Sunteți pe pagina 1din 16

PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.

3.a MODEL1 DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE2

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............, în calitate de <funcţie /
reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este
pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență – componenta energie, declar pe propria răspundere că:
1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele ale
solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În situaţia în care o astfel de finanţare
va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire
solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Ministerul Energiei
2. <denumire solicitant>/<denumire partener>, nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legi
nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile
sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea
sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
 nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România;
 a suferit comdamnări definitive datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie
formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii
criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.
3. infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data
depunerii cererii de finanţare:
o este disponibil pentru investiţii
o sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale
dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului
o nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
o nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun
4. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi
comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica
nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale
aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
5. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de
achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>.
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit


Nume si prenume
Data:
Semnatură

1
Pentru proiectele care au fost începute cu finanțare din alte surse modelul va fi ajustat corespunzător
2
Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit
1
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

3.b DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

Titlul proiectului:
Denumire organizaţie
Cod de înregistrare
fiscală
Număr de înregistrare în
Registrul Comerţului
Anul înfiinţării
Adresa poştală:
Cod:
Localitate:
Judeţ/Sector:
Adresă poştă electronică

Prin prezenta, solicitantul în calitate de beneficiar, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal ,
declar pe propria răspundere că solicitantul:
 am/are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului.
 mă angajez:
 să finanţez/e toate costurile neeligibile aferente proiectului;
 să asigur/e resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
 să menţin/ă proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare
nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 3/5 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţa în
această perioadă, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare;
 să asigur/e folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în
proiect;
 să asigur/e din alte surse de finanțare legal constituite finanțarea necesară pentru finalizarea
proiectului în situația în care acesta nu va fi implementat în integralitate până la data de 30.06.2026;
 să demonstrez în toate etapele de implementare a proiectului modul în care investiția contribuie la
atingerea țintelor stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, a țintelor stabilite în cadrul PNRR,
precum și la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050, respectiv faptul că soluțiile tehnice pentru
realizarea/ modernizarea unităților de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă
eficiență în sectorul incălzirii centralizate asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze
regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde respectă prevederile Orientărilor tehnice privind
aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), în concordanță cu analiza DNSH anexată la
componenta C.6 Energie din PNRR la măsura de investiții I.3;

2
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

 să includ condițiile legate de DNSH în cadrul documentațiilor de atribuire a achizițiilor aferente


proiectului finanțat si să respect acest principiu pe perioada de implementare/operare;
 se obligă ca operarea infrastructurii construite prin proiect să fie realizată în condițiile legii;
 să demonstrez în etapa de contractare modul în care investiția contribuie la obiectivul Uniunii
pentru climă 2030 și la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050, respectiv faptul că soluțiile tehnice
pentru realizarea/ modernizarea unităților de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă
eficiență în sectorul încălzirii centralizate asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze
regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness);
 să mențin investiția pe perioada valabilității contractului de finanțare și să păstrez documentele
aferente proiectului pe perioada prevăzută de art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de
la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. (Notă: această
perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită
potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă).
 Să asigur realizarea unei instalaţii de cogenerare cu randamentul global brut de minim 80%.
 Ca până la data de 31.12.2049 să implementez una din următoarele cerințe 3:
 voi pune în funcțiune componentele investiționale care vizează captarea și stocarea
dioxidului de carbon (CSC) și/sau captarea și utilizarea dioxidului de carbon (CUC),
 voi înlocui gazele naturale cu gaze din surse regenerabile sau cu gaze cu emisii scăzute de
dioxid de carbon,
 voi închide centrala.

Totodată, în scopul colectării și furnizarii datelor privind beneficiarul real în conformitate cu art 22, alin.2 . lit. d) din
Regulamentul(UE) 2021/241, mă angajez să furnizez urmatoarele date:
(i) numele destinatarului final al fondurilor ...........................................................................;
(ii) numele contractantului și al subcontractantului ( în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate
contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile
publice.......................................................................................................................................
(iii) prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în
înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului
..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.........................

De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toate condiţiile prevăzute în Ghidul Specific, precum şi în
legislaţia europeana şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar sunt de acord cu
rezilierea contractului.

