Sunteți pe pagina 1din 10

Cornelia Maria F\rlke s-a ndscut in 19b8, in Germania, qi este

o cunoscutd scriitoare de literaturd pentru copii. intreaga sa Comqrna FuNxn


carierd. s-a invArtit injurul lumii acestora din urmd.: a fdcut mai
intAi studii pedagogice ia Universitatea din Hamburg, a lucrat
apoi cu copii din medii defavorizate si ca ilustrator de carte,
moment in care gi-a dat seama cd ar prefera s6 scrie ea insdqi
povegti. Prima carte a scris-o la 35 de ani gi pAnd acum a strAns
cAteva zeci, traduse in peste 30 de limbi. Din 2005, locuiegte cu
familia in Los Angeles.
Moarte d,e cerneald este cea de-a tr eia pelte aty',log1ei Lumea
Moarte de cerneald
de cerneald,, celmai de succes roman al autoarei, care-a cAptigat
multe premij in lara ei natald qi in streindtah, fiind publicat in cu ilustratiile
t autoarei
milioane de exemplare. Prima parte a fost ecranizati cu succes
in 2009.
Traducere fin germand
de Iulian Bocai

.'./.
.'./

ARTHUR
CUPRINS

Cuvinte tari, cuvinte ugoare ............. ........... 150


T+
Primele doud cdrli din trilogia
Lumea de cerneald
Doar un cdine ;i o foaie de h6rtie

Ascultd, pasul noplii moare


ln ticerea lungd;
lampa mea de scris !6rdie
leneq ca un greier.

Auriu lucesc Yitrine


cu cotoaae de cd4i:
stdlpi pentru podurile noastre
spre lumea basmelor.
Rainer Maria Rilke, Ofozde
petutru lnxi, Virgiliene III

umina lunii cddea pe halatul lui Elino4 pe cimasa ei


de noapte, pe picioarele goale qi pe ceinele care se
agezase la picioarele ei. Cdinele lui Orpheus. O privea cu
ochii lui mereu trigti, de parcd s-ar fi intrebat de ce, cdnd
sunt atetea mirosuri interesante pe lume, stitea ea la mie-
zul noptii in biblioteci, inconjuratd de cdrtile mute, cu
ochii pironili in paginile lor.
- D4 de ce? a intrebat Elinor fir tdcere. Fiindci nu pot
sd dorm, prostovane.
Cu toate astea, l-a mdngAiat pe cap.
,,Pdnn aici !i-a fost, Elinor!" s-a gendit ea, ridicdndu-se
obositi de pe fotoliu. ,,i!i petreci nopfile vorbind cu un
cAine. Nici m5.car nu supo4i cainii, cu atdt mai pulin pe
dsta, care cu fiecare respiralie lli amintegte de stdpAnul
lui odios."
Da, pdstrase c6inele in ciuda amintirilor neplicute pe
care i le trezea; pdstrase gi fotoliul, degi colofana stEtuse
in el pe vremuri. Mortola,.. De cAte ori nu i se p6rea cd-i
aude vocea cdnd intra in bibliote@tdcut5., de cAte ori nu-i
Connor.re FuNxr Moarte de cerneald

