderii pe exerciţiile
financiare precedente).
 Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră şi/sau
legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, se va realiza în conformitate cu prevederile
Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită
în 2015 care poate fi consultat la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-
friendly-environment

d) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:


1) este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-
teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, după cazș;
2) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei
proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de
un administrator judiciar;
3) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România;
4) este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile
publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
5) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei
conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată
ce are forţă de res judicata;
Page 18 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Atenție!
Instalația de cogenerare de înaltă eficienţă va fi prevǎzută, încă de la nivel de SF, cu grupuri de
măsurare pentru combustibili şi energie produsă şi livrată. Aparatura de măsurare utilizată va respecta
reglementǎrile metrologice în domeniu emise de BRML (Biroul Român de Metrologie Legală), iar
schemele de instalare vor respecta normativele tehnice specifice.

k) Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condițiile legislației aplicabile.


 Se probează prin documentele de aprobare a proiectului, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare (HCL, HCJ, Hotătâre AGA/CA, alte documente similare).

l) Proiectul este localizat pe teritoriul României.


 A se vedea secțiunea Localizare proiect din Cererea de finanțare.

m) Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se solicită finanţarea este eligibilă
şi prin proiect nu se sprijină în niciun fel activităţile/sectoarele excluse de la finanțare.
Se probează prin:
 Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat, Anexa 3 la prezentul Ghid;
 Declaraţia de angajament Anexa 3 la prezentul Ghid;
 Anexa 1a. Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor compatibile
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat .

Atenție!

În cadrul prezentului ghid nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele:


(a) proiectarea și fabricarea de produse, de mașini sau de mijloace de transport ecologice menite
să funcționeze cu mai puține resurse naturale, nici măsurilor adoptate în uzine sau alte unități de
producție în scopul ameliorării siguranței sau a igienei;
(b) ajutoare de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare care fac obiectul normelor stabilite în
Comunicarea Comisiei privind cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și
inovare;
(c) ajutoare de stat pentru îmbunătățirea biodiversității reglementate de alte norme privind
ajutoarele de stat (și anume, normele privind prestarea de servicii de interes economic general,
privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier sau în sectoarele de producție primară din
sectorul pescuitului și acvaculturii.
(d) ajutoarelor de stat pentru energia nucleară.

n) Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor,


promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia
informaţiei, achiziţiile publice; informare şi publicitate, ajutorul de stat precum şi orice alte
prevederi legale aplicabile fondurilor europene, dupa caz.
Page 23 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Se probează prin:
 Declarația de eligibilitate din Anexa 3 la prezentul Ghid, corelat cu secțiunea Principii
orizontale;
 Planul de informare și publicitate.

o) Investiția /investițiile nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia
studiilor preliminare - studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate,
proiect tehnic, detalii de execuţie și condiționat de faptul ca acestea să nu fie solicitate pentru
finanțare în temeiul acestei proceduri de apel.
Se probează prin:

 Declarația de eligibilitate a solicitantului din Anexa 3.a la Cerere, în corelare cu


secțiunea Solicitant din Cerere.
 Declarația privind evitarea dublei finanțări din Anexa 3.g la cerere.

p) Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, conform


Anexei 4 Categorii de cheltuieli, la prezentul Ghid .

Se probează prin:
 Secţiunea Buget - Activități și cheltuieli din Cererea de finanţare;
 Anexa 1a. Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor
compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat la prezentul
Ghid.
r) Potențialii beneficiarii de ajutor de stat, la momentul depunerii ofertei, semnează și depun o
declarație pe proprie răspundere prin care se angajează că până la data de 31.12.2049 fie vor
implementa componentele investiționale care vizează captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC)
și/sau captarea și utilizarea dioxidului de carbon (CUC), fie vor înlocui gazele naturale cu gaze din
surse regenerabile sau cu gaze cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fie vor închide centrala.

Se va demonstra dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie al imobilelor/ capacităților


existente unde se realizează investiţia, pe perioada implementării proiectului şi inclusiv pe o perioadă
de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului şi are dreptul de
a efectua lucrările prevăzute în proiect asupra imobilului. Contractul de
concesiune/administrare/superficie trebuie să se afle în perioada de valabilitate.
 Se probează cu actele admise de lege privind drepturile
proprietate/concesiune/administrare/superficie asupra imobilelor, necesare pentru
implementarea proiectului;
 Declarația de eligibilitate a solicitantului (Anexa 3a la prezentul Ghid).

La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul va proba printr-o:


 Declaraţie de eligibilitate a solicitantului (Anexa 3a la prezentul Ghid) că imobilele /
Page 24 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

capacităţile existente:
- Sunt disponibile pentru investiții (în sensul că deţine un drept real asupra acestora sau au
fost inițiate demersurile pentru obținerea dreptului de proprietate/concesiune/
administrare/ superficie. Exemplu: precontract de vânzare – cumpărare);
- Sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenționale,
judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
- Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la
situaţia juridică;
- Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
Pentru imobile se va proba cu actele admise de lege (act de proprietate / administrare/ contract de
concesiune/superficie) sau cele pentru iniţierea demersului pentru obţinerea acestor drepturi, după caz.
Pentru capacităţi existente se va proba cu actele admise de lege pentru dreptul de proprietate.

Pentru dreptul de proprietate publică se va proba cu Hotărâre de Guvern, iar în cazul dreptului de
administrare cu Hotărârea Consiliului Local/de Consiliu Judeţean, după caz.

La semnarea contractului de finanţare, solicitantul va face dovada deţinerii dreptului de


proprietate/concesiune/administrare/superficie pentru imobilele supuse investiţiei pentru care la
cererea de finanţare au fost depuse acte prevăzute de lege pentru iniţirea demersului de obţinere a
acestor drepturi:
 Se probează prin oricare dintre actele admise de lege (act de proprietate/administrare/ contract
de concesiune/superficie, valabile cel puţin încă 5 ani la data previzionată a ultimei plăţi în
cadrul proiectului);
 Extras de carte funciară care să probeze că imobilele/ capacităţile existente sunt libere de orice
sarcini, că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire
la situaţia juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau
dreptului comun;
 În situația în care centrala de cogenerare și elementele componente ale ansamblului tehnic al
proiectului se situează pe un teren/într-un imobil care este grevat de ipotecă, solicitantul va
depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea instituției creditoare (banca)
conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și
investiția finanțată din PNRR pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în
exploatare.

2.3.Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală:
 Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021
de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
 Decizia Comisiei Europene de aprobare a schemei de ajutor de stat;

Page 25 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

 Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020


privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a
Regulamentului (UE) 2019/2088;
 Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și
reziliență al României din 3.11.2021 ;
 Legislația națională și europeană în vigoare la data semnării contractului de finanțare;
 Instrucțiunile ME/MIPE, pentru contractele de finanțare semnate după data (publicării)
acestora.

Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin PNRR, toate cheltuielile trebuie să respecte
prevederile reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor Măsurii de investiții 3, să fie
indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată
şi defalcate în bugetul cererii de finanţare.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiţii cu


caracter general:
a) să fie efectuată de către beneficiar şi plătită de acesta de la data depunerii cererii de finantare, cu
respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat, şi nu mai tarziu de 30 iunie 2026;
b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în
care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia
de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe
baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
c) să fie în conformitate cu prevederile PNRR- componenta energie;
d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între Ministerul Energiei
şi beneficiar;
e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului.

Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli, enumerarea nefiind exhaustivă:


 cheltuieli aferente contribuției în natură;
 cheltuieli cu amortizarea;
 cheltuieli cu achiziția terenurilor și a imobilelor deja construite;
 cheltuieli de leasing;
 cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
 cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
 cheltuieli generale de administrație;
 dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru
dobândă sau pentru comisioane de garantare;
 alte comisioane aferente creditelor;
 achiziţia de echipamente second-hand;
 amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată și arbitraj;
Page 26 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

 costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;


 cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie ;
 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe ;
 TVA, dacă este recuperabilă conform prevederilor art. 13 din OUG 124/2021;
 Cheltuieli efectuate anterior depunerii cererii de finanțare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-
topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie.)
 Alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul
proiectului)

Atenţie!
 Solicitantul îşi asumă obligaţia de a nu primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi
cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului; solicitantul va
depune o declaraţie care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul
propus (vezi Declaraţia de eligibilitate a solicitantului - Anexa 3a la prezentul Ghid și
Declarația privind dubla finantare – Anexa 3g )
 Cheltuielile aferente activităţilor proiectului realizate înainte de depunerea cererii de
finantare (inclusiv cele care nu sunt considerate de demarare a lucrărilor) nu sunt eligibile a
fi decontate în cadrul măsurii de investiții (A se vedea secţiunea 1.8 privind ajutorul de stat).
 Cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar sunt obligatorii.

Prevederi privind TVA


Baza legală

OUG nr. 124/2021, articolul 13, privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum
și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență
Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată trebuie să fie aferentă unor cheltuieli
eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.
Implementarea financiară a proiectului

Baza legală:

Implementarea financiară se face prin mecanismul cererilor de transfer/cererilor de transfer de fonduri


în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență,
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind
Page 27 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență și a prevederilor HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional
și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare
și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență

Cererea de transfer/ cererilor de transfer de fonduri reprezintă cererea depusă de către un beneficiar,
prin care se solicită Ministerului Energiei virarea sumelor, în baza contractului de finanţare şi a
documentaţiei justificative stabilite în cadrul acestuia.

Documentele justificative ce vor fi anexate cererilor de transfer, termenii şi condiţiile privind derularea
operaţiunilor financiare cu beneficiarii, precum condiţiile de acordare a sumelor solicitate prin cererile
de transfer, termenul maxim de efectuare de către Ministerul Energiei a plăţilor etc se vor stabili în
contractul de finanţare, ce va fi încheiat între beneficiar și Ministerul Energiei.

După semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii vor raporta Ministerului Energiei în prima parte
a ultimei luni din trimestru, sumele estimate a fi efectiv utilizate în trimestrul următor, în lei, pentru
proiectele finanţate prin PNRR. Obligaţia raportării și data maximă de raportare pentru beneficiari se
vor stabili prin contractul de finanțare.

Beneficiarii vor depune la Ministerul Energiei cereri de transfer/ cererilor de transfer de fonduri pentru
plăţile care urmează a fi efectuate (efectiv plătite), aferente sumelor utilizate în trimestrul anterior.
Aceste solicitări de fonduri pentru efectuarea plăţilor vor fi asumate și depuse la Ministerul Energiei
de către beneficiarii care au utilizat sume în trimestrul anterior. Cererile de transfer pentru efectuarea
plăţilor se vor depune la începutul primei luni din trimestrul următor celui în care au fost utilizate
sumele (termenul maxim se va stabili prin contractul de finanţare).

În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la Ministerul Energiei a cererii
de transfer întocmite conform contractului de finanţare, Ministerul Energiei autorizează cheltuielile
cuprinse în cererea de transfer şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de
la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul
Energiei, termenul de 10 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să
depăşească 10 zile lucrătoare.

În cazul ultimei cereri de transfer/ cererilor de transfer de fonduri depuse de beneficiar în cadrul
proiectului, termenul de 10 zile lucrătoare privind autorizarea cheltuielilor cuprinse în cererile de

Page 28 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

transfer poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi
45 de zile.

După efectuarea plăţii, Ministerul Energiei notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate
din cererea de transfer.

Beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri europene prin PNRR au obligaţia să ţină pentru fiecare
proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.

În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale Ministerului Energiei şi cele
ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligaţia transmiterii
trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu
privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite, conform prevederilor din
contractele de finanţare încheiate.

CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o Cerere de


finanţare, conform modelului din Anexa nr.1. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic,
împreună cu toate anexele solicitate sau dacă acesta nu este funcțional vor fi transmise electronic la
adresa de email chp.pnrr@energie.gov.ro.

3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare

Elaborarea Cererii de finanţare se va face conform modelului din Anexa nr.1.

Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în acest


capitol.

În vederea completării Cererii de finanţare trebuie avută în vedere anexarea tuturor


documentelor menţionate la prezentul ghid.
Beneficiarul va completa in cadrul cererii de finantare domeniile de intervenție specifice
proiectului, în conformitate cu anexele VI și VII din Regulamentul UE 2021/241

Important!
Solicitantul are obligaţia să verifice ataşarea tuturor anexelor obligatorii la Cererea de finanţare. În
cazul în care se constată, la nivelul evaluării relevanţei, maturităţii şi sustenabilităţii, existenţa unor
activităţi pentru care solicitantul nu a ataşat anexele obligatorii specifice, chiar și ulterior
clarificărilor solicitate, proiectul va fi respins pentru nerespectarea condiţiilor din prezentul ghid.
De asemenea, anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate, pot conduce la
respingerea Cererii de finanţare.

Page 29 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

3.1.1 Obiectivele şi rezultatele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu măsura de investiții 3 din cadrul
PNRR şi cu acţiunea de finanţare, conform secţiunii 1.3, în conformitate cu indicaţiile din Anexa 1.
Fiecărui obiectiv îi va fi atribuit un rezultat.

Toate obiectivele vor fi asociate cu rezultatele aşteptate la Măsura de investiții 3 din cadrul PNRR şi
vor fi cuantificate în indicatori.

3.1.2. Context şi justificare

Descrierea proiectului (se completează la secţiunile Context şi Justificare) va indica un minim de


informaţii cu privire la următoarele aspecte:
- Contextul în care este propus proiectul;
- Informaţii privind infrastructura modernizată/realizată (localizare, date fizice, factori interesaţi
etc.);

Cerinţele suplimentare detaliate sunt prezentate în secţiunea relevantă din Anexa 1.

În secţiunea Justificare vor fi enumerate problemele care necesită implementarea proiectului.


Problemele identificate în această secţiunea vor fi corelate cu activităţile şi rezultatele proiectului
prezentate la secţiunea Descrierea investiţiei.
3.1.3 Sustenabilitate

Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin
Cererea de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi
responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp).

3.1.4 Relevanţă

În cadrul acestei secţiuni se vor completa informaţii legate de relevanţa proiectului în raport cu
strategiile relevante pentru sectorul energetic, cum ar fi:
- Contribuţia la Planul Naţional Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice
2021-2030;
- Corelările cu legislaţia naţională în domeniu şi Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi
de abrogare a Directivei 2003/54/CE;
- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.

La secţiunea relevanţă, pentru strategiile selectate se va face o scurtă descriere a modului în care
proiectul propus contribuie sau este relevant pentru strategiile selectate.
Page 30 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

3.1.5 Riscuri

În cadrul acestui capitol vor fi identificate riscurile care pot să împieteze asupra implementării
proiectului în calendarul propus, cum ar fi de exemplu: întârzieri în procedura de achiziție publică .

Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a riscului.

3.1.6 Complementaritate

Informaţiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit Ministerului Energiei atât
evaluarea capacităţii solicitantului de a implementa proiecte, cât şi verificarea posibilei duble finanţări.
3.1.7 Aplicarea principiilor orizontale
Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanţare din
fondurile UE. Cerinţele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă
la facilitarea tuturor condiţiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în Pilonul
european al drepturilor sociale (disponibil la https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-
pillar-social-rights-20-principles_ro).

În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislaţia (acte
normative, politici publice) în domeniul egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile.

Şanse egale:
Egalitatea de şanse şi de tratament are la bază participarea deplină şi efectivă a fiecărei persoane la
viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau
convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum şi asigurarea accesibilităţii, principiul


egalităţii de şanse şi de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de
viaţă al unui proiect: definire şi planificare, implementare, monitorizare şi evaluare.

Proiectul trebuie să descrie acţiunile specifice de promovare a egalităţii de şanse şi prevenire a


discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau
orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-ţintă expuse riscului acestor tipuri de
discriminare şi, mai ales, cerinţele pentru asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Secţiunea aferentă din Cererea de finanţare va detalia modul în care legislaţia aplicabilă va fi respectată
în selecţia membrilor UIP/ Echipei de management de proiect şi a experţilor implicaţi în implementarea
proiectului, precum şi ulterior în activitatea întreprinderii.

Se va detalia modul în care legislaţia privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi se aplică
şi va fi respectată în realizarea investiţiei.
Page 31 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Dezvoltarea durabilă:
In linie cu principiul DNSH ”do not significant harm”, menționat în anexa DNSH la PNRR pentru
investitia I3 din cadrul Componentei C6. Energie, proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul
rând, prin finanţare unor activităţi orientate direct spre susţinerea acesteia, urmărind în principal
protecţia mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice,
biodiversitatea, rezistenţa în faţa dezastrelor, prevenirea şi gestionarea riscurilor, ca de exemplu:
 Utilizarea unor echipamente mai eficiente energetic și cunatificarea rezultatelor asupra
consumului de energie și a emisiilor de CO2;
 Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) și de soluții inovative în
construcţii şi în construcția de infrastructură, indiferent de tipul acesteia.

Secţiunea aferentă dezvoltării durabile va detalia aspectele legate de impactul pozitiv al implementării
de echipamente de monitorizare a consumului de energie asupra celorlalte aspecte de mediu.

3.1.8. Descrierea investiţiei

Descrierea proiectului va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:


- Componentele, activitățile investiției și modul în care se adresează problemelor identificate;
- Date generale privind investiția propusă;
- Se vor descrie principalele componente ale proiectului, corelat cu probleme identificate și
propuse spre rezolvare în proiect și cu cauzele acestora, detaliate pe activități și corelate cu
bugetul proiectului;
- Se va descrie stadiul obţinerii aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor prevăzute de legislaţia în
vigoare şi necesare pentru implementarea proiectului.

Cerinţe specifice suplimentare sunt prezentate în secţiunea relevantă din Anexa 1.


3.1.9 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) și respectarea principiului DNSH

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din
domeniu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de
tipul celor prevăzute la Anexa nr. 1 și nr. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Acestea determină şi necesitatea demarării
procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind
impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea
deciziei de mediu de către autorităţile responsabile.
În ceea ce privește respectarea principiului DNSH, solicitantul va avea în vedere conformarea cu
prevederile aferente măsurii I.1 din Anexa DNSH la PNRR, Componenta C6. Energie, publicată pe
site-ul MIPE la adresa: http://mfe.gov.ro/pnrr/, Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind
aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C
(2021) 2800/3] și cu Regulamentul privind taxonomia (UE) (2020/852).

Page 32 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Având în vedere principiul DNSH beneficiarul va urmări ca cel puțin 70% din deșeurile nepericuloase
din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate la categoria 17 05 04 din Lista
europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) generate pe șantier sunt pregătite pentru
reutilizare, reciclare și recuperarea altor materiale, inclusiv operațiunile de rambleu folosind deșeuri
pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare
a deșeurilor de construcții și demolări. Beneficiarul va urmari limitarea generarii de deșeuri în procesele
legate de construcții și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor de
construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și utilizând demolări
selective pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru
a facilita reutilizarea -reciclare de calitate prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele
de sortare disponibile pentru deseurile de constructii si demolari.

Totodată, în ceea ce privește procedura de evaluare a impactului asupra mediului, riscurile de degradare
legate de conservarea calității apei și evitarea stresului hidric vor fi identificate și abordate cu scopul
de a obține o stare bună a apei și un potențial ecologic bun, astfel cum sunt definite la articolul 2
punctele (22) și (23) din Regulamentul (UE) 2020/ 852, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și cu un plan de gestionare a utilizării și protecției apei, elaborat
în temeiul acesteia pentru corpul sau corpurile de apă potențial afectate, în consultare cu părțile
interesate relevante.

Atenție!
Sunt excluse de la finanțare prin prezentul ghid acele proiecte ce includ construcții noi pe
următoarele categorii de terenuri:
(a) teren arabil și teren cultivat cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului și
biodiversitate subterană, conform studiului UE LUCAS , ce poate fi accesat la adresa:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Land_use_-
_cover_area_frame_survey_(LUCAS);
(b) terenuri verzi cu valoare recunoscută pentru biodiversitate ridicată și terenuri care servesc ca
habitat pentru speciile pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista roșie europeană sau
pe Lista roșie a IUCN ce poate fi accesat la adresa
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/);
(c) terenuri forestiere (acoperite sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite
parțial sau integral sau destinate să fie acoperite cu copaci, chiar dacă acei copaci nu au atins încă
dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificați drept pădure sau alte terenuri împădurite, așa cum
sunt definite în conformitate cu definiția FAO a pădurii.
În etapa de verificare administrativă și a eligibilității cererilor, ME va verifica conformitatea cu
principiul DNSH pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea
principiului DNSH (Anexa nr. 7 la prezentul ghid), a Autoevaluării în acest sens (Anexa nr. 7.1 la
prezentul ghid), precum și a celorlalte documente justificative anexate la cererea pentru finanțare.