Data:
Reprezentant legal
Prenume şi Nume:
Semnătura:

3
Solicitantul va bifa una dintre cele trei optiuni
3
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

3.c MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU AJUTORUL DE STAT4

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> /
paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <
<denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevǎrului, inclusiv prin omisiune, constituie
infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:

o societatea nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a
Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi
incompatibil cu piaţa internă;

o societatea nu este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Cap 2, sectiunea 2.2,


punctul 20 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și
restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01), și anume:
(a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din
capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine
atunci când deducerea pierderi lor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente
considerate în general ca făcând parte din fondu rile proprii ale societății) conduce la un
cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;
(b) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere
nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul
propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor
acumulate;
(c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau
îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri
colective de insolvență la cererea creditori lor săi;
(d) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; și
(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.
o justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ), deoarece investiţia nu s-
ar putea realiza fără sprijin din surse publice,
întrucât ............................................................................................................................................................
.......
(valoarea investiţiei, insuficienţa resurselor proprii de finanţare etc.).

o nu s-au efectuat activităţi în cadrul proiectului care să semnifice “demararea lucrărilor (Start of
Works)” – adică nu am demarat alte activităţi cu excepţia celor referitoare la cumpărarea de terenuri și
lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor, realizarea studiilor de fezabilitate si demararea
procedurii de achiziție.

Data: Semnăturǎ reprezentant legal al solicitantului:

4
Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit.
4
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

3.d MODEL DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata .............................................., având funcţia de.............................. în

cadrul ..................................... , cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria

răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul proiectului

“.........................................................................”, nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate

cu prevederile art. 61 – Conflictul de interese din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 .

Notă: Prezenta declarație va fi completată atât de Reprezentantul legal cât și de fiecare membru al Unităţii de
Implementare a Proiectului.

Data:
Reprezentant legal/membru al Unităţii de Implementare a Proiectului
Prenume şi Nume:
Semnătura:

5
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

3.e DECLARAŢIE
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre
finanţare din PNRR

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare

Denumire

Domiciliul fiscal

Judeţ Localitate Strada

Ap. Cod poștal Sector Telefon

Fa E-mail
x

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII

Titlul proiectului

Numele programului

Axa prioritară

Prioritate de investiție

Data depunerii operațiunii

C. …………………………………………(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare


pentru operațiunea menţionată mai sus, la…………………………………….. ………………………(numele
Autorităţii gestionare a finanțării), în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane
din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:
a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal
b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal

D. ……………………………………………………………………………….(numele şi statutul juridic al


beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operațiunea menţionată mai sus,
la………………………………………………………………………………(numele Autorităţii gestionare a

6
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

finanțării), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, din cadrul proiectului,
cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și
nerecuperabilă.

Nr. Scopul achiziţiei/activitatea prevăzută în cadrul


Achiziţia
crt. operațiunii5

Numele şi prenumele*:
Semnătura
Funcţia:

* se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul

5
Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare
7
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Pentru proiectele pentru care se solicită rambursarea TVA


3.e.bis Addendum la

DECLARAŢIA
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din
PNRR

Subsemnatul...........................(numele, prenumele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru


operaţiunea ................................... (denumire proiect), la Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că MĂ ÎNCADREZ/ NU
MĂ ÎNCADREZ și în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:

- persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal, pentru activități altele decât cele
ale operațiunii propuse spre finanţare și cele aferente operării proiectului.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul fiscal), declar că BENEFICIEZ/ NU BENEFICIEZ de schemă/scheme de compensare a TVA la nivel
național, regional sau local.

Numele şi prenumele*:

Semnătura
Funcţia:

* se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul

8
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Anexa 3f. MODEL DECLARAŢIE PRIVIND TIPUL ÎNTREPRINDERII


Formularul A
DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii6

I. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii: ......................................................................................................
Adresa sediului social: ...........................................................................................................
Cod unic de înregistrare: .......................................................................................................
Numele şi funcţia: .................................................................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii


Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
 Întreprindere autonomă
În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante.
Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.
 Întreprindere parteneră
Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor
adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
 Întreprindere legată
Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor
adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 7
Exerciţiul financiar de referinţă8
Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă Active totale
salariaţi (mii lei/mii euro9) (mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar  Nu


anterior, datele financiare au înregistrat modificări care  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior).
(respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie
sau mare).
Semnătura digitală ....................................................................
6
O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a două exerciţii financiare încheiate consecutive.
7
Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
8
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi
raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu
anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
9
Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naționalǎ a României, valabil la data încheierii exerciţiului
financiar.
9
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

(numele şi prenumele semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)


Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

10
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Formularul B
CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:


- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe
adiţionale);
- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe
adiţionale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referinţă
Cifra de afaceri Total active
Numărul mediu
anuală netă (mii lei/
anual de salariaţi
(mii lei/mii euro) mii euro)
1. Datele3 întreprinderii solicitante sau din situaţiile
financiare anuale consolidate (se vor introduce
datele din tabelul B1 din secţiunea B10)
2. Datele cumulate3 în mod proporţional ale tuturor
întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor
introduce datele din secţiunea A)
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor
legate3 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse
prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor
introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)
TOTAL

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili
categoria întreprinderii" din formularul A.