vedea pe Mortimer qi pe Resa stdnd intre rafturi, sau pe HArtia se ingilbenise deja. Hdrtie ieftind. Asta mai lip-
Meggie stAnd la fereastri, cu o carte in poald, cu privirea sea. $i nu puteai sd vezi in cuvintele de pe foaie ce fuse-
ascunsd in spatele pdrului blond gi drept... Amintiri. Asta ser6 scrise in altd lume, direct sub ochii lui Elinor. LAngd
era tot ce-i mai rdmdsese. Cu nimic mai tangibile decAt foaie se aflau trei fotografri - una cu Meggie qi doud cu
imaginile invocate de cdrli. Dar ce-i mai rimdnea dupd Resa, una de cAnd era micd qi una ficutd cu cAteva luni
ce avea se piardd pdnd qi amintirile? Atunci avea si fie cu in urm5, unde apdrea al5turi de Mortimer. Cum rAdeau
adev5rat singurd - cu tdcerea gi golul din inimd. $i cu un am6ndoi. Erau atAt de fericifi. Nu trecea noapte in care
cAine urAt. Elinor si nu se uite la fotografiile alea. Trecuse timpul gi
Picioarele ei i se pdreau tare bitrAne in lumina palidd lacrimile nu-i mai curgeau pe obraji, dar erau incd acolo,
a lunii. ,,Lumina lunii!" s-a gandit, migcAndu-gi degetele in inima ei. Lacrimi sirate. Inima li era plind de ele. Un
de la picioare. CAte povegti existau oare in care lumina sentiment oribil.
asta avea puteri magice? Numai minciuni. Capul ii era ii pierduse.
doldora de minciuni tipdrite. Nici mdcar la lumina lunii Meggie.
nu se mai putea uita firi ca privirea sd-i fie impAcliti de Resa.
litere. Dacd ar fi putut sd-gi gteargd toate cuvintele din Mortimer.
creier qi inimd ca si mai vadi lumea mdcar o singurd datd Trecuserd trei luni de cAnd dispdruseri. in cazul lui
cu propriii ochi! Meggie, trecuse mai mult cu cdteva zile...
,,Cerule, Elinor", s-a gdndit ea, ,,iar egti intr-o dispozilie CAinele s-a intins qi a venit somnoros inspre ea. $i-a
fantastic6!" $i, spunAndu-gi asta, a bdtut cu degetele in bdgat nasul in buzunarul cdmd;ii de noapte, in speranta
vitrina in care Orpheus mai ldsase ceva in urmd, in afari ci o sd gdseasci acolo un biscuit pentru cAini.
de cAinele urdt. ,,Te scalzi in mila asta de sine aqa cum se Da, da, bine, i-a zis ea, b6gdndu-i un biscuit puturos
scaldi cAinele ista prostovan in toate bdltoacele." -
sub bot. Unde se ascunde stdpAnul tdu, ei?
Foaia de hdrtie din spatele sticlei protectoare nu ili atrS- I-a pus qi bucata de h6rtie sub nas, iar c6.inele prosto-
gea atentia prin nimic: era doar o hartie obiqnuitd dic- van a tot adulmecat-o, de parcd l-ar fi mirosit intr-adevir
tando, cu un scris mare, in cerneald de un albastru-pal. pe Oryheus in spatele literelor.
Nu se putea compara cu cdrlile din celelalte rafturi - chiar Elinor se holba la cuvinte qi pe unele le-a rostit:
dacd puteai sd vezi cu fiecare literd ce perere bund avea strizile din Ombra...
Orpheus despre sine. ,,Sper cd elfele de foc i-au qters ran- -De Pe
cAte ori nu stdtuse in ultimele nopfi chiar acolo, in-
jetul ila satisficut de pe mutrd", s-a gdndit Elinor deschi- conjuratd de cirli care, de cdnd rd.mdsese iar5gi singur6,
z6.nd vitrina. ,,Sper cd inziualii l-au tras in leapi sau, qi nu mai insemnau nimic pentru ea. Ticeau de parc6 ar fi
mai bine, cd zace mort de foame in Pddurea-fdrd-drum. " gtiut ci le-ar fr dat oricdnd la schimb pe cei trei oameni pe
Nu era prima oard cAnd igi inchipuia sorli nefericite pen- care-i pierduse. ii pierduse intr-o carte.
tru Orpheus in Lumea de Cerneald. Inima ei insinguratd O si invd!, la naiba!
se bucura de aceste imagini ca de puline alte lucruri. -Avea o voce sfrddtoare, ca de copil.