Page 33 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Totodată, în cadrul cererii se va descrie modul în care va fi respectat principiul „ Do not significant
harm” (DNSH) pe toată perioada de implementare a proiectului, precum și pe durata întregului ciclude
viață a investiţiei.
Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) vor asigura, totodată, consultarea publicului
interesat pe parcursul dezbaterii publice.

1. Documente necesare la depunerea cererii de finanțare:


 Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului (Decizie
de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul);
 Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);
 Calendarul privind derularea procedurii de emitere a actului de reglementare elaborat de către
autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
 Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura se finalizează cu emiterea Acordului de Mediu);
 Raportul EIM (unde este cazul).
 În mod excepțional, în cazul în care procedura pentru obținerea actului de reglementare este încă
în derulare, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să facă dovada
depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare
pentru protecția mediului. În cazul în care, ulterior depunerii cererii de finanțare, intervin costuri
suplimentare în devizul proiectului, în cadrul procedurii de obținere a actului de reglementare
pentru protecția mediului, acestea vor fi suportate integral de către solicitant.
 De asemenea, dacă Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 (după caz) nu este
depusă/depus odată cu cererea, solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la
autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar în etapa de
contractare este obligatorie Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000.

2. Documente necesare pentru încheierea contractului de finanțare


În etapa de contractare, solicitantul trebuie să prezinte Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Avizul
Natura 2000 si actul final de reglementare pentru protecția mediului, (în situația în care acesta nu
a fost depus odată cu cererea de finanțare) împreună cu documentele corespunzătoare enumerate la
punctul 1, precum și Certificatul de urbanism și Avizul de gospodărire ape.
În mod excepțional, în cazul în care procedura pentru obținerea actului de reglementare si Declarația
pentru siturile natura 2000/Avizul Natura 2000 (dacă este cazul) este încă în derulare, la momentul
semnării contractului de finanțare se acceptă depunerea actului final de reglementare privind protecția
mediului/ Declarația pentru siturile natura/Avizul Natura 2000 (dacă este cazul) în termen de 8 luni de
la data semnării contractului de finanțare.

Page 34 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

3.1.10 Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor HG 907/2016 privind etapele de elaborare


şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ultetioare și va avea la bază
necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai
detaliate în vederea asigurării alegerii soluţiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor.
Solicitantul trebuie să justifice, în studiul de fezabilitate (sau într-o analiză/ studiu separat), faptul că
în urma realizării investiției, se va oferi posibilitatea ca unitatea de cogenerare să atingă pe durata de
viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh, cu o estimare pentru fiecare an corespunzând
duratei de viață a investiției. De asemenea, se va ține cont de faptul că amestecul de gaze naturale cu
hidrogen este considerat o alternativă pe termen scurt și mediu la funcționarea cu hidrogen 100%,
investițiile fiind flexibile din punctul de vedere al volumului de hidrogen utilizat pe durata de viață
economică a acestora, fiind evitat efectul de blocare (carbon lock-in effect).
Studiul de fezabilitate va analiza cel puțin două opțiuni tehnice. Ambele opțiuni vor fi analizate din
toate punctele de vedere aferente investiției și descrise în conformitate cu cerințele prezentului Ghid al
Solicitantului din perspectiva tipurilor de investiții eligibile și a restricțiilor privind cheltuielile eligibile
din perspectiva ajutorului de stat.
Studiu de fezabilitate va fi insotit si de Hartă indicând zona proiectului .

Studiul de fezabilitate va fi asumat de beneficiar, dupa caz, prin: Hotărârea AGA/CA/asociatului unic,
hotarare de consiliu judetean sau local sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege/statutul
solicitantului .

Investiția trebuie să aibă ca rezultat obligatoriu capacitate nouă de producție a energiei electrice și
termice, prin investiție nouă sau modernizare.

Se va prezenta analiza cererii de energie în conformitate cu standardele specifice şi reglementările


ANRE pe o perioadă de cel puţin un an, în relație cu necesitatea investiției.

Toate opțiunile posibile și realiste trebuie analizate și comparate din perspectiva costurilor de investiții
și de operare (la valoare actualizată netă).

3.1.11 Analiza Cost Beneficiu

Pentru a evalua viabilitatea financiară și economică a proiectelor de investiții depuse în cadrul acestui
apel, aplicațiile de finanțare vor trebui să fie însoțite de analiza cost beneficiu, elaborată în conformitate
cu cerințele Ghidului privind Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de investiții, întocmit de Comisia
Europeană.

Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:


a) Prezentarea contextului;
b) Definirea obiectivelor;
Page 35 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

c) Identificarea proiectului;
d) Rezultatele studiilor de fezabilitate, însoțite de o analiză a cererii și a opțiunilor;
e) Analiza financiară;
f) Analiza economică;
g) Evaluarea riscurilor.

a) Prezentarea contextului

La această secțiune, solicitanții vor trebui să furnizeze informații succinte și relevante cu privire la
definirea contextului social, economic, politic și instituțional în care proiectul va fi implementat.
Definirea clară a contextului este relevantă în argumentarea nevoilor și constrângerilor care au stat la
baza deciziei de investiție, precum și în stabilirea trendurilor viitoare, în special cele legate de cererea
pentru produsele/serviciile rezultate în urma implementării proiectului.

b) Definirea obiectivelor

La această secțiune, solicitanții vor defini obiective clare pentru proiect în scopul de a verifica dacă
investiția răspunde unei nevoi existente și de a evalua rezultatele și impactul proiectului.

c) Identificarea proiectului

La această secțiune, solicitanții vor avea în vedere următoarele aspecte:


 proiectul trebuie să fie în mod clar o unitate de analiză independentă. Acest lucru implică faptul
că, în unele situaţii, anumite sub-proiecte sau faze ale unui proiect trebuie apreciate ca un singur
proiect în scopul elaborării analizei cost beneficiu. Astfel, dacă cofinanțarea UE se solicită doar
pentru anumite etape, urmând ca celelalte etape să fie finanțate de alți investitori/sponsori,
analiza cost beneficiu trebuie elaborată pentru întregul proiect;
 precizarea aspectelor care țin de capacitatea financiară, tehnică și instituțională a solicitantului
(exemple: regimul TVA, existența subvențiilor de exploatare, aspectele contractuale în cazul în
care investiția va fi operată de o altă entitate decât Solicitantul, sursele de finanțare pentru
contribuția Solicitantului, etc);
 identificarea și descrierea grupului țintă vizat de implementarea proiectului.

d) Rezultatele studiilor de fezabilitate, însoțite de o analiză a cererii și a opțiunilor

La această secțiune, solicitanții vor furniza informații cu privire la:


 Analiza cererii curente și viitoare, estimată ca urmare a implementării proiectului. În funcție de
disponibilitatea datelor, se recomandă ca estimarea cererii să fie realizată cu ajutorul metodelor
si tehnicilor de previziune statistică;
 Analiza de opțiuni;
 Concluziile studiului de fezabilitate (prezentarea pe scurt a soluției tehnice, valoarea Devizului
General, graficul de implementare a lucrărilor);
 Aspecte de mediu (evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, etc).

Page 36 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

e) Analiza financiară

Scopul elaborării analizei financiare este de a:


 Evalua profitabilitatea investiției;
 Evalua profitabilitatea proiectului din perspectiva proprietarului (în condițiile cofinanțării UE);
 Verifica sustenabilitatea financiară a proiectului.

Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care presupune:


 Se iau în considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reală de numerar plătită
sau primită pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile asimilate, de exemplu rezervele
de amortizare și fondurile de rezervă nu trebuie incluse în analiza financiară.
 Se vor lua în considerare numai fluxurile de numerar din anul în care apar și vor fi proiectate
pe o perioadă de referință de 20 de ani pentru modernizarea instalțiilor existente, respectiv
25 de ani pentru capacitați noi, care include şi perioada de implementare a operațiunii.
 În situația în care durata de viață economică utilă a proiectului depășește perioada de referință,
se va lua în considerare și o valoare reziduală. Valoarea reziduală se determină prin calcularea
valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viață rămasă a proiectului (diferența
dintre durata de viață economică utilă și perioada de referință). Valoarea reziduală a investiției
este inclusă în analiza fluxului de numerar actualizat numai dacă veniturile depășesc costurile
de operare și mentenanță a investiției.
 Venitul net actualizat al proiectului se calculează prin deducerea costurilor actualizate din
veniturile actualizate și, dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiției, ceea ce
presupune ca fluxurile de numerar sa fie actualizate prin aplicarea la valoarea curentă a unei
rate de actualizare financiară de 4 % în termeni reali, drept valoare de referință.
 Analiza financiară trebuie elaborată din perspectiva proprietarului. În cazul în care
proprietarul și operatorul sunt entități diferite, trebuie să se efectueze o analiză financiară
consolidată, care exclude fluxurile de numerar între proprietar și operator.
 Analiza financiară ar trebui să fie efectuată la prețuri constante (cu prețuri fixate pe baza unui
an de referință), dar evoluțiile preconizate ale prețurilor relative pentru inputuri cheie in proiect
ar trebui luate în considerare în cadrul evaluării de risc (exemplu: creșterea prețului la utilități).
 Analiza financiară trebuie elaborată ținând cont de principiul incremental, respectiv de faptul
că evaluarea impactului proiectului se realizează prin compararea a două scenarii:
o Scenariul contrafactual – proiecția fluxurilor de numerar în perioada de referință pentru
care se elaborează analiza cost-beneficiu. Prin diferența dintre valoarea actualizată
netă (VAN) aferentă scenariului factual și cea a scenariului contrafactual pe durata de
viață a proiectului se determină costul eligibil al proiectului în conformitate cu
prevederile Comunicării COMISIEI - Orientări privind ajutoarele de stat pentru climă,
protecția mediului și energie pentru 2022.
o Scenariul cu proiect – proiecția fluxurilor de numerar în situația implementării
prezentului proiect.
Page 37 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Etapele elaborării analizei financiare sunt:

i. Evaluarea rentabilității financiare a investiției


Rentabilitatea financiară a unei investiții este evaluată prin estimarea valorii actualizate nete financiare
și a ratei de rentabilitate financiară a investiției [VANF/C și RRF/C]5. Acești indicatori compară
costurile de investiție cu veniturile nete și stabilesc în ce măsură veniturile nete ale proiectului sunt în
măsură să ramburseze investițiile, indiferent de sursele de finanțare.
Indicatorii rentabilității financiare a investiției se calculează pe baza fluxului de numerar net
incremental, care se calculează ca diferență între fluxul de numerar net generat de scenariul cu proiect
și fluxul de numerar net generat de scenariul contrafactual.
Fluxul de numerar net reprezintă diferența dintre intrările de numerar și ieșirile de numerar.
Datele necesare, recomandate în proiecția fluxurilor de numerar, sunt:
Ieșiri de numerar
 Costurile de investiție totale – includ atât costurile de capital cât și costurile legate de
implementarea proiectului care nu vor fi capitalizate (exemple: costuri cu pregătirea
documentațiilor de finanțare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate și
informare, costuri cu auditul proiectului, etc);
 Costurile de înlocuire – includ costurile cu înlocuirile de echipamente cu durata de viață
economică mai mica decât perioada de referință a proiectului;
 Costurile de operare – includ toate costurile generate de operarea și întreținerea noii
infrastructuri sau a infrastructurii modernizate. Solicitanții trebuie să identifice o structură
detaliată și suficient de completă a costurilor de operare și să furnizeze informații detaliate cu
privire la ipotezele de bază avute în vedere în dimensionarea lor cantitativă și prognoza pe
întreaga perioadă de referință a proiectului.

Se recomandă evidențierea costurilor de operare și mentenanță pe componente variabile și fixe. Pentru


costurile fixe se vor lua în calcul (fără a fi exhaustivă recomandarea): costuri cu întreținerea și
reparațiile, costurile cu personalul, costurile administrative, costurile cu redevența și alte costuri cu taxe
și licențe de operare. În cazul costurilor variabile, se vor furniza informații detaliate cu privire la
calculul consumului de combustibil, fundamentat pe baza randamentului global al echipamentelor și al
consumului propriu de energie electrică, costurile cu certificatele CO2 fundamentate pe calculul de
emisii CO2, costuri materiale, costuri cu utilitățile, costuri cu serviciile prestate de terți.

5
Valoarea actualizată netă financiară (VANF) reprezintă suma care rezultă după ce costurile de investiție, de funcționare și de înlocuire preconizate
(actualizate) ale proiectului sunt deduse din valoarea actualizată a veniturilor preconizate. Rata de rentabilitate financiară (RRF) este rata de actualizare
care determină o VANF egală cu zero.
Page 38 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

transfer poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi
45 de zile.

După efectuarea plăţii, Ministerul Energiei notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate
din cererea de transfer.

Beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri europene prin PNRR au obligaţia să ţină pentru fiecare
proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.

În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale Ministerului Energiei şi cele
ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligaţia transmiterii
trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu
privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite, conform prevederilor din
contractele de finanţare încheiate.

CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o Cerere de


finanţare, conform modelului din Anexa nr.1. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic,
împreună cu toate anexele solicitate sau dacă acesta nu este funcțional vor fi transmise electronic la
adresa de email chp.pnrr@energie.gov.ro.

3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare

Elaborarea Cererii de finanţare se va face conform modelului din Anexa nr.1.

Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în acest


capitol.

În vederea completării Cererii de finanţare trebuie avută în vedere anexarea tuturor


documentelor menţionate la prezentul ghid.
Beneficiarul va completa in cadrul cererii de finantare domeniile de intervenție specifice
proiectului, în conformitate cu anexele VI și VII din Regulamentul UE 2021/241

Important!
Solicitantul are obligaţia să verifice ataşarea tuturor anexelor obligatorii la Cererea de finanţare. În
cazul în care se constată, la nivelul evaluării relevanţei, maturităţii şi sustenabilităţii, existenţa unor
activităţi pentru care solicitantul nu a ataşat anexele obligatorii specifice, chiar și ulterior
clarificărilor solicitate, proiectul va fi respins pentru nerespectarea condiţiilor din prezentul ghid.
De asemenea, anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate, pot conduce la
respingerea Cererii de finanţare.

Page 29 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

3.1.1 Obiectivele şi rezultatele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu măsura de investiții 3 din cadrul
PNRR şi cu acţiunea de finanţare, conform secţiunii 1.3, în conformitate cu indicaţiile din Anexa 1.
Fiecărui obiectiv îi va fi atribuit un rezultat.

Toate obiectivele vor fi asociate cu rezultatele aşteptate la Măsura de investiții 3 din cadrul PNRR şi
vor fi cuantificate în indicatori.

3.1.2. Context şi justificare

Descrierea proiectului (se completează la secţiunile Context şi Justificare) va indica un minim de


informaţii cu privire la următoarele aspecte:
- Contextul în care este propus proiectul;
- Informaţii privind infrastructura modernizată/realizată (localizare, date fizice, factori interesaţi
etc.);

Cerinţele suplimentare detaliate sunt prezentate în secţiunea relevantă din Anexa 1.

În secţiunea Justificare vor fi enumerate problemele care necesită implementarea proiectului.


Problemele identificate în această secţiunea vor fi corelate cu activităţile şi rezultatele proiectului
prezentate la secţiunea Descrierea investiţiei.
3.1.3 Sustenabilitate

Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin
Cererea de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi
responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp).

3.1.4 Relevanţă

În cadrul acestei secţiuni se vor completa informaţii legate de relevanţa proiectului în raport cu
strategiile relevante pentru sectorul energetic, cum ar fi:
- Contribuţia la Planul Naţional Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice
2021-2030;
- Corelările cu legislaţia naţională în domeniu şi Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi
de abrogare a Directivei 2003/54/CE;
- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.

La secţiunea relevanţă, pentru strategiile selectate se va face o scurtă descriere a modului în care
proiectul propus contribuie sau este relevant pentru strategiile selectate.
Page 30 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

3.1.5 Riscuri

În cadrul acestui capitol vor fi identificate riscurile care pot să împieteze asupra implementării
proiectului în calendarul propus, cum ar fi de exemplu: întârzieri în procedura de achiziție publică .

Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a riscului.

3.1.6 Complementaritate

Informaţiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit Ministerului Energiei atât
evaluarea capacităţii solicitantului de a implementa proiecte, cât şi verificarea posibilei duble finanţări.
3.1.7 Aplicarea principiilor orizontale
Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanţare din
fondurile UE. Cerinţele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă
la facilitarea tuturor condiţiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în Pilonul
european al drepturilor sociale (disponibil la https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-
pillar-social-rights-20-principles_ro).

În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislaţia (acte
normative, politici publice) în domeniul egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile.

Şanse egale:
Egalitatea de şanse şi de tratament are la bază participarea deplină şi efectivă a fiecărei persoane la
viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau
convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum şi asigurarea accesibilităţii, principiul


egalităţii de şanse şi de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de
viaţă al unui proiect: definire şi planificare, implementare, monitorizare şi evaluare.

Proiectul trebuie să descrie acţiunile specifice de promovare a egalităţii de şanse şi prevenire a


discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau
orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-ţintă expuse riscului acestor tipuri de
discriminare şi, mai ales, cerinţele pentru asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Secţiunea aferentă din Cererea de finanţare va detalia modul în care legislaţia aplicabilă va fi respectată
în selecţia membrilor UIP/ Echipei de management de proiect şi a experţilor implicaţi în implementarea
proiectului, precum şi ulterior în activitatea întreprinderii.

Se va detalia modul în care legislaţia privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi se aplică
şi va fi respectată în realizarea investiţiei.
Page 31 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Dezvoltarea durabilă:
In linie cu principiul DNSH ”do not significant harm”, menționat în anexa DNSH la PNRR pentru
investitia I3 din cadrul Componentei C6. Energie, proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul
rând, prin finanţare unor activităţi orientate direct spre susţinerea acesteia, urmărind în principal
protecţia mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice,
biodiversitatea, rezistenţa în faţa dezastrelor, prevenirea şi gestionarea riscurilor, ca de exemplu:
 Utilizarea unor echipamente mai eficiente energetic și cunatificarea rezultatelor asupra
consumului de energie și a emisiilor de CO2;
 Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) și de soluții inovative în
construcţii şi în construcția de infrastructură, indiferent de tipul acesteia.

Secţiunea aferentă dezvoltării durabile va detalia aspectele legate de impactul pozitiv al implementării
de echipamente de monitorizare a consumului de energie asupra celorlalte aspecte de mediu.

3.1.8. Descrierea investiţiei

Descrierea proiectului va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:


- Componentele, activitățile investiției și modul în care se adresează problemelor identificate;
- Date generale privind investiția propusă;
- Se vor descrie principalele componente ale proiectului, corelat cu probleme identificate și
propuse spre rezolvare în proiect și cu cauzele acestora, detaliate pe activități și corelate cu
bugetul proiectului;
- Se va descrie stadiul obţinerii aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor prevăzute de legislaţia în
vigoare şi necesare pentru implementarea proiectului.

Cerinţe specifice suplimentare sunt prezentate în secţiunea relevantă din Anexa 1.


3.1.9 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) și respectarea principiului DNSH

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din
domeniu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de
tipul celor prevăzute la Anexa nr. 1 și nr. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Acestea determină şi necesitatea demarării
procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind
impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea
deciziei de mediu de către autorităţile responsabile.
În ceea ce privește respectarea principiului DNSH, solicitantul va avea în vedere conformarea cu
prevederile aferente măsurii I.1 din Anexa DNSH la PNRR, Componenta C6. Energie, publicată pe
site-ul MIPE la adresa: http://mfe.gov.ro/pnrr/, Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind
aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C
(2021) 2800/3] și cu Regulamentul privind taxonomia (UE) (2020/852).

Page 32 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Având în vedere principiul DNSH beneficiarul va urmări ca cel puțin 70% din deșeurile nepericuloase
din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate la categoria 17 05 04 din Lista
europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) generate pe șantier sunt pregătite pentru
reutilizare, reciclare și recuperarea altor materiale, inclusiv operațiunile de rambleu folosind deșeuri
pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare
a deșeurilor de construcții și demolări. Beneficiarul va urmari limitarea generarii de deșeuri în procesele
legate de construcții și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor de
construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și utilizând demolări
selective pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru
a facilita reutilizarea -reciclare de calitate prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele
de sortare disponibile pentru deseurile de constructii si demolari.

