Sunteți pe pagina 1din 3

PNRR Anexa 4. Ghidul solicitantului Măsura de investiții I.

Anexa 4. Categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile orientative pentru proiectele finanțate în cadrul Măsurii de investiții I.3 din cadrul
PNRR

Categorii cheltuieli Subcategorie cheltuieli Eligibil


- cheltuieli aferente contribuției în natură - cheltuieli aferente contribuției în natură Nu

Nu
- cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite - cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite

- cheltuieli de leasing cu achiziție Nu


- cheltuieli de leasing
- cheltuieli de leasing fără achiziție
- cheltuieli cu închirierea, altele decât cele - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la Nu
prevazute la cheltuielile generale de administrație cheltuielile generale de administrație
- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport Nu
- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii
– cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar Nu
– cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
pentru proiect
– cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care Nu
– cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
rezultă din obligațiile beneficiarului
– cheltuieli salariale cu echipa de management proiect Nu
– cheltuieli aferente managementului de proiect1 Nu
– cheltuieli cu servicii de management proiect
- cheltuieli generale de administrație - cheltuieli generale de administratie Nu
- cheltuieli pentru achiziția terenului, cu sau fără construcții1 Nu
– cheltuieli pentru obținerea și amenajarea – cheltuieli pentru amenajarea terenului Da
terenului – cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea Da
la starea iniţială
– cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare Da
– cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
obiectivului
– cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – studii de teren 2 Da
– cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații 2 Da

1
PNRR Anexa 4. Ghidul solicitantului Măsura de investiții I.3
Categorii cheltuieli Subcategorie cheltuieli Eligibil
– proiectare și inginerie2 Da
Da
– cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie

– cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de Da


piață/evaluare2
– cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului Nu
execuției
– cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe Da
perioada de execuție
– cheltuieli cu plata diriginților de șantier Da
– cheltuieli pentru construcții și instalații Da
– cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, Da
– cheltuieli pentru investiția de bază
dotări)
– cheltuieli cu active necorporale Da
– cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente Da
– cheltuieli cu organizarea de șantier organizării de șantier
– cheltuieli conexe organizării de șantier Da
- cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe Nu

– cheltuieli diverse și neprevăzute – cheltuieli diverse și neprevăzute Da

– cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și – cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare Da
predare la beneficiar – cheltuieli pentru probe tehnologice și teste Da

Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:


 cheltuieli aferente contribuției în natură
 cheltuieli cu amortizarea
 cheltuieli cu achiziția terenurilor si a imobilelor deja construite
 cheltuieli de leasing
 cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
 cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
 cheltuieli generale de administrație
 dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru
comisioane de garantare
2
Cu respectarea principiului ”demararea lucrărilor”
PNRR Anexa 4. Ghidul solicitantului Măsura de investiții I.3
 alte comisioane aferente creditelor
 achiziţia de echipamente second-hand
 amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată și arbitraj
 costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
 cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie
 TVA, daca este deductibilă.
 Cheltuieli efectuate anterior datei depunerii cererii de finantare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie).

S-ar putea să vă placă și