Sunteți pe pagina 1din 825

Audacia et devotio

Normative Normative
HOME P 118 - 99 MP008-2000 P 118/2 - 13 P 118/3 - 15
construcţii instalaţii

Ediţia I – 15 februarie 2016


HOME

CUM SE UTILIZEAZĂ
COLECŢIA NORMATIVE reprezintă un instrument de lucru destinat cadrelor Inspecţiei
de Prevenire. Prezenta colecţie conţine următoarele acte normative:

Astfel, acest document conţine:


- Normativele de specialitate (integral)
- Extrase din normativele cu incidenţă asupra domeniului abordat

Pentru a asigura un acces facil în interiorul documentului, au fost create butoane care
conduc direct către normativul dorit:
Butoane acces direct

Buton revenire la
prima pagină
HOME

Fiecare pagină oferă posibilitatea revenirii la prima pagină:

Buton Home

Pentru un acces mai eficient se recomandă utilizarea meniului BOOKMARK din stânga
paginii adobe, care permite atât accesul pe normative cât şi pe capitole şi subcapitole:

Buton activare bookmark

Click pentru acces la capitole


Audacia et devotio
Normative Normative
HOME P 118 - 99 MP008-2000 P 118/2 - 13 P 118/3 - 15
construcţii instalaţii

Normativ de siguranţă la foc a


construcţiilor, ediţia a 3-a

Ediţia I – 15 februarie 2016


HOME

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE Şl AMENAJĂRII TERITORIULUI

ORDIN nr. 27 /N/ din 7.04.1999


Având în vedere:

-Avizele Consiliului Tehnico - Ştiinţific nr.222/10.03.98, nr. 91/04.09.98, şi nr. 92/04.09.1998,


- În temeiul H.G. nr. 456 /1994 republicată privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului,
- În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 12/1996 şi a Decretului nr.591/1996,
- Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului emite următorul

ORDIN
Art.1 - Se aprobă reglementarea tehnică:
"Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor" Indicativ P1 18-99.
Art.2 - Reglementarea tehnică de la art.1, se publică în Buletinul Construcţiilor şi în broşură de IPCT-
SA
Art.3 - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Buletinul Construcţiilor.
Art.4 - La aceeaşi dată îşi încetează valabilitatea "Normele tehnice de proiectare şi realizarea
construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului", indicativ P118-83.
Art.5 - Direcţia Programe de Cercetare şi Reglementări Tehnice va aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

NORMATIV DE SIGURANŢĂ LA FOC A CONSTRUCŢIILOR INDICATIV P 118-99


AUTOR: dr. arh. loan VOICULESCU

Coordonat de:
M.L.PAT. - DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
DIRECTOR ing. Octavian MĂNOIU
RESPONSABIL DE TEMĂ arh. Doroteia COCHECI
HOME

PARTEA I-A PREVEDERI COMUNE TUTUROR


CONSTRUCŢIILOR
CAP. 1. GENERALITĂŢI

1.1. SCOP-DOMENIU DE APLICARE

Prezentul normativ stabileşte performanţele şi nivelele de performanţă admisibile privind "siguranţa la foc" a
construcţiilor şi este destinat proiectanţilor, executanţilor, verificatorilor de proiecte, experţilor tehnici şi
responsabililortehnici cu execuţia, proprietarilor sub orice titlu şi utilizatorilor construcţiilor, precum şi
organelor administraţiei publice potrivit obligaţiilor i răspunderilor ce la revin în conformitate cu Legea privind
calitateaîn construcţii nr.10/1995.
1.1.2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la construcţii de orice fel şi instalaţiile utilitare aferente
acestora -denumite în continuare "construcţii" - indiferent de forma de proprietate sau destinatie. La lucrările de
amenajări sau schimbări de destinaţie a construcţiilor existente, atunci când, în mod justificat, nu pot fi
îndeplinite unele prevederi ale normativului, se vor asigura prin proiect măsuri compensatorii de siguranţă la
foc.
1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ instalaţiile şi echipamentele tehnologice de producţie (sisteme,
utilaje, agregate, dispozitive, etc.) inclusiv proiectele de montaj aferente acestora şi construcţiile destinate
fabricării, manipulării şi depozitării explozibililor, instalaţiile tehnologice în aer liber, construcţiile nucleare,
construcţiile subterane hidroenergetice şi ale metroului, etc. precum şi cele specifice organizării de şantier.
1.1.4. Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură, prevederile prezentului normativ au caracter
de recomandare, urmând a fi luate, de la caz la caz, numai măsuri de îmbunătăţire a siguranţei la foc posibil de
realizat, fără afectarea caracterului monumentului.
1.1.5. Pentru construcţii şi obiective ale structurilor de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
nominalizate prin ordine ale conducătorilor structurilor respective, prevederile normativului nu sunt obligatorii.
La acestea se asigură măsurile de siguranţă la foc stabilite de organele proprii de specialitate ale acestora,
aprobate de conducătorii structurilor respective.
1.1.6. Măsurile de siguranţă la foc ale construcţiilor trebuie să îndeplinească criteriile şi nivelele de performanţă
prevăzute în normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea şi dotarea necesară cu mijloace şi instalaţii de
semnalizare şi stingere a incendiilor, precum şi componenţa şi dotarea serviciului de pompieri în funcţie de
categoria de importanţă a construcţiei, tipul construc ţ iei, destinaţie şi mărime, riscuri şi pericole de incendiu,
amplasare şi timpi operativi de interven ţ ie a serviciilor de pompieri, densitatea sarcinii termice, rezistenţa şi
stabilitatea construciei în caz de incendiu, precum şi scenariile de siguranţă la foc.
1.1.7. Pentru îndeplinirea criteriilor şi nivelurilor de performanţă prevăzute în normativ, se vor utiliza
materiale şi elemente de construcţii şi instalaţii pentru care sunt efectuate determin ăă ri funcţionale şi de
comportare la foc (clase de combustibilitate, rezistenţe lafoc, propagare flacr, etc).
1.1.8. Prevederile prezentului normativ, tratează condiţiile §i nivelele de performanţă specifice siguranţei la
foc a construcţiilor din categoria C de importanţă şi cu destinaţii curente (civile, de producie şi/sau depozitare,
mixte), proiectate şi realizate din materiale de construcţii tradiţionale (lemn, metal, beton, piatră, ceramică,
sticlă). Pentru construc ţ iile din categoriile de importanţă A şi B se vor stabili ş i asigura măsuri suplimentare
de siguranta la foc. Materialele şi elementele noi de constructii i instalaţii, produse în ţară sau importate se
utilizează în conformitate cu prevederile agrementeiortehnice ale acestora, emise potrivit legii.

1.2. TERMINOLOGIE, CLASIFICĂRI


1.2.1 Acoperiş - parte a construcţiei care o închide faţă de exterior, peste ultimul nivel construit. Poate fi tip
terasă sau cu şarpantă.
1.2.2. Arie (construită şi desfăşurată) - suprafaţă orizontală a construcţiei, delimitată de elemente perimetrale.
Aria construită (Ac) este delimitată de feţele exterioare ale pereţilor de închidere perimetrali la nivelul soclului
(planul de contact cu terenul), iar aria desfăşurată (Ad) a unei construcţii reprezintă suma ariilor construite a
tuturor nivelurilor acesteia, subterane şi supraterane, delimitate de feţele exterioare ale pereţilor de închidere
perimetrali ai fiecărui nivel.
1.2.3. Atrium (patio, curte de lumină) - incintă închisă din interiorul unei construcţii, delimitată pe una sau
mai multe laturi de cel puţin patru niveluri ale construcţiei.
Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite.
1.2.4. Clapetă antifoc - dispozitiv de închidere (obturare) rezistent la foc, montat pe tubulatura de ventilare
care străpunge un element de construcţie antifoc sau rezistent la foc (în poziţie normal deschisă şi prevăzută cu
acţionare automată şi manualăîn caz de incendiu).
HOME

1.2.5. Clădire înaltă - construcţie civilă (publică) supraterană, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este
situată la peste 28 m faţă de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenţie a pompierilor
pe cel puţin două laturi ale clădirii.
Atunci când ultimele niveluri sunt locuinţe de tip duplex sau triplex se ia în considerare numai nivelul de acces
din circulaţiile comune orizontale ale clădirii. Nu sunt considerate clădiri înalte:
• construcţiile care nu sunt destinate să adăpostească oameni;
• clădirile civile (publice) la care deasupra nivelului limită se află un singur nivel ce ocupă maximum 50% din
aria construită a clădirii şi cuprinde numai încăperi pentru maşini ale ascensoarelor, spaţii tehnice aferente
construcţiei, circulaţii funcţionale;
• clădiri civile (publice) nominalizate în normativ.
1.2.6. Clădire foarte înaltă - construcţie civilă (publică) la care pardoseala ultimului nivel folosit este situată
ia înălţimea de 45 m, sau mai mult, măsurată conform art. 1.2.5.
1.2.7. Clasa de combustibilitate - caracteristică a unui material sau element, exprimată prin nivelul
parametrilor specifici, determinaţi în urma unorîncercărî standardizate.
1.2.8. Combustibilitatea materialelor şi elementelor de construcţii -
Capacitatea acestora de a se aprinde şi arde în continuare, contribuind la creşterea cantităţii de
căldură dezvoltată de incendiu.
1.2.8.1. In funcţie de comportarea la foc, materialele şi elementele de construcţii, pot fi
incombustibile C0 (CA1) sau combustibile. Materialele şi elementele de construcţie combustibile
se clasifică în clasele de combustibilitate:
•C1 (CA2a)-practic neinflamabile;
• C2 (CA2b) - dificil inflamabile;
• C3 (CA2c) - mediu inflamabile;
• C4 (CA2d) - uşor inflamabile.
Materialele din clasele C1 (CA2a) şi C2 (CA2b), sunt considerate greu combustibile.
1.2.8.2. Materialele şi substanţele ce se depozitează, se clasifică şi în clase de periculozitate, simbolizate P1 la
P5.
1.2.9. Compartiment de incendiu - construcţie independentă (instalaţie), precum şi construcţii comasate sau
grupate amplasate la distanţele normate faţă de vecinătăţi sau volum construit compartimentat prin pereţi antifoc
faţă de construcţiile (instalaţiile) adiacente.
În clădirile înalte şi foarte înalte compartimentul de incendiu poate fi un volum închis, constituit din unul p ş nă
la trei niveluri succesive, delimitate de elemente rezistente la foc conform normativului i cu aria desfăşurată
totală conform compartimentului de incendiu admis pentru construcţiile civile (publice) de gradul I de rezistenţă
la foc.
1.2.10 Comportare la foc - totalitatea schimbărilor fizice şi chimice intervenite atunci când un material, produs
sau ansamblu, este supus acţiunilor unui incendiu standard.
1.2.11. Condiţii de performanţă - exprimarea performanţelor produsului prin criterii şi nivele de performanţă
ale acestuia, corespunzătoare exigenţelor (pretenţiilor) de siguranţă la foc a utilizatorilor.
1.2.12. Construcţii: obiecte construite supraterane (cu sau fără subsoluri ori demisoluri) sau subterane, având
următoarele destinaţii şi funcţiuni:
• civile (publice) - pentru locuit, administraţie, comerţ, sănătate, cultură, învăţământ, sport, turism, etc;
• de producţie şi/sau depozitare - pentru activităţi specifice de bază sau auxiliare, (hale, ateliere, depozite,
etc);
• mixte - pentru diferite activităţi civile (publice), de producţie şi/sau depozitare, ori civile (publice) şi de
producţie şi/sau depozitare, înglobate în acelaşi volum construit.
NOTĂ: Construcţiile agroindustriale şi agrozootehnice se tratează, după caz, prin asimilare cu construcţiile
civile sau de producţie ori depozitare, în funcţie de destinaţiile acestora.
1.2.13. Construcţie (clădire) blindat ă - construcţie închisă supraterană în care activitatea se desfăşoară numai
la lumină artificial, având acoperiş şi pereţi de închidere perimetrală plini, în care se prevăd numai goluri
psihologice şi uşi de acces. Încăperile blindate cu aria construită (Ac) mai mare de 700 m 2 sunt considerate
construcţii blindate.
1.2.14. Construcţie (clădire) deschisă - construcţie descoperită sau acoperit ă tip "şopron", deschisă perimetral
pe minimum 2 laturi ori delimitată de elemente neetanşe (plas, trafor, etc).
1.2.15. Construcţie (clădire) închisă - clădire acoperită şi închisă perimetral cu pereţi.
1.2.16. Construcţie (clădire) monobloc - construcţie închisă cu aria construită (Ac) de cel puţin 20.000 m şi
lăţimea mai mare de 72 m.
1.2.17. Construcţie subterană - construcţie realizată în întregime sub nivelul terenului înconjurător (natural
sau amenajat).
1.2.18. Construcţie clădire supraterană - construcţie realizată peste cota terenului înconjurător (natural sau
amenajat) şi care poate avea sau nu niveluri subterane.
HOME

1.2.19. Cortină de siguranţă - element mobil de protecţie antifoc, specific golurilor mari din pereţii de
compartimentare împotriva incendiilor.
1.2.20. Criterii de performanţă - condiţii în raport de care se evaluează îndeplinirea unei cerinţe de
performanţă.
1.2.21. Degajament protejat - spaţiu construit închis destinat circulaţiei utilizatorilor, alcătuit §i separat de
restul construcţiei cu elemente de construcţie orizontale şi verticale incombustibile C ş (CA1) şi rezistente la foc
conform normativului, astfel realizat şi echipat încât să nu fie inundat cu fum un timp determinat luat în
considerare la stabilirea timpului (lungimii) de evacuare în caz de incendiu.
1.2.22. Densitate sarcină termică - potenţial caloric total al unui spaţiu, încăpere, etc, raportat la aria pardoselii
luată în considerare (J/m ) .
1.2.23. Demisol - nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului)
înconjurător cu maximum jum ă tate din înălţimea liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere
perimetral. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcţiei.
Atunci c ă nd pardoseala este situat ă sub nivelul terenului (carosabilului) înconjur ă tor cu mai mult de jumtate
din înăl ţ imea liber, se consideră subsol şi se include în numrul de niveluri subterane ale construciei.
1.2.24. Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) - goluri practicate în treimea superioară a
închiderilor perimetrale sau în acoperişul unei construcţii, astfel încât să permită evacuarea fumului produs în
caz de incendiu (permanent libere sau închise cu dispozitive care se deschid automat în caz de incendiu).
1.2.25. Grad de rezistenţă la foc - capacitate globală a construcţiei sau a compartimentului de incendiu de a
răspunde la acţiunea unui incendiu standard, indiferent de destinaţia sau funcţiunea acestuia.
1.2.26. Incendiu - proces complex de ardere, cu evoluţie necontrolată, datorat prezenţei substanţelor
combustibile şi a surselor de aprindere, a cărui apariţie şi dezvoltare are efecte negative prin producerea de
pierderi de vieţi, pagube materiale, etc. şi care impune intervenţia organizată pentru stingere.
1.2.27. Inflamare generalizată (flash-over) - trecerea bruscă la starea de combustie generalizată pe suprafaţa
materialelor combustibile dintr-un spaţiu închis.
1.2.28. Încăperi cu aglomerări de persoane - încăperi în care se pot afla simultan cel puţin 50 de persoane,
fiecăreia din acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 m 2.
1.2.29. Încăpere tampon - încăpere (sas) de protecţie a golurilor din pereţi, astfel conformată, alcătuită şi
realizată încât să corespundă prevederilor normativului, potrivit rolului pe care îl are în caz de incendiu.
1.2.30. Învelitoare-izolare hidrofugă a acoperişurilor (teraselor), cu roi de asigurare a etanşeităţii construcţiei
faţă de intemperii.
1.2.31. Limitarea propagării incendiilor - ansamblul măsurilor constructive şi de instalaţii, care împiedică
pentru durate normate de timp, extinderea incendiului în interiorul compartimentului de incendiu sau în afara
acestuia.
1.2.32. Mansardă - spaţiu funcţional amenajat în volumul podului construcţiei. Se include în numărul de
niveluri supraterane.
1.2.33. Nivel - spaţiu construit suprateran sau subteran ai construcţiilor închise sau deschise, delimitate de
plan§ee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40 % din cea a încăperii/spaţiului în care se
află.
1.2.34. Panouri de învelitoare - elemente autoportante montate pe şarpante ale construcţiilor, cu rol de izolare
hidrofugă şi după caz termică.
1.2.35. Perete cortina - închidere perimetrală a construcţiei, realizat ă cu structură proprie de
rezistenţă (independentă de cea a construcţiei de care numai se ancoreaz), sau panouri de faţadă
fixate de structura construcţiei (fără structură proprie).
După caz, pot fi utilizate şi combinaţii ale celor două sisteme deînchidere perimetrală cu perete cortină.
1.2.36. Perete sau planşeu antifoc (AF) - element de construcţie vertical sau orizontal realizat din materiale
incombustibile C0 (CA1), având rezistenţa la foc cel puţin egală cu nivelul stabilit în funcţie de densitatea cea
mai mare a sarcinii termice din compartimentele de incendiu pe care le separă, conformat şi realizat potrivit
prevederilor normativului.
1.2.37. Perete sau planşeu rezistent la explozie (RE) - element de construcţie vertical sau orizontal, realizat
din materiale f â ră goluri interioare, incombustibile C0 (CA1), alcătuit şi dimensionat prin calcul astfel înct să
reziste la presiunea exploziei volumetrice respective.
Atunci când separă compartimente de incendiu, trebuie să îndeplinească şi condiţiile stabilite pentru elemente
antifoc.
1.2.38. Perete sau planseu rezistent la foc (RF) - element de construcţie vertical sau orizontal, realizat din
materiale C ş (CA1)- cu rezistenţa la foc cel puţin egală cu nivelul stabilit în normativ, în funcţie de rolul de
protecţie la foc pe care îl are.
1.2.39. Perete sau planseu etanş la foc (EF) - element de construcţie vertical sau orizontal alcătuit din
materiale C ş (CA1) care asigură etanşeitatea stabilită prin normativ.
1.2.40. Pereţi portanţi - elemente de construcţie verticale portante ale construcţiei, caracterizate prin clasa de
HOME

combustibilitate şi rezistenţă la foc, pentru stabilirea gradului de rezistenţă la foc al clădirii sau
compartimentului de incendiu.
1.2.41. Pereţi neportanţi (autoportanţi) - idem pereţi portanţi, dar fără îndeplinirea unui rol structural.
1.2.42. Performanţă la foc - comportarea unui material, produs sau ansamblu supus unui incendiu, în raport cu
utilizarea lui.
1.2.43. Planşeu - element de construcţie orizontal sau înclinat care delimitează niveluri ale construcţiei, luat în
calcul pentru determinarea gradului de rezistenţă la foc.
Planşeele parţiale (supante), care ocupă mai mult de 40% din aria încăperii în care sunt dispuse, se iau în calcul
la determinarea gradului de rezistenţă la foc.
1.2.44. Potenţial calorific-vezi sarcina termică.
1.2.45. Platformă - element de construcţie orizontal cu goluri neprotejate în procent de minimum 30% din arie,
(inclusiv tip "grătar ), fără loc permanent de activitate şi destinat vizitării periodice (max. 8ori/schimb).
Platformele nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistenţă la foc şi a numărului de niveluri.
1.2.46. Risc de incendiu - probabilitatea izbucnirii incendiilor în spaţii încăperi, construcţii sau compartimente
de incendiu ori instalaţii; în cele cu funcţiuni civile (publice) se exprim ă prin riscuri de incendiu, iar în cele
destinate activităţilor de producţie şi de depozitare se exprim i "categorii de pericol de incendiu".
1.2.47. Rezistenţă la foc (RF) - aptitudinea unor părţi sau elemente de construcţie de a-şi păstra, într-un timp
determinat, capacitatea portantă, izolarea termică şi etanşeitatea, stabilite prin încercări standardizate.
1.2.48. Sală aglomerată - (categorie distinct ă a încăperilor cu aglomerări de persoane) -încăpere sau grup de
încăperi care comunic direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafaţa ce-i revine unei
persoane este mai mică de 4m şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli
de întruniri, încăperi pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci, etc). Când
sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane.
1.2.49. Sarcină termică - suma energiilor calorice degajate prin combustia completă a tuturor materialelor din
spaţiul considerat.
1.2.50. Şarpantă - ansamblul structural al acoperişului unei construcţii, pe care se dispune suportul învelitorii
sau panourile de învelitoare.
1.2.51. Scară de evacuare - circulaţie verticală corespunzător dispusă, conformată, dimensionată şi protejată
pentru a asigura condiţii de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu.
1.2.52. Scară cu trepte balansate - scară la care forma în plan a unor trepte este diferită de celelalte, pe
înălţimea uneia sau mai multor rampe, ori aîntregii scări.
1.2.53. Scenarii de siguranţă la foc - combinaţii de valori şi relaţii între condiţiile şi performanţele la foc
asigurate, în scopul realizării siguranţei utilizatorilor.
1.2.54. Scena amenajată - spaţiu de joc aferent sălii, cu aria minim ă de 150 m2 (inclusiv buzunarele şi
depozitele acesteia), prevăzut cu turn de scenă cu sau făr trape în pardoseală şi echipată cu dispozitive de
manevrare a decorurilor.
1.2.55. Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi - sistem constituit din dispozitive de
evacuare a fumului şi a gazelorfierbinţi şi ecrane verticale coborâte sub acoperiş sau tavan în scopul limitării sau
propagării incendiilor în construcţiile închise cu arii libere mari (fără pereţi despărţitori).
1.2.56. Supanta - planşeu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi faţă de încăperea în care este
dispus. Se ia în considerare conform prevederilor normativului.
1.2.57. Tambur deschis - protecţie a golurilor de circulaţie funcţională din pereţii antifoc, rezistenţi la foc sau
la explozie.
1.2.58. Uşi de evacuare - elemente mobile de închidere a golurilor de circulaţie şi evacuare din pereţii care
delimitează diferite spaţii construite.
1.2.59. Uşi, cortine şi obloane rezistente la foc - elemente mobile de protecţie a golurilor de circulaţie şi
evacuare din pereţii cu rol de limitare a propagării incendiilor, alcătuite şi echipate conform normativului.
1.2.60. Utilizatori - persoane, animale sau obiecte care folosesc sau exploatează construcţia.
1.2.61. Volet - dispozitiv de închidere (obturare) rezistent la foc, montat pe tubulaturi (ghene) de evacuare a
fumului, normal închis sau deschis în poziţie de aşteptare prevăzut cu acţionare automată şi manualăîn cazde
incendiu.
HOME

CAP. 2. CONDIŢII GENERALE DE PERFORMANŢĂ A


CONSTRUCŢIILOR

2.1. RISC DE INCENDIU Şl GRAD DE REZISTENŢĂ

Risc de incendiu
2.1.1. La clădiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, în principal, de densitatea sarcinii termice
(q) stabilită prin caicul şi de destinaţia respectivă,
2.1.2. în funcţie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu în clădiri civile (publice), poate fi:
• mare: qi=peste840MJ/m mijlociu:
qi =420-840 M J/m
• mic: qi=sub420 MJ/m
2.1.3. În funcţie de destinaţie (funcţiune), unele spaţii şi încăperi din clădirile civile (publice),
se încadrează în următoarele riscuri de incendiu:
• mare: în care se utilizează, sau depozitează materiale sau substanţe combustibile (arhive, biblioteci,
muitiplicare, parcaje autoturisme, etc.
• mijlociu:în care se utilizează foc deschis (bucătării, centrale termice, oficii cu preparări calde, etc);
• mic: celelalte încăperi şi spaţii.
În încăperile şi spaţiile echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, riscurile mari de
incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici. Pentru întregul compartiment
de incendiu sau clădire, riscul de incendiu considerat va fi cei mai mare care reprezintă minimum 30% din
volumul acestora.
2.1.4. La construcţii de producţie şi/sau depozitare, riscul de incendiu are în vedere natura
activităţilor desfăşurate, caracteristicile de ardere ale materialelor şi substanţele utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, şi densitatea sarcinii termice. La acestea riscul de incendiu
este definit prin categorii de pericol de incendiu, ce exprimă:
 categoriile A(BE3a) şi B(BE3b): posibilităţi de incendiu şi explozie volumetrică (riscfoarte mare de
incendiu);
 categoria C (BE2): posibilităţi de incendiu / ardere (risc mare de incendiu);
 categoria D (BE1a): existenţa focului deschis sub orice formă,în absenţa substanţelor combustibile (risc
mediu de incendiu);
 categoria E(BE1b): existenţa unor materiale sau substanţe incombustibileîn stare rece sau a substanţelor
combustibile în stare de umiditate înaintată, peste 80% (risc micde incendiu).
2.1.5. Zonele din încăperi, încăperile, compartimentele şi construcţiile de producţie şi / sau depozitare vor avea
definit riscul de incendiu (fiecare în parte) prin una din cele cinci categorii de pericol de incendiu, conform
tabelului 2.1.5., în funcţie de pericolul de incendiu determinat de proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi
substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate -inclusiv utilajele, rafturile, paletele, ambalajele, etc.
HOME

Tabel 2.1.5 CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU


Caracteristicile
Categoria
substanţelor
de pericol Precizări
şi materialelor ce
de incendiu
determină încadrarea
0 1 2
A (BE3a) Substanţe a căror aprindere sau Nu determină încadrarea în categoriile A şi B
explozie poate să aibă loc în (BE3a şi BE3b) de pericol de incendiu:
urma contactului cu oxigenul din • folosirea substanţelor solide, lichide sau
aer, cu apa sau cu alte substanţe gazoase drept combustibili pentru ardere;
ori materiale. • scăpările şi degajările de gaze, vapori
Lichide cu temperatura de sau praf, stabilite conform pct. 2.1.7. care
inflamabilitate a vaporilor până la sunt în cantităţi ce nu pot forma cu aerul
28°C, gaze sau vapori cu limita amestecuri explozive.
inferioară de explozie până la În asemenea situaţii încadrarea se face în
10%, categoria C, D sau E (BE2, BE1a sau BE1b),
atunci când acestea pot forma cu în funcţie de densitatea sarcinii termice şi
aerul amestecuri explozive pericolul de incendiu în ansamblu.

B (BE3b) Lichide cu temperatura de


inflamibilitate a vaporilor
cuprinsă între 28-100°C, gaze
sau vapori cu limita inferioară
de explozie mai mare de 10%,
atunci când acestea pot forma cu
aerul amestecuri explozive.
Fibre, praf sau pulberi, care se
degajă în stare de suspensie în
cantităţi ce pot forma cu aerul
amestecuri explozive.
HOME
C Substanţe şi materiale Nu determină încadrarea în categoria C (BE2) de
(BE2) combustibile solide. Lichide cu pericol, oricare din următoarele situaţii:
temperatura de inflamabilitate a • folosirea substanţelor solide lichide sau
vaporilor mai mare de 100°C. gazoase drept combustibili pentru ardere;
• utilizarea lichidelor combustibile cu
temperatura de inflamabilitate peste100°C
la comenzi hidraulice, răcire, ungere,
filtre şi tratamente termice, în cantităţi de
max. 2m , cu condiţia luării unor măsuri
locale pentru limitarea propagării
incendiului;
• folosirea echipamentului electric, care
conţine până la 60 Kg ulei pe unitatea de
echipament, precum şi a fluxurilor de
cabluri cu mai puţin de 3,5 Kg material
combustibil / ml pe flux;
• materialele şi substanţele combustibile
din spaţiul respectiv, inclusiv cele din
utilaje care nu se încadrează la aliniatul 2
sau cele utilizate la transportul ori
depozitarea materialelor combustibile, a
unor ambalaje, palete sau rafturi
combustibile, dacă nu depăşesc în
totalitate 105 MJ/m
In situaţiile de mai sus, încadrarea se face în
funcţie de pericolul de incendiu în ansamblu, în
categoria D sau E de pericol de incendiu (BE1a
sau BE1b).
D Substanţe sau materiale
(BE1a) incombustibile în stare fierbinte,
topite sau incandescente, cu
degajări de căldură radiantă,
flăcări sau scântei. Substanţe
solide, lichide sau gazoase ce se
ard în calitate de combustibil.

E (BE1b) Substanţe sau materiale


incombustibile în stare rece sau
materiale combustibile în stare
de umiditate înaintată (peste
80%), astfel încât posibilitatea
aprinderii lor este exclusă.

2.1.6. Categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone şi încăperi precum şi independent pentru fiecare
compartiment de incendiu în parte şi construcţie, menţionând-se obligatoriu în documentaţia tehnico-
economică.
Cea mai periculoasă categorie de pericol de incendiu necompartimentată existentă într-o încăpere
( s p a ţ i u ) , compartiment de incendiu sau construcţie, de regulă, determină categoria de pericol a acestora,
cu următoarele excepţii:
• categoriile A şi B (BE3a şi BE3b) de pericol de incendiu al căror volum aferent este mai mic de 5%
din volumul încăperii sau a compartimentului respectiv;
• categoriile C şi D (BE2 şi BE1 a) de pericol de incendiu cu un volum aferent mai mic de 10% din
volumul încăperii sau al compartimentului respectiv, fără a depăşi o arie de 400 m2 .
În cazurile exceptate se iau măsuri care să reducă posibilităţile formării concentraţiei locale cu
pericol de explozie şi a propagării incendiului spre spaţiile învecinate din cadrul încăperii sau al
compartimentului respectiv.
În cazul existenţei mai multorcategorii de pericol de incendiu necompartimentate, situate în puncte
distincte ale încăperii sau ale compartimentului, se iau în consideraţie sumele volumelor aferente şi
respectiv ale ariilor efective ale fiecărei categorii de pericol. Pentru categoriile C şi D (BE2 şi BE1a) de
pericol de incendiu însumarea se aplică numai dacă distanţa dintre spaţiile respective, este mai mică de 40
HOME
m (măsurată pe orizontală).
Pentru compartimente de incendiu sau construcţii, categoria de pericol de incendiu cea mai periculoasă se
extinde la întregul volum al acestora atunci când reprezintă mai mult de 30% din volumul construit al
compartimentului sau construcţiei.
2.1.7. Pentru determinarea concentraţiei amestecului exploziei se ţine seama de scăpările §i
degajările de gaze, vapori sau praf, atât în timpul desfăşurării normale a activităţii, cât şi în
cazurile accidentalede avarie stabilite prin proiect la instalaţiile de utilităţi aferente.
Grade de rezistenţă la foc
2.1.8. Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale ale construcţiei
(compartimentului de incendiu) astfel încât întreaga construcţie sau compartiment să poată fi
încadrat într-un anumit grad de rezistenţă la foc, sunt precizate în tabelul 2.1.9.
Tipul elementelor de
Nr. construcţie Grad de rezistenta la foc

Crt. I II III IV V
Stâlpi, coloane pereţi portanţi C0(CA1) C0(CA1) C1(CA2a) C2(CA2b) C4(CA2d)
1 2 ½ ore 2 ore 1ora 30 min -
Pereţi interiori neportanţi C0(CA1) C1(CA2a) C2(CA2b) C3(CA2c) C4(CA2d)
2 30 min 30 min 15 min 15 min -
Pereţi exteriori neportanţi C0(CA1) C1(CA2a) C2(CA2b) C3(CA2c) C4(CA2d)
3 15 min 15 min 15 min - -
Grinzi, planşee nervuri, C0(CA1) C0(CA1) C1(CA2a) C2(CA2b) C4(CA2d)
4 acoperişuri terasă 1 ora 45 min 45 min 15 min -
(30 min)* (30 min)*
Acoperişuri autoportante fără C0(CA1) C1(CA2a) C2(CA2b) C3(CA2c) C4(CA2d)
5 pod (inclusiv contravântuiri), 45 min 2 ½ore 15 min - -
şarpanta acoperişurilor fără (30 min)* (15 min)*
pod
Panouri de învelitoare şi C0(CA1) C1(CA2a) C2(CA2b) C3(CA2c) C4(CA2d)
6 suportul continuu al învelitorii 15 min - - - -
combustibile
NOTĂ: *În clădirile şi compartimentele de incendiu în care densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 840
MJ/m2 , (cu excepţia clădirilor înalte, foarte înalte şi cu săli aglomerate, cele care adăpostesc persoane care
nu se pot evacua singure, şi cu echipament de importanţă deosebită), se pot aplica valorile rezistenţelor la foc
din paranteze.
2.1.9. Toate elementele principale ale construcţiei, funcţie de rolul acestora, trebuie să
îndeplinească condiţiile minime de combustibilitate şi rezistenţă la foc prevăzute pentru
încadrarea în gradul respectiv de rezistenţă la foc, caracterizând stabilitatea la foc a construcţiei.
Pentru ca un element al construcţiei să corespundă la un anumit grad de rezistenţă la foc, trebuie să
îndeplinească ambele condiţii minime (atât cea de combustibilitate cât şi cea de rezistenţă ia foc) precizate în
tabelul 2.1.9.
2.1.10. Gradul de rezistenţă la foc al construcţiei sau al unui compartiment de incendiu este determinat de
elementul său cu cea mai defavorabilă încadrare şi se precizează obligatoriu în documentaţia tehnico-
economică.
2.1.11. La stabilirea gradului de rezistenţă la foc, respectiv a stabilităţii la foc a construcţiei, nu se iau în
considerare următoarele:
2.1.11.1. Şarpanta şi suportul învelitorii construcţiilor de gradul II sau III, cu pod, dacă planşeul
spre pod nu este suspendat de şarpanta acoperişului, iar golurile acestuia sunt protejate prin
elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute. La clădirile înalte şi foarte înalte
acoperişurile cu pod vor fi realizate integral din materiale C0(CA1).
2.1.11.2. Învelitoarea acoperişurilor de orice fel, inciusiv termoizolaţia şi hidroizolaţia
montate asupra unui suport C0 (CA1) continuu, rezistent la foc conform condiţiilor din tabelul
2.1.9. (în afară detablă).
2.1.11.3. Luminatoarele şi cupolele (incombustibile sau combustibile) a căror arie însumată (în proiecţie
orizontală) nu depăşeşte 25% din aria spaţiului închis în care sunt dispuse şi cele ale atriumurilor, indiferent
HOME
de arie, realizate cu structură C0 (CA1) şi vitrări din materiale C0...C2(CA1, la CA2b).
2.1.11.4. Pardoselile şi tâmplăria (uşi, ferestre, obloane), inclusiv fâşiile fixe pentru iluminatul natural
executate din materiale C2-C3 (CA2b şi CA2c), în suprafaţă de maximum 10% din aria peretelui exterior şi
astfel dispuse şi întrerupte încât să nu favorizeze propagarea incendiului de la un nivel la altul şi în lungul
clădirii.
2.1.11.5. Pereţii interiori despărţitori neportanţi sau panourile fără rol de limitare a propagării incendiilor
incombustibile sau din materiale combustibile cu geam ori cu plasă de sârmă, dacă înălţimea însumată a
panourilor pline combustibile este de cel mult 1,20m precum şi alte categorii de pereţi despărţitori
combustibili a căror folosire este admisă conform prezentului normativ.
2.1.11.6. Finisajele interioare, precum şi plafoanele suspendate şi pardoselile tip estradă din construcţii care
îndeplinesc condiţiile de combustibilitate prevăzute pentru planşee, sau când utilizarea lor este admisă
conform prezentului normativ.
2.1.11.7. Platformele metalice şi elementele metalice care nu fac parte din structura de rezistenţă a
construcţiei.
2.1.11.8. Elementele constructive ale marchizelor, windfangurilor, serelor, verandelor,
pridvoarelor, etc.
2.1.12. În construcţiile în care densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 420MJ/m şi materialele
combustibile sunt astfel distribuite încât să nu pericliteze stabilitatea construcţiei prin încălzirea locală a unor
elemente de construcţie în timpul incendiului, se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau parţial
protejate şi reducerea corespunzătoare a rezistenţei la foc a stâlpilor, pereţilor şi planşeelor până la minimm
15 minute, considerându-se că structura îndeplineşte condiţiile pentru gradul II rezistenţă la foc. în aceleaşi
condiţii se pot reduce şi rezistenţele la focale stâlpilor, pereţilor şi planşeelor realizate din alte materiale.
La clădiri înalte, foarte înalte şi la săli aglomerate, precum şi la cele de producţie şi/sau depozitare
vor fi respectate şi prevederile specifice.
2.1.13. Structurile metalice neprotejate sau parţial protejate pot fi utilizate, în condiţiile
normativului în general la:
 compartimente şi spaţii echipate cu instalaţii automate de stingere cu apă care asigură răcirea
elementelor pe timpul normat;
 construcţii supraterane pentru parcarea autovehiculelor având maximum 15,00m înălţime.
2.1.14. La utilizarea structurilor metalice neprotejate sau parţial protejate, se vor avea în vedere rolul
elementului în asigurarea stabilităţii construcţiei, categoria de importanţă a construcţiei, numărul de persoane
şi valoarea bunurilor adăpostite, precum şi urmările posibile ale prăbuşirii construcţiei datorită acţiunii
focului.

2.2. AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR Şl CONFORMAREA LOR LA FOC.


Amplasarea
2.2.1. Construcţiile supraterane civile (publice) de producţie şi/sau depozitare, de regulă, se amplasează
comasate sau grupate la distanţe nenormate între ele, în limitele unor compartimente de incendiu specifice,
cu arii maxime admise în funcţie de destinaţie, gradul de rezistenta la foc cel mai dezavantajos, riscul de
incendiu şi numărul de niveluri cel mai mare, (luând în calcul suma ariilor construite efective).

2.2.2. Construcţiile independente şi grupările sau comasările de construcţii constituite conform art.2.2.1., se
amplasează astfel încât să nu permită propagarea incendiilor o perioadă de timp normată sau, în cazul
prăbuşirii, să nu afecteze obiectele învecinate, respectându-se distanţele minime de siguranţă din tabelul
2.2.2. ori compartimentându-se prin pereţi rezistenţi la foc alcătuiţi corespunzător densităţii sarcinii termice
celei mai mari, potrivit normativului.
Tabel 2.2.2. Distanţe de siguranţa

Grad de Distanţe minime de siguranţă (m) faţă de construcţii


rezistenţă la având gradul de rezistenţă la foc
foc I-II III IV-V
I-II 6 8 10
III 8 10 12
IV-V 10 12 15
HOME
NOTĂ: 1. Pentru construcţiile de producţie sau depozitare din categoria A sau B (BE3a,b) de pericol de
incendiu, distanţele de siguranţă faţă de clădiri cu alte riscuri sau categorii de pericol de incendiu, se
majorează cu 50%, fără a fi mai mici de 15,00m.
2. În cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili distanţe mai mici
pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective, dacă adoptă măsuri de
protecţie compensatorii, stabilite prin proiect şi scenarii de siguranţă la foc.
2.2.3. Construcţiile cu destinaţii sau funcţiuni diferite, grupate sau comasate în cadrul unui
compartiment de incendiu, se separă între ele cu pereţi şi planşee corespunzătoare destinaţiilor,
riscurilor şi categoriilor de incendiu, precum şi densităţii sarcinii termice, conform prevederilor
normativului, iar între compartimentele de incendiu, dacă nu sunt asigurate distanţele de
siguranţă, se prevăd elemente despărţitoare verticale antifoc sau rezistente la foc (pereţi)
din materiale C0 (CA1), rezistente la foc corespunzător densităţii sarcinii termice, dar minimum
3 ore şi după caz, rezistente la explozie.
În clădiri înalte şi foarte înalte se pot realiza compartimente de incendiu conform
prevederilorspecifice acestora.
Conformare la foc
2.2.4. Construcţiile în ansamblu şi elementele de construcţii ale acestora vor fi astfel alcătuite şi conformate
încât să nu favorizeze propagarea focului şi a fumului.
2.2.5. Pe cât posibil, activităţile cu riscuri mari de incendiu se dispun în zone distincte ale construcţiei, iar
cele cu pericol de explozie la ultimul nivel. Atunci când această dispunere nu este posibilă tehnic sau
funcţional se iau măsurile de protecţie şi compartimentare necesare, conform prevederilor normativului.
2.2.6. Prin dispunerea funcţiunilor în construcţie şi asigurarea măsurilor de protecţie corespunzătoare, se va
urmări eliminarea posibilităţilor de propagare uşoară a fumului şi a focului în afara compartimentelorîn care
s-a produs incendiul, precum şi protejarea acestora faţă de acţiunea unui incendiu din vecinătatea lor.
2.2.7. Funcţiunile diferite dintr-o construcţie, de regulă, se separă cu elemente de construcţii verticale şi
orizontale rezistente la foc, astfel alcătuite şi dimensionate încât să nu pună în pericol viaţa utilizatorilor un
timp determinat.
2.2.8. Construcţiile cu funcţiuni mixte (civile, de producţie şi/sau depozitare), vor avea dispuse funcţiunile
periculoase, în zone distincte şi prevăzute elemente de separare corespunzătoare riscurilor şi categoriilor de
incendiu, precum şi densităţii sarcinii termice a acestora, prin pereţi şi planşee rezistente la foc, ale căror
goluri funcţional necesare vor fi protejate corespunzător prevederilor normativului.
2.2.9. Pentru limitarea propagării fumului şi focului în construcţii, se realizează compartimente de incendiu,
iar în interiorul acestor compartimente se recomandă prevederea elementelor de separare rezistente la foc.
2.2.10. Ariile construite admise pentru compartimente de incendiu ale construcţiilor civile (publice), de
producţie şi/sau depozitare, sunt precizate diferenţiat în normativ, corespunzător gradului de rezistenţă ia foc
şi destinaţiei construcţiei respective.

2.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE


Dispoziţii generale
2.3.1. Construcţiile şi elementele de construcţii, în general se alcătuiesc şi realizează astfel încât să nu
favorizeze apariţia şi propagarea incendiilor.
2.3.2. Elementele de construcţie combustibile se recomandă să nu aibă goluri interioare iar eventualele
goluri interioare ale acestora vor fi întrerupte, de regulă, la cel mult 3,00 m pe verticală şi 6,00 m pe
orizontală. întreruperile se pot executa din acelaşi material ca şi elementul.
Golurile din elementele combustibile verticale nu trebuie să comunice cu cele din elementele combustibile
orizontale.
Întreruperea continuităţii golurilor orizontale se realizează obligatoriu în dreptul pereţilor despărţitori
iar a celor verticale în dreptul planşeelor.
Întreruperea continuităţii golurilor interioare este obligatorie şi la placările combustibile ale pereţilor
şi tavanelor, dar nu se referă la canalele de ventilare, la spaţiul de deasupra tavanelor suspendate cu rol de
ventilare precum şi la spaţiile din podul clădirilor.
2.3.3. Continuitatea componentelor combustibile ale acoperişurilor fără pod, trebuie să
se întrerupă cel puţin în dreptul rosturilor de tasare, dilatare sau seismice ale construcţiilor, prin
intercalarea unor elemente CO (CA1), de minimum 1,00 m lăţime, sau alte sisteme acceptate
care să asigure limitarea transmiterii arderii.
Plafoane suspendate
HOME
2.3.4. Plafoanele suspendate combustibile trebuie să aibe continuitatea întreruptă, cel puţin la limita
pereţilor încăperii şi în dreptul rosturilor de tasare-dilatare ale construcţiei. întreruperile se realizează prin
fâşii incombustibile sau spaţii libere în planul plafonului, de minimum 0,60 m.
2.3.5. La plafoanele combustibile sau incombustibile suspendate de planşee, de regulă, continuitatea golului
dintre tavan şi planşeu se întrerupe, prin diafragme din materiale CO la C2 (CA1 la CA2b), sau în cazuri
justificate tehnic, prin perdele de drencere, dispuse la maximum 25 m pe două direcţii perpendiculare.
Sunt exceptate plafoanele suspendate care nu sunt pline (de tip perforat, lamelar, fagure, grătar sau altele
similare).
Galerii, canale
2.3.6. Montarea în aceeaşi galerie, canal sau estacadă a unor conducte ori sisteme de transport pentru
lichide sau gaze, al căror amestec poate produce explozie sau incendiu, nu este admisă.
2.3.7. Galeriile, canalele şi estacadele destinate transportării substanţelor combustibile, cele care trec pe
deasupra construcţiilor, precum şi cele care constituie căi de evacuare a persoanelor, vor fi executate din
materiale CO (CA1).
2.3.8. Galeriile şi canalele închise, prin care se transportă materialele combustibile sau conţin materiale ori
elemente combustibile, vor avea asigurate posibilităţi de evacuare a fumului şi, după caz, agazelorfierbinţi.
2.3.9. La trecerea canalelor, conductelor sau cablurilor prin pereţi şi planşee antifoc sau rezistente la foc, se
vor lua măsuri corespunzătoare de etanşare a golurilor din jurul acestora cu alcătuiri rezistente lafoc, potrivit
prevederilor normativului.
2.3.10. La intrarea în construcţii a galeriilor, estacadelor şi a canalelor de orice fel, se vor lua măsuri de
protecţie a golurilor în funcţie de natura materialelor din care sunt executate, precum şi a celor transportate,
de destinaţia spaţiilor spre care acced şi de rolul de protecţie la foc al peretelui traversat.
Atunci când normativul nu impune măsuri de protecţie speciale vor fi prevăzute uşi pline, iar în
cazuri justificate în care condiţiile tehnice sau funcţionale nu permit montarea acestora, golurile se pot
proteja cu perdele de drencere.
Fac excepţie estacadele, galeriile şi canalele deschise realizate din elemente CO (CA1), prin care se
transport ă materiale incombustibile, la care protejarea golurilor este obligatorie numai când traverseaz
pereţi antifoc.
2.3.11. În construcţiile de gradul I... I I I de rezistenţă la foc, de regulă, pereţii tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie să fie CO (CA1), rezistenţi la foc minimum 15 minute, cu
excepţia cazurilor menţionate în normativ, în care sunt necesare rezistenţe mai mari.
Trapele şi uşile de vizitare practicate în pereţii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie să fie realizate din
materiale CO (CA1) sau, după caz, C1 sau C2 (CA2a, CA2b).
2.3.12. Ghenele verticale pentru conducte şi cabluri, la trecerea lor prin planşee vor avea închise
spaţiile dintre conducte sau cabluri, cu elemente CO (CA1), rezistente la foc minimum 30 de
minute, în toate cazurile în care pereţii şi trapele sau uşile lor de vizitare nu sunt rezistente la foc
minimum 30 de minute.
La trecerea prin pereţii de compartimentare antifoc, ghenele orizontale se închid în jurul conductelor
şi a cablurilor, cu materiale CO (CA1) cu rezistenţă la foc echivalentă cu cea a elementului străpuns.
Elementele şi materialele de construcţie utilizate pentru protecţia, închiderea sau mascarea
instalaţiilor şi a echipamentelor, trebuie să fie cei puţin C2 (CA2b), recomandându-se CO sau C1 (CA1
sauCA2a).
Coşuri, tuburi
2.3.13. Coşurile de fum (sau de ventilare) şi sobele, se alcătuiesc, execută şi izolează faţă de elementele
combustibile ale construcţiei conform reglementărilor tehnice în acest domeniu, astfel încât să nu conducă la
incendii datorită transmiterii căldurii sau a scăpărilor de gaze fierbinţi, flăcări, scântei, etc.
2.3.14. Hotele de captare a degajărilor de căldură ale unor echipamente, dispozitive, aparate, etc. şi
tubulatura acestora, de regulă, vor fi realizate din materiale CO (CA1) şi izolate faţă de elementele şi
materialele combustibile alăturate. în cazuri justificate funcţional, acestea pot fi C1 sau C2 (CA2a sau
CA2b).
2.3.15. Elementele de construcţie care separă de restul construcţiei camerele şi crematoriile pentru gunoi, vor
fi realizate din materiale CO (CA1) rezistente la foc minimum 1 oră şi uşi rezistente la foc minimum de 30 de
minute. Camerele şi crematoriile vor avea asigurată evacuarea fumului în exterior prin tiraj natural -
organizat, minimum 1 % din arie, sau prin sistem mecanic.
HOME
2.3.16. Tuburile pentru gunoi vorfi realizate din materiale CO (CA1), iar accesul din construcţie la acestea se
asigură, de regulă, prin exterior (logii, balcoane), sau prin încăpere tampon separată de restul construcţiei şi
de casa scării prin pereţii CO (CA1), rezistenţi la foc minimum 1 oră şi uşi pline cu autoînchidere, cu
excepţiile precizate în normativ.
Ascensoare
2.3.17. Puţurile ascensoarelor şi în general ale sistemelor de transport pe verticală, inclusiv
încăperile pentru maşinile aferente acestora, se separă de restul construcţiei prin elemente CO
(CA1) cu rezistenţa la foc corespunzătoare riscului (categoriei de pericol) de incendiu, tipului de
clădire şi destinaţiei, dar nu mai puţin de 1 oră pentru pereţi şi planşee.
Puţurile ascensoarelor de intervenţie în caz de incendiu, vor corespunde prevederilorspecifice acestora.
2.3.18. În casele de scări de evacuare nu este admisă amplasarea ascensoarelor pentru materiale, precum şi a
oricărui sistem de transportde materiale pe verticală.
2.3.19. Pentru ascensoarele de persoane înglobate în case de scări sau amplasate în atriumuri ori dispuse în
exteriorul construcţiilor, precum şi cele pentru acces la platforme, galerii sau pasarele deschise, nu este
obligatorie separarea de restul construcţiei prin elemente rezistente la foc, conform prevederilor art.2.3.17.
Finisaje
2.3.20. Finisajul pe căile de evacuare a persoanelor trebuie să fie, de regulă, CO (CA1). Se admit prdoseli din
lemn şi mochete de maximum 2 cm grosime, precum şi finisajele din folii de max. 0,5 cm grosime, care vor
fi lipite pe suport CO (CA1), cu excepţiile prevăzute în normativ.
2.3.21. La placarea cu materiale combustibile a pereţilor CO (CA1), rezistenţi la foc, se vor lua măsurile
corespunzătoare de protecţie, cum sunt: tratare cu substanţe ignifuge, întreruperi locale ale continuităţii
materialelor combustibile, prevederea instalaţiilor automate de stingere, etc,conform prevederilor
reglementărilor tehnice.
2.3.22. Finisajele şi tratamentele termice sau fonice combustibile montate pe pereţi CO (CA1) rezistenţi ia
foc, nu vor crea goluri cu adâncimea mai mare de 20 cm faţă de aceştia.
2.3.23. Plafoanele false, placările, tratamentele termice şi fonice, pardoselile înalte, precum şi finisajele
combustibile vor fi montate sau protejate faţă de aparate electrice, corpuri de iluminat şi în general de orice
sursă de încălzire, astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
Pereţi cortină
2.3.24. Pereţii cortină utilizaţi la închiderile perimetrale ale construcţiilor, de regulă, se realizează din
materiale şi elemente de construcţie CO la C2 (CA1 la CA2b), asigurând rezistenţa la foc corespunzătoare
condiţiilor de încadrare în gradul de rezistenţă la focal construcţiei.
2.3.25. Pereţii cortină vorfi astfel proiectaţi, alcătuiţi şi realizaţi încât să întârzie propagarea incendiilor de la
un nivel la altul, atât prin exteriorul construcţiei (pefaţadă), cât şi prin interiorul construcţiei.
2.3.26. Pentru întârzierea propagării incendiilor prin exteriorul construcţiei (pe faţadă) vitrările pereţilor
cortină se separă pe verticală prin zone pline cu înălţimea de cei puţin 1,20 m, etanşe la foc minimum 30
minute.
2.3.27. În dreptul planşeelor de rezistenţă ale construcţiei şi pe toată grosimea acestora, spaţiul liber dintre
peretele cortină şi planşeu se etan§ează cu materiale CO (CA1), asigurându-se minimum 30 de minute
etanşeitate la fock astfel încât să se întârzie propagarea incendiilor prin interior. în toate situaţiile, pentru o
mai bună comportare la foc se pot aplica şi vopselele termospumante.
2.3.28. Pentru întârzierea propagării fumului şi a focului, la pereţii cortină care nu au parapete piine CO
(CA1) rezistente la foc minimum 30 de minute, sub planşeele de rezistenţă ale construcţiei se dispun ecrane
continue de cel puţin 0,50 m înălţime din materiale C0 (CA1),etanşe la foc minimum 30 minute. Atunci când
plafoanele false sunt dispuse la limita inferioară a ecranelor, în plafoane se vor asigura spaţii libere (traforuri)
prin care fumul să pătrundă în spatele ecranului. Ecranele pot fi înlocuite cu instalaţie automată tip drencer
care să asigure perdea de protecţie.
2.3.29. Pereţii cortină se ancorează cu elemente din oţel de structura de rezistenţă a construcţiei pe care o
închide perimetral.
2.3.30. Materialele termoizolante utilizate la pereţii cortină vor fi C0...C2(CA1...CA2b).
HOME
Casa scării
2.3.31. Pereţii caselor de scări închise din construcţiile de gradul L.lllderezistenţălafoc,
deregulă,trebuiesăfieC0(CA1), rezistenţi la foc minimum 2 ore şi 30 minute şi după caz, rezistenţi
la explozie, iar în clădirile de gradul IV şi respectiv V de rezistenţă la foc, ei pot fi
C1 (CA2a) sau C2(CA2b), cu rezistenţă la foc de minimum 30 minute şi respectiv 15 minute. Fac excepţie
situaţiile prevăzute în normativ.
Grosimea de perete din spatele nişelor sau şliţurilor prevăzute în pereţii caselor de scări, trebuie să asigure
rezistenţă la foc de minimum 45 minute pentru construcţiile de gradul I...III şi respectiv 15 minute la cele de
gradul IV.. .V de rezistenţă la foc.
2.3.32. Planşeele clădirilor din gradul I... III de rezistenţă la foc care separă casele de scări şi căile
lor de ieşire spre exteriorfaţă de restul construcţiei, trebuie să fie C0 (CA1) cu rezistenţă la foc de
cel puţin 1 oră. La clădirile de gradul IV-Vse vor respecta condiţiile de încadrare în gradul de rezistenţă la
foc.
2.3.33. Grinzile, podestele şi rampele scărilor interioare închise sau deschise trebuie să fie C0 (CA1), cu
rezistenţa la foc de minimum 1 oră în clădirile de gradul I... III şi cel puţin din clasa C2 (CA2b) §i rezistenţă la
foc 45 minute în construcţii de gradul IV, respectiv 15 minute în construcţii de gradul V de rezistenţă la foc.
Fac excepţiie situaţiile precizate în normativ.
2.3.34. Elementele de protecţie a golurilor de acces la casele de scări de evacuare, vor îndeplini condiţiile
prevăzute în normativ.
Atrium
2.3.35. Prevederile normativului se referă la atriumurile închise, acoperite cu lăţimea de cel puţin V7 H (în
care H este cea mai mică înălţime a atriumului, dar minimum patru niveluri ale construcţiei).
2.3.36. Realizarea unor atriumuri care nu îndeplinesc condiţiile minime de dimensionare precizate, este
admisă numai dacă se iau măsuri corespunzătoare de protecţie care să împiedice transmiterea focului de la un
nivel la altul, prin efectul de coş (protecţia golurilor cu elemente rezistente la foc, copertine, balcoane,
perdele de apă, etc, după caz).
2.3.37. Pentru închiderile perimetrale ale atriumurilor, de regulă, se utilizează materiale şi elemente de
construcţie CO (CA1), rezistente la foc minimum 15 minute cu excepţia unor materiale aferente vitrărilor
(garnituri, chituri, masticuri, etc.) care pot fi din clasa de combustibilitate C1 sau C2 (CA2a sau CA2b).
2.3.38. Atunci când atriumurile se închid perimetral cu panouri vitrate faţă de restul construcţiei, aceste
închideri se realizează astfel încât să nu favorizeze propagarea incendiilor de la un nivel la altul. Vitrările se
separă pe verticală prin zone pline cu înălţimea de cel puţin 1,20 m, etanşe la foc minimum 1 oră.
Zonele pline dintre vitrări, pot fi înlocuite pe planşee orizontale continue (copertine), CO (CA1), rezistente la
foc minimum 1 oră, şi lăţimea de cel puţin 1,20 m măsurată pe orizontală.
2.3.39. Circulaţiile comune orizontale care sunt deschise spre atrium, se prevăd la limita lor spre atrium (sub
planşee) cu ecrane continue din materiale CO (CA1), etanşe la foc minimum 1 oră, cu înălţimea de cel puţin
0,50 m, realizate similar prevederilor art. 2.3.28., fără a fi admisă înlocuirea lor cu instalaţie automată tip
sprinklersau drencer.
2.3.40. Dacă din considerente funcţionale se prevăd pereţi pentru separarea atriumurilor de restul
construcţiei, aceştia trebuie să fie C0 (CA1) cu rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice,
dar minimum 1 oră. Vitrările acestora nu vor depăşi 30% din suprafaţa peretelui şi vor fi C0 (CA1),
rezistente la foc cel puţin 15 minute, dacă normativul nu stabileşte altfel.
2.3.41. În atriumuri se pot utiliza dotări (fixe sau mobile) din materiale C0...C2 (CA1 la CA2b), iar
densitatea sarcinii termice nu va depăşi 420 MJ/m . La determinarea densităţii sarcinii termice se ia în
considerare cel mai mare nivel al atriumului delimitat de pereţi, (în afara celui de la parter).
2.3.42. Luminatoarele şi cupolele care acoperă atriumurile se pot realiza cu structură C0 (CA1) §i vitrări
C0...C2 (CA1 la CA2b) care nu se iau în consideraţie la determinarea gradului de rezistenţă la foc al
construcţiei.
2.3.43. În construcţiile cu atrium, nu se recomandă dispunerea adiacentă neseparată de atrium, a unor spaţii
cu risc mare de incendiu. Atunci când totuşi se prevăd, (pentru activităţi comerciale, expoziţii permanente cu
exponate combustibile şi altele similare cu densitatea sarcinii termicepeste 840 MJ/m ) , aceste spaţii se
echipează obligatoriu cu instalaţii automate de semnalizare şi stingere a incendiilor.
2.3.44. Depozitele de materiale şi/sau substanţe combustibile neseparate faţă de atriumuri prin
HOME
elemente rezistente la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice, nu sunt admise.
Încăperi de depozitare
2.3.45. Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile solide cu aria mai
mare de 36 m situate în construcţii cu alte destinaţii, de regulă, se separă faţă de restul
construcţiei prin pereţi şi planşee C0 (CA1) având rezistenţa la foc corespunzătoare
densităţii sarcinii termice (tabel 2.4.2.), dacă normativul nu stabileşte altfel.
Construcţiile pentru depozite se realizează conform prevederilor specifice.
2.3.46. Golurile de comunicaţie funcţională din elementele de compartimentare ale depozitelor
precizate la 2.3.45. se protejează cu elemente corespunzătoare prevederilor normativului.
Evacuarea fumului în caz de incendiu la aceste depozite este obligatorie şi se asigură prin dispozitive cu
deschiderea automată în caz de incendiu, având aria liberă de minimum 1% din suprafaţa pardoselii sau cu
sisteme mecanice de desfumare, corespunzătoralcătuite, distribuite şi dimensionate.
Încăperi pentru instalaţii utilitare
2.3.47. Staţiile de pompare a apei pentru incendiu, grupurile electrogene care constituie surse electrice de
rezervă ce alimentează dispozitive de protecţie la foc, vane de incendiu şi altele similare, se separă de restul
construcţiei, de regulă, prin pereţi C0 (CA1), fără goluri şi cu limită de rezistenţă la foc de cel puţin 3 ore şi
planşee 1 oră şi 30 de minute, având asigurat acces uşor din exterior. Se admite şi comunicarea cu restul
construcţiei a acestor funcţiuni numai dintr-un coridor comun, prin uşă cu rezistenţa la foc de minimum 1 oră
şi 30 minute, echipată cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
2.3.48. Sălile de cazane aferente sistemului de încălzire centrală se separă de restul construcţiei prin pereţi şi
planşee din materiale C0 (CA1) cu rezistenţa la foc conform reglementărilor specifice, dar minimum 1 oră şi
30 de minute.
În pereţii de separare se admit goluri de comunicare cu restui construcţiei, protejate cu uşi C0 (CA1),
rezistente la foc minimum 15 minute.
2.3.49. Încăperile pentru ventilatoare, filtre, camere de desprăfuire şi cicloane, prin care se
vehiculează gaze, vapori, praf sau deşeuri combustibile se separă funcţional faţă de restui clădirii
prin elemente despărţitoare C0 (CA1), cu rezistenţa la foc corespunzătoare, dar cel puţin 1 oră.
Accesul ia aceste încăperi, de regulă, trebuie să fie din exterior sau din încăperi fără riscuri sau
pericole de incendiu (cu densitatea sarcinii termice sub 105MJ/m ) .
Spaţii cu pericol de explozie categoria A (BE3a) şi B (BE3b)de pericol de incendiu
2.3.50. Construcţiile care adăpostesc funcţiuni cu pericol de explozie se realizează din materiale
şi elemente de construcţie C0 (CA1).
La construcţiile independente cu pericol de explozie se recomandă utilizarea elementelor de construcţie
uşoare, C0 (CA1), iar acoperişul acestor construcţii trebuie să fie fără pod.
2.3.51. Încăperile şi spaţiile cu pericol de explozie categoria A (BE3a)sau B(BE3b) de pericol de
incendiu, dacă nu pot fi dispuse în afara construcţiilor cu alte destinaţii, se separă de restul
construcţiei prin elemente C0 (CA1), rezistente la explozie şi, după caz, la foc, corespunzător
alcătuite şi dimensionate în conformitate cu prevederile reglementărilortehnice de specialitate.
Planşeele şi elementele lor de susţinere vor fi astfel executate încât să nu fie deplasate de suflul expioziei.
2.3.52. Practicarea unor goluri în pereţii rezistenţi la explozie nu este admisă decât în cazuri excepţionale,
impuse de necesităţi tehnologice sau funcţionale şi numai dacă sunt protejate corespunzătorprevederilordin
prezentul normativ.
2.3.53. Străpungerea pereţilor rezistenţi la explozie de către conducte, conductoare sau cabluri electrice, este
admisă numai în cazuri de strictă necesitate şi în condiţiile luării măsurilor de protecţie care să asigure
împiedicarea trecerii vaporilor, gazelor şi prafului combustibil.
2.3.54. Planşeele rezistente la explozie, trebuie să îndeplinească condiţiile asigurate de către pereţii rezistenţi
la explozie ai spaţiului respectiv.
2.3.55. Încăperile şi spaţiile cu pericol de explozie nu vor avea tavane false şi zone neventilate care să
faciliteze producerea concentraţiilor periculoase de aer cu gaze, vapori sau praf combustibil în încăperile cu
degajări de praf combustibil, finisajul va permite curăţirea uşoară a suprafeţelor.
2.3.56. Încăperile şi spaţiile închise cu pericol de explozie trebuie să aibe asigurate în pereţii exteriori sau în
acoperiş , goluri pentru decomprimare în caz de explozie, cu aria totală de minimum 0,05 m2 la 1 m3 din
HOME
volumul încăperii respective. Adoptarea unui procent mai mic este admisă pe baza unui calcul justificativ,
din care să rezulte că prin aceasta stabilitatea clădirii nu este afectată.
Golurile pentru decomprimare se amplasează în vecinătatea surselor de explozie, avându-se în vedere ca
efectul suflului exploziei în exteriorul construcţiei să nu afecteze obiecte învecinate sau căi publice de
circulaţie.
2.3.57. Golurile ce se prevăd pentru decomprimare în caz de explozie pot fi neînchise sau închise.
Elementele de închidere, proiectate şi realizate astfel încât să cedeze la presiunea datorată exploziei, pot fi
constituite din: panouri sau porţiuni de perete sau acoperiş de tip uşor (dislocabile sau rabatabile), ferestre
şi/sau luminatoare cu geam simplu nearmat care să cedeze la presiunea de cel mult118daN/m .
2.3.58. În spaţiile în care se pot produce amestecuri explozive de aer cu gaze, vapori sau praf, stratul de
uzură al pardoselilor trebuie să fie executat din materiale care la lovire să nu producă scântei capabile să
iniţieze aprinderea respectivelor amestecuri explozive.
2.3.59. În încăperi şi spaţii cu pericol de explozie, tâmplăria şi sistemele de acţionare a acesteia se vor realiza
sau proteja astfel încât, prin manevrare, să nu producă scântei capabile să iniţieze aprinderea amestecurilor
explozive.
2.3.60. Delimitarea zonelor din construcţii până la care se extind măsurile de protecţie impuse de spaţiile
încadrate în categoriile A (BE3a) şi B(BE3b) de pericol de incendiu se face având în vedere posibilitatea
prezenţei amestecurilor de aer cu gaze, vapori sau praf, în concentraţii care să prezinte pericol de explozie, în
timpul funcţionării normale şi în caz de avarie a instalaţiilor utilitare aferente.