Totodată, în ceea ce privește procedura de evaluare a impactului asupra mediului, riscurile de degradare
legate de conservarea calității apei și evitarea stresului hidric vor fi identificate și abordate cu scopul
de a obține o stare bună a apei și un potențial ecologic bun, astfel cum sunt definite la articolul 2
punctele (22) și (23) din Regulamentul (UE) 2020/ 852, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și cu un plan de gestionare a utilizării și protecției apei, elaborat
în temeiul acesteia pentru corpul sau corpurile de apă potențial afectate, în consultare cu părțile
interesate relevante.

Atenție!
Sunt excluse de la finanțare prin prezentul ghid acele proiecte ce includ construcții noi pe
următoarele categorii de terenuri:
(a) teren arabil și teren cultivat cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului și
biodiversitate subterană, conform studiului UE LUCAS , ce poate fi accesat la adresa:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Land_use_-
_cover_area_frame_survey_(LUCAS);
(b) terenuri verzi cu valoare recunoscută pentru biodiversitate ridicată și terenuri care servesc ca
habitat pentru speciile pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista roșie europeană sau
pe Lista roșie a IUCN ce poate fi accesat la adresa
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/);
(c) terenuri forestiere (acoperite sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite
parțial sau integral sau destinate să fie acoperite cu copaci, chiar dacă acei copaci nu au atins încă
dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificați drept pădure sau alte terenuri împădurite, așa cum
sunt definite în conformitate cu definiția FAO a pădurii.
În etapa de verificare administrativă și a eligibilității cererilor, ME va verifica conformitatea cu
principiul DNSH pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea
principiului DNSH (Anexa nr. 7 la prezentul ghid), a Autoevaluării în acest sens (Anexa nr. 7.1 la
prezentul ghid), precum și a celorlalte documente justificative anexate la cererea pentru finanțare.

Page 33 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Totodată, în cadrul cererii se va descrie modul în care va fi respectat principiul „ Do not significant
harm” (DNSH) pe toată perioada de implementare a proiectului, precum și pe durata întregului ciclude
viață a investiţiei.
Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) vor asigura, totodată, consultarea publicului
interesat pe parcursul dezbaterii publice.

1. Documente necesare la depunerea cererii de finanțare:


 Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului (Decizie
de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul);
 Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);
 Calendarul privind derularea procedurii de emitere a actului de reglementare elaborat de către
autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
 Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura se finalizează cu emiterea Acordului de Mediu);
 Raportul EIM (unde este cazul).
 În mod excepțional, în cazul în care procedura pentru obținerea actului de reglementare este încă
în derulare, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să facă dovada
depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare
pentru protecția mediului. În cazul în care, ulterior depunerii cererii de finanțare, intervin costuri
suplimentare în devizul proiectului, în cadrul procedurii de obținere a actului de reglementare
pentru protecția mediului, acestea vor fi suportate integral de către solicitant.
 De asemenea, dacă Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 (după caz) nu este
depusă/depus odată cu cererea, solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la
autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar în etapa de
contractare este obligatorie Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000.

2. Documente necesare pentru încheierea contractului de finanțare


În etapa de contractare, solicitantul trebuie să prezinte Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Avizul
Natura 2000 si actul final de reglementare pentru protecția mediului, (în situația în care acesta nu
a fost depus odată cu cererea de finanțare) împreună cu documentele corespunzătoare enumerate la
punctul 1, precum și Certificatul de urbanism și Avizul de gospodărire ape.
În mod excepțional, în cazul în care procedura pentru obținerea actului de reglementare si Declarația
pentru siturile natura 2000/Avizul Natura 2000 (dacă este cazul) este încă în derulare, la momentul
semnării contractului de finanțare se acceptă depunerea actului final de reglementare privind protecția
mediului/ Declarația pentru siturile natura/Avizul Natura 2000 (dacă este cazul) în termen de 8 luni de
la data semnării contractului de finanțare.

Page 34 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

3.1.10 Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor HG 907/2016 privind etapele de elaborare


şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ultetioare și va avea la bază
necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai
detaliate în vederea asigurării alegerii soluţiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor.
Solicitantul trebuie să justifice, în studiul de fezabilitate (sau într-o analiză/ studiu separat), faptul că
în urma realizării investiției, se va oferi posibilitatea ca unitatea de cogenerare să atingă pe durata de
viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh, cu o estimare pentru fiecare an corespunzând
duratei de viață a investiției. De asemenea, se va ține cont de faptul că amestecul de gaze naturale cu
hidrogen este considerat o alternativă pe termen scurt și mediu la funcționarea cu hidrogen 100%,
investițiile fiind flexibile din punctul de vedere al volumului de hidrogen utilizat pe durata de viață
economică a acestora, fiind evitat efectul de blocare (carbon lock-in effect).
Studiul de fezabilitate va analiza cel puțin două opțiuni tehnice. Ambele opțiuni vor fi analizate din
toate punctele de vedere aferente investiției și descrise în conformitate cu cerințele prezentului Ghid al
Solicitantului din perspectiva tipurilor de investiții eligibile și a restricțiilor privind cheltuielile eligibile
din perspectiva ajutorului de stat.
Studiu de fezabilitate va fi insotit si de Hartă indicând zona proiectului .

Studiul de fezabilitate va fi asumat de beneficiar, dupa caz, prin: Hotărârea AGA/CA/asociatului unic,
hotarare de consiliu judetean sau local sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege/statutul
solicitantului .

Investiția trebuie să aibă ca rezultat obligatoriu capacitate nouă de producție a energiei electrice și
termice, prin investiție nouă sau modernizare.

Se va prezenta analiza cererii de energie în conformitate cu standardele specifice şi reglementările


ANRE pe o perioadă de cel puţin un an, în relație cu necesitatea investiției.

Toate opțiunile posibile și realiste trebuie analizate și comparate din perspectiva costurilor de investiții
și de operare (la valoare actualizată netă).

3.1.11 Analiza Cost Beneficiu

Pentru a evalua viabilitatea financiară și economică a proiectelor de investiții depuse în cadrul acestui
apel, aplicațiile de finanțare vor trebui să fie însoțite de analiza cost beneficiu, elaborată în conformitate
cu cerințele Ghidului privind Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de investiții, întocmit de Comisia
Europeană.

Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:


a) Prezentarea contextului;
b) Definirea obiectivelor;
Page 35 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

c) Identificarea proiectului;
d) Rezultatele studiilor de fezabilitate, însoțite de o analiză a cererii și a opțiunilor;
e) Analiza financiară;
f) Analiza economică;
g) Evaluarea riscurilor.

a) Prezentarea contextului

La această secțiune, solicitanții vor trebui să furnizeze informații succinte și relevante cu privire la
definirea contextului social, economic, politic și instituțional în care proiectul va fi implementat.
Definirea clară a contextului este relevantă în argumentarea nevoilor și constrângerilor care au stat la
baza deciziei de investiție, precum și în stabilirea trendurilor viitoare, în special cele legate de cererea
pentru produsele/serviciile rezultate în urma implementării proiectului.

b) Definirea obiectivelor

La această secțiune, solicitanții vor defini obiective clare pentru proiect în scopul de a verifica dacă
investiția răspunde unei nevoi existente și de a evalua rezultatele și impactul proiectului.

c) Identificarea proiectului

La această secțiune, solicitanții vor avea în vedere următoarele aspecte:


 proiectul trebuie să fie în mod clar o unitate de analiză independentă. Acest lucru implică faptul
că, în unele situaţii, anumite sub-proiecte sau faze ale unui proiect trebuie apreciate ca un singur
proiect în scopul elaborării analizei cost beneficiu. Astfel, dacă cofinanțarea UE se solicită doar
pentru anumite etape, urmând ca celelalte etape să fie finanțate de alți investitori/sponsori,
analiza cost beneficiu trebuie elaborată pentru întregul proiect;
 precizarea aspectelor care țin de capacitatea financiară, tehnică și instituțională a solicitantului
(exemple: regimul TVA, existența subvențiilor de exploatare, aspectele contractuale în cazul în
care investiția va fi operată de o altă entitate decât Solicitantul, sursele de finanțare pentru
contribuția Solicitantului, etc);
 identificarea și descrierea grupului țintă vizat de implementarea proiectului.

d) Rezultatele studiilor de fezabilitate, însoțite de o analiză a cererii și a opțiunilor

La această secțiune, solicitanții vor furniza informații cu privire la:


 Analiza cererii curente și viitoare, estimată ca urmare a implementării proiectului. În funcție de
disponibilitatea datelor, se recomandă ca estimarea cererii să fie realizată cu ajutorul metodelor
si tehnicilor de previziune statistică;
 Analiza de opțiuni;
 Concluziile studiului de fezabilitate (prezentarea pe scurt a soluției tehnice, valoarea Devizului
General, graficul de implementare a lucrărilor);
 Aspecte de mediu (evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, etc).

Page 36 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

e) Analiza financiară

Scopul elaborării analizei financiare este de a:


 Evalua profitabilitatea investiției;
 Evalua profitabilitatea proiectului din perspectiva proprietarului (în condițiile cofinanțării UE);
 Verifica sustenabilitatea financiară a proiectului.

Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care presupune:


 Se iau în considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reală de numerar plătită
sau primită pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile asimilate, de exemplu rezervele
de amortizare și fondurile de rezervă nu trebuie incluse în analiza financiară.
 Se vor lua în considerare numai fluxurile de numerar din anul în care apar și vor fi proiectate
pe o perioadă de referință de 20 de ani pentru modernizarea instalțiilor existente, respectiv
25 de ani pentru capacitați noi, care include şi perioada de implementare a operațiunii.
 În situația în care durata de viață economică utilă a proiectului depășește perioada de referință,
se va lua în considerare și o valoare reziduală. Valoarea reziduală se determină prin calcularea
valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viață rămasă a proiectului (diferența
dintre durata de viață economică utilă și perioada de referință). Valoarea reziduală a investiției
este inclusă în analiza fluxului de numerar actualizat numai dacă veniturile depășesc costurile
de operare și mentenanță a investiției.
 Venitul net actualizat al proiectului se calculează prin deducerea costurilor actualizate din
veniturile actualizate și, dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiției, ceea ce
presupune ca fluxurile de numerar sa fie actualizate prin aplicarea la valoarea curentă a unei
rate de actualizare financiară de 4 % în termeni reali, drept valoare de referință.
 Analiza financiară trebuie elaborată din perspectiva proprietarului. În cazul în care
proprietarul și operatorul sunt entități diferite, trebuie să se efectueze o analiză financiară
consolidată, care exclude fluxurile de numerar între proprietar și operator.
 Analiza financiară ar trebui să fie efectuată la prețuri constante (cu prețuri fixate pe baza unui
an de referință), dar evoluțiile preconizate ale prețurilor relative pentru inputuri cheie in proiect
ar trebui luate în considerare în cadrul evaluării de risc (exemplu: creșterea prețului la utilități).
 Analiza financiară trebuie elaborată ținând cont de principiul incremental, respectiv de faptul
că evaluarea impactului proiectului se realizează prin compararea a două scenarii:
o Scenariul contrafactual – proiecția fluxurilor de numerar în perioada de referință pentru
care se elaborează analiza cost-beneficiu. Prin diferența dintre valoarea actualizată
netă (VAN) aferentă scenariului factual și cea a scenariului contrafactual pe durata de
viață a proiectului se determină costul eligibil al proiectului în conformitate cu
prevederile Comunicării COMISIEI - Orientări privind ajutoarele de stat pentru climă,
protecția mediului și energie pentru 2022.
o Scenariul cu proiect – proiecția fluxurilor de numerar în situația implementării
prezentului proiect.
Page 37 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Etapele elaborării analizei financiare sunt:

i. Evaluarea rentabilității financiare a investiției


Rentabilitatea financiară a unei investiții este evaluată prin estimarea valorii actualizate nete financiare
și a ratei de rentabilitate financiară a investiției [VANF/C și RRF/C]5. Acești indicatori compară
costurile de investiție cu veniturile nete și stabilesc în ce măsură veniturile nete ale proiectului sunt în
măsură să ramburseze investițiile, indiferent de sursele de finanțare.
Indicatorii rentabilității financiare a investiției se calculează pe baza fluxului de numerar net
incremental, care se calculează ca diferență între fluxul de numerar net generat de scenariul cu proiect
și fluxul de numerar net generat de scenariul contrafactual.
Fluxul de numerar net reprezintă diferența dintre intrările de numerar și ieșirile de numerar.
Datele necesare, recomandate în proiecția fluxurilor de numerar, sunt:
Ieșiri de numerar
 Costurile de investiție totale – includ atât costurile de capital cât și costurile legate de
implementarea proiectului care nu vor fi capitalizate (exemple: costuri cu pregătirea
documentațiilor de finanțare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate și
informare, costuri cu auditul proiectului, etc);
 Costurile de înlocuire – includ costurile cu înlocuirile de echipamente cu durata de viață
economică mai mica decât perioada de referință a proiectului;
 Costurile de operare – includ toate costurile generate de operarea și întreținerea noii
infrastructuri sau a infrastructurii modernizate. Solicitanții trebuie să identifice o structură
detaliată și suficient de completă a costurilor de operare și să furnizeze informații detaliate cu
privire la ipotezele de bază avute în vedere în dimensionarea lor cantitativă și prognoza pe
întreaga perioadă de referință a proiectului.

Se recomandă evidențierea costurilor de operare și mentenanță pe componente variabile și fixe. Pentru


costurile fixe se vor lua în calcul (fără a fi exhaustivă recomandarea): costuri cu întreținerea și
reparațiile, costurile cu personalul, costurile administrative, costurile cu redevența și alte costuri cu taxe
și licențe de operare. În cazul costurilor variabile, se vor furniza informații detaliate cu privire la
calculul consumului de combustibil, fundamentat pe baza randamentului global al echipamentelor și al
consumului propriu de energie electrică, costurile cu certificatele CO2 fundamentate pe calculul de
emisii CO2, costuri materiale, costuri cu utilitățile, costuri cu serviciile prestate de terți.

5
Valoarea actualizată netă financiară (VANF) reprezintă suma care rezultă după ce costurile de investiție, de funcționare și de înlocuire preconizate
(actualizate) ale proiectului sunt deduse din valoarea actualizată a veniturilor preconizate. Rata de rentabilitate financiară (RRF) este rata de actualizare
care determină o VANF egală cu zero.
Page 38 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Intrări de numerar
 Veniturile din operare – includ intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile
sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele/tarifele suportate direct de utilizatori pentru
utilizarea infrastructurii nou create, intrările de numerar din bonusul de cogenerare, veniturile
din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, etc.
Veniturile vor fi determinate pe baza cantităților vândute sau a serviciilor prestate, previzionate
pe perioada de referință a proiectului și pe baza prețurilor specifice.
Solicitanții vor trebui să furnizeze detalii concrete despre ipotezele avute în vedere la estimarea
cererii și ofertei de energie electrică. Având în vedere limitarea tehnologică de depozitare a
energiei electrice, trebuie justificat modul în care se asigură echilibrul între consum și producție
pentru a preveni întreruperile de activitate. În acest sens vor fi furnizate informații cu privire la
aspectele demografice, indicatorii macroeconomici relevanți (PIB, creștere economică, etc),
reglementările legale în vigoare, precum și bilanțul energetic actual și cel estimat ca urmare a
implementării investiției.
Indiferent de modalitatea stabilirii preţurilor sau tarifelor (pe piaţă, bilaterale, reglementate) se
vor face consideraţii asupra respectării următoarelor principii:
 dacă se respectă principiul “poluatorul plăteşte” (în special cum influenţează aplicarea
acestui principiu estimările de preţ pe intreaga perioadă de analiză);
 dacă principiul recuperării integrale a costurilor a fost reconciliat cu capacitatea de plată
a utilizatorilor în condiţiile locale concrete şi a nivelurilor istorice de preţ pe respectiva
piaţă;
În cazurile în care energia nu se livrează în sistem la preţuri prestabilite, fundamentarea de preţ
nu va lua în considerare preţurile punctuale ale tranzacţiilor la o anumită dată. Având în vedere
volatilitatea preţurilor pe pieţele PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare) şi PCCB (Piaţa
Centralizată pentru Contracte Bilaterale), se recomandă folosirea unor preţuri medii la nivelul
unei perioade reprezentative (de exemplu an).
Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiției arată capacitatea veniturilor nete generate
de proiect de a acoperi costurile de investiții, indiferent de modalitatea în care acestea sunt finanțate.
Interpretarea indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiției se face în funcție de valorile de
referință existente:
 In cazul infrastructurilor publice, valoarea indicatorului RRF/C este relevant în aprecierea
măsurii în care finanțarea UE nu depășește valoarea monetară ce face proiectul rentabil, pentru
a nu genera un caz de suprafinanțare. Astfel VANF(C) înainte de contribuția UE ar trebui să
fie negativă și RRF(C) ar trebui să fie mai mică decât rata de actualizare folosită pentru analiză;
 În cazul proiectelor care intră sub incidența regulilor de ajutor de stat, interpretarea indicatorilor
financiari trebuie făcută prin referință la valorile considerate acceptabile de către investitori în
domeniul/sectorul în care se implementează proiectul.

Page 39 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

 planul de finanţare şi sursele prevăzute, cu prezentarea detaliată a graficelor de rambursare a


împrumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate,
versus proiecţia anuală a fluxului de numerar pe perioada de operare.

3.1.12. Managementul de proiect

La nivelul tuturor proiectelor se va nominaliza un responsabil de proiect, care are rolul de manager de
proiect.

În cazul în care se consideră necesar, se poate desemna o persoană de contact, care să asigure schimbul
permanent de informaţii cu Ministerul Energiei. Persoana de contact poate să fie aceeaşi persoană cu
managerul de proiect / responsabilul de proiect.

În vederea implementării proiectelor beneficiarul trebuie să facă dovada existenţei unităţii de


implementare a proiectului (UIP)/ Echipei de management de proiect. Pozițiile din cadrul UIP/ Echipei
de management de proiect nu pot fi vacante la depunerea proiectului.

Managementul de proiect poate fi realizat cu personal propriu sau mixt (personal propriu şi
externalizare). Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului se va constitui
în UIP/Echipa de management de proiect, prin decizie a managerului solicitantului.

Unitatea de implementare a proiectului va fi, prin urmare:


 Constituită din personalul propriu numit în componenţa UIP-ului/Echipei de management de
proiect, ce trebui să îndeplinească funcţiile necesare implementării proiectului (management de
proiect, financiar, achiziţii, tehnic); aceste poziții trebuie ocupate la contractare.
 Sprijinită, după caz, prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care
sunt realizate activităţile aferente expertizei tehnice a proiectului.

Activitatea de management a proiectului include şi expertiza tehnică necesară unei implementări la un


nivel de calitate adecvat.

Pentru stabilirea capacității de management și tehnice a proiectului, se vor analiza: responsabilităţile


persoanelor sunt bine definite şi corelate cu fişele de post ale acestora; relaţiile de muncă în cadrul UIP/
Echipei de management de proiect sunt prezentate şi detaliate; nivelul de experienţă în managementul
de proiect al personalului UIP/ Echipei de management de proiect este adecvat (studii de specialitate/
participarea la proiecte de investiţii similare); experienţă/calificare tehnică în domeniul energiei (studii
de specialitate/ participarea la proiecte de investiţii similare).

3.1.13. Elaborarea bugetului şi categoriile de cheltuieli

Bugetul proiectului va fi defalcat pe ani şi pe activităţi, conform formatului din Cererea de finanţare și
se va încarca inclusiv in format excel.

Page 41 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Pentru stabilirea costului contrafactual al investiției se vor prezenta două oferte/ prețuri aferente unor
cataloage.

În defalcarea bugetului pe ani se va ţine cont de eventualele proceduri de achiziţie şi de durata acestora.
Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendar al cererilor de transfer ce vor fi anexe la
contractul de finanţare.
 In calcularea cheltuielilor eligibile se vor aplica aspectele menționate la secțiunea 1.7. Valoarea
maximă a finanțării publice, rata de cofinanţare.

Atenţie !
Depunerea cererii de finanţare nu reprezintă un angajament privind finanţarea din bugetul PNRR,
toate riscurile generate de neaprobarea finanţării vor fi exclusiv în sarcina solicitantului.