10 11
ConNer,ra Furclo Moarte de cerneali

O sd invd! s-o citesc in aga fel incAt sd md inghiti gi Mortimer? Sunt fericiti, Darius? Mai sunt in via!6? O si-i
-
pe mine, da, asta o sd fac, revdd weodati?
CAinele o privea de parci ar ft crezrtt fiecare cuvdnt, Darius a privit de-a lungul rafturilor, de parcd rdspun-
dar Elinor nu credea nimic din ce spunea. Nu. Nu era sul la toate acele intrebdri s-ar fi gdsit in vr.euna din cir-
Limbd-wdjit6. Chiar dacd ar fi incercat zeci de ani - cuvin- file acelea. Dar apoi a t6cut qi el, ca toate paginile tipdrite
tele nu risunau c6nd vorbea ea. Nu cAntau. Nu cum o fd- din jur.
ceau pentru Meggie gi Mortimer - sau pentru blestematul - O sd-!i fac nigte lapte cu miere, a spus in cele din urmd
gi a dispdrut in bucdtdrie.
de Orpheus. Degi ea le iubise enorm de mult toatd viala.
Foaia ii tremura in mAini cAnd a inceput sd pl6nge. $i Iar Elinor a rdmas iar singurd cu c5r{ile, cu lumina lunii
iat5Je apirAnd din nou, lacrimile din inima ei, degi atAta qi cu cdinele urAt al lui Orpheus.
weme le linuse in frAu. ii umpluseri pur gi simplu inima.
Elinor plAngea atAt de tare cd, de teamd, cAinele s-a ghe-
muit la pdmdnt. CAt de absurd, s5-ti curgi api din ochi
cAnd te doare inima. In cirli, eroinele tragice erau de obicei
teribil de frumoase. Nu se vorbea nicdieri de ochi umezi gi
nasuri ro,sii. ,,Mie mereu mi se inrogegte nasul de la pldns",
se gdndi Elinor. ,,Poate ci Ssta e motivul pentru care nu
pot si intru in cdrfi. "

-S-aElinor?
intors qi gi-a gters in grabi lacrimile de pe fa{d.
Darius stitea in ug6, intr-un halat mult prea mare, pe
care ea i-l ftcuse cadou la ultima lui zi de nagtere.
e? l-a intrebat.
-Pe Ce
unde pusese batista aia? Fonfdind, qi-a scos-o din
mAneci qi gi-a suflat nasul.
- Trei luni, au trecut trei luni, Darius! Oare Ssta
nu
e un motiv sd pl6ng? Da. Nu te mai uita la mine cu ochii
tii milogi de bufnifd. N-are importanli cAte cirli ne cum-
pdrim, a spus fdcAnd un gest larg spre rafturi. N-are
importanld cdte cumpdrim, schimbEm sau furdm... ni-
ciuna dintre ele nu-mi spune ceea ce weau sd a{lu! Mii de
pagini, qi in niciuna nu apare vreun cuvAnt despre cei de
care weau s-aud. De ce m-ar interesa toti ceila$i? Eu weau
sd qtiu doar poveqtile lor. Ce face Meggie? Ce fac Resa gi

L2
f
Moafte de cerneald.