FIŞA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii ........................................................................................................
Adresa sediului social .............................................................................................................
Codul unic de înregistrare ......................................................................................................
Numele, prenumele şi funcţia .................................................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legată


Perioada de referinţă
Cifra de afaceri
Numărul mediu anual de Active totale
anuală netă
salariaţi 11
(mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
TOTAL:
NOTĂ:

10
Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau,
atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care
întreprinderea este inclusă.
11
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la
întreprinderile legate.
11
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un
procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale
întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fişa
întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional
a) Indicaţi exact proporţia deţinută12 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin
intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă.
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare
dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat - A.2

Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală Active totale13


Procent
salariaţi netă (mii lei/mii euro) (mii lei/mii euro)
Valoare rezultată în urma
aplicării celui mai mare
procent la datele introduse
în tabelul de la pct. 1.
Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

SECŢIUNEA A
Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare
întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi
legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi
legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
1. Date de identificare şi date financiare preliminare
Tabelul A.1
Întreprinderea parteneră – Date de identificare
Numele şi
prenumele Cifra de afaceri
Numărul Active totale
Numele sau Adresa preşedintelui anuală netă
Cod unic de mediu anual (mii lei/
denumirea sediului consiliului de (mii lei/
înregistrare de salariaţi mii euro)
întreprinderii social administraţie, mii euro)
director general
sau echivalent
1.
2.
3.
4.
5.
6.

12
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia
deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
13
Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
12
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

7.
8.
TOTAL

NOTĂ:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care
întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere
sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se
adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au
fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe privind
legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

SECŢIUNEA B
Întreprinderi legate

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici
şi mijlocii
 Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile
financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
 Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc
ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora,
consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei
întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare 14.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz


Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de
mai jos.
Tabelul B1
Cifra de afaceri anuală
Numărul mediu anual de Active totale
netă
salariaţi15 (mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
TOTAL

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare


Numele şi prenumele
Întreprinderea legată
preşedintelui consiliului de
(denumire/date de Adresa sediului social Cod unic de înregistrare
administraţie, director
identificare)
general sau echivalent
A.

14
Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
15
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la
întreprinderile legate.
13
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

B.
C.
D.
E.

NOTĂ:
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate,
sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la
secţiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va
completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale
tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2
Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă Active totale
Întreprinderea numărul
salariaţi (mii lei/mii euro) (mii lei/mii euro)
1. *)
2. *)
3. *)
4. *)
5. *)

TOTAL
*) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

NOTĂ:
Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de
întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

FIŞA
privind legătura dintre întreprinderi nr. .......... din tabelul B2, secţiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii ........................................................................................................
Adresa sediului social .............................................................................................................
Codul unic de înregistrare ......................................................................................................
Numele, prenumele şi funcţia..................................................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere


Perioada de referinţă
Cifra de afaceri anuală
Numărul mediu anual de Active totale
netă
salariaţi 16
(mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
Total:
Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

16
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea
datelor de la întreprinderile legate.
14
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente
acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a
întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale
consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente
acestora şi fişa de parteneriat trebuie introduce în secțiunea A.

15
PNRR Anexa 3 Ghidul Solicitantului_Măsura de investiții I.3

Anexa nr.3g Declarație privind evitarea dublei finanțări

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria …., nr……., eliberată de ............,
CNP .................................. având funcția de ..............................., în calitate de <reprezentant legal> al
<denumire solicitant>, cu sediul social în ……………………… cod de înregistrare fiscală ..............................,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal și prevederile art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 privind falsul în
declarații, cu prilejul depunerii cererii de finanțare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul Planului
Național de Redresare și Reziliență – Componenta C6. Energie, declar pe propria răspundere că solicitantul
<denumire solicitant> pe care îl reprezint nu a beneficiat şi nici nu beneficiază în prezent de finanțare din
fonduri publice nerambursabile de la bugetul național şi/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele
administrate de aceasta ori in numele ei, pentru activitățile specifice care fac obiectul prezentei oferte pentru
finanțare.
Declar în egală măsură că nu am cunoştință de vreo situație de ”dublă finanțare” așa cum este ea definită la
art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 șí la
art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii.
Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de finanțare, precum şi
obligarea organizației pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanțări şi la plata de
despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanțării nerambursabile, până la data descoperirii falsului.

Nume...................................
Dată.....................................
Semnătură..............................

16

S-ar putea să vă placă și