3.1.14 Contribuția proiectului la tranziția verde


Solicitantul va completa in cererea de finantare contribuția proiectului la tranziția verde, în conformitate
cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 241/2021 (a se vedea Secțiunea 28 din cerere).

Capitolul 4. Procesul de evaluare și selecție

4.1 Descriere generală

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se va desfășura la nivelul structurii de specialitate din


cadrul Ministerului Energiei. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de finanțare
între Ministerul Energiei și beneficiarului proiectului.

Etapele parcurse de la depunerea cererii de finanțare până la semnarea contractului de finanțare sunt:
- verificarea administrativă și a eligibilității;
- evaluarea tehnico-economică;
- etapa precontractuală (depunerea documentelor aferente contractării, ulterior notificării de
aprobare a proiectului);
- semnarea contractului de finanțare.

4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare

În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:


 Respectarea formatului standard al cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii;
 Modalitatea de completare a cererii de finanţare;

Page 42 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

 Data limită de transmitere a cererii de finanţare.

Pentru verificarea conformităţii administrative şi de eligibilitate a cererii de finanţare se utilizează un


sistem de evaluare de tip DA/NU.

În cazul în care informaţiile oferite sunt neclare sau incomplete, cererea de finanţare va fi respinsă. În
cazul proiectelor care nu sunt considerate admisibile, solicitanţii sunt informaţi în scris asupra
motivelor respingerii.

Verificarea eligibilităţii se realizează numai pentru Cererile de finanţare conforme din punct de vedere
administrativ, urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate definite în acest ghid. Dacă proiectul
nu îndeplineşte toate criteriile stabilite este respins.

Atenţie!
Având în vedere că depunerea cererii de finanţare se face electronic, procesul de clarificări se va
desfăşura astfel:
 Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
 Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a
admisibilităţii şi eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv
evaluarea tehnică şi financiară a proiectului, numai dacă proiectul nu este exclus, în conformitate
cu prevederile din prezentul Ghid.

La finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii, solicitantul va fi informat în scris


privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate.

4.1.2 Evaluarea tehnico-economica a cererilor de finanţare

Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:


 Criteriul 1-Relevanţa şi oportunitatea proiectului – maxim 40 puncte
 Criteriul 2- Maturitatea şi calitatea pregătirii proiectului – maxim 40 puncte
 Criteriul 3- Sustenabilitatea proiectului – maxim 20 puncte

Fiecare criteriu este împărţit în subcriterii punctate corespunzător. Punctajul pe fiecare criteriu în parte
se calculează prin însumarea punctajelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total
acordat proiectului reprezintă suma punctajelor acordate celor 3 criterii, respectiv între 0 – 100.

Punctajul minim pentru fiecare criteriu este după cum urmează:


 Relevanţa și oportunitatea proiectului - 20 puncte
 Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 28 puncte
 Sustenabilitatea proiectului – 12 puncte
Page 43 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Obţinerea punctajului minim pentru fiecare criteriu nu asigură promovarea spre finanţare. Pragul de
calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanțării nerambursabile este
minim 70 de puncte, cu obținerea peste minim la fiecare criteriu în parte.

Astfel, dacă proiectul obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu, respectiv un total de maxim 60
de puncte, acesta va fi propus pentru respingere, iar solicitantul va fi informat.

Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuţiei proiectului la îndeplinirea obiectivelor PNRR


– componenta energie, măsura de investiții 3, la implementarea legislaţiei relevante cu privire la
eficienţa energetică în România. Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă şi
fezabilă cu privire la operaţiunile propuse, termenele de realizare, eficienţa investiţiilor. Se va evalua
coerenţa între problemele identificate, obiectivele proiectului, activităţile propuse şi rezultatele
estimate. Toate activităţile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise şi cuantificate. Se va evalua
dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităţilor
trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcat pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent
şi coerent.
Evaluarea se va face conform Grilei de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare din Anexa 2 la
prezentul ghid.

Atenţie!
Având în vedere că depunerea cererii de finanţare se face electronic, procesul de clarificări se va
desfăşura astfel:
 Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
 Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

Rezultatul evaluării se concretizează în 2 liste de proiecte, care vor fi actualizate permanent pe pagina
de internet a Ministerului Energiei, în funcţie de ritmul de depunere a proiectelor:
 proiecte propuse pentru finanţare;
 proiecte propuse pentru respingere.

Notificarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării proiectelor depuse se va face în scris de către
Ministerului Energiei, într-un termen estimat de 3 luni de la data depunerii proiectelor.

Selecţia proiectelor se va face în limita fondurilor disponibile pentru această cerere de proiecte, cu
condiţia obţinerii punctajului minim în etapa de evaluare tehnică şi financiară, în ordinea cronologică
în care au fost depuse cererile de finanţare.
Notă;
În cazul în care în etapa de contractare solicitantul nu transmite în termenul solicitat documentele
suport, cererea va fi respinsă și va fi înlocuită cu cererea imediat următoare în ordinea depunerii.

Page 44 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanţării se va întocmi o notă de aprobare a finanţării. Pentru
fiecare proiect respins, solicitantul va fi înştiinţat în scris asupra motivelor respingerii.
4.1.3 Reguli specifice de selecţie
Pentru proiectele care includ componentă investițională pentru instalații de decarbonare, cum ar fi
captarea și stocarea dioxidului de carbon (CCS) sau captarea și utilizarea carbonului (CCU) se vor
acorda suplimentar 4 puncte în cadrul criteriului de relevanţă.

4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor

În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv
în etapa de contractare, aceştia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestaţiile se depun în
termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului la sediul Ministerului Energiei. Soluţionarea
contestaţiilor se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

Pentru a putea fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe:


 Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului; adresa; funcţia, numele şi prenumele
reprezentantului legal;
 Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanţare şi titlul
proiectului;
 Obiectul contestaţiei (ce se solicită prin formularea contestaţiei);
 Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);
 Mijloace de probă (acolo unde există);
 Contestaţiile trebuie să fie însoţite de o copie a adresei de comunicare de către Ministerul Energiei
a rezultatului procesului de evaluare şi selecţie;
 Semnătura electronica a reprezentantului legal;
 Data formulării contestaţiei;

Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării


lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea
termenului de 30 de zile, contestatarul va fi anunţat, în scris, asupra termenului de soluţionare. Decizia
comisiei constituită pentru soluţionarea contestaţiilor poate fi de admitere sau de respingere şi are
caracter definitiv la nivelul Ministerului Energiei. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei
comisiei.

CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR


Contractul de finanţare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru
beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile
corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor.

Page 45 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Atenție!
Semnarea contractelor de finanțare este condiționată de îndeplinirea condiției suspensive
constând în emiterea deciziei de aprobare a schemei de ajutor notificabile de către Comisia
Europeană.

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul minim,
Ministerul Energiei redactează nota de aprobare a proiectului şi contractul de finanţare şi transmite
solicitantului contractul de finanțare, în vederea semnării de către reprezentantul legal.

Solicitantul va încărca în sistemul informatic documentele solicitate în funcţie de disponibilitatea


sistemului electronic. Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape şi se va transmite solicitantului
o Notificare de respingere, prin intermediul aplicatiei electronice în cazul în care (lista nu este
exhaustivă):
 documentaţia solicitată nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă în raport cu
cerinţele Ghidului (respectiv) sau nu se mai află în perioada de valabilitate;
 se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către Ministerul Energiei
şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor două exemplare de contract semnate
şi ştampilate.

În cazul proiectelor respinse, Ministerul Energiei va comunica solicitantului motivele respingerii cererii
de finanţare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în vigoare
la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.

Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată
procedura de încheiere a Contractului de finanţare. Solicitantului îi va fi transmis contractul de finanţare
prin intermediul aplicatiei electronice în vederea semnării de către acesta.

Contactul de finanţare va fi semnat de către reprezentanţii Ministerului Energiei şi reprezentantul legal


al solicitantului, contractul de finanţare intrând în vigoare la data semnării ultimei părţi semnatare.

Solicitantul are obligaţia de a semna electronic contractul de finanțare şi de a-l returna în termenul
solicitat de Ministerul Energiei (5 zile de la data primirii documentului) însoţit, eventual, de orice alt
document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a
contractul de finanţare şi returnare la Ministerul Energiei, ministerul îşi rezervă dreptul de a respinge
finanţarea contractul de finanţare.

După semnarea de către solicitant, contractul de finanţare va fi semnat de către reprezentantul legal al
Ministerului Energiei. Data încheierii contractul de finanţare este data ultimei semnături.
Odata cu semnarea contractului de finantare, beneficiarul va depune Declaratia de beneficiar real al
persoanei juridice(solicitantul de finantare), document eliberat de ONRC si sa completeze
sectiuneadedicata beneficiarului real al destinatarului final (solicitantul de finantare) din aplicatia IT;
Page 46 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

Beneficiarul se angajează să furnizeze datele privind beneficiarul real, în cazul


contractorilor/subcontractorilor – conform art. 22 alin. 2 lit. d din Regulamentul (UE) 2021/241;

Totodată, beneficiarul se angajează să includă condițiile legate de DNSH în cadrul documentațiilor de


atribuire a achizițiilor aferente proiectelor finanțate și să respecte acest principiu pe perioada de
implementare/operare.

Beneficiarul are obligația de a menține investiția pe perioada valabilității contractului de finanțare și de


a păstra documentele aferente proiectelor pe perioada prevăzută de art. 132 din Regulamentul financiar,
respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării
ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau
egală cu 60.000 de Euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz,
oricare este mai lungă.
Beneficiarul este obligat să transmită Ministerului Energiei raportări privind progresul tehnic al
investiţiilor, date privind indicatorii, precum și orice alte informații suplimentare legate de contractul
de finanțare încheiat, astfel încât acesta să poată realiza în termen util raportările către MIPE și celelalte
autorități implicate, conform prevederilor legale aplicabile PNRR.
Termenele de transmitere a acestor raportări vor fi prevăzute în contractul de finanţare.
Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la
data ultimului ajutor plătit în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă
specifică a ajutorului de care au beneficiat conform prezentei scheme.
Beneficiarul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea
perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin finanţarea din
fonduri europene, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a PNRR.

Procedura de contractare poate diferi de cea descrisă în Ghidul Specific, în corelare cu funcționalitățile
sistemului informatic. Prin urmare, va fi comunicată ulterior beneficiarilor.

Fiecare contract poate avea clauze suplimentare specifice sau poate fi actualizat cu ultimele modificări
identificate a fi necesare de către Ministerul Energiei. Versiunea finală a contractului de finanțare (în
special clauzele specifice și anexele) vor fi comunicate ulterior beneficiarilor.

Atenţie!
Contractele de finanţare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul
negocierilor dintre părţi.

Page 47 of 49
Finanțat de Uniunea Europeană Ministerul Energiei
NextGenerationEU

ANEXE

Anexa 1. Cererea de finanțare


Anexa 1a. Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor compatibile cu
piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat
Anexa 2.1 Grila de verificare a conformității administrative a cererilor de finanțare
Anexa 2.2 Grila tehnico-economică a cererilor de finanțare
Anexa 3. Modele de declarații și formulare anexe la cererea de finanțare (de eligibilitate,
angajament, conformitatea cu regulile de ajutor de stat, conflict de interese, declaraţie privind tipul
întreprinderii, declaraţie privind privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor, declarație privind
evitarea dublei finanțări)
Anexa 4. Categorii de cheltuieli orientative pentru proiectele finanțate în cadrul măsurii de
investiții 3 din cadrul PNRR
Anexa 5. Lista domeniilor de activitate eligibile/Coduri CAEN
Anexa 6. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 7. Model declarație privind respectarea principiului DNSH, inclusiv Anexa nr. 7.1
Autoevaluarea

Page 48 of 49
PNRR Anexa 1 Ghidul Solicitantului măsura de investiții I.3

2014 – 2020.

Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:


a) Prezentarea contextului;
b) Definirea obiectivelor;
c) Identificarea proiectului;
d) Rezultatele studiilor de fezabilitate, însoțite de o analiză a cererii și a opțiunilor;
e) Analiza financiară;
f) Analiza economică;
g) Evaluarea riscurilor.

Manualul CE privind ACB (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic


appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020)
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf)

19. Evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației


din domeniu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) stabilesc dacă
proiectele sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei 2011/92/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice și private asupra mediului. Acestea determină şi necesitatea demarării procedurii
de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care aportul privind
impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în
emiterea deciziei de mediu de către autorităţile responsabile.

A se vedea secțiunea EIM din Ghidul Specific.


20. Respectarea principiului DNSH

Se va descrie modul în care va fi respectat principiul DNSH („Do not significant harm”/,,a nu prejudicia
în mod semnificativ”) pe toată perioada de implementare a proiectului, precum și pe durata întregului
ciclu de viață al investiției, în raport de cele șase obiective de mediu, respectiv:
 atenuarea schimbărilor climatice
 adaptarea la schimbările climatice
 utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
 tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea
acestora
 prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei sau solului
 protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor,

Descrierea va avea în vedere analiza DNSH anexată la componenta C.6 Energie din PNRR
(https://mfe.gov.ro/pnrr/) la măsura de investiții I.3 și Orientările tehnice privind aplicarea
principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), ce pot fi accesate la adresa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN, inclusiv documentele-suport,
studiul de fezabilitate, avize (ex: actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru
protecţia mediului, certificatul de urbanism, avizul de gospodărire ape, studii pedologice, etc),
studiul EIM, Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000, etc.

A se vedea secțiunea EIM și respectarea principiului DNSH din Ghidul Specific.


Informațiile se vor corela cu Declarația privind respectarea principiului DNSH (Anexa nr. 7 la Ghid)
și cu autoevaluarea privind respectarea acestui principiu (Anexa nr. 7.1 la ghid).

10
PNRR Anexa 1 Ghidul Solicitantului măsura de investiții I.3

European și a Consiliului

Nume beneficiar real (obligatoriu)

Prenume beneficiar real (obligatoriu)

Data nasterii beneficiar real (obligatoriu)

Datele privind beneficiarul real vor fi menționate în Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice
(solicitantului de finanțare), document eliberat de ONRC și care va fi depus la semnarea contractului de finanțare,
ținând cont de cerințele din Regulamentul (UE) nr. 2021/241.

3. Complementaritatea finanțării anterioare

Se va demonstra, dupa caz, complementaritatea proiectului propus de către solicitant cu alte proiecte.

4. Responsabil de proiect

Nume Prenume Funcție


Se completează cu numele și prenumele managerului de proiect manager de proiect

Telefon Fax Email

5. Persoana de contact

Nume Prenume Funcție

Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să Se completează cu denumirea


menţină contactul cu mMinisterul Energiei în procesul de evaluare funcției pe care o deține
şi selecţie a Cererii de finanţare. persoana de contact desemnată,
Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau în cadrul proiectului.
Managerul de Proiect

Telefon Fax Email

6. Capacitate solicitant

Sursa de cofinanțare

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

5
PNRR Anexa 1 Ghidul Solicitantului măsura de investiții I.3

Nr. crt. Detalii rezultat


Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat

10. Context

Proiectele vor prezenta:

- Problemele identificate care au generat promovarea proiectului, în relație cu obiectivele


propuse, aspectele care vor fi abordate;

11. Justificare

- Investițiile propuse prin care se justifică contribuția la indicatorii obligatorii la nivel de


proiect ;
- Modul în care proiectul va influența dezvoltarea socio-economică a zonei acoperite de
proiect.

12. Ajutor de stat


A se vedea argumentele prezentate în Capitolul Ajutor de Stat din Ghidul Sspecific

13. Sustenabilitate

Descriere/valorificarea rezultatelor:
Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate
prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după
finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp). Alte aspecte relevante

Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru
implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate si eventual
încheiate

Oferiți detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului.
Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul

Transferabilitatea rezultatelor
Se va descrie modalitatea prin care experienţa acumulată prin implementarea proiectului va fi ulterior
integrată, de exemplu în strategii naționale de dezvoltare/organizare. Se vor menționa
factorii/organismele prin care se va realiza transferul rezultatelor proiectului.

14. Relevanță

Referitoare la proiect

Se va completa cu informații despre relevanța proiectului

În cadrul acestei secţiuni se vor completa informaţii legate de relevanţa proiectului în raport cu strategiile
relevante pentru sectorul energetic, cum ar fi:

7
PNRR Anexa 1 Ghidul Solicitantului măsura de investiții I.3

- Contribuţia la Planul Naţional Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-


2030;
- Corelările cu legislaţia naţională în domeniu şi Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de
abrogare a Directivei 2003/54/CE;
- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor
2004/8/CE şi 2006/32/CE.

15. Principii orizontale

Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanţare din fondurile
UE. Cerinţele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea
tuturor condiţiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în Pilonul european al drepturilor
sociale (disponibil la https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles).

ȘANSE EGALE

Egalitatea de gen
Respectarea principiului egalităţii de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare
și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul
inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor
și bărbaților în societate.
Se vor prezenta. după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale
în domeniul egalității de gen.
Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de şanse şi de
tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.

Nediscriminare
Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul se va asigura că nu există condiții
discriminatorii în modalitatea de implementare a proiectului.
Prin discriminare se înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată,
precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii
publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, Art. 2.1).

Accesibilitate persoane cu dizabilități


Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2021-2030- Reînnoirea
angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități
de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și
sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii“.
Se completează cu o prezentare a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității
va fi respectat.

DEZVOLTARE DURABILĂ

Poluatorul plătește
Se va prezenta modul în care proiecul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive și
poluatorul plătește

8
PNRR Anexa 1 Ghidul Solicitantului măsura de investiții I.3

Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice


Se va prezenta modul în care soluția tehnică propusă a luat în considerare adaptarea la schimbările
climatice, atenuarea efectelor acestora și reziliența în fața dezastrelor

Reziliența la dezastre

SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE
Schimbări demografice

16. Descrierea investiției și Studiul de fezabilitate

Se va urmări ca:
- investițiile propuse să fie clar descrise, justificate pe baza unor analize de opțiuni, fezabile din punct
de vedere instituțional, tehnic, de mediu și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului
- analiza cererii să fie realizată pe baza unor estimări viabile și în concordanță cu principalele tendințe
demografice și evoluții în sectorul respectiv, care justifică necesitatea proiectului și capacitatea globală
a dotărilor proiectului. cea mai bună opțiune selectată pentru implementare, inclusiv justificarea opțiunii
alese, se bazează pe o analiză de opțiuni unde au fost analizate principalele alternative.
- caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și capacitatea beneficiarului final de a asigura
sustenabilitatea acesteia sau, în cazul unei capacități insuficiente a beneficiarului final, prevederea unor
dispoziții suficiente pentru a aduce capacitatea la nivelul necesar.
- proiectul să fie fezabil și să poată fi implementat în perioada planificată pentru proiect sau cel târziu
până la sfârșitul perioadei de eligibilitate 30.06.2026

Informațiile care nu pot fi introduse în câmpul disponibil vor fi anexate cererii de finanțare.

17. Analiza Instituțională

Scopul elaborării analizei instituţionale este de a asigura existenţa unui cadru instituţional solid pentru o
implementare adecvată a proiectelor şi o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri.

Analiza Instituţională trebuie să furnizeze date privind:


 Toate acordurile relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a
facilităților care au fost planificate;
 Analiza situaţiei actuale, constând din, dar fără a se limita la, structura instituţională a serviciului de
alimentare cu gaze naturale a populației, analiza competenţelor manageriale şi operaţionale,
descrierea formei de proprietate asupra activelor şi a condiţiilor în care acestea sunt exploatate, dacă
este cazul, a stării serviciilor de distribuție gaze naturale, acolo unde este cazul, conceptelor de
operare şi întreţinere, aranjamentelor şi obligaţiilor contractuale, a mecanismelor de stabilire a
tarifelor, analiza financiară a situaţiilor contabile, evaluarea capacităţii resurselor umane;

18. Analiza Cost Beneficiu

Analiza Cost Beneficiu (ACB) trebuie să fie elaborată prin raportare la cerinţele Ghidului privind Analiza
Cost Beneficiu a proiectelor de investiții întocmit de Comisiea Europeană pentru perioada de programare
9
PNRR Anexa 1 Ghidul Solicitantului măsura de investiții I.3

Anexe la Cererea de Finanțare


Conformitatea cu regulile de acordare a ajutoarelor de stat- (model - Anexa 1.a)
Declarația de Eligibilitate (model - Anexa 3.a)
Declarația de Angajament (model - Anexa 3.b)
Declarație privind conformitatea cu ajutorul de stat (model - Anexa 3.c)
Declarație privind conflictul de interese (model - Anexa 3.d)
Declarație privind tipul întreprinderii (model – Anexa 3.e)
Declarație privind evitarea dublei finanțări (model – Anexa 3.f )
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model - Anexa 6)
Declarație privind respectarea principiului DNSH (model – Anexa 7 și Anexa 7.1 Autoevaluarea)

Alte anexe solicitate prin Ghidul Specific

Planul de informare si publicitate

15
PNRR Anexa 1a Ghidul Solicitantului_Masura de investitii I.3

Anexa 1a. Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor de stat


compatibile cu piața internă în aplicarea prevederilor tratatului

1. Domeniul de aplicare

Solicitantul va completa cu informaţii referitoare la următoarele condiţii conform prevederilor


cadrului legal în materia acordării ajutoarelor de stat:

De asemenea, se va avea în vedere dacă întreprinderea se află în una din situaţiile care atrag
neeligibilitatea pentru finanţare. Prin urmare, solicitantul va declara la cererea de finanţare dacă:

- face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin
care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.