Doar un sat Pe dealurile dinjur, broaqtele ordcdiau atAt de tare, de parcd


ar fi lrut sd cheme ziua afar5; Mo atras impletitura de nu-
iele gi crengi peste groapi, ascunzAnd addpostul de ochii
soldalilor qi perceptorilor. Printre colibe, tdlharii pusi de
Vantul era un toreut de-ntuneric printre copacii vijelioqi, pazd erau tot mai nelinigtifi. $i ei vdzuseri zAnele. Da, era
Luna, o goeletd fantomd ar-uncatd pe ape noroase, timpul sd se retragd in pdduri, unde gdseau de fiecare datd
Drumul, o panglici de lune prin pustia purpurie, vreo ascunzS.toare, deqi guvernatorul trimitea tot mai des
$i tAlhar-ul venea c6lare, patrule printre dealuri. Pirpiriul - aga l-au numit vdduvele
ualare, din Ombra. Un nume potrivit pentm cumnatul pipernicit
Tilharul venea cilare la uga hanului vechi. al lui Cap-de-viperd. Insd foamea lui pentru pulinele lu-
AlftedNoyce, T6.lharul cruri ale supuEiior era de nestdvilit.
Mo gi-a trecut mAna peste ochi. Cerule, cAt de obosit
ora. De-abia dacS mai apucase si pund geand pe geand in
ffil Anele incepusere deia sa danseze printre copaci, roiuri ultimele zile. Erau prea multe sate in care soldalii ar fi
&lde trupuri mici qi aJbastre. Zborul lor capl,a lumina putut incd sd vini.
stelelor gi Mo il vedea pe Prinlu1 Negru privind cu ingri-
-Asta i-o istovit.
Pari
jorare cerul. Era la fel de intunecat ca dealurile din jur, spusese cu o zi in urmd chiar Resa, cAnd se tre-
dar zdnele nu se ingeiau niciodati. Numai dimineala care zise lAngi eI, fdri sd qtie ci se pusese lAngd ea abia cAnd
se apropia putea sd Ie scoatd in noaptea aceea rece afari se luminase de ziud. Si-i povestise cd visase urAt gi c5 std-
din cuiburi, iar satul, a cirui recolti voiau tAlharii sd o tuse treaz ca si lucreze ore intregi la cartea in care adu-
salveze, se a{la de data asta periculos de aproape de Om- nase desenele ei cu zAne si oameni de sticI5. $i acum spera
bra. De indatd ce rdsdrea soarele, trebuiau sd plece. ca Meggie gi Resa si doarmi c6.nd avea sd se intoarcd in
CAteva colibe sirdcicioase, citeva cAmpuri pustii qi pie- curtea singuratici in care ii adusese Prinlul Negru, cam
troase gi un zid care abia dacd ar fi putut line departe un Ia o ord de mers la est de Ombra qi departe de teritoriul
copil, darimite un soldat - asta era tot. Un sat ca multe in care Cap-de-viperd incd domnea, fdcut nemuritor de o
altele. Cu weo treizeci de femei, firi birbali, qi cAteva zeci carte pe care Mo o legase cu propriile mAini.
de copii fhrd tat5. in satul vecin, sotdalii noului guvernator ,,In curAnd n-o sd-l mai apere nimic", s-a gAndit Mo. Dar
ridicaserd toatd recoita acum doud zile. Acolo ajunseseri de cAte ori nu spusese asta deja? Si Cap-de-vipere tot ne-
prea tarziu. Dar aici se mai putea salva cate ceva. Sdpau muritor era.
de ore intregi, aritAnduJe femeilor cum pot {i ascunse sub O feti,td s-a apropiat de el ezitAnd. CAli ani sd fi avut?
pdmAnt animalele gi proviziile... $ase? $apte? Meggie nu mai era de multi weme aqa micd.
Bdrbatul-puternic aducea repede ultimul sac de cartofi. Stdnjeniti, s-a oprit la cdliva pagi depdrtare.
Fala lui duri era roEie de Ia efort. I se inrosea 9i cAnd se $napanu a ieqit din intuneric inspre copilS.
imbita sau se incdiera. Au cobordt impreund sacul in as- -
Da, privegte-ll i-a spus el miculei. Chiar el e. Gaild.
cunzitoarea pe care o sepasere chiar in spatele cAmpurilor. Mdndnci copii ca tine la cini!

74 15

I
,

ConNsI-IA FUNI<I Moarte de cerneald.