2.4. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI ŞIA FUMULUI


Dispoziţii generale
2.4.1. Elementele de construcţii, pereţi şi pianşee utilizate pentru limitarea propagării incendiilor şi a
efectelor acestora, precum şi a exploziilor, sunt de tipul:
• antifoc (AF);
• rezistente la foc (RF);
• rezistente la explozie (RE);
• etanşelafoc (EF)
Protecţia golurilor funcţionale din aceste elemente de construcţii, se realizează, după caz, cu uşi, obloane,
cortine, încăperi tampon sau tamburi deschişi, alcătuite şi dimensionate conform normativului.
2.4.2. În funcţie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din spaţiile pe care le desparte, de regulă,
pereţii trebuuie să reziste la foc conform tabel 2.4.2., dacă prevederile normativului nu stabilesc alte condiţii.
Tabel 2.4.2.

Densitatea sarcinii termice (q) Rezistenţa la foc minimă admisă


(MJ/m 2) (ore, minute)
< 210 30 minute
210 ÷ 420 1 oră
421 ÷ 630 2 ore
631÷ 840 3 ore
841 ÷ 1260 4 ore (3)*
1261 ÷ 1680 5 ore (3)*
1681 ÷ 2940 6 ore (3)*
>2940 7 ore (3")*

NOTĂ: *) Valoarea de 3 ore (paranteze) se aplică în toate cazurile în care se prevăd instalaţii automate de
stingere a incendiilor.

ELEMENTE ANTIFOC ŞI PROTECŢIA GOLURILOR DIN ACESTEA (AF) Pereţi antifoc


2.4.3. Pereţii antifoc se execută din materiale CO (CA1), astfel amplasaţi, alcătuiţi şi dimensionaţi încât să
reziste la efectele incendiilor din compartimenteie de incendiu pe care le separă.
2.4.4. Pereţii antifoc trebuie să îndeplinească în caz de incendiu funcţia de compartimentare, păstrându-şi
stabilitatea, rezistenţele mecanice şi capacitatea de izolare termică pe timpul normat, în funcţie de densitatea
HOME
sarcinii termice conform tabelului 2.4.2. dar cel puţin 3 ore.
2.4.5. In clădirile parter şi în cazurile precizate în normativ, compartimentarea antifoc se poate realiza prin
pereţi CO (CA1) care asigură numai rezistenţă ia foc prevăzută la art.2.4.2.
2.4.6. În construcţiile cu structuri din beton armat sau metalice, pereţii antifoc pot fi înglobaţi direct în
aceste structuri, care vor fi astfel executate sau protejate încât să aibă rezistenţă la foc cel puţin egală cu cu
cea necesară pentru pereţii antifoc respectivi.
2.4.7. Pereţii antifoc care separă, pe anumite porţiuni ale lor, spaţii cu pericol de explozie, trebuie să
îndeplinească pe aceste porţiuni şi condiţiile prevăzute pentru pereţii rezistenţi la explozie.
2.4.8. Nu se admite încastrarea în pereţii antifoc a planşeelorsau a elementelor constructive care au
rezistenţă la foc mai mică de 2 ore, permiţându-se numai rezervarea acestora (liberă sau articulată).
Rezemarea grinzilor metalice pe pereţi antifoc se realizează astfel încât grinda dilatată să nu dea împingeri
laterale în peretele antifoc.
2.4.9. Rosturile dintre pereţii antifoc şi planşee, stâlpi, acoperişuri şi pereţii exteriori ai construcţiei, se
etanşează cu materiale care să asigure o rezistenţă la foc de cel puţin 1 oră şi 30 de minute.
Pereţii antifoc trebuie să depăşească planul exterior a! acoperişurilor, luminatoarelor, pereţilor din clasa de
luminozitate C3 sau C4 (CA2c,d), pe care îi intersectează (fig. 2.4.10.), astfel:
 0,60 m (măsurat pe verticală), faţă de orice astfel de element combustibil al acoperişurilor şi
luminatoarelor aflate la mai puţin de 4,00 m distanţă de peretele antifoc, inclusiv a acoperişurilor cu
suport din tablă şi termoizolaţie şi/sau hidroizolaţie necombustibile.
 0,30 m (măsurat pe orizontala) faţă de pereţi exteriori şi streaşini din clasa de combustibilitate C3
sau C4, respectiv (CA2 c,d).

Fig.2.4.10.
1-perete antifoc; 2-luminator; 3-acoperiş combustibil; 4-închidere perimetrală combustibilă (pereţi exteriori)

2.4.11. Depăşirea de către pereţii antifoc a planului acoperişurilor cu învelitoare şi termoizolaţie executate din
materiale combustibile montate pe placă din beton armat, precum şi a acoperişurilor executate în întregime
din materiale C0 (CA1), nu este obligatorie.
2.4.12. Pereţii rezistenţi la foc cu rol de pereţi antifoc prevăzuţi la art.2.4.5., trebuie să depăşească planul
exterior ai acoperişurilor, luminatoarelor pereţilor etc. combustibili pe care îi intersectează, conform
prevederilorstabilite pentru pereţii antifoc.
2.4.13. Pe acoperişuri, pe o distanţă de cel puţin 4,00 m în ambele părţi ale peretelui, antifoc sau
rezistent la foc, luminatoarele trebuie să fie din materiale C0 (CA1), fixe şi cu geam armat (fără ochiuri
mobile).
2.4.14. Depăşirea planului acoperişurilor, al streaşinilor sau a pereţilor combustibili, clasa C3 sau C4
(CA2c,d), poate fi înlocuită prin fâşii C0 (CA1) de acoperiş, streaşină sau respectiv de perete, cu lăţimea de
cel puţin 6,OOm.
HOME
2.4.15. În cazul clădirilor cu înălţimi diferite, de regulă, pereţii antifoc se prevăd la construcţia cea mai înaltă
(fig. 2.4.15.), pe toată înălţimea acesteia sau pe cel puţin 8,00 m înălţime faţă de construcţia mai joasă.
Se admite prevederea pereţilor antifoc la construcţia mai joasă dacă aceasta este astfel alcătuită încât
incendiul să nu se poată propaga prindepăşirea pereteluiantifoc(fig.2.4.15.).în acest sens, pe distanţa de 6,00
m de la construcţia mai înaltă, porţiunea de clădire mai joasă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 acoperişul (terasa) să fie fără goluri, cu rezistenţă la foc de minimum 1 oră şi învelitoare C0 (CA1) sau
protejată cu materiale C0 (CA1) (şapă de ciment slab armată, dale, pietriş, zgură, mortar de perlit, etc);
 încăperile din porţiunea respectivă să fie prevăzute cu instalaţii automate de stingere a incendiilor,
atunci când densitatea sarcinii termice din interiorul lordepăşeşte 840 MJ/mp.
2.4.16. Pereţii antifoc se amplasează astfel încât să se evite posibilităţile de propagare a incendiului dintr-un
compartiment de incendiu în altul, prin golurile neprotejate din pereţii exteriori, dispuse la colţurile intrânde
ale construcţiilor, (fig.2.4.16.a.) sau prin incendierea unor construcţii combustibile amplasate în vecinătate
(fig.2.4.16.b.).
2.4.17. În cazurile în care pereţii antifoc sunt amplasaţi la colţurile intrânde ale clădirilor în formă de L sau U
(fig.2.4.16.), golurile din pereţii exteriori adiacenţi se dispun astfel încât distanţa dintre ele să fie de cel puţin
4,00 m. Atunci când se prevăd goluri funcţionale în această porţiune, se consideră protejate dacă sunt cu
tâmplărie fixă C0 (CA1) şi geam armat, ori cu elemente de închidere rezistente la foc 45 minute, prevăzute
cu autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
Fig. 2.4.15.
1-perete antifoc: 2-construcţie joasă; 3-construcţie înaltă; 4-acoperiş / planşeu (RF>1oră)

Fig.2.4.16 a,b 1- Perete antifoc; 2 - Ferestre

Fig. 2.4.17.
1 perete antifoc; 2 ferestre

2.4.18. Străpungerea pereţilor antifoc cu elemente metalice este admisă, dacă se iau măsuri împotriva
transmiterii căldurii prin conductibilitate (alegerea unor trasee judicioase, îndepărtarea materialelor
HOME
combustibile, protejarea locală a elementelor metalice, etc). Golurile din jurul elementelor metalice se vor
realiza astfel încât să permită dilatarea liberă a acestora şi se etanşează cu materiale CO (CA1) la C2 (CA2b),
care să asigure o rezistenţă la foc deminimum 1 oră şi 30 de minute.

2.4.19. Traversarea pereţilor antifoc de către conducte, canale de ventilare, conductoare şi cabluri electrice,
este admisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
 spaţiile libere în jurul conductelor, cablurilor şi conductoarelor electrice, etc, (inclusiv cele pozate în
canale), se închid cu materiale CO (CA1), asigurându-se rezistenţa la foc egală cu cea a peretelui;
 canalele de ventilare ce trec prin perete vor fi incombustibile, iar golul dintre perete şi acestea se
etanşează cu materiale CO (CA1), rezistente la foc cel puţin 1 oră şi 30 de minute;
 trecerea conductelor şi a canalelor de ventilare se realizează astfel încât să nu producă dislocări ale unor
porţiuni de perete datorită dilatării lor sub efectul creşterilor de temperatură;
 canalele de ventilare se prevăd cu sisteme de obturare, cu închidere automată în caz de incendiu
(clapete antifoc cu rezistenţa la foc min.1½ ore);
 se asigură evitarea aprinderii materialelor combustibile din vecinătatea canalelor de ventilare şi a
conductelor metalice, datorită căldurii transmise prin conductibilitate (trasee corespunzătoare,
termoizolare. etc).
Protecţia golurilordin pereţi antifoc
2.4.20. Pereţii antifoc, de regulă, se realizează fără goluri. Practicarea unor goluri în aceşti pereţi
se admite numai atunci când activitatea sau funcţionalitatea impun prevederea lor (pentru
circulaţie, transport, supraveghere, etc.) şi sunt protejate corespunzător prevederilor normativului.
Suprafaţa totală admisă de goluri nu trebuie să fie mai mare de 25% din cea a peretelui antifoc în care
sunt practicate.
2.4.21. Golurile de circulaţie, transport, supraveghere, etc. Din pereţii antifoc şi, după caz,
planşee antifoc, se protejează obligatoriu cu elemente corespunzătoare, care pot fi: uşi, obloane,
cortine, încăperi tampon sau tamburi deschişi antifoc, realizate conform normativului (la planşee
se utilizează numai obloane sau chepenguri).
Uşi, obloane, cortine antifoc
2.4.22. Golurile funcţionale din pereţii antifoc, având rezistenţa la foc 1 oră şi 30 minute şi echipate cu
dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, în funcţie de cerinţele funcţionale.
2.4.23. Uşile antifoc şi sistemele lor de închidere, trebuie să îndeplinească condiţiile din reglemetările tehnice
specifice.
2.4.24. Obloanele antifoc şi cortinele de siguranţă antifoc, se alcătuiesc şi realizează, în general, similar cu
uşile antifoc.
Încăperi tampon antifoc
2.4.25. În cazul când datorită unor condiţii funcţionale, protecţia golurilor din pereţii antifoc nu
se poate realiza prin uşi, obloane sau cortine antifoc, golurile se pot proteja prin încăperi tampon
antifoc.
Încăperile antifoc se realizează conform schemei din fig.2.4.25. şi a condiţiilor din normativ.

Fig. 2.425. 1 - perete antifoc; 2 - planşeul încăperii tampon; 3- pereţii încăperii tampon; 4 - uşi rezistente la foc.
HOME
2.4.26. Pereţii şi planşeele încăperilor tampon antifoc trebuie să fie CO (CA1) şi rezistenţi la foc
cel puţin 1 oră.
Se recomandă ca amplasarea încăperilor tampon să se facă alipit peretelui antifoc şi să fie dispuse
spre spaţiile cu densitatea sarcinii termice mai mică.
2.4.27. În pereţii încăperilor tampon se admite practicarea numai a goiurilorstrict necesare pentru circulaţie.
Pentru realizarea ventilării sau evacuării fumului din încăperile tampon se pot realiza goluri în pereţi sau
planşee.
2.4.28. Golurile pentru circulaţie practicate în pereţii încăperilor tampon antifoc, se protejează cu uşi
rezistente ia foc cel puţin 45 minute, prevăzute după caz, cu dispozitive de autoînchidere sau cu închidere
automată în caz de incendiu.
Tamburi deschişi antifoc
2.4.29. În cazuri excepţional, când datorită necesităţilor funcţionale, protecţia golurilor din pereţii antifoc nu
se poate realiza cu uşi, obloane, cortine sau încăperi tampon antifoc, pot fi prevăzuţi tamburi deschişi antifoc.
2.4.30. Tamburii deschişi antifoc trebuie să aibă lăţimea egală cu cea a golului protejat, iar lungimea totală
de minimum 4,00 m. Amplasarea lor poate fi făcută alipit peretelui antifoc sau în ambele părţi ale acestuia
(conform fig.2.4.30.).

Fig. 2.4.30.
1 - perete antifoc; 2 - planşeul tamburului deschis; 3 - pereţii tamburului deschis; 4 - sprinklere
(drencere).

2.4.31. Pereţii şi planşeele tamburului deschis antifoc trebuie să fie realizaţi din materiale C0
(CA1), fără goluri şi cu rezistenţa la foc de minimum 1 oră.
În tamburii deschişi trebuie să se prevadă sprinklere sau drencere cu acţionare automată în caz de
incendiu, amplasate câte unul la fiecare 1 m2 de suprafaţă orizontală a tamburului.
Planşee antifoc
2.4.32. Planşeele antifoc sunt elemente de construcţie orizontale sau înclinate care delimitează volume
închise din construcţii înalte şi foarte înalte (compartimente de incendiu constituite din unul până la trei
niveluri succesive cu aria desfăşurată prevăzută în normativ) , sau separă funcţiuni cu riscuri mari de
incendiu.
2.4.33. Planşeele antifoc se realizează din materiale CO (CA1), cu rezistenţa la foc minimum 2 ore şi fără
goluri sau cu goluri strict funcţionale, protejate conform normativului.
ELEMENTE REZISTENTE LA FOC Şl PROTECŢIA GOLURILOR (RF)
Pereţi şi protecţia golurilor
2.4.34. Condiţiile minime şi de rezistenţă la foc pentru pereţii rezistenţi la foc, sunt stabilite în
HOME
prezentul normativ, precum şi în reglementările tehnice de specialitate.
Pentru cazurile în care reglementările nu prevăd condiţii speciale, combustibilitatea şi rezistenţa la
foc a acestor pereţi se stabileşte prin documentaţia tehnico-economică în funcţie de gradul de rezistenţă la foc
al construcţiei, densitatea sarcinii termice a încăperilor şi rolul de separare al pereţilor.
2.4.35. Golurile de circulaţie funcţională practicate în pereţii rezistenţi la foc se protejează
corespunzător condiţiilor precizate în normativ şi în reglementările tehnice de specialitate.
Planşee şi protecţia golurilor
2.4.36. Planşeele pot constitui elemente de întârziere a propagării incendiilor în interiorul unui compartiment
de incendiu, numai atunci când sunt rezistente la foc conform prevederilor normativului şi nu au goluri, sau
dacă golurile practicate în ele sunt protejate cu elemente de închidere corespunzătoare.
2.4.37. Condiţiile privind combustibilitatea şi rezistenţa la foc a planşeelor folosite pentru a separa între ele
spaţii cu funcţiuni importante şi încăperi cu risc mare de incendiu, precum şi ale planşeelor care delimitează
căi de evacuare, sunt cele prevăzute în normativ şi în reglementări de specialitate.
2.4.38. Golurile funcţionale din planşeele intermediare rezistente la foc, care constituie elemente de întârziere
a propagării focului, se protejează prin elemente rezistente la foc, prevăzute după caz, cu dispozitive de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
În cazuri justificate când nu se pot realiza elemente rezistente la foc, protecţia golurilor poate fi asigurată
numai prin prevederea pe conturul golului (sub planşeu), a unor ecrane CO (CA1) şi perdele de apă cu intrare
în funcţiune automată în caz de incendiu, sau alte sisteme de protecţie agrementate tehnic.
2.4.39. În clădirile cu pod, de gradul I... III de rezistenţă la foc golurile prevăzute în planşeele spre pod se
protejează cu elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute.
Separarea porţiunilor mansardate ale construcţiei, faţă de poduri ale acesteia se realizează cu pereţi
CO (CA1) rezistenţi la foc minimum 2 ore, iar golurile de comunicare funcţională din aceştia se protejează cu
uşi rezistente la foc minimum 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată
în caz de incendiu.
ELEMENTE REZISTENTE LA EXPLOZIE Şl PROTECŢIA GOLURILOR (RE)
2.4.40. Elementele de separare faţă de restul construcţiei, a încăperilor cu pericol de explozie (categoriile A
(BE3a) şi B (BE3b) de pericol de incendiu), vor fi CO (CA1) şi rezistente la explozie.
2.4.41. Separarea încăperilor sau spaţiilor cu pericol de explozie faţă de alte încăperi cu riscuri, categoriile de
pericol sau destinaţii din clădire, inclusiv faţă de încăperile tampon, trebuie să se facă prin pereţi şi planşee
rezistente la explozie, alcătuite şi realizate conform normativului.
2.4.42. Alcătuirea şi dimensionarea pereţilor rezistenţi la explozie se determină prin calcul astfel încât aceştia
să nu se prăbu§ească sub efectul suprapresiunii care se produce în încăperile respective, funcţie de
suprafeţele de decomprimare asigurate (ferestre, panouri, luminatoare, acoperişuri zburătoare, trape, etc).
2.4.43. Pereţii rezistenţi la explozie trebuie să împiedice şi propagarea incendiului din spaţiile învecinate spre
încăperile cu pericol de explozie, rezistenţa lor la foc fiind stabilită în funcţie de densitatea sarcinii termice a
încăperilor respective.
2.4.44. Practicarea unor goluri în pereţii rezistenţi la explozie nu este admisă decât în cazuri excepţionale,
impuse de necesităţi funcţionale şi numai dacă sunt protejate corespunzător prevederilor din prezentul
normativ.
2.4.45. Străpungerea pereţilor rezistenţi la explozie de către conducte, conductori sau cabluri electrice, se
admite numai în cazuri de strictă necesitate funcţională, cu condiţia respectării prevederilor normativului.
2.4.46. Golurile de comunicare funcţională prevăzute în pereţii rezistenţi la explozie, se protejează prin
încăperi tampon antiex, şi numai în cazuri excepţionale justificate tehnic prin tamburi deschişi antiex.
Aceeaşi prevedere se aplică şi pentru comunicarea între încăperi cu pericol de explozie, în cazurile în care
comunicarea directă ar prejudicia siguranţa sau atunci când încăperile sunt situateîn compartimente de
incendiu diferite.
2.4.47. Încăperile tampon şi tamburii deschişi antiex prevăzuţi în pereţii rezistenţi la explozie, se realizează
similar celor de la pereţii antifoc, recomandându-se ca pereţii şi planşeele acestor încăperi să fie amplasate
spre spaţiile mai puţin periculoase. Uşile încăperii tampon antiex vor avea asigurate în afară de cerinţele
prevăzute la pct. 2.4.28. şi măsuri specifice de protecţie astfel încât prin manevre să nu permită scântei
capabile să iniţieze aprinderea amestecurilor explozive respective.
2.4.48. La încăperile tampon şi tamburii deschişi antiex ce separă spaţii în care se produc degajări de gaze,
HOME
vapori sau praf cu pericol de explozie, trebuie să se ia măsuri pentru ca în timpul exploatării normale să
seîmpiedice trecerea acestora dintr-o parte în cealaltă.
2.4.49. Pentru planşeele rezistente la explozie, se vor respecta prevederile referitoare la alcătuire,
dimensionare şi celelalte condiţii stabilite pentru pereţii rezistenţi la explozie (pct.2.4.42 la 2.4.45.).
2.4.50. Planşeele şi elementele lor de susţinere vor fi astfel dimensionate şi realizate încât să nu fie aruncate
de suflul exploziei.
Elemente etanşe la foc (EF)

2.4.51. Elementele etanşe la foc (EF) se prevăd în cazurile, condiţiile şi în conformitate cu normativul şi
reglementările de specialitate.
2.4.52. Pentru ca un element să fie considerat etanş, trebuie să îndeplinească condiţiile normate de etanşeitate
stabilite în reglementările tehnice.

2.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) Şl GAZE FIERBINŢI


Dispoziţii generale
2.5.1. Prin desfumare se urmăreşte extragerea din spaţiile incendiate a unei părţi din fumul şi
gazele de ardere în scopul asigurării condiţiilor de evacuare a utilizatorilor şi a folosirii
mijloacelor de intervenţie la stingere, precum şi de limitare a propagării incendiilor.
În spaţiile construite şi necompartimentate, cu aria liberă peste 10.400 m2 , se asigură evacuarea
fumului şi a gazelor fierbinţi în exterior, conform normativului.
2.5.2. În principiu, desfumarea se asigură prin tiraj natural, organizat sau mecanic, realizând circulaţia
aerului în spaţiul considerat şi evacuarea fumului în raport cu aerul introdus, sau prin diferenţe de presiune
între spaţiul protejat şi cel incendiat pus în depresiune, ori printr-o combinaţie a celor două metode.
2.5.3. Canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului în caz de incendiu (desfumare). trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii tehnice generale:
 secţiunea să fie cel puţin egală cu suprafaţa liberă a gurilor de evacuare ale unui nivel al construcţiei,
la care sunt racordate;
 raportul dintre laturile secţiunii canalelor (ghenelor) să nu fie mai mare de 2;
 canalele (ghenele) să fie realizate din materiale C0 (CA1), etanşe la foc minimum 15 minute, dacă
prevederile normativului nu stabilesc rezistenţe mai mari; atunci când canalele (ghenele) pentru
evacuarea fumului traversează încăperi cu alte destinaţii decât cele pentru care sunt prevăzute, vor
avea aceeaşi rezistenţă la foc cu a pereţilor sau planşeelor care delimitează destinaţia respectivă;
 canalele (ghenele) principale colectoare vor fi verticale, fiind admise destinaţii de maximum 2%;
 lungimile racordurilor orizontale ale canalelor de evacuare a fumului, între guri şi ghenele verticale,
vor fi cât mai scurte posibil.
2.5.4. Golurile (gurile) de introducere (admisie) a aerului şi cele de evacuare a fumului se repartizează
alternat, distribuindu-se cât mai uniform în spaţiul protejat, astfel încât să asigure circulaţia aerului şi
evacuarea fumului, îndeplinind condiţiile specifice prevăzute în normativ.
2.5.5. Introducerile de aer se pot realiza prin:
 goluri (guri) practicate în faţade;
 uşile încăperilor care se desfumează, practicate în pereţii exteriori ai construcţiei;
 încăperi sau coridoare în suprapresiune, ori care sunt bine aerisite;
 scări neînchise în case de scări;
 goluri (guri) de introducere, racordate sau nu la canale şi ghene.
Evacuarea fumului se asigură prin goluri în acoperiş sau pereţi, conform normativului.
2.5.6. Dispozitivele de protecţie (obturare) a golurilor de introducere sau evacuare, trebuie
realizate cu acţionare automată sau manuală, conform prevederilor normativului. Acţionarea
automată a dispozitivelor de protecţie va fi întotdeauna dublată de comandă manuală.
În plus, la construcţiile echipate cu instalaţii automate de stingere, se asigură posibilităţi de acţionare
pentru personalul existent în spaţiul protejat şi care să poată comanda local desfumarea, înainte de pornirea
instalaţiei de stingere.
2.5.7. Dispozitivele de acţionare a elementelor de protecţie (obturare) a golurilor trebuie să
asigure:
 deschiderea golurilor (gurilor) şi canalelor din volumul considerat;
HOME
 oprirea ventilatoarelor care nu sunt prevăzute pentru evacuarea fumului în caz de incendiu
(desfumare).
2.5.8. Comanda manuală centralizată sau locală a dispozitivelor de deschidere poate fi realizată
prin sistem mecanic, electric, pneumatic sau hidraulic.
În funcţie de tipul construcţiei şi prevederile specifice, comanda manuală centralizată trebuie
amplasată la serviciul de pompieri sau la un acces principal al construcţiei.
2.5.9. Comanda automată a dispozitivelor de protecţie a golurilor (gurilor) trebuie asigurată de instalaţia de
semnalizare a incendiilor din încăperea sau spaţiul respectiv sau de dispozitive locale (fuzibil), atunci când
nu se prevăd instalaţii de semnalizare.
2.5.10. Prevederea dispozitivelor de desfumare, precum şi a sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor
fierbinţi produse în caz de incendiu, este obligatorie în situaţiile şi condiţiile stabilite de prezentul normativ.
Evacuarea fumului (desfumare)
Desfumare prin tiraj natural - organizat
2.5.11. Desfumarea prin tiraj natural - organizat se realizează prin introduceri de aer şi evacuări de fum care
comunică cu exteriorul direct sau prin canale (ghene), astfel dispuse, dimensionate şi realizate încât să
asigure circulaţia aerului în volumul protejat şi evacuarea fumului.
2.5.12. Introducerea aerului se realizează conform prevederilor art.2.5.5., iar evacuarea fumului prin goluri în
faţade (libere sau închise cu dispozitive care se deschid automat în caz de incendiu), prin canale şi ghene, ori
prin dispozitive (trape) cu deschidere automată dispuse în acoperiş sau în treimea superioară a pereţilor
exteriori ai încăperii. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse în pereţii exteriori, asigură desfumarea pe
maximum 30,00 m adâncime a încăperii.
2.5.13. Dispozitivele pentru evacuarea fumului în caz de incendiu, vor avea o suprafaţă liberă normată,
raportată la aria încăperii pe careo protejează, conform prevederilornormativului.
2.5.14. Golurile de ventilare naturală permanent deschise, practicate în acoperiş sau în treimea superioară a
pereţilor exteriori, se însumează la suprafaţa liberă necesară desfumării.
2.5.15. Dispozitivele de protecţie a golurilor (gurilor) pentru desfumare (voleţi, panouri, trape, etc.) trebuie să
fie (în poziţie de aşteptare) realizate din materiale C0 (CA1) etanşe la foc pentru cele de introducere a aerului
şi rezistente la foc pentru cele de evacuare, cu rezistenţa la foc egală cu a canalului pe care sunt montate.
Pentru golurile prevăzute în acoperiş sau în pereţii exteriori, aceste condiţii nu sunt obligatorii.
Desfumarea mecanică
2.5.16. Desfumarea prin tiraj mecanic se asigură prin evacuarea mecanică a fumului şi
introducerea naturală sau mecanică a aerului, astfel încât să asigure circulaţia aerului în spaţiul
protejat şi evacuarea fumului.
Desfumarea mecanică poate fi asigurată şi prin realizarea suprapresiunii în spaţiul protejat de fum
(încăperi tampon, degajamente protejate, case de scări, etc).
2.5.17. Introducerea naturală a aerului se realizează conform prevederilor art.2.5.5., iar cea mecanică prin
guri de introducere racordate prin canale (ghene) la un ventilator de introducere.
2.5.18. Evacuarea fumului se asigură prin guri racordate prin canale (ghene), la ventilatorul de evacuare
(extragere).
2.5.19. Canalele (ghenele) trebuie să îndeplinească, de regulă, condiţiile prevăzute la art.2.5.3. şi în plus să
fie etanşe la aer.
2.5.20. Viteza aerului la gurile de introducere nu va depăşi 5 m/s, iar gurile de introducere mecanică a aerului
trebuie să asigure minimum 60% din debitul evacuat.
2.5.21. Gurile de desfumare trebuie să fie protejate cu voleţi din materiale C0 (CA1), etanşi la foc la
introduceri şi rezistenţi la foc la evacuări în poziţie de aşteptare, cu rezistenţa egală cu a canalului (ghenei).
Nu este obligatorie prevederea voleţilor atunci când canalele (ghenele) sunt aferente unui
singur nivel construit.
2.5.22. Raportul dintra latura mare şi cea mică a unei guri (deschideri) de introducere sau evacuare va fi de
cel mult 2.
2.5.23. Dispozitivele de acţionare a voleţilor de protecţie se realizează conform prevederilor art.2.5.6. - 2.5.9.
şi trebuie să asigure punerea automată în funcţiune a ventilatoarelor de desfumare.
HOME
2.5.24. Ventilatoarele de evacuare a fumului trebuie astfel realizate încât să poată funcţiona la temperatura de
400°C a fumului, cel puţin o oră. Legătura dintre ventilator şi coloană (ghenă), se realizează din materiale
C0(CA1).
2.5.25. Starea de funcţionare sau nefuncţionare a ventilatoarelor aferente desfumării va fi
semnalizată la serviciul de pompieri sau în alte locuri unde permanenţa este asigurată.
2.5.26. Instalaţiile, inclusiv ventilatoarele de desfumare, trebuie să fie alimentate electric dintr-o sursă
normală şi o sursă electrică de rezervă.
2.5.27. Sistemul de ventilare normală sau de condiţionare a unei construcţii, poate fi utilizat şi pentru
evacuarea fumului produs în caz de incendiu (desfumare), dacă îndeplineşte toate condiţiile specifice
desfumării.

Condiţii specifice de desfumare


Case de scări închise
2.5.28. Pentru evitarea inundării cu fum a caselor de scări de evacuare închise, desfumarea acestora se poate
realiza prin tiraj natural - organizat sau prin punerea în suprapresiune faţă de încăperile adiacente cu care
comunică. Evacuarea mecanică a fumului din casele de scări nu este admisă.
2.5.29. Desfumarea prin tiraj natural - organizat a casei de scări închise, se realizează prin deschiderea
automată şi manuală a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat în treimea superioară a ultimului nivel
al casei scării) şi a gurii (deschiderii) de introducere a aerului (prevăzută în partea de jos a casei scării).
2.5.30. Împiedicarea pătrunderii fumului în casele de scări de evacuare prin suprapresiune faţă de încăperile
învecinate cu care comunică, se realizează prin introducerea mecanică a aerului în scară, ori prin evacuarea
mecanică a fumului din încăperile adiacente incendiate cu care comunică sau prin combinarea celor două
metode (fig.2.5.30.).
Suprapresiunea realizată la uşile închise ale casei de scări, va fi cuprinsă între 20 şi 80 Pa. Debitul
trebuie să asigure o viteză de cel puţin 0,5 m/s în dreptul uşilor de acces la nivelul incendiat, considerând
uşile închise la celelalte niveluri.
La partea superioară, casa de scări trebuie să aibă dispozitiv de evacuare a fumului (trapa) cu aria
liberă determinată conform normativului, dar cel puţin 1m , având asigurate posibilităţi de deschidere prin
comandă de la nivelul de acces în scară. Deschiderea dispozitivului (trapei) trebuie să poată fi comandată şi
de la serviciul de pompieri.
Atunci când accesele la casele de scări sunt protejate cu încăperi tampon, se asigură suprapresiuneîn
încăperile tampon.
2.5.31. Pentru evitarea inundării cu fum a circulaţiilor comune orizontale închise ale
construcţiilor, se poate asigura punerea în suprapresiune a acestora faţă de încăperile adiacente
cu care comunică, sau desfumarea lor prin tiraj natural - organizat ori mecanic.
HOME

2.5.32. Asigurarea evacuării fumului din circulaţiile comune orizontale închise este obligatorie
însituaţiile stabilite în normativ.
Circulaţiile comune orizontale închise
2.5.33. Atunci când încăperile adiacente sunt prevăzute cu evacuări de fum, (natural-organizat
sau mecanic) circulaţiile comune orizontale nu mai necesită desfumare, asigurându-se o
HOME
suprapresiune de cca. 20 Pa faţă de încăperile cu care comunică direct sau de care sunt izolate
prin încăperi tampon în suprapresiune.
2.5.34.Desfumarea prin tiraj natural-organizat a circulaţiilor comune orizontale închise se realizează în
condiţiile prevăzute la art.2.5.11. la 2.5.15., potrivit următoarele reguli:
 introducerile de aer şi evacuările fumului (gurile) se dispun alternat, la distanţe orizontale -
 măsurate în axele circulaţiilor - care să nu depăşească 10,00 m în linie dreaptă sau 7,00 m în linie
frântă;
 uşile încăperilor accesibile publicului să fie situate la mai mult de 5,00 m de orice gură de introducere
sau de evacuare;
 gurile de introducere şi cele de evacuare vor avea suprafeţe de minimum 0,10 m pentru fiecare flux
de evacuare al circulaţiei comune orizontale din zona pe care o desfumează;
 gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai înaltă la maximum 1,00 m faţă de
pardoseală, iargurile de evacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum 1,80 m de pardoseală
(trebuind să se afle în treimea superioară a circulaţiei comune);

Deschiderile în faţade pot constitui guri de introducere şi/sau de evacuare, dacă respectă condiţiile de
dispunere precizate.

2.5.35. Desfumarea mecanică a circulaţiilor comune orizontale închise, se realizează în condiţiile


prevederilor art.2.5.16. la 2.5.27 şi potrivit următoarelor reguli:
 gurile de introducere a aerului şi de evacuare a fumului se dispun alternat, în funcţie de
localizările riscurilor de incendiu, la distanţe orizontale - măsurate în axele circulaţiilor - de cel
mult 15,00 m în linie dreptă şi 10,00 m în linie frântă;
 uşile încăperilor accesibile publicului să fie situate la mai mult de 5,00 m de orice gură de
introducere sau de evacuare;
HOME
 gurile de introducere se dispun cu partea lor superioară la maximum 1,00 m de pardoseală, iar gurile
de evacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum 1,80 m de pardoseală (trebuind să se afle
în treimea superioară a circulaţiei comune);
 porţiunile de circulaţie comună cuprinse între o gură de evacuare a fumului şi una de introducere a
aerului, trebuie să aibă asigurat un debit de extragere de cel puţin 0,5 m /s pentru fiecare flux de
evacuare asigurat.
În timpul funcţionării desfumării, diferenţa de presiune dintre casa de scări de evacuare şi circulaţia
comună orizontală desfumată, trebuie să fie mai mică de 80 Pa, la toate uşile închise ale scării (fig.2.5.35.).

Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi


2.5.36. Tn situaţiile stabilite de normativ, pentru limitarea propagării incendiilor în construcţii
fără pereţi interiori despărţitori pentru asigurarea evacuării fumului şi a gazelorfierbinţi prin tiraj
natural -organizat, se prevăd (în acoperiş) sisteme alcătuite din dispozitive de evacuare şi ecrane
verticale C0 (CA1), coborâte sub tavan, în funcţie de densitatea sarcinii termice din spaţiile
respective, conform tabelului 2.5.36.
Tabel 2.5.36.

Raportul dintre suma Distanţa maximă (m) între:


ariilor lib ere ale
Densitatea sarcinii
dispozitivelor axele a două ecranele suspendate
termice "q" (MJ/mp)
(deschiderilor) şi aria deschideri sub tavan
încăperii
q <420 1 : 150 45 75
420 < q < 840 1 : 125...1 : 80 35 70
840 < q <1680 1 : 8 0. . . 1 : 60 35 70
1680 <q< 4200 1 : 60 ... 1 : 40 30 30
q > 4200 1 : 30 30 30

2.5.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi vor fi distribuite cât mai uniform şi
prevăzute cu deschidere automată şi manuală.
Golurile permanent deschise (ventilări) din acoperiş sau din treimea superioară a pereţilor exteriori,
se însumează la suprafaţa necesară evacuării gazelor fierbinţi.
2.5.38. Atunci când se prevede evacuarea mecanică a fumului şi a gazelor fierbinţi, aceasta va respecta
următoarele condiţii:
 dispunerea ecranelor CO (CA1) sub plafon, corespunzător prevederilor specifice evacuării prin tiraj
natural - organizat (art.2.5.36. şi 2.5.44.):
 prevederea gurilor de evacuare se realizează astfel încât să se asigure cel puţin ogură la maximum
320 m ;
 debitul de extragere a unei guri va fi de cel puţin 1 rrf/s pentru 100 m delimitaţi de ecrane, iar pentru
încăpere va fi de minimum 1,5m7s;
 la un ventilator de evacuare pot fi racordate maximum două volume delimitate de ecrane, iar debitul
ventilatorului poate fi redus la debitul necesar celui mai mare volum racordat;
 introducerea aerului se poate realiza mecanic sau natural, prin partea de jos a pereţilor, cât mai
aproape de pardoseală.
2.5.39. Prevederea dispozitivelor pentru evacuarea gazelor fierbinţi nu este obligatorie în zonele
construcţiei situate la mai puţin de 30 m de pereţii exteriori ce au în treimea superioară a
încăperilor deschideri sau ferestre prevăzute cu ochiuri mobile care se deschid automat în caz de
incendiu, cu suprafaţa liberă necesară şi care asigură evacuarea gazelorfierbinţi.
Când acţionarea manuala nu se poate face din apropierea dispozitivelor de evacuare (trape, ferestre,
etc.) iar centralizarea comenzilor nu este justificată tehnic, se admite ca acestea să nu fie prevăzute cu
acţionare manuală.
În cazul utilizării sistemelor de dispozitive şi ecarne pentru evacuarea gazelor fierbinţi, nu mai este
obligatorie prevederea dispozitivelor de evacuare a fumului (desfumare).
2.5.40. Deschiderea automată a dispozitivelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, în caz de incendiu,
se poate face individual sau în grup.
HOME
2.5.41. În construcţiile prevăzute cu instalaţii automate de stingere, acţionarea automată a dispozitivelor de
evacuare a gazelor fierbinţi trebuie să se facă după declanşarea instalaţiilor de stingere.
2.5.42. În construcţiile prevăzute cu luminatoare, evacuarea gazelor fierbinţi se va asigura obligatoriu prin
ochiuri mobile ale acestora, care să îndeplinească condiţiile dispozitivelor de evacuare a gazelor fierbinţi. Fac
excepţie situaţiile precizate la art.2.5.39.
2.5.43. La construcţiile etajate, evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi se asigură separat pentru fiecare
nivel, iar canalele respective care traversează alte niveluri vor avea pereţi C0 (CA1) cu rezistenţă la foc de cel
puţini oră.
Se exceptează situaţiile deosebite, justificate tehnic, care sunt stabilite prin reglementări specifice.
2.5.44. Ecranele vor cobora sub plafon în aşa fel încât marginea lor inferioară să se afle, de
regulă, cât mai jos, dar cel puţin 0,50 m sub plafon.
Înălţimea ecranelor sub plafon poate fi redusă cu maximum 1/3, dacă prin amplasarea lor la distanţă
mai mică decât cea prevăzută în tabel şi prin suprafaţa de deschidere asigurată se realizează condiţii
echivalente de limitare a propagării laterale a gazelor fierbinţi, sub plafonul încăperilor.
În încăperi cu plafoane suspendate, continuitatea golurilor dintre acestea şi planşeul de rezistenţă
trebuie întreruptă în dreptul ecranelor, cu material CO (CA1).
2.5.45. Ecranele vor fi astfel alcătuite şi dispuse încât să realizeze o casetare a spaţiului de sub
acoperiş. Fiecare casetă va fi prevăzută cu cel puţin un dispozitiv de evacuare a gazelor fierbinţi.
Dispunerea ecranelor se face, de regulă, pe latura elementelor de rezistenţă din zona riscului
potenţial de incendiu.
Nu se admite traversarea ecranelor de către elemente combustibile.