- este întreprindere aflată în dificultate

Informaţiile se vor corela cu Declaraţia de eligibilitate a solicitantului - Anexa 3 la Cererea de


finanţare, Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat - Anexa 3 la Cererea de
finanțare, Declaraţia de angajament - Anexa 3 la Cererea de finanţare.

2. Demararea lucrărilor

Prin“demararea lucrărilor” se intelege primul angajament ferm (de exemplu, de a comanda


echipamente sau de a începe construcția) care face o investiție ireversibilă. Cumpărarea de
terenuri și lucrări pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și efectuarea studiilor
preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de
întreprinderi, „demararea lucrărilor”, înseamnă data de achiziționare a activelor direct legate de
unitatea preluată.

Conform Ghidului solicitantului aferent Măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR, secţiunea 1.8
Ajutor de stat momentul demarării lucrărilor este data depunerii cererii de finanțare.
Se va demonstra că proiectul propus spre finanţare nu şi-a început activitățile înainte de
declararea eligibilităţii proiectului de către Ministerul Energiei (data primirii notificării de
îndeplinire a eligibilităţii proiectului de către beneficiar), cu excepția achiziției de terenuri și
lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și realizarea studiilor de fezabilitate, care
nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.

Se va avea în vedere corelarea cu informațiile prevăzute în Secţiunea Activităţi previzionate,


din Cererea de finanţare şi Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat
(Anexa 3c la Cererea de finanţare)
PNRR Anexa 1a Ghidul Solicitantului_Masura de investitii I.3

3. Efectul stimulativ

“Efectul stimulativ" are loc atunci când ajutorul îl determină pe beneficiar să-și schimbe
comportamentul, să se angajeze într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate
economică mai ecologică, pe care nu le-ar desfășura fără ajutor sau le-ar desfășura într-o manieră
restrânsă sau diferită.
Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:
(a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;
(b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;
(c) locul de desfășurare a proiectului;
(d) lista costurilor proiectului;
(e) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanție, avans rambursabil, injecție de capital sau
altele) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.
Conform Ghidului solicitantului aferent Măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR, Solicitantul
justifică efectul stimulativ al ajutorului solicitat şi va completa cu elementele precizate mai sus
la punctele a)-e)
De asemenea, conform Ghidului solicitantului, subcapitol 1.8 Ajutorul de stat solicitanţii de
ajutor de stat în cadrul Măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR vor explica ce s-ar întâmpla în
absența ajutorului, și anume o situație care este descrisă ca fiind scenariul contrafactual.

Se va corela cu Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat din Anexa 3c.la
Cererea de finanţare

Cumulul

Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul acordat nu se poate cumula cu
niciun alt ajutor de stat investițional acordat, inclusiv de minimis.
Se va preciza dacă pentru aceeeaşi investiție solicitantul a mai obţinut ajutor de stat/este in curs
de obţinere ajutor de stat/minimis.

Răspunsul se va corela cu Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat, din


Anexa 3c.la Cererea de finanţare

Ajutoarele pentru investiții se acordă numai pentru capacitățile nou instalate sau modenizate
Se va face dovada îndeplinirii acestei condiţii prin descrierea situației existente si a proiectului.
Se va corela cu secțiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanțare și cu studiul de
fezabilitate.

Noua unitate de cogenerare trebuie să asigure economii globale de energie primară în


comparație cu producerea separată de energie termică și de energie electrică, astfel cum se
prevede în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie
2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și
de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE.). Îmbunătățirea unei unități de
PNRR Anexa 1a Ghidul Solicitantului_Masura de investitii I.3

cogenerare existente sau conversia unei unități existente de generare de energie electrică într-
o unitate de cogenerare are drept rezultat economii de energie primară în comparație cu
situația inițială.
Se va face dovada că proiectul propus spre finanțare are ca scop asigurarea de economii gloale
de energie primară în comparație cu producerea separată de energie.
Se va corela cu secțiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanțare și cu studiul de
fezabilitate.

(1) Costurile eligibile sunt:


a) costurile de investiţii pentru instalaţii noi de cogenerare de înaltă eficienţă;
b) costurile de investiţii pentru modernizarea instalatiilor în vederea obţinerii unei eficienţe
sporite în cazul în care o instalaţie existentă atinge deja pragul de înaltă eficienţă.

(2) Costul eligibil este costul net suplimentar care trebuie determinat comparând profitabilitatea
scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. Costul suplimentar net tipic se determină
ca diferența dintre valoarea actualizată netă (VAN) pentru scenariul factual și pentru scenariul
contrafactual pe durata de viață a proiectului in conformitate cu prevederile COMUNICAREA
COMISIEI - Orientări privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și
energie pentru 2022

(3) Costurile eligibile sunt stabilite prin raportare la veniturile și costurile economice (inclusiv
costurile de investiție și de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor și cele
aferente proiectului din scenariul contrafactual pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în
mod credibil în absența ajutorului, pentru cele 3 scenarii de referință:
- instalație nouă de cogenerare de înaltă eficiență,
- modernizarea unei instalații de cogenerare pentru a funcționa în cogenerare de înaltă
eficiență,
- modernizare unei instalații de producere energie electrică pentru a funcționa în
cogenerare de înaltă eficiență,
Se va justifica îndeplinirea uneia dintre condiţiile precizate mai sus şi detaliate în Ghidul
solicitantului la secțiunea 1.7. Valoarea minimă şi maximă a finantarii publice, rata de
cofinanţare. Solicitanții de ajutor de stat vor descrie investiția (din scenariul contrafactual),
care ar putea fi realizată în mod credibil în condițiile specifice întreprinderii respective, în lipsa
ajutorului solicitat prin Măsura de investiții 3 din cadrul PNRR, justificată tehnico-economic.
Costurile de investiții din scenariul contrafactual vor fi stabilite pe baza a cel puțin 3 oferte de
preț/cataloage.

Se va corela cu Secțiunea Buget-Activități și cheltuieli, Studiul de fezabilitate din Cererea de


finanţare.
PNRR Anexa 1a Ghidul Solicitantului_Masura de investitii I.3

Pentru probarea elementelor de mai sus, se pot prezenta şi ataşa, în plus, şi alte informaţii/
documente faţă de cele solicitate, acolo unde este cazul.

Data: Semnăturǎ reprezentant legal al solicitantului:


PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Anexa 2 Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare

Sistem de notare: DA, NU, NA (nu este cazul)

Criteriu Sistem Observ


notare ații
Grilă de verificare a conformității administrative
Conformarea formală cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul specific:

a) Cererea de finanțare a fost încărcată în platforma electronică și are toate secțiunile


completate?
b) Cererea de finanţare include toate anexele obligatorii, în formatul solicitat prin ghidul
specific?
c) Declarația de eligibilitate a fost încărcată în platforma electronică și este completată conform
modelului din Anexa 3a la Ghidului specific, datată, semnată şi cu numele complet al
persoanei semnatare?
d) Declarația de angajament a fost încărcată în platforma electronică și este completată conform
modelului din Anexa 3b la Ghidului specific, datată, semnată şi cu numele complet al
persoanei semnatare?
e) Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat a fost încărcată în platforma electronică
și este completată conform modelului din Anexa 3c la Ghidului solicitantului, datată, semnată
şi cu numele complet al persoanei semnatare?
f) Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor a fost încărcată în platforma
electronică și este completată conform modelului din Anexa 3e la Ghidului specific, datată,
semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare?
g) Declarațiile privind conflictul de interese au fost încărcate în platforma electronică și sunt
completate conform modelului din Anexa 3d la Ghidului specific, datate, semnate şi cu
numele complet al persoanelor semnatare?
h) Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM si mari a fost încărcată în
platforma electronică și este completată conform modelului din Anexa 3f la Ghidul specific,
este datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare?
i) Declarația cu privire la evitarea dublei finanțări conform modelului din Anexa 3g a fost
încărcată în platforma electronică și completată, datată şi semnată şi cu numele complet al
persoanei semnatare?
j) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fost încărcată
în platforma electronică și completată, datată şi semnată şi cu numele complet al persoanei
semnatare?
k) Documentele care atestă constituirea legală a solicitantului, respectiv actul constitutiv/actul
normativ de înfiintare/alte documente de înfiițare relevante au fost încărcate în platforma
electronică?
l) Declarația de angajament și cererea de finanțare cuprind informații referitoare la colectarea
și furnizarea datelor privind beneficiarul real?
m) Actul de împuternicire(dacă e cazul) este încărcat în platforma electronică?

1
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Criteriu Sistem Observ


notare ații
n) Certificatul constatator de la Registrul Comertului valabil a fost încărcat în platforma
electronică?
o) Contract de delegare a furnizării serviciului cu un operator, dacă este cazul (în situația în care
la nivelul UAT nu există serviciu propriu) a fost încărcat în platforma electronică?
p) Hotărâre judecătorească de validare primar/Hotărâre de validare a Consiliului
Local/Judeţean/Hotărâre a Consiliului judeţean de alegere a Preşedintelui Consiliului
judeţean (pentru solicitanţi Unităţi administrativ teritoriale), a fost încărcată în platforma
electronică?
q) Bugetul aprobat sau documentele care dovedesc realizarea demersurilor intreprinse pentru
includerea în bugetul instituției publice care cofinanțează proiectul, după caz, a fost încărcat
în platforma electronică?
r) Hotărârea consiliului local/ judeţean privind asigurarea cofinanțării proiectului, asigurarea
fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor
altele decât cele eligibile, după caz, a fost încărcat în platforma electronică?
s) Documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA /
Asociatului Unic al societăţii/ privind asigurarea cofinanţării proiectului şi acoperirea
contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, au fost încărcate în platforma
electronică?
t) Bilanţul contabil depus şi înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii
financiare, inclusiv contul de profit şi pierdere şi datele informative (auditat/semnat de
cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare) pentru ultimul exerciţiu
financiar încheiat anterior anului de depunere a Cererii de finanţare au fost incărcate în
platforma electronică?
u) Scrisoare de confort angajantă emisă de o instituție bancară privind asigurarea unui credit
pentru cofinanțarea proiectului și cheltuielile neeligibile ale proiectului (doar în cazul
solicitanţilor care nu pot îndeplinesc criteriul privind indicatorii de solvabilitate)
v) Decizia de înființare UIP /echipei de management al proiectului
w) Studiul de fezabilitate(inclusiv analiza cost-beneficiu), elaborat conform HG nr. 907/2016,
Hotărârea AGA/CA/asociatului unic sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin
lege/statutul solicitantului să aprobe SF, privind aprobarea SF a fost încărcat în platforma
electronică?
x) Este anexa privind Conformitatea cu regulile de acordare a ajutoarelor de stat compatibile cu
prevederile tratatului datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare, încărcată
în platforma electronică?
y) Este harta indicând zona proiectului încărcată în platforma electronică?
z) Planul de informare și publicitate este încărcat în platforma electronică?

 DA  NU
Comentarii:

Eligibilitate
A. Eligibilitatea solicitantului
Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul Specific pentru
Măsura de investiții I.3?

2
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Criteriu Sistem Observ


notare ații
Solicitantul/ îndeplineşte toate criteriile de natură instituţională, legală şi financiară conform
prevederilor din Ghidul specific:
a) Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit în conformitate cu legislaţia specifică
din statul membru a cărei naţionalitate o deţine.

Se probează prin:
 Actul constitutiv, Statutul, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului sau documente echivalente cu traducere autorizată (emis cu maximum 30 zile
înainte de depunerea cererii de finanțare), valabile la data depunerii documentelor
însoțitoare ale Cererii de finanțare, pentru solicitanți "societăți" (constituite conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau
conform legislației specifice dintr-un alt stat membru) implicate în sistem centralizat.
 Hotărâre judecătorească de validare primar/ Hotărâre de validare a Consiliului
Local/Județean/ Hotărâre a Consiliului județean de alegere a Președintelui Consiliului
județean, pentru solicitanți Unități administrativ teritoriale.
b) Solicitantul derulează activități economice eligibile din sectoare aferente secţiunii D - Producția
de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, definită conform codificării
CAEN Rev. 2. (Ordinul nr. 337 din 20 aprilie 2007 al preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică privind actualizarerea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare

Se probează prin:
 Pentru alții decât UAT, se probează prin Certificatul constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului valabil la data depunerii cererii de finanțare sau documente
echivalente cu traducere autorizat,(emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea cererii de
finanțare);
i. Se va lua în considerare codul CAEN al activităţii pentru care solicitantul
intenţionează să acceseze fonduri în cadrul PNRR (nu este obligatoriu ca acesta să
fie codul activităţii principale a societăţii).
ii. Toate întreprinderile trebuie să aibă înscrisă în Statutul societăţii activitatea
privind producerea de energie electrică/termică (corespunzătoare Diviziunii
35:„Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă şi aer
condiționat”din codurile CAEN); aceasta se va dovedi prin certificatul constatator
de la Registrul Comerţului.
 Pentru UAT care promovează proiectul pentru asigurarea furnizării energiei termice în
sistem centralizat către populație, se probează prin:
i. Declarația privind scopul producerii de energie termică ;
ii. Existența unui contract de delegare a furnizării serviciului cu un operator care
deține licență de operare valabilă (unde este cazul, conform declarației); în acest
caz se atașează contractul de delegare și licența de operare.

c) În cazul societăților, solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/


întreprindere mijlocie/ întreprindere mare.
Se probează prin:
- Solicitantul va completa model Anexa 3 la cererea de finanţare Declaraţia privind
încadrarea întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea într-o anumită
categorie);
d) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
1)este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor
administrativ-teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență, cu modificările şi completările
ulterioare, după caz;
2) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau
3
PNRR Anexa 1 Ghidul Solicitantului măsura de investiții I.3

Valoarea Contribuţia proprie: Valoarea totală a


Valoarea
totală a cheltuielii cu TVA
Cap/ Denumirea capitolelor si totală Valoarea
cheltuielii TVA
Subcap subcapitolelor de cheltuieli eligibilă a neeligibilă
(fără
cheltuielii* a cheltuielii
TVA)
0 1 2 3 4=2-3 5 6=2+5
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea
proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a
lucrărilor
3.8.1.2 pentru participarea
proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul
de Stat în Construcţii
3.8.2. Dirigenţie de şantier
Total capitol 3
4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii


4.2 Montaj utilaje, echipamente
tehnologice şi funcţionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care nu necesită montaj și
echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Total capitol 4
5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier
5.1.1. Lucrări de construcţii şi
instalaţii aferente organizării de
şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării
şantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul
creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile
aferente creditului băncii finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru
controlul calităţii lucrărilor de
construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru
controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru
autorizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare
5.3 Cheltuielile diverse şi neprevăzute
5.4 Cheltuieli pentru informare și
publicitate
Total capitol 5
6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi
teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total capitol 6
TOTAL GENERAL Lei
Euro ***

(*) Valoarea totală eligibilă a cheltuielii reprezintă costul eligibil ce rezultă în urma aplicării metodologiei
de calcul pentru costurile eligibile prezentată la Cap. 1.7 – Valoarea maximă a finanțării din fonduri europene
din ghid;

13
PNRR Anexa 1 Ghidul Solicitantului măsura de investiții I.3

(***) Cursul mediu de schimb de 4,9195 lei/euro11

Notă: La completarea tabelului se va ține cont de prevederile Cap. 2.3 – Eligibilitatea cheltuielilor din ghid.

Beneficiarul va putea efectua modificări prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile,
dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi fără a se modifica valoarea ajutorului de stat
solicitat.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI


Detalierea surselor de finanţare ale investiţiei se va prezenta conform tabelului:
-[LEI]-
Nr. Crt. Surse de finanţare Valoare

I Valoarea totală a investiţiei (I=II+III)


din care TVA
II Valoarea neeligibilă a investiţiei
din care surse proprii
din care credit
III Valoarea eligibilă a investiţiei

27. Buget – Plan anual de cheltuieli

2022 2023 2024 2025 2026

28. Buget – Contribuția proiectului la tranziția verde

Categorie domeniu de interventie Buget % din totalul bugetului


(*)
034- High efficiency co- 40
generation, district heating and
cooling
(*) Se calculează prin aplicarea procentului aferent contribuției proiectului la tranziția verde (40%) la valoarea ajutorului de stat
solicitat.

1
Cursul mediu de schimb de 4,9195 lei prevăzut în Acordul de tip operațional între Comisia Europeană și România semnat in data de 25 mai 2022
14
PNRR Anexa 1 Ghidul Solicitantului măsura de investiții I.3

Anexe la Cererea de Finanțare


Conformitatea cu regulile de acordare a ajutoarelor de stat- (model - Anexa 1.a)
Declarația de Eligibilitate (model - Anexa 3.a)
Declarația de Angajament (model - Anexa 3.b)
Declarație privind conformitatea cu ajutorul de stat (model - Anexa 3.c)
Declarație privind conflictul de interese (model - Anexa 3.d)
Declarație privind tipul întreprinderii (model – Anexa 3.e)
Declarație privind evitarea dublei finanțări (model – Anexa 3.f )
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model - Anexa 6)
Declarație privind respectarea principiului DNSH (model – Anexa 7 și Anexa 7.1 Autoevaluarea)

Alte anexe solicitate prin Ghidul Specific

Planul de informare si publicitate

15
PNRR Anexa 1a Ghidul Solicitantului_Masura de investitii I.3

Anexa 1a. Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor de stat


compatibile cu piața internă în aplicarea prevederilor tratatului

1. Domeniul de aplicare

Solicitantul va completa cu informaţii referitoare la următoarele condiţii conform prevederilor


cadrului legal în materia acordării ajutoarelor de stat:

De asemenea, se va avea în vedere dacă întreprinderea se află în una din situaţiile care atrag
neeligibilitatea pentru finanţare. Prin urmare, solicitantul va declara la cererea de finanţare dacă:

- face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin
care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.

- este întreprindere aflată în dificultate

Informaţiile se vor corela cu Declaraţia de eligibilitate a solicitantului - Anexa 3 la Cererea de


finanţare, Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat - Anexa 3 la Cererea de
finanțare, Declaraţia de angajament - Anexa 3 la Cererea de finanţare.

2. Demararea lucrărilor

Prin“demararea lucrărilor” se intelege primul angajament ferm (de exemplu, de a comanda


echipamente sau de a începe construcția) care face o investiție ireversibilă. Cumpărarea de
terenuri și lucrări pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și efectuarea studiilor
preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de
întreprinderi, „demararea lucrărilor”, înseamnă data de achiziționare a activelor direct legate de
unitatea preluată.

Conform Ghidului solicitantului aferent Măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR, secţiunea 1.8
Ajutor de stat momentul demarării lucrărilor este data depunerii cererii de finanțare.
Se va demonstra că proiectul propus spre finanţare nu şi-a început activitățile înainte de
declararea eligibilităţii proiectului de către Ministerul Energiei (data primirii notificării de
îndeplinire a eligibilităţii proiectului de către beneficiar), cu excepția achiziției de terenuri și
lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și realizarea studiilor de fezabilitate, care
nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.