$napanului ii pldceau astfel de glume. Mo a inghilit cu- Prinlul le-a {Ecut semn tAlharilor spre zidul care incon-
vintele care-i stdteau pe limbd. Fata era blondd ca Meggie. iura satul qi care nu era decAt o ridicdturi din cdteva rAn-
Si nu crezi nimic din ce-!i spune! i-a goptit. De ce nu duri de pietre plate. Nici colibele n-aveau sd-i ocroteascd.
-
dormi ca toli ceilalfi? Ursul forndia gi mormdia gi chiar atunci s-au ivit din in-
Copila l-a privit. Dupi care i-a ridicat mAneca pAnd a tuneric mai bine de zece cildrefi, avAnd pe piept noile in-
putut sd-i vadi cicatricea. Cicatricea despre care vorbeau semne ale cetdlii Ombra: un vasilisc pe fundal roEu. Era
atAtea cAntece... clar ci nu se aqteptaserd sd dea peste nigte bdrbafi. Femei
L-a privit cu ochi mari, cu un amestec de fricd Ei ulu- carejelesc, copii care !ipi, da, dar nu bdrbali. $i mai ales
ire pe care-l vdzuse in ochii multora. Gai{d. Copila a fugit nu bdrbali inarmali. Mirafi, au tras de frAiele cailor.
inapoi la maicd-sa Ei Mo si-a indreptat spatele. De fiecare Da, erau be!i. Era bine: asta o sd-i incetineasci.
datd cAnd il durea pieptul acolo unde-l rinise Mortoia, i N-au ezitat multd vreme. $i-au dat seama imediat cd
se pdrea cd qi tAlhar-ul intrase pe-acolo in el - tAlharul ci- crau mai bine inarmali decAt tilharii zdrenldrogi. $i mai
ruia Fenoglio ii ddduse fala gi vocea sa. Sau poate ce fu- aveau qi cai.
sese mereu parte din el gi doar dormise pAni c6nd lumea Proqtii. Aveau si moari inainte sd-qi dea seama cd alt-
lui Fenoglio il scosese iar la ivealS? ceva conta aici.
Mo. Trebuie s6-i omo-
CAteodatd, c6nd duceau in vreun sat infometat carne
sau un sac de cereale, pe care le furaserd de ia Pirpiriu,
- Pe to!i! a strigat $napanul spre
rAm pe to!i, Gaild! Sper cd inima aia moale a ta inlelege
femeile veneau la ei qii pupau mAna. lucrul dsta! Dacd weunul dintre ei se intoarce in Ombra,
Mergeli la Prinlul Negru pi mulumifii lui, le spunea mAine satul Ssta e in fliciri.
-
el, deqi Prinlui nu f6cea decAt sd rAdd. Mo n-a fdcut decAt si dea din cap. De parcd n-ar fi qtiut
Dacd-fi faci rost de un urs, atunci o sd te lase in pace, atAta lucru.
-
zicea el. Caii au nechezat innebunili cdnd cdldrelii s-au nd-
intr-o colibi a inceput si plAngi un copil. Noaptea in- pustit asupra tAlharilor, gi Mo a simlit din nou in vene
cepuse si se coloreze in rogu gi lui Mo i s-a pirut cd aude singeie-rece pe care il simlise pe Muntele Viperei cAnd il
tropot de copite. Cdldreli - cel putjn zece, poate mai mu$i. omorAse pe Basta. Rece precum bmma care se agternuse pe
Urechile inva!5 muit mai repede sd priceapi zgomote decdt iarba de la picioarele lui. Singura teami care-1 cuprinsese
invali ochii sd recunoasci litere. ZAnele s-au imprds,tiat. Fe- acum era teama de el insupi. Dupi care au urmat fipetele.
meile au lipat qi au alergat in colibe, unde dormeau copiii. Gemetele. SAngele. Bdtdile propriei inimi, zgomotoase gi
MAna iui Mo a scos sabia Ihrd si se gAndeascd. De parcd ar mult prea repezi. Lovea in stAnga qi-n dreapta, trecea tdi,sul
fi {bcut asta toati viala. Era sabia pe care o luase din Ceta- sabiei prin carnea altora, simlea umezeala sdngelui lor pe
tea Noplii, sabia care-i aparlinuse lui Vulpoi-rogu. haine gi le vedea felele pline de urd (sau poate de frici?).
Zorii zllei. Din fericire, nu se vedea prea mult de sub coifuri. Erau atAt
Nu se spunea despre ei ci vin mereu in zorii zilei fiindci de tineri! MAini tdiate, oameni tdiali. ,,Ai grijd, in spate!
le place roqeala cerului la rdsdrit? Spera sd vind beli de la Omoari. Repede! Si nu scape niciunul."
una dintre petrecerile nesfArqite ale gefului lor. Gaild.