2.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU


Dispoziţii generale
2.6.1. În construcţii, compartimente de incendiu, încăperi şi alte spaţii construite vor fi asigurate
căi de evacuare prin care, în caz de incendiu, persoanele să poată ajunge în exterior la nivelul
terenului sau al unor suprafeţe carosabile, în timpul cel mai scurt şi în condiţii de deplină
siguranţă.
Pentru circulaţiile funcţionale aferente locurilor în care prezenţa oamenilor apare întâmplător - sunt
vizitate de cel mult 8 ori pe schimb pentru verificări, precum şi al încăperilor pentru fumat sau ale grupurilor
sanitare, condiţiile prevăzute pentru căile de evacuare nu sunt obligatorii.
2.6.2. Căile de circulaţie prevăzute pentru funcţionarea normală a construcţiilor trebuie să asigure şi
evacuarea persoanelor în caz de incendiu. Căi special destinate evacuării se prevăd numai atunci când cele
funcţionale sunt insuficiente sau nu pot satisface condiţiile de siguranţă la foc.
2.6.3. Prevederile din normă constituie condiţii obligatorii la proiectarea şi realizarea căilor de evacuare a
persoanelor din construcţiile al căror finisaj interior este executat din materiale tradiţionale: piatră, ceramică,
sticlă, lemn, metal.
În cazul materialelor de finisaj care în comparaţie cu lemnul se aprind mai uşor, propagă flacăra la suprafaţă
mai rapid sau emană mai mult fum ori gaze, prin proiect se vor lua măsuri suplimentare de protecţie, în
conformitate cu specificaţiile tehnice ale produselor respective.
2.6.4. Căi de evacuare în caz de incendiu sunt considerate circulaţiile libere care, îndeplinind condiţiile
stabilite prin prezentul normativ, asigură evacuarea prin uşi, coridoare, degajamente holuri sau vestibuluri la
nivelul terenului sau al unor suprafeţe carosabile astfel: direct; prin case de scări de evacuare; prin terase;
balcoane; logii,pasaje de evacuare.
2.6.5. Căi de evacuare pot fi considerate şi cele care trec prin încăperi sau spaţii din clădiri civile (publice)
sau de producţie, în conformitate şi cu respectarea condiţiilor din normativ.
2.6.6. Nu constituie căi de evacuare în caz de incendiu, în general: ascensoarele; trecerile prin uşi antifoc
care se pot bloca în poziţia închisă sau prin uşi încuiate în timpul funcţionării normale a clădirii; trecerile
destinate garniturilor de tren care transportă încărcături periculoase; galeriile, tunelurile, etc. prin care se
transportă sau vehiculează substanţe cu pericol de incendiu, explozie, intoxicare, asfixiere cu abur cu
presiune mai mare de 1 atm.
2.6.7. Uşile încuiate în timpul funcţionării normale, pot constitui a doua cale de evacuare a unei porţiuni din
construcţie sau a întregii construcţii,cu excepţiasăliloraglomerate, dacă:
HOME
 alcătuirea şi dimensionarea lor corespund prevederilor din prezentul normativ;
 sunt dotate cu sisteme de închidere - deschidere uşor manevrabile fără cheie, ce pot fi acţionate din zona
ce se evacuează sau sunt prevăzute cu panouri din sticlă securizată cu dimensiuni care să permită
trecerea fluxurilor de evacuare şi cu parapete de maximum 0,40 m. în cazul panourilor din sticlă, se vor
prevedea mijloace de spargere şi indicatoare corespunzătoare. Panourile din sticlă securizată astfel
realizate potfi amplasate şi independent, lângă uşi, marcate corespunzător şi astfel dispuse încât să fie
uşor de recunoscut.
2.6.8. Cea de a doua cale de evacuare poatefi constituită şi din una sau mai multe ferestre (cu ochiuri
mobile de min. 0,75 m lăţime şi 1,00 m înălţime liberă), având parapetul la cel mult 1,50 m deasupra
nivelului terenului sau al unei terase prin care se poate face evacuarea la nivelul terenului, pentru:
a) încăperile supraterane cu cel mult 50 de persoane;
b) încăperile situate la subsol sau demisol, dacă pe întreg nivelul există cel mult 30 de persoane şi se
asigură în interior scări fixe de acces la parapetele mai înalte de 1,20 m. La aceste încăperi se admit şi
trape de min. 0,80x0,80 m prevăzute în interior cu scări fixe de acces care asigură evacuarea direct
din exterior.
La clădiri înalte, foarte înalte şi săli aglomerate nu este admisă asigurarea prin ferestre a celei de a doua
cale de evacuare.
2.6.9. Alcătuirea elementelor de construcţie şi a finisajelor utilizate pe căile de evacuare, se vor stabili în
conformitate cu prevederile prezentului normativ.
2.6.10. Traseele căilor de evacuare trebuie să fie distincte şi independente, astfel stabilite încât să asigure
distribuţia lor judicioasă, posibilitatea ca persoanele să recunoască cu uşurinţă traseul spre exterior, precum şi
circulaţia lesnicioasă.
Căile de evacuare, nu trebuie să conducă spre exterior prin locuri în care circulaţia poate fi blocată în
caz de incendiu datorită flăcărilor, fumului, radiaţiilor termice, etc.
Număr căi de evacuare
2.6.11. În construcţii, compartimente de incendiu sau porţiuni de construcţii independente din
punctul de vedere al circulaţiei, de regulă, persoanele trebuie să aibă acces la cel puţin două căi
de evacuare, care pe cât posibil, să ducă în direcţii opuse.
A doua cale de evacuare poate fi constituită din ferestre sau trape exterioare dacă prin acestea se
asigură evacuarea în condiţii corespunzătoare de siguranţă a persoanelor, conform prevederilor normativului,
art. 2.6.8.
2.6.12. Asigurarea unei singure căi de evacuare este admisă atunci când conform proiectului, la
fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane - indiferent de timpul (lungimea) de
evacuare realizat, precum şi în cazurile în care numărul persoanelor este mai mare dar timpul
(lungimea) traseului de evacuare se înscrie valoarea admisă pentru coridoare înfundate, în funcţie
de gradul de rezistenţă la foc, risc, sau categorie de pericol de incendiu, tip de clădire, şi
destinaţie, conform prevederilor normativului.
La clădirile înalte, foarte înalte şi sălile aglomerate, precum şi în situaţiile stabilite în normativ, sunt
obligatorii minimum două căi de evacuare.
2.6.13. Alcătuirea şi gabaritele căilor de evacuare, timpul (lungimea) de evacuare, traseele,
precum şi numărul de fluxuri de evacuare, trebuie să asigure circulaţia lesnicioasă şi fără
obstacole, conform normativului.
Alcătuirea căilor de evacuare
Uşi
2.6.14. Uşile folosite pe căile de evacuare trebuie să fie cu deschidere de tip obişnuit, pe balamale sau pivoţi.
2.6.15. Pe căile de evacuare nu se admite utilizarea uşilor care se pot bloca datorită funcţionării defectuoase a
mecanismelor lor auxiliare, precum şi u i l e de tip glisant, ghilotină, basculant, etc. Fac excepţie uşile pentru
maximum 5 persoane capabile să se evacueze singure, precum şi cazurile prevăzute în normativ.
Uşile pliante şi cele turnante (cu foi care pot fi uşor pliate) pot fi folosite pe căile de evacuare numai
dacă în acestea sau în imediata lor apropiere sunt prevăzute uşi pietonale obişnuite (pe balamale) sau panouri
din sticlă securizată conform art.2.6.7.
2.6.16. Deschiderea uşilor de pe traseul evacuării, de regulă trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor
spre exterior, cu excepţia uşilor prin care se evacuează cel mult 30 de persoane valide şi a cazurilor prevăzute
în normativ.
2.6.17. Prin deschidere, uşile de evacuare nu trebuie să se împiedice una de alta sau să stânjenească
HOME
evacuarea.
2.6.18. În dreptul uşilor de evacuare nu se admit praguri cu înălţimea mai mare de 2,5 cm. Dacă
acestea sunt necesare, se vor racorda la pardoseală prin pante. în situaţiile admise de normativ
uşile de evacuare practicate în alte uşi cu dimensiuni mari, pot avea praguri cu înălţimea cât mai
mică, dar nu mai mult de 0,40 m.
Scări interioare
2.6.19. Scările interioare pot fi închise (amplasate în case proprii de scară) sau deschise
(amplasate în holuri, vestibuluri, atriumuri, etc.) potrivit prevederilor normativului.
Scările de evacuare, de regulă, trebuie să se ducă, pe aceeaşi verticală, de la ultimul nivel pentru care
asigură evacuarea, până la nivelul ieşirii în exterior la nivelul terenului ori al unor suprafeţe exterioare
carosabile, sau pe o terasă de pe care evacuarea poate fi continuată până la nivelul terenului.
Persoanele intrate în casa scării, trebuie să poată ajunge fără a o mai părăsi, până la nivelul ieşirii în
exterior.
Fac excepţie scările din interiorul apartamentelorde locuit şi scările întrerupte la care evacuarea din
punctul de întrerupere până la nivelul terenului poate fi continuată în siguranţă prin terase sau prin alte case
de scări sau holuri cu acces direct în exterior. Legătura directă între două scări interioare întrerupte, trebuie să
se realizeze printr-un palier comun.
2.6.20. Pentru a împiedica pătrunderea fumului pe căile de evacuare şi propagarea incendiilor de
la un nivel la altul, scările, indiferent dacă sunt luate sau nu în calcul la evacuare, de regulă, se
separă de restul clădirii prin pereţi §i planşee alcătuite conform prezentului normativ. Scări
interioare deschise sunt admise numai în cazurile şi condiţiile menţionateîn normativ.
Închiderea casei scărilor trebuie să se facă astfel încât accesul persoanelor la cel puţin două scări de
evacuare, acolo unde acestea sunt obligatorii, să fie posibil fără a se trece prin casa vreuneia din ele.
2.6.21. Holurile etajelor în care debuşează liber scări de evacuare, pot fi asimilate cu casele de scări, dacă
sunt destinate numai pentru circulaţie sau aşteptare şi dacă sunt separate faţă de restul construcţiei, conform
prevederilor pentru casele de scări respective.
2.6.22. În pereţii interiori ai caselor de scări se pot practica numai goluri de acces la nivelurile construcţiei.
Pentru iluminarea casei de scări, a vestibulurilor de etaj şi a coridoarelor, se pot prevedea goluri numai în
condiţiile admise de normativ şi protejate corespunzător.
2.6.23. Golurile de acces la casele de scări de evacuare, se protejează conform prevederilor normativului, de
regulă prin: uşi pline sau cu geam simplu sau armat, ori uşi etanşe şi rezistente la foc, sau încăperi tampon, în
situaţiile admise conform normativului şi corespunzător realizate şi echipate. în toate situaţiile, uşile de acces
la casele de scări, se prevăd cu sisteme de autoînchidere sau închidere automată, după caz, cu excepţia celor
de la clădirile de locuit care nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte.
2.6.24. Casele de scări de evacuare ale nivelurilor supraterane se recomandă să nu fie continuate în subsolul
clădirilor, iar când aceasta nu este posibil sau justificat, se admite numai în condiţiile stabilite la art.2.6.25 la
2.6.28.
2.6.25. Atunci când în subsolurile respective sunt numai încăperi cu risc mic de incendiu şi au densitatea
sarcinii termice rezultată din mobilier, finisaje şi materiale adăpostite de maximum 210 MJ/m2 , scările de
evacuare continuate la subsol, se separă în acelaşi mod ca la nivelurile supraterane, dacă în normă nu se
dispune altfel.
2.6.26. În cazurile în care încăperile subterane au ferestre cu suprafaţa totală de min. 1/100 din suprafaţa
pardoselii şi adăpostesc destinaţii (funcţiuni) similare celor de la nivelurile supraterane sau spaţii tehnice,
depozite, ori ateliere de întreţinere ocupând cel mult 1/4 din aria construită a nivelului, de regulă, casele de
scări continuate la subsol se separă de nivelurile subterane la fel ca la cele supraterane, iar golurile de acces
se protejează prin uşi rezistente la foc minimum 45 de minute, prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau
închidere automată în caz de incendiu.
2.6.27. Rampa de acces la subsol poate fi dispusă în continuarea casei de scări supraterane, dacă este separată
de rampele aferente nivelurilor supraterane prin pereţi rezistenţi la foc minimum 2 ore şi 30 min., şi planşee
rezistente la foc min. 1 oră, recomandându-seca evacuarea subsolului să se realizeze independent de
nivelurile supraterane ale clădirii. Subsolul poate continua funcţional cu casa de scări a nivelurilor
supraterane, de regulă, printr-o uşă etanşă la foc 1 oră dispusă la cota parterului, în afara cazurilor în care
normativul dispune altfel.
2.6.28. Scările supraterane de evacuare a persoanelor pot avea rampe directe (neseparate) spre subsol atunci
HOME
când asigură accesul la încăperi şi spaţii legate funcţional de cele supraterane şi dacă aceste funcţionalităţi
sunt separate de restul subsolului cu alte destinaţii prin pereţi C0 (CA1) rezistenţi la foc minimum 3 ore şi uşi
etanşe la foc 1 oră (1 h 30' pentru încăperi cu densitatea sarcinii termice de 840 M J/m2 sau mai mare).
2.6.29. În casele de scări de evacuare nu vor fi amenajate spaţii de lucru, de depozitare ori cu alte destinaţii
(în afară de circulaţie) şi nu vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru utilizări tehnologice, conducte
pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale.
Se admite amplasarea în casa scărilor a instalaţiilor care nu prezintă pericol de incendiu sau explozie, dacă nu
reduc gabaritul necesar pentru evacuare.
În cazul amplasării tuburilor colectoare de gunoi sau alte materiale, în încăperi adiacente separate, dar care
comunică cu casele scărilor de evacuare, se vor lua măsuri corespunzătoare pentru a se împiedica pătrunderea
fumului şi a focului în casa scării.
2.6.30. Casele de scări se recomandă să fie luminate natural, direct din exterior.
2.6.31. Iluminatul natural al caselor de scări se poate face indirect, prin goluri protejate cu elemente
rezistente la foc minimum 30 minute, din coridoare sau încăperi cu densitatea sarcinii termice sub 105
MJ/m2 .
2.6.32. În construcţii de gradul I - I I I de rezistenţă la foc, de regulă, iluminatul numai cu lumină artificială se
admite dacă se asigură, în caz de incendiu, evacuarea fumului din casele de scări prin dispozitive automate şi
cu o comandă manuală, având secţiunea de cel puţin 5% din suprafaţa orizontală construită a acestora, dar
minimum 1 m şi se asigură funcţionarea în orice moment a unui sistem de iluminat artificial. Excepţie fac
situaţiile nominalizate în normativ.
2.6.33. Golurile pentru iluminare practicate în pereţii exteriori ai caselor de scări vor fi protejate contra
radiaţiei termice ce rezultă în timpul eventualelor incendii produse în construcţii, instalaţii sau depozite din
vecinătatea lor, sau chiar în porţiuni ale aceleiaşi construcţii, situate la distanţe mai mici decât cele admise
conform art.2.2.2.
2.6.34. Scări de evacuare interioare deschise se admit în cazurile şi condiţiile prevederilor normativului, în
funcţie de destinaţie, precum şi atunci când asigură evacuarea a cel mult două niveluri succesive.
2.6.35. Casele de scări de evacuare, trebuie să aibă ieşiri la nivelul terenului sau al unor suprafeţe exterioare
carosabile, astfel:
a) direct în exterior;
b) prin hol sau vestibul;
c) prin coridor de maximum 10 m lungime, cu acces în exterior direct sau printr-un hol sau vestibul;
d) prin tunel de evacuare cu lungimea maximă de 200 m, cu acces în exterior şi care este alcătuit din
elemente C0 (CA1) rezistente la foc corespunzător densităţii sarcinii termice a încăperilor adiacente,
fără a fi însă mai mici de 2 ore pentru pereţi şi 1 oră pentru planşee. Uşile din pereţii tunelului vor fi
rezistente la foc 1 oră spre încăperi cu sarcina termică peste 420 MJ/m2 şi echipate cu dispozitive de
autoînchidere automată în caz de incendiu.
Holul, vestibulul sau coridorul prin care se asigură accesul spre exterior, trebuie să fie separat de
încăperile şi coridoarele interioare învecinate de la parter prin pereţi C0 (CA1) rezistenţi la foc minimum o
oră, cu excepţia holurilor de tip atrium la care se asigură măsurile de protecţie specifice acestora.
2.6.36. Holurile de la parter, prin care se asigură accesul spre exterior al scărilor de evacuare, pot omunica
liber cu garderobe supravegheate, încăperi de recepţie pentru public şi spaţii functional necesare (comerţ,
alimentaţie, întruniri, etc.). Toate scările de evacuare a nivelurilor supraterane, pot avea accesul spre exterior
printr-un hol comun.
Scările deschise, în situaţiile admise în normativ, pot avea acces spre exterior prin spaţiile în care
sunt amplasate.
Uşile caselor de scări prevăzute pentru asigurarea evacuării în caz de incendiu la nivelul terenului sau
al unei suprafeţe carosabile, dar neutilizate în circulaţia funcţională curentă, se prevăd cu panouri de geam
securizat, conform pct.2.6.7.
2.6.37. Grinzile, podestele şi treptele scărilor interioare de evacuare trebuie să îndeplinească condiţiile de
comportare la foc prevăzute în prezentul normativ.
2.6.38. Înclinarea rampelor scărilor de evacuare, suprafaţa şi forma treptelor şi a podestelor, trebuie să
permită o circulaţie lesnicioasă şi sigură a persoanelor, respectându-se prevederile reglementărilor specifice.
2.6.39. Scările cu rampe curbe (helicoidale) sunt considerate căi de evacuare numai în porţiunea de rampă în
care lăţimea minimă a treptei este de 18 cm, iar lăţimea maximă de 40 cm, dacă treptele au aceeaşi formă şi
dimensiuni pe toată desfăşurarea scării.
HOME
2.6.40. Scările cu trepte balansate pot fi considerate căi de evacuare, numai pentru un singur flux de evacuare
a utilizatorilor, dacă îndeplinesc condiţiile de alcătuire şi dimensionare stabilite în normativ şi reglementările
de specialitate.
2.6.41. În construcţiile cu trei sau mai multe niveluri, se va asigura posibilitatea de ridicare a furtunurilor
până la locul în care urmează a fi folosite, prin ferestrele caselor de scări plasate pe faţadele accesibile (cu
condiţia ca sub aceste ferestre să nu se prevadă copertine sau elemente constructive proeminente care să
împiedice ridicarea furtunurilor). Atunci când casele de scări nu au ferestre, se prevăd goluri cu lăţimea de
cel puţin 20 cm situate pe aceeaşi verticală, practicate în podeşte ori între vanguri.
Fac excepţie casele de scări prevăzute cu coloane (conducte) uscate fixe, destinate alimentării cu apă
în caz de incendiu.
2.6.42. Scările de evacuare pot fi înlocuite în toate cazurile prin planuri înclinate, dacă satisfac
prevederile din prezentul normativ şi reglementările tehnice referitoare la scări (închidere,
rezistenţă la foc, dimensionare, etc).
Pantele planurilor înclinate vor fi de maximum 1:10 (1:8 în dreptul ieşirilor din clădire) şi prevăzute
cu strat de uzură care să împiedice alunecarea persoanelor.
Scări exterioare deschise
2.6.43. Scările de evacuare exterioare deschise pot fi amplasate independent în exteriorul
construcţiei sau alipite acesteia pe maximum trei laturi. Ele pot înlocui scările interioare de evacuare necesare
sau pot constitui o continuare a acestora, dacă sunt executate din materiale C0 (CA1), cu rezistenţă la foc de
minimum 15 minute şi dacă:
 respectă prevederile referitoare la dimensionarea scărilor de evacuare;
 sunt protejate conform art.2.6.44.
2.6.44. Scările exterioare deschise de evacuare trebuie să fie astfel amplasate sau protejate, încât
circulaţia să nu poată fi blocată de flăcările sau fumul produs - în caz de incendiu - în construcţia
pentru care ele asigură evacuarea, ori datorită avarierii unor conducte de aburi, lichide sau gaze
combustibile, acizi sau substanţe toxice, etc, amplasate la mai puţin de 3,00 m de gabaritul scării.
Se consideră satisfăcătoare protejarea scărilor prin amplasarea lor în dreptul unor porţiuni pline de
perete C0 (CA1) şi minimum 15 minute rezistenţă la foc, care în proiecţie orizontală depăşesc minimum 3,00
m gabaritul scării, sau prin ecranarea scării cu elemente rezistente la foc min. 15 minute faţă de golurile din
perete (cu excepţia celor de acces la scări) şi conductele menţionate mai sus, care se află la distanţă mai mică
de 3,00 metri.
Golurile de acces la scările exterioare deschise se protejează prin uşi etanşe la foc 15 minute,
echipate cu sisteme de autoînchidere sau prin treceri şicanate, corespunzător necesităţilor funcţionale.
Terase şi curţi interioare
2.6.45. Terasele circulabile, balcoanele şi logiile care constituie căi de evacuare trebuie să fie
C0 (CA1) cu excepţia izolaţiilor combustibile montate pe placă de beton - rezistente la foc de cel
puţin o oră şi protejate împotriva blocării circulaţiei prin căderea unor elemente aprinse ale
construcţiei.
Terasele cu lăţime mai mică de 6,00 m şi balcoanele utilizate la evacuare, trebuie să fie protejate cu
parapete pline, împotriva efectelor incendiilor de la nivele inferioare sau din vecinătate.
Pot servi la evacuare şi porţiuni ale teraselor necirculabile, dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus şi
se iau măsuri de dirijare, organizare şi protecţie a traseelor stabilite pentru evacuare.
2.6.46. Curţile interioare şi spaţiile libere dintre construcţii pot fi luate în consideraţie pentru evacuarea
persoanelor în caz de incendiu dacă au lăţimea suficientă pentru trecerea numărului de fluxuri rezultate din
calcul, fără a fi mai mică 3,50 m
2.6.47. Evacuarea prin terase, balcoane, logii, curţi interioare sau prin spaţiile dintre clădiri se poate face
numai dacă circulaţia nu poate fi blocată datorită flăcărilor sau a fumului.
Dimensionarea căilorde evacuare
Criterii de calcul
2.6.48. Calculul căilor de evacuare (pentru mai mult de cinci persoane) constă în determinarea gabaritelor
necesare şi stabilirea lungimii traseelor, astfel încât să se asigure evacuarea rapidă din construcţie, în timpul
normat.
2.6.49. Evacuarea persoanelor din construcţie se consideră că se face ordonat, sub formă de fluxuri (şiruri de
persoane aşezate una în spatele celeilalte), care circulă prin căile de evacuare spre exteriorul construcţiei.
2.6.50. Numărul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor şi gabaritele necesare trecerii
HOME
fluxurilor de evacuare se calculează conform prevederilor normativului.
2.6.51. Lăţimea rampelor scărilor de evacuare, de regulă, se determină după nivelul din care provine cel mai
mare număr de fluxuri, fără a se cumula fluxurile care vin de la niveluri diferite, cu excepţiile prevăzute în
normativ.
2.6.52. Dacă deasupra nivelului care determină dimensionarea rampelor scării se află alte niveluri cu un
număr mai mic de persoane, lăţimea porţiunii de scară situată deasupra sa poate fi mai mică, fiind
dimensionată corespunzător numărului de persoane cel mai mare al unuia din nivelurile respective.
2.6.53. La scările cu rampe ramificate, calculul lăţimii se face pentru rampa principală. Lăţimea fiecărei
rampe ramificate trebuie să fie de cel puţin 60% din lăţimea rampei principale.
2.6.54. Lăţimea fiecărui podest al scărilor de evacuare nu trebuie să fie mai mică decât cea a celei mai late
rampe pe care o intersectează.
La scările cu rampe ramificate lăţimea podestului central va fi cel puţin egală cu a celei mai late
rampe ramificate.
2.6.55. Atunci când căile de evacuare în exterior ale celorlalte niveluri sunt comune cu cele ale
parterului, lăţimea ieşirilor spre exterior (uşi de la nivelul parterului) trebuie să asigure trecerea
numărului total de persoane determinat prin însumarea:
 numărului de persoane care vin prin scări interioare de la nivelul cel mai populat al clădirii;
 60% din numărul de persoane aflate la parterul clădirii;
 60% din numărul de persoane care vin prin scările interioare de la subsol.
Determinarea fluxurilor de evacuare
2.6.56. Numărul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor se determină cu relaţia:
F = N/C în care:
F = număruldefluxuri;
N = numărul de persoane care trebuie să treacă prin calea de evacuare
C = capacitatea normată, de evacuare a unui flux;
Rezultatele din relaţie se rotunjesc la numărul întreg imediat superior.
2.6.57. Numărul de persoane (N) pentru care se calculează căile de evacuare este constituit din capacitatea
maximă simultană de persoane, stabilită prin proiect pe niveluri şi total construcţie.
2.6.58. Capacitatea de evacuare a unui flux (C) se determină în funcţie de tipul, destinaţia şi riscul (categoria
de pericol) de incendiu a construcţiei, conform prevederilor normativului.
2.6.59. Pentru construcţiile în care se pot afla simultan un număr mare de persoane, numărul de fluxuri de
evacuare rezultat din calcul pentru uşile exterioare ale construcţiei poate fi redus procentual, cu acordul
beneficiarului, astfel:
 cu 10% pentru cele care necesită 10-20 fluxuri de evacuare;
 cu 20% pentru 21-30 fluxuri;
 cu 25% pentru mai mult de 30 fluxuri.

Gabaritele că ilor de evacuare


2.6.60. Lăţimea liberă necesară pentru trecerea fluxurilor de evacuare, în raport cu numărul acestora, este de
minimum:
 0,80 m pentru un flux;
 1,10 m pentru două fluxuri;
 1,60 m pentru trei fluxuri;
 2,10 m pentru patru fluxuri;
 2,50 m pentru cinci fluxuri;
Lăţimile intermediare se consideră valabile pentru trecerea numărului inferior de fluxuri.
2.6.61. Lăţimea căilor de evacuare pentru mai mult de 50 de persoane, nu va fi micşorată în sensul de
circulaţie spre exterior, chiar dacă este mai mare decât cea rezultată din calcul.
2.6.62. Dimensiunile brute (nefinisate) ale coridoarelor şi ale scărilor precum şi cele ale golurilor de
comunicaţie practicate în pereţii acestora (uşi), se stabilesc astfel încât spaţiul liber necesar pentru trecerea
numărului de fluxuri să nu fie redus cu mai mult de 0,10 m pe înălţimea de maximum 2,10 m de la cota
pardoselii (prin proeminenţe ale pereţilor, tocurilor, căptuşelilor, canaturilor, de uşi sau ferestre în poziţie
deschisă, finisajelor interioare, instalaţiilor, etc). Lăţimea rampelor scărilor se măsoară până la balustrade,
(care de regulă nu trebuie să micşoreze gabaritul liberal circulaţiei).
2.6.63. în pereţii coridoarelorşi scărilor pentru evacuarea a mai mult de 50 de persoane sunt admise nişe cu
HOME
parapetul (limita inferioară) la mai mult de 1,20 m deasupra pardoseiii sau cu marginea lor superioară la
maximum 0,90 m de pardoseală.
2.6.64. Lăţimea coridoarelor, rampelorşipodestelorscărilorcesunt utilizate pentru evacuarea a peste 50 de
persoane nu trebuie să fie redusă de uşi sau ferestre care se deschid spre acestea şi pot fi blocate în poziţie
deschisă de persoanele care se deplasează pentru a ieşi din construcţie.
Fac excepţie ferestrele al căror parapet este de cel puţin 2,00 m faţă de nivelul pardoselii sau al
treptelor din dreptul lor.
2.6.65. Uşile deschise spre podestele scărilor de evacuare nu trebuie să reducă gabaritul acestora,
determinat prin calcul.
În faţa uşilor ascensoarelor pentru persoane, de regulă, lăţimea podestelor scărilor trebuie să fie de
cel puţin 1,60m. Fac excepţie cazurile în care uşile de palier ale ascensoarelor sunt glisante sau se închid
rotindu-se în acelaşi sens cu cel în care se deplasează fluxul de evacuare spre exterior, cazuri în care lăţimea
podestului se poate reduce la 1,20 m.
2.6.66. De regulă lăţimea liberă de trecere a unei uşi de evacuare nu trebuie să depăşească 2,50 m. Dacă
lăţimea uşii este mai mare, ea se împarte cu montanţi solid încastraţi în spaţii de trecere
cu lăţimea de maximum 2,50 m.
Fac excepţie uşile a căror lăţime este de cel puţin două ori mai mare decât cea necesară trecerii
fluxurilor de evacuare, precum şi cele monumentale.
2.6.67. Lăţimea rampei scărilor de evacuare, de regulă, nu trebuie să fie mai mare de 2,50 m
între pereţi şi balustradă sau între două balustrade ale aceleiaşi rampe. Atunci când lăţimea
rampei este mai mare, se împarte prin balustrade intermediare în spaţii de max. 2,50 m lăţime.
Nu este obligatorie prevederea balustradelor intermediare la rampele:
a) folosite urcând, pentru a ajunge la ieşire;
b) cu lăţimea cel puţin de doua ori mai mare decât cea necesară fluxurilor de evacuare sau sunt scări
monumentale.
2.6.68. Înălţimea liberă pe căile de evacuare trebuie să fie de minimum 2,00m.
Pentru poduri sau subsoluri, această înălţime poate fi de minimum 1,90 m iar uşile din pod şi subsol
pot avea înălţimea liberă de 1,80 m.
Timpul de evacuare (lungimea căilor de evacuare)
2.6.69. La determinarea timpului de evacuare, respectiv a lungimii căii de evacuare, se ia în considerare
traseul parcurs în axa căii de evacuare, de la punctul de plecare până la o ieşire în exterior, sau până la o scară
de evacuare închisă sau deschisă, ori degajament protejat, ţinând seama de poziţia diferitelor echipamente sau
obiecte cu amplasament fix care trebuie ocolite, respectându-se nivelele de performanţă admise în normativ.
2.6.70. La stabilirea timpului de evacuare (lungimii căii de evacuare) nu se iau în consideraţie distanţele
parcurse:
a) pe scările de evacuare şi de la baza acestora spre exterior precum şi în interiorul degajamentelor
protejate;
b) în interiorul încăperilor în care nu se depăşeşte timpul (lungimea) de evacuare admisă pentru
coridoare înfundate.
2.6.71. Determinarea perioadei teoretice de timp necesare evacuării utilizatorilor se efectuează
prin raportarea lungimilor de evacuare admise la viteza medie de deplasare, considerate 0,4 m/sec. pe
orizontală şi 0,3 m / sec. pe verticală (scări, pante).
Marcarea căilor de evacuare
2.6.72. Traseele căilor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform reglementărilor tehnice.
2.6.73. La clădirile cu peste două niveluri supraterane, în cazul coborârii scărilor de evacuare sub nivelul
terenului, în condiţiile menţionate la pct.2.6.24., se vor lua măsuri pentru îndrumarea circulaţiei de evacuare
spre ieşirea în exterior.
2.6.74. Documentaţiile tehnico-economice ale construcţiilor vor cuprinde, după caz, planuri de evacuare, cu
indicarea şi marcarea căilor de urmat în caz de incendiu.

2.7. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE Şl STINGERE A INCENDIILOR


2.7.1. Construcţiile se prevăd, după caz, cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor,
potrivit reglementărilor de specialitate.
În scopul asigurării singuranţei la foc a utilizatorilor construcţiilor, instalaţiile de semnalizare şi
HOME
stingere a incendiilor, maşinile, utilajele, aparatură, echipamentele de protecţie şi produsele pentru prevenirea
şi stingerea incendiilor necesare, se stabilesc conform prezentului normativ şi a reglementărilor tehnice
specifice, putând fi suplimentate conform opţiunii beneficiarului, în funcţie de riscurile de incendiu şi de
condiţiile de propagare a incendiilor, de categoria de importanţă a construcţiilor, de importanţa şi valoarea
acestora, precum şi de posibilităţile reale de alarmare, alertare şi intervenţie a forţelor de intervenţie.
2.7.2. Instalaţiile de semnalizare şi de stingere a incendiilor, se prevăd cu acţionare manuală,
dacă observarea incendiului se poate asigura în timp util, sau cu acţionare automată.
Acţionarea automată a instalaţiilor de semnalizare şi de stingere a incendiilor, de regulă, se asigură la
construcţii şi spaţii unde nu există o permanentă supraveghere umană, când incendiul nu poate fi uşor
observat sau atunci când, datorită riscului de incendiu ori al condiţiilor de siguranţă la foc a oamenilor şi
bunurilor, este necesară o intervenţie rapidă. Instalaţiile cu acţionare automată se prevăd întotdeauna şi cu
posibilităţi de acţionare manuală.
2.7.3. Instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor se proiectează şi se realizează conform
reglementărilor tehnice, astfel încât să prezinte siguranţă în exploatare, să asigure posibilitatea verificării
periodice a stărilor de funcţionare, iar eventualele revizii şi reparaţii să se poată face cu uşurinţă.
2.7.4. La construcţiile, spaţiile şi încăperile echipate cu instalaţii automate de stingere, se prevăd instalaţii
de semnalizare a incendiilor numai când sunt sau se află în construcţii de importanţă deosebită sau cu risc
mare, asigurându-se semnalizarea izbucnirii incendiului înainte de intrarea în funcţiune a instalaţiilor
automate de stingere.
2.7.5. În funcţie de importanţa construcţiilor, instalaţiilor şi a spaţiilor cu risc de incendiu, precum şi
consecinţele unor eventuale incendii sau explozii, de la caz la caz, se va analiza şi stabili necesitatea
prevederii unei semnalizări înainte de atingerea parametrilor periculoşi, astfel încât să se poată lua măsuri de
înlăturare a pericolului.
2.7.6. Obiectivele cu risc mare de incendiu se prevăd cu mijloace de alarmare şi de alertare a serviciilor
proprii de pompieri şi respectiv a unităţilor de pompieri militari. La obiectivele mari şi vulnerabile la
incendiu, se asigură mijloace directe de alertare a unităţilor militare de pompieri.
2.7.7. Ca produs de stingere, poate fi utilizată apa (sub formă de jeturi compacte, dispersată în picături sau
pulverizată), spuma (joasă înfoiere, medie înfoiere şi înaltă înfoiere), gaze (inerte, inhibitori), abur sau
pulberi stingătoare, în funcţie de natura şi cantitatea substanţelor şi materialelor combustibile care necesită
stingerea.
2.7.8. Instalaţiile de stingere cu care se echipează construcţiile şi instalaţiile pot fi alimentate din reţele pub
lice, cu sisteme de alimentare comune (atunci când incintele sunt apropiate şi investitorii sunt de acord) sau
cu sisteme de alimentare individuale, (proprii fiecărui obiectiv), potrivit reglementărilor.
2.7.9. Numărul de calcul al incendiilor simultane, se determină după cum urmează:
a) Pe teritoriul incintelor de producţie şi/sau depozitare independente:
 dacă suprafaţa este sub 150 ha, un incendiu;
 dacă suprafaţa este mai mare, proiectantul va stabili, în funcţie de riscurile de incendiu sau
posibilităţile de propagare a incendiului între obiecte, necesitatea luării în calcul a două incendii
simultane.
b) Pentru incintele de producţie şi/sau depozitare, alimentate prin aceleaşi instalaţii cu centrele
populate:
 dacă suprafaţa incintei de producţie şi/sau depozitare este până la 150 ha şi centrul populat are până
la 10.000 locuitori, un incendiu;
 dacă numărul locuitorilor din centrul populat este de cel mult 25.000, indiferent de suprafaţa incintei
de producţie şi/sau depozitare, proiectantul stabileşte dacă este necesară luarea în calcula două
incendii simultane;
 dacă numărul locuitorilor depăşeşte 25.000 persoane, numărul de calcul al incendiilor simultane se
determină separat pentru incinte de producţie şi/sau depozitare şi separat pentru centrul populat,
însumându-se valorile rezultate.

2.7.10. Instalaţiile de stingere se proiectează, de regulă, astfel încât să asigure în permanenţă


debitul şi presiunea minimă necesară, până la terminarea perioadei teoretice de funcţionare a
acestora (respectiv a reprizelor de stingere).
Punerea sub presiune a instalaţiei prin acţionarea manuală de la distanţă, imediat după izbucnirea
incendiului, se prevede numai în cazurile particulare admise şi dacă nu există pericol de deteriorare a
HOME
instalaţiei de acţionare.
2.7.11. Reţelele exterioare şi, după caz, cele interioare, aferente instalaţiilor de stingere cu apă, vor fi
prevăzute cu racorduri pentru alimentarea acestora şi de la pompele mobile de incendii, conform
reglementărilortehnice de specialitate.
2.7.12. În situaţiile în care obţinerea direct de la sursă a cantităţilor de apă necesare în timpul incendiilor nu
este posibilă din punct de vedere tehnic, se prevede rezervă de apă pentru incendiu (rezervor). Atunci când
alimentarea rezervorului de la sursă poate avea loc fără întrerupere, chiar în timpul incendiului, rezerva se
poate reduce cu volumul asigurat dedebitul minimal al sursei.
2.7.13. Rezerva de apă pentru incendiu poate fi păstrată împreună cu cantităţile de apă necesare consumului
de apă potabilă, menajeră sau industrială.
Instalaţiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere, drencere sau apă pulverizată), trebuie să
aibă prevăzută rezervă intangibilă (proprie) care să asigure funcţionarea lor pe timpul teoretic normat.
2.7.14. La obiectivele din categoriile de importanţă excepţională (A) sau deosebită (B), precum şi
la cele vulnerabile la incendiu, instalaţiile automate de stingere cu care se echipează se vor proiecta şi realiza
astfel încât să asigure nivelele de performanţă admise şi în cazul unei avarii la elementele componente de
alimentare până la distribuitorul de refulare al pompelor de incendiu.
2.7.15. Instalaţiile de stingere a incendiilor vor avea asigurate alimentarea normală şi de rezervă cu energie
electrică de la surse corespunzătoare şi care pot fi: hidraulice, pneumatice, electrice, motoare cu ardere
internă, abur, etc.
2.7.16. Instalaţiile de stingere (cu apă, spumă, gaze, pulberi, etc.) vor fi astfel proiectate şi realizate încât să
poată funcţiona în caz de incendiu pe toată durata normată de funcţionare a acestora, conform reglementărilor
tehnice.
I n s t a l a ţ i i l e interioare de stingere se prevăd şi dimensionează în funcţie de mărimea
compartimentelor de incendiu sau a spaţiilor protejate, după caz, iar pentru instalaţiile de stingere din exterior
se ia în considerare întrega construcţie.
2.7.17. Prin proiectarea şi realizarea instalaţiilor de apă pentru stingerea incendiilor se vor asigura condiţiile
corespunzătoare de funcţionare conform reglementărilor specifice şi vor fi ferite de îngheţ.
2.7.18. Rezervoarele, bazinele sau alte surse de apă rece prevăzute pentru stingerea incendiilor, situate la
distanţe mai mici de 1000 m faţă de construcţii, vor avea asigurate posibilităţi de alimentare a pompelor de
incendiu mobile şi prevăzute punctele de staţionare a acestora.
2.7.19. Punctele de staţionare şi alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine, rezervoare sau alte
surse de alimentare cu apă, se vor stabili astfel încât radiaţia termică sau alte efecte ale incendiului la
obiectele învecinate să nu împiedice desfăşurarea acţiunii de intervenţie.
Râurile, lacurile, iazurile sau fântânile cu debit suficient sau cu adâncime corespunzătoare, pot fi
amenajate pentru alimentarea cu apă a autospecialelor în caz de incendiu.
2.7.20. Instalaţiile de stingere a incendiilor cu spumă, pulberi sau gaze, se proiectează şi realizează conform
reglementărilor specifice, asigurându-se funcţionarea lor pe timpul normat (reprize).
2.7.21. La instalaţiile de stingere cu spumă se utilizează numai produse corespunzătoare şi omologate pentru
stingerea lichidelor combustibile respective. Pentru lichidele combustibile care distrug spuma, produsele de
stingere trebuie să fie de tip special antialcool (AR).
2.7.22. Pulberile şi gazele utilizate ca produse de stingere vor fi de tip omologat pentru aceasta, iar
instalaţiile fixe de stingere cu astfel de produse vor avea asigurate cantităţile de produse de stingere
determinate prin calcul, inclusiv alimentarea de rezervă, asigurându-se minimum două reprize destingere.
2.7.23. Instalaţiile, dispozitivele şi echipamentele utilizate pentru evacuarea mecanică a fumului (desfumare)
în caz de incendiu, precum şi a celor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, vor corespunde condiţiilor
specifice acestora şi vor fi agrementate tehnic.

2.8. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCŢIILOR


2.8.1. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (hidro, electrice, de încălzire, de ventilare, condiţionare şi
altele asemenea), se proiectează şi execută astfel încât să nu contribuie la producerea şi propagarea
incendiilor, în conformitate cu prevederile prezentului normativ şi ale reglementările de specialitate.
2.8.2. Sistemele şi instalaţiile de încălzire se stabilesc în funcţie de riscul de incendiu, destinaţia, gradul de
HOME
rezistenţă la foc şi mărimea construcţiilor, fiind interzise cele cu foc deschis în spaţii (încăperi) care prezintă
riscuri mari de incendiu şi cele cu pericol de explozie.
2.8.3. Instalaţiile electrice utilitare aferente construcţiilor, vor fi corespunzătoare riscului şi categoriei de
pericol de incendiu, destinaţiei şi mediului respectiv, potrivit reglementărilor tehnice de specialitate ale
acestora.
2.8.4. Încăperile şi spaţiile în care se degajă substanţe combustibile vor avea asigurate instalaţii pentru
evacuarea gazelor, vaporilor, prafului şi a pulberilor pe măsura degajării acestora, astfel încât să se evite
posibilitatea acumulării lorîn cantităţi periculoase.
2.8.5. La realizarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare sau condiţionare, se va urmări reducerea
posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive şi de propagare a incendiului prin canalele de ventilare,
precum şi utilizarea unor materiale, elemente şi echipamente corespunzătoare riscului de incendiu, conform
reglementărilorde specialitate.
2.8.6. Sistemele şi instalaţiile de ventilare (condiţionare) a spaţiilor şi încăperilor din categoria A, B(BE
3a,b) şi C (BE 2) de pericol de incendiu. Separarea instalaţiilor şi a sistemelor de ventilare este obligatorie şi
în situaţiile precizate de prezentul normativ şi reglementările tehnice.
Evacuarea prin acelaşi sistem sau instalaţie de ventilare (condiţionare) a substanţelor care, în amestec
mecanic sau combinaţie chimică pot provoca aprindere sau explozie, este interzisă.
2.8.7. Sistemele şi instalaţiile de ventilare (condiţionare) a încăperilor în care se depozitează, prelucrează
sau manipulează substanţe combustibile, a sălilor aglomerate şi a încăperilor cu echipamente şi, după caz,
aparatură de mare valoare sau importanţă deosebită, precum şi a celor cu riscuri mari de incendiu, vor fi
independente de celelalte sisteme sau instalaţii de ventilare (condiţionare) ale construcţiei.
2.8.8. În interiorul canalelor de ventilare (condiţionare) nu se admite montarea conductelor de lichide sau
gaze combustibile, precum şi a circuitelor electrice.
2.8.9. Traversarea elementelor de compartimentare antifoc sau rezistente la foc de către canale de ventilare
nu se recomandă. în cazurile în care aceste traversări sunt absolut necesare, se vor lua măsuri pentru evitarea
propagării incendiilor în compartimentele învecinate.
2.9. CĂI DE ACCES, INTERVENŢIE Şl SALVARE
2.9.1. Pentru asigurarea condiţiilor de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu la
construcţii şi instalaţii se prevăd căi de circulaţie (drumuri) necesare funcţional sau fâşii libere
de teren, corespunzător amenajate pentru accesul utilaj e l o r şi autospecialelor de intervenţie
ale pompierilor.
Nu este obligatorie asigurarea unor circulaţii carosabile (drumuri) la cabane, refugii turistice,
construcţii la altitudine (montane), anexe gospodăreşti, etc. precum şi la construcţii încadrateîn categoria de
importanţă D (redusă).
2.9.2. Căile de circulaţie (drumurile) prevăzute, vor asigura accesul fără obstacole şi pe distanţe cât mai
scurte la construcţii,depozite de substanţe combustibile, puncte de staţionare şi alimentare ale autospecialelor
şi surse de apă.
2.9.3. Căile de circulaţie şi de acces (drumuri) la construcţii şi incinte construite, care au încrucişări de nivel
cu linii c.f. pe care pot staţiona vagoane, vor fi asigurate cu a doua posibilitate de traversare, astfel încât
accesul autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu să fie posibil permanent.
2.9.4. Realizarea de curţi închise pe toate laturile de construcţii etajate, nu se recomandă. In cazurile în care
se prevăd totuşi asemenea curţi, în care autospecialele de intervenţie ale pompierilor nu au acces, este
necesară asigurarea posibilităţilor de salvare a persoanelor din clădire prin ferestre sau goluri ale faţadelor
construcţiei accesibile pentru intervenţia serviciilor şi unităţilor de pompieri, marcându-se corespunzător,
astfel încât să fie uşor de recunoscut în caz de incendiu.
2.9.5. Curţile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 m şi închise pe toate laturile de
construcţii, situate la nivelul terenului sau al circulaţiilor carosabile adiacente ori la o diferenţă
de nivel mai mică de 0,50 m faţă de aceste circulaţii, se prevăd obligatoriu cu accese carosabile
pentru autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, cu gabarite de minimum 3,80 m lăţime şi
4,20 m înălţime.
Pentru curţile interioare menţionate, situate la diferenţe de nivel mai mari de 0,50 m (fără acces
carosabil), se asigură numai acces pentru personalul de intervenţie (treceri pietonale), cu lăţimea de minim
1,50 m şi înălţimea de 1,90 m.
HOME
2.9.6. Construcţiile blindate vor avea asigurate posibilităţi de acces pentru personalul de intervenţie al
serviciilor şi unităţilor de pompieri, prin deschideri prevăzute în pereţii exteriori, protejate cu panouri
uşordemontabile din afară şi marcate corespunzător.
2.9.7. Pentru intervenţia personalului pompierilor direct din exterior, închiderile perimetrale ale
construcţiilor cu pereţi cortină vor avea marcate panourile de vitrare prin care se poate accede în circulaţiile
comune orizontale (holuri, vestibuluri, coridoare, etc.) sau în încăperi cu acces permanent în circulaţiile
comune.
Marcarea vizibilă din exterior a cel puţin unui acces pe fiecare etaj al construcţiei este obligatorie la
etajele situate până la 28,00 m faţă de carosabil, pe toate faţadele accesibile autospecialelorde intervenţie ale
pompierilor.
2.9.8. La construcţiile închise perimetral cu pereţi cortină se vor asigura circulaţii carosabile în dreptul
panourilor de faţadă marcate pentru accesul echipelor de intervenţie ale pompierilor.
2.9.9. În interiorul construcţiilor, căile de intervenţie ale personalului serviciilor şi unităţilor de pompieri vor
fi stabilite, amenajate şi marcate corespunzător, astfel încât să fie uşor de recunoscut în caz de incendiu.
2.10. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENŢIE Şl SERVICIUL DE POMPIERI
2.10.1. Pentru asigurarea verificării, supravegherii şi intervenţiei în caz de incendiu, prin proiect se va stabili
nivelul de dotare a serviciului de pompieri, în funcţie de categoria de importanţă, mărimea, destinaţia şi
vulnerabilitatea la incendiu a construcţiei.
2.10.2. Echiparea şi dotarea serviciului de pompieri trebuie să corespundă necesităţilor practice asigurării
siguranţei la foc a construcţiei, conform reglementărilor specifice, în funcţie de riscurile de incendiu şi
scenariile de siguranţă la foc.
2.10.3. În documentaţia tehnică serviciul de pompieri va avea stabilit spaţiul necesar funcţionării permanente
a acestuia, de regulă, dispus la parterul sau nivelurile supraterane inferioare ale construcţiei.
2.10.4. Serviciul de pompieri va fi dotat cu mijloace de iluminat şi comunicaţii, aparatură specifică şi
echipament de protecţie, corespunzător riscurilor de incendiu şi tipului de construcţie, asigurându-se
rezervele necesare.
2.10.5. Construcţiile se dotează cu mijloace tehnice de stingere corespunzătoare riscurilor şi categoriilor de
pericol de incendiu specifice, precizându-se în documentaţie tipul acestora şi cantitatea necesară, inclusiv
rezervele pentru înlocuirea imediată.

PARTEA A II-A CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)

CAP3. PERFORMANŢE COMUNE CLĂDIRILOR CIVILE


(PUBLICE)

3.1.RISCURI DE INCENDIU Şl GRADE DE REZISTENŢĂ LA FOC


Riscuri de incendiu
3.1.1. Încăperile, spaţiile şi clădirile civile (publice), vor avea determinate riscuri de incendiu, conform
prevederilor art.2.1.1 la 2.1.3 din prezentul normativ.
3.1.2. În funcţie de riscurile de incendiu determinate, se asigură condiţiile de siguranţă la foc performanţele
şi nivelele de performanţă admise în partea l-a a normativului "Prevederi comune tuturor construcţiilor" şi în
cele din prezenta parte.
Prin scenarii de siguranţă la foc elaborate conform reglementărilor de specialitate, în situaţii
justificate pot fi adoptate masuri de protecţie compensatorii care asigură condiţiile de siguranţă la foc şi
performanţele admise conform normativului.
3.1.3. Riscurile de incendiu se precizează obligatoriu în documentaţia tehnică.
Grade de rezistenţă la foc
3.1.4. Clădirile civile (publice) vor avea gradul de rezistenţă la foc, şi precizat obligatoriu în
HOME
documentaţiile de proiectare. Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească clădirea,
pentru încadrarea într-un anumit grad de rezistenţă ia foc, sunt cele stabilite în art.2.1.8. la
2.1.14.

3.2.AMPLASARE Şl CONFORMARE LA FOC


Amplasare
3.2.1. Clădirile civile (publice), independente, comasate sau grupate în conformitate cu recomandările
generale, se amplasează în zone ferite de riscuri de incendiu existente în vecinătate, la distanţele de siguranţă
admise (art.2.2.1. la 2.2.3.), sau se compartimenteaza corespunzător normativului.

3.2.2. Clădirile pentru persoane ce nu se pot evacua singure, cele pentru obiecte sau aparataj de importanţă
deosebită, precum şi clădirile înalte şi foarte înalte, nu se recomandă a fi comasate cu construcţii care au altă
destinaţie.
3.2.3. În cazul comasării mai multor funcţiuni într-o clădire civilă (publică) acestea se vor separa
corespunzător, de regulă, prin pereţi şi planşee din materiale C0 (CA1), rezistente la foc conform
normativului.
Conformare la foc
3.2.4. Prin conformare se vor avea în vedere prevederile art. 2.2.4. la 2.2.10. şi cele specifice.
Ariile construite ale compartimentelor de incendiu admise pentru construcţii civile (publice)
supraterane, sunt cele precizate în tabel 3.2.4.
Tabel 3.2.4 Arii construite admise pentru compartimente de incendiu
ale clădirilor civile (publice) supraterane
Gradul de Aria maximă construită (la sol), a unui
rezistenţă la foc compartiment de incendiu (în nr)
Clădiri cu un nivel Clădiri cu mai multe niveluri

I - II 2500
III 1800
IV 1400 1000
V 1000 800

NOTA: 1. Pentru clădirile echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, ariile se pot majora cu
100%. Atunci când se prevăd instalaţii automate de semnalizare a incendiilor, ariile se pot majora cu 25%.
Majorările menţionate nu se cumulează.
2. In cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construite mai mari pe proprie răspundere, prin
hotărâri scrise ale consiliilorde conducere respective.
Tabel 3.2.5 Număr de niveluri supraterane maxim admis şi capacitatea clădirilor civile
de gradul lll-V de rezistentă la foc
Număr maxim de
Capacitate
niveluri pentru clădiri
Nr. (Număr
Destinaţia clădirilor având gradul de rezistenţă
crt. maxim de
la foc:
persoane)
III IV V
1 Clădiri care adăpostesc persoane 150
2 1 1
ce nu se pot evacua singure
2 Clădiri pentru muzee sau expoziţii 300
care nu adăpostesc valori deosebite
Clădiri pentru cazare temporară 200 3 2 1
Clădiri pentru învăţământ de 480
cultură generală şi licee
3 Clădiri de locuit 200 5 3 2
4 Clădiri cu alte destinaţii, fără săli 300
5 2 1
aglomerate
HOME
NOTA: În cazuri justificate tehnic şi asigurând măsuri suplimentare de protecţie, investitorii pot adopta un
singur nivel în plus faţă de cele admise, pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de
conducere respective.
3.2.5. Între numărul de niveluri al clădirilor supraterane, destinaţia, gradul de rezistenţă la foc şi capacitatea
lor (număr de persoane), se vor/especta următoarele corelaţii:
a) în clădirile de gradul I-II de rezistenţă la foc, indiferent de capacitatea lor, numărul de niveluri
supraterane nu se limitează (cu excepţia celorcu săli aglomerate de gradul II);
b) în clădirile de gradul III-V de rezistenţă la foc, numărul de niveluri supraterane se limitează în funcţie
de destinaţie şi de numărul de persoane adăpostit, conform prevederilortabelului 3.2.5.
3.2.6. În clădirile civile (publice) de gradul I-II de rezistenţă la foc, este admisă mansardarea
(realizarea unui nivel construit în volumul podului) dacă elementele din structura portantă a
acoperişului şi a încăperilor amenajate sunt protejate cu materiale incombustibile şi separate de restul podului
cu pereţi rezistenţi la foc minim 2 ore.
În clădiri de gradul III-V de rezistenţă la foc, mansardarea (nivel construit în volumul podului), este
admisă în condiţiile respectării prevederilortabelului 3.2.5.
3.2.7. Depozitarea mărfurilor şi substanţelor cu pericol de explozie în clădirile civile (publice), precum şi
amplasarea atelierelor în care se utilizează astfel de materiale, nu este admisă decât în cazurile menţionate şi
cu respectarea prevederilor normativului.
3.2.8. Prin conformarea construcţiilor civile (publice) se va asigura, pe cât posibil, dispunerea separată a
spaţiilor cu risc mare de incendiu faţa de zonele accesibile publicului, realizând măsurile de protecţie
necesare conform normativului.

33. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE


3.3.1. Construcţiile civile (publice) se alcătuiesc corespunzător prevederilor 2.3. ale normativului,
îndeplinind performanţele comune şi specifice ale acestora. Se recomandă utilizarea materialelor şi
elementelor de construcţie CO (CA1).
3.3.2. Atunci când conform prevederilor normativului se pot utiliza materiale şi elemente din clasele de
combustibile C, la C4 (CA2a b cd) , în funcţie de condiţiile specifice şi scenariile de siguranţă la foc
elaborate, precum şi de rolul pe care îl au în caz de incendiu, se asigură masurile de protecţie
corespunzătoare siguranţei la foc, potrivit normativului.
3.3.3. Prin modul de alcătuire şi realizare, elementele de construcţie utilizate nu trebuie să propage focul cu
uşurinţă.

3.4. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI Şl A FUMULUI


3.4.1. Pereţii despărţitori prevăzuţi pentru limitarea propagării incendiului în cadrul unui
compartiment de incendiu, se recomandă să fie CO (CA1) şi rezistenţi la foc minimum 2 ore
secţionând transversal clădirea (pereţi care pot fi decalaţi în plan vertical).
Aceşti pereţi, de regulă, se amplasează la cel mult:
 110m distanţă în clădiri de gradul I, II şi III de rezistenţă la foc;
 70 m distanţa în clădiri de gradul IV şi V de rezistenţă la foc;
La clădirile cu pod al căror acoperiş este executat din materiale C1-C4 (CA2a,b,c,d), pereţii
respectivi trebuie să separe şi volumul podului.
3.4.2. În construcţii civile (publice), uşile prevăzute pe coridoare care intersectează pereţii
antifoc şi cele din pereţii despărţitori prevăzuţi la pct.3.4.1., pot fi etanşe la foc minimum 30 de
minute, potrivit normativului având dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz
de incendiu, conform cerinţelor funcţionale şi de evacuare în caz de incendiu.
HOME

Tabel 3.4.4. Condiţii minime pentru pereţi şi planşee


Condiţii minime
Nr. de
Destinaţia elementului Observaţii
Crt. combustibilitate
şi de rez. la foc
1 2 3
1 Pereţi despărţitori intre încăperi C4 (CA2d) Cu excepţia pereţilor de separare
administrative etc., din cadrul tata de secţii de producţie,
unor grupări cu o arie construită depozite, spaţii tehnice şi căi de
de max. 400 m evacuare
2 Pereţi despărţitori dintre grupările C0(CA1) 1 Cu excepţiile din normativ
executate conform nr. crt.1, oră
precum şi între încăperile
administrative, sociale, etc. şi căile
de evacuare comune
3 Elemente de separare între încăperi C0(CA1) 1 Se admit uşi pline de lemn sau
cu riscuri locale de incendiu oră metalice (în pereţii respectivi nu
(laboratoare, oficii, bucătării. se admite practicarea altor goluri
arhive, heliograf, xerox, etc), faţă în afara uşilor strict necesare
de restul clădirii: pentru circulaţie); se admit
- pereţi: supralumini din cărămizi de
- planşee sticlă, plăci de tip S, sau geam
armat.
4 Elemente de compartimentare între C0(CA1)3ore Uşile vor fi rezistente la foc 11/2
depozite de materiale combustibile C0(CA1)2ore ore, prevăzute cu dispozitive de
cu aria mai mare de 36 m şi restul autoînchidere sau închidere
cladirii, precum şi între depozitele automată. Dacă există instalaţii
cu obiecte de valoare (ale muzeelor, automate de stingere a
arhivelor, bibliotecilor, etc.) în incendiilor, pereţii pot avea în
funcţie de densitatea sarcinii toate cazurile 3 ore, iar planşeele
termice, dar nu mai puţin de: 1 1/2ore rezistenţă la foc.
- pereţi
- planşee

3.4.3. Funcţiunile cu risc mare de incendiu se separă cu pereţi şi planşee CO (CA1) având
rezistenţa la foc conform normativului, iar golurile de comunicaţie protejate corespunzător.
Pereţii şi planşeele de separare a diferitelor funcţiuni cu risc mijlociu de incendiu, comasate într-o
clădire civilă (publică) trebuie să fie CO (CA1) cu rezistenţă la foc de cel puţin 2 ore pentru pereţi, respectiv
1 oră pentru planşee. ]n clădirile de gradul IV şi V, pereţii şi planşeele pot fi C1 - C2 (CA1 - CA2a,b),
rezistente la foc 30 minute. Elementele de separare a funcţiunilor cu risc mic, vor respecta condiţiile gradului
de rezistenţă la foc.
3.4.4. Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească anumiţi pereţi şi planşee din
clădirile civile (publice) care nu sunt înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, sunt precizate în
tabelul 3.4.4.
Indiferent de tipul şi destinaţia clădirii, separarea coridoarelor de evacuare faţă de grupurile sanitare
adiacente (băi, duşuri, W.C.), se poate realiza conform condiţiilor normate pentru încadrarea în gradul de
rezistenţă la foc.