Se va avea în vedere corelarea cu informațiile prevăzute în Secţiunea Activităţi previzionate,


din Cererea de finanţare şi Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat
(Anexa 3c la Cererea de finanţare)
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Criteriu Sistem Observ


notare ații
p) Se va demonstra dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie al imobilelor/
capacităților existente unde se realizează investiţia sau dovada ca au fost inițiate demersurile
pentru obținerea dreptului de proprietate/concesiune/ administrare/ superficie. (Exemplu:
precontract de vânzare – cumpărare), pe perioada implementării proiectului şi inclusiv pe o
perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului
şi are dreptul de a efectua lucrările prevăzute în proiect asupra terenului. Contractul de
concesiune/administrare/superficie trebuie să se afle în perioada de valabilitate.
Se probează prin:
 Actele admise de lege privind drepturile proprietate/concesiune/administrare/ superficie
asupra imobilelor, necesare pentru implementarea proiectului sau cele pentru iniţierea
demersului pentru obţinerea acestor drepturi, după caz.
 Declarația de eligibilitate a solicitantului (Anexa 3. la Cererea de finanţare).
În situația în care centrala de cogenerare și elementele componente ale ansamblului tehnic al
proiectului se situează pe un teren/într-un imobil care este grevat de ipotecă, solicitantul va depune,
la contractarea proiectului, o scrisoare din partea instituției creditoare (banca) conform căreia
aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și investiția finanțată din
PNRR pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare.

q) Se va demonstra respectarea principiului DNSH – se probează cu Declarația pe propria


răspundere (conform modelului din Anexa nr. 7 si fisa de autoevaluare anexa 7.1)

Se probează prin:
Declarația privind respectarea principiului DNSH, a fost încărcată în platforma
electronică și este completată, datată, semnată şi cu numele complet al persoanei
semnatare
r) Actul de reglementare privind protecția mediului/Dovada depunerii la autoritatea
competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția
mediului/ sunt încărcate în platforma electronică?

La momentul depunerii Cererii de finațare solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada
depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de
reglementare pentru protecția mediului, iar în etapa de contractare este obligatorie
depunerea actului de reglementare pentru protecția mediului precum și a celorlalte
documente corespunzătoare menționate în ghid.
În mod excepțional, se acceptă depunerea actului final de reglementare privind protecția
mediului în termen de 8 luni de la data semnării contractului de finanțare.
s) Declarația Natura 2000 este atașată? (dacă este cazul)
La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să facă cel putin dovada depunerii
la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar in etapa de
contractare este obligatorie Declaratia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000.
În mod excepțional, se acceptă depunerea Declaratia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura
2000 în termen de 8 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Proiectul este eligibil ?

 Da  Nu

Comentarii

8
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

9
PNRR Anexa 2.2 la Ghid_Măsura de investiții I. 3

Anexa 2.2 - Grila de evaluare tehnico-economică a ofertelor

EVALUAREA TEHNICO-ECONOMICĂ Maxim Minim


1. RELEVANŢA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 40 20
1.1. Contribuţia proiectului la obiectivele PNRR, măsura de investiții 3 28 16
1.1.1. Contribuția proiectului la obiectivele măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR, prin economiile 10 6
înregistrate în consumul de energie primară ca urmare a implementării proiectului:
- >20% = 10 puncte
- între 16% și 20% (inclusiv 20%) =8 puncte
- între 10% (inclusiv) și 15% (inclusiv 15%) =6 puncte
1.1.2. Proiectul propune realizarea unei instalaţii de cogenerare cu randamentul global brut în 10 6
condițiile ISO:
- mai mare de 90% = 10 puncte
- între 85% și 90% (inclusiv 90%) = 8 puncte
- între 80% și 85% (inclusiv 80%) = 6 puncte
1.1.3. Contribuția proiectului la reducerea emisiilor de CO2, în funcție de energia electrică produsă 8 4
- peste 1500 tone echivalent CO2/an 8 puncte
- (500 – 1500 tone) echivalent CO2/an 6 puncte
- <=500) tone echivalent CO2/an 4 puncte
1.2. Impactul proiectului asupra societății și mediului 8 4
- RIRE mai mare ca 14% = 8 puncte
- RIRE între 10% şi 14%, inclusiv = 7 puncte
- RIRE între 7 şi 10%, inclusiv = 6 puncte
- RIRE mai mică de 7% = 4 puncte
1.3. Proiectul include componente investiționale pentru instalații de decarbonare, cum ar fi 4 0
captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) sau captarea și utilizarea carbonului (CUC)
2. MATURITATEA ȘI CALITATEA PREGĂTIRII PROIECTULUI 40 28
2.1 Calitatea propunerii tehnice - Soluţia tehnică propusă în cadrul proiectului corespunde nivelului 12 10
actual de performanţă în domeniu şi este viabilă, sustenabilă şi adecvată obiectivelor proiectului
(punctajul pentru subcriterii se însumează)
2.1.1 Calitatea analizei opțiunilor, respectiv principalele alternative analizate și modul de justificare
alegerii celei mai bune opţiuni pentru implementare = maxim 4 puncte
2.1.2. Solicitantul a efectuat analiza riscului tehnologic estimat pentru noua configuraţie tehnologică,
după însuşirea concluziilor şi recomandărilor SF (punctajul se acordă în funcție de detaliile prezentate
în studiul de fezabilitate) = maxim 2 puncte
- au fost parcurse toate etapele analizei de risc, există documente şi nu sunt înregistrate reacţii
adverse.
- au fost parcurse parţial etapele analizei de risc, există documente şi nu sunt înregistrate
reacţii adverse
- nu există documente care să ateste parcurgerea parţialǎ a etapelor analizei de risc sau există
reacţii adverse
2.1.3. Procesul industrial care primeşte puterea mecanică sau electrică şi căldură de la instalaţia de
producere în cogenerare nu este forţat să îşi modifice parametrii de funcţionare ca urmare a integrării
instalaţiei de cogenerare = maxim 3 puncte
- nu se modifică parametrii procesului industrial în nici un regim de funcţionare al instalaţiei
de cogenerare = 3 puncte
- este posibil să apară ocazional modificări ale parametrilor procesului industrial, în regimuri
limită ale instalaţiei de cogenerare = 2 puncte
- este posibil să apară frecvent modificări ale parametrilor procesului industrial = 1 puncte
2.1.4. Descrierea soluției tehnice propuse pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență și
tehnologia de cogenerare sunt conform Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor
2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, = maxim 3
puncte
PNRR Anexa 1a Ghidul Solicitantului_Masura de investitii I.3

cogenerare existente sau conversia unei unități existente de generare de energie electrică într-
o unitate de cogenerare are drept rezultat economii de energie primară în comparație cu
situația inițială.
Se va face dovada că proiectul propus spre finanțare are ca scop asigurarea de economii gloale
de energie primară în comparație cu producerea separată de energie.
Se va corela cu secțiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanțare și cu studiul de
fezabilitate.

(1) Costurile eligibile sunt:


a) costurile de investiţii pentru instalaţii noi de cogenerare de înaltă eficienţă;
b) costurile de investiţii pentru modernizarea instalatiilor în vederea obţinerii unei eficienţe
sporite în cazul în care o instalaţie existentă atinge deja pragul de înaltă eficienţă.

(2) Costul eligibil este costul net suplimentar care trebuie determinat comparând profitabilitatea
scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. Costul suplimentar net tipic se determină
ca diferența dintre valoarea actualizată netă (VAN) pentru scenariul factual și pentru scenariul
contrafactual pe durata de viață a proiectului in conformitate cu prevederile COMUNICAREA
COMISIEI - Orientări privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și
energie pentru 2022

(3) Costurile eligibile sunt stabilite prin raportare la veniturile și costurile economice (inclusiv
costurile de investiție și de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor și cele
aferente proiectului din scenariul contrafactual pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în
mod credibil în absența ajutorului, pentru cele 3 scenarii de referință:
- instalație nouă de cogenerare de înaltă eficiență,
- modernizarea unei instalații de cogenerare pentru a funcționa în cogenerare de înaltă
eficiență,
- modernizare unei instalații de producere energie electrică pentru a funcționa în
cogenerare de înaltă eficiență,
Se va justifica îndeplinirea uneia dintre condiţiile precizate mai sus şi detaliate în Ghidul
solicitantului la secțiunea 1.7. Valoarea minimă şi maximă a finantarii publice, rata de
cofinanţare. Solicitanții de ajutor de stat vor descrie investiția (din scenariul contrafactual),
care ar putea fi realizată în mod credibil în condițiile specifice întreprinderii respective, în lipsa
ajutorului solicitat prin Măsura de investiții 3 din cadrul PNRR, justificată tehnico-economic.
Costurile de investiții din scenariul contrafactual vor fi stabilite pe baza a cel puțin 3 oferte de
preț/cataloage.

Se va corela cu Secțiunea Buget-Activități și cheltuieli, Studiul de fezabilitate din Cererea de


finanţare.
PNRR Anexa 2.2 la Ghid_Măsura de investiții I. 3

• Pentru criteriul 1.1.2 „Proiectul propune realizarea unei instalaţii de cogenerare cu randamentul global brut în condițiile ISO”
este obligatorie respectarea pragului minim de 80% al randamentului.

Solicitantul îndeplinește condițiile pentru a nu fi încadrat ca întreprindere în dificultate? DA NU

Proiectul se califică în urma procesului de evaluare? DA NU

Dacă DA, proiectul este propus: Pentru finanţare

Comentarii:
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

3.a MODEL1 DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE2

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............, în calitate de <funcţie /
reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este
pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul Planului
Național de Redresare și Reziliență – componenta energie, declar pe propria răspundere că:
1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele ale
solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În situaţia în care o astfel de finanţare
va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire
solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Ministerul Energiei
2. <denumire solicitant>/<denumire partener>, nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legi
nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile
sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea
sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
 nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în România;
 a suferit comdamnări definitive datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie
formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii
criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.
3. infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii
cererii de finanţare:
o este disponibil pentru investiţii
o sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale
dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului
o nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
o nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun
4. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi
comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica
nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale
aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
5. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de
achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>.
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit


Nume si prenume
Data:
Semnatură

1
Pentru proiectele care au fost începute cu finanțare din alte surse modelul va fi ajustat corespunzător
2
Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit
1
PNRR Anexa 1a Ghidul Solicitantului_Masura de investitii I.3

Pentru probarea elementelor de mai sus, se pot prezenta şi ataşa, în plus, şi alte informaţii/
documente faţă de cele solicitate, acolo unde este cazul.

Data: Semnăturǎ reprezentant legal al solicitantului:


PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Anexa 2 Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare

Sistem de notare: DA, NU, NA (nu este cazul)

Criteriu Sistem Observ


notare ații
Grilă de verificare a conformității administrative
Conformarea formală cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul specific:

a) Cererea de finanțare a fost încărcată în platforma electronică și are toate secțiunile


completate?
b) Cererea de finanţare include toate anexele obligatorii, în formatul solicitat prin ghidul
specific?
c) Declarația de eligibilitate a fost încărcată în platforma electronică și este completată conform
modelului din Anexa 3a la Ghidului specific, datată, semnată şi cu numele complet al
persoanei semnatare?
d) Declarația de angajament a fost încărcată în platforma electronică și este completată conform
modelului din Anexa 3b la Ghidului specific, datată, semnată şi cu numele complet al
persoanei semnatare?
e) Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat a fost încărcată în platforma electronică
și este completată conform modelului din Anexa 3c la Ghidului solicitantului, datată, semnată
şi cu numele complet al persoanei semnatare?
f) Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor a fost încărcată în platforma
electronică și este completată conform modelului din Anexa 3e la Ghidului specific, datată,
semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare?
g) Declarațiile privind conflictul de interese au fost încărcate în platforma electronică și sunt
completate conform modelului din Anexa 3d la Ghidului specific, datate, semnate şi cu
numele complet al persoanelor semnatare?
h) Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM si mari a fost încărcată în
platforma electronică și este completată conform modelului din Anexa 3f la Ghidul specific,
este datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare?
i) Declarația cu privire la evitarea dublei finanțări conform modelului din Anexa 3g a fost
încărcată în platforma electronică și completată, datată şi semnată şi cu numele complet al
persoanei semnatare?
j) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fost încărcată
în platforma electronică și completată, datată şi semnată şi cu numele complet al persoanei
semnatare?
k) Documentele care atestă constituirea legală a solicitantului, respectiv actul constitutiv/actul
normativ de înfiintare/alte documente de înfiițare relevante au fost încărcate în platforma
electronică?
l) Declarația de angajament și cererea de finanțare cuprind informații referitoare la colectarea
și furnizarea datelor privind beneficiarul real?
m) Actul de împuternicire(dacă e cazul) este încărcat în platforma electronică?

1
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Criteriu Sistem Observ


notare ații
n) Certificatul constatator de la Registrul Comertului valabil a fost încărcat în platforma
electronică?
o) Contract de delegare a furnizării serviciului cu un operator, dacă este cazul (în situația în care
la nivelul UAT nu există serviciu propriu) a fost încărcat în platforma electronică?
p) Hotărâre judecătorească de validare primar/Hotărâre de validare a Consiliului
Local/Judeţean/Hotărâre a Consiliului judeţean de alegere a Preşedintelui Consiliului
judeţean (pentru solicitanţi Unităţi administrativ teritoriale), a fost încărcată în platforma
electronică?
q) Bugetul aprobat sau documentele care dovedesc realizarea demersurilor intreprinse pentru
includerea în bugetul instituției publice care cofinanțează proiectul, după caz, a fost încărcat
în platforma electronică?
r) Hotărârea consiliului local/ judeţean privind asigurarea cofinanțării proiectului, asigurarea
fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor
altele decât cele eligibile, după caz, a fost încărcat în platforma electronică?
s) Documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA /
Asociatului Unic al societăţii/ privind asigurarea cofinanţării proiectului şi acoperirea
contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, au fost încărcate în platforma
electronică?
t) Bilanţul contabil depus şi înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii
financiare, inclusiv contul de profit şi pierdere şi datele informative (auditat/semnat de
cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare) pentru ultimul exerciţiu
financiar încheiat anterior anului de depunere a Cererii de finanţare au fost incărcate în
platforma electronică?
u) Scrisoare de confort angajantă emisă de o instituție bancară privind asigurarea unui credit
pentru cofinanțarea proiectului și cheltuielile neeligibile ale proiectului (doar în cazul
solicitanţilor care nu pot îndeplinesc criteriul privind indicatorii de solvabilitate)
v) Decizia de înființare UIP /echipei de management al proiectului
w) Studiul de fezabilitate(inclusiv analiza cost-beneficiu), elaborat conform HG nr. 907/2016,
Hotărârea AGA/CA/asociatului unic sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin
lege/statutul solicitantului să aprobe SF, privind aprobarea SF a fost încărcat în platforma
electronică?
x) Este anexa privind Conformitatea cu regulile de acordare a ajutoarelor de stat compatibile cu
prevederile tratatului datată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare, încărcată
în platforma electronică?
y) Este harta indicând zona proiectului încărcată în platforma electronică?
z) Planul de informare și publicitate este încărcat în platforma electronică?

 DA  NU
Comentarii:

Eligibilitate
A. Eligibilitatea solicitantului
Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul Specific pentru
Măsura de investiții I.3?

2
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

3.d MODEL DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata .............................................., având funcţia de.............................. în cadrul

..................................... , cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, în

baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul proiectului

“.........................................................................”, nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate

cu prevederile art. 61 – Conflictul de interese din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 .

Notă: Prezenta declarație va fi completată atât de Reprezentantul legal cât și de fiecare membru al Unităţii de
Implementare a Proiectului.

Data:
Reprezentant legal/membru al Unităţii de Implementare a Proiectului
Prenume şi Nume:
Semnătura:

5
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

3.e DECLARAŢIE
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre
finanţare din PNRR

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare

Denumire

Domiciliul fiscal

Judeţ Localitate Strada

Ap. Cod poștal Sector Telefon

Fax E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII

Titlul proiectului

Numele programului

Axa prioritară

Prioritate de investiție

Data depunerii operațiunii

C. …………………………………………(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru


operațiunea menţionată mai sus, la…………………………………….. ………………………(numele Autorităţii
gestionare a finanțării), în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere
al regimului de TVA aplicabil:
a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal
b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal

D. ……………………………………………………………………………….(numele şi statutul juridic al


beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operațiunea menţionată mai sus,
la………………………………………………………………………………(numele Autorităţii gestionare a
finanțării), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, din cadrul proiectului, cuprinse
în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă.

6
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Nr. Scopul achiziţiei/activitatea prevăzută în cadrul


Achiziţia
crt. operațiunii5

Numele şi prenumele*:
Semnătura
Funcţia:

* se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul

5
Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare
7
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Pentru proiectele pentru care se solicită rambursarea TVA


3.e.bis Addendum la

DECLARAŢIA
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din
PNRR

Subsemnatul...........................(numele, prenumele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru


operaţiunea ................................... (denumire proiect), la Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că MĂ ÎNCADREZ/ NU
MĂ ÎNCADREZ și în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:

- persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal, pentru activități altele decât cele
ale operațiunii propuse spre finanţare și cele aferente operării proiectului.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul fiscal), declar că BENEFICIEZ/ NU BENEFICIEZ de schemă/scheme de compensare a TVA la nivel
național, regional sau local.

Numele şi prenumele*:

Semnătura
Funcţia:

* se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul

8
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Anexa 3f. MODEL DECLARAŢIE PRIVIND TIPUL ÎNTREPRINDERII


Formularul A
DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii6

I. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii: ......................................................................................................
Adresa sediului social: ...........................................................................................................
Cod unic de înregistrare: .......................................................................................................
Numele şi funcţia: .................................................................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii


Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
Întreprindere autonomă
În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante.
Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.
Întreprindere parteneră
Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor
adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
Întreprindere legată
Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor
adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii7
Exerciţiul financiar de referinţă8
Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă Active totale
salariaţi (mii lei/mii euro9) (mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar Nu


anterior, datele financiare au înregistrat modificări care Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie referitoare la exerciţiul financiar anterior).
(respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie
sau mare).
Semnătura digitală ....................................................................
(numele şi prenumele semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

6 O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a două exerciţii financiare încheiate consecutive.
7
Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
8
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi
raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu
anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
9
Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naționalǎ a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.
9
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Formularul B
CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:


- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe
adiţionale);
- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe
adiţionale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referinţă
Cifra de afaceri Total active
Numărul mediu
anuală netă (mii lei/
anual de salariaţi
(mii lei/mii euro) mii euro)
1. Datele3 întreprinderii solicitante sau din situaţiile
financiare anuale consolidate (se vor introduce datele
din tabelul B1 din secţiunea B10)
2. Datele cumulate3 în mod proporţional ale tuturor
întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor
introduce datele din secţiunea A)
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate3
(dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce
datele din tabelul B2 din secţiunea B)
TOTAL

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili
categoria întreprinderii" din formularul A.

FIŞA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii ........................................................................................................
Adresa sediului social .............................................................................................................
Codul unic de înregistrare ......................................................................................................
Numele, prenumele şi funcţia .................................................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legată


Perioada de referinţă
Cifra de afaceri
Numărul mediu anual de Active totale
11 anuală netă
salariaţi (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
TOTAL:
NOTĂ:

10
Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau,
atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care
întreprinderea este inclusă.
11
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la
întreprinderile legate.
10
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un
procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale
întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fişa
întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional
a) Indicaţi exact proporţia deţinută12 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin
intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă.
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare
dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat - A.2

Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală Active totale13


Procent
salariaţi netă (mii lei/mii euro) (mii lei/mii euro)
Valoare rezultată în urma
aplicării celui mai mare
procent la datele introduse
în tabelul de la pct. 1.
Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

SECŢIUNEA A
Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare
întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi
legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi
legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
1. Date de identificare şi date financiare preliminare
Tabelul A.1
Întreprinderea parteneră – Date de identificare
Numele şi
prenumele Cifra de afaceri
Numărul Active totale
Numele sau Adresa preşedintelui anuală netă
Cod unic de mediu anual (mii lei/
denumirea sediului consiliului de (mii lei/
înregistrare de salariaţi mii euro)
întreprinderii social administraţie, mii euro)
director general
sau echivalent
1.
2.
3.
4.
5.
6.

12 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia
deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
13
Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
11
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

7.
8.
TOTAL

NOTĂ:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care
întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau
legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se
adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au
fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe privind legătura
dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

SECŢIUNEA B
Întreprinderi legate

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici
şi mijlocii
Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile
financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori
nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora,
consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei
întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare14.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz


Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de
mai jos.
Tabelul B1
Cifra de afaceri anuală
Numărul mediu anual de Active totale
netă
salariaţi15 (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
TOTAL

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare


Numele şi prenumele
Întreprinderea legată
preşedintelui consiliului de
(denumire/date de Adresa sediului social Cod unic de înregistrare
administraţie, director
identificare)
general sau echivalent
A.

14 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
15
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la
întreprinderile legate.
12
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Criteriu Sistem Observ


notare ații
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii
sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul
unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea
afacerilor de un administrator judiciar;
3) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
4) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive datorate
unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de
judecată ce are forţă de res judicata;
5) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res
judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
6) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a
Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat
ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
7)este o întreprindere în dificultate conform definitiei din Comunicare a Comisiei- Orientări
privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare
aflate în dificultate .

Se probează prin:
- Declaraţia de eligibilitate a solicitantului (Anexa 3 la Cererea de finanţare)
- Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat (Anexa 3 la Cererea de finanţare);
- În cazul punctului 7 se va verifica îndeplinirea acestei condiții în baza Declaraţiei de
eligibilitate a solicitantului (Anexa 3 la Cererea de finanţare). În cazul în care proiectul va
obține punctajul minim pentru a fi selectat spre finanțare (70 de puncte), se va verifica
îndeplinirea acestei condiții pentru întreprinderi în dificultate, în corelare cu Anexa 3 la
Cererea de finanţare.
- În cazul selecţiei proiectului, la contractare se va proba îndeplinirea obligaţiilor prin
certificatul de atestare fiscală emis de ANAF şi de Direcţia locală de taxe şi impozite, aflate
în termenul de valabilitate, conform formatului specific pentru solicitarea de finanţare prin
fonduri europene; de asemenea, la contractare vor fi probate alte obligaţii prin Cazier fiscal
al solicitantului şi Cazier judiciar al reprezentantului legal aflate în termenul de valabilitate.
e) Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii UIP/Echipei de management, nu se
află în situație de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională.

Se probează prin:
- Declaraţia privind conflictul de interese (Anexa 3d la Cererea de finanţare)
f) Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informații privind
UIP/Echipei de management.

Se probează prin:
- Decizia de înfiinţare a UIP/Echipei de management, CV-urile membrilor UIP/Echipei de
management /fişe de post (dacă posturile sunt vacante, se prezintă doar fișele de post; pentru
posturile ocupate, se prezintă atât CV-urile, cât și fișele de post); a se vedea descrierea din
secţiunea Resurse Umane din Cererea de Finanţare
g) Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului.
 Se probează prin dovedirea experienței angajaților / structurii, în implementarea unor
proiecte/ activități similare în domeniul relevant funcției prestate în cadrul proiectului: CV-
uri, fișe de post și alte informații similare relevante (decizii interne) - a se vedea secțiunea
Capacitate tehnică din Cererea de Finanțare; echipa tehnică va fi menționată în decizia UIP,
într-un capitol separat;
 în cazul UAT care dețin o infrastructură a cărei operare este concesionată, din echipa
tehnică pot face parte și reprezentanți ai operatorului.

4
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Criteriu Sistem Observ


notare ații

h) Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării


proiectului:

Pentru solicitanţi UAT:


Se probează cu:
 Bugetul aprobat sau documentele care dovedesc realizarea demersurilor realizate pentru
includerea în bugetul instituției publice care cofinanțează proiectul;
 Declaraţia de angajament corelată cu descrierea din secţiunea Capacitate financiară din
Cererea de finanţare.
 Hotărârea consiliului local/ judeţean privind asigurarea cofinanțării proiectului, asigurarea
fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor
altele decât cele eligibile;
Pentru solicitanţi întreprinderi:
 Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin
indicatorii de solvabilitate, respectiv dacă raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii
care trebuie să fie mai mic 7.5, în ultimul an financiar.
Dacă solicitantul nu îndeplineşte acest criteriu sau nu are un exercițiu financiar încheiat (este înfiinţat
în anul depunerii Cererii de finanțare), trebuie să prezinte la depunere unul dintre următoarele
documente:
 Un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deține sursele necesare
cofinanțării și cheltuielilor neeligibile.

 O scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară din România/alte state


membre ale Uniunii Europene.
Menționăm că la momentul contractării beneficiarul trebuie să prezinte o scrisoare de confort
angajantă emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, din
care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile.

Se probează prin:
 Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest
lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, depus şi înregistrat la organul fiscal
competent, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, anterioare anului de
depunere a Cererii de finanţare în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de
finanţare.
 Contul de profit şi pierdere şi datele informative (consolidat unde este cazul)
auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare,
însoţit de lista entităţilor incluse în consolidare, pentru ultimul exerciţiu financiar
încheiat, anterior anului de depunere a Cererii de finanţare, în corelare cu
secțiunea Solicitant din Cererea de finanţare.
 Documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului (de ex: Hotărârea
AGA / CA / Asociatului Unic al societăţii/ privind asigurarea cofinanţării
proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile.
 Declaraţia de angajament a solicitantului (Anexa 3b la prezentul Ghid) și, după
caz, un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deține sursele necesare
cofinanțării și cheltuielilor neeligibile sau o scrisoare de bonitate emisă de o
instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene.

Dacă întreprinderea nu are un exerciţiu financiar încheiat (este înfiinţată în anul depunerii CRF),
datele luate în considerare sunt cele care fac obiectul unei declaraţii pe proprie răspundere a
solicitantului (conform Certificatului constatator şi Anexei 3f Declaraţie privind încadrarea
întreprinderii în categoria IMM).

5
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Criteriu Sistem Observ


notare ații
Întreprinderile cu activitate de mai puţin de 3 ani vor depune aceste documente pentru exerciţiile
financiare încheiate.
Întreprinderile mari vor depune documentele de mai sus numai pentru ultimul exerciţiu financiar
încheiat.

i) Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ)

Se probează prin:
- Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat din Anexa 3c la Cererea de
finanțare;

B. Eligibilitatea proiectului
a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate definite și în prezentul
ghid al solicitantului pentru măsura de investiții 3 din cadrul PNRR, respectiv
construcția/modernizarea unităților de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de
înaltă eficiență, în sistem centralizat, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu
gazele regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să
atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh și demonstrează
contribuția la indicatorul de realizare al măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR. Soluțiile tehnice
propuse în proiect asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/
cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde - hydrogen readiness.
A se vedea secțiunile Obiectivele proiectului, Descrierea proiectului și Activități
previzionate din Cererea de finanțare, secțiunea Studiu de Fezabilitate

b) Proiectul înlocuiește cel puțin aceeași capacitate a unor centrale electrice și/ sau a unor centrale
de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de exemplu,
cărbune, lignit sau petrol), astfel ducând la o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
A se vedea secțiunea Obiective proiect din Cererea de finanţare
c) Proiectul cuprinde cel puţin o activitate eligibilă din cele enumerate la secțiunea 1.3.2 Activități
finanţabile în cadrul Măsurii de investiții 3 (cuprinzând în mod obligatoriu achiziția de echipamente
de producere a energiei termice și electrice).
A se vedea secțiunea Activităţi previzionate, sectiunea Studiul de fezabilitate din Cererea
de finanțare și Studiul de fezabilitate anexă la Cererea de Finantare.
d)Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor
(între data depunerii cererii de finantare şi 30.06.2026), cu respectarea principiului “demararea
lucrărilor” Anumite activități legate de proiect (studiul de fezabilitate, achiziția de teren, etc) pot fi
realizate înainte de data de început a eligibilității, cu respectarea principiului “demararea
lucrărilor”, însă acestea nu vor fi eligibile pentru rambursarea din fonduri europene.
A se vedea secțiunea Activităţi previzionate din Cererea de finanţare.
ATENȚIE! Solicitanții de finanțare își vor lua angajamentul finalizării proiectelor din surse proprii
în situația în care implementarea proiectului depășește termenul de 30.06.2026. Din acest
considerent, recomandăm dimensionarea realistă a investițiilor propuse astfel încât termenul de
30.06.2026 să nu fie depășit.
 Se probează prin Declarația de angajament
e) Durata de implementare a proiectului este de maxim 3 ani de la semnarea contractului și nu
depăşeşte data de 30.06.2026.
A se vedea secțiunea Activităţi previzionate din Cererea de finanţare.
f) Informaţiile din CRF şi anexele CRF sunt corelate cu informaţiile din studiul de fezabilitate
elaborat pe baza HG nr. 907/2016
A se vedea Cererea de finanţare și anexele Cererii de finanţare.
g) Proiectul vizează investiţii în construcția/modernizarea unităților de producţie a energiei
electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în sistem centralizat, prin folosirea gazului

6
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Criteriu Sistem Observ


notare ații
natural, posibil în amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde,
oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum
250g CO2 eq/KWh capacități de cogenerare de înaltă eficienţă nou instalate sau modernizate.
Se probează cu secțiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanțare și cu Studiul de
fezabilitate anexă la Cererea de finanțare.
h) Proiectul propune implementarea/achiziţionarea de tehnologii cu niveluri ridicate de
performanță de mediu în sectorul energetic, inclusiv în ceea ce privește eficienţa globală (%) a
acestora, fiind obligatorie respectarea randamentului global brut de minim 80%.
Se probează cu secțiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanțare și cu Studiul de
fezabilitate anexă la Cererea de finanțare și cu Declarația de angajament.
i) Cogenerarea este de înaltă eficiență, astfel cum se prevede în Directiva 2012/27/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică,
de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor
2004/8/CE şi 2006/32/CE, iar tehnologiile de cogenerare sunt cele prevazute de Directiva
2012/27/UE.
Se probează cu secțiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanțare și cu Studiul de
fezabilitate anexă la Cererea de finanțare.
j) Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condițiile legislației aplicabile
Se probează prin documentele în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Hotătâre
AGA/CA, HCL, HCJ, alte documente similare)
k) Proiectul este localizat în Romania
Se probează prin secțiunea Localizare proiect din Cererea de finanțare
l) Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se solicită finanţarea este
eligibilă şi prin proiect nu se sprijină în niciun fel activităţile/sectoarele excluse de la
acordarea ajutoarelor de stat compatibile cu tratatul.
Se probează prin:
- Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat, Anexa 3c la Cererea de
finanţare;
- Declaraţia de angajament Anexa 3b la Cererea de finanţare;
- Anexa 1a privind conformitatea cu regulile de acordare a ajutoarelor de stat compatibile cu
prevderile tratatului.
m) Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor,
promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă,
achiziţiile publice; informare şi publicitate; ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi
legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții, dupa caz.

Se probează prin:
Declarația de eligibilitate a solicitantului din Anexa 3 la Cererea de finanţare, corelat cu
secțiunea Principii orizontale
Planul de informare și publicitate
n) Investiția/investițiile din cadrul proiectului nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri
publice, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-
topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie).

Se probează prin:
Declarația de eligibilitate a solicitantului din Anexa 3 la Cererea de finantare
o) Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli,
conform Anexei 4 la prezentul ghid .

Se probează prin:
Secţiunea Buget - Activități și cheltuieli din Cererea de finanţare
Anexa 1a privind conformitatea cu regulile de exceptare de la notificare a ajutorului de stat
la Cererea de finanțare.

7
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Criteriu Sistem Observ


notare ații
p) Se va demonstra dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie al imobilelor/
capacităților existente unde se realizează investiţia sau dovada ca au fost inițiate demersurile
pentru obținerea dreptului de proprietate/concesiune/ administrare/ superficie. (Exemplu:
precontract de vânzare – cumpărare), pe perioada implementării proiectului şi inclusiv pe o
perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului
şi are dreptul de a efectua lucrările prevăzute în proiect asupra terenului. Contractul de
concesiune/administrare/superficie trebuie să se afle în perioada de valabilitate.
Se probează prin:
 Actele admise de lege privind drepturile proprietate/concesiune/administrare/ superficie
asupra imobilelor, necesare pentru implementarea proiectului sau cele pentru iniţierea
demersului pentru obţinerea acestor drepturi, după caz.
 Declarația de eligibilitate a solicitantului (Anexa 3. la Cererea de finanţare).
În situația în care centrala de cogenerare și elementele componente ale ansamblului tehnic al
proiectului se situează pe un teren/într-un imobil care este grevat de ipotecă, solicitantul va depune,
la contractarea proiectului, o scrisoare din partea instituției creditoare (banca) conform căreia
aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și investiția finanțată din
PNRR pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare.

q) Se va demonstra respectarea principiului DNSH – se probează cu Declarația pe propria


răspundere (conform modelului din Anexa nr. 7 si fisa de autoevaluare anexa 7.1)

Se probează prin:
Declarația privind respectarea principiului DNSH, a fost încărcată în platforma
electronică și este completată, datată, semnată şi cu numele complet al persoanei
semnatare
r) Actul de reglementare privind protecția mediului/Dovada depunerii la autoritatea
competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția
mediului/ sunt încărcate în platforma electronică?

La momentul depunerii Cererii de finațare solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada
depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de
reglementare pentru protecția mediului, iar în etapa de contractare este obligatorie
depunerea actului de reglementare pentru protecția mediului precum și a celorlalte
documente corespunzătoare menționate în ghid.
În mod excepțional, se acceptă depunerea actului final de reglementare privind protecția
mediului în termen de 8 luni de la data semnării contractului de finanțare.
s) Declarația Natura 2000 este atașată? (dacă este cazul)
La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să facă cel putin dovada depunerii
la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar in etapa de
contractare este obligatorie Declaratia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000.
În mod excepțional, se acceptă depunerea Declaratia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura
2000 în termen de 8 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Proiectul este eligibil ?

 Da  Nu

Comentarii

8
PNRR Anexa 2 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

9
PNRR Anexa 2.2 la Ghid_Măsura de investiții I. 3

Anexa 2.2 - Grila de evaluare tehnico-economică a ofertelor

EVALUAREA TEHNICO-ECONOMICĂ Maxim Minim


1. RELEVANŢA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 40 20
1.1. Contribuţia proiectului la obiectivele PNRR, măsura de investiții 3 28 16
1.1.1. Contribuția proiectului la obiectivele măsurii de investiții 3 din cadrul PNRR, prin economiile 10 6
înregistrate în consumul de energie primară ca urmare a implementării proiectului:
- >20% = 10 puncte
- între 16% și 20% (inclusiv 20%) =8 puncte
- între 10% (inclusiv) și 15% (inclusiv 15%) =6 puncte
1.1.2. Proiectul propune realizarea unei instalaţii de cogenerare cu randamentul global brut în 10 6
condițiile ISO:
- mai mare de 90% = 10 puncte
- între 85% și 90% (inclusiv 90%) = 8 puncte
- între 80% și 85% (inclusiv 80%) = 6 puncte
1.1.3. Contribuția proiectului la reducerea emisiilor de CO2, în funcție de energia electrică produsă 8 4
- peste 1500 tone echivalent CO2/an 8 puncte
- (500 – 1500 tone) echivalent CO2/an 6 puncte
- <=500) tone echivalent CO2/an 4 puncte
1.2. Impactul proiectului asupra societății și mediului 8 4
- RIRE mai mare ca 14% = 8 puncte
- RIRE între 10% şi 14%, inclusiv = 7 puncte
- RIRE între 7 şi 10%, inclusiv = 6 puncte
- RIRE mai mică de 7% = 4 puncte
1.3. Proiectul include componente investiționale pentru instalații de decarbonare, cum ar fi 4 0
captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) sau captarea și utilizarea carbonului (CUC)
2. MATURITATEA ȘI CALITATEA PREGĂTIRII PROIECTULUI 40 28
2.1 Calitatea propunerii tehnice - Soluţia tehnică propusă în cadrul proiectului corespunde nivelului 12 10
actual de performanţă în domeniu şi este viabilă, sustenabilă şi adecvată obiectivelor proiectului
(punctajul pentru subcriterii se însumează)
2.1.1 Calitatea analizei opțiunilor, respectiv principalele alternative analizate și modul de justificare
alegerii celei mai bune opţiuni pentru implementare = maxim 4 puncte
2.1.2. Solicitantul a efectuat analiza riscului tehnologic estimat pentru noua configuraţie tehnologică,
după însuşirea concluziilor şi recomandărilor SF (punctajul se acordă în funcție de detaliile prezentate
în studiul de fezabilitate) = maxim 2 puncte
- au fost parcurse toate etapele analizei de risc, există documente şi nu sunt înregistrate reacţii
adverse.
- au fost parcurse parţial etapele analizei de risc, există documente şi nu sunt înregistrate
reacţii adverse
- nu există documente care să ateste parcurgerea parţialǎ a etapelor analizei de risc sau există
reacţii adverse
2.1.3. Procesul industrial care primeşte puterea mecanică sau electrică şi căldură de la instalaţia de
producere în cogenerare nu este forţat să îşi modifice parametrii de funcţionare ca urmare a integrării
instalaţiei de cogenerare = maxim 3 puncte
- nu se modifică parametrii procesului industrial în nici un regim de funcţionare al instalaţiei
de cogenerare = 3 puncte
- este posibil să apară ocazional modificări ale parametrilor procesului industrial, în regimuri
limită ale instalaţiei de cogenerare = 2 puncte
- este posibil să apară frecvent modificări ale parametrilor procesului industrial = 1 puncte
2.1.4. Descrierea soluției tehnice propuse pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență și
tehnologia de cogenerare sunt conform Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor
2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, = maxim 3
puncte
PNRR Anexa 2.2 la Ghid_Măsura de investiții I. 3

• Pentru criteriul 1.1.2 „Proiectul propune realizarea unei instalaţii de cogenerare cu randamentul global brut în condițiile ISO”
este obligatorie respectarea pragului minim de 80% al randamentului.

Solicitantul îndeplinește condițiile pentru a nu fi încadrat ca întreprindere în dificultate? DA NU

Proiectul se califică în urma procesului de evaluare? DA NU

Dacă DA, proiectul este propus: Pentru finanţare

Comentarii:
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

 să includ condițiile legate de DNSH în cadrul documentațiilor de atribuire a achizițiilor aferente


proiectului finanțat si să respect acest principiu pe perioada de implementare/operare;
 se obligă ca operarea infrastructurii construite prin proiect să fie realizată în condițiile legii;
 să demonstrez în etapa de contractare modul în care investiția contribuie la obiectivul Uniunii pentru
climă 2030 și la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050, respectiv faptul că soluțiile tehnice pentru
realizarea/ modernizarea unităților de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență
în sectorul încălzirii centralizate asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze
regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness);
 să mențin investiția pe perioada valabilității contractului de finanțare și să păstrez documentele
aferente proiectului pe perioada prevăzută de art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de
la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. (Notă: această
perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită
potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă).
 Să asigur realizarea unei instalaţii de cogenerare cu randamentul global brut de minim 80%.
 Ca până la data de 31.12.2049 să implementez una din următoarele cerințe3:
 voi pune în funcțiune componentele investiționale care vizează captarea și stocarea
dioxidului de carbon (CSC) și/sau captarea și utilizarea dioxidului de carbon (CUC),
 voi înlocui gazele naturale cu gaze din surse regenerabile sau cu gaze cu emisii scăzute de
dioxid de carbon,
 voi închide centrala.

Totodată, în scopul colectării și furnizarii datelor privind beneficiarul real în conformitate cu art 22, alin.2 . lit. d) din
Regulamentul(UE) 2021/241, mă angajez să furnizez urmatoarele date:
(i) numele destinatarului final al fondurilor ...........................................................................;
(ii) numele contractantului și al subcontractantului ( în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate
contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile
publice.......................................................................................................................................
(iii) prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înțelesul
articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului
..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.........................

De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toate condiţiile prevăzute în Ghidul Specific, precum şi în
legislaţia europeana şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar sunt de acord cu
rezilierea contractului.

Data:
Reprezentant legal
Prenume şi Nume:
Semnătura:

3
Solicitantul va bifa una dintre cele trei optiuni
3
Anexa 7.1 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Anexa 7.1. Analiza aplicării principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (DNSH)


pentru proiectul [se va menţiona denumirea]

Notă: explicaţiile din parantezele pătrate pot fi şterse la momentul completării analizei.

Descrierea pe scurt a proiectului

[Se vor prezenta pe scurt: locaţia proiectului, descrierea investiţiei propuse (construire/modernizare), capacitatea şi eficienţa globală propuse a
fi atinse prin proiect pentru unitatea de cogenerare de înaltă eficiență, pe gaze, flexibilă și adaptată exigențelor viitorului, în sectorul încălzirii
centralizate, etc.

Se va avea în vedere că în conformitate prevederile ghidului specific, inclusiv a anexelor la acesta, dar şi a decrierii Jalonului 133 şi a Ţintei 134
din Anexa la CID sunt considerate eligibile proiectele care respectă principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (DNSH). În acest sens,
se vor avea în vedere prevederile Comunicării Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod
semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)1], în special ale Anexei III - Condiții
specifice pentru respectarea obiectivului de atenuare a schimbărilor climatice al principiului DNSH în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență pentru măsurile referitoare la generarea de energie electrică și/sau de energie termică, precum și la infrastructura aferentă de
transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, dar şi, unde este cazul, ale Regulamentului delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2139]2 , în
temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), din care se va analiza capitolul 4 – Energia (Anexele I şi II).

Listele de verificare

[În cadrul primei părţi a listei de verificare se vor analiza doar obiectivele de mediu, dintre cele șase prevăzute la articolul 17 -„Prejudicierea în
mod semnificativ a obiectivelor de mediu” din Regulamentul privind taxonomia (UE) (2020/852), pentru care evaluarea simplificată este
suficientă.
Obiectivele de mediu pentru care evaluarea conform principiului DNSH va necesita o evaluare de fond se vor analiza în partea a doua a listei
de verificare.
În cadrul listelor de verificare sunt menţionate cerinţele de examinare pe care solicitantul trebuie să le dezvolte/particularizeze ȋn vederea
justificării faptului că proiectul depus nu aduce prejudicii semnificative pentru cele 6 obiective de mediu. În mod evident, în versiunea ce va fi
anexată la proiect, solicitantul va include adaptarea/particularizarea acestor cerinţe la proiectul depus şi va elimina cerinţele/instrucţiunile cu
caracter general, prevăzute în prezenta anexă la Ghidul specific].

-Partea 1 a listei de verificare-


[În cadrul părţii 1 a listei, se vor filtra cele șase obiective de mediu, pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond (prevăzută în
partea a doua a listei). În cazul în care se răspunde cu DA pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, respectivul obiectiv de mediu va
parcurge evaluarea de fond din Partea a 2-a listei. În cazul în care se răspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, acel
obiectiv de mediu nu va mai parcurge evaluarea din Partea 2 a listei de verificare.
Observaţie: În prezenta anexă, încadrarea în prima parte sau în cea de-a doua parte a listei de verificare s-a realizat având în vedere analiza
DNSH anexată la componentă C6 - Energie a PNRR3 pentru Investiția I3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă
eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări
adânci, iar solicitanţii de finanţare au posibilitatea de a reîncadra, doar în mod justificat, obiectivele de mediu în cadrul celor 2 liste.]
Vă rugăm să indicați Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”
care dintre obiectivele
de mediu de mai jos
necesită o evaluare de
fond a măsurii
conform principiului
DNSH
Atenuarea schimbărilor X
climatice
Adaptarea la X
schimbările climatice
Utilizarea durabilă și X
protejarea resurselor de
apă și a celor marine
Economia circulară, X
inclusiv prevenirea
generării de deșeuri și
reciclarea acestora
Prevenirea și controlul X
poluării aerului, apei
sau solului

1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2139
3
www.mfe.gov.ro/pnrr/
Anexa 7.1 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

Protecția și refacerea X
biodiversității și a
ecosistemelor

- Partea 2 a listei de verificare –

[În partea 2 a listei de verificare, solicitantul de finanţare trebuie să furnizeze o evaluare de fond a proiectului conform principiului DNSH, în
cazul obiectivelor de mediu care necesită efectuarea acestei evaluări.

După cum reiese din Partea 1 a listei de verificare de mai sus, pentru proiectele care se încadrează în Investiția I3 - Dezvoltarea de capacităţi de
producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în
vederea atingerii unei decarbonizări adânci, de regulă, se va furniza o evaluare de fond a proiectului pentru toate cele 6 obiective de mediu, în
cadrul Părţii 2 a listei de verificare (solicitantul poate reîncadra, doar în mod justificat, obiectivele de mediu în cadrul celor 2 liste, după cum s-
a menţionat mai sus).

Astfel, solicitantul va răspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond,
ţinând seama de cerinţele de examinare prevăzute în coloana privind evaluarea de fond, de mai jos, făcând totodată referire la documentaţia
tehnico-economică, avizele şi acordurile obţinute/care vor fi obţinute pentru proiectul depus.]

Întrebări Nu Evaluarea de fond


Atenuarea schimbărilor X Cerinţe:
climatice: Se În cadrul acestei secţiuni, solicitantul trebuie să justifice şi să probeze, prin raportare la documentaţia depusă
preconizează că (Studiu de fezabilitate, avize, studii, alte documente relevante), faptul că proiectul contribuie în mod substanțial
măsura va genera emisii la atenuarea schimbărilor climatice, respectiv că se preconizează că activităţile proiectului asigură reducerea
semnificative de GES? emisiilor de gaze cu efect de seră sau evitarea generării de astfel de emisii.

În conformitate cu Anexa III la Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de
„a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență
(2021/C58/01), cu descrierea investiţiei I3 din Anexa la CID (Jalonul 133 şi Ţinta 134)4 şi cu analiza DNSH
pentru Investiţia I3 anexată la componenta Energie5 a PNRR, solicitantul va justifica şi va proba prin
raportare la documentaţia aferentă proiectului, următoarele aspecte:

A. Instalația propusă va îndeplini cerințele privind „sistemele eficiente de termoficare și răcire centralizată”
(astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE)6, respectiv „sistem eficient de
termoficare și răcire centralizată” înseamnă un sistem de termoficare sau răcire centralizat care utilizează cel
puțin 50 % energie din surse regenerabile, 50 % căldură reziduală, 75 % energie termică cogenerată sau 50
% dintr-o combinație de energie și căldură de tipul celor sus-menționate.
Definiţia încălzirii/răcirii centralizate se regăseşte în cadrul Directivei 2010/31/UE.

B. Proiectul se referă la modernizarea/construirea unei unităţi/instalaţii de cogenerare de energie termică și


electrică pe bază de gaze naturale, flexibilă, eficientă și adaptată exigențelor viitorului, facilitată pentru
utilizarea gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (hydrogen ready), care în final să
conducă la emisii de GES mai mici de 250 gCO2e/kWh pe durata de viață economică a acesteia. 7
şi
C. Totodată, proiectul […], ce se încadrează în Investiția I3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz,
flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii
centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci din componenta C6 - Energie a PNRR, respectă
obiectivul de mediul privind atenuarea schimbărilor climatice şi prin faptul că sunt respectate în mod
cumulativ următoarele 4 criterii din cea de-a doua opţiune de analiză a obiectivului de mediu, pentru acest
tip de investiţii, respectiv:
- planul de redresare și reziliență include planuri sau angajamente credibile de creștere a utilizării gazelor din
surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon
și
- conduc la închiderea simultană a unei centrale electrice și/sau a unei instalații de producere a energiei
termice (de exemplu cărbune, lignit sau petrol) care generează emisii semnificativ mai mari de dioxid de
carbon, cu cel puțin aceeași capacitate, care să ducă la o scădere semnificativă a emisiilor de GES
și
- statul membru în cauză poate demonstra că are o traiectorie credibilă pentru creșterea ponderii energiei din
surse regenerabile în vederea atingerii obiectivului său privind energia regenerabilă până în 2030
și
- planul de redresare și reziliență include reforme și investiții de fond pentru a crește ponderea energiei din
surse regenerabile.8

Cerinţele de la litera A se vor justifica şi proba de către solicitant prin indicarea prevederilor din cererea de
finanţare depusă (de ex. din descrierea investiţiei), din Studiul de fezabilitate, din declaraţii (de ex. prevederile
privind respectarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de implementare şi de operare a investiţiei) etc.

4
https://www.consilium.europa.eu/ro/documents-publications/public-register/public-register-
search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2021%2F0309+%28NLE%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&Do
cumentLanguage=RO&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
5
www.mfe.gov.ro/pnrr/
6
A se vedea Anexa III la Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență
(2021/C58/01);
7
A se vedea Anexa III la Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență
(2021/C58/01);
8
A se vedea Anexa III la Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență
(2021/C58/01)
Anexa 7.1 Ghidul Specific_Măsura de investiții I.3

În ceea ce priveşte cerinţele de la litera B, solicitantul de finanţare va justifica şi va proba prin indicarea
prevederilor din cererea de finanţare depusă (de ex. din descrierea investiţiei), din Studiul de fezabilitate, alte
analize/studii, din declaraţii (de ex. prevederile privind respectarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de
implementare şi de operare a investiţiei) etc, urmăroarele aspecte:

1. Unitatea/instalația de cogenerare propusă în sectorul încălzirii centralizate (a se vedea Directiva


2010/31/UE) va îndeplini cerințele privind „cogenerarea de înaltă eficiență”9, conform prevederilor
Directivei 2012/27/UE.
De asemenea, în funcţie de eficienţa globală (%)10 previzionată a unităţii/instalației de cogenerare de înaltă
eficiență, solicitantul va menţiona emisiile estimate de CO2 per kwh11.
Se va avea în vedere că centralele care au o eficiență mai mare vor consuma mai puțin combustibil pentru
a genera aceeași cantitate de energie (kwh).

2. Unitatea/instalaţia de cogenerare de energie termică și electrică în sectorul încălzirii centralizate propusă


prin proiect va utiliza gaz şi va fi adaptată exigențelor viitorului, în sensul că va fi adaptată pentru
utilizarea gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (hydrogen ready), fiind
certificată în acest sens.
3. Unitatea/instalaţia de cogenerare de energie termică și electrică propusă prin proiect va fi flexibilă din
punctul de vedere al volumului gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (de
ex. hidrogen) ce va utilizat pe durata de viaţă economică a acesteia. Astfel, va fi evitat efectul de blocare
(carbon lock-in effect) în ceea ce priveşte utilizarea unor alternative cu impact redus asupra mediului şi
se va asigura o traiectorie de decarbonizare pentru această activitate (de exemplu, fie de la momentul
construrii/modernizării, fie ca parte a procesului de întreținere regulată, se va stabili că aceste
unităţi/instalaţii de cogenerare vor putea fi convertibile la un procent cât mai mare de gaze regenerabile
și cu emisii scăzute de dioxid de carbon).
4. În vederea îndeplinirii punctelor de mai sus (1-3), solicitantul trebuie să se angajeze ca va achiziţiona şi
implementa prin proiect cele mai bune alternative disponibile din punct de vedere tehnologic la
acest moment, cu impact mai redus asupra mediului.
5. Având în vedere elementele furnizate la punctele 1-4, de mai sus (eficienţa globală a unităţii/instalației
de cogenerare de înaltă eficiență, adaptarea acesteia la utilizarea gazelor regenerabile și cu emisii scăzute
de dioxid de carbon, flexibilitatea în ceea ce priveşte creşterea volumului gazelor regenerabile pe durata
de viaţă economică, implementarea celor mai bune tehnologii disponibile), solicitantul de finanţare
trebuie să justifice şi să probeze, prin raportare la cele scrise în cadrul Studiului de fezabilitate sau în
cadrul unei alte analize/studiu distinct, după caz, faptul că instalaţia/ unitatea de cogenerare, obiect
al solicitării finanţării, nu va depăşi pragul de emisii de 250 gCO2eq/kWh pe durata de viață
economică a instalației 12(informaţiile privind durata de viaţă şi externalităţile generate se vor corela cu
cele prevăzută în Analiza Cost Beneficiu aferentă proiectului).
Observaţii: Conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, turbinele pe gaze au o
durată normală de funcţionare între 12-22 ani (subgrupa 2.1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru) - 2.1.16.2.2. turbine cu abur, turbine cu gaze).

Ca observaţie, în calcularea atingerii pragului de 250 gCO2eq/kWh se vor lua în calcul nu doar emisiile de CO2,
ci și celelalte emisii de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent) și anume, CH4 și N2O. În ceea ce priveşte emisiile
de CH4 și N2O provenite din combustia gazului natural, acestea sunt mult mai reduse faţă de emisiile de CO2,
după cum se poate vedea în studiul “Greenhouse Gas Emissions from Fossil Fuel Fired Power Generation
Systems” al JOINT RESEARCH CENTRE (DG JRC - EUROPEAN COMMISSION) - pag. 13 sau în
Greenhouse Gas Inventory Guidance-Direct Emissions from Stationary Combustion Sources, EPA, 2016,
https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-03/documents/stationaryemissions_3_2016.pdf - pagina 20.

Dacă este cazul, solicitantul poate indica sursa de aprovizionare cu volumele necesare de gaze regenerabile si
cu emisii scăzute de carbon, inclusiv hidrogen verde, care urmează să fie amestecate cu gaz natural pentru a nu
depăşi pragul de 250 gCO2eq/kWh (în funcţie și de eficienţa instalaţiilor/ unităţilor de cogenerare, după cum s-
a menţionat mai sus). În cazul regiunii Oltenia, investiţiile din Investiţia 3 din componenta 6 - Energie pot fi,
după caz, complementare cu cele din Investiţia 2 (reţea de distribuţie gaze regenerabile şi electrolizoare) din
componenta 6 – Energie.

6. Doar dacă este cazul (în corelare cu criteriile de evaluare tehnico-economice), solicitantul poate justifica
şi proba fapul că va utiliza, în aval de turbină, tehnologii care pot elimina CO2 din gazele de ardere, într-
un proces care este denumit captarea carbonului.
În ceea ce priveşte cerinţele generale de la litera C, solicitantul va prelua detalierea acestora din analiza DNSH
pentru Investiţia I3 anexată la componenta Energie13 a PNRR.

9
A se vedea Descrierea Jalonului 133 şi a Ţintei 134 din Anexa la CID;
10
A se vedea Directiva 2012/27/UE;
11
Spre exemplu, în cazul CHP (ce prezintă o eficienţă mai mare faţă de CCGT), în conformitate studiul “Greenhouse Gas Emissions from Fossil Fuel Fired Power Generation Systems” al JOINT RESEARCH CENTRE
(DG JRC - EUROPEAN COMMISSION), figura 18 (pag. 24) din în cazul unei eficienţe de peste 82-85% a centralelor CHP pe bază de gaz, emisiile de CO2 per kwh scad sub pragul de 250 g CO 2(eq)/kwh. Însă, în
cazul centralelor CHP pe gaz cu o eficienţă mai mică, este necesară utilizarea unui amestec de gaz cu hidrogen verde pentru a nu depăși pragul de 250 g CO2(eq)/kwh pe durata de viață economică a instalației, cantitatea
necesară de hidrogen fiind stabilită în funcţie de eficienţa instalaţiilor/capacităţilor/unităţilor pe gaz.
12
Emisiile de GES pe durata ciclului de viață se pot calcula pe baza unor date specifice proiectului, dacă acestea sunt disponibile, utilizând Recomandarea 2013/179/UE sau, ca metodă alternativă, utilizând ISO 14067:2018
193 sau ISO 14064-1:2018 194.
13
www.mfe.gov.ro/pnrr/
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

7.
8.
TOTAL

NOTĂ:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care
întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau
legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se
adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au
fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe privind legătura
dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

SECŢIUNEA B
Întreprinderi legate

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici
şi mijlocii
Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile
financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori
nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora,
consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei
întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare14.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz


Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de
mai jos.
Tabelul B1
Cifra de afaceri anuală
Numărul mediu anual de Active totale
netă
salariaţi15 (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
TOTAL

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare


Numele şi prenumele
Întreprinderea legată
preşedintelui consiliului de
(denumire/date de Adresa sediului social Cod unic de înregistrare
administraţie, director
identificare)
general sau echivalent
A.

14 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
15
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la
întreprinderile legate.
12
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

B.
C.
D.
E.

NOTĂ:
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt
considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la secţiunea
A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va
completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale
tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2
Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă Active totale
Întreprinderea numărul
salariaţi (mii lei/mii euro) (mii lei/mii euro)
1. *)
2. *)
3. *)
4. *)
5. *)

TOTAL
*) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

NOTĂ:
Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de
întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

FIŞA
privind legătura dintre întreprinderi nr. .......... din tabelul B2, secţiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii ........................................................................................................
Adresa sediului social .............................................................................................................
Codul unic de înregistrare ......................................................................................................
Numele, prenumele şi funcţia..................................................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere


Perioada de referinţă
Cifra de afaceri anuală
Numărul mediu anual de Active totale
netă
salariaţi16 (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
Total:
Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

16
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea
datelor de la întreprinderile legate.
13
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente
acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a
întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale
consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente
acestora şi fişa de parteneriat trebuie introduce în secțiunea A.

14
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Anexa nr.3g Declarație privind evitarea dublei finanțări

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria …., nr……., eliberată de ............, CNP
.................................. având funcția de ..............................., în calitate de <reprezentant legal> al <denumire
solicitant>, cu sediul social în ……………………… cod de înregistrare fiscală .............................., cunoscând
prevederile art. 326 din Codul Penal și prevederile art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 privind falsul în declarații, cu
prilejul depunerii cererii de finanțare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență – Componenta C6. Energie, declar pe propria răspundere că solicitantul <denumire
solicitant> pe care îl reprezint nu a beneficiat şi nici nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri publice
nerambursabile de la bugetul național şi/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta
ori in numele ei, pentru activitățile specifice care fac obiectul prezentei oferte pentru finanțare.
Declar în egală măsură că nu am cunoştință de vreo situație de ”dublă finanțare” așa cum este ea definită la art.
9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 șí la art.
191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al
Uniunii.
Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de finanțare, precum şi obligarea
organizației pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanțări şi la plata de despăgubiri
pentru perioada scursă de la încasarea finanțării nerambursabile, până la data descoperirii falsului.

Nume...................................
Dată.....................................
Semnătură..............................

15
PNRR Anexa 4. Ghidul solicitantului Măsura de investiții I.3

Anexa 4. Categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile orientative pentru proiectele finanțate în cadrul Măsurii de investiții I.3 din cadrul
PNRR

Categorii cheltuieli Subcategorie cheltuieli Eligibil


- cheltuieli aferente contribuției în natură - cheltuieli aferente contribuției în natură Nu

Nu
- cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite - cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite

- cheltuieli de leasing cu achiziție Nu


- cheltuieli de leasing
- cheltuieli de leasing fără achiziție
- cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la Nu
la cheltuielile generale de administrație cheltuielile generale de administrație
- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile Nu
- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
pentru atingerea obiectivului operațiunii
– cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar Nu
– cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
pentru proiect
– cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care Nu
– cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
rezultă din obligațiile beneficiarului
– cheltuieli salariale cu echipa de management proiect Nu
– cheltuieli aferente managementului de proiect1 Nu
– cheltuieli cu servicii de management proiect
- cheltuieli generale de administrație - cheltuieli generale de administratie Nu
- cheltuieli pentru achiziția terenului, cu sau fără construcții1 Nu
– cheltuieli pentru amenajarea terenului Da
– cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
– cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea Da
la starea iniţială
– cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare Da
– cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
obiectivului
– cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – studii de teren 2 Da

1
PNRR Anexa 4. Ghidul solicitantului Măsura de investiții I.3
Categorii cheltuieli Subcategorie cheltuieli Eligibil
– cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații 2 Da
– proiectare și inginerie2 Da
Da
– cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie

– cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de Da


piață/evaluare2
– cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului Nu
execuției
– cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe Da
perioada de execuție
– cheltuieli cu plata diriginților de șantier Da
– cheltuieli pentru construcții și instalații Da
– cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, Da
– cheltuieli pentru investiția de bază
dotări)
– cheltuieli cu active necorporale Da
– cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente Da
– cheltuieli cu organizarea de șantier organizării de șantier
– cheltuieli conexe organizării de șantier Da
- cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe Nu

– cheltuieli diverse și neprevăzute – cheltuieli diverse și neprevăzute Da

– cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și – cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare Da
predare la beneficiar – cheltuieli pentru probe tehnologice și teste Da

Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:


 cheltuieli aferente contribuției în natură
 cheltuieli cu amortizarea
 cheltuieli cu achiziția terenurilor si a imobilelor deja construite
 cheltuieli de leasing
 cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
 cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
 cheltuieli generale de administrație
 dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane
2
Cu respectarea principiului ”demararea lucrărilor”

S-ar putea să vă placă și