16 77
Conxnln Fuxxn Moarte de cerneald

Unul dintre solda{i a rostit numele Ssta inainte sd-l Acum gi-o agezaserd intr-o rApi intunecatd care nici in
strdpungd cu sabia. Poate cd se gandise cAnd ;i-a dat u}- limpul zilei nu prirnea lumind. Aveau si trimitd dupi Ro-
tima suflare ia argintul care i se promisese in Ombra dacd xane, ca sd aibn grijd de rdnifi, in timp ce Mo se indrepta
ar fi adus cadavrul lui Gai{d, mai mult argint decAt ar fi spre locul unde dormeau Meggie qi Resa, intr-o curte pa-
putut strAnge vreodatd intr-o viald de soldat. Mo a scos rdsiti pe care le-o gdsise Prinlul; Resa nu voia sd doarmi
sabia din pieptul lui. Veniserd fdri, zale. La ce ar fi avut in tabira tAlharilor gi chiar qi Meggie tAnjea dupd o casi
nevoie de zale impotriva femeiior qi a copiilor? CAt de rece ;rdevdratd dupi toate sdpt6mAnile petrecute pe drumuri.
ajungeai omorAndu-i pe allii, atAt de rece, degi pielea ili Prinlul Negru il insolea pe Mo, ca intotdeauna.
ardea gi sAngele ili clocotea in vene. Firegte, Gaild nu cdlitoregte niciodatd fEri alai! mor-
Da, i-au omorAt pe to!i. Se ldsase tdcerea in colibe cAnd
-
rndise $napanu inainte si se desparti.
au impins cadavrele jos in vale. Doi de-ai lor muriseri Ei Mo aproape c5-gi oprise calul in loc cAnd l-a auzit. Inima
acum aveau si.-gi odihneasci oasele laolaltd cu duEmanii. ii bdtea incd prea tare dupd bitdlie, dar Prinlu1 l-a tras
Nu aveau timp sa-i ingroape. inapoi.
Prin{ul Negru avea o tiieturd urAt5 la umdr. Mo i-a ban- Au luat-o pe jos. Drumul era mai greu pentru picioa-
dajat-o cAt a putut de bine, in timp ce ursul stdtea lAngd rele lor obosite, dar urmele cailor ar fi fost mai ugor de
ei. Fetila care-i ridicase mAneca a iegit iardEi din colibi. De gasit. Iar curtea trebuia sd rimAnd in siguran{i, fiindcd
departe ardta intr-adevir ca Meggie. Spera ca Meggie qi krt ce iubea Mo mai mult pe lume era acolo. Casa qi graj-
Resa si doarmi cAnd avea sd se intoarce. Cum ar fi putut tlurile pe jumdtate dirAmate apireau de fiecare datd pe
si le explice ce era cu tot singele ila? Atit de mult sAnge. neasteptate dintre copaci, de parcd le-ar fi ritbcit cineva
,,La un moment dat noplile o si umbreasci zilele, Mor- pe-acolo. CAmpurile care hrdniserd odatS locuitorii curtii
timer", s-a gAndit el. Nopti insAngerate, zile liniqtite - zile nu se mai vedeau deloc. Iar cdrarea care pe l'remuri ducea
in care Meggie ii ardta toate lucrurile despre care doar ii in satul aliturat dispdruse gi ea demult. Pddurea inghilise
povestise in turnul CetSlii Nopfii; nimfe cu pielea solzoasi l,otul. Lumea n-o mai numea Pddurea-lbrd-Dmm in pdrlile
in iazuri acoperite de flori, urmele unor uriaqi dispiruli astea, cum fdceau cei de la sud de Ombra. Avea atdtea
demult, flori care sopteau cdnd le atingeai, copaci care nume cAte sate erau in ea. Pidurea ZAnelor, Pidurea intu-
cregteau pAnd la cer, piticule de mugchi care se ivesc prin- necatd, Pi.durea Piticufelor. in locul in care-qi avea Gaifd
tre riddciniie lor de parcd n-au ficut decAt sd iasi din cuibul i se spusese Pddurea Ciocdrliei, dacd era sd te iei
trunchi... Zile linigtite. Nopti insAngerate. dupd Birbatul-puternic.
Au luat caii cu ei gi au ascuns urmele luptei c6t de bine
au putut. In cuvintele de mullumire pe care le-au rostit
- Pidurea CiocArliei? Prostii. Birbatul-puternic dd
tuturor lucrurilor nume de pisdri. PAni gi zAnele au nume
femeile la sfArqit se ascundea s,i groaza. V5zuseri cu ochii de pdsdri pentru el, deqi ele nu suportd peserile, i-a spus
lor ci oamenii aceqtia care le ajutau se pricepeau la fel de Meggie. Baptista spune c5" se numegte Pddurea Luminilor,
bine la ucis ca duqmanii lor. i se potriveqte mult mai bine, fiindcd unde ai mai vdzut tu
$napanu s-a intors in tabdrd cu toli caii pi cu majori- intr-o pddure atAt de mulli licurici qi elfe de foc? $i toli fau-
tatea oamenilor. Schimbau tabira aproape in fiecare zi. rii care stau noaptea in coroanele copacilor...

18 19

S-ar putea să vă placă și