3.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) Şl GAZE FIERBINŢI


3.5.1. În general, spaţiile accesibile publicului vorfi astfel realizate şi protejate încât să fie ferite de fum în
caz de incendiu, respectându-se condiţiile specifice stabilite prin normativ referitoare la desfumare
(art.2.5.1.la 2.5.35.).
3.5.2. Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile solide, cu aria mai mare de 36 m ,
precum şi casele de scări de evacuare şi încăperile tampon fără lumină naturală, se prevăd cu dispozitive de
HOME
evacuare a fumului, reprezentând minimum 1 % din aria respectivă a depozitului şi 5% a ariei construite a
casei de scări (dar minimum 1m pentru fiecare scară), sau cu sisteme mecanice de evacuare a fumului.
3.5.3. Circulaţiile comune orizontale, inclusiv încăperile tampon şi casele de scări de evacuare ale
nivelurilor subterane închise, destinate publicului, vor fi prevăzute cu sisteme independente de evacuare
afumului (desfumare) faţă de nivelurile supraterane.
3.5.4. Asigurarea evacuării fumului din atriumuri în caz de incendiu, este obligatorie. Acesta se realizează
prin dispozitive cu deschidere automată, care să asigure o suprafaţă liberă de minimum 1 % din aria celui mai
mare nivel al atriumului delimitat de pereţi - fără a se lua în considerare cel de la parter - sau prin sistem de
evacuare mecanică a fumului, corespunzător alcătuit şi dimensionat.
În ambele situaţii, la partea inferioară a atriumurilor se asigură posibilităţi de admisie a aerului.
Acţionările automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la
nivelul acceselor din exterior în atrium şi la serviciul de pomperi Atunci când se asigură supravegherea
permanentă a atriumului, evacuarea fumului (desfumarea) se poate acţiona numai manual.
3.5.5. Pentru limitarea posibilităţilor de propagarea a fumului la etajele superioare, atunci când înălţimea
atriumului este mai mare de 28,00 m, se recomandă izolarea de atrium a nivelurilor situate în jumătatea
superioară a acestuia prin închideri C0 (CA1), rezistente la foc minimum 15minute.
3.5.6. Toate încăperile şi spaţiile deschise direct spre atrium (magazine comerciale, expoziţii şi altele
similare care necesită desfumare conform normativului), vor avea asigurate posibilităţi de evacuare a fumului
în caz de incendiu (desfumări) independente de atrium.
3.5.7. Încăperile necompartimentate, cu aria construită mai mare de 10.400 m2 se prevăd cu sisteme de
evacuare a fumului şi gazele fierbinţi, care să limiteze propagarea incendiilor, conform art.2.5.36 la 2.5.45.

3.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU


3.6.1. Clădirile publice (civile) vor avea asigurat numărul necesar de căi de evacuare a
utlizatorilor în caz de incendiu, corespunzător dispuse, alcătuite şi dimensionate, potrivit
prevederilor normativului (art.2.6.1.la 2.6.74.).
În clădirile civile (publice) care nu sunt înalte sau foarte înalte, golurile de acces la casele de scări pot
avea uşi pline sau cu geam spre coridoare, vestibuluri de etaj şi holuri, dacă se îndeplinesc următoarele
condiţii:
a) pereţii şi planşeele acestora (coridoare vestibuluri, holuri) au aceeaşi rezistenţă la foc cu cele ale
caselor de scări;
b) între coridoare, vestibuluri sau holuri şi încăperile adiacente, inclusiv alte case de scări, se prevăd uşi
pline;
c) eventualele ferestre pentru iluminarea indirectă a coridoarelor de etaj sau a holurilor ori
vestibulurilor, practicate în pereţii ce le separă de încăperile adiacente, sunt protejate
conformări.2.6.31.
3.6.2. Sunt admise scări de evacuare interioare deschise în construcţiile publice (civile), dacă
servesc la evacuare utilizatorilor a cel mult două niveluri.

Tabel 3.6.4. Capacităţi de evacuare


Nr. Destinaţia clădiri: sau a porţiunii de clădire pentru care se Capacitatea de evacuare (C) a
Crt. calculează evacuarea unui flux (număr de persoane)
1. Clădirile care adăpostesc persoane incapabile de a se evacua 50
singure: maternităţi, staţionare medicale, clădiri penlru copii de
vârstă preşcolară, ospicii pentru alienaţi mintali, cămine pentru
bătrâni şi infirmi, persoane handicapate, etc.

2. Clădirile pentru invăţâmântde toate gradele, administrative. 70


sociale laboratoare, studiouri cinematografice, şi de radio, săli de
adunări, auditorii, magazine, expoziţii, alimentaţie publică, de
lectură, sport, aşteptare, etc. care nu sunt săli aglomerate sau
clădiri înalte ori foarte înalte.
3. Clădiri de locuit, administrative, hoteluri, cămine, cabane, etc. 80
care nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte.
HOME
3.6.3. Scările amplasate în volumul atriumului şi neînchise în case de scări proprii, nu constituie căi de
evacuare în caz de incendiu.
Fac excepţie atriumurile cu înălţimea de maximum patru niveluri ale construcţiei, unde se consideră
că pe scara deschisă în atrium, se poate asigura trecerea unui singur flux de evacuare, chiar dacă lăţimea
rampelorasigură mai multe fluxuri.
3.6.4. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maximum admise ale căilor de evacuare din
clădirile civile (publice), sunt cei prevăzuţi în prevederile specifice clădirilor civile (publice), iar
pentru atriumuri conform art.3.6.5. şi 3.6.6.
Capacităţile de evacuare luate în considerare la clădiri civile (publice), sunt precizate în tabelul 3.6.4.
3.6.5. Circulaţiile comune orizontale deschise spre atrium (platforme, supante, etc), pot
constitui căi de evacuare pentru persoanele aflate în încăperile adiacente, atunci când timpul de
evacuare, respectiv distanţa ce o au de parcurs, nu depăşeşte valorile maxime admise în tabelul
3.6.5., de la uşa acestora până la o casă de scări de evacuare (măsurată în axul căilor), în funcţie
de gradul de rezistenţă lafocal construcţiei.
Tabel 3.6.5. Timp (lungime) de evacuare pe circulaţii deschise spre atrium
Timp de evacuare (lungime cale de evacuare)
Gradul de rezistenţă la foc al
într-o singura directie
construcţiei în care se află în două direcţii diferite
(corridor înfundat)
atrimul
secunde metri secunde în direcţie metri
I şi II 88 35 50 20
III 63 25 38 15
IV 40 16 30 12
V 25 10 25 10
3.6.6. Pentru încăperile de dormit ale hotelurilor, căminelor, spitalelor, locuinţelor şi altele similare dispuse
adiacent atriumurilor, valorile maxime admise ale căilor de evacuare pe circulaţiile comune orizontale
deschise spre atrium, se reduc cu 50% faţă de prevederile art.3.6.5.
3.6.7. Uşile încăperilor care debuşează în circulaţiile comune orizontale deschise spre atrium, se alcătuiesc
şi echipează conform prevederilor normativului referitoare la comunicarea între spaţii cu destinaţii diferite şi
căi de evacuare.
3.6.8. Deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide trebuie să se facă în
sensul deplasării spre exterior.

3.7. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE Şl STINGERE A INCENDIILOR


3.7.1. În funcţie de destinaţie, tip de construcţie şi capacitatea maximă simultană, se asigură echiparea şi
dotarea cu instalaţii şi mijloace de semnalizare şi stingere a incendiilor, potrivit prevederilor normativului şi
ale reglementărilor de specialitate, precum şi în alte cazuri la solicitarea beneficiarului.
3.7.2. În clădirile cu atrium, spaţiile adiacente acestuia care sunt destinate magazinelor comerciale,
expoziţiilor cu exponate combustibile şi, în general, a unor funcţiuni cu riscuri mari de incendiu, se echipează
obligatoriu cu instalaţii automate de semnalizare şi de stingere cu apă a incendiilor (sprinklere, drencere, apă
pulverizată).

3.8. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE CLĂDIRILOR CIVILE


(PUBLICE)
3.8.1. Echiparea cu instalaţii utilitare aferente clădirilor civile (publice), se asigură în conformitate cu
prevederile reglementărilor de specialitate având în vedere şi cele ale prezentului normativ.
3.8.2. Proiectarea şi realizarea instalaţiilor utilitare aferente vor avea în vedere evitarea producerii
incendiilor de către acestea, precum şi a propagării uşoare a focului respectându-se prevederile reglementări
lor tehnice specifice acestora
3.8.3. De regulă, aparatele de preparat şi de încălzit trebuie amplasate în încăperi separate de spaţiile
accesibile publicului, cu excepţia celor agrementate tehnic pentru aceasta, utilizându-se numai în condiţiile şi
cu măsurile de protecţie stabilite.
HOME
3.8.4. Centralele termice de regulă, pot fi amplasate în clădirile civile (publice) cu condiţia separării lor faţă
de restul construcţiei prin pereţi şi planşee CO (CA1) şi rezistente la foc minimum 3 ore pentru pereţi şi 2 ore
pentru planşee, cu acces dintr-un coridor interior, cu excepţiile stabilite în normativ.
3.8.5. Amplasarea rezervoarelor de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai
mică de 55°C în clădiri civile (publice), de regulă, nu este admisă, cu excepţia celor de alimentare a
centralelor termice şi a grupurilorelectrogene aferente clădirii, în cantităţile şi cu măsurile de protecţie
stabilite în normativ şi în reglementările tehnice de specialitate.
3.8.6. Pentru instalaţiile de încălzire care utilizează gaze sau lichide combustibile, se vor respecta regulile
tehnice şi de siguranţă specifice, conform reglementărilor tehnice de specialitate.
3.8.7. Bucătăriile ş i preparările calde vor fi izolate de spaţiile accesibile publicului, de regulă, prin pereţi şi
planşee CO (CA1), rezistente la foc minimum o oră, iar uşile de comunicare vor fi etanşe minimum 15
minute. Fac excepţie situaţiile precizate în normativ.
3.8.8. Bucătăriile şi preparările calde dispuse liber în spaţiile publice vor fi delimitate cu ecrane de
minimum 0,50 m sub plafon realizate din materiale CO (CA1) cu rezistenţa minimă la foc de 15 minute şi
asigurate în depresiune faţă de restul spaţiului în care sunt amplasate.
La bucătăriile situate în clădirile înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, hotele se prevăd cu
instalaţii speciale de stingere.
3.8.9. Instalaţiile de ventilare mecanică şi de condiţionare, trebuie proiectate şi realizate astfel încât să evite
propagarea focului şi a fumuluiîn construcţia civilă (publică).
3.8.10. Canalele de ventilare vor fi realizate din materiale C0(CAl), iar pentru spaţiile în care publicul are
acces instalaţiile de ventilare vorfi separate de celelalte încăperi ale construcţiei.
3.8.11. Instalaţiile electrice vor fi proiectate şi realizate conform reglementărilor specifice şi nu vor fi
utilizate canalizaţii (trasee) prin care să se propage focul.

3.9. CĂI DE ACCES, INTERVENŢIE Şl SALVARE


3.9.1. Construcţiile civile (publice) vor avea asigurate căi de acces, intervenţie şi salvare, corespunzător
alcătuite dimensionate şi marcate, astfel încât să poată fi utilizate de personalul care intervine încazde
incendiu.
3.9.2. Căile de intervenţie exterioare vor permite accesul uşor al autospecialelor de intervenţie ale
pompierilor, fiind marcate şi menţinute permanent libere. De regulă, vor asigura intervenţia cel puţin la o
faţadă a clădirii, cu excepţia situaţiilor precizate în normativ.
3.9.3. În interiorul construcţiilor civile (publice) căile de intervenţie ale pompierilor, marcate corespunzător,
vor permite accesul uşor la principalele circulaţii funcţionale (orizontale şi verticale), precum şi la spaţiile cu
risc sau pericol de incendiu.

3.10.DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENŢIE, SERVICIUL DE POMPIERI


3.10.1. Clădirile civile (publice) se dotează cu stingătoare, asigurându-se un stingător portativ
cu pulbere de 6 Kg sau echivalentul acestuia pentru o arie construită de maximum 250 m2 ,
dar minimum 2 stingătoare pe fiecare nivel al clădirii.
Stingătoarele portative trebuie să conţină produsul de stingere şi cantitatea corespunzătoare clasei de
periculozitate, previzibileîn spaţiui respectiv.
3.10.2. Toate mijloacele de intervenţie cu care se echipează şi dotează clădirile civile (publice)
vor fi uşor accesibile personalului şi menţinute în stare de funcţionare.
3.10.3. În spaţiile şi încăperile cu risc mare de incendiu sau în care se află substanţe periculoase
(parcaje, comerţ, etc), după caz se prevăd şi stingătoare transportabile, potrivit reglementărilor
specifice.
3.10.4. Organizarea serviciului de pompieri civili, echiparea şi dotarea acestuia, se stabilesc potrivit
reglementărilor, funcţie de destinaţie, vulnerabilitate, şi nivelul de echipare al clădirii.
3.10.5. De regulă, construcţiile civile (publice) vor avea constituite servicii de pompieri civili atunci când
capacitatea maximă simultană depăşeşte 500 persoane, precum şi atunci când mijloacele de stingere a
incendiilor cu care sunt echipate nu sunt cu acţionare automată.
HOME
3.10.6. Clădirile civile (publice) echipate cu instalaţii automate de semnalizare şi stingere a incendiilor, vor
avea constituite servicii de pompieri care să asigure numai supravegherea şi acţionarea instalaţiilorspecifice.
3.10.7. Numărul personalului serviciului de pompieri se stabileşte în funcţie de activităţile operative
necesare, riscul de incendiu, importanţa şi vulnerabilitatea construcţiei, efectele incendiului, etc. potrivit
reglementărilor tehnice şi scenariilor de siguranţă la foc.

CAP .4. PERFORMANŢE SPECIFICE


CLĂDIRILOR CIVILE (PUBLICE)
PERFORMANŢE ALE UNOR TIPURI
DE CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)

4.1. PERFORMANŢE ALE UNOR TIPURI DE CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)


Clădiri înalte şi foarte înalte
4.1.1. Clădirile înalte şi foarte înalte vor fi de gradul I de rezistenţă la foc. Atunci când au porţiuni cu
înălţimea mai mică de 28 m, se admite că acestea să fie de gradul II de rezistenţă la foc, dacă în caz de
incendiu nu afectează stabilitatea clădirii. Acoperişurile sau terasele acestor tipuri de clădiri, se realizează din
materiale C0 (CA1).
4.1.2. În clădirile înalte şi foarte înalte compartimentele de incendiu pot fi constituite din clădiri
independente, porţiuni ale acestora cu arii construite la soi admise în tabel 3.2.4., sau din volume închise ale
acestora, (porţiuni volumetrice cuprinzând unul până la trei niveluri construite succesive) cu aria totală
desfăşurată de maximum 2500 m , delimitate de elemente de compartimentare verticale şi orizontale (pereţi şi
planşee).
Pereţii şi planşeele de compartimentare a volumelorînchise menţionate, vor fi C0 (CA1) cu rezistenţa
la foc a pereţilor stabilită în funcţie de densitatea sarcinii termice conform tabel 2.4.2., iar a planşeelor de
minimum 2 ore.
4.1.3. În clădiri înalte şi foarte înalte, densitatea sarcinii termice, rezultată din materialele şi elementele de
construcţie utilizate (cu excepţia pardoselilor lipite), nu va fi mai mare de 275 MJ/m2 . Densitatea sarcinii
termice totale rezultată din materiale şi elemente de construcţie, finisaje, mobilier şi alte materiale adăpostite,
se recomandă să nu depăşească 840 MJ / m2 .
4.1.4. Incăperile cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m se separă de restul clădirii prin pereţi cu
rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice dar minimum 3 ore şi planşee cu rezistenţa la foc
2 ore în clădiri foarte înalte şi respectiv o oră în clădiri înalte. în clădirile înalte, golurile de comunicaţie cu
căile de evacuare pot fi protejate cu uşi, obloane sau cortine rezistente la foc minimum 1 h 30 minute,
prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.1.5. Pentru încăperile clădirilor foarte înalte în care densitatea sarcinii termice depăşeşte 840 MJ/m2 , se
asigură separarea acestora prin elemente de compartimentare C0 (CA1), rezistente la foc corespunzător
densităţii sarcinii termice şi (încăperile respective) se prevăd cu instalaţii automate de semnalizare şi stingere
a incendiilor. în clădiri foarte înalte golurile de comunicaţie cu căile de evacuare practicate în aceşti pereţi
trebuie să fie protejate prin încăperi tampon şi u§i cu rezistenţă la foc de minimum 45 minute prevăzute cu
dispozitive de autoînchidere, sau în cazuri justificate tehnic prin tamburi deschişi.
4.1.6. Pentru limitarea propagării incendiilor, între porţiunile de clădiri cu destinaţii diferite, precum şi între
căile de evacuare şi încăperile adiacente acestora, se prevăd pereţi şi planşee C0 (CA1) rezistente la foc, în
funcţie de destinaţie şi de densitatea sarcinii termice.
Elementele de construcţie portante ale clădirii înalte sau foarte înalte, care străbat încăperi cu
destinaţii diferite, vor fi alcătuite şi protejate astfel încât stabilitatea clădirii să nu fie afectată în caz de
incendiu.
4.1.7. În pereţii dintre compartimentele de incendiu, comunicarea se face prin încăperi tampon
ale căror uşi sunt etanşe la foc minimum 1 oră în clădiri foarte înalte (ce depăşesc 45 m) sau uşi
etanşe la foc 30 minute la cele înalte (între 28 şi 45 m). în ambele situaţii uşile încăperilor
HOME
tampon se prevăd cu sisteme de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.1.8. Pentru limitarea propagării incendiilor în interiorul compartimentelor de incendiu, pereţii despărţitori
dintre porţiunile de clădire cu destinaţii diferite, precum şi cei dintre circulaţiile comune de evacuare şi
încăperile adiacente, trebuie să fie C0(CA1), conform tabelul 4.1.8. rezistenţi la foc min. 2 ore, iar planşeele
să fie C0 (CA1.) rezistente la foc cel puţin o oră.
În clădiri înalte şi foarte înalte, utilizarea pereţilor despărţitori din clasele de combustibilitate
C2 la C4 (CA2b - d), este interzisă.

Tabel 4.1.8. Pereţi de separare a cailor de evacuare


Grad de rezistenţă Nivele minime de comportare la foc admise pentru pereţi in funcţie de
la foc destinaţia şi densitatea sarcinii termice a spaţiilor adiacente
I la coridoare la holuri la case de scări închise
C0(CA1)>2ore la C0(CA1)>2ore C0(CA1) 3 ore
clădiri foarte înalte la clădiri foarte înalte
şi > 1 oră la cele şi > 1 oră şi la cele
înalte înalte
4.1.9. La nivelurile supraterane, golurile de acces la scările de evacuare se protejează cu încăperi
tampon care asigură împiedicarea propagării fumului conform prevederilor normativului,
realizate cu pereţi şi planşeu C0 (CA1) rezistente la foc minimum 60 de minute şi prevăzute cu
uşi C0 sau C1, C2 (CA1 sau CA2a,b) etanşe la foc minimum 30 de minute în clădiri înalte şi
respectiv, uşi C0-C1 (CA1 - CA2a) etanşe la foc minimum 60 de minute în clădiri foarte înalte.
Rampele scărilor aferente nivelurilor subterane se separă de cele supraterane prin pereţi şi planşee
C0 (CA1), rezistente lafoc. Comunicarea între rampele subterane şi cele supraterane este admisă printr-o uşă
rezistentă la foc minimum 90 de minute.
La nivelurile subterane accesul la casele de scări este admis numai prin încăperi tampon prevăzute cu
uşi rezistente la foc minim 60 de minute şi asigurată evacuarea fumului.
În toate situaţiile, uşile încăperilor tampon se echipează cu sisteme de autoînchidere sau închidere
automată în caz de incendiu.
4.1.10. Închiderile perimetrale exterioare ale clădirilor înalte şi foarte înalte vor fi astfel
proiectate şi realizate încât să limiteze transmiterea incendiilorde la un nivel la altul.
Închiderile perimetrale exterioare se realizează din elemente C0 (CA1) rezistente la foc minimum 15
minute. Pentru limitarea transmiterii incendiilor pe faţade se prevăd separări de minimum 1,20 m, C0 (CA1),
etanşe la foc minimum 30 de minute între vitrări şi se utilizează numai tâmplărie exterioară C0 (CA1).
4.1.11. Elementele de compartimentare dintre spaţiile de parcare a autovehiculelor şi clădirile înalte şi foarte
înalte de care se alipesc sau în care se înglobează, trebuie să fie C0 (CA1) cu rezistenţă la foc de minimum 4
ore pentru pereţi şi 3 ore pentru planşee. în aceşti pereţi se admite practicarea unor goluri de comunicaţie
funcţională însă protejate prin încăperi tampon ale căror uşi trebuie să fie rezistente la foc minimum 1 oră şi
prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu sau în cazuri justificate
tehnic cu tamburi deschişi, realizaţi conform normativului.
4.1.12. Ghenele verticale pentru instalaţii se separă de restul construcţiei prin pereţi C0 (CA1) cu rezistenţa
la foc minimum 30 de minute şi nu se vor deschide în casa scării.
Ghenele verticale, de regulă, se separă la trecerea prin planşee care delimitează compartimente de
incendiu, cu elemente C0 (CA1), care vor asigura aceeai rezistenţă la foc cu a planşeului străpuns, iar atunci
când separarea nu este posibilă sau justificată tehnic, pereţii ghenelor vor fi de minimum 3 ore rezistenţă la
foc şi uşile (trapele) lor de vizitare,de 1 oră şi 30 minute.
Ghenele (canalele) orizontale se închid cu diafragme incombustibile la trecerea prin pereţii care
delimitează compartimentele de incendiu, asigurând o rezistenţă la foc egală cu a elementului străpuns.
4.1.13. Circulaţiile comune orizontale şi casele de scări care nu au goluri directe în exterior prin
care să se poată evacua fumul în caz de incendiu, se echipează cu dispozitive sau sisteme de
evacuare a acestuia (desfumare), realizate conform prevederilor normativului.
Evacuarea fumului (desfumarea) spaţiilor şi încăperilor subterane (subsol), se asigură independent de
cel al nivelurilor supraterane.
4.1.14. Materialele şi finisajele utilizate în clădirile înalte şi foarte înalte nu trebuie să permită propagarea
rapidă a incendiilor.
4.1.15. Finisajul pe căile de evacuare trebuie să fie CO (CA1) cu excepţia pardoselilor din mochete de
maximum 20 mm grosime si a finisajelor din folii de max.5mm grosime, care pot fi din C0(CA1)sau C1-
C2(CA2a,b)
HOME
4.1.16. Plafoanele suspendate vor fi din clasa CO (CAI), cu elemente de susţinere CO (CA1) rezistente la foc
min 30 de minute. Spaţiul dintre plafonul suspendat şi planşeul de rezistenţă se va întrerupe prin diafragme
cu aceeaşi rezistenţă la foc, situate la maximum 25 m pe două direcţii perpendiculare.
4.1.17. Ascensoarele din clădiri înalte şi foarte înalte vor avea puţuri de ascensoare proprii, separate de restul
construcţiei prin pereţi CO (CA1) rezistenţi la foc minimum 2 ore, în care sunt admise numai goluri de acces
din nivelurile construcţiei.
Într-un singur puţ, se pot dispune maximum trei cabine de ascensor.
4.1.18. În clădirile foarte înalte, golurile de acces la ascensoare din nivelurile supraterane (de
palier) se protejează cu uşi rezistente la foc minimum 2 ore, cu închidere automată, sau prin
realizarea unor paliere de acces la ascensoare separate de circulaţiile comune
orizontale cu uşi rezistente la foc, caz în care, prin însumarea rezistenţelor la foc ale acestor uşi
cu cele ale uşilor ascensoarelor (de palier) se asigură minimum 2 ore rezistenţă la foc.
În aceleaşi condiţii, la clădirile înalte golurile de acces la ascensoare (de palier) se protejează cu uşi
rezistente la foc minimum 1 oră.
4.1.19. Când ascensoarele debuşează în subsolurile clădirii, golurile de comunicare cu nivelurile subterane se
protejează obligatoriu cu încăperi tampon prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 1 oră şi 30 de minute şi
echipate cu dispozitive de autoînchidere. Fac excepţie subsolurile cu risc mic de incendiu, care se separă la
fel cu nivelurile supraterane.
4.1.20. Închiderea automată a uşilor de protecţie a golurilor de acces la ascensoare (la toate nivelurile
clădirii) trebuie asigurată centralizat la darea alarmei şi local, atunci când temperatura atinge 90°C la partea
lor superioară, având prevăzute şi acţionări manuale.
4.1.21. În cazul defectării sau opririi, ascensoarele vor fi astfel realizate încât să permită aducerea cabinelor
la un palier de acces apropiat iar în caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter.
Aceste prevederi sunt obligatorii şi la alte sisteme de transport sau circulaţie pe verticală ce se prevăd
în clădirile înalte şi foarte înalte (monte-charge, elevatoare, etc).
4.1.22. În clădirile înalte, cel puţin unul din ascensoare, uşor accesibil, se va realiza
corespunzător cerinţelor asigurării operaţiunilor de intervenţie în caz de incendiu. în clădirile
foarte înalte este obligatorie realizarea a cel puţin două asemenea ascensoare de intervenţie.
Tabel 4.1.24. Timp (lungime) de evacuare
Destinaţia CLĂDIRI ÎNALTE CLĂDIRI FOARTE ÎNALTE
clădirii
înalte sau Timp de evacuare (lungimea maximă a căii de evacuare)
foarte înalte
în două direcţii într-o singură în două direcţii într-o singură
diferite direcţie (coridor diferite direcţie (coridor
înfundat) înfundat)
secunde metri secunde metri secunde metri secunde metri
Publică, 88 35 38 15 63 25 25 10
admini-
strativă,
birouri,
învăţământ,
etc.
Locuinte, 88 35 38 15 50 20 25 10
hoteluri,
sănătate

4.1.23. Ascensoarele pentru intervenţie în caz de incendiu, vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanţi
cu echipamentul respectiv (minimum 500 Kg) şi vor fi astfel realizate şi separate de restul construcţiei, încât
să funcţioneze cel puţin 2 ore de la izbucnirea incendiului. Aceste ascensoare vor asigura accesul
pompieriloria toate nivelurile clădirii, fiind echipate cu dispozitive de apel prioritaral acestora în caz de
incendiu.
4.1.24. În clădirile înalte şi foarte înalte este obligatorie asigurarea a cel puţin două căi de evacuare distincte
şi independente.
Capacitatea de evacuare (C) a unui flux de evacuare luat în calcul la clădirile înalte şi foarte înalte
HOME
este de 70 persoane, dacă în normativ nu sunt stabilite capacităţi mai mici pentru unele destinaţii
nominalizate.
Timpul de evacuare, respectiv lungimea maximă admisă a traseului parcurs pe căile de evacuare, de
la uşa încăperii până la cea mai apropiată uşă a încăperii tampon de acces în casa scării de evacuare sau
degajamentul protejat (măsurată conform art.2.6.69.), în funcţie de destinaţia clădirii, vor respecta
prevederile tabelului4.1.24.
4.1.25. În clădirile înalte şi foarte înalte, la toate nivelurile, fiecare dintre scările de evacuare trebuie să fie
uşor accesibile prin trasee independente, de regulă, cu direcţii diferite de deplasare iar, iar cel puţin una
dintre scările de evacuare, trebuie să aibă acces pe terasă peste ultimul nivel. La utilizarea scărilor rulante se
respectă prevederile art. 4.1.54.
4.1.26. Clădirile înalte şi foarte înalte se echipează şi dotează cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi
stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. Fac excepţie clădirile de locuit.
La clădirile înalte şi foarte înalte se asigură căi de intervenţie exterioare pentru autospeciale de
intervenţie, cel puţin pe două laturi.
4.1.27. Clădirile foarte înalte vor avea constituite servicii de pompieri, corespunzător echipate
şi dotate, dispuse pe cât posibil în apropierea unui acces de la nivelul terenului.
Clădiri cu săli aglomerate
4.1.28. La sălile aglomerate, măsurile de siguranţă la foc se stabilesc în funcţie de capacitate, destinaţie,
respectiv categoria sălii şi gradul de rezistenţă la foc al clădirii.
4.1.29. Pentru sălile cu mai multe funcţiuni, măsurile de protecţie se asigură în funcţie de categoria cea mai
defavorabilă a sălii, conform normativului.
4.1.30. După destinaţie, sălile aglomerate pot fi de categoria S1 sau S2, conform tabelului 4.1.30.
Tabel 4.1.30. Categorii de săli aglomerate
Săli Destinaţia sălii aglomerate
aglomerate
S1 Teatre dramatice şi muzicale, săli de spectacole, circuri, expoziţii comerciale,
muzee cu exponate combustibile, magazine cu mărfuri combustibile, etc.
S2 Săli pentru proiecţii cinematografice, cantine şi restaurante, săli de lectură,
muzee cu exponate incombustibile, expoziţii permanente de artă, auditorii, săli
de întruniri, de dans, de concert, de sport, de aşteptare, vestiare, de cult,
discotecă, etc.
NOTĂ: Sălile aglomerate a căror destinaţie nu este cuprinsă în tabel, se încadrează prin asimilare.
4.1.31. Corelaţia între categoria sălilor, numărul de locuitori, numărul de niveluri şi gradul de rezistenţă la
foc al clădirilor cu săli aglomerate se asigură conform prevederilor din tabelele 4.1.31 .a şi b.
Tabel 4.1.31 .a Corelaţia admisă între amplasarea si categoria s ă lilor,
numărul de locuri şi gradul de rezistenţă la foc al cldirilor
cu săli aglomerate

Capacitatea (numărul maxim de locuri) în funcţie


Categoria de gradul de rezistenţă la foc al clădirii
Amplasarea sălilor aglomerate
sălii
I II III
Independentă sau S1 Nelimitat 5000 1000
compartiment de incendiu S2 Nelimitat 1500
Alipită pe o latură la construcţii S1 5000 2000 1000
cu alte destinaţii sau mai multe
săli aglomerate comasate S2 6000 4000 2000
într-o clădire
Înglobată în construcţii cu alte S1 3000 2000 1000
destinaţii S2 5000 3000 1500
HOME

Tabel 4.1.31.b Numărul de niveluri supraterane admis în clădiri cu săli aglomerate (porţiunea în care
publicul are acces)
Categoria sălii Numărul maxim de niveluri supraterane admis în clădiri
având gradul de rezistenţă la foc
I II III
S1 Nelimitat 5 2
S2 Nelimitat 6 3

NOTĂ (tabel 4.1.31.a.şi b.): În cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili capacităţi mai mari sau număr
sporit de niveluri, pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective.
4.1.32. Amenajarea sau realizarea sălilor aglomerate în clădiri independente parter, de gradul IV - V de
rezistenţă la foc se admite numai pentru:
 circuri mobile, magazine şi centre comerciale, întruniri, la care se asigură evacuarea rapidă a
spectatorilor direct în exterior;
 cluburi şi discoteci, precum şi cinematografe cu funcţionare sezonieră având maximum 300 de locuri;
 expoziţii provizorii de importanţă locală care nu adăpostesc exponate de valoare, potrivit declaraţiei
proprietarului (investitorului).
4.1.33. Porţiunile de clădire aferente sălilor aglomerate înglobate în clădiri cu alte destinaţii
trebuie să fie separate de restul construcţiei prin elemente de construcţii C0 (CA1) cu rezistenţa
la foc de min. 3 ore pentru pereţi şi 1½ ore pentru planşee. Fac excepţie situaţiile precizate în
normativ.
În mod similar se separă între ele şi porţiunile de clădire aferente mai multor săli aglomerate comasate,
indiferent de destinaţie.
NOTA: 1. La cluburi, discoteci şi cămine culturale,, porţiunile aferente diferitelor activităţi de club pot
comunica liber cu sectorul de recepţie al sălii de spectacole, precum şi cu celelalte săli aglomerate (de reuniuni,
conferinţe, etc).
2. Vestiarele, birourile, amfiteatrele şi sălile de şedinţe din clădiri administrative, de învăţământ, şi alte
clădiri civile cu activităţi similare, pot avea căi de evacuare comune cu cele ale clădirii în care sunt situate.
3. Sălile de concerte, sălile de întruniri, auditoriile, sălile de lectură, saloanele de dans, discotecile,
sălile de sport, sălile de alimentaţie publică, sălile de aşteptare, muzeele şi expoziţiile cu exponate
incombustibile din clădiri publice, pot avea goluri în pereţii ce le separă, protejate cu uşi etanşe la foc minimum
15 minute.
4. Sălile aglomerate, comasate într-o clădire, pot avea goluri pentru circulaţie între porţiunile comune
de clădire aferentă, protejate cu uşi etanşe la foc 15 minute.
5.

Tabel 4.1.34. Elemente de separare

Nr. Destinaţia Condiţii minime de combustibilitate


G.R.F Observaţii
crt. elementului şi de rezistenţa la foc

pereţi planşee

1. Planşeele nivelurilor * Condiţiile rezultate


intermediare amena- din gradul de
jate în interiorul să- C0(CA1) rezistenţă la foc al
lilor aglomerate I-III -
clădirii
*
(logii, balcoane,
platforme, etc.)
HOME
2. Elemente ce separă Elementele pot fi C2
de restul construcţiei (CA2b) la cinema-
încăperile în care are C0(CA1) tografe. cluburi,
acces publicul din săi I-II 1 1 2 ore
C0(CA1) 1 oră muzee şi expoziţii cu
polivalente, expoziţii, capacitate mai mică
etc, inclusiv căile de de 300 de locuri
evacuare ale acestora situate în clădiri de
cu excepţia gradul III de
planşeelor peste III C0(CA1) 1 oră C0(CA1) 45min. rezistentă la foc.
subsol.
3. Planşeele peste I-III în săli de alimentaţie
subsol sau demisol publică, rezistenţa la
atât la încăperile foc se poate reduce la
accesibile publicu- - C0(CA1) 11/2 ore 1 oră cu excepţia
lui, cât şi la căile lor planşeelor peste
de evacuare, precum depozite de materiale
şi la ateliere. combustibile
4. Elemente de separare Uşile depozitelor vor
între depozitele de fi rezistente la foc 1½
obiecte de valoare ore echipate cu
ale muzeelor, arhi- CO (CA1) C0(CA1) 1 dispozitive de
3 ore ore
velor, bibliotecilor şi autoinchidere sau
restul construcţiei închidere automată
în caz de incendiu

4.1.34. In interiorul compartimentelor de incendiu sau funcţionale ale sălilor aglomerate,


încăperile cu risc mare de incendiu sau care adăpostesc aparataj ori obiecte de importanţă
deosebită, se separă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee a căror rezistenţă la foc se stabileşte în
funcţie de densitatea sarcinii termice, de importanţa bunurilor şi de nivelul riscului de incendiu.
Cabinele tehnice necesare funcţional, pot avea spre sală geamuri rezistente la foc sau protejate cu
obloane rezistente la foc sau cu perdele de drencere, dacă aceste cabine se separă de restul clădirii în aceleaşi
condiţii ca şi sala aglomerată.
Elementele de separare trebuie să îndeplinească pe lângă cerinţele de mai sus şi condiţiile din tabelul
4.1.34.
4.1.35. Pereţii şi planşeele de separare a spaţiilor închise pentru parcarea autovehiculelor faţă de clădirile cu săli
aglomerate trebuie să fie CO (CA1), rezistente la foc min. 4 ore pentru pereţi şi respectiv 2 ore pentru planşee.
în aceşti pereţi se admit numai goluri de acces necesare circulaţiei, protejate cu uşi rezistente la foc 1 oră şi 30
de minute, sau încăperi tampon prevăzute cu uşi rezistente la foc 45 de minute, echipate cu dispozitive de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.1.36. Pentru evacuarea fumului degajat în caz de incendiu (desfumare), la partea superioară a sălilor
aglomerate în care are acces publicul, se prevăd dispozitive amplasate judicios, a căror suprafaţă totală va fi cel
puţin 1 /100 din suprafaţa sălii sau se asigură desfumarea prin sistem mecanic.
4.1.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului în cazde incendiu ce se prevăd la partea superioară a sălilor
accesibile publicului vor fi repartizate cât mai uniform.
Acestea pot comunica cu exteriorul, fie direct, fie prin coşuri de evacuare cu secţiune echivalentă, având
pereţi din materiale CO (CA1) cu rezistenţa la foc de min. 30 minute. Dispozitivele de evacuare a fumului,
trebuie să poată fi acţionate şi prin comenzi manuale, uşoraccesibiledelanivelulsălii.
4.1.38. Elemente decorative interioare, finisajele, tratamentele termice şi acustice ale sălilor aglomerate vor fi
astfel alcătuite şi realizate încât să nu propage incendiul cu uşurinţă, conform prevederilor normativului.
4.1.39. Elementele decorative interioare, finisajele precum şi tratamentele termice şi acustice ale săl i l or
aglomerate, de regulă, vor fi CO (CA1). Acestea pot fi C1, C2 (CA2a,b) sau executate din lemn şi ignifugate cel
puţin pe partea neaparentă, inclusiv scheletul de montare. Se recomandă ca distanţele dintre finisaje sau
HOME
tratamente acustice şi pereţii suport să nu fie mai mare de 15 cm. Golurile astfel realizate vor fi împărţite prin
diafragme, (care pot fi din lemn ignifugat), în celule cu dimensiuni maxime de 3,00 x 3,00 m, astfel încât să se
evite formarea de curenţi favorabil dezvoltării incendiilor.
4.1.40. În sălile aglomerate şi anexele lor în care publicul are acces, plafoanele suspendate vor fi C0 (CA1). Se
pot utiliza şi zone de plafoane suspendate executate din C1, C2 (CA2a, b) sau din lemn ignifugat cel puţin pe
partea neaparentă, dacă se asigură măsuri corespunzătoare de împiedicare a transmiterii incendiilor de la o
porţiune la alta (prin distanţe, fâşii incombustibile, etc).
În toate cazurile plafoanele suspendate vor avea elemente de susţinere CO (CA1) rezistente la foc
minimum 30 minute, iar spaţiul dintre plafonul suspendat şi planşeul de rezistenţă va fi întrerupt la maximum 25
m (pe două direcţii perpendiculare), cu diafragme C0(CA1).
4.1.41. Este obligatoriu să se asigure cel puţin două ieşiri de evacuare distincte şi judicios
distribuite, pentru:
a) fiecare nivel al sălilor aglomerate, precum şi pentru nivelurile de lojii şi balcoane cu mai mult
de 100 persoane;
b) foaiere, bufete, garderobe şi alte încăperi de servire a publicului, cu aria de peste 100 m .
4.1.42. La sălile cu scene sau podiumuri, circulaţia de evacuare va fi astfel organizată încât, de
regulă, publicul să nu se deplaseze în direcţia scenei. Nu se admite evacuarea prin scenă sau
podium apublicului din sală.
Gabaritele culoarelor de evacuare din interiorul sălilor vor corespunde prevederilor art. 2.6.60.
4.1.43. Capacităţile de evacuare "C"a unui flux de evacuare luat în calcul la sălile aglomerate sunt
stabilite în tabel 4.1.43.
Tabel 4.1.43 Capacitatea de evacuare

Nr. Tipul sălii aglomerate şi gradul de Capacitate de evacuare "C"


rezistenţă la foc al clădirii a unui flux de evacuare
crt. (număr de persoane)
1. Sală aglomeratătip S1 şi I-II 50 (70)*
grad de rezistenţă la foc
III 35 (50)*
IV-V 25
2. Sală aglomerată tip S2 şi I - II 65(100)*
grad de rezistenţă la foc
III 50 (75)*
IV 35
V 25
NOTA:*)Valorile din paranteze se referă numai la circulaţiile (trecerile) de evacuare din interiorul
săliloraglomerate (până la uşile de evacuare ale sălii).
4.1.44. Timpii de evacuare (lungimile maxime admise pe traseul parcurs pe căile de evacuare), sunt stabiliţi în
tabelul 4.1.44.
4.1.45. Pentru asigurarea evacuării rapide şi fără accidente a publicului, în sălile aglomerate, scaunele, băncile şi
în general mobilierul, se fixează de pardoseală, astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică. Fac excepţie
lojiile, în care se admit maximum 12 scaune mobile, precum şi expoziţiile şi saloanele de dans, în care se
recomandă solidarizarea lor pe pachete (fără fixare de pardoseală).
La sălile de întruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de
pardoseală, cu condiţia solidarizării între ele pe pachete de minimum trei rânduri.
La sălile polivalente se recomandă ca scaunele să fie legate rigid între ele pe şiruri şi rânduri.
Fiecare şir sau rând trebuie fixat solid la cele două capete, de pardoseală ori pereţi, sau prins solidar de
celelalte rânduri astfel încât să devină un pachet.
În toate situaţiile, barele de fixare perpendiculare pe rânduri şi aplicate la nivelul pardoselii vor avea cel
mult 20 mm grosime, iar profilul rotunjit.
HOME
Tabel 4.1.44. Timpi de evacuare
Timpi de evacuare (lungime maximă a căii de evacuare)
De la uşa sălii aglomerate în exterior, la o
Categoria Gradul de scară sau degajament protejat după caz, când
sălii rezisten-tă Până la o uşă a sălii evacuarea se face:
aglome- la foc al aglomerate într-o singură direcţie
rate clădirii în două direcţii
(coridor
diferite
înfundat)
secunde metri secunde metri secunde metri
Sala S1 I şi II 80 32 88 35 50 20
III 60 24 63 25 38 15
IVşi V 30 12 25 10 25 10
Sala S2 I şi II 100 40 88 35 50 20
III 80 32 63 25 38 15
IV 60 24 40 16 30 12
V 30 12 25 10 25 10
NOTA: 1. Traseele prin foaiere şi holuri ale sălii aglomerate, nu se iau în considerare la stabilirea timpului
(lungimii) de evacuare normat. Foaierele şi holurile vor avea asigurate condiţiile de evacuare stabilite pentru sala
aglomerată respectivă.
2. Timpul (lungimea) coridorului înfundat se referă la porţiuni de trasee prin care se accede la două căi de
evacuare, precum şi la spaţiile pentru care sunt admise.
4.1.46. Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se face astfel încât să se realizeze culoare de trecere cu
lăţimi corespunzătoare, care să asigure accesul publicului la ieşirile din sală.
4.1.47. La sălile cu locuri pe scaune sau bănci, în culoarele dintre pachetele de locuri se pot prevede strapontine,
dacă:
 se ridică automat şi se menţin în această poziţie, atunci când nu suntfoiosite, lăsând liberă lăţimea
culoarului rezultată din calcul;
 fiind coborâte, rămâne liber unculoarde minimum 0,80 m;
 nu reduc (în poziţie ridicată sau coborâtă) lăţimea spaţiului de circulaţie pentru evacuare, determinat
prin calcul, între pachetele de scaune.
4.1.48. Pe culoarele de evacuare din săli aglomerate, nu se admit trepte în lungul spaţiilor libere de trecere
dintre rândurile de scaune.
4.1.49. La sălile de spectacole, auditorii, săli de concerte, polivalente şi altele similare, numărul maxim de
locuri dintr-un rând se stabileşte în funcţie de gradul de rezistenţă la foc al clădirii şi de modul în care se face
evacuarea persoanelor din rând, conform tabelului 4.1.49.
Numărul de locuri dintr-un rând nu se limitează în clădiri de gradul I sau II de rezistenţă la foc, dacă se
prevăd uşi amplasate în pereţii laterali ai sălii, astfel încât la fiecare capăt al unui grup de patru rânduri de scaune
să existe câte o uşă cu lăţimea de min. 1,10m.
Tabel 4.1.49 Numărul de locuri dintr-un rând de scaune
Modul de Gradul de rezistenţă la foc al clădirii
evacuare al I şi II III IVşiV
persoanelor
aflate pe un rând Numărul de locuri dintr-un rând
Pe la un capăt 25 14 10 x)
Pe la ambele capete 40 25 20
NOT Ă: | în cazurile când este admisă amenajarea sălilor în construcţii de gradul IV şi V rezistenţă la foc şi nu
au instalaţie interioară de stingere, evacuarea rândurile se asigură obligatoriu la ambele capete.
4.1.50. Spaţiul liber de trecere dintre rândurile de scaune trebuie să fie de minimum 0,45 m.
4.1.51. La amplasarea mobilierului în săli cu locuri la mese, trebuie să se asigure culoare de evacuare în caz de
HOME
incendiu ţinând seama şi de următoarele recomandări:
 mesele de max. 8 locuri se amplasează cu cel puţin o parte a lor, lângăunculoar;
 mese dreptunghiulare, amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare, vor avea pe
fiecare latură cel mult 8 locuri, dacă au acces la un singur culoar sau 16 locuri dacă au acces la două
culoare de evacuare. La capetele acestor mese nu se prevăd scauneîn culoarele de evacuare.
 dacă numărul de locuri de pe o latură este mai mare de trei (între un culoar de evacuare şi perete ) sau de
şase (între două culoare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare, având o lăţime l i b er ă de
cel puţin 0,45 m;
 lăţimea libera a culoarelor de evacuare trebuie să asigure trecerea numărului de fluxuri determinat prin
calcul;
 la determinarea lăţimilor libere de trecere se au în vedere şi dimensiunile scaunelor, retrase la o distanţă
de 0,15 m de marginea mesei.
4.1.52. Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor, etc. care pot întrerupe căile de evacuare ale sălilor
aglomerate, chiar atunci când sunt incombustibile, este interzisă. Pe căile de evacuare ale sălilor aglomerate nu
se admit uşi false sau placări cu oglinzi.
4.1.53. Mobilierul care delimitează căi de evacuare comune interioare va asigura condiţii corespunzătoare de
evacuare a utilizatorilor.
4.1.54. În clădiri cu aglomerări de persoane sau cu săli aglomerate se admit scări rulante, cu condiţia asigurării
căilor de evacuare distincte şi independente prin scări normale, realizate conform normativului. Pentru
împiedicarea pătrunderii fumului de la un nivel la altul, sub plafoane se vor lua măsuri de ecranare a golului
scării rulante şi protejarea lui cu perdele de apă cu intrarea în funcţiune automată, şi / sau manuală, în caz de
incendiu. La fiecare nivel se va indica cea mai apropiată cale de evacuare.
Indiferent de lăţimea rampei, scara rulantă poate fi considerată că asigură trecerea unui singur flux de
evacuare dacă:
 poate fi oprită, de la fiecare nivel, printr-o comandă manuală uşor accesibilă ;
 este executată din materiale C0 (CA1), cu excepţia finisajului treptelor precum şi a balustradelor şi
roţilor de antrenare;
 lăţimea treptelor este de cel puţin 25 cm.
4.1.55. Uşile de pe traseul evacuării publicului din sălile aglomerate trebuie să se deschidă în sensul evacuării la
simpla apăsare a sistemelor de închidere (bară de siguranţă) şi să nu aibă proeminenţe care ar putea îngreuna
trecerea persoanelor. La uşile exterioare sau care separa alte funcţiuni din clădiri, se permit sisteme de zăvorâre
fără încuiere, uşor de acţionat în condiţiile aglomerării persoanelorîn faţa lor.
4.1.56. În sălile aglomerate, distanţa dintre tocul uşii şi prima treaptă a unei rampe care coboară, trebuie să fie
de minimum 1,60 m în faţa uşilorşi de 1,00 m lateral.
4.1.57. Lăţimea scărilor de evacuare în condiţiile în care publicul aflat la diferite niveluri, poate observa
incendiul în acelaşi timp, îndreptându-se simultan spre scări, se determină după numărul de fluxuri ce provin din
nivelul cel mai populat, la care se adaugă pentru fiecare din celelalte niveluri, lăţimea necesară pentru evacuarea
a 25% din persoanele aflate la nivelul respectiv.
4.1.58. Uşile de acces la casele scărilor de evacuare închise vor fi pline. Aceste uşi pot fi cu geam (cu excepţia
sălilor de teatru), dacă sunt prevăzute instalaţii automate de stingere în clădire, inclusiv pe podestele caselor de
scări respective.
4.1.59. În clădirile cu săli aglomerate, circulaţiile comune orizontale şi casele de scări închise ce nu au goluri
prin care în caz de incendiu fumul să se poată evacua direct în exterior, trebuie prevăzute cu evacuare a acestuia
(desfumare), realizată conform prevederilor normativului.
4.1.60. Lăţimea ieşirilor (uşilor) de evacuare de la nivelul terenului, trebuie să asigure trecerea numărului total
de fluxuri care vin prin scări şi a tuturor persoanelor de la parter.
4.1.61. Proiecţia de filme şi diapozitive trebuie să se facă din cabine special amenajate, atunci când se utilizează
mai mult de un aparat de proiecţie a filmelor neinflamabile, precum şi indiferent de numărul aparatelor la
proiecţiafilmelorpe bază de nitroceluloză.
4.1.62. Cabina de proiecţie pentru pelicula de siguranţă şi anexele sale trebuie să aibă acces la o cale de
HOME
evacuare, care poate fi comună cu cele ale publicului, fără a se trece prin sală. La cabinele de proiecţie pentru
peliculă de nitroceluloză, se prevede şi a doua cale de evacuare, independentă de cele ale publicului.
Accesul din cabinele de proiecţie şi anexele acestora la căile de evacuare ale publicului, este admis
numai prin încăperi tampon.
A doua cale de evacuare a cabinelor de proiecţie poate fi o scară spirală ori cu trepte balansate, sau cu o
scară metalică verticală având lăţimea de minimum 0,80 m.
4.1.63. În faţa ieşirilor din clădiri sau săli aglomerate trebuie asigurat un spaţiu liber pentru persoanele ce se
evacuează.
4.1.64. Clădiri cu săli aglomerate vor fi uşor accesibile din drumuri publice, asigurându-se condiţii de
desfăşurare corespunzătoare a operaţi uni lor de stingere şi salvare a persoanelor în caz de incendiu.
Platformele exterioare pentru parcarea autovehiculelor situate în vecinătatea clădirilor cu săli
aglomerate, trebuie amplasate în afara gabaritului liber necesar pentru evacuarea publicului din clădiri şi a căilor
de acces a autospecialelor pompierilor lafaţadele clădirii şi la sursele de alimentare cu apă.
4.1.65. Scările de evacuare a persoanelor din sălile aglomerate pot avea rampe directe spre subsol, atunci când
asigură accesul la spaţii destinate publicului, iar acestea sunt separate corespunzător faţă de alte funcţiuni
dispuse în subsol.
4.1.66. Scările exterioare folosite pentru evacuarea sălilor aglomerate trebui să aibe o înclinare de maximum
1:2, iar rampele şi podestele se recomandă de minimum 1,60 m lăţime şi să fie acoperite.
Planurile înclinate acoperite sunt admise ca ieşiri de evacuare dacă îndeplinesc condiţiile specifice acestora.
4.1.67. Curţile interioare şi spaţiile dintre clădirile cu săli aglomerate pot fi luate în considerare
pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu, dacă au lăţimea suficientă pentru trecerea
numărului de fluxuri rezultatdin calcul, darnu mai puţin de 10,00 m.

Clădiri subterane
4.1.68. Clădirile civile (publice) subterane pot fi amplasate independent funcţional de alte clădiri civile sau
alipite ori comasate unorclădiri (publice) supraterane.
4.1.69. Clădirile civile (publice) subterane independente se proiectează şi realizează conform normativului
specific (Normativ de proiectare a construcţiilor publice subterane - NP 25), iar cele comasate în clădiri civile
supraterane (subsoluri ale acestora), conform prevederilor prezentului normativ.
4.1.70. În subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane, prin modul de dispunere a funcţiunilor şi asigurarea
măsurilor de protecţie corespunzătoare normativului se va asigura limitarea propagării fumului şi a focului la
nivelurile supraterane ale clădirii.
4.1.71. În subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane nu este admisă dispunerea unor spaţii sau încăperi cu
pericol de explozie, cu substanţe sau produse explozive, ori gaze lichefiate. De asemenea, nu sunt admise lichide
combustibile cu temperatura de inflamabilitate sub 55°C în alte locuri decât în cele special amenajate şi marcate,
în cantităţile şi condiţiile stabilite.
4.1.72. Porţiunile subterane (subsolurile) ale clădirilor civile (publice) supraterane, vor respecta condiţiile de
încadrare în gradul de rezistenţă la foc al clădirii supraterane, conform prevederilor normativului, iar încăperile
respective vor avea stabilite şi precizate riscurile de incendiu specifice.
4.1.73. Încăperile şi spaţiile tehnice dispuse în subsolurile clădirilor civile (publice), vor fi proiectate şi realizate
conform prevederilor prezentului normativ şi ale reglementărilor tehnice specifice, asigurându-se evitarea
izbucnirii unor incendii la acestea, şi propagarea fumului şi a focului la clădirea supraterană şi la vecinătăţi.
4.1.74. Materiale şi elemente de construcţie utilizate în subsoluri vor îndeplini condiţiile de combustibilitate şi
rezistenţă la foc stabilite în normativ, fiind astfel alcătuite şi realizate încât să nu constituie căi de propagare
uşoară a fumului şi focului.
4.1.75. Încăperile din subsol cu risc mare de incendiu vor fi separate de restul clădirii prin pereţi şi planşee C0
(CA1), cu rezistenţa la foc stabilită de normativ, iar golurile de circulaţie funcţională din acestea, protejate
HOME
corespunzător.
4.1.76. Casele de scări şi puţurile pentru ascensoare sau alte sisteme de transport pe verticală -inclusiv încăperile
pentru maşinile aferente acestora dispuse în subsol - vor fi separate de restul clădirii prin elemente C0 (CAI)
rezistente la foc conform prevederilor normativului, iar golurile de acces protejate corespunzător cerinţelor
specifice clădirii supraterane.
4.1.77. Finisajele, tratamentele termice şi acustice vor respecta prevederile specifice stabilite în normativ şi în
reglementările tehnice specifice.
4.1.78. Căile prevăzute pentru circulaţia funcţională în subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane, vor fi
alcătuite şi dimensionate astfel încât să îndeplinească condiţiile necesare asigurării evacuării în caz de incendiu,
conform prevederilor prezentului normativ.
4.1.79. Subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane, vor avea asigurate căi de evacuare conform
prevederilor normativului aplicabile clădirii supraterane, astfel încât în caz de incendiu utilizatorii să poată
ajunge în exterior, la nivelul terenului, în timp cât mai scurt şi în condiţii de siguranţă.
4.1.80. Traseele căilor de evacuare din spaţiile publice subterane (subsoluri) trebuie astfel stabilite încât printr-o
distribuţie judicioasă a acestora şi dimensionare să se asigure recunoaşterea cu uşurinţă a direcţiei spre exterior,
precum şi circulaţia lesnicioasă a utilizatorilor.
4.1.81. Scările de evacuare a utilizatorilor spaţiilor subterane (subsoluri) în afară de cazurile admise de normativ
vor fi închise în case de scări şi vor avea separate rampele subterane de rampele scărilor supraterane. Se pot
asigura numai leg ă turi funcţionale între rampele subterane şi cele supraterane prin goluri de circulaţie
a l c t u i t e şi protejate conform prevederilor normativului.
4.1.82. Capacităţile fluxurilor de evacuare şi timpii de evacuare (lungimile maxime ale căilor de evacuare) ce
trebuie asiguraţi, sunt cei precizaţi în normativ în funcţie de gradul de rezistenţă la foc al clădirii supraterane,
tipul acesteia şi destinaţie.
4.1.83. Evacuarea fumului (desfumarea) din încăperile şi spaţiile subterane se asigură în cazurile şi condiţiile
precizate în normativ, pe niveluri ale subsolului, independent de evacuarea fumului (desfumarea) nivelurilor
supraterane ale clădirii.
4.1.84. Echiparea şi dotarea spaţiilor din subsolul clădirilor supraterane cu mijloace şi instalaţii de semnalizare
şi stingere a incendiilor, se realizează conform prevederilor normativului şi reglementărilor tehnice de
specialitate având în vedere ansamblul clădirii supraterane.
4.1.85. Debitele instalaţiilor de stingere cu care se echipează, vor fi egal determinate de compartimentul de
incendiu suprateran al clădirii respective.

4.1.86. Instalaţiile utilitare aferente spaţiilor şi încăperilor din subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane,
se proiectează şi execută astfel încât să evite producerea şi propagarea incendiilor, corespunzător prevederilor
reglementărilor tehnice de specialitate (sanitare, electrice, termice, ventilare-condiţionare, etc).
4.1.87. Pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de intervenţie şi salvare în caz de incendiu, se prevăd
accese din exterior şi circulaţii interioare corespunzător alcătuite, protejate şi marcate.

4.2. PERFORMANŢE ALE UNOR FUNCŢIUNI (DESTINAŢII)


Clădiri de locuit
4.2.1. Clădirile de locuit, individuale (familiale) sau colective, independente sau comasate ori grupate în limit
el e compartimentelor de incendiu admise pentru clădiri civile, se amplasează la distanţe de siguranţă, sau se
compartimentează corespunzător prevederilor normativului.
4.2.2. Clădirile de locuit se realizează din materiale şi elemente de construcţie care asigură îndeplinirea
prevederilor generale şi specifice ale normativului şi condiţiile de corelaţie între gradul de rezistenţă la foc,
numărul de niveluri şi aria compartimentului de incendiu, conform prevederilorart. 3.2.4. şi 3.2.5.
HOME

Tabel 4.2.3 Condiţii pentru elementele de construcţie

Nr.crt Denumire element Condiţii Observaţii


minime
1 Pereţi despărţitori între clădiri, C0(CA1) 1 In clădiri de gradul IV pot fi C2 (CA2b), iar
tronsoane şi apartamente oră în cele de gradul V pot fi C3 (CA2c).
2 Pereţi despărţitori între băi şi C0(CA1) 15 -
bucătării, faţă de celelalte încăperi minute
ale apartamentului în clădiri de
gradul I - II.
3 Pereţi despărţitori între boxele C4 (CA2d) -
gospodăreşti sau de depozitare din
subsol sau demisol, în cadrul unor
grupări de max. 300 m.
4 Pereţi despărţitori între grupările de C0(CA1) 1 Uşile spre coridoare vor fi rezistente la foc
boxe gospodăreşti menţionate la pct. oră minimum 15 min.
3, precum şi între acestea şi spaţiile
tehnice ale clădirii

4.2.3. Elementele de constructie ale clădirilor de locuit grupate sau comasate în cadrul unui
compartiment de incendiu vor indeplini condiţiile stabilite în tabelul 4.2.3., iar pentru elementele
nenominalizate s evor respecta condiţiile stabilite în art.2.1.9.,corespunzătoare gradului de rezistenţă la foc
asigurat.
În subsolul sau demisolul clădirilor de locuit se pot realiza boxe gospodăreşti, cu condiţia utilizării
acestora numai pentru materialele şi substanţele admise (fără risc mare de incendiu) şi a asigurării măsurilor de
protecţie corespunzătoare.
4.2.4. Clădirile individuale (familiale) parter sau parter-etaj şi eventual mansardă, pot fi realizate din materiale şi
elemente de construcţie C1 la C4 (CA2a,b,c,d), în condiţiile îndeplinirii corelaţiei stabilită în art.3.2.5. al
normativului.
4.2.5. În clădirile de locuit individuale (familiale) realizate din materiale combustibile (în condiţiile admise de
normativ), se recomandă utilizarea finisajelor din materiale CO (CA1) în bucătării şi alte spaţii cu foc deschis.
4.2.6. Garajele auto alipite sau înglobate clădirilor de locuit individuale se separă de acestea prin elemente
despărţitoare CO (CAI), cu rezistenţa la foc de cel puţin 1 oră.
4.2.7. Blocurile de locuinţe colective cu apartamente şi/sau garsoniere, se realizează din materiale şi eiemente
de construcţie corespunzătoare condiţiilor de corelaţie între gradul de rezistenţă la foc, numărul de niveluri şi
aria compartimentului de incendiu, stabilite în art.3.2.5.
Blocurile de locuit care se încadrează în categoria clădirilor înalte, sau foarte înalte vor respecta
prevederile specifice acestora
4.2.8. Clădirile de locuit colective sunt considerate clădiri înalte, dacă au peste P+11 niveluri
supraterane. Deasupra nivelului limită este admis un singur nivel care ocupă maximum 50% din
aria construită a clădirii şi cuprinde numai încăperi pentru maşini ale ascensoarelor,
spălătorii şi călcătorii comune, precum şi spaţii tehnice.
Clădirile înalte de locuit, cu înălţimea peste 50 m - măsurată conform prevederilor art. 1.2.5., se
încadrează în categoria clădirilor foarte înalte.
4.2.9. În clădirile foarte înalte, pereţii şi planşeele de separare a apartamentelor de locuit faţă de spaţiile
învecinate şi căile comune de circulaţie, trebuie să fie CO (CA1) rezistente la foc cei puţin 1 oră, iar golurile de
comunicare funcţională a apartamentelor cu circulaţiile comune orizontale se protejează cu uşi rezistente la foc
şi etanşe la fum minimum 30 minute în poziţie închisă, fiind prevăzute cu dispozitive deautoînchidere.
4.2.10. Condiţiile de combustibilitate şi de rezistenţă la foc admise pentru pereţii care delimitează căile de
evacuare din clădirile de locuit, sunt precizate în tabelul 4.2.10. (dacă nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte).
HOME
Tabel 4.2.10. Pereţii de separare a căilor de evacuare
Grad de Nivele de comportare la foc admise
rezistenţă
la foc Pereţi la coridoare Pereţi la holuri Pereţi la case de scări

I C0(CA1)-30min. C0(CA1)-30min. C0(CA1)-2 1 2 ore


II C1 (CA2a)-30 min. C1 (CA2a)-30 min. C0(CA1)-2 /2ore
III C2(CA2b)-15min. C2(CA2b)-15min. C0(CA1)-2ore
IV C3 (CA2c) C3 (CA2c) C1 -C2(C A2ab)-15min.
V C4 (CA2d) C4 (CA2d) C1-C2CA2ab)-15min.

4.2.11. Scările de evacuare a persoanelor de la etajul şi eventual mansarda locuinţelor


individuale precum şi din cadrul apartamentelor duplex sau triplex (indiferent de tipul clădirii de
locuit), pot fi realizate din materiale clasa C4 (CA2d) şi neînchise în case de scări proprii.
4.2.12. Scările de evacuare a nivelurilor supraterane pot fi continuate în subsolul clădirilor de
locuit în condiţiile stabilite în art.2.6.24.
Sunt exceptate de la prevederile art.2.6.26., scările secundare ale clădirilor de locuit, ale căror goluri de
acces sunt separate cu uşi pline normale de subsolurile în care se găsesc numai încăperi pentru anexe
gospodăreşti, (indiferent de suprafaţa ferestrelor).
4.2.13. Deschiderea uşilor de la intrarea în clădirile de locuit care nu suntînalte sau foarte înalte, se poate face
spre interior.
4.2.14. Uşile apartamentelor spre casele de scări vor fi de tipul prevăzut în normativ, fără a fi obligatorie
prevederea dispozitivelor de autoînchidere la clădirile de locuit care nu se încadrează în categoria clădirilor
înalte sau foarte înalte.
4.2.15. Capacitatea de evacuare (c) a unui flux (numărul de persoane) la clădiri de locuit, este de 90 persoane.
4.2.16. Timpul de evacuare, respectiv lungimea maximă admisă a traseului de parcurs pe căile de evacuare în
clădiri de locuit, care nu se încadrează în categoria clădirilor înalte sau foarte înalte, este precizată în tabelul
4.2.16.

Tabel 4.2.16. Timpi de evacuare


Timpul de evacuare (lungime maximă de
Gradul de evacuare)
Nr. Clădiri de
crt. rezistenţă la în două direcţii într-o singură direcţie Observaţii
locuit
foc diferite (coridor înfundat)
secunde metri secunde metri
1. Clădiri cu Distanţele în
I şi II 125 50 63 25
apartamente interiorul
sau III şi IV 63 25 30 12 apartamentelor de
garsoniere, locuit nu se
care nu sunt limitează
înalte sau V 30 12 20 8
foarte înalte
2. Clădiri Valoarea din
înalte şi paranteze se referă
I 50 (88) 20 (35) 5 (38) 10 (15)
foarte la clădiri cu înălţimea
înalte mai mică de 50 metri
4.2.17. Scări cu trepte balansate sunt admise pentru evacuarea persoanelor din clădiri de locuit
atunci când este necesară asigurarea unui singur flux de evacuare conform normativului,
precum şi balansarea treptelor la prima rampă a scărilor (la nivelul terenului).
HOME
Clădiri administrative
4.2.18. Clădirile administrative (sedii pentru administraţiile centrale şi locale, prefecturi, primării, financiar -
bancare, sindicate, birouri, etc), se proiectează şi realizează conform prevederilor normativului, având în vedere
condiţiile specifice.
4.2.19. În funcţie de destinaţie şi tip de construcţie, clădirile administrative se alcătuiesc astfel încât să asigure
îndeplinirea condiţiilor de corelaţie dintre gradul de rezistenţă la foc, aria compartimentului de incendiu şi
numărul de niveluri, conform prevederilorart.3.2.4.şi 3.2.5.
4.2.20. În cazul înglobării unor spaţii/încăperi administrative în clădiri publice/civile cu alte funcţiuni (de
locuit, învăţământ, turism, comerţ, ş.a.) se respectă prevederile generale de siguranţă la foc şi dispoziţiile
specifice.
4.2.21. În toate cazurile, nivelurile subterane (subsoluri, demisoluri) vor fi separate de restul construcţiei prin
planşee C0 (CA1) cu rezistenţa la foc de minimum 2 ore (inclusive elementele de susţinere ale acestora), dacă
în normativ nu sunt prevăzute condiţii mai severe.
4.2.22. Scările monumentale pot fi deschise pe toată înălţimea clădirii administrative dacă se asigură măsuri de
limitare a propagării focului şi a fumului şi se prevăd scări închise corespunzătoare asigurării evacuării.
4.2.23. Se recomandă asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scări de evacuare.
4.2.24. În funcţie de gradul de rezistenţă la foc al clădirii (care nu este înaltă sau foarte înaltă), pereţii care
separă căile comune de circulaţie şi evacuare a persoanelor faţă de restul construcţiei, vor îndeplini şi condiţiile
de comportare la foc din tabelul 4.2.24.

Tabel 4.2.24. Pereţi de separare a căilor de evacuare

Grad de Nivelele de comportare la foc admise pentru pereţi:


rezistenţă
la foc la coridoare la holuri la case de scări închise

I C0(CA1)-1 oră C0(CA1)-1 oră C0(CA1)- 2½ ore


II C0(CA1)-45 min C0(CA1)-1 oră C0(CA1)- 2½ ore
III C0(CA1)-30 min C0(CA1)-45 min C0(CA1)- 2½ ore
IV C1 (CA2a)-30 min C1 (C A2a)-30 min C1 (CA2a)-30 min
V C2(CA2b)-15min C2(CA2b)-15 min C2(CA2b)-15 min
4.2.25. Rampele şi podestele scărilor sau ale planurilor înclinate, vor respecta condiţiile de la 2.3.32. şi 2.3.33.
4.2.26. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare, este de maximum 80 persoane, cu excepţia
sălilor aglomerate şi a clădirilor înalte şi foarte înaite la care se respectă măsurile specifice.
4.2.27. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise la căile de evacuare ale clădirilor administrative
(cu excepţia sălilor aglomerate şi clădirilor înalte şi foarte înalte) sunt precizate în tabelul 4.2.27.

Tabei 4.2.27. Timpi de evacuare


Gradul de rezistenţă Timp de evacuare (lungimea maximă a căii de evacuare), atunci
la foc când evacuarea se face:
în două direcţii diferite într-o singură direcţie (coridor
înfundat)
secunde metri secunde metri
I şi II 113 45 58 23
III 75 30 40 16
IV 40 16 25 10
V 25 10 15 6
HOME
Clădiri pentru comerţ
4.2.28. Clădirile pentru comerţ (centre comerciale, magazine, supermagazine, pieţe închise, alimentaţie publică,
prestări servicii, service auto şi altele similare), în afara măsurilorcomune prevăzute, vor respecta şi prevederile
specifice.
4.2.29. Clădirile pentru comerţ, independente sau înglobate în clădiri cu alte destinaţii, vor îndeplini condiţiile
de corelaţie dintre gradul de rezistenţă la foc, numărul de niveluri şi aria compartimentului de incendiu,
prevăzute la art. 3.2.4. şi 3.2.5., iar în cazul înglobării unor spaţii sau încăperi comerciale în clădiri civile
(publice) cu alte funcţiuni, se vor respecta prevederile generale ale normativului şi dispoziţiile specifice.
4.2.30. Spaţiile comerciale subterane, dispuse în clădiri proprii sau în subsolurile construcţiilor supraterane cu
alte funcţiuni, vor fi proiectate şi realizate conform reglementărilor tehnice specifice.
4.2.31. De regulă, spatiile comerciale subterane închise cu aria mai mare de 300 m2 , vor avea asigurată
evacuarea fumuiui (desfumarea) conform prevederilor normativului, inclusiv a căilor de evacuare închise
aferente acestora.
4.2.32. Depozitele de mână pentru maximum 20% din produseie expuse spre vânzare, aferente spaţiilor
comerciale, pot fi separate prin mobilier de spatiile accesibile publicului, dar nu vor avea aria mai mare de 10%
din cea a spaţiului de vânzare de pe nivel.
4.2.33. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale vor fi separate de spaţiile de vânzare accesibile
publicului, prin pereţi C0 (CA1) rezistenţi la foc minimum 2 ore şi planşee C0 (CA1) rezistente la foc minimum
1 ½ ore.
Golurile de circulaţie funcţională din aceste elemente despărţitoare se protejează cu uşi rezistente la foc
minimum 45.de minute, prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.2.34. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale înglobate în construcţii cu alte destinaţii, se
compartimentează faţă de restul construcţiei (cu altă destinaţie) cu elemente de construcţie verticale şi orizontale
C0 (CA1) având rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice, conformaţi. 2.4.2.
4.2.35. Depozitele principale pentru produse combustibile aferente clădirilor sau spaţiilor comerciale înglobate
în construcţii cu alte destinaţii, se compartimentează cu elemente rezistente la foc faţă de restul construcţiei,
corespunzător densităţii sarcinii termice, şi potrivit prevederilor normativului.
4.2.36. La construcţiile pentru comerţ, se admit scări interioare deschise între maximum trei niveluri succesive,
cu condiţia asigurării şi a unei scări de evacuare închise.
Indiferent de numărul lor, scările deschise constituie o singură cale de evacuare a persoanelor.
4.2.37. In funcţie de gradul de rezistenţă ia foc al clădirilor pentru comerţ, pereţii căilor de
evacuare ale persoanelor (coridoare, holuri, scări închise) vor îndeplini condiţiile din tabelul
4.2.37.
Atunci când sunt s ă li aglomerate sau se află în clădiri înalte ori foarte înalte sau sunt subterane, se vor
respecta msurile specifice acestora

Tabel 4.2.37 Pereţi de separare a căilor de evacuare

Grad de Nivelele de comportare la foc admise pentru pereţi:


rezistenţă
la foc la coridoare la holuri la case de scări
I C0(CA1)-1 / 2ore C0(CA1)-1 / 2ore C0(CA1)- 21 /2ore
II CO (CA1)-1 oră C0(CA1)-1 / 2ore C0{CA1)-2 / 2ore
III C0(CA1)-45 min C0(CA1)-45 min C0(CA1)- 2 / 2ore
IV C1 (CA2a)- 30 min C1 (CA2a)- 30 min C1 (CA2a)- 45 min
V C2(CA2b)- 15 min C2(CA2b)- 15 min C2 (CA2b)- 30 min
4.2.38. Rampele şi podestele scărilor sau planurilor înclinate vor respecta condiţiile de la art. 2.3.32. şi 2.3.33.
4.2.39. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare, este de max. 70 persoane cu excepţia sălilor
aglomerate.
HOME

Tabel 4.2.40. Timpi de evacuare


Timp de evacuare (lungimea maximă a căii de
evacuare), atunci când evacuarea se face:
Gradul de rezistenţă
la foc într-o singură direcţie
în două direcţii diferite (coridor înfundat)
secunde metri secunde metri
I şi II 105 42 53 21
III 53 21 38 15
IV 38 15 25 10
V 25 10 15 6

4.2.40. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare (cu excepţia sălilor
aglomerate şi a clădirilor înalte şi foarte înalte) sunt precizate în tabelul 4.2.40.
4.2.41. Căile de evacuare ale spaţiilor comerciale subterane, de regulă, vor fi independente de cele ale nivelelor
supraterane cu altă destinaţie, iar comunicarea între acestea este admisă numai prin încăperi tampon, în
condiţiile normativului.
4.2.42. Pentru estimarea numărului de persoane ce au acces în spatiile destinate publicului si care, de regulă,
reprezintă cel puţin 2/3 din aria magazinului (centrului comercial), se vor lua în consideraţie următoarele
densităţi:
a) Pentru magazine se consideră o persoană pe:
 1 m2 , la parter;
 2 m2 , la subsolurile şi etajele 1 şi 2 (faţă de teren);
 5 m2 , la celelalte niveluri ale subsolului şi etajelelor;
b) Pentru centre comerciale (cu arie desfăşurată de minimum 500 m ) se consideră o persoană la
2
2
5 m , indiferent de nivel.
4.2.43. Spaţiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu, iar atunci când sunt prevăzute cu instalaţii
automate de stingere cu apă, sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu.
4.2.44. Scările interioare de evacuare ale construcţiilor pentru comerţ, se recomandă să fie iluminate natural.
4.2.45. Spaţiile comerciale care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, vor respecta şi condiţiile specifice
acestora.
4.2.46. În spaţiile comerciale nu sunt admise produse explozive sau cu ardere violentă (muniţie, artificii, etc),
gaze lichefiate şi lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilorsub 28°C. Fac excepţie
produsele cosmetice şi farmaceutice ambalate în flacoane, precum şi magazinele special realizate pentru
comercializarea unor produse periculoase.
Clădiri pentru sănătate
4.2.47. Clădirile pentru sănătate (spitale, policlinici, dispensare, case de copii, aziluri bătrâni, etc), vor îndeplini
condiţiile comune prevăzute în normativ, precum şi cele din reglementările specifice.
4.2.48. Clădirile pentru sănătate vor îndeplini condiţiile de corelare între gradul de rezistenţă la foc, arie
construită şi număr de niveluri, conform prevederilor art.3.2.4. şi 3.2.5., recomandându-se utilizarea elementelor
de construcţii rezistente ia foc.
4.2.49. În clădirile pentru sănătate în care sunt spitalizate persoane care nu se pot deplasa singure, se interzic
scări cu rampe curbe sau cu trepte balansate, iar scări deschise se admit doar între două niveluri succesive.
4.2.50. Casele de scări ale clădirilor pentru sănătate vor fi, pe cât posibil, iluminate natural.
4.2.51. În situaţiile în care evacuarea persoanelor din clădire se poate efectua numai cu însoţitori (cu targa sau
cu căruciorul), gabaritele minime libere ale căilor de evacuare vor fi următoarele:
a) Lăţimi de trecere pentru 2 fluxuri:
 coridoare şi rampe de scări sau planuri înclinate, minimum 2,20 m;
HOME
 podeşte / paliere de scară sau planuri înclinate, minimum 2,60 m;
 lifturi şi paliere în faţa lifturilor de persoane pentru bolnavi transportaţi cu targa, minimum 2,50 m.
b) Înălţimile de trecere pe căile de evacuare nu vorfi mai mici de 2,10m

4.2.52. În funcţie de numărul de niveluri ale construcţiei şi de numărul de bolnavi transportabili cu targa sau
căruciorul de la nivelul cel mai aglomerat, se recomandă ca ascensoarele pentru aceştia să fie astfel alcătuite
constructiv şi alimentate cu energie electrică, încât să poată fi utilizate şi pentru evacuarea bolnavilor în caz de
incendiu.
4.2.53. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale căilor de evacuare în clădirile pentru sănătate, care
nu sunt înalte sau foarte înalte, se asigură ţinând seama şi de necesitatea transportării bolnavilor cu targa sau
căruciorul.conf tabel 4.2.53.

Tabel 4.2.53. Timpi de evacuare

Gradul de rezistenţa la Timp de evacuare (lungimea maximă a căilor


foc de evacuare), atunci când evacuarea se face:
în două direcţii într-o singură direcţie
diferite (coridor înfundat)
secunde metri secunde metri
I şi II 95 38 45 18
III 45 18 30 12
IV 30 12 20 8
Numai parter
V 20 8 15 6

4.2.54. Comportarea la foc a pereţilor de pe căile de evacuare, va respecta condiţiile din tabelul 4.2.54. (dacă nu
sunt clădiri înalte sau foarte înalte).

Tabel 4.2.54 Pereţi de separare a căilor de evacuare


Grad de Nivele de comportare la foc admise pentru pereţi:
rezistenţă
la foc la coridoare la holuri la case de scări
I C0(CA1)-1½ ore C0(CA1)-1½ ore C0(CA1)- 2½ ore
II C0(CA1)-1½ore C0(CA1)-1½ ore CO (CA1 )- 2½ ore
III C0(CA1)- 45 min C0(CA1)- 45 min C0(CA1)- 2½ ore
IV C1 (CA2a)- 30 min C1 (CA2a)- 30 min C1 (CA2a)-1 oră
V C2(CA2b)-15 min C2(CA2b)-15 min -
4.2.55. Ascensoarele utilizate şi pentru evacuarea persoanelorîn caz de incendiu (menţionate la art.4.2.52.), vorfi
amplasate în puţuri proprii, cu pereţi din materiale CO (CA1), rezistenţi la foc minimum 2 ore.
4.2.56. Alcătuirea şi realizarea rampelor şi podestelor scărilor sau a planurilor înclinate vor respecta condiţiile
de la art.2.3.32.şi 2.3.33.
4.2.57. Pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau căruciorul, se consideră capacitatea de evacuare
(C) a unui flux, de maximum 50 persoane.
4.2.58. Pentru căile de evacuare a bolnavilor care se pot deplasa singuri, se respectă condiţiile generale, dar se
interzic scările cu trepte balansate.
4.2.59. În clădirile pentru sănătate etajate, se recomandă dispunerea încăperilor pentru bolnavi transportabili cu
targa sau căruciorul, la primele niveluri supraterane.
4.2.60. Clădirile pentru sănătate cu locuri de spitalizare, vor avea asigurate condiţii de acces ale
autospecialelorpompierilor cel puţin la două faţade.
HOME
Clădiri pentru cultură
4.2.61. Clădirile pentru cultură (expoziţii, muzee, biblioteci, cluburi, săli, centre şi complexe culturale,
cinematografe, teatre, săli polivalente, etc.) în afară de măsurile comune stabilite în normativ, vor respecta şi pe
cele specifice.
4.2.62. Clădirile pentru cultură vor îndeplini condiţiile de corelare între gradul de rezistenţă la foc, aria
construită şi numărul de niveluri, conform prevederilor normativului, iar atunci când cuprind săli aglomerate şi a
celor specifice acestora.
4.2.63. Condiţiile şi nivelele de performanţă se referă la clădiri pentru cultură care nu sunt înalte şi foarte înalte
şi nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate.
4.2.64. Se recomandă ca prin alcătuirea clădirilor pentru cultură să se asigure gradele I, II sau III de rezistenţă la
foc, în funcţie de importanţa şi valorile de patrimoniu adăpostite, precum şi numărul de persoane.
4.2.65. Căile de evacuare ale construcţiilor vor respecta prevederile si nivelele de performanţă corespunzătoare
gradului de rezistenţă la focasiguratşi destinaţii, conform prevederilor normativului.
Pentru clădirile care nu sunt înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, comportarea la foc a pereţilor de
pe căile de evacuare, va respecta condiţiile din tabelul 4.2.65.

Tabel 4.2.65. Pereţi de separare a căilor de evacuare


Grad de Nivele de comportare la foc admise pentru pereţi:
rezistenţă
la foc la coridoare la holuri la case de scări
I C0(CA1)-1½ ore C0(CA1)-1½ ore C0(CA1)- 2½ ore
II C0(CA1)-1½ ore C0(CA1)-1½ ore CO (CA1 )- 2½ ore
III C0(CA1) - 45 min C0(CA1)- 45 min C0(CA1)- 2½ ore
IV C1 (CA2a) - 30 min C1 (CA2a)- 30 min C1 (CA2a) -1 oră
V C2(CA2b)-15 min C2(CA2b)-15 min C2(CA2b)- 30 min

4.2.66. Clădirile pentru cultura care sunt înalte, foarte înalte sau cuprind săli aglomerate, vor îndeplini nivelele
de performanţă specifice acestora, corespunzătorprevederilorspecifice.
4.2.67. Spaţiile accesibile publicului din construcţiile pentru cultură vor fi separate de încăperile anexe şi
tehnice prin pereţi şi planşee C0(CA1), rezistente la foc conform normativului.
4.2.68. În sălile de teatru care au mai mult de 600 locuri şi scenă amenajată, scena şi anexele sale (buzunare,
depozite, ateliere, etc.) se separă de sala aglomerată, prin pereţi antifoc şi cortine de siguranţă. Faţă de alte spaţii
accesibile publicului, separarea se face prin ziduri CO (CA1) rezistente la foc minimum 3 ore şi planşee 1 oră şi
30 minute.
Dacă scenele au o suprafaţă de max. 50 m , încăperile pentru artişti pot avea uşi de comunicare directă cu sala
sau scena.
4.2.69. În pereţii antifoc ce separă sectorul sălii aglomerate de scena amenajată, în afara golului
portal se admite practicarea a câte două goluri de circulaţie (câte unul de fiecare parte a scenei),
la fiecare nivel al clădirii, protejate cu încăperi tampon având uşi rezistenţe la foc45 de minute.
În sălile prevăzute cu cortină de siguranţă, aceste goluri se amplasează în afara porţiunii de perete din dreptul
sălii, astfel încât să nu conducă direct din scenă sau din anexele acesteia în sala aglomerată sau căile de evacuare
ale publicului iar golurile trebuie protejate prin uşi rezistente la foc de 1 oră şi 30 minute.
4.2.70. La săiile prevăzute cu cortine de siguranţă, în cazuri de strictă necesitate, legătura dintre scenă şi
încăperile pentru reflectoare, loji, regie, etc, care comunică liber cu sala, se face prin încăperi tampon cu pereţi şi
planşee cu rezistenţă la foc de 2 ore, având uşi rezistente la foc de min. 1 oră şi 30 minute, prevăzute cu
dispozitive de autoînchidere.
4.2.71. Pereţii şi planşeeie care separă scena şi buzunarele scenei de anexele ei trebuie să fie C0 (CA1), cu
HOME
rezistenţă ia foc de cel puţin 1 oră şi 30 minute.
Golurile dintre casa scenei şi anexele sale (ateliere, cabine, birouri, etc.) inclusiv spre căile de circulaţie aferente,
se protejează prin uşi sau alte elemente de protecţie, cu rezistenţa la foc de min. 45 minute, echipate cu
dispozitive de autoînchidere.
4.2.72. Planşeeie cabinelor pentru artişti şi ale depozitelor de materiale combustibile amplasate sub scenă,
trebuie să fie C0 (CAI) şi rezistente la foc cei puţin 1 oră şi 30 minute pentru cabine şi 3 ore pentru depozite.
4.2.73. Pereţii care separă depozitele cu materiale combustibile şi atelierele anexe cu risc mare de incendiu faţă
de restul construcţiei trebuie să fie C0 (CA1), cu rezistenţă la foc de minimum 4 ore şi fără alte goluri decât cele
strict necesare circulaţiei. Golurile se protejează cu uşi rezistente la foc minimum 1 oră şi 30 minute, echipate cu
dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.2.74. Acoperişul casei scenei şi structurile de rezistenţă a pasarelelor şi grătarelor scenei se
execută din materiale CO (CA1). Golurile de acces la pasarele se protejează cu uşi rezistente la
foc 1 oră şi 30 minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere.
Grătarele pot fi realizate din materiale CO (CA1) sau C1, C2 (CA2a ori CA2b).
4.2.75. Planşeele care separă scena sau buzunarele scenei de alte încăperi situate deasupra lor, trebuie să fie CO
(CA1) cu rezistenţă la foc de min.2ore.
4.2.76. Pereţii şi planşeele cabinei de proiecţie cu mai mult de un aparat de proiecţie a filmelor, ale depozitelor
şi anexelor sale, trebuie să fie CO (CA1) cu rezistenţa lafoc de min, 2 ore pentru pereţi şi respectiv 1 oră pentru
planşee.
4.2.77. Cabina de proiecţie nu trebuie să comunice direct cu sala în care se află publicul decât prin vizete de
proiecţie şi observare, închise etanş contra fumului cu geamuri şi protejate cu obloane metalice, care prin
închidere în caz de incendiu, să acţioneze aprinderea automată a luminii din sală.
Dacă prin proiecţia peliculelor de siguranţă se folosesc becuri incandescente sau becuri cu descărcări în
gaze, având o putere mai mică de 2.000 W, cabina poate comunica prin uşi de 15 minute rezistenţă la foc cu sala
în care se află publicul, iar vizetele nu trebuie să fie protejate cu obloane metalice decât dacă depăşesc suprafaţa
de 0,16 m2.
4.2.78. Comunicarea cabinei de proiecţie pentru pelicule de siguranţă şi a anexelor sale cu căile
de evacuare ale publicului se face numai prin încăperi tampon.
Uşile cabinei de proiecţie, aleîncăperiidederulare, încăperii pentru aparatajul electric şi cele ale încăperii
tampon prin care comunică cu restul clădirii, trebuie să aibă rezistenţă la foc minimum 15 minute.
Toate aceste uşi trebuie prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.
4.2.79. Comunicarea dintre cabina de proiecţie pentru peliculă pe bază de nitroceluloză şi
anexele sale, precum şi cu scările de evacuare care servesc şi alte încăperi, se face numai prin
încăperi tampon.
Uşile cabinei de proiecţie, ale anexelor sale şi ale încăperii tampon, trebuie să fie rezistente la foc 45
minute şi prevăzute cu d ispozitive de autoînchidere.

4.2.80. Deasupra scenei amenajate nu se recomandă să se amenajeze încăperi cu alte destinaţii, iar sub scenă nu
se vor amplasa depozite de materiale combustibile, precum şi ateliere cu risc mare de incendiu.
4.2.81. Încăperea destinată serviciului de pompieri, aferentă scenelor amenajate ale sălilor cu peste 600 locuri,
va avea o bună vizibilitate în scenă şi accese uşoare şi sigure în caz de incendiu la încăperile unde sunt necesare
manevre sau intervenţii în asemenea situaţii, precum şi din exterior.
4.2.82. Pentru intervenţia în cazde incendiu la părţile superioare ale scenei, la nivelul podiumului de joc, şi la
subsolul acesteia, se va asigura accesul prin case de scări închise sau prin scări exterioare. Uşile de acces vor fi
rezistente ia foc minimum 45 de minute şi echipate cu dispozitive de autoînchidere.
4.2.83. Cortina de siguranţă, etanşă contra fumului şi rezistentă la foc, trebuie să poată fi coborâtă, în cel mult
40 de secunde, prin comandă de la distanţă şi manual.
4.2.84. Scenele prevăzute cu cortină de siguranţă, buzunarele scenelor cu o arie mai mare de 100 m2 şi fosele
pentru orchestră cu peste 50 persoane se prevăd obligatoriu cu două ieşiri de evacuare.
NOTĂ: Ieşirile din încăperile menţionate la 4.2.84. trebuie să fie distincte de cele ale sălii; pentru scenele fără
HOME
cortină de siguranţă ş i fosele cu mai puţin de 50 de persoane, una din căile de evacuare poate trece prin sala
aglomerată.
4.2.85. Căile de evacuare ale balcoanelorşi lojelor din săli cu scene de teatru, cele ale încăperilor de servire a
publicului, precum şi cel puţin una dintre cele ale platformelor deschise cu mai mult de 100 persoane din alte
categorii de săli, nu trebuie să aibă traseul prin sala aglomerată.
4.2.86. Cel puţin una din căile de evacuare din buzunarele scenei şi depozite, trebuie să aibă traseul separat de
scenă.
4.2.87. Scenele cu suprafaţa mai mare de 150 m2 şi buzunarele cu înălţimea mai mare de 10 m vor avea
asigurată evacuarea fumului în caz de incendiu (desfumare) prin dispozitive cu suprafaţa liberă totală de
minimum 5% din aria pardoselii, sau sistem mecanic corespunzător alcătuit şi dimensionat, conform normei
tehnice.
4.2.88. Dispozitivele prevăzute pentru evacuarea fumului (desfumare) în caz de incendiu, la scene şi buzunarele
acestora, vor fi acţionate automat fie sub efectul temperaturilor, fie la depăşirea unor presiuni de 34 daN/m2
(35Kgf/m2 ) prevăzându-se şi posibilitatea acţionării lormanuale, din locuri accesibile.
Se admite înlocuirea până la 40% din suprafaţa dispozitivelor de evacuare a fumului necesare, cu
ferestre cu deschidere automată amplasate la partea superioară a scenei (deasupra grătarelor).
4.2.89. Pentru intervenţie în caz de incendiu se va asigura accesul autospecialelor pompierilor,
cel puţin la o faţadă a clădirii pentru cultură.
Clădiri de învăţământ
4.2.90. Clădirile de învăţământ (preşcolar, şcolar şi învăţământ superior), vor îndeplini nivelele de performanţă
admise în reglementăriletehnice specifice şi prevederile normativului.
4.2.91. Amplasarea clădirilor, de regulă, se realizează independent, la distanţă faţă de clădirile învecinate cu aită
destinaţie. Se recomandă distanţe majore cu cel puţin 50% faţă de cele din tabel 2.2.2. Atunci când se alipesc sau
comasează cu alte destinaţii, se compartimentează corespunzător.
4.2.92. Amplasarea clădirilor pentru învăţământ în apropierea unor clădiri sau instalaţii cu pericol de incendiu
sau explozie, nu este admisă.
4.2.93. Clădirile de învăţământ se proiectează şi realizează în conformitate cu prevederile generale, comune şi
specifice de siguranţă la foc, potrivit reglementărilor tehnice de specialitate, asigurându-se îndeplinirea
condiţiilor şi nivelelor de performanţă admise, diferenţiate în funcţie de vârsta utilizatorilor şi programele
funcţionale de învăţământ.
4.2.94. Încăperile cu risc mijlociu de incendiu (laboratoare, depozite, ateliere şcoală, etc.) vor fi dispuse, pe cât
posibil, izolat faţă de spaţiile cu aglomerări de persoane, sau separate prin elemente C0 (CA1) rezistente la foc,
alcătuite şi realizate corespunzătordensităţii sarcinii termice şi a riscului de incendiu.
4.2.95. În condiţiile asigurării funcţionalităţii specifice, se vor lua măsuri de limitare a surselor potenţiale de
izbucnire a incendiilor şi reducerea materialelor şi a substanţelor combustibile din spaţiile şi zonele accesibile
utilizatorilor.
4.2.96. Spaţiile auxiliare anexe (centrale termice, staţii tehnice, gospodării de combustibil, grupuri electrogene,
etc.) aferente clădirilor de învăţământ, de regulă, se dispun independent sau atunci când se comasează sau
grupează cu construcţia de învăţământ se separă prin pereţi şi planşee CO (CA1 )rezistente la foc conform
reglementărilor tehnice, având accese total separate de cele ale utilizatorilor copii.
4.2.97. În spaţiile auxiliare şi anexe ale clădirii de învăţământ se vor respecta regulile şi măsurile specifice de
protecţie, în funcţie de destinaţia şi riscul de incendiu al acestora.
4.2.98. Folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile în alte locuri decât cele special amenajate
şi în cantităţile stabilite, precum şi fără îndeplinirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice
acestora, sunt strict interzise.
4.2.99. De regulă, clădirile de învăţământ se realizează din materiale şi elemente de construcţie CO (CA1) şi
rezistente la foc, asigurându-se condiţiile de corelaţie între grad, aria construită şi numărul de niveluri stabilite în
normativ (art. 3.2.4. şi 3.2.5.). Utilizarea materialelor şi a elementelor de construcţie combustibile este admisă în
HOME
condiţiile normativului şi ale reglementărilor tehnice specifice.
4.2.100. Limitarea propagării fumului în spaţii, încăperi, coridoare şi scări de evacuare se asigură în clădirile de
învăţământ, prin prevederea unor elemente despărţitoare verticale şi orizontale (pereţi, planşee), corespunzător
alcătuite şi dimensionate, precum şi prin realizare unor posibilităţi de evacuare uşoară a fumului produs în caz de
incendiu, corespunzător reglementărilor specifice.
4.2.101.În clădirile de învăţământ se vor utiliza materiale şi finisaje care nu propagă uşor focul.
4.2.102. Nu este admisă utilizarea materialelor şi a finisajelor din mase plastice în spaţiile accesibile copiilor şi
în general, se va elimina utilizarea celor care degaj ă fum şi gaze toxice în caz de incendiu.
4.2.103. De regulă, clădirile de învăţământ vor avea asigurate două căi de evacuare, distincte şi independente,
astfel dispuse şi alcătuite încât să poată fi uşor accesibile tuturor utilizatorilor. Fac excepţie situaţiile prevăzute
în reglementările specifice.
În clădirile pentru copii de vârstă preşcolară capacitatea de evacuare a unui flux (C) va fi de maximum
50 de persoane, iar în celelalte construcţii deînvăţământde maximum 75 de persoane.
4.2.104. Clădirile de învăţământ etajate vor avea casele de scări de evacuare închise, conform normativului,
indiferent de numărul nivelurilorsupraterane ale acestora.
4.2.105. Alcătuirea şi dimensionarea căilor de evacuare vor corespunde normativului, dar indiferent de lăţimile
rezultate din calcul, uşile dispuse pe căile de evacuare ale persoanelor vor avea lăţimea de minimum 0,90m, iar
rampele scărilor şi coridoarele de cel puţin 1,20 m lăţime.
Comportarea la foc a pereţilor căilor de evacuare, va respecta condiţiile din tabelul 4.2.105.

Tabel 4.2.105.Pereţi de separare a căilor de evacuare


Grad de Nivelele de comportare la foc admise pentru pereţi:
rezistenţă
la foc la coridoare la holuri la case de scări
I C0(CA1)- 1 ½ ore C0{CA1)-1½ ore C0(CA1) -2 ½ ore
II C0(CA1)-1½ ore C0 (CA1- 1½ ore C0(CA1) -2 ½ ore
III C0(CA1)-45 min C0(CA1)-45 min C0(CA1)- 2 ½ ore
IV C1 (CA2a)-30 min C1 (CA2a)-30 min C1 (CA2a) -1 oră
V C2(CA2b)-15 min C2(CA2b)-15 min C2 (CA2b)-30 min.
4.2.106. La dimensionarea căilor de evacuare se recomandă majorarea cu 50 % a lăţimilor
prevăzute în partea generală a normativului.
4.2.107. Casele de copii şi grădiniţele realizate în construcţii etajate, se prevăd cu scară exterioară de evacuare
(a etajului), indiferent de numărul scărilor interioare.
4.2.108. Pentru sălile polivalente din construcţiile de învăţământ se recomandă asigurarea cel puţin a unui acces
direct din exterior (uşă exterioară) la nivelul terenului sau o scară exterioară de evacuare.
4.2.109.Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare în clădiri pentru
învăţământ în care evacuarea utilizatorilor trebuie dirijată (în învăţământ preşcolar, şcoli, licee, internate), cu
excepţia clădirilor înalte, foarte înalte şi cu săli aglomerate, sunt precizate în tabelul 4.2.109.
Tabel 4.2.109. Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea maximă a căii de
evacuare), atunci când evacuarea se face:
Gradul de rezistenţă într-o singură direcţie
la foc în două direcţii diferite (coridor înfundat)
secunde metri secunde metri
I şi II 75 (50) 30 (20) 50 20
III 63 (38) 25 (15) 38 15
IV 30 12 25 10
V 25 10 20 8

NOTĂ: Valorile din paranteze sunt valabile pentru evacuarea copiilor de vârstă preşcolară.
4.2.110. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare în clădiri pentru
învăţământ superior, cu excepţia clădirilor înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, sunt precizate În tabelul
4.2.110.
HOME
Tabel 4.2.110.Timpi de evacuare
Gradul de rezistenţă
Timp de evacuare (lungimea maximă a căii
la foc de evacuare), atunci când evacuarea
se face:
în două direcţii într-o singură direcţie
diferite (coridor înfundat)
secund metri secunde metri
I şi II 125 50 63 25
III 75 30 38 15
IV 63 25 30 12
V 38 15 25 10

4.2.111. Clădirile de învată mânt vor avea asigurat accesul autospecialelor de intervenţie în caz
de incendiu, la cel puţin două faţade.
Clădiri pentru turism
4.2.112. Clădirile pentru turism (hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, etc), vor îndeplini nivelele de
performanţă admise în normativ şi vor respecta şi pe cele specifice.
4.2.113. În funcţie de destinaţie şi tip de construcţie, se va asigura corelaţia între gradele de rezistenţă ia foc,
numărul de niveluri şi aria compartimentului de incendiu, conform prevederilor art.3.2.4. şi 3.2.5. Pentru
clădirile turistice care sunt înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, se vor respecta performanţele specifice ale
acestora.
4.2.114. Pentru clădirile cu destinaţie turistică având max. P+2 niveluri şi cel mult 50 persoane la etaje, se admit
scări de evacuare cu trepte balansate dacă acestea asigură trecerea unui singur flux de evacuare, (indiferent dacă
lăţimea rampei este mai mare) şi dacă sunt realizate conform art.2.6.40.
4.2.115. Scările monumentale pot fi deschise pe toată înălţimea clădirii dacă asigură limitarea propagării focului
şi a fumului în clădire şi sunt realizate şi scări închise necesare evacuării.
4.2.116. În cazurile în care construcţiile au şi niveluri subterane (subsoluri, demisol), acestea vor fi separate de
nivelurile supraterane prin planşee C0(CA1), rezistente la foc minimum 2 ore.
4.2.117. Se recomandă asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scări de evacuare.
4.2.118. În construcţii pentru turism, nivelele de comportare la foc ale elementelor care compun căile de
evacuare vor fi conforme cu cele stabilite în art. şi tabel 4.2.24., cu excepţia clădirilor înalte, foarte înalte sau cu
săli aglomerate, pentru care se respectă prevederile specifice.
4.2.119. Rampele şi podestele scărilor sau planurilor înclinate, vor respecta condiţiile de la 2.3.32. şi 2.3.33.
4.2.120. Capacitatea (C) a unui flux (F) de evacuare, este de maximum 70 de persoane.

4.2.121. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale căilor de evacuare în clădiri pentru
turism sunt conf. tabel 4.2.121 (cu excepţia ciădirilorînalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate).

Tabel 42.121.Timpi de evacuare


Timp de evacuare (lungimea maximă a căii
de evacuare), atunci când evacuarea se
face:
Gradul de rezistenţă la
foc în două direcţii într-o singură
direcţie (coridor
diferite înfundat)
secunde metri secunde metri
I şi II 100 40 50 20
III 75 30 40 16
IV 38 15 25 10
V 25 10 15 6
HOME
4.2.122. Pereţii căilor de evacuare a persoanelor (dacă nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte), vor respecta
condtiile din tabelul 4.2.122.
4.2.123. Clădirile pentru turism vor avea asigurat accesul autospecialelor pentru intervenţie în caz de incendiu,
la cel puţin două faţade.

Tabel 42.122. Pereţi de separare a căilor de evacuare

Grad de Nivelele de comportare la foc admise pentru pereţi:


rezistenţă
la foc la coridoare la holuri la case de scări închise
I C0(CA1)- 1½ ore C0(CA1)-1 ½ ore C0 (CAI) - 2½ ore
II C0(CA) 1½ ore C0(CA1)-1½ ore C0(CA1)-2½ ore
III C0(CA1)-45 min C0(CA1)-45 min C0(CA1)-2½ ore
IV C1 (CA2a)-30 min C1 (CA2a)-30 min C1 CA2a)-1 oră
V C2(CA2b)-15 min C2(CA2b)-15 min 02 (CA2b)-45 min.

Clădiri de cult
4.2.124. Clădirile de cult (catedrale, biserici, lăcaşuri, case de rugăciuni, sinagogi, temple, etc), precum şi
ansamblurile mănăstireşti, vor îndeplini performanţele corespunzătoare stabilite în normativ, completate cu cele
specifice acestora.
4.2.125. Amplasarea clădirilor de cult, de regulă, se realizează independent, la distanţă faţă de clădiri învecinate,
conform prevederilorart.2.2.2., sau compartimentate faţă de acestea.
4.2.126. În cadrul ansamblurilor mănăstireşti, clădirile de cult pot fi comasate sau grupate cu alte construcţii ale
mănăstirii, în cadrul compartimentelor de incendiu normate.
4.2.127. Clădirile de cult parter, cu capacitatea maximă simultană de 200 persoane pot fi realizate din materiale
şi elemente de construcţie C4 (CA2d) şi asigurate numai cu stingătoare în caz de incendiu, iar pentru cele cu
capacităţi simultane mai mari, se respectă prevederile specifice sălilor aglomerate.
4.2.128. Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate cel puţin două căi de
evacuare a persoanelor, distincte şi independente. Excepţie fac cele cu capacitatea maximă simultană de 30
persoane.
4.2.129. Clădirile de cult de gradul III-V de rezistenţă la foc, pot avea subpantă (balcon) pentru maximum 30
persoane şi a căror evacuare se poate realiza printr-o scară deschisă în parterul clădirii.
4.2.130. Clădirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul separat al subsolului şi în cazul în care acesta
cuprinde spaţii funcţionale necesare cultului, se pot realiza şi circulaţii interioare între subsol ş i parter, cu
condiţia ca acestea să fie prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 30 de minute şi echipate cu dispozitive de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.2.131. Utilizarea focului deschis (lumânări, candele, etc.) în clădirile de cult este admisă numai în condiţiile
asigurării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor şi, după caz, numai în locurile stabilite şi amenajate
corespunzător.
4.2.132. Clădirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane şi mai mult, vor avea uşile de evacuare cu
deschiderea în exterior.
4.2.133. Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune, bănci, strane), vor avea acest mobilier fixat de
pardoseală ori pereţi, sau solidarizat pe pachete de scaune (bănci), conform prevederilor art.4.1.45.
4.2.134.Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare în clădiri de cult, sunt
precizate în tabelul 4.2.134.,(cu excepţia sălilor aglomerate).
HOME
Tabel 4.2.134. Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea maximă a căii de
evacuare), atunci când evacuarea se face:
Gradul de rezistenţă la într-o singură direcţie
foc în două direcţii diferite
(coridor înfundat)
secunde metri secunde metri
I şi II 125 50 63 25
III 75 30 38 15
IV 63 25 30 12
V 38 15 25 10
4.2.135. Înstalaţiile utilitare aferente clădirilor de cult (sanitare, electrice, încălzire, ventilare, etc),
se proiectează şi realizează conform prevederilor reglementărilortehnice specifice acestora.
4.2.136. În afara cazurilor exceptate în prezentele prevederi specifice, echiparea şi dotarea
clădirilor de cult cu instalaţii şi mijloace de semnalizare şi stingere a incendiilor, se realizează
conform reglementărilor tehnice specifice.
4.2.137. Clădirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu,
cel puţin la o faţadă.
Clădiri de sport
4.2.138.Clădirile de sport se proiectează şi realizează în conformitate cu prevederile normativului şi ale
reglementărilor specifice, asigurând condiţii de siguranţă la foc corespunzătoare.
4.2.139. Amenajările şi construcţiile de sport în aer liber (terenuri, bazine, etc), vor respecta reglementările de
specialitate ale acestora.
4.2.140. Pentru clădirile de sport care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, vor fi respectate prevederile
normativului referitoare la aceste săli.
4.2.141. Clădirile de sport (închise), se echipează şi dotează cu instalaţii şi mijloace de prevenire şi stingerea
incendiilor, potrivit reglementărilorde specialitate.
4.2.142. Clădirile de sport voravea asigurate condiţii de intervenţie a autospecialelor, la cel puţin o faţadă a
acestora, iar atunci când sunt săli aglomerate, la minimum două faţade.

PERFORMANŢE PROPRII UNOR AMENAJĂRI Şl CLĂDIRI


Amenajări în aer liber
4.3.1. La proiectarea şi realizarea amenajărilor în aer liber, cum sunt cele pentru întruniri, concerte,
cinematografe, spectacole, etc. (fără pereţi şi acoperiş), se asigură respectarea măsurilor de siguranţă la foc
stabilite pentru acestea (proprii).
4.3.2. Amenajările în aer liber se dispun faţă de vecinătăţi la distanţele de siguranţă prevăzute la art.2.2.2. sau
se compartimentează corespunzător. Pentru capacităţi mai mari de 400 persoane simultan, se recomandă
majorarea distanţelor de siguranţă cu 100%.
4.3.3. Prin conformarea amenajărilor în aer liber spaţiile pentru public vor fi distanţate de scene la minimum
3,00 m asigurându-se, de regulă, circulaţii funcţionale şi de evacuare a publicului, la cel puţin 6,00 m faţă de
scenele amenajate.
4.3.4. Zonele destinate publicului vor avea structuri de rezistenţă din materiale şi elemente de construcţie C0
(CA1) cu rezistenţa la foc de minimum 15 minute, iar la amenajările provizorii în aer liber sunt admise şi cele
din clasa C4 (CA2d). Platformele (podinile), pot fi din clasa de combustibilitate C4(CA2d).
4.3.5. Scaunele utilizate pot fi din clasa C4 (CA2d) iar, atunci când sunt din mase plastice vor corespunde
clasei C2 (CA2b) de combustibilitate.
4.3.6. Amenajările în aer liber voravea asigurate căi de evacuare a utilizatorilor corespunzător dimensionate,
prin care aceştia să ajungă la nivelul terenului înconjurător sau al circulaţiilor carosabile adiacente.
Timpul de evacuare, respectiv distanţa maximă de parcurs de la cel mai îndepărtat loc, până la un acces
la nivelul terenului sau o circulaţiecarosabilă, va fi de maximum 125 secunde (50 m).
HOME
4.3.7. Lăţimile circulaţiilor de evacuare la amenajările în aer liber, se determină prin calcul conform
normativului, considerând capacitatea unui flux de evacuare (C), maximum de 150 de persoane.
4.3.8. Distanţa liberă de circulaţie între rândurile de scaune, va fi minimum 0,35 m.
4.3.9. Scaunele prevăzute la amenajările în aer liber se solidarizează de platforma (podină) amenajată sau pe
pachete, conform art.4.1.45.
4.3.10. Amenajărileînaerliberse prevăd cu instalaţie de stingere cu hidranţi exteriori, pentru capacităţi mai mari
de 1000 de persoane, asigurându-se .minimum 5 l/s timp de 60 de minute.
4.3.11. Amenajările în aer liber se dotează cu mijloace de primă intervenţie, asigurându-se un pichet exterior de
incendiu la maximum 1000m şi câte un stingător portativ de cel puţin 6 Kg la fiecare 250 m .
4.3.12. Pe căile de evacuare se asigură iluminat de siguranţă potrivit reglementărilor în vigoare şi indicatoare
de evacuare corespunzătoare.
4.3.13. Amenajările în aer liber vor avea asigurate posibilităţi de acces pentru intervenţie a autospecialelor în
caz de incendiu, cel puţin pe o latură.
4.3.14. Instalaţiile utilitare aferente amenajărilor în aer liber, se prevăd şi realizează potrivit reglementărilor de
specialitate.
Campinguri, sate de vacanţă
4.3.15. Proiectarea şi executarea campingurilor (amenajări pentru amplasarea corturilor, rulotelor, căsuţelor
provizorii, etc), cu sau fără clădiri utilitare, se realizează conform prevederilor proprii de siguranţă la foc a
acestora.
4.3.16. Pentru clădirile utilitare şi anexe definitive ale campingurilor (pentru comerţ, alimentaţie publică,
cluburi, discoteci, grupuri sociale, centrale şi spaţii tehnice, etc), vor fi respectate prevederile generale şi
specifice cuprinse în normativ.
4.3.17. Campingurile se amplasează la distanţe corespunzătoare faţă de vecinătăţi cu riscuri de incendiu,
inclusiv faţă de drumuri internaţionale şi naţionale, de regulă, la mai mult de 50 m, precum şi la minimum 100 m
de linii curente C.F.
4.3.18. Prin organizarea interioară a campingurilor se va asigura realizarea unor platforme de campare cu aria de
maximum 800 m2 , delimitate de circulaţii carosabile care să permită intervenţia de stingere cel puţin pe o latură.
4.3.20. Platformele amenajate pentru campare vor fi delimitate şi marcate corespunzător.
4.3.21. Clădirile utilitare şi anexă definitive se amplasează la distanţele de siguranţă stabilite la art.2.2.2.,
considerând platformele de campare drept construcţii de gradul V de rezistenţă la foc.
4.3.22. Pentru limitarea propagării uşoare a focului, între platformele de campare (fiecare având maximum 800
m2 ), se asigură cel puţin distanţa de siguranţă dintre construcţii de gradul V de rezistenţă la foc.
4.3.23. Incintele campingurilor cu aria totală mai mare de 3000 m2 se prevăd cu mijloace de alarmare în caz de
incendiu şi posibilităţi de alertarea pompierilor.
4.3.24. La incintele campingurilor cu aria de 5000 m2 şi mai mult se asigură stingerea din exterior a incendiilor,
prin reţele cu hidranţi exteriori de incendiu sau bazine de apă şi pompe mobile. Debitul de stingere va fi de
minimum 5 1/s, pentru o perioadă de funcţionare de 60 minute.
4.3.25. Clădirile utilitare şi anexă definitive, se prevăd cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor
potrivit reglementărilor specifice.
4.3.26. Campingurile se dotează cu mijloace de primă intervenţie asigurându-se cel puţin un pichet exterior de
incendiu la fiecare platformă de campare.
Construcţiile definitive se dotează cu mijloace de stingere, potrivit reglementărilor tehnice de specialitate.
4.3.27. Serviciul de pompieri se constituie şi organizează la campingurile cu aria incintei de 10.000 m2 şi mai
mult.
4.3.28. Prevederea şi realizarea instalaţiilor utilitare aferente, se asigură potrivit reglementărilortehnice de
HOME
specialitate.
Clădiri montane
4.3.29. La proiectarea şi realizarea clădirilor amplasate izolat, în zone montane, la înălţime şi în afara
localităţilor, (denumite montane), cum sunt cabanele, hotelurile, sanatoriile, etc, se asigură proiectarea
prevederilor normativului completate cu cele specifice acestora.
4.3.30. Prin amplasare se va asigura limitarea propagării uşoare a incendiilor la vecinătăţi, (clădiri, instalaţii,
masive împădurite, etc), prin distanţe de siguranţă recomandate de cel puţin 5 ori înălţimea clădirii, darminimum
cele normate.
4.3.31. Clădirile montane, prin conformare vor avea spaţiile de cazare separate de celelalte funcţiuni
(restaurante, bucătării, etc.) prin elemente C0(CA1) şi rezistente la foc minimum 1 oră. Pentru sanatorii se
respectă şi dispoziţiile specifice clădirilor de sănătate.
4.3.32. Clădirile montane pot fi de gradul V de rezistenţă la foc şi maximum trei niveluri, dacă se asigură un
sistem automat de semnalizare şi alarmare imediată a utilizatorilor, iar capacitatea maximă simultană este de
maximum 100 persoane.
4.3.33. Se recomandă ca prin proiectare şi realizare, ariile construite, menţionate la art. 3.2.4., să fie reduse cu
50% pentru gradele IV şi V de rezistenţă ia foc ale construcţiilor montane.
4.3.34. Prin alcătuirea elementelor de construcţie se vor limita posibilităţile de transmitere uşoară a incendiilor
(pe verticală şi orizontală).
4.3.35. Căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu vor fi sigure, separate de restul construcţiei prin
elemente rezistente la foc minimum 30 de minute, iar scările se închid în case de scări separate de restul clădirii
prin perete C0 (CA1) cu rezistenţa la foc de minimum 1 oră, atunci când asigură evacuarea a mai mult de un
nivel.
4.3.36. Se recomandă ca timpii de evacuare, respectiv lungimile traseelor de evacuare a persoanelor la
construcţii de gradul IV şi V de rezistenţă la foc să fie reduse cu cel puţin 25% faţă de cele menţionate în
art.4.2.121.
4.3.37. Spaţiile tehnice anexe (centrală termică, grup electrogen, staţie pompare, etc, inclusiv depozite de
materiale sau substanţe combustibile), se recomandă să fie realizate în construcţie independentă. Atunci când
acestea se dispun alipit sau înglobat în clădire, se separă cu elemente de construcţie CO (CA1) şi rezistente la
foc minimum 1 h 30 minute.

4.3.38. Clădirile montane se dotează cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare portative, transportabile şi
pichete de incendiu), corespunzător condiţiilor specifice.
Clădirile cu capacităţi maxime simultane mai mari de 100 persoane şi P+3 etaje se echipează şi cu
instalaţii de stingere, conform reglementărilor tehnice de specialitate.
4.3.39. Clădirile montane vor avea instalaţiile utilitare aferente proiectate şi realizate în conformitate cu
prevederile reglementărilor de specialitate ale acestora.
4.3.40. Încălzirea locală, cu sobe cu acumulare de căldură, este admisă în clădiri cu maximum trei niveluri, cu
condiţia îndeplinirii măsurilorde protecţie locale corespunzătoare.
5.3.41. La clădirile montane cu capacităţi mai mari de 300 locuri, vor fi organizate servicii de pompieri
constituite din personal special instruit.
Parcaje pentru autoturisme
4.3.42. La proiectarea şi realizarea parcajelor pentru autoturisme, se asigură măsurile de siguranţă la foc
prevăzute în reglementarea specifică, completate cu prezentele dispoziţii.
4.3.43. Spaţiile închise pentru parcarea autoturismelor aferente clădirilor civile (publice) sau destinate
publicului (parcaje publice), sunt considerate spaţii sau, după caz, clădiri civile (publice), cu risc mare de
incendiu.
HOME
4.3.44. Amplasarea acestor parcaje publice închise pentru autoturisme poate fi realizată înglobat în clădiri
publice (civile), alipit acestora, sau independente la d i s t a n ţ e l e admise, sau compartimentate
corespunzător normativului.
4.3.45. Parcajele publice închise vor fi conformate ia foc astfel încât să asigure funcţionalitatea şi totodată
limitarea propagării incendiiior în clădirile civile publice.
4.3.46. Se recomandă ca parcajele publice închise, pentru mai mult de 5 autoturisme, să fie realizate, după caz,
din materiale şi elemente de construcţie corespunzătoare gradului de rezistenţă la foc I la III
4.3.47. Parcajele publice închise pentru maximum 5 autoturisme, pot fi de gradul IV sau V de rezistenţă la foc.
4.3.48. Parcajele închise publice se separă de clădirea civilă (publică) în care sunt înglobate, prin planşee CO
(CA1) rezistente la foc minimum 3 h şi pereţi CO (CA1) rezistenţi la foc minimum 4 ore, dacă normativul nu
prevede măsuri mai severe.
4.3.49. Parcajele închise alipite clădirilor de locuit şi având capacitatea de maximum 3 autoturisme, pot fi
separate de acestea prin pereţi despărţitori CO(CA1) cu rezistenţa la foc de minimum 1 h.
4.3.50. Parcajele publice închise vor avea asigurate posibilităţi de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu, cu
timp de evacuare care să nu depăşească 100 secunde (40 m) în două direcţii şi respectiv 63 de secunde (25 m)
într-o direcţie (coridor înfundat) în construcţii de gradul I - II de rezistenţă la foc şi respectiv 75 şi 45 secunde
(30 m şi 16 m) Ia cele de gradul III de rezistenţă ia foc. în construcţii de gradul IV şi V, timpul de evacuare până
la o uşă în exterior, nu va depăşi 30 de secunde (12 m).
4.3.51. Asigurarea condiţiilor de evacuare în parcajele publice etajate se realizează potrivit prevederilor
normativului de parcaje.
4.3.52. Parcajele publice închise pentru autoturisme, cu capacitatea mai mare de 5 locuri de parcare, se asigură
cu dispozitive de evacuare a fumuiui produs în caz de incendiu (desfumare), asigurând 0,1% din arie,
corespunzător alcătuite şi dimensionate potrivit normativului sau sisteme mecanice de evacuare a fumului.
4.3.53. Echiparea şi dotarea cu instalaţii şi mijloace de prevenire şi stingere se asigură potrivit normativului de
parcaje.
4.3.54. Proiectarea şi realizarea instalaţiilor utilitare aferente parcajelor publice pentru autoturisme se asigură în
conformitate cu prevederile reglementărilor de specialitate.
4.3.55. Parcajele publice închise pentru autoturisme cu capacitatea mai mare de 500 locuri de parcare, vor avea
constituite servicii de pompieri.
HOME

PARTEA AIII-A CONSTRUCŢII DE PRODUCŢIE Şl / SAU


DEPOZITARE

CAP. 5. PERFORMANŢE COMUNE CONSTRUCŢIILOR DE


PRODUCŢIE Şl/SAU DEPOZITARE

5.1. CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU Şl GRADE DE REZISTENŢĂ LA


FOC

Categorii de pericol de incendiu


5.1.1. Zonele, încăperile, compartimentele de incendiu şi construcţiile independente de
producţie şi/sau depozitare vor avea determinate categorii de pericol de incendiu, conform
prevederilor art.2.1.4. la 2.1.7. din prezentul normativ.
Atunci când în construcţiile respective sunt utilizate sau depozitate lichide combustibile, se respectă şi
măsurile specifice acestora, prevăzute în normativ.
Încăperile, compartimentele şi construcţiile pentru parcarea autovehiculelor, care nu sunt publice, se
încadrează în categorii de pericol de incendiu.
5.1.2. În funcţie de categoriile de pericol de incendiu determinate şi precizate obligatoriu în documentaţie se
asigură măsurile de siguranţă la foc şi nivelele de performanţă comune şi specifice prevăzute în normativ.
5.1.3. La instalaţiile tehnologice de producţie amplasate în aer liber, categoria de pericol de incendiu se
determină de tehnolog, independent pentru fiecare instalaţie care prezintă caracteristici diferite din acest punct
de vedere, stabilind şi după caz asigurând măsurile de siguranţă la foc şi nivelele de performanţă necesare
precizând obligatoriu zonele până la care se aplică măsurile de protecţie stabilite.
5.1.4. Delimitarea zonelor până la care se extind măsurile de siguranţă la foc impuse de categoriile A şi B
(BE3) de pericol de incendiu se face având în vedere posibilitatea prezenţei -în timpul funcţionării normale şi în
caz de avarie a amestecurilor de aer cu gaze, vapori sau praf, în concentraţii cu pericol de explozie.
Grade de rezistenţă la foc
5.1.5. Construcţiile şi după caz, compartimentele de incendiu destinate producţiei şi/sau
depozitării vor avea determinat şi precizat în documentaţie gradul de rezistenţă la foc.
Condiţiile minime pe care trebuie să ie îndeplinească construcţia pentru încadrarea într-un anumit grad de
rezistenţă la foc, sunt cele precizate în art.2.1.8. ia 2.1.14.
5.1.6. Structurile metalice neprotejate sau parţial protejate la foc, în zonele expuse direct radiaţiei
termice pot fi utilizate la construcţii de producţie şi/sau depozitare de gradul II de rezistenţă la
foc, indiferent de densitatea sarcinii termice, în următoarele situaţii:
 construcţii (compartimente de incendiu), de producţie şi/sau depozitare încadrate în categoria D (BE 1a)
sau E(BE1 b) de pericol de incendiu;
 construcţii (compartimente de incendiu), de producţie şi / sau depozitare încadrate în categoria C(BE2)
de pericol de incendiu, cu aria construită de maximum 2000 m şi cel mult 3 niveluri supraterane, dacă se
asigură limitarea propagării uşoare a incendiilor de la un nivel la altui;
 construcţii parter pentru depozite cu stive înalte, (peste 6,00 m înălţime a stivelor), protejate cu instalaţii
automate de stingere cu apă;
 construcţii pentru parcarea autovehiculelor acoperite dar deschise perimetral, conform reglementării
tehnice specifice acestora.
NOTĂ: La reducerea rezistenţei la foc a structurilor metalice, se va avea în vedere roiul fiecărui element în
HOME
asigurarea stabilităţii construcţiei, categoria de importanţă a acesteia, numărul utilizatorilor, valoarea
bunurilor adăpostite şi urmărileposibile ale prăbuşirii construcţiei.

5.2. AMPLASAREA Şl CONFORMAREA LA FOC


Amplasare
5.2.1. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare independente, comasate sau grupate în conformitate cu
recomandările generale se amplasează la distanţele de siguranţă stabilite în art.2.2.1. la 2.2.3., sau se
compartimentează corespunzător.
5.2.2. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare încadrate în categoria A sau B (BE3ab) de pericol de
incendiu, de regulă, vor fi amplasate independent, la distanţe normate sau compartimentate faţă de alte
construcţii sau instalaţii, iar porţiunile de construcţie alipite ori înglobate vor fi separate de restul construcţiei,
prin elemente de compartimentare corespunzătoare, având în vedere şi prevederile art.2.1.6. şi 2.1.7.
5.2.3. La construcţii independente, porţiuni, spaţii ori încăperi cu pericol de explozie - categoriile A şi B (BE3
ab) - se vor preciza şi delimita obligatoriu zonele de protecţie până la care trebuie asigurate măsurile specifice
acestora.
Conformare la foc
5.2.4. Conformarea la foc a construcţiilor şi compartimentelor de incendiu destinate producţiei şi/sau
depozitării, va avea în vedere prevederile art.2.2.5 la 2.2.10 şi cele specifice acestora, asigurând îndeplinirea
condiţiilor de corelaţie dintre categoria de pericol, gradul de rezistenţă la foc, numărul de niveluri şi aria
construită.
5.2.5. Ariile construite ale construcţiilor şi compartimentelor de incendiu şi numărul de niveluri admise pentru
construcţii de producţie şi/sau depozitare, sunt cele precizate în tabel 5.2.5.
5.2.6. Nu se recomandă dispunerea încăperilor şi spaţiilor încadrate în categoria A sau B (BE3a,b) de pericol
de incendiu, în subsolurile construcţiilor supraterane, iar atunci când aceasta este justificată tehnic numai în
condiţiile separării prin planşeu rezistent la explozie.
5.2.7. În spaţiile de producţie nu se vor depozita liber materiale sau substanţe (combustibile sau incombustibile),
decât în cantităţile şi sorturile strict necesare fluxului tehnologic pentru schimb de lucru.
Tabel 5.2.5. Arii construite şi număr de niveluri admise pentru construcţii şi compartimente de incendiu ale
construcţiilor de producţie şi/sau depozitare

Aria maximă construită (la sol) admisă


pentru construcţii sau un compartiment
Categoria de Gradul de Număr de de incendiu (m )
pericol rezistenţă niveluri Clădire cu
de incendiu la foc admise Clădire cu trei sau mai
Clădire parter
două niveluri multe
niveluri
0 1 2 3 4 5
A, B
I-II 6 nelimitat nelimitat nelimitat
(BE3ab)
I nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat

II 6 nelimitat 11.700 7.800

C (BE2) III 3 5.200 3.500 2.600

IV 2 2.800 2.000 nu se admit

V 1 1.200 nu se admit nu se admit


HOME
Aria maximă construită (la sol) admisă
pentru construcţii sau un compartiment
Categoria de Gradul de Număr de de incendiu (m )
pericol rezistenţă niveluri Clădire cu
de incendiu la foc admise Clădire cu trei sau mai
Clădire parter
două niveluri multe
niveluri
0 1 2 3 4 5
I-II nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat
III 3 6.500 5.200 3.500
D(BE1a)
IV 2 3.500 2.600 nu se admit
V 1 1.500 nu se admit nu se admit
I-II nelimitat nelimitat nu se admit nelimitat
III 3 7.800 6.500 3.500
E(BE1b)
IV 2 3.500 2.600 nu se admit
V 2 2.600 1.500 nu se admit
NOTA: 1. Ariile construite se pot majora cu 100% pentru construcţiile şi compartimentele de incendiu echipate
cu instalaţii automate de stingere, sau cu 50% pentru ceie prevăzute cu sisteme corespunzătoare pentru
evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi produse în timpul incendiului, respectiv cu 25% pentru cele echipate cu
instalaţii automate de semnalizare a incendiilor. Majorările menţionate nu se cumulează.
2. La construcţii şi compartimente de incendiu cu două sau mai multe niveluri, se poate mări aria
parterului acestora în limitele admise numai pentru construcţii parter, dacă planşeul de deasupra parterului este
C0 (CA1), rezistent la foc minimum 2 ore 30 minute şi nu are goluri.
3. În cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construit mai mari pe proprie răspundere prin
hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective. în aceleaşi condiţii, la construcţii de gradul II de rezistenţă
la foc pot mări numărul de niveluri dacă procesul tehnologic o impune, cu condiţia luării unor măsuri de
protecţie care să reducă posibilităţile de propagare a incendiilorde la un nivel la altul.
5.2.8. Prin conformarea spaţiilor de producţie şi/sau depozitare se va urmări limitarea posibilităţilor de propagare
a focului şi a fumului, asigurându-se dispunerea celor periculoase în zone distincte şi cu luarea măsurilor de
protecţie necesare.

5.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE


5.3.1. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare se alcătuiesc corespunzător prevederilor subcap. 2.3. al
normativului, îndeplinind performanţele admise.
5.3.2. Prin modul de alcătuire şi realizare, elementele de construcţie utilizate nu trebuie să propage focul cu
uşurinţă.
5.3.3. Golurile interioare constructive aie elementelor de construcţie vor avea continuitatea întreruptă, astfel
încât să nu favorizeze propagarea fumului şi a focului în construcţie.
5.3.4. Încăperile şi spaţiile închise încadrate în categoria D(BE1a) de pericol de incendiu, trebuie să aibe pereţi
şi planşee CO (CA1).
5.3.5. Plafoanele faise (incombustibile sau combustibile) nu sunt admise la încăperi şi spaţii închise încadrate
în categoriile A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu.
5.3.6. Elementele de construcţie care delimitează spaţii cu pericol de explozie, din categoriile Aşi B (BE3a,b)
de pericol de incendiu, vor fi C0(CA1), iar atunci când le separă de restul construcţiei şi rezistente la expiozie.
5.3.7. Grinzile, rampele, podesteleşi treptele scărilor interioare de circulaţie funcţională la platforme de lucru -
fără locuri permanente de muncă - pot fi alcătuite şi realizate din materiale CO (CA1) şi neînchise în case de
scări proprii.
5.3.8. Încăperile de depozitare cu aria mal mare de 36 m , se alcătuiesc şi se realizează conform prevederilor
art. 2.3.45. şi 2.3.46., precum şi a prevederilor specifice acestora.
HOME
5.3.9. Spaţiile, încăperile şi construcţiile încadrate în categoria A sau B BE3a,b) de pericol de incendiu, se
alcătuiesc potrivit prevederilor art.2.3.50. la 2.3.60. din prezentul normativ şi a reglementări lor tehnice
specifice.
5.4. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI Şl A FUMULUI
5.4.1. Compartimentele de incendiu constituit conform prevederilor normativului, se
separă de restul construcţiei prin elemente corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu şi
densităţii sarcinii termice asigurând nivelul de performanţă normat.
In acelaşi mod vor fi separate între ele şi porţiuni ale construcţiei încadrate în categorii de pericol de
incendiu diferite.
5.4.2. În interiorul compartimentelor de incendiu, se prevăd elemente despărţitoare orizontale şi/sau verticale,
care să împiedice propagarea focului şi a fumului pe arii mari construite.
5.4.3. Elementele de construcţie utilizate pentru împiedicarea propagării focuiui şi a fumului vor fi de tipul
celor stabilite în pct.2.4. din normativ, precum şi art.2.5.36. la 2.5.45.
5.4.4. In construcţiile parter, încadrate în categoriile C, D sau E (BE2, BE1a,b) de pericol de incendiu se
admite separarea categoriilor mai periculoase (C sau D (BE2 ori BE1 a)), cu aria mai mare de 400 m sau cu un
volum mai mare de 10% din cel al compartimentului de incendiu, prin pereţi C0 (CA1) şi rezistenţi la foc
minimum 3 ore atunci când separă categoria C (BE2) faţă de categoria D sau E (BE1a,b) şi respectiv 2 ore când
separă categoria D (BE1a) faţă de categoria E (BE1b) de pericol de incendiu (ca înlocuitori ai pereţilor antifoc).
5.4.5. În cadrul compartimentelor de incendiu ale construcţiilor de producere şi / sau depozitare de gradul I la
III de rezistenţă la foc, atunci când din motive funcţionale se prevăd pereţi interiori C0 (CA1) cu rezistenţa la
foc de minimum 1 oră, care separă între ele încăperi din aceeaşi categorie de incendiu A, B sau C (BE3a,b sau
BE2), golurile de circulaţie din aceşti pereţi se protejează cu uşi rezistente la foc 45 minute, echipate cu
dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
Această prevedere nu este obligatorie pentru golurile de circulaţie dintre grupuri de încăperi din aceeaşi
categorie de pericol de incendiu, care prin însumarea ariilor au mai puţin de 400 m2 .

5.4.6. În pereţii de separare a caselor de scări şi a ascensoarelor, faţă de încăperi sau grupuri de
încăperi de categoria C (BE2) de pericol de incendiu cu aria mai mare de 400 m2 , golurile de
circulaţie se protejează cu uşi rezistente la foc 45 minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere
automată în caz de incendiu.
Atunci când pereţii de separare a caselor de scări şi ai ascensoarelor sunt rezistenţi la explozie
corespunzător categoriilor A sau B (BE3) de pericol, indiferent de aria acestora, golurile de circulaţie
funcţională se protejează corespunzător prevederilor art.2.4.46.la2.4.48.
5.4.7. Pereţii şi planşeele de separare a anexelor tehnico - sociale, laboratoarelor şi atelierelor anexă faţă de
spaţiile din categoriile A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, trebuie să fie rezistente la explozie, iar golurile
de comunicare strict funcţionale din acestea protejate corespunzătorprevederilorart.2.4.40 la 2.4.50.
5.4.8. Pereţii despărţitori dintre spaţiile din categoria C (BE2) de pericol de incendiu şi anexele tehnico -
sociale, laboratoarele şi atelierele anexă ale acestora (cu excepţia grupurilor sanitare), trebuie să fie C0 (CA1) cu
rezistenţa la foc de minimum 2 ore. Golurile de comunicare din aceşti pereţi se protejează cu uşi rezistente la foc
minimum 45 minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
Planşeele de separare vor fi C0(CA1), rezistente la foc minimum 45 de minute, iar eventualele goluri din
acestea protejate cu elemente de închidere rezistente la foc minimum 45 de minute.
5.4.9. În spaţiile închise (încăperile) pentru producţie din categoriile C, D sau E (BE2 sau BE1a,b) de pericol
de incendiu, este admisă realizarea birourilor destinate personalului care conduce nemijlocit producţia (maiştri,
supraveghetori, conducere, etc), cu elemente CO (CA1) şi care pot avea ferestre cu geamuri spre spaţiul de
producţie.
5.4.10. Pentru limitarea propagării focului şi a fumului în spaţiile închise (camerele) cu arii libere (fără pereţi
interiori) mai mari de 10.400 m2 , din categoriile A, B şi C(BE3a,b şi BE2) de pericol de incendiu, sub tavanul
(intradosul planşeului) acestora se prevăd sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, alcătuite din
dispozitive pentru evacuarea produselor arderii şi ecrane CO (CA1), conform prevederilorart.2.5.36. la 2.5.45.
HOME

5.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE)


5.5.1. Asigurarea evacuării fumului (desfumare) prin tiraj natural, organizat sau mecanic, se realizează
conform prevederilor art.2.5.1. la 2.5.30. ale normativului, respectându-se şi condiţiile specifice.
5.5.2. Este obligatorie asigurarea evacuării fumului la construcţiile de producţie şi cele de depozitare precizate
în normativ.
Dispozitivele pentru evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, pot fi dispuse în acoperiş sau în
treimea superioară a pereţilor exteriori (situaţie, în care pot asigura desfumarea numai pe maximum 30 m
adâncime a încăperii). Dispozitivele vor asigura suprafaţa liberă normată în cazurile şi condiţiile stabilite de
normativ, urmărindu-se distribuirea lor cât mai uniformă.
5.5.3. Construcţiile pentru depozite şi încăperile pentru depozitare cu aria mai mare de 36 m2 ,
încadrate în categoriile A, B sau C (BE3a,b sau BE2) de pericol de incendiu, vor avea asigurată evacuarea
fumului (desfumarea) prin tiraj natural - organizat, cu dispozitive având suprafaţa liberă însumată de cel puţin 1
% din aria spaţiilor respective, sau sistem mecanic corespunzător.
5.5.4. Casele de scări închise, care nu au ferestre spre exterior şi după caz, încăperile tampon de acces ia
acestea, vor avea asigurate posibilităţi de evacuare a fumului (desfumare), prin tiraj natural -organizat.
5.5.5. În toate situaţiile exceptând casele de scări evacuarea natural-organizată a fumului se poate înlocui cu
evacuarea mecanică a acestuia, alcătuită şi realizată conform prevederilor normativului.
5.5.6. Atunci când se asigură sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu
(conform art. 5.4.10.), nu mai este obligatorie evacuarea fumului (desfumare).
5.5.7. Evacuarea fumului (desfumarea) din spaţiile de depozitare va fi independentă de cea a spaţiilor de
producţie, indiferent de modul în care se realizează (prin tiraj natural organizat sau mecanic).
5.5.8. Canalele de evacuare a fumului (desfumare) care străbat spaţii ori încăperi cu alte funcţiuni sau categorii,
de pericol de incendiu decât cele pentru care sunt prevăzute, vor avea pereţii astfel realizaţi încât să
îndeplinească condiţiile impuse de funcţiunile şi categoriile de pericol respective.

5.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU


5.6.1. Construcţiile de producţie şi / sau depozitare vor avea asigurate căi de evacuare în caz de
incendiu în număr suficient, corespunzător dispuse, alcătuite şi dimensionate, potrivit
prevederilor art.2.6.1. la 2.6.74. şi ale celor specifice.
La depozitele fără personal permanent de lucru, nu este obligatorie asigurarea căilor de evacuare în caz
de incendiu.
5.6.2. În construcţiile de producţie şi / sau depozitare, pot fi considerate căi de evacuare şi cele
care trec prin:
a) încăperi sau spaţii din categoriile D sau E (BE1 a,b) de pericol de incendiu, dacă servesc la evacuarea
persoanelor din spaţiile de producţie învecinate sau din anexele tehnico - sociale ale acestora, precum şi
în cazurile stabilite la art.5.6.3. şi 5.6.6.;
b) încăperi sau spaţii din categoria C (BE2) de pericol de incendiu, dacă servesc la evacuarea persoanelor
din spaţiile de producţie învecinate, atunci când nu constituie singura lor cale de evacuare; a doua cale
de evacuare poate fi constituită tot de un spaţiu din categoria C (BE2) de incendiu, dacă traseele sunt
distincte şi separate între eie prin pereţi rezistenţi ia foc minimum 1 oră, iar golurile de circulaţie din
aceştia sunt protejate cu elemente de închidere corespunzătoare, echipate cu dispozitive de autoînchidere
sau închidere automată în caz de incendiu;
c) încăperi sau spaţii din categoriile Asau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, dacă servesc la evacuarea
persoanelor din spaţii de producţie sau depozitare din aceeaşi categorie de pericol de incendiu şi nu
constituie singura posibilitate de evacuare.
5.6.3. Evacuarea persoanelor din birourile destinate celor care conduc nemijlocit producţia (maiştri,
supraveghetori, conducerea, etc.) amplasate în spaţiul de producţie sau depozitare se poate asigura numai prin
spaţiul respectiv.
HOME
5.6.4. Golurile de acces la scările de evacuare închise din construcţiile de producţie şi /sau depozitare, se
protejează prin:
a) uşi pline sau cu geam armat, atunci când accesul la scară se face din spaţii închise (încăperi) din
categoria D sau E (BE1a,b) de incendiu;
b) uşi rezistente la foc minimum 45 de minute, atunci când accesul la scară se face din spaţii de producţie
închise (încăperi) din categoria C (BE2) de pericol de incendiu;
c) încăperi tampon ventilate în suprapresiune având uşi rezistente la foc minimum 45 de minute, atunci
când accesul la scară se face din spaţii de producţiesau depozitare închise (încăperi) din categoriile A
sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu;
d) uşi rezistente la foc minimum 1 oră şi 30 de minute sau încăperi tampon cu uşi de 45 de minute, atunci
când spaţiile închise (încăperile) sunt de depozitare a materialelor sau substanţelor combusţibilie.
În toate situaţiile, uşile de protecţie a golurilor de acces la casele de scări se echipează cu dispozitive de
autoînchidere.
5.6.5. Golurile de acces la ascensoare sau alte mijloace de transport pe verticală (palier), din
construcţiile de producţie şi/sau depozitare se protejează cu:
a) uşi pline C0 (CA1), atunci când accesul se realizează din spaţii de producţie şi / sau
depozitare închise (camere) încadrate în categoria D sau E(BE1 a,b) de pericol de incendiu;
b) uşi rezistente la foc minimum 45 minute, atunci când accesul se realizează din spaţii de
producţie închise (camere) din categoria C (BE2) de pericol de incendiu;
c) încăperi tampon ventilate în suprapresiune şi prevăzute cu uşi rezistente ia foc minimum 45 de
minute, atunci când accesul se realizează din spaţii de producţie sau depozitare închise (camere)
din categoriaAsau B (BE3a,b) de pericol de incendiu;
d) uşi rezistente la foc 1 oră şi 30 de minute sau încăperi tampon prevăzute cu uşi rezistente la foc 45 de
minute, atunci când accesul se realizează din spaţii închise (camere) de depozitare a materialelor sau
substanţelor combustibile.
Uşile de protecţie a golurilor de acces la ascensoare de palier se echipează cu dispozitive de
autoînchidere sau după caz, cu închidere automată în caz de incendiu.
5.6.6. Scări de evacuare interioare deschise, sunt admise în construcţiile de producţie şi/sau
depozitare, în următoarele cazuri:
a) construcţii de gradul I - III, încadrate în categoria E (BE1b) de pericol de incendiu, dacă servesc la
evacuarea persoanelor de la cel mult două niveluri şi în total numărul acestora nu depăşeşte 100 de
persoane;
b) construcţii de gradul I - II, din categoria D (BE1a) de pericol de incendiu, dacă servesc la evacuarea
persoanelor de la cel mult două niveluri şi în total, numărul acestora nu depăşeşte 50 de persoane;
c) construcţii de gradul I - II, din categoria C (BE2) de pericol de incendiu, dacă servesc la evacuarea unui
singur nivel, iar numărul total de persoane este de maximum 30.
5.6.7. Grinzile, rampele, podestele şi treptele scărilor interioare deschise de evacuare
menţionate la art.5.6.6., trebuie să îndeplinească condiţiile de comportare la foc stabilite la
art.2.3.33.
În construcţii de producţie de gradul I - V de rezistenţă la foc indiferent de categoria de pericol de
incendiu, atunci când scările deschise sunt prevăzute numai pentru accesul personalului la maşini, utilaje,
pasarele, platforme deschise, planşee cu goluri neprotejate, etc. -care nu constituie locuri permanente (fixe) de
lucru, grinzile, podestele şi treptele acestor scări deschise de acces pot fi C0(CA1), cu rezistenţa la foc de
minimum 15 minute.
5.6.8. În construcţiile de producţie şi/sau depozitare, rampele scărilor aferente subsolului vor fi
separate de rampele scărilor supraterane, inclusiv de parterul construcţiei, de regulă, prin elemente de construcţie
C0 (CA1), cu rezistenţa la foc stabilită în funcţie de densitatea sarcinii termice, asigurându-se accesul la rampele
subterane direct din exterior.
Eventualele goluri de acces funcţional între rampele subsolului şi cele supraterane la nivelul parterului,
se protejează cu elemente de închidere rezistente la foc 1 oră şi 30 de minute echipate cu dispozitive de
autoînchidere.Fac excepţie accesele strict funcţionale la subsolurile tehnice, precum şi cazurile în care subsolul
nu este separat de construcţia supraterană prin planşeu plin, rezistent la foc.
HOME
5.6.9. Pentru evacuarea persoanelor din locurile permanente de lucru ale platformelor supraterane de producţie
şi/sau depozitare deschise {fără închideri perimetrale), inclusiv a încăperilor de lucru amenajate pe acestea, se
vor asigura - indiferent de numărul de niveluri ş i categoria de pericol de incendiu - scări închise sau deschise de
evacuare, amplasate, alcătuite i realizate conform prevederilor normativului.
5.6.10. Scările exterioare deschise de evacuare, se amplasează şi realizează astfel încât circulaţia utilizatorilor să
nu poată fi blocată de flăcările sau fumul produs în caz de incendiu la construcţia (platformele) pentru care se
prevăd, sau la obiecte situate în vecinătate.
5.6.11. La determinarea fluxurilor de evacuare ce trebuie asigurate în caz de incendiu, la construcţiile de
producţie se ia în considerare totalul personalului permanent din cel mai numeros schimb, stabilit prin proiect.
Pentru depozite se ia în considerare personalul cu activitate permanentă stabilit prin proiect. Atunci când nu este
necesar permanent în depozit, condiţiile de evacuare nu sunt obligatorii.
5.6.12. Capacitatea de evacuare a unui flux (c) se determină conform tabel 5.6.12.

Tabel 5.6.12. Capacităţi de evacuare


Construcţii de producţie şi/sau depozitare Capacitatea de evacuare (C) a unui flux
din categoria de pericol de incendiu: (număr de persoane)
A-B(BE3a,b) 65
C (BE2) 75
D-E (BE1a,b) 90

5.6.13. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maximum admise ale căilor de evacuare din construcţiile de
producţie şi/sau depozitare, sunt conform tabel 5.6.13.

Tabel 5.6.13.
Construcţii de producţie
Timp de evacuare (lungime căi de evacuare)
şi/sau depozitare
într-o singură
Categoria în două direcţii diferite direcţie (coridor
de pericol Gradul de)
rezistenţă înfundat)
de la foc Pentru parterul Pentru etaje Pentru parter,
incendiu construcţiei sausubsoluri etaje, subsoluri
secunde metri secunde metri secunde metri
A-B I-II 75 30 63 25 50 20
(BE3a,b)
C I-II 250 100 188 75 63 25
(BE2) III 200 80 150 60 63 25
IV 125 50 75 30 63 25
V 113 45 63 25 63 25
D-E I-II nu se limitează
(BE1a,b)
III 250 100 188 75 63 25
IV 150 60 125 50 63 25
V 125 50 100 40 63 25
NOTĂ: Timpul de evacuare (lungimea maximă a căii de evacuare) nu se normează în toate situaţiile în care la
fiecare nivel al construcţiei se pot afla simultan maximum 10 persoane, indiferent de categoria de pericol de
incendiu şi gradul de rezistenţă la foc al construcţiei.
HOME
5.7. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE Şl STINGERE A INCENDIILOR
5.7.1. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare se echipează şi dotează cu instalatii şi mijloace de
semnalizare şi stingere a incendiilor în conformitate cu prevederile normativului şi ale reglementărilor tehnice
de specialitate, precum şi suplimentar, ori decâteori beneficiarul solicită.
5.7.2. La stabilirea echipării şi dotării, trebuie să se aibă în vedere utilizarea echipamentelor, instalaţiilor,
mijloacelor şi substanţelor corespunzătoare categoriilor de pericol de incendiu, caracteristicilor de manifestare a
acestora şi claselor de incendiu, precum şi compatibilitatea acestora, asigurând realizarea siguranţei la foc
corespunzătoare.
5.7.3. Instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor la construcţiile de producţie şi/sau depozitare cu
pericol de incendiu deosebit sau vulnerable la incendiu, vor fi astfel realizate încât să asigure parametrii
funcţionali şi în cazul unei avarii la elementele componente.
5.7.4. În construcţiile de producţie şi / sau depozitare monobloc, se pot prevede hidranţi de
incendiu montaţi în pardoseală, astfel am plasaţi şi realizaţi încât să poată fi utilizaţi în caz de
incendiu

5.8. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCŢIILOR


5.8.1. Echiparea, proiectarea şi realizarea instalaţiilor utiiitare aferente construcţiilor de producţie şi / sau
depozitare, se asigură în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare şi ale prezentului
normativ.
5.8.2. Instalaţiile utiiitare aferente construcţiilor de producţie şi/sau depozitare vor fi corespunzătoare
categoriilor de pericol de incendiu din spaţiile respective şi astfel proiectate şi realizate încât să evite producerea
incedii lor şi propagarea focului.
5.8.3. Instalaţiile electrice vor corespunde alcătuirii construcţiei categoriilor de pericol de incendiu ale spaţiilor
respective, asigurând nivelele de performanţă admise.
5.8.4. Sistemele şi instalaţiile de încălzire vor fi stabilite în funcţie de categoriile de pericol de incendiu, de
mărimea construcţiilor şi gradele de rezistenţă la foc asigurate, fiind interzisă utilizarea celor cu foc deschis în
încăperile, spaţiile şi construcţiile cu pericol de incendiu sau explozie.
5.8.5. Spaţiile şi încăperile în care se degajă substanţe combustibile, vor avea asigurată evacuarea gazelor,
vaporilor, prafului şi a pulberilor, pe măsura degajării lor, astfel încât să nu conducă la formarea unor
concentraţii cu pericol de explozie.
5.8.6. Sistemele de ventilare ale încăperilor şi spaţiilor în care se utilizează, manipulează sau prelucrează
substanţe inflamabile, vor fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale construcţiei.
5.8.7. Sistemele şi instalaţiile de ventilare aferente depozitelor cu aria mai mare de 36 m2 , pentru materiale sau
substanţe combustibile, vor fi independente de alte sisteme sau instalaţii de ventilare ale construcţiei.

5.9. CĂI DE ACCES, INTERVENŢIE Şl SALVARE


5.9.1. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare vor avea asigurate căi de acces, intervenţie şi
salvare în caz de incendiu, astfel dispuse şi realizate încât forţele de intervenţie să poată acţiona
în timp cât mai scurt şi în condiţii de siguranţă.
5.9.2. De regulă, construcţiile de producţie şi/sau de depozitare trebuie să fie accesibile autospecialelor de
intervenţie pe cel puţin două laturi. Fac excepţie construcţiile cu aria desfăşurată de maximum 2000 m 2 , la care
accesul de intervenţie poate fi pe o latură.
5.9.3. Căile exterioare de acces pentru autospeciale, realizate conform prevederilor normativului, trebuie să
permită intervenţia în special în zonele mai periculoase ale construcţiei, la deschiderile (protejate sau
neprotejate) din pereţii exteriori, precum şi la sursele de alimentare cu apă.
5.9.4. Căile de circulaţie interioară stabilite pentru intervenţie în caz de incendiu vor fi alcătuite, echipate şi
marcate corespunzător, astfel încât să fie uşor de recunoscut de către personalul de intervenţie.
HOME
5.10. DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE STINGERE A INCENDIILOR
Şi SERVICIUL DE POMPIERI.
5.10.1. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare se dotează cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor
corespunzătoare claselor de incendiu din încăperile şi spaţiile acestora.
5.10.2. De regulă, se prevăd stingătoare portative (de tip corespunzător), prevăzându-se, un stingător de
minimum 6 Kg la maximum 150m arie desfăşurată din categoriile A, B sau C (BE3a,b sau BE2) şi respectiv 200
m2 la categoriile D şi E (BE1a,b), dar minimum două stingătoare pefiecare nivel al construcţiei.
5.10.3. În încăperile şi spaţiile cu aria desfăşurată mai mare de 500 m şi în care se pot afla lichide combustibile
se prevăd şi stingătoare transportabile, recomandându-se un stingător de minimum 50 Kg la fiecare 500 m2 .
5.10.4. În spaţiile şi încăperile închise pentru parcarea autovehiculelor se recomandă asigurarea a
minimum un stingător portativ la fiecare 10 locuri de parcare, precum şi stingătoare transportabile conform
prevederilor art.5.10.3.
5.10.5. În afară de mijloacele tehnice de stingere precizate la art.5.10.2. la 5.10.4., spaţiile, încăperile,
compartimentele şi construcţiile de producţie şi/sau depozitare se dotează, după caz, cu lăzi cu nisip, panouri
pentru incendiu, etc, în funcţie de substanţele utilizate şi condiţiile specifice.
5.10.6. Mijloacele tehnice de stingere cu care se echipează şi dotează construcţiile de producţie şi / sau
depozitare vor fi astfel dispuse încât să fie uşor accesibile personalului în caz de incendiu.
5.10.7. Organizarea serviciului de pompieri, echiparea şi dotarea acestuia, se stabilesc potrivit reglementărilor
tehnice în funcţie de pericolul de incendiu şi vulnerabilitate, precum şi nivelul de echipare cu instalaţii de
semnalizare şi stingere a construcţiei.
5.10.8. De regulă, construcţiile sau grupurile de construcţii de producţie şi/sau depozitare vor avea constituite
servicii de pompieri atunci când aria desfăşurată totală este mai mare de 5000 m şi categoriile A, B şi C (BE3a,b
şi BE2) de pericol de incendiu reprezintă peste 50%. Beneficiarii pot stabili constituirea serviciului de pompieri
şi la arii desfăşurate mai mici.
5.10.9. Nivelul de dotare şi încadrare cu personal al serviciului de pompieri se stabileşte în funcţie de
periculozitate, amplasare, vulnerabilitatea la incendiu şi efectele unui eventual incendiu, având în vedere şi
scenariile de siguranţă la foc conform reglementărilor tehnice specifice.

CAP.6. PERFORMANŢE SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR DE


PRODUCŢIE Şl/SAU DEPOZITARE
6.1. PERFORMANŢE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCŢII DE PRODUCŢIE
Şl/SAU DEPOZITARE

Construcţii de tip obişnuit


6.1.1. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare de tip obişnuit sunt cele care nu se încadrează
în tipurile de construcţii monobloc sau blindate.
Construcţiile, spaţiile şi încăperile de producţie vor avea stabilite şi precizate categoriile de pericol de
incendiu. La cele de depozitare vor fi precizate categoriile de pericol de incendiu şi clasele de periculozitate,
stabilite conform normativului.
6.1.2. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare potfi de gradul I la V de rezistenţă la foc, în
condiţiile respectării corelaţiei dintre gradul de rezistenţă, categoria de pericol de incendiu,
numărul de niveluri şi aria compartimentului de incendiu, conform art. şi tabel 5.2.5..precum şi a
condiţiilor de protecţie corespunzătoare.
În cazurile în care se utilizează lichide combustibile în cantităţi mai mari decât cele prevăzute în
normativ, se iau măsuri tehnice suplimentare, corespunzător reglementarilor specifice acestora.
HOME
6.1.3. Construcţiile obişnuite pot fi amplasate independent sau grupate ori comasate cu alte
construcţii de producţie şi/sau depozitare în limitele compartimentelor de incendiu admise în
condiţiile stabilite în normativ.
Construcţiile de producţie şi/sau depozitare, de regulă nu se grupează sau comasează cu clădiri civile
(publice), fiind obligatorie compartimentarea lor potrivit prevederilor normativului.
Fac excepţie construcţiile cu funcţiuni mixte, la care se asigură măsurile de protecţie corespunzătoare
acestora
6.1.4. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare obişnuite, se amplasează faţă de alte construcţii învecinate la
distanţele de siguranţă prevăzute în art.2.2.2., sau se compartimentează prin pereţi antifoc şi, după caz, rezistenţi
la foc sau la explozie conform normativului.
6.1.5. Prin conformarea construcţiilor de producţie şi / sau depozitare se va urmări dispunerea spaţiilor cu
categorii de pericol de incendiu periculoase pe cât posibil, în zone distincte şi asigurate măsurile de protecţie la
foc corespunzătoare, astfel încât în caz de incendiu să nu fie afectate arii mari construite ori să pună în pericol
obiecte învecinate sau ele să fie periclitate de vecinătăţi.
6.1.6. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare se realizează din materiale şi elemente de construcţie
corespunzătoare gradului de rezistenţă la foc asigurat, conform art.2.1.8 la 2.1.14., astfel alcătuite încât să nu
conducă la propagarea uşoară a focului.
6.1.7. În interiorul compartimentelor de incendiu, pereţii şi planşeele prevăzute funcţional, vor asigura şi
limitarea propagării focului şi a fumului, conform prevederilor normativului.
6.1.8. Între porţiunile de construcţii independente funcţionale dar comasate în cadrul unui
compartiment de incendiu, se prevăd elemente despărţitoare (pereţi, planşee) CO (CAI) cu
rezistenţa la foc determinată în funcţie de densitatea sarcinii termice cea mai mare a spaţiilor
adiacente, fără afi mai mică de 1 h şi 30 de minute.
Atunci când separă încăperi sau spaţii cu pericol de explozie –categoriileA sau B(BE3a,b) -elementele
despărţitoare respective vorfi şi rezistente la explozie.
6.1.9. Încăperile de depozitare a materialeior şi substanţelor combustibile cu aria mai mare de 36 m2 , se
compartimentează faţă de restul construcţiei conform normativului. La aceste încăperi de depozitare, şi la casele
de scări de evacuare închise (fără ferestre), este obligatorie asigurarea evacuării fumului (desfumarea), conform
prevederilor art.2.5.1. la 2.5.35.
6.1.10. În construcţiile de producţie şi/sau depozitare obişnuite vor fi asigurate căi de evacuare a persoanelor
corespunzător distribuite, alcătuite în, realizcru, nu ate şi dimensionate, în conformitate cu prevederile art.2.6.1.
la 2.6.74. şi art.5.6.1. la 5.6.13. La depozitele fără locuri permanente de lueste obligatorie asigurarea căilor de
evacuare caz de incendiu.
6.1.11. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare obişnuite se echipează cu instalaţii de semnalizare şi stingere
a incendiilor, potrivit prevederilor reglementărilor de specialitate. în afară de domeniul obligatoriu de echipare,
beneficiarii pot stabili prevederea unor astfel de instalaţii şi în alte cazuri.
6.1.12. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (electrice, termice, sanitare, ventilare, etc.) se asigură şi
realizează conform prevederilor reglementărilor de specialitate.
6.1.13. Pentru intervenţieîn caz de incendiu, construcţiile obişnuite de producţie şi/sau depozitare, vor avea
asigurate căi exterioare de acces şi circulaţie pentru autospeciale de intervenţie, de regulă, pe cel puţin două
laturi. Fac excepţie construcţiile cu aria desfăşurată de maximum 500 m2 , care pot fi accesibile pe o latură.
Căile interioare destinate personalului de intervenţieîn caz de incendiu, vor fi corespunzător alcătuite şi
realizate, de regulă, constituite din circulaţiile funcţionale ale construcţiei. Căile interioare de intervenţie vor
asigura accesul uşor în zonele şi încăperile stabilite cu pericol de incendiu, precum şi la instalaţiile şi
dispozitivele de siguranţă la foc prevăzute, marcându-se corespunzător.
6.1.14. Dotarea construcţiilor şi instalaţiilor cu mijloace tehnice de stingere în caz de incendiu şi
constituirea serviciului de pompieri, se asigură conform prevederilor art.5.10.1. la 5.10.9.
Construcţii monobloc
6.1.15. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare monobloc, sunt considerate cele care au
HOME
lăţimea mai mare de 72 m şi aria construită peste 20000 m2 .
Gruparea sau comasarea mai multor compartimente de incendiu, separate cu pereţi antifoc şi având
grade de rezistenţă ia foc diferite (I la V), nu constituie o construcţie monobloc în sensul prevederilor
normativului, ci o grupare de compartimente de incendiu independente, la fiecare asigurându-se îndeplinirea
condiţiilor de siguranţă la foc specifice. Compartimentele de incendiu vor cuprinde de regulă activităţi
independente, la care se aplică măsurile corespunzătoare de protecţie.
6.1.16. Construcţiile monobloc trebuie să îndeplinească condiţiile de încadrare în gradul I sau II de rezistenţă la
foc, recomandându-se separarea acestora în compartimente de incendiu, conform prevederilor art. şi tabel 5.2.5.
din normativ. Construcţiile monobloc vor îndeplini condiţiile de performanţă la foc specifice acestora.
6.1.17. Construcţiile monobloc se amplasează independent, cel puţin la distanţele de siguranţă normate faţă de
alte construcţii învecinate, recomandându-se dublarea acestora.
6.1.18. Porţiunile de construcţie cu pericol mare de incendiu se vor dispune în zone distincte, de regulă, adiacent
închiderilor perimetrale ale acestora şi pe cât posibil grupate.
6.1.19. În construcţiile monobloc, spaţiile şi compartimentele de incendiu din categoriile A, B şi C (BE3a,b şi
BE2) de pericol de incendiu se prevăd în părţile lor superioare (treimea superioară a pereţilor exteriori şi/sau
acoperiş) cu dispozitive de evacuare a fumului (desfumare) în caz de incendiu, realizate conform prevederilor
art.2.5.1. la 2.5.35., având suprafaţa însumată de cel puţin 0,2% din aria încăperilor sau compartimentelor
respective, sau cu evacuări mecanice.
6.1.20. În construcţiile şi spaţiile închise (fără pereţi despărţitori interiori), cu arii libere mai mari de 10.400m2
ale construcţiilor monobioc, şi încadrate în categoriile A, B sau C(BE3a,b sau BE2) de pericol de incendiu,
pentru limitarea propagării incendiilor se prevăd sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, realizate
conform prevederilorart.2.5.36. la 2.5.45.
6.1.21. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare, monobloc, vor avea asigurate, căi de evacuare a
utilizatorilor, corespunzător dimensionate, distribuite, alcătuite şi realizate, potrivit prevederilor art. 2.6.1.la
2.6.74. şi art.5.6.1. la 5.6.13.
6.1.22. Echiparea şi dotarea construcţiilor de producţie şi/sau depozitare monobloc cu instalaţii şi mijloace de
semnalizare şi stingere a incendiilor se asigură potrivit prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate, în
funcţie de categoriile de pericol de incendiu determinate, de gradul de rezistenţă la foc asigurat şi de
vulnerabilitatea acestora la incendiu.
În construcţiile monobloc se pot asigura şi hidranţi de incendiu interiori subterani (sub pardoseală)
racordaţi la reţeaua de hidranţi exteriori, astfel amplasaţi încât să poată fi utilizaţi pentru stingere.
6.1.23. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor monobloc vor fi proiectate şi realizate conform prevederilor
tehnice specifice acestora.
6.1.24. Construcţiile monobloc se dotează cu mijloace tehnice de stingere corespunzătoare claselor de incendiu
din spaţiile respective (stingătoare portative, stingătoare transportabile, lăzi cu nisip, panouri pentru
incendiu, etc.) potrivit reglementărilor.
6.1.25. Construcţiile monobloc de producţie şi/sau depozitare încadrate în categoriile A, B sau C (BE3a,b sau
BE2) de pericol de incendiu, voravea constituite şi organizate servicii de pompieri.
Nivelul de dotare şi încadrarea cu personal se stabilesc conform reglementărilor specifice.
Construcţii blindate
6.1.26. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare blindate, inclusivîncăperile blindate cu aria mai mare de 700
m2 , se alcătuiesc şi realizează în conformitate cu prevederile normativului îndeplinind condiţiile de corelaţie
stabilite în art.şi tabelul 5.2.5.
6.1.27. Construcţiile blindate pot fi amplasate independent sau grupate ori comasate cu alte construcţii.
6.1.28. Gruparea sau comasarea construcţiilor blindate cu alte construcţii de producţie şi/sau depozitare se poate
realiza în limitele compartimentelor de incendiu stabilite în art. şi tabelul 5.2.5., asigurându-se separarea
funcţiunilor cu elemente de construcţii verticale şi după caz, orizontale (pereţi şi planşee) din clasa de
combustibilitate C0 (CA1) şi rezistenţă la foc determinată în funcţie de densitatea sarcinii termice din spaţiile
HOME
adiacente.
Faţă de clădiri civile (publice) de care se alipesc, se asigură separarea cu pereţi de compartimentare
corespunzătoare, iar atunci când sunt înglobate se realizează separarea cu pereţi şi planşee rezistente la foc,
conform prevederilor.
6.1.29. Construcţiile independente blindate se amplasează faţă de alte construcţii învecinate, la distanţele de
siguranţă prevăzute în art.2.2.2 sau se compartimentează corespunzător faţă de acestea.
6.1.30. Construcţiile blindate vor fi astfel conformate la foc încât să nu faciliteze propagarea incendiilorpe arii
mari, iarspaţiile cu pericol mare de incendiu, pe cât posibil, vorfi dispuseîn zone distincte.
6.1.31. Construcţiile blindate, (inclusiv încăperile blindate cu aria mai mare de 700 m2 ) , din categoriile A, B şi
C (BE2a,b şi BE2) de pericol de incendiu, se prevăd cu dispozitive care să asigure evacuarea fumului în caz de
incendiu (desfumare).
Dispozitivele vor avea aria liberă însumată de cei puţin 0,2% din aria pardoselii spaţiilor sau
compartimentelor respective, fiind alcătuite, distribuite şi realizate conform prevederilor art.2.5.1. la 2.5.35.
Evacuarea fumului (desfumarea) se poate asigura şi mecanic.
6.1.32. Atunci când construcţiile blindate sau spaţii deschise (fără pereţi despărţitori interiori) cu arii mai mari
de 10400 m2 şi încadrate în categoriile A, B şi C(BE3a,b şi BE2) de pericol de incendiu, pentru limitarea
propagării incendiilor se asigură sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, realizate conform
prevederilor art.2.5.36. la 2.5.45.
6.1.33. Construcţiile blindate de producţie şi/sau depozitare vor avea asigurate căi de evacuare a utilizatorilor în
caz de incendiu, corespunzător distribuite, alcătuite şi realizate, potrivit prevederilor art. 2.6.1. la 2.6.74. şi art.
5.6.1. la 5.6.13.
6.1.34. Construcţiile blindate se echipează şi dotează cu instalaţii şi mijloace de semnalizare şi stingere a
incendiilor, conform prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate, în funcţie de categoriile de pericol de
incendiu şi vulnerabilitatea la incendiu. în afară de domeniul obligatoriu de echipare, beneficiarii pot stabili şi în
alte cazuri prevederea instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor.
6.1.35. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor blindate, vor fi proiectate conform reglementărilor tehnice
specifice acestora.
6.1.36. Pentru intervenţia din exterior în caz de incendiu, construcţiile blindate vor avea asigurat
accesul autospecialelor de intervenţie cel puţin pe două laturi.
Accesul şi circulaţia personalului de intervenţie în construcţie, se asigurăprin accesele funcţionale ale
construcţiei sau prin panouri de acces prevăzute în pereţii plini de închidere perimetrală (exteriori), dispuse la
maximum 40 m unul de altul, uşor demontabile din exterior şi marcate vizibil pentru a fi uşor de recunoscut.
6.1.37. Construcţiile blindate se dotează cu mijloace tehnice de stingere corespunzătoare claselor de incendiu
din spaţiile respective conform reglementărilor.
6.1.38. Construcţiile blindate vor avea constituite servicii de pompieri conform reglementărilor, în funcţie de
aria construit -desfăşurată, categoriile de pericol de incendiu, importanţă şi vulnerabilitate la incendiu.

6.2. PERFORMANŢE ALE CONSTRUCŢIILOR DE DEPOZITARE

Prevederi comune
6.2.1. Construcţiile de depozitare şi, în general, depozitele de materiale şi substanţe vor avea stabilite categorii
de pericol de incendiu, conform art.2.1.4. la 2.1.7., şi clase de periculozitate a materialelor şi substanţelor
respective, potrivit art.6.2.19.
6.2.2. La realizarea depozitelor aferente clădirilor civile (publice) se respectă şi prevederile specifice acestor
clădiri.
6.2.3. Înglobarea încăperilor de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile în construcţii de
producţie şi în clădiri civile (publice) este admisă atunci când considerente funcţionale o impun, dacă sunt
asigurate condiţiile şi măsurile de protecţie stabilite în normativ.
6.2.4. Este admisă depozitarea diferitelor materiale şi substanţe în aceeaşi încăpere, dacă amestecul lor sau al
vaporilor respectivi nu prezintă pericol de autoaprindere sau explozie, iar în cazde incendiu se pot utiliza
HOME
aceieaşi produse de stingere.
6.2.5. Depozitele de materiale şi substanţe pot fi amplasate independent, grupate sau comasate atunci când
sunt în construcţii închise şi amplasate numai independent atunci când sunt depozite închise.
6.2.6. Construcţiile independente de depozitare se amplasează faţă de obiecte învecinate la distanţele de
siguranţă stabilite în art.2.2.2. şi în reglementări tehnice de specialitate, sau se compartimentează conform
prevederilor normativului.
Depozitele deschise se amplasează faţă de vecinătăţi la distanţele normate în prezentul normativ şi în
reglementări specifice acestora.
Construcţiile închise de depozitare grupate sau comasate între ele sau cu alte construcţii, se separă
conform prevederilor normativului.
6.2.7. Construcţiile depozitelor pe care beneficiarul le consideră importante sau de mare valoare, se recomandă
să fie amplasate independent.
6.2.8. La amplasarea depozitelor se are în vedere limitarea posibilităţilor ca un incendiu produs în depozit să
pună în pericol construcţii sau instalaţii învecinate importante sau centre populate, precum şi aprinderea
depozitului datorită unui incendiu produs la un obiect învecinat.
6.2.9. Depozitele de materiale şi substanţe combustibile se amplasează în zone astfel situate încât, pe cât
posibil, direcţia vântului dominant să nu fie spre construcţiile vecine, iar când aceasta nu este posibil sau
justificat tehnic, se iau măsuri de protecţie corespunzătoare.
6.2.10. Depozitele de lichide combustibile, de regulă, se amplasează în zone situate mai jos decât construcţiile
învecinate astfel încât să nu fie posibilă deversarea sau scurgerea lichidelor şi propagarea incendiului la
vecinătăţi, sau se asigură măsuri de protecţie corespunzătoare (diguri, ziduri de protecţie, etc).
De asemenea, prin amplasarea acestor depozite se vor asigura distanţe şi măsuri de protecţie faţă de
cursuri de apă, lacuri, iazuri, bălţi, etc. situate în vecinătate.
6.2.11. Depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile se realizează în funcţie de caracteristicile fizico -
chimice ale acestora astfel încât să nu genereze incendiu şi să poată fi stinse cu aceleaşi produse de stingere.
6.2.12. Depozitarea materialelor combustibile solide împreună cu lichide sau gaze combustibile, de regulă, nu
este admisă. Fac excepţie situaţiile admiseîn normativ.
6.2.13. Atunci când se depozitează materiale sau substanţe care prezintă pericol de autoaprindere, este
obligatorie stabilirea duratei de depozitare a acestora şi luarea măsurilor necesare verificării creşterii
temperaturii lor.
6.2.14. Nu este admisă trecerea prin depozite sau încăperi de depozitare, a conductelor care transportă fluide
combustibile (gaze lichide), a celor de încălzire şi ale reţelelor electrice aferente altor consumatori. Atunci când
nu este posibil sau justificat tehnic trecerile respective vor fi realizate în canalizaţii proprii închise, cu pereţi şi
planşee CO (CA1), cu rezistenţă la foc corespunzătoare condiţiilor de separare impuse de depozit.
6.2.15. Pozarea conductelor pentru apă sau pentru produse care conţin apă ori pe care poate condensa apa, în
depozite pentru materiale sau substanţe care reacţionează periculos cu apa, este interzisă.
6.2.16. Materialele şi substanţele combustibile se pot păstra în spaţiile şi încăperile de producţie, numai în
cantităţile minime necesare fluxului tehnologic, precizate prin tema de proiectare. Depozitarea materialelor şi
substanţelor combustibile în cantităţi mai mari se realizează în încăperi proprii, alcătuite, realizate şi protejate
conform prevederilor normativului.
6.2.17. Depozitele vor avea asigurate căi de acces, circulaţii funcţionale şi de evacuare astfel dimensionate şi
realizate încât să asigure limitarea posibilităţilor de propagare a focului şi totodată să permită intervenţia de
stingere.
Pentru depozitele fără locuri permanente de lucru (vizitabile de maximum 8 ori pe schimb), nu este
bligatorie asigurarea căilor de evacuare în caz de incendiu.
6.2.18. Depozitele de materiale sau substanţe combustibile se echipează cu instalaţii de semnalizare şi stingere a
incendiilor corespunzătoare materialelor şi substanţelor depozitate, precum şi a cantităţii şi importanţei acestora,
potrivit prevederilor normativului şi a reglementărilortehnice de specialitate.
6.2.19. Construcţiile şi încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor, se realizează corespunzător
prevederilor art.6.2.1., având în vedere categoria de pericol de incendiu şi clasa de periculozitate a acestora,
determinată în funcţie de aportul pe care-l pot aduce la apariţia şi dezvoltarea incendiilor, precum şi de
sensibilitatea lor la efectele incendiilor, conform tabel 6.2.19.
HOME
Tabel 6.2.19.
CLASIFICAREA MATERIALELOR Şl SUBSTANŢELOR DEPOZITATE (DUPĂ CLASA DE
PERICULOZITATE)

Caracteristicile
Clasa de Felul
materialelor şi Exemple
periculozitate ambalajului
substanţelor
P.1. Fără Materiale Fără ambalaje Minereuri, produse şi piese metalice (inerte)
periculozitate incombustibil (în vrac) sau în ciment, nisip, beton, mate-riale de
e care nu pot ambalaje construcţii refractare, az-best; fructe,
da naştere la incombustibile legume, carne; conserve în cutii metalice sau
reacţii borcane; lichi-de
periculoase
P.2. Cu A. Materiale din În ambalaje cu Minereuri şi alte materiale inerte, în saci sau
periculozitate clasa P1 combustibile butoaie combustibile; piese metalice în folii
redusă redusă, sau prelate greu combustibile; piese metalice,
menţionate în ele-mente din beton, azbociment, pe palete
coloana 3. din lemn lichide incombus-tibile sau conserve
în ambalaje incombustibile în navete sau
B. Materiale care Neambalate în Aparate electrice; obiecte executate din
se aprind greu, au ambalaje bachelită şi răşini fenolice; melamină; piei
o viteză redusă de menţionate în brute; baloţi de lână (spălată şi uscată); zahăr
ardere şi nu au o coloana 3 brut şi cereale în vrac sau în
putere calorică
mare
C. Lichide În ambalaje Lapte: apă minerală în butelii din plastic, cutii
incombustibile combustibile carton, etc.
inerte
P.3. Cu A. Materiale Ambalate în cutii -
periculozitate din clasele P. de carton
medie 1 şi P.2
B. Materiale cu În orice fel de Mobilă (fără garnituri din buret de cauciuc sau
combustibilitate ambalaje, cu plastic) şi obiecte masive din lemn
medie (care nu se excepţia celor goale;butoaie din lemn (fără reziduri
încadrează în din materiale periculoase); bambus; panouri din fibre de
clasele P.4. şi P.5.) plastice lemn: produse din ebo-nită; fibre animale
şi cu putere spongioase (lână, mătase natu-rală,păr, etc.) şi fibre
calorică cei mult artificiale cu combustibilitate redusă
27.3 J/Kg (poliamidice, poliesterice, poliacrilice,
polivinilice); ţesături şi confecţii executate din
asemenea fibre; fibre vegetale toarse gros;
salteie şi perne (fără buret de cauciuc sau
materiale plastice); articole din piele; cărţi;
papetărie; negru de fum (ambalat în saci sau
granulat); amidon; făina de cereale; zahăr
cristalizat paste făinoase şi alte articole de
băcănie - ambalate în pungi; utun, ceai,
C. Lichide În ambalaje Vopsele de uleigrăsimi,
legume uscate; în cutii, etc.
borcane, butoaie şi
combustibile cu incombustibile similare; produse farmaceutice combustibile
temperatura de care pot fi în cutii, bidoane, damigene, sticle, etc;
inflamabilitate mai introduse în ubrefianţi şi glicoli în butoaie sau bidoane;
mare de 100°C cutii de carton uleiuri
HOME
Caracteristicile
Clasa de Felul
materialelor şi Exemple
periculozitate ambalajului
substanţelor
P.4 Cu A. Materiale şi În ambalaje din
periculozitate produse din clasele materiale
mare P1-P.3 plastice
spongioase
B. Materiale Indiferent de Lemn în formă de tocăturâ şi talaş; fibre
combustibile cu forma de vegetale (in, cânepă bumbac); fibre artificiale
viteză mare de ambalare cu Pc > 27.300 J/Kg; confecţii executate din
ardere sau cu o asemenea fibre, saltele şi plăpumi cu
putere calorică mai umpluturi din buret, cauciuc sau materiale
mare de 27,3J/Kg plastice spongioase; fibre textile; vată; paie;
zegras; împletituri din nuiele; celuloză,
etcxarton; hârtie, cauciuc brut sau prelucrat;
materiale plastice şi obiecte confecţionate din
acestea (alt fel carton; hârtie, cauciuc brut sau
prelucrat; materiale
C. Materiale şi Indiferent de Aparatura electrică şi electronică având relee
produse natura şi contacte sensibile necapsulate; tuburi
ncombustibile care ambalajelor electronice; utilaje şi aparate de înaltă
pot suferi precizie; bijuterii; medicamente şi produse
deteriorări cosmetice, etc.
mportante în urma
acţiunii
temperaturilor
înalte, a apei sau
gazelor corozive.

D. Materiale şi Indiferent de Policiorură de vinii, teflon şi răşini epoxidice;


produse care sub natura acid clorhidric; clorură de var, etc.
efectul temperaturii ambalajelor
degajă cantităţ'
importante de gaze
corozive

E. Lichide în ambalaje Lichide ambalate în bidoane din carton sau în


combustibile din combustibile bidoane prin canistre din materiale
clasa P.3
F. Lichide în ambalaje Carburanţi Diesel; motorină; păcură; smoală;
combustibile cu incombustibile uleiuri pentru acţionări hidraulice ; i de
temperaturi de care pot fi ungere; uleiuri minerale; cerneală tipografică,
inflamabilitate între introduse în etc.
50-100°C cutii de carton
HOME
Caracteristicile
Clasa de Felul
materialelor şi Exemple
periculozitate ambalajului
substanţelor
P.5. Cu A.Materiale Indiferent de Acid acrilic, acid cianhidric acid percloric
periculozitate instabile care se natura anhidru; apă oxigenată concentrată; clorat de
deosebit de mare pot ambalajelor amoniu; hidrazină anhidră; acetilenă;
descompune acetiluri (de argint, cupru,etc.) anhidră
exploziv la cromică; azotat de amoniu sau potasiu,
temperatură azoturi; bicromat de amoniu sau potasiu;
naturală. Materiale bioxid de clor ; hiroxilamina, nitroetan;
care pot exploda nidroceluloză uscată; peroxii (de acetii, benoil
sub efectul zinc);chibrituri de fosfor aib; muniţie
încălzirii, frecării, explozivă sau incendiară, exploziv; corpuri
loviturii sau al pentru artificii, rachete, etc.
şocurilor de
detonaţie. Obiecte
pirotehnice
B. Materiale care la Indiferent de Acetonă, acid acetic, acid fluorhidric, anhidru,
contactul cu alte modul de amoniac, etilendiamină; peroxizi de potasiu
materiale pot da ambalare sau sodiu, etc.
naştere a reacţii
explozive sau se
pot aprinde
C. Materiale Indiferent de Carton asfaltat în rulori; cărbune bituminos;
susceptibi-le sa modul de deşeuri de cauciuc sau lână; făină; de
se autoaprindă ambalare lucerna de peste; fosfor alb; îngrăşăminte
organice umede; mangal; seminţe de in, etc.
D. Substanţe Indiferent de Acid azotic, clorhidric, sulfuric; brom; clor;
oxidante capabile modul de ierbicide; iod; salpetru (azotat de potasiu), etc.
să iniţieze ambalare
aprinderea
materialelor
combustibile a
contactul cu
acestea.
E. Materiale care Indiferent de Acrilonitril; alcaloizi; amine; acetonă; anilină;
sub efectul căldurii modul de cloroform ; clorură de metil; esteri; iod; iodaţi;
degajă cantităţi ambalare piridină; tetrabromme-tan; acetat de plumb,
mari de gaze butadi-enă; fosfor; sulfat de metil, etc.
combustibile sau
toxice.
F. Materiale care în Indiferent de Amidă alcalină; amestecuri aluminotermice;
contact cu apa se modul de bariu; calciu; carbură de calciu (carbid);
a-prind, degajă ambalare hidroxid de calciu (var ne-stins); hidrură de
tempera-turi aluminiu, calciu, etc. magneziu metalic sau
capabile să aprin- aliaje cu conţinut mai mare de 30% (masa de
dă material ele magneziu); potasiu metalic, sodiu metalic;
combustibile din plutoniu, titan, ura-niu, zinc pulverulent.
imediata vecinătate
sau degajă gaze
combustibile
HOME
Caracteristicile
Clasa de Felul
materialelor şi Exemple
periculozitate ambalajului
substanţelor
G. Recipienţi cu Indiferent de Recipienţi ficşi sau trans-porabile cu gaze
gaze comprimate modul de sub presi-une; recipienţi de tip"Spray", etc.
ambalare
H. Substanţe Indiferent de Celuloid şi obiecte din celuloid; peliculă pe
materiale solide modul de bază de nitroceluloză; peroxilină; bicromat de
care au o putere ambalare sodiu; cloraţi (de calciu potasiu, bariu, etc);
calorifică mai mare permanganat de sodiu, calciu sau zinc;
de 33,6 MJ/Kg sau proxizi de potasiu, sodiu, plumb; petrol
carac-Terizate lampant; benzină; sulfura de carbon, toluen;
printr-o arde-re ţiţei, acetonă, gazoli-nă, alcool etilic, etc.
deosebit de Propan, butan, propilenă, hidrogen,
intensă. Lichide butadienă, gaz de ifurnal, metan, etc.
combustibile cu
6.2.20. Lichidele combustibile se de
temperatura încadrează
in- în clase de combustibilitate, în funcţie de temperatura de
inflamabilitate a vaporilor acestora, conform
flamabilitate mai tabel 6.2.20.
mică de 55°C.
Tabel 6.2.20. Clase de combustibilitate a lichidelor combustibile
Gaze combustibile
Temperatura de
inflamabilitate a vaporilor ≤ 28°C 28 C÷55°C 55°C÷100°C >100°C
t1, (°C)
Clasa de combustibilitate
LI L II L III L IV
a lichidelor
6.2.21. In funcţie de capacitatea de depozitare şi clasa de periculozitate a lichidelor combustibile stocate,
categoriile depozitelor de lichide combustibile, se stabilesc conform tabel 6.2.21.
Tabel 6.2.21. Categorii de depozite de lichide combustibile
Categoria Capacitatea depozitata (m3 )
depozitului
Lichide din clasa L I – L II Lichide din clasa L III – L IV
D1 peste 100.000 peste 500.000
D2 30.001 -100.000 150.001-500.000
D3 2.501 - 30.000 12.501 -150.000
D4 501 - 2.500 2.501 -12.500
D5 51 - 500 251 - 2.500
D6 11 -50 51 - 250
D7 până la 10 până la 50

NOTĂ: În cazul în care se păstrează împreună lichide combustibile din clasele L I – L II cu lichide combustibile
din clasele L III – L IV, fiecare 1 m de lichid combustibil din clasele L I – L II se echivalează cu 5 m de lichid
combustibil din clasele L III- L IV.
6.2.22. Depozitele de lichide în rezervoare, după modul lor de execuţie, pot fi:
a) supraterane, când fundul rezervoarelor se află deasupra terenului înconjurător, la acelaşi nivel cu el sau
la o adâncime mai mică decât jumătate din înălţimea rezervoarelor, precum şi în cazurile când ni velul
lichidului este mai sus de cota terenului înconjurător cu minim 2,00 m;
b) semiîngropate, când fundul rezervoarelor se află îngropat mai mult de jumătate din înălţimea acestora,
iar nivelul maximum posibil al lichidului combustibil nu se găseşte mai sus de 2,00 m faţă de cota
terenului înconjurător;
c) îngropate, când partea superioară a rezervoarelor este cu cel puţin 0,20 m mai jos decât cota
terenului înconjurător.
HOME
NOTĂ: Cota terenului înconjurător se va considera nivelul minim al terenului pe o distanţă de 6,00 m de la
mantaua rezervoarelor.
6.2.23. În construcţii sau încăperi ale construcţiilor, în cazurile şi condiţiile admise de normativ, lichidele
combustibile se pot depozita în rezervoare sau recipiente (ambalaje). Indiferent de modul de stocare a lichidelor
combustibile, este obligatorie precizarea categoriei depozitului, conform art.2.6.21. şi asigurarea măsurilor de
protecţie specifice prevăzute în normativ şi reglementările tehnice specifice, astfel încât să se asigure limitarea
propagării incendiilor şi condiţiile stingerii cu operativitate.
6.2.24. Depozitarea lichidelor cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28°C, în cantităţi mai mari de
2,00 m şi stocate în recipiente şi ambalaje, se recomandă să se realizeze în construcţii supraterane.
Depozite închise
6.2.25. Construcţiile închise pentru depozite de materiale şi substanţe, (depozite închise), pot fi
de gradul I - V de rezistenţă la foc în funcţie de categoria de pericol de incendiu şi clasa de
periculozitate stabilită conform art.6.2.19. cu condiţia respectării corelaţiei admise în tabelul
5.2.5., între gradul de rezistenţă la foc, numărul de niveluri şi aria construită a compartimentului
de incendiu, precum şi a prevederilor specifice lichidelor combustibile.
Fac excepţie situaţiile precizate în normativ.
6.2.26. În cazul în care construcţia depozitului este monobloc sau blindată, este obligatoriu respectarea şi a
prevederilor corespunzătoare acestora, potrivit art.6.1.15. la 6.1.38.
6.2.27. Construcţiile închise stabilite de beneficiar, în care sunt depozitate materiale, substanţe, produse, obiecte
de valoare, sau cu risc mare de incendiu, se recomandă să fie compartimentate cu elemente rezistente la foc în
arii construite de maximum 750 m2 şi echipate cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor.
6.2.28. Construcţiile închise de depozitare etajate, trebuie realizate cu planşee pline rezistente la foc conform
normativului, astfel realizate încât să împiedice propagarea incendiilor între nivelurile construcţiei.
Eventualele goluri funcţionale din planşee se protejează cu elemente de închidere corespunzătoare.
Fac excepţie depozitele cu platforme de stocare mecanizate, fără locuri permanente de lucru, la care
platformele (totale sau parţiale) pot fi materiale şi elemente C0(CA1), rezistente la foc minimum 15 mminute,
dacă sunt prevăzute instalaţii automate de stingere a incendiului la fiecare nivel.
6.2.29. Construcţiile depozitelor cu stive mai înalte de 6,00 m trebuie să îndeplinească condiţiile
şi nivelele de performanţă stabilite în reglementările tehnice de specialitate corespunzător
densităţii sarcinii termice şi pericolului de propagarea a focului. De regulă, aceste depozite cu
stive înalte, trebuie echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor.
6.2.30. Încăperile de depozitare a materialelor şi / sau substanţelor combustibile din clasa P4 şi
P5 de periculozitate cu aria desfăşurată mai mare de 36 m2 se separă de restul construcţiei cu
elemente verticale (pereţi) C0 (CA1), având rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii
termice, potrivit art.2.4.2. Atunci când sunt amplasate în clădiri cu mai multe niveluri, se separă
şi prin planşee C0 (CA1), rezistente la foc minimum 1h şi 30 minute.
Golurile de circulaţie sau funcţional necesare, din elementele de separare (pereţi, planşee), se protejează cu
elemente corespunzătoare, rezistente la foc conform prevederilor normativului, în funcţie de tipul elementului
străpuns (perete, planşeu).
6.2.31. Încăperile de depozitare a materialelor şi/sau substanţelor combustibile din clasele P2 şi
P3 de periculozitate, cu aria desfăşurată mai mare de 36 m2 se separă de restul construcţiei prin
pereţi C0(CA1) cu rezistenţa la foc minimum 1½ ore şi după caz, planşee C0(CA1) cu rezistenţă
la foc minimum 1 oră.
Golurile de circulaţie sau funcţional necesare din elementele de separare, se protejează cu elemente rezistente la
foc minimum 45 minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
6.2.32. Încăperile de depozitare a materialelor şi/sau substanţelor din clasa P1 de periculozitate, se separă de
restul construcţiei cu pereţi şi după caz planşee C0 (CA1), iar golurile de circulaţie sau funcţionale din aceştia se
protejează cu elemente de închidere incombustibile.
6.2.33. Stocurile tampon de materiale şi substanţe combustibile din clasele de periculozitate P4 şi P5, în afara
celor din fluxul tehnologic, se separă de restul construcţiei prin pereţi şi după caz planşee C0 (CA1) cu rezistenţa
HOME
la foc de minimum 3 ore pentru pereţi şi 1½ ore pentru planşee.
Golurile de circulaţie sau funcţional necesare din elementele de separare, se protejează cu elemente de
închidere rezistente la foc 1 oră echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de
incendiu.
Pentru materialele şi substanţele combustibile din clasele de periculozitate P2 şi P3, pereţii şi planşee de
separare pot fi CO (CA1) cu rezistenţă la foc 1 oră, iar golurile de circulaţie sau funcţional necesare, protejate cu
elemente de închidere rezistente la foc 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere, sau închidere
automată în caz de incendiu.
Pentru clasa de periculozitate P1, separarea se poate realiza cu pereţi şi planşee CO <CA1), iar golurile
de comunicare din acestea protejându-secu elemente deînchidere incombustibile.
6.2.34. În încăperile de depozitare a materialelor combustibile din clasele de periculozitate P3,
P4 şi P5, nu sunt admise spaţii libere pentru birouri, pentru finisarea, încercarea sau repararea
produselor depozitate, precum şi pentru distribuirea lichidelor combustibile.
Asemenea spaţii se amenajează în încăperi proprii, separate faţă de cele de depozitare prin pereţi şi după
caz, planşee C0(CA1), rezistente la foc conform prevederilor art.2.4.2. Spaţiile de recepţie - expediţie, de regulă,
se separă în acelaşi mod.
6.2.35. Spaţiile pentru recepţie-expediţie, birouri, pentru încărcarea, finisarea sau repararea
produselor depozitate, precum şi pentru distribuirea lichidelor combustibile, se separă faţă de
încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile din clasele de periculozitate
P3, P4 şi respectiv P5 prin pereţi şi planşee C0(CA1),respectiv rezistenţi la foc minimum 2 ore
pentru pereţi şi 1 oră pentru planşee.
Golurile de circulaţie din pereţii de separare faţă de depozit, se protejează cu uşi rezistente la foc 45
minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
6.2.36. În cazuri bine justificate tehnic, în pereţii de separare a birourilor şi spaţiilor de recepţie -expediţie faţă
de depozite P3, P4 sau P5, se admit ferestre fixe CO (CA1), rezistente la foc minimum 45 de minute sau ferestre
obişnuite, dacă sunt protejate cu obloane rezistente la foc minimum 45 de minute, echipate cu dispozitive de
închidere automată în caz de incendiu.
6.2.37. Fac excepţie de la prevederile art.6.2.35. şi 6.2.36. spaţiile de recepţie - expediţie ale depozitelor din
clasele de periculozitate P3, P4 şi P5, la care se asigură aceleaşi măsuri de siguranţă la foc ca la încăperile de
depozitare aferente, situaţiile în care nu mai este obligatorie separarea de depozit.
De asemenea, la depozitele cu clasa P1 şi P2 de periculozitate a materialelor şi substanţelor depozitate,
nu este obligatorie separarea spaţiilor de recepţie-expediţie şi a birourilor.
6.2.38. Construcţiile supraterane închise pentru depozitarea lichidelor combustibile se realizează din materiale şi
elemente de construcţie CO (CA1), rezistente la foc corespunzător normativului şi a reglementărilor de
specialitate, asigurându-se compartimentarea antifoc şi după caz antiex a încăperilor de depozitare cu
capacitatea de maximum 50 m3 lichide din clasele LI sau LII (respectiv echivalentul acestora pentru LIII şi
LIV).
6.2.39. Încăperile pentru depozitarea a maximum 20m3 lichide combustibile necesare consumului funcţional al
instalaţiilor utilitare aferente construcţiei (centrala termică, grup electrogen, centrale de încălzire cu aer cald,
etc), precum şi a celor aferente funcţionării unor echipamente (ascensoare, platforme, etc.) se separă de restul
construcţiei prin pereţi şi planşee CO (CA1) cu rezistenţa la foc de minimum2ore.
6.2.40. Încăperile prevăzute la art.6.2.39. pot avea un gol de acces pentru vizitare practicat în elementele de
separare faţă de restul construcţiei; protejat cu element de închidere rezistent la foc minimum 45 de minute şi
prevăzut cu parapet (prag) cu înălţimea astfel stabilită încât să nu fie posibilă scurgerea lichidului în afara
încăperii în caz de avarie.
Rezervoarele se prevăd cu preaplin şi conducta de aerisire cu opritor de flăcări dispus în exterior.
La aceste încăperi nu este obligatorie prevederea panourilor de decomprimare şi a dispozitivelor de
evacuare a fumului (desfumare), iar dacă se prevede iluminat acesta va corespunde categoriei de pericol de
incendiu.
6.2.41. În afara rezervorului de zi cu capacitatea de maximum 2,00 m3 lichid combustibil amplasat în centrala
termică şi a celui admis la art.6.2.39., rezerva de combustibil lichid necesară se prevede în afara construcţiei,
HOME
conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.
6.2.42. Depozitarea combustibilului solid aferent centralelor termice, cu capacitatea maximă de 2,00 m3 , se
realizează în condiţiile stabilite la art.6.2.39., fiind admisă comunicarea cu sala cazanelor prin uşi rezistente la
foc minimum 45 de minute.Fac excepţie centralele termice cu capacităţi mari, la care se respectă prevederile
reglementărilortehnice specifice.
6.2.43. Buncarele pentru combustibili solizi şi pâlniile de alimentare a instalaţiilor de ardere aferente centralelor
termice, trebuie să fie CO (CA1), asigurându-se măsuri de protecţie şi de stingere corespunzătoare.
Atunci când buncăreie sunt cu capacitate mai mare de 3,00 m3 se separă de restul construcţiei prin
pereţi şi planşee CO (CA1), rezistente la foc minimum 2 ore.
6.2.44. Depozitele închise (construcţii sau încăperi cu aria mai mare de 36 m2 ) pentru materiale
sau substanţe combustibile se prevăd cu dispozitive de evacuare a fumului realizate, conform
art.5.5.1. la 5.5.7., asigurându-se 1% din aria pardoselii, iar atunci când încăperile de depozitare
din categoriile A, B, sau C (BE3a,b sau BE2) şi clasele de periculozitate P3, P4 sau P5 au aria
liberă (fără pereţi interiori) mai mare de 10.400 m2 se prevăd cu sisteme de evacuare a fumului şi gazelor
fierbinţi, conform art.2.5.36. la 2.5.45.
Fac excepţie situaţiile precizate în normativ.
6.2.45. Depozitele închise pentru materiale şi substanţe combustibile se echipează cu instalaţii de
semnalizare şi stingere a incendiilor conform reglementărilor tehnice de specialitate,
asigurându-se şi dotarea corespunzătoare cu mijloace tehnice de stingere în caz de incendiu.
Depozite deschise
6.2.46. Amplasarea şi realizarea depozitelor deschise de materiale şi substanţe combustibile solide, lichide sau
gazoase se realizează potrivit prevederilor normativului şi ale reglementărilor tehnice specifice, asigurând
limitarea pierderilor în caz de incendiu şi condiţii de intervenţie corespunzătoare.
6.2.47. În cazul depozitării pe aceeaşi platformă a materialelor şi substanţelor combustibile din sorturi diferite,
se va asigura dispunerea organizată a acestora, astfel încât să nu favorizeze propagarea incendiilor pe suprafeţe
mari.
6.2.48. Depozitele deschise de lichide combustibile, de regulă, se amplasează în zone situate mai jos de obiecte
învecinate. Atunci când amplasarea se face la o cotă mai ridicată, se iau măsuri care să împiedice pătrunderea
lichidelor combustibile şi transmiterea incendiului la obiectele învecinate.
În cazul amplasării în vecinătatea unor ape, se iau măsuri pentru evitarea inundării depozitelorşi totodată pentru
împiedicarea scurgerii lichidelor combustibile spre acestea.
6.2.49. Rezervoarele fără pereţi dubli sau grupurile de astfel de rezervoare supraterane sau
semiîngropate se prevăd cu cuva de retenţie mărginită de diguri sau pereţi C0(CA1)
incombustibili continui, care să reziste la solicitările mecanice şi tehnice produse în
timpul avariilor şi incendiilor.
Cuvele de retenţie se dimensionează şi realizează în aşa fel încât să nu permită deversarea lichidelor în
afara lor.
6.2.50. Depozitarea lichidelor combustibile în ambalaje sau recipiente, se poate face pe platforme deschise
executate din materiale C0 (CA1), situate deasupra nivelului terenului înconjurător şi prevăzut cu rigole de
scurgere.
6.2.51. Depozitele deschise de materiale şi substanţe combustibile se dotează cu mijloace de primă intervenţie şi
se echipează cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor corespunzător reglementărilor tehnice de
specialitate.
6.2.52. Pentru accesul şi intervenţia operativă în caz de incendiu, depozitele deschise vor avea asigurat accesul
pe toate laturile.
HOME

PARTEA A IV-A CONSTRUCŢII CU FUNCŢIUNI MIXTE

CAP.7. PERFORMANŢE COMUNE CONSTRUCŢIILOR CU


FUNCŢIUNI MIXTE
7.1. RISCURI Şl CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU, GRADE DE
REZISTENŢĂ LA FOC
Riscuri şi categorii de pericol de incendiu
7.1.1. Zonele, încăperile, compartimentele de incendiu şi construcţiile independente cu funcţiuni mixte, vor
avea determinate şi precizate riscurile şi după caz, pericolele de incendiu specifice, conform prevederilor
art.2.1.1. la 2.1.7. din prezentul normativ.
7.1.2. Pentru funcţiuni civile (publice) se stabilesc riscuri de incendiu, iar pentru cele de producţie şi/sau
depozitare riscurile de incendiu se exprimă prin categorii de pericol de incendiu, determinate conform
prevederilor normativului.
7.1.3. Într-o construcţie cu funcţiuni mixte, porţiunile de clădiri civile (publice), separate corespunzător
normativului de cele cu activităţi de producţie şi/sau depozitare, sunt considerate cu riscul de incendiu cel mai
mare din porţiunea respectivă, care reprezintă cel puţin 30% din aria desfăşurată a acesteia.
Atunci când în construcţia cu funcţiuni mixte, aria desfăşurată a porţiunilor cu funcţiuni civile publice
reprezintă mai mult de 60% din aria desfăşurată totală a construcţiei, clădirea respectivă este considerată civilă
(publică) şi cu riscul stabilit conform primului alineat, iar în ansamblu trebuie să îndeplinească performanţele
comune şi specifice acesteia, conform normativului.
7.1.4. Porţiunile de construcţii cu activităţi de producţie şi/sau depozitare dintr-o construcţie cu
funcţiuni mixte, separate corespunzător normativului de cele cu funcţiuni civile (publice), sunt
considerate cu categoria de incendiu cea mai periculoasă care reprezintă peste 30% din aria
desfăşurată a acestora.
Atunci când în construcţia cu funcţiuni mixte, aria desfăşurată a activităţilor de producţie şi/sau
depozitare reprezintă mai mult de 60% din aria desfăşurată totală a construcţiei, aceasta este considerată de
producţie şi/sau depozitare având categoria de pericol de incendiu stabilită conform primului alineat, iar în
ansamblu trebuie să îndeplinească performanţele comune şi specifice acesteia, conform normativului (partea IIl-
a şi a IV-a).
Grade de rezistenţă la foc
7.1.5. Construcţiile cu funcţiuni mixte vor avea determinat gradul de rezistenţă la focasigurat,
precizându-se în documentaţie.
La determinarea gradului de rezistenţă la foc se au în vedere prevederile art.2.1.8. la 2.1.14. şi după caz,
condiţiile specifice tipului de construcţie.

7.2. AMPLASARE Şl CONFORMARE LA FOC


Amplasare
7.2.1. Construcţiile cu funcţiuni mixte, independente, comasate sau grupate în conformitate cu
prevederile generale ale normativului, se amplasează la distanţele de siguranţă stabilite în
art.2.2.1. la 2.2.3., având în vedere ansamblul constituit, precum şi riscurile (pericolele) de
incendiu ale porţiunilor de construcţie faţă de care se asigură distanţele. Atunci când nu se pot
asigura distanţele de siguranţă normate, se compartimentează corespunzător normativului.
7.2.2. Construcţiile cu funcţiuni mixte care cuprind activităţi cu risc sau pericol mare de
incendiu sau un număr mare de persoane, se recomandă să fie amplasate independent, la
distanţele de siguranţă normate faţă de vecinătăţi.
HOME
Conformare la foc
7.2.3. Prin conformarea la foc a construcţiilor cu funcţiuni mixte, civile (publice), de producţie şi/sau
depozitare, pe cât posibil, se va urmări dispunerea distinctă a funcţiunilor şi luarea măsurilor de proteţie
specifice acestora, asigurându-se îndeplinirea condiţilor de corelaţie între riscul (categoria) de pericol de
incendiu, gradul de rezistenţă la foc, numărul de niveluri şi aria construită, conform prevederilor normativului,
având în vedere precizările art.7.1.1. la 7.1.4.
7.2.4. Atunci când o clădire civilă (publică) cuprinde activităţi civile publice diferite şi independente
funcţional, se asigură îndeplinirea condiţiilor de performanţă corespunzătoare cele mai severe prevăzute de
normativ pentru respectivele funcţiuni civile (publice).
Dacă aceste funcţiuni sunt dispuse intr-o clădire înaltă, foarte înaltă, sau cu săli aglomerate, vor fi îndeplinite şi
condiţiile de performanţă specifice acestora.
7.2.5. În construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice), de producţie şi/sau depozitare, în fiecare porţuine se
asigură îndeplinirea condiţiilor de performanţă cele mai severe prevăzute în normativ pentru respectivele
funcţiuni având în vedere şi implicaţiile acestora asupra întregii construcţii.
7.2.6. Prin conformarea construcţiilor cu funcţiuni mixte, se va asigura limitarea posibilităţilor de propagare a
focului şi fumului atât în porţiunile incendiate, cât şi la porţiunile de construcţie cu alte funcţiuni, luându-se
măsurile de protecţie corespunzătoare.
7.2.7. În construcţiile etajate cu funcţiuni mixte, civile (publice), de orice fel, nu este admisă dispunerea unor
spaţii sau încăperi cu pericol de explozie, din categoria A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, la nivelurile lor
inferioare (supraterane sau subterane).
7.2.8. Dispunerea spaţiilor şi a încăperilor cu pericol de explozie, din categoriile A sau B (BE3a,b) de pericol
de incendiu în construcţiile cu funcţiuni mixte de producţie şi/sau depozitare, se recomandă la ultimul nivel
suprateran şi cu luarea măsurilor de protecţie corespunzătoare.

7.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE


7.3.1. Construcţiile cu funcţiuni mixte se realizează din materiale şi elemente de construcţie corespunzătoare
gradului de rezistenţă la foc necesar îndeplinirii condiţiilor de corelaţie normate, în aşa fel alcătuite încât să nu
propage focul cu uşurinţă.
7.3.2. Eventualele goluri interioare ale elementelor de construcţie vor avea continuitatea întreruptă conform
normativului, astfel încât să nu favorizeze propagarea focului şi a fumului pe arii mari construite şi între
funcţiuni sau destinaţii diferite.
7.3.3. Funcţiunile diferite din construcţie se separă cu elemente verticale şi după caz, orizontale, din clasa de
combustibilitate, cu rezistenţa la foc determinate conform normativului, în funcţie de nivelul riscului (categoriei)
de pericol de incendiu cea mai mare, a densităţii sarcinii termice şi condiţiile performante specifice funcţiunii
(destinaţiei) şi tipului de clădire.
7.3.4. La alcătuirea şi realizarea porţiunilor de construcţie cu funcţiuni distincte civile (publice) de producţie
şi/sau depozitare, se vor îndeplini condiţiile de performanţă specifice fiecărei funcţiuni, conform prevederilor
normativului, iar întreaga construcţie trebuie să asigure îndeplinirea condiţiilor de performanţă corespunzătoare
ansamblului considerat, conform prevederilorart.7.1.1. la 7.1.4.
7.3.5. Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile, se alcătuiesc, realizează şi separă de
restul construcţiei cu funcţiuni mixte corespunzător prevederilor generale şi specifice acestora.
Fac excepţie încăperile de depozitare cu aria de maximum 36 m2 , la care nu se impun măsuri de
protecţie deosebite.
7.3.6. În situaţiile admise de normativ, încăperile cu pericol de explozie, categoria Asau B (BE3a,b) de pericol
de incendiu, dispuse astfel încât să nu pună în pericol construcţia, trebuie alcătuite, realizate şi asigurate, cu
măsurile de protecţie necesare, potrivit reglementărilor normativului.
7.3.7. Porţiunile de clădire care cuprind sau se încadrează în categoria sălilor aglomerate vor fi alcătuite
HOME
corespunzător prevederilor specifice acestora, separându-se de alte funcţiuni ale construcţiei prin elemente de
construcţie verticale şi după caz, orizontale, corespunzător normativului.
7.3.8. Porţiunile subterane ale construcţiilor cu funcţiuni mixte, în care se dispun funcţiuni distincte vor
îndeplini şi condiţiile specifice acestora.
7.3.9. La alcătuirea construcţiilor şi a elementelor de construcţie se respectă condiţiile de performanţă comune
stabilite, de la art. 2.3.1. la 2.3.60 .,precum şi cele specifice funcţiunilor respective.

7.4. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI Şl A FUMULUI


7.4.1 Funcţiunile independente dispuse în construcţie se separă între ele şi faţă de căile comune de circulaţie şi
evacuare, prin elemente de construcţie rezistente la foc conform prevederilor normativului.
În cazul în care funcţiunile respective constituie compartimente de incendiu distincte, separarea acestora
se realizează, după caz. cu pereţi de compartimentare rezistenţi la foc, antifoc sau antiex.
7.4.2. Prin modul de dispunere, alcătuire şi realizare a elementelor de construcţie despărţitoare se va asigura
limitarea propagării focului şi a fumului la funcţiunile alăturate, pe timpul normat, iar în cadrul aceleiaşi
funcţiuni, a propagării uşoare a focului şi fumului pe arii mari.
7.4.3. Elementele de construcţie utilizate pentru limitarea propagării focului şi a fumului, trebuie să
îndeplinească condiţiile de performanţă generale şi specifice precizate în normativ, în funcţie de rolul pe care-
lau.
7.4.4. Separarea funcţiunilor diferite în clădiri etajate se asigură prin elemente verticale şi orizontale (pereţi şi
planşee) alcătuite şi realizate corespunzător spaţiului adiacent cel mai periculos, iar eventualele goluri de
circulaţie sau funcţionale din elementele de separare vor fi protejate conform normativului.
7.4.5. Limitarea propagării focului între funcţiuni diferite dispuse într-o clădire etajată, se va asigura şi pe
faţade (prin exteriorul închiderilor perimetrale), prin realizarea unor porţiuni pline între golurile succesive din
faţade (care se suprapun), sau prin alte măsuri de protecţie corespunzătoare (copertine, ecrane, etc).
7.4.6. Căile comune de circulaţie şi evacuare (orizontale şi după caz, verticale) ale construcţiei cu funcţiuni
mixte, se separă de diferitele funcţiuni adiacente, corespunzător riscului sau categoriei de pericol de incendiu a
acestora, potrivit prevederilor normativului.
Golurile de circulaţie din aceste elemente de separare, se protejează corespunzător.
7.4.7. Condiţiile de performanţă ale elementelor de construcţie cu rol de limitare a propagării focului şi a
fumului, alcătuite şi realizate conform art.2.4.1. la 2.4.52, sunt cele stabilite în normativ, corespunzător
funcţiunilor respective.
7.4.8. Spaţiile publice pentru parcarea autoturismelor se pot dispune în construcţii cu funcţiuni mixte, cu
condiţia separării lor de restul construcţiei, prin pereţi şi planşee conform normativului. În elementele de
separare sunt admise numai goluri strict necesare de acces şi circulaţie, protejate corespunzător.

7.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE)


7.5.1. Evacuarea fumului (desfumarea) este obligatorie în spaţiile şi încăperile stabilite în normativ, potrivit
funcţiunii (destinaţiei) specifice şi tipului de clădire cu funcţiuni mixte.
7.5.2. Alcătuirea şi realizarea evacuării fumului (desfumare), prin tiraj natural - organizat sau mecanic în
construcţiile cu funcţiuni mixte, trebuie să corespundă prevederilor art.2.5.1. la 2.5.30. şi prevederilor specifice.
7.5.3. De regulă, porţiunile de construcţii cu funcţiuni distincte, se prevăd cu dispozitive independente de
evacuare a fumului în caz de incendiu, separate de evacuări ale fumului din alte funcţiuni.
Căile de circulaţie şi evacuare comune (orizontale şi verticale) ale unei construcţii cu funcţiuni mixte, se pot
prevede cu un singur sistem de evacuare a fumului (desfumare), independent de evacuările fumului din spaţiile
HOME
funcţiunilor dispuse în construcţie.
7.5.4. Pentru funcţiuni diferite cu acelaşi risc sau pericol de incendiu dispuse în construcţie, în cazuri justificate
tehnic se pot realiza instalaţii comune de evacuare a fumului în caz de incendiu, cu condiţia luării măsurilor de
protecţie care să asigure limitarea propagării incendiilor între funcţiuni prin tubulaturile care străpung
elementele de separare a funcţiunilor (pereţi, planşee).
7.5.5. Este obligatorie realizarea independentă a evacuării fumului în caz de incendiu din sălile aglomerate, din
depozite pentru materiale şi/sau substanţe combustibile, precum şi din alte încăperi şi spaţii ale construcţiei cu
funcţiuni mixte pe care le stabileşte beneficiarul.
7.5.6. Atunci când este obligatorie evacuarea fumului (desfumare) din încăperi şi spaţii cu risc mare de
incendiu, la acestea se prevăd dispozitive sau sisteme de evacuare independente de evacuare a fumului.
7.5.7. Ghenele şi canalele pentru evacuarea fumului dintr-o funcţiunea distinctă, nu trebuie să treacă prin alte
funcţiuni, iar când aceasta este justificată tehnic, pe toată porţiunea de trecere pereţii ghenelor sau canalelor vor
fi CO (CA1) şi cu rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice din spaţiul respectiv, dar minimum
2 ore.
7.5.8. Cu excepţia caselor de scări, în toate situaţiile, evacuarea natural - organizată a fumului se poate înlocui
cu evacuarea mecanică a acestuia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor normativului.

7.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU


7.6.1. În construcţiile cu funcţiuni mixte se prevăd căi de evacuare în caz de incendiu în număr corespunzător
dispuse, alcătuite şi dimensionate, potrivit art.2.6.1. la 2.6.74. şi ale prevederilor specifice funcţiunilor
respective.
7.6.2. Căile de evacuare ale construcţiei cu funcţiuni mixte pot fi proprii unei funcţiuni sau grup de funcţiuni,
ori comune tuturor funcţiunilordin construcţie.
7.6.3. Atunci când căile de evacuare sunt comune mai multor funcţiuni sau tuturor funcţiunilor din construcţie,
la dimensionare şi alcătuire se îndeplinesc condiţiile performanţe cele mai severe ale funcţiunilor respective
pentru care se asigură evacuarea.
În porţiuni sau zone construcţia în care funcţiunile respective determină dimensiuni mai mici ale căilor
de evacuare, se pot reduce corespunzător lăţimile acestora
7.6.4. Separarea căilor de evacuare faţă de funcţiunile (destinaţiile) adiacente, se realizează corespunzător
condiţiilor stabilite pentru funcţiunile respective şi tipului de clădire.
7.6.5. Golurile de acces la căile de evacuare practicate în pereţii despărţitori ai acestora, se protejează cu
elemente de închidere corespunzătoare riscului (categoriei de pericol) de incendiu şi destinaţiei fiecărei funcţiuni
şi tip de clădire.
7.6.6. De regulă, scările de evacuare comune ale construcţiilor cu funcţiuni mixte, se închid în case de scări,
corespunzător alcătuite şi separate de restul construcţiei.
Scări interioare deschise ţneînchise în case de scări), se pot prevede numai în cazurile şi condiţiile
stabilite de normativ.
7.6.7. Rampele scărilor aferente subsolurilor se separă faţă de rampele scărilor supraterane,
inclusiv de parterul construcţiei, potrivit prevederilor normativului.
Fac excepţie situaţiile menţionate în normativ.
7.6.8. Căile de circulaţie şi transport pe verticală (scări, ascensoare, monte-charge, etc), se
separă de restul construcţiei prin pereţi şi după caz planşee, care îndeplinesc condiţiile de
performanţă stabilite în normativ.
Golurile de acces practicate în pereţii de separare, se protejează obligatoriu cu elemente de închiderere
corespunzătoare normativului.
7.6.9. Atunci când se prevăd scări exterioare de evacuare, acestea se amplasează şi realizează astfel încât
circulaţia utilizatorilor să nu fie blocată de flăcările sau fumul produs în caz de incendiu în construcţie sau
HOME
obiecte amplasate în vecinătate, protejându-se conform normativului.
7.6.10. La determinarea fluxurilor de evacuare în caz de incendiu, de regulă, se are în vedere construcţia în
ansamblu. Atunci când căile de evacuare sunt comune, corespunzător modului în care construcţia este
considerată conform prevederilor 7.1.3. şi 7.1.4., (civilă (publică) de producţie şi/sau depozitare), se asigură cele
mai severe măsuri de protecţie specifice funcţiunilor.
În cazul în care se prevăd căi de evacuare distincte (proprii) unei funcţiuni sau grup de funcţiuni, la
determinarea fluxurilor de evacuare se respectă condiţiile stabilite pentru funcţiunea sau funcţiunile respective.
7.6.11. Stabilirea numărului de persoane pentru care se asigură condiţiile de evacuare în caz de
incendiu, are în vedere nivelul de ocupare şi capacităţile maxime simultane luate în calcul, în
funcţie de destinaţia şi dispunerea acestora în construcţie.
7.6.12. Capacitatea de evacuare a unui flux (C) se determină corespunzător fiecărei funcţiuni
luată în considerare, conform prevederilor normativului, iar pentru întreaga construcţie căile
comune de evacuare vor asigura condiţiile normate cele mai severe.
Dacă deasupra nivelului construcţiei supraterane care asigură dimensionarea rampelor scărilor de
evacuare se află funcţiuni care necesită - conform normativului - dimensiuni mai mici, în porţiunile respective se
pot reduce corespunzător aceste dimensiuni.
În nici o situaţie, nu este admisă reducerea dimensiunilor căilor de evacuare pe traseui până la exterior al
nivelului cel mai aglomerat luat în considerare.
7.6.13. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare, vor îndeplini condiţiile
stabilite în normativ pentru funcţiunile respective, iar pentru căile comune de evacuare a construcţiei, când este
cazul, se respectă timpii (lungimile) prevăzute pentru construcţia considerată (art.7.1.3. şi 7.1.4.).
7.6.14. Alcătuirea şi dimensionarea căilor de evacuare în caz de incendiu, vor corespunde condiţiilor stabilite în
normativ.
7.6.15. Scările de evacuare comune ale construcţiilor cu funcţiuni mixte, vor avea acces şi pe terasele clădirilor
respective, atunci când sunt foarte înalte sau cu săli aglomerate.

7.7. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE Şl STINGERE A INCENDIILOR


7.7.1. Construcţiile cu funcţiuni mixte se echipează şi dotează cu instalaţii şi mijloace de semnalizare şi
stingere a incendiilor, corespunzător modului în care este considerată construcţia, conform art.7.1.3. şi 7.1.4., iar
diferitele funcţiuni ale acesteia corespunzător destinaţiei şi riscului (pericolului) de incendiu determinat, potrivit
prevederilor normativului şi ale reglementărilor tehnice de specialitate.
7.7.2. Atunci când beneficiarul solicită, construcţia se poate echipa şi dota suplimentar cu instalaţii de
semnalizare şi stingere faţă de prevederile reglementărilortehnice de specialitate.
7.7.3. La stabilirea echipării şi dotării, se are în vedere ansamblul construcţiei cu funcţiuni mixte, precum şi
utilizarea instalaţiilor, echipamentelor, mijloacelor şi produselor de stingere corespunzătoare riscurilor de
incendiu şi categoriilor de pericol de incendiu din spaţiile respective.
7.7.4. De regulă, construcţiile cu funcţiuni mixte se echipează cu instalaţii comune, care asigură protecţia
întregii construcţii.
În cazul în care numai o parte din funcţiunile construcţiei necesită instalaţii de semnalizare şi/sau
stingere conform reglementărilor, acestea pot fi prevăzute numai în spaţiile respective, proiectantul justificând
tehnic soluţia stabilită.
7.7.5. Pentru supravegherea şi controlul permanent al funcţionării instalaţiilor de prevenire şi
stingere a incendiilor din construcţiile cu funcţiuni mixte, de regulă, se asigură un dispecerat
central de supraveghere a clădirii dispus - pe cât posibil la parter - care să asigure urmărirea
funcţionării acestor instalaţii din toate spaţiile construcţiei.
Diferitele funcţiuni pot avea puncte proprii de supraveghere şi control ale instalaţiilor cu care sunt
echipate, dar a căror funcţionare va fi semnalizată şi la dispeceratul central al clădirii.
HOME
7.8. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE
7.8.1. Echiparea, proiectarea şi realizarea instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor cu funcţiuni mixte, se
asigură în conformitate cu prevederile prezentului normativ şi ale reglementărilor tehnice specifice, având în
vedere riscurile (categoriile de pericol) de incendiu ale funcţiunilor, (destinaţiilor) respective şi asigurarea
protecţiei acestora, precum şi a funcţiunilor adiacente de care sunt separate.
7.8.2. Instalaţiile utilitare aferente construcţiei vor corespunde destinaţiilor şi riscurilor (categoriilor de pericol)
de incendiu stabilite asigurând limitarea propagării focului şi a fumului în construcţie.
7.8.3. Sistemele şi instalaţiile electrice, de încălzire, sanitare, ventilare, etc. trebuie să corespundă riscurilor
(categoriilor de pericol) de incendiu ale destinaţiilor respective, mărimii construcţiilor şi gradului de rezistenţă la
foc asigurat, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.
7.8.4. Spaţiile şi încăperile cu degajări de substanţe combustibile, vor avea asigurată evacuarea acestora pe
măsura degajării lor, separată şi astfel realizată încât să nu producă incendii sau explozii.
7.8.5. Sistemele de ventilare a încăperilor şi spaţiilor cu risc mare de incendiu, precum şi a celor pentru public
şi a sălilor aglomerate, vorfi independente de alte instalaţii de ventilare ale construcţiei.

7. 9. CĂI DE ACCES, INTERVENŢIE Şl SALVARE


7.9.1. Construcţiile cu funcţiuni mixte, trebuie să aibă asigurate căi de acces, intervenţie şi salvare în caz de
incendiu, astfel dispuse, alcătuite şi realizate încât forţele de intervenţie să poată acţiona în timp scurt şi în
condiţii de siguranţă, conform normativului.
7.9.2. Construcţiile supraterane cu funcţiuni mixte, de regulă, trebuie să fie accesibile autospecialelor de
intervenţie în caz de incendiu, cel puţin pe două laturi.
7.9.3. Căile exterioare de acces pentru autospecialele de intervenţie (drumuri, platforme, etc.) trebuie să
permită accesul şi intervenţia în special la zonele şi funcţiunile mai periculoase ale construcţiei, la cele cu
aglomerări de persoane, la deschiderile (protejate sau neprotejate) din pereţii exteriori perimetrali, precum şi ia
sursele de alimentare cu apă.
7.9.4. Alcătuirea, conformarea şi reaiizarea căilor exterioare de circulaţie a autospecialelor de intervenţie, vor
corespunde prevederilor normativului şi aie reglementărilor tehnice.
7.9.5. Căile de acces şi circulaţiile interioare ale construcţiei, care asigură şi intervenţia în caz de incendiu a
personalului pompierilor, se echipează şi marchează corespunzător, astfel încât să fie uşor de recunoscut şi
utilizat în condiţiile incendiului.
7.9.6. Pentru funcţiuni ale construcţiei care necesită condiţii speciale de salvare a utilizatorilor în caz de
incendiu (bolnavi, handicapaţi, etc), se asigură căi de acces, circulaţie şi salvare corespunzător dimensionate,
alcătuite şi echipate, conform prevederilor normativului şi reglementărilor tehnice specifice acestora.

7.10. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENŢIE Şl SERVICIUL DE


POMPIERI
7.10.1. Construcţiile cu funcţiuni mixte se dotează cu mijloace tehnice de stingere corespunzătoare claselor de
incendiu din spaţiile şi încăperile respective, potrivit prevederilor normativului şi reglementărilortehnice
specifice acestora.
7.10.2. Pentru fiecare funcţiune se prevăd mijloacele tehnice de stingere (stingătoare portative, transportabile,
etc.) necesare, iar pentru ansamblul construcţiei se asigură dotarea conform prevederilor
normativului în funcţie de încadrarea acesteia în clădire civilă (publică) sau de producţie şi/sau depozitare -
conform art.7.1.3.şi7.1.4.
HOME
7.10.3. Mijloacele tehnice de stingere cu care se dotează construcţia şi diferitele funcţiuni ale acesteia, se dispun
astfel încât să poată fi uşor accesibile şi utilizate în caz de nevoie.
7.10.4. Nivelul de dotare şi încadrare cu personal a serviciului de pompieri al construcţiei cu funcţiuni mixte se
stabilesc în funcţie de mărimea construcţiei, riscuri (categorii de pericol) de incendiu, vulnerabilitate, tip de
construcţie, nivelul echipării cu instalaţii fixe de prevenire şi stingere, etc, potrivit normativului şi
reglementărilor de specialitate.
7.10.5. De regulă, construcţiile cu funcţiuni mixte vor avea constituite servicii de pompieri (pentru întreaga
construcţie), atunci când aria desfăşurată totală este de 10.000 m 2 sau mai mare..
Beneficiarii pot constitui servicii de pompieri şi la arii mai mici sau chiar pentru diferitele funcţiuni
dispuse în construcţie.

CAP.8. PERFORMANŢE SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR CU


FUNCŢIUNI MIXTE

8.1. PERFORMANŢE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCŢII CU FUNCŢIUNI


MIXTE

Construcţii de tip obişnuit


8.1.1. Construcţiile de tip obişnuit cu funcţiuni mixte, sunt considerate cele care nu sunt înalte,
foarte înalte, cu săli aglomerate, construcţii monobloc blindate.
Construcţiile de tip obişnuit vor avea stabilite şi precizate riscurile şi după caz, categoriile de pericol de
incendiu - respectiv clasele de periculozitate la depozite - pentru fiecare destinaţie sau funcţiune pe care o
cuprinde.
8.1.2. Construcţiile de tip obişnuit cu funcţiuni mixte, pot fi de gradul I - V de rezistenţă la foc, în condiţiile
respectării corelaţiei admise între gradul de rezistenţă la foc asigurat, riscul (categoria) de pericol şi aria
compartimentului de incendiu, în funcţie de încadrarea ansamblului construcţiei în clădire civilă (publică) ori de
producţie şi / sau depozitare, conform prevederilorart.7.1.3 şi 7.1.4.
8.1.3. Construcţiile de tip obişnuit pot fi amplasate independent, sau grupate ori comasate cu alte construcţii, în
condiţiile stabilite în normativ şi încadrării în limitele admise ale compartimentelor de incendiu.
8.1.4. Amplasarea faţă de vecinătăţi se realizează ia distanţele de siguranţă stabilite în art.2.2.2., sau se
compartimentează prin pereţi antifoc, ori după caz, rezistenţi la foc.
8.1.5. Prin conformarea construcţiilor obişnuite cu funcţiuni mixte, se va urmări dispunerea spaţiilor cu riscuri
(categorii) mai periculoase în zone distincte şi cu măsurile de protecţie corespunzătoare astfel încât în caz de
incendiu sa nu fie afectate arii mari construite, ori să pună în pericol obiecte învecinate sau ele să fie puse în
pericol de vecinătăţi.
8.1.6. Destinaţiile şi funcţiunile distincte şi independente dispuse în construcţie, se separă între ele prin
elemente de construcţie verticale şi după caz, orizontale (pereţi, planşee), corespunzătoare riscurilor (categoriilor
de pericol) de incendiu respective, conform normativului.
8.1.7. Construcţiile obişnuite cu funcţiuni mixte vor avea asigurate căi de evacuare în caz de incendiu
corespunzător dimensionate, alcătuite şi realizate, potrivit prevederilor normativului.
8.1.8. Echiparea şi dotarea cu instalaţii şi mijloace de semnalizare şi stingere a incendiilor se
realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate, având în vedere ansamblul
construcţiei. Beneficiarii pot stabili echipări şi dotări cu astfel de instalaţii şi mijloace, după caz, şi în afară de
domeniile obligatorii.
8.1.9. Pentru asigurarea condiţiilor de intervenţie în caz de incendiu, construcţiile obişnuite vor
avea prevăzute căi de acces, intervenţie şi salvare, conform prevederilor normativului, astfel
încât sa fie posibil accesul autospecialelor de intervenţie cel puţin pe o latură a construcţiei.
HOME
Construcţii înalte, foarte înalte, cu săli aglomerate, monobloc sau blindate
8.1.10. Tipurile de construcţii cu funcţiuni mixte, pot fi clădiri înalte şi foarte înalte, clădiri cu săli aglomerate,
construcţii monobloc sau blindate.
8.1.11. In construcţiile cu funcţiuni mixte, se pot dispune numai:
a) diferite funcţiuni civile (publice) independente sau nu funcţional;
b) funcţiuni civile (publice) şi unele activităţi de producţie şi/sau depozitare stabilite în normativ;
c) diferite activităţi de producţie şi/sau depozitare.
8.1.12. În clădirile civile (publice) înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, este admisă
dispunerea numai a funcţiunilor civile (publice).
Dispunerea în acestea a unor funcţiuni distincte de producţie şi/sau depozitare, este strict interzisă. Fac
excepţie activităţile aferente funcţiunilor civile (publice) ce se încadrează în nivelele de risc (ateliere întreţinere,
ediţie, depozitare, etc).
8.1.13. În construcţiile de producţie şi/sau depozitare de tip monobloc, pot fi dispuse şi funcţiuni civile
(publice), cu condiţia separării acestora în compartimente de incendiu distincte.
8.1.14. Pentru fiecare tip de construcţie se vor asigura performanţele specifice stabilite în normativ, iar pentru
diferitele funcţiuni se respectă condiţiile şi performanţele specifice acestora.
8.1.15. La clădirile civile (publice) înalte, foarte înalte sau pentru săli aglomerate, nu se aplică prevederile art.
7.1.3. şi 7.1.4., clădirile respective fiind cu caracter civil (public).
8.1.16. Diferitele funcţiuni independente din clădirile civile (publice) înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate,
se dispun în compartimente de incendiu separate cu pereţi şi planşee C0(CA1) rezistente la foc conform
normativului.
8.1.17. Pentru fiecare din acestea trebuie îndeplinite condiţiile de performanţă specifice, prevăzute în normativ.

8.2. PERFORMANŢE ALE UNOR DESTINAŢII DIN CONSTRUCŢIILE CU


FUNCŢIUNI MIXTE
8.2.1. În construcţiile cu funcţiuni mixte pot fi dispuse funcţiuni civile (publice), de producţie şi/sau
depozitare, în cazurile şi condiţiile admise de normativ.
8.2.2. Funcţiuni civile (publice) distincte care se pot dispune într-o construcţie cu funcţiuni mixte, de regulă,
sunt cele pentru:
a) locuinţe, administrative, turism, comerţ şi parcaje;
b) adminstrative, comerţ, sănătate, turism şi parcaje;
c) sănătate, locuinţe şi parcaje învăţământ, sport şi parcaje:
d) cult, adminstrative, locuinţe şi parcaje.

8.2.3. Funcţiunile civile (publice) şi de producţie şi/sau de depozitare admise într-o construcţie
cu funcţiuni mixte, sunt cele cu destinaţii de locuinţe, administrative, comerţ şi parcaje, împreună cu activităţi de
producţie şi/sau depozitare care se încadrează în categoriile C, D sau E (BE2, BE1 sau BE1 b) de pericol de
incendiu.
8.2.4. Dispunerea într-o construcţie cu funcţiuni mixte numai a activităţilor de producţie şi/sau depozitare din
categoriile A(BE3a),B (BE3b), C(BE2), D(BE1a) şi E(BE1b) de pericol de incendiu, este admisă în condiţiile şi
cu măsurile de protecţie stabilite în normativ.
Funcţiuni mixte civile (publice)
8.2.5 Încăperile, spaţiile şi funcţiunile civile (publice) dispuse în construcţia cu funcţiuni mixte, vor avea
stabilit şi precizat riscul de incendiu specific, determinat conform prevederilor art.2.1.1. la 2.1.3.
8.2.6 În funcţie de riscul de incendiu şi densitatea sarcinii termice, fiecare funcţiune civilă (publică) distinctă
se separă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee corespunzător alcătuite şi realizate, conform normativului.
HOME
8.2.7 Prin conformarea construcţiei se va urmări dispunerea distinctă a funcţiunilor cu risc mare de incendiu,
separându-se cu elemente de construcţie rezistente la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice din spaţiile
respective şi prevederilor normativului, astfel încât să nu pună în pericol alte funcţiuni civile (publice) adiacente
sau construcţia.
8.2.8 De regulă, funcţiunile civile (publice) cu risc mare de incendiu nu trebuie dispuse sub spaţii cu
aglomerări de persoane sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă sau justificată tehnic, se asigură măsuri de
protecţie corespunzătoare.
8.2.9 Construcţia cu funcţiuni mixte va avea asigurat gradul de rezistenţă la foc corespunzător îndeplinirii
condiţiilor de corelaţie dintre acesta şi numărul de niveluri, aria construită şi capacitatea maximă simultană,
conform normativului.
8.2.10 La alcătuirea construcţiei şi a elementelor de construcţie a acesteia, se respectă condiţiile de performanţă
stabilite în prezenta parte şi art. 2.3.1. la 2.3.60. ,precum şi cele specifice din partea a II-a a normativului.
8.2.11. Funcţiunile civile (publice) dispuse în construcţie se separă între ele şi faţă de căile
comune de circulaţie şi evacuare prin elemente rezistente la foc (pereţi, planşee),
corespunzător destinaţiilor şi tipului de clădire.
8.2.12. Prin dispunerea, alcătuirea şi realizarea elementelor de construcţie despărţitoare se va asigura limitarea
propagării focului şi a fumului la spaţiile adiacente pe timpui normat, iar în cadrul funcţiunii se va împiedica
propagarea uşoară a focului şi fumului pe arii mari.
8.2.13. Separarea funcţiunilor diferite se realizează prin pereţi şi după caz, planşee rezistente la foc conform
normativului, iar eventualele goluri de circulaţie sau funcţionale din acestea se protejează cu elemente de
închidere corespunzătoare.
8.2.14. Prin modul de dispunere şi protecţie se vor limita posibilităţile de propagare a focului pe faţadele
construcţiei, asigurându-se plinuri între golurile succesive din pereţii perimetraii de închidere.
8.2.15. Condiţiile de performanţă ale elemenetelor de limitare a propagării focului şi a fumului sunî cele
stabilite în normativ (art.2.4.1.la2.4.52.).
8.2.16. Spaţiile publice pentru parcarea autoturismelor se separă faţă de restul construcţiei cu funcţiuni mixte,
prin pereţi şi planşee CO (CA1) cu rezistenţă la foc normată şi în care nu sunt admise decât goluriie strict
necesare circulaţiei funcţionale, protejate corespunzător cu elemente de închidere, potrivit prevederilor
normativului.
8.2.17. Evacuarea fumului (desfumarea) în caz de incendiu din spaţiile cu săli aglomerate şi căile lor de
evacuare, circulaţiile comune orizontale şi verticale, precum şi din depozitele de materiale sau substanţe
combustibile, în situaţiile stabilite în normativ, se asigură natural-organizatsau mecanic.

8.2.18. Sistemele de evacuare a fumului (desfumare) vor fi independente pentru spaţiile stabilite în normativ, iar
canalele şi ghenele acestora nu vor constitui căi de propagare a focului şi fumului în construcţie.
8.2.19. Realizarea unor sisteme comune de evacuare a fumului (desfumare) este admisă numai în cazurile şi
condiţiile stabilite în normativ.
8.2.20. Construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice) pot avea căi de evacuare comune tuturor funcţiunilor
civile, sau separate pentru una sau mai multe funcţiuni civile (publice) din clădire.
8.2.21. Căile de evacuare vor fi dimensionate, dispuse, alcătuite şi realizate, conform prevederilor normativului,
iar golurile funcţionale de acces la acestea se protejează corespunzător.
8.2.22. La dimensionarea căilor de evacuare ale construcţiilor cu funcţiuni mixte civile (publice) se respectă
prevederile specifice acestora.
8.2.23. Prevederea instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor la construcţiile cu funcţiuni mixte civile
(publice), precum şi la funcţiunile distincte ale acestora, se realizează potrivit prevederilor normativului şi ale
reglementărilor tehnice de specialitate.
8.2.24. Instalaţiile utilitare aferente vor respecta prevederile reglementărilor tehnice de specialitate,
corespunzător destinaţiilor şi riscurilorde incendiu.
HOME
8.2.25. Construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice) vor avea asigurate căi de acces, intervenţie şi salvare,
astfel distribuite, alcătuite, marcate, echipate şi realizate, încât să permită intervenţia uşoarăîn caz de incendiu.
8.2.26. Pe cât posibil, construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice) trebuie să fie accesibile autospecialelor de
intervenţie la toate faţadele, dar cel puţin la două.
8.2.27. Căile de acces, intervenţie şi salvare aferente funcţiunilor civile (publice) destinate persoanelor care
trebuie transportate cu targa, căruciorul, etc. vorfi dimensionate corespunzător.
8.2.28. Construcţiile şi funcţiunile civile (publice) din acestea, se dotează cu mijloace de primă intervenţie
corespunzătoare destinaţiei şi clasei de incendiu a acestora, potrivit prevederilor normativului.
8.2.29. Construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice) vor avea constituite servicii de pompieri atunci când aria
desfăşurată a acestora este de 15.000 m2 sau mai mare.
Funcţiuni mixte civile (publice) şi unele activităţi de producţie şi/sau depozitare
8.2.30. Funcţiunile distincte, încăperile şi spaţiile acestora, admise în construcţia cu funcţiuni mixte conform
prevederilor normativului, vor avea stabilite şi precizate riscurile, respectiv categoriile de pericol de incendiu,
determinate conform prevederilor art.2.1.1. la 2.1.7. ale normativului.
8.2.31. Corespunzător riscurilor şi categoriilor de pericol de incendiu stabilite şi a densităţii sarcinii termice,
fiecare funcţiune distinctă se separă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee corespunzătoramplasate, alcătuite
şi dimensionate.
8.2.32. Prin conformarea construcţiei se asigură dispunerea distinctă a funcţiunilor periculoase sau cu risc mare
de incendiu, separându-se cu elemente de construcţie corespunzător alcătuite şi dimensionate, conform
normativului, astfel încât să nu pună în pericol alte funcţiuni sau construcţia.
8.2.33. Se recomandă ca funcţiunile civile (publice) să fie dispuse în zone distincte ale
nivelurilor construcţiei faţă de cele de producţie sau depozitare. Atunci când nu este posibil sau
justificat tehnic, se vorasigura separări corespunzătoare.
Nu se recomandă dispunerea funcţiunilor civile (publice) direct peste depozite de materiale sau
substanţe combustibile cu clasa de periculozitate P4 sau P5 şi densitatea sarcinii termice mai mare de 840MJ/m2
, iar atunci când nu este posibil, numai cu luarea măsurilor care să împiedice propagarea focului şi fumului
(separări, protecţie cu copertine deasupra ferestrelor, echiparea cu instalaţii automate de semnalizare şi stingere,
etc).
8.2.34. Construcţia cu funcţiuni mixte va avea asigurat gradul de rezistenţă la foc corespunzător îndeplinirii
condiţiilor de corelaţie dintre acesta şi aria construită, numărul de niveluri, capacitatea maximă şi riscul
(categoria) de incendiu, după caz, potrivit normativului, având în vedere modul în care este considerată
construcţia potrivit art.7.1.3. şi 7.1.4.
8.2.35. Construcţia şi elementele de construcţie aferente acesteia se alcătuiesc astfel încât să îndeplinească
condiţiile de performanţă comune şi specifice stabilite în normativ.
8.2.36. Diferitele funcţiuni distincte din construcţie se separă între ele şi faţă de căile comune de circulaţie şi
evacuare, prin elemente de construcţie (pereţi, planşee) corespunzătoare prevederilor normativului.
8.2.37. Elementele despărţitoare ale funcţiunilor, vor fi astfel dispuse, alcătuite şi realizate încât să asigure
limitarea propagării focului şi a fumului în spaţiile alăturate, pe timpul normat, iar în cadrul fiecărei funcţiuni să
împiedice propagarea focului şi a fumului pe arii mari.
8.2.38. Golurile de circulaţie sau funcţionale din elementele de separare, se protejează cu elemente de închidere
conform normativului, în funcţie de rolul acestora pentru siguranţa la foc.
8.2.39. Elementele de construcţie prevăzute pentru limitarea propagării focului şi a fumului, se alcătuiesc şi
realizează potrivit prevederilor art.2.4.1. la 2.4.52. precum şi a precizărilor din părţile II, III şi IV ale
normativului.
8.2.40. Evacuarea fumului (desfumarea) în caz de incendiu se asigură corespunzător condiţiilor şi funcţiunilor
dispuse în construcţie, (natural-organiza sau mecanic) potrivit normativului.
8.2.41. Evacuarea fumului (desfumarea) se realizează conform prevederilor normativului referitoare la aceasta
(art.2.5. 1.la 2.5.35.) fiind obligatorie prevederea unor sisteme independente pentru funcţiunile civile (publice)
faţă de cele de producţie şi depozitare.
8.2.42. Construcţiile pot avea căi de evacuare comune tuturor funcţiunilor distincte din acestea, sau separate
pentru diferite funcţiuni.
8.2.43. Căile de evacuare se dispun, alcătuiesc, dimensionează şi realizează conform prevederilor normativului
potrivit funcţiunilor din construcţie astfel încât să îndeplinească nivelele de performanţă specifice.
HOME
8.2.44. Prevederea şi realizarea instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor, vor corespunde funcţiunilor
respective şi claselor de incendiu stabilite.
8.2.45. La proiectarea şi realizarea instalaţiilor utilitare aferente, se respectă prevederile reglementărilor tehnice
de specialitate, corespunzător destinaţiei, riscurilor şi pericolelor de incendiu, precum şi tipului construcţiei.
8.2.46. Construcţiile vor avea asigurate căi de acces, intervenţie şi salvare, astfel distribuite, alcătuite, marcate,
echipate şi realizate încât să permită intervenţia uoară în caz de incendiu.
8.2.47. De regulă construcţiile trebuie să fie accesibile autospecialelor de intervenţie ale pompierilor la cel puţin
două faţade, pe căi de circulaţie corespunzătoare.
8.2.48. Funcţiunile distincte şi construcţiile se dotează cu mijloace tehnice de stingere
corespunzătoare destinaţiei şi clasei de incendiu a acestora, potrivit normativului.
8.2.49. Atunci când aria desfăşurată a construcţiilor se încadrează în limitele stabilite în normativ
pentru funcţiunile civile (publice) sau de producţie şi depozitare vor avea constituite servicii de
pompieri.
Funcţiuni mixte de producţie şi/sau depozitare
8.2.50. Funcţiunile distincte de producţie şi/sau depozitare din construcţiile cu funcţiuni mixte, vor avea
determinate şi precizate categoriile de pericol de incendiu specifice, conform prevederilor art.2.1.4.la 2.1.7.
8.2.51. Corespunzător categoriilor de pericol de incendiu stabilite, a destinaţiei şi densităţii sarcinii termice,
fiecare funcţiune, inclusiv încăperi ale acesteia, se separă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee
corespunzător amplasate, alcătuite şi dimensionate conform normativului.
8.2.52. Prin conformarea construcţiei se asigură dispunerea distinctă a funcţiunilor periculoase şi
separarea acestora cu pereţi şi după caz cu planşee, astfel încât să nu pună în pericol alte
funcţiuni sau construcţia.
Spaţiile, încăperile şi funcţiunile cu pericol de explozie, categoriile A sau B (BE3a sau BE3b), pe cât
posibil vorfi dispuse la partea superioară a construcţiei. Atunci când nu este posibil sau justificat tehnic, se iau
măsuri de protecţie şi separare corespunzătoare.
8.2.53. Construcţia va avea asigurat gradul de rezistenţă la foc corespunzător îndeplinirii condiţiilor de corelaţie
cu aria construită, categoria de pericol de incendiu şi numărul de niveluri.
8.2.54. Elementele de construcţie şi construcţia în ansamblu, vor fi astfel alcătuite încât să îndeplinească
condiţiile de comportare la foc specifice acestora.
8.2.55. Funcţiunile distincte dispuse în construcţie, se separă între ele şi faţă de căile comune de circulaţie şi
evacuare, prin pereţi şi planşee corespunzătoare categoriilor de pericol de incendiu, densităţii sarcinii termice şi
a condiţiilor de încadrare în gradul de rezistenţă la foc.
8.2.56. Prin dispunerea şi alcătuirea elementelor de construcţie despărţitoare, se va asigura limitarea propagării
incendiilor la funcţiuni adiacente, precum şi pe arii mari ale funcţiunii respective.
8.2.57. Golurile de circulaţie sau funcţional necesare din elementele de separare, se protejează cu elemente
corespunzătoare, în funcţie de categoria de pericol şi rolul elementului despărţitor.
8.2.58. Elementele de construcţie prevăzute pentru limitarea propagării focului şi a fumului, se alcătuiesc şi
realizează conform prevederilor normativului referitoare la construcţii de producţie şi/sau depozitare (art.2.4.1.
la 2.4.52.).
8.2.59. Este obligatorie asigurarea evacuării fumului (desfumare) din încăperile şi funcţiunile prevăzute în
normativ, potrivit prevederilor art.2.5.1. la 2.5.35. şi a celor specifice.
8.2.60. Evacuarea fumului (desfumarea) din încăperile de depozitare cu aria mai mare de 36m2 , pentru
materiale şi substanţe combustibile, se asigură independent.
8.2.61. În situaţiile în care este obligatorie evacuarea fumului conform normativului, aceasta se poate realiza
natural - organizat sau mecanic.
HOME
8.2.62. Construcţiile pot avea căi de evacuare comune tuturor funcţiunilor sau distincte pentru una sau mai
multe funcţiuni.
8.2.63. Căile de evacuare se dispun,alcătuiesc şi dimensionează corespunzător categoriilor de pericol de
incendiu şi destinaţiilor respective, asigurându-se separarea lor prin elemente de construcţie corespunzătoare.
8.2.64. Construcţiile se echipează cu instalaţii de semnalizare şi stingere a i n c e n d i i l o r conform
reglementărilor tehnice de specialitate.
8.2.65. Instalaţiile utilitare aferente se proiectează şi realizează conform reglementărilor specifice, în funcţie de
categoriile de pericol stabilite şi destinaţii.
8.2.66. Se asigură căi de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu, potrivit prevederilor normativului
referitoare la construcţii de producţie şi/sau depozitare, astfel încât să permită intervenţia uşoară, în special la
funcţiunile cu pericol mare de incendiu.
8.2.67. Pentru accesul autospecialelor de intervenţie se asigură căi de circulaţie conform normativului, astfel
încât intervenţia să fie posibilă pe cel puţin două laturi ale construcţiei.
8.2.68. Construcţiile şi funcţiunile distincte se dotează cu mijloace tehnice de stingere, în funcţie de pericol şi
clasele de incendiu ale acestora, conform normativului.
8.2.69. Construcţiile cu funcţiuni mixte de producţie şi/sau depozitare, vor avea constituite servicii de pompieri
conform prevederilor normativului şi ale reglementărilor de specialitate.

C U P R IN S

PARTEA l-A PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCŢIILOR

CAP. 1 -GENERALITĂŢI
1.1. SCOP, DOMENIU DE APLICARE
1.2. TERMINOLOGIE - CLASIFICĂRI

CAP. 2 - CONDIŢII GENERALE DE PERFORMANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR.


2.1. RISCURI DE INCENDIU Şl GRADE DE REZISTENŢĂ LA FOC
- Risc de incendiu
- Grade de rezistenţă la foc
2.2.AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR Şl CONFORMAREA LOR LA FOC
- Amplasare
- Conformare la foc
2.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE
- Dispoziţii generale
- Plafoane suspendate
- Galerii, canale
- Coşuri, tuburi
- Ascensoare
- Finisaje
- Pereţi cortină
- Casa scării
- Atrium
- Încăperi de depozitare
- Încăperi pentru instalaţii utilitare
2.4. LIMIT AREA PROPAGĂRII FOCULUI Şl A FUMULUI
HOME
- Dispoziţii generale
- Elemente antifoc şi protecţia golurilor din acestea
• Pereţi antifoc (AF)
• Uşi, obloane, cortine antifoc
• Încăperi tampon antifoc
• Tamburi deschişi antifoc
• Planşee antifoc
- Elemente rezistente la foc şi protecţia golurilor (RF)
• Pereţi şi protecţia golurilor
• Planşee şi protecţia golurilor
- Elemente etanşe la foc (EF)
2.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) Şl GAZE FIERBINŢI
- Dispoziţii generale
- Evacuarea fumului(desfumare)
• Desfumare prin tiraj natural - organizat
• Desfumare mecanică
• Condiţii specifice de desfumare
- Case de scări închise
- Circulaţii comune orizontale închise
- Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi
2.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU
- Dispoziţii generale
- Număr căi de evacuare
- Alcătuirea căilor de evacuare
- Scări interioare
- Scări exterioare deschise
- Terase şi curţi interioare
- Dimensionarea căilor de evacuare
• Criterii de calcul
• Determinarea fluxurilor de evacuare
• Gabaritelecăilorde evacuare
• Timpul de evacuare
- Marcarea căilor de evacuare
2.7. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
2.8. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCŢIILOR
2.9. CĂI DE ACCES, INTERVENŢIE SI SALVARE
2.10. DOT AREA CU MIJLOACE DE INTERVENŢIE Şl SERVICIUL DE POMPIERI

PARTEA AII-A CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)

CAP.3 - PERFORMANTE COMUNE CLĂDIRILOR CIVILE (PUBLICE


3.1. RISCURI DE INCENDIU Şl GRADE DE REZISTENŢĂ LA FOC
- Riscuri de incendiu
- Grade de rezistenţă la foc
3.AMP LASARE Şl CONFORMARE LA FOC
- Amplasare
- Conformare la foc
3.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE
3.4. LIMIT AREA PROPAGĂRII FOCULUI Şl A FUMULUI
3.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE)Şl GAZE FIERBINŢI
3.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU
3.7. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE ŞI STINGERE AINCENDIILOR
HOME
3.8. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE CLĂDIRILOR CIVILIE (PUBLICE)
3.9. CĂI DE ACCES, INTERVENŢIE Şl SALVARE
3.10. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENŢIE ŞI SERVICIUL DE POMPIERI

CAP.4 PERFORMANŢE SPECIFICE UNOR CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)


4.1. PERFORMANŢE ALE UNOR TIPURI DE CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)
- Clădiri înalte şi foarteînalte
- Clădiri cu săli aglomerate
- Clădiri subterane
4.2. PERFORMANŢE ALE UNOR FUNCŢIUNI (DESTINAŢII)
- Clădiri de locuit
- Clădiri administrative
- Clădiri pentru comerţ
- Clădiri pentru sănătate
- Clădiri pentru cultură
- Clădiri deînvăţământ
- Clădiri pentru turism
- Clădiri de cult
- Clădiri de sport
4.3. PERFORMANŢE PROPRII UNOR AMENAJĂRI Şl CLĂDIRI
- Amenajări în aer liber
- Campinguri
- Clădiri montane
- Parcaje pentru autoturisme

PARTEA A III-A CONSTRUCŢII DE PRODUCŢIE


ŞI/SAU DEPOZIT ARE

CAP.5 -P ERFORMANŢE COMUNE C ONSTRUCŢIILOR DE


PRODUCŢIE ŞI/SAU DEPOZITARE
5.1. CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU Şl GRADE DE REZISTENŢĂ LA FOC
- Categorii de pericol de incendiu
- Grade de rezistenţă la foc
5.2. AMP LASARE Şl CONFORMARE LA FOC
- Amplasare
- Conformare la foc
5.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE
5.4. LIMIT AREA PROPAGĂRII FOCULUI Şl A FUMULUI
5.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE)
5.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU
5.7. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
5.8. INSTALAŢII UTILITARE A F E R E N T E CONSTRUCŢIILOR
5.9. CĂI DE ACCES, INTERVENŢIE Şl SALVARE
5.10. DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE STINGERE A INCENDIILOR Şl SERVICIUL DE
POMPIERI
HOME
CAP.6 - PERFORMANTE S P E C I F I C E CONSTRUCŢIILOR DE
PRODUCŢIE ŞI/SAU DEPOZITARE
6.1. PERFORMANŢE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCŢII DE PRODUCŢIE ŞI/SAU DEPOZITARE
- Construcţii de tip obişnuit
- Construcţii monobloc
- Construcţii blindate
6.2. PERFORMANŢE ALE CONSTRUCŢIILOR DE DEPOZITARE
- Prevederi comune
- Depozite închise
- Depozite deschise

PARTEA A IV-A CONSTRUCŢII CU FUNCŢIUNI MIXTE


CAP. 7-PERFORMANT E COMUNE CONSTRUCŢIILOR CU
FUNCŢIUNI MIXTE
7.1. RISCURI Şl CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU, GRADE DE
REZISTENŢĂ LA FOC
- Riscuri şi categorii de pericol de incendiu
- Grade de rezistenţă la foc
7.2. AMPLASARE Şl CONFORMARE LA FOC
- Amplasare
- Conformare la foc
7.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE
7.4. LIMIT AREA PROPAGĂRII FOCULUI Şl A FUMULUI
7.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE)
7.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU
7.7. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
7.8. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE
7.9. CĂI DE ACCES, INTERVENŢIE Şl SALVARE
7.10. DOT AREA CU MIJLOACE DE INTERVENŢIE Şl SERVICIUL DE POMPIERI

CAP.8-PERF ORM ANŢE SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR CU FUNCŢIUNI


MIXTE
8.1. PERFORMANŢE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCŢII CU FUNCŢIUNI MIXTE
- Construcţii de tip obişnuit
- Construcţii înalte, foarte înalte, cu săli aglomerate, monobloc sau blindate
8.2. PERFORMANŢE ALE UNOR DESTINAŢII DIN CONSTRUCŢIILE CU FUNCŢIUNI
MIXTE
- Funcţiuni mixte civile (publice)
- Funcţiuni mixte civile (publice) şi unele activităţi de producţie şi/sau depozitare
Funcţiuni mixte de producţie şi/sau depozitare
Audacia et devotio
Normative Normative
HOME P 118 - 99 MP008-2000 P 118/2 - 13 P 118/3 - 15
construcţii instalaţii

Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de


aplicare a prevederilor normativului P118 – 1999 „
Siguranţa la foc a construcţiilor”

Ediţia I – 15 februarie 2016


HOME

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI 

MANUAL PRIVIND EXEMPLIFICĂRI, 
DETALIERI Şl SOLUŢII DE APLICARE A 
PREVEDERILOR NORMATIVULUI 
P 118­99 "SIGURANŢA LA FOC A 
CONSTRUCŢIILOR" 
INDICATIV: MP 008­2000 

Elaborat de: 
INSTITUTUL DE PROIECTARE  CERCETARE Şl TEHNICĂ  DE 
CALCUL ÎN CONSTRUCŢII IPCT S.A. 

DIRECTOR GENERAL:  Dr. ing. Dan Căpăţînă 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: Ing. Şerban Stănescu 
RESPONSABIL LUCRARE Şl 
COLABORATOR:  Dr. arh. Ştefan Barthon 
AUTOR:  Dr. arh. loan Voiculescu 
COLABORATORI:  Ing. Elena Mihalache 

Coordonat de: 
DIRECŢIA DE PROGRAME DE CERCETARE Şl REGLEMENTĂRI 
TEHNICE­ MLPAT 

DIRECTOR:  Ing, Octavian Mănoiu 
RESPONSABIL TEMĂ:  Arh. Doroteia Cocheci 

MANUAL PRIVIND EXEMPLIFICĂRI, DETALIERI Şl  Indicativ MP 008­2000 
SOLUŢII DE APLICARE A PREVEDERILOR  înlocuieşte: ­ 
NORMATIVULUI P 118­99 "SIGURANŢA LA FOC A 
CONSTRUCŢIILOR" 

MANUAL 

privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului 
de Siguranţă la foc ­ P 118­99 

Asigurarea  condiţiilor  corespunzătoare  îndeplinirii  cerinţei  de  calitate  a  construcţiilor. 


"siguranţa la foc" constituie o amplă şi importantă activitate în care sunt implicate condiţiile 
specifice  siguranţei  la  foc  a  construcţiilor,  precum  şi  unele  aspecte  ale  celorlalte  cerinţe  de 
calitate statuate de Legea nr. 10/1995. 
Pentru  îndeplinirea  exigenţelor  de  siguranţă  la  foc  a  utilizatorilor  este  necesară 
abordarea  sistemică  a  condiţiilor  generale  şi  specifice  de  performanţă  a  fiecărei  construcţii, 
având  în  vedere  tipul  acesteia,  destinaţiile  şi  funcţiunile  respective,  precum  şi  modul  de 
realizare, diferenţiat pentru clădiri civile (publice), de producţie şi/sau depozitare, precum şi 
cu funcţiuni mixte.
HOME

În  toate  situaţiile,  siguranţa  la  foc  a  construcţiilor  se  asigură pornind  de  la  analizarea 
ansamblului construcţiei şi continuând cu elementele componente (subansambluri) ale acesteia. 
Printr­o  bună  coordonare  şi  conlucrare  a  măsurilor  de  protecţie  prevăzute  de  diferitele 
specialităţi de proiectare se pot obţine rezultate satisfăcătoare. Numai analizarea unor măsuri 
de  protecţie  prevăzute  independent  de  diferite  specialităţi  de  proiectare  nu  poate  conduce  la 
rezultate satisfăcătoare, însă, modul în care se asigură realizarea de detaliu a fiecărei măsuri 
de protecţie trebuie să constituie o preocupare importantă a specialiştilor în domeniu. 

Elaborat de:  Aprobat de: 
INSTITUTUL DE  PROIECTARE,  MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE 
CERCETARE Şl TEHNICĂ DE  Şl AMENAJĂRII TERITORIULUI 
CALCUL IN CONSTRUCŢII ­  cu ordinul nr. 31/N/22.05.2000 
BUCUREŞTI 

În  prezentul  manual,  se  propune  prezentarea  unor  modalităţi  tipice  de  rezolvare  a  unor 
probleme specifice siguranţei la foc a construcţiilor, prin exemplificări care să poată fi utilizate 
în proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii. 
Lucrarea  este  utilă  având  în  vedere  sistemul  exigenţialde  redactare  a  prevederilor 
reglementărilor tehnice în construcţii, în care nu se impun soluţii ce trebuie utilizate ci condiţii 
tehnice  specifice  care  trebuie  îndeplinite,  independent  de  materialul  sau  elementul  utilizat  şi 
exprimate prin specificaţii de performanţă, criterii şi nivele de performanţă. 
Pentru  abordarea,  aspectelor  siguranţei  la  foc,  toate  construcţiile  trebuie  să  aibă  stabilit 
gradul de rezistenţă la foc şi riscul de incendiu, elemente care stau la baza analizei fiecărui caz. 
Gradul  de  rezistenţă  la  foc  al  construcţiilor  (sau  după  caz,  a  compartimentului  de 
incendiu,  atunci  când  construcţia  este  constituită  din  mai  multe  compartimente  de  incendiu), 
indiferent de destinaţia sau funcţiunea acestora, reprezintă capacitatea lor globală de a răspunde 
la acţiunea unui incendiu standard. 
Prin  incendiu  standard  se  înţelege  desfăşurarea  acţiunii  termice  conform  curbei 
temperatură­timp standardizată şi recunoscută internaţional, iar încercările la foc se efectuează în 
aceste condiţii standardizate. 
Totodată, încadrarea construcţiilor în grade de rezistenţă la foc stabilită în normativ, ca de 
altfel şi celelalte măsuri şi condiţii de protecţie prevăzute, se referă la construcţii având minimum 
categoria "C" de importanţă, datorită caracterului de largă repetabilitate al acestora. 
În cazul în care se proiectează o construcţie încadrată în categoria A sau B de importanţă, 
se va avea în vedere asigurarea unor condiţii de siguranţă la foc mai severe. 
Ceea  ce  trebuie  prevăzut  suplimentar,  se  bazează  pe  analiza  de  caz,  iar  în  baza  exigenţelor 
utilizatorilor,  beneficiarii  şi  proiectanţii  stabilesc  măsurile  necesare  pe  proprie  răspundere, 
prezentând justificarea tehnică a opţiunii respective. 

RISC (CATEGORIE DE PERICOL) DE INCENDIU 

Riscul  de  incendiu  trebuie  stabilit  pentru  orice  spaţiu,  încăpere  sau  grup  de  încăperi 
neseparate  cu  elemente  de  construcţie  rezistente  la  foc  pentru  perioada  de  timp  normată  în 
reglementările  tehnice,  în  vederea  stabilirii  şi  adoptării  măsurilor  de  siguranţă  la  foc 
corespunzătoare. 
Constituit  din  probabilitatea  izbucnirii  incendiilor,  riscul  de  incendiu  este  un  parametru 
deosebit de important pentru siguranţa la foc, în funcţie de care se stabilesc performanţe şi nivele 
de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească construcţia. 
Estimarea riscului de incendiu înseamnă evidenţierea nivelului de agresiune ­ în special 
termică  ­  la  care  poate  fi  supusă  construcţia  în  caz  de  incendiu,  deci  stabilirea  "agresorului" 
împotriva căruia trebuie luate măsuri de protecţie. 
Factorii luaţi în considerare la stabilirea riscului de incendiu sunt constituiţi din elemente 
funcţional necesare activităţilor desfăşurate în construcţii şi din însăşi componenţa construcţiilor
HOME

respective,  respectiv  a  existenţei  sub  diferite  forme  a  materialelor  şi  substanţelor  combustibile, 
exprimate global prin densităţi ale sarcinii termice. 
Densitatea sarcinii termice (constituită din potenţialul calorific total al unui spaţiu, încăpere, 
compartiment  sau  construcţie,  raportată  la  aria  pardoselii  luată  în  considerare  şi  exprimată  în 
J/m 2 ) cu toate că  nu poate fi controlată în timp ­ aspect recunoscut pe plan  internaţional ­ este 
luată  în  considerare  în  toate  reglementările  tehnice.Constituind  unul  din  elementele  absolut 
necesare  producerii  incendiului,  respectiv  prezenţa  materialelor  şi  substanţelor  combustibile  în 
construcţie (fixe şi mobile) şi exprimată prin densitatea sarcinii termice, pe baza ei se determină ­ 
în principal ­riscul de incendiu. 
Noţiunea  de  risc  de  incendiu  este  utilizată  în  general  la  toate  construcţiile.  Având  în 
vedere aplicarea în reglementările anterioare din ţara noastră a exprimării  "categorie de pericol 
de  incendiu"  pentru  activităţile  specifice  de  producţie  şl/sau  depozitare,  precum  şi  inexistenţa 
prevederii  şi  reglementării  unor  riscuri de  incendiu  la  clădirile  civile (publice), în  normativ  sunt 
stabilite „riscuri de incendiu" pentru clădiri cu destinaţii civile (publice) şi „categorii de pericol de 
incendiu" pentru activităţi de producţie şi/sau depozitare şi care de fapt exprimă generic riscuri 
de incendiu. 
Densitatea  sarcinii  termice  se  regăseşte  în  ambele  situaţii  şi  se  evaluează  potrivit 
metodologiei standardizate. 
La determinarea riscului de incendiu în construcţiile civile (publice), se au în vedere două 
aspecte  principale,  pe  de  o  parte  densitatea  sarcinii  termice,  iar  pe  de  altă  parte  destinaţia 
respectivă a spaţiului. 
Acest  mod  de  abordare  a  evaluării  riscului  de  incendiu  în  clădiri  civile  (publice),  s­a 
adoptat având în vedere cele arătate în legătură cu controlul densităţii sarcinii termice, precum şi 
unele prevederi similare existente în reglementările europene şi internaţionale. 
În clădirile civile (publice) riscurile de incendiu pot fi mari, mijlocii sau mici, diferenţiate 
în funcţie de densitatea sarcinii termice şi funcţiunea respectivă. 
În ceea ce priveşte luarea în considerare a materialelor la determinarea densităţii sarcinii 
termice, se au în vedere: 

CAZUL 1: In cazul materialelor combustibile din  clasele C1 sau C2 de combustibilitate (greu 
combustibile) se ia în calcul puterea calorifică a respectivelor materiale considerate în clasa C4 
de combustibilitate. 

CAZUL 2: Pentru depozite separate (distincte) de materiale combustibile cu aria ³  36 m 2  dispuse 


în construcţii cu alte destinaţii (înglobate), se detemină densitatea  sarcinii termice pentru fiecare 
depozit  (D1,  D2)  în  parte  şi  se  iau  măsurile  normate  specifice  de  siguranţă  la  foc  (separare, 
evacuare fum, protecţie goluri etc.) şi funcţie de clasa de periculozitate a materialelor.(Fig.l)
HOME

NOTA: 

­ Atunci când depozitele sunt compartimente antifoc, pentru restul construcţiei calculul densităţii 
sarcinii termice se efectuează fără luarea în considerare a depozitelor Dl şi D2. 

RISC DE INCENDIU LA CLĂDIRI CIVILE(PUBLICE) 

Sunt  considerate  cu  risc  mare  de  incendiu  spaţiile  în  care  densitatea  sarcinii  termice  este 
peste  840  MJ/m 2 ,  precum  şi  cele  pentru:  arhive,  biblioteci,  multiplicări  de  documente(xerox, 
heliograf etc), parcaje autoturisme, spaţii comerciale şi altele similare. 
Cu risc mijlociu de incendiu sunt considerate spaţiile în care densitatea sarcinii termice este 
cuprinsă  între  420  MJ/m 2  şi  840  MJ/m 2  sau  în  care  se  utilizează  focul  deschis,  cum  sunt: 
bucătăriile, oficiile cu preparări calde, centralele termice etc. 
Cu risc mic de incendiu sunt considerate spaţiile, în care densitatea sarcinii termice este 
mai mică de 420 MJ/m 2  şi celelalte funcţiuni (destinaţii) care nu sunt menţionate la riscuri mari 
sau mijlocii. 
Totodată,  pentru  încăperile  şi  spaţiile  echipate  cu  instalaţii  automate      de      stingere      a 
incendiilor    (sprinklere,      drencere,      apă  pulverizată,  gaze  inerte,  C0 2  etc),  riscurile  mari  de 
incendiu determinate, pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici. 
În  ceea  ce  priveşte  stabilirea  riscului  de  incendiu  pentru  întregul  compartiment  de 
incendiu  sau  clădire  civilă  (publică),  se  are  în  vedere  cel  mai  mare  nivel  de  risc  de  incendiu 
existent care reprezintă minimum 30 % din volumul compartimentului sau al clădirii respective 
şi care determină riscul de incendiu general. 
Stabilirea  riscului  de  incendiu  pentru  întregul  compartiment  de  incendiu  sau  clădire 
(general) este obligatorie, întrucât se ia în considerare la asigurarea corespunzătoare a condiţiilor 
de siguranţă la foc ale ansamblului constituit, atât de specialităţile de construcţii, cât şi a celor de 
instalaţii. 

CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU LA CONSTRUCŢII 

DE PRODUCŢIE ŞI/SAU DEPOZITARE 

La  construcţiile  de  producţie  şi/sau  depozitare,  riscurile  de  incendiu  se  exprimă  prin 
„categorii de pericol de incendiu", în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, de caracteristicile 
de  ardere  ale  materialelor  şi  substanţelor  utilizate,  prelucrate,  manipulate  sau  depozitate  şi  de 
densitatea sarcinii termice. 
În  conformitate  cu  prevederile  normativului  de  siguranţă  la  foc,  zonele,  încăperile, 
compartimentele  de  incendiu  şi  construcţiile  independente  de  producţie  şi/sau  depozitare  se 
încadrează  în  categorii  de  pericol  de  incendiu  determinate  diferenţiat  şi  care  pot  fi  cu  risc  de 
incendiu: 
­ foarte mare (categoriile A şi B de pericol de incendiu), existând posibilităţi de incendiu
HOME

şi explozie volumetrică; 
­ mare  (categoria  C  de  pericol  de  incendiu),  atunci  când  sunt  posibilităţi  de  incendiu 
(ardere), iar densitatea sarcinii termice este de peste 105 MJ/m 2 ; 
­ mediu  (categoria  D  de  pericol  de  incendiu),  atunci  când  există  foc  deschis  sub  orice 
formă, în absenţa substanţelor combustibile; 
­  mic  (categoria  E  de  pericol  de  incendiu),  atunci  când  există  materiale  sau  substanţe 
incombustibile  în  stare  rece,  ori  substanţe  combustibile  în  stare  de  umiditate  avansată 
(peste 80%). 

La determinarea categoriilor de pericol de incendiu nu se iau în considerare unele dintre 
situaţiile şi condiţiile precizate în normativ. 
Cea mai periculoasă categorie de pericol de incendiu necompartimentată, deci neseparată 
cu pereţi şi planşee rezistente la foc conform normativului, nu determină categoria de pericol de 
incendiu  pentru  întreaga  încăpere  în  care  se  află  (după  caz,  compartiment  de  incendiu  sau 
construcţie închisă), atunci când: 
­  sunt cu pericol de explozie ­ (categoria A sau B) ­ dar au un volum mai mic de 5 % din 
volumul încăperii sau al compartimentului respectiv în care sunt amplasate liber; 
­ sunt din categoriile C şi D de pericol de incendiu şi au un volum mai mic de 10 % din 
volumul încăperii (compartimentului) în care se află, fără a depăşi însă aria de 
400 m 2 . 

Totodată, atunci când în spaţiul respectiv sunt mai multe categorii de pericol de incendiu 
necompartimentate,  situate  în  puncte  distincte  ale  încăperii  sau  compartimentului  de  incendiu 
respectiv, se iau în calcul sumele volumelor şi respectiv a ariilor fiecărei categorii de pericol, cu 
excepţia celor din  categoriile C şi D de pericol situate unele de altele  la distanţa de 40,00 m şi 
mai mult (măsurată pe orizontală). 
Categoria de pericol a unui compartiment de incendiu sau construcţie de producţie şi/sau 
depozitare,  este  determinată  de  cea  mai  periculoasă  categorie  de  pericol  de  incendiu 
necompartimentată sau compartimentată pe care o cuprinde şi care reprezintă mai mult de 30 % 
din volumul construit al acesteia. 
La  determinarea  categoriilor  A  şi  B  de  pericol  de  incendiu  se  au  în  vedere  scăpările  şi 
degajările de gaze, vapori sau praf combustibil, atât în timpul desfăşurării normale a activităţii, 
cât şi în cazuri   accidentale   de   avarie   a   instalaţiilor  de   utilităţi   aferente (electrice, termice, 
hidro, ventilare etc), stabilite prin proiect. 
Riscurile  de  incendiu  se  stabilesc  şi  precizează obligatoriu  în documentaţiile  tehnice,  în 
funcţie de care se stabilesc şi măsurile de siguranţă la foc corespunzătoare. 

Prin conceperea şi conformarea la foc a construcţiilor, în general, se urmăreşte asigurarea 
condiţiilor corespunzătoare necesare: 

­  evacuării utilizatorilor; 
­  limitării posibilităţilor de propagare a incendiilor; 
­  intervenţiei în condiţii de siguranţă. 

Construcţia şi distribuţia interioară a spaţiilor, trebuie să rezolve problemele funcţionale, 
estetice,  confort  etc.  în  primul  rând,  dar  toate  acestea  astfel  abordate  şi  soluţionate  încât  să 
asigure şi condiţiile necesare de siguranţă a utilizatorilor. 
Aspectele privind siguranţa utilizatorilor ­ (rezistenţă şi stabilitate, siguranţa în exploatare 
şi  siguranţa  la  foc)  ­  cu  toate  că  au  elemente  specifice  care  trebuie  soluţionate  distinct,  totuşi 
prezintă interferări şi suprapuneri ale rezolvărilor, care în final conduc la îndeplinirea exigenţelor 
de siguranţă a utilizatorilor. 
Mai mult, prin însăşi realizarea condiţiilor specifice de siguranţă  la foc unele măsuri se 
suprapun sau completează, fără a putea fi evidenţiate diferenţe nete între acestea.
HOME

De exemplu, evacuarea utilizatorilor nu poate fi redusă strict la circulaţiile din interiorul 
clădirii,  aceasta  fiind  dependentă  de  amplasare,  asigurând  posibilităţi  de  îndepărtare  a 
utilizatorilor faţă de clădirea incendiată şi totodată de accesibilitate a forţelor de intervenţie din 
exterior  prin  intrările  perimetrale  prevăzute  şi  posibilităţile  de  acces  a  autospecialelor  de 
intervenţie. 
În acelaşi mod se pot exemplifica şi cele referitoare la asigurarea  intervenţiei în condiţii 
de siguranţă şi care presupun amplasare, asigurând posibilităţi de îndepărtare a utilizatorilor faţă 
de  clădirea  incendiată  şi  totodată  de  accesibilitate  a  forţelor  de  intervenţie  din  exterior  prin 
intrările perimetrale prevăzute şi posibilităţile de acces a autospecialelor de intervenţie. 
În acelaşi mod se pot exemplifica şi cele referitoare la asigurarea intervenţiei în condiţii 
de  siguranţă  şi  care  presupun  realizarea  unor  măsuri  specifice,  dar  în  aceiaşi  timp  accesul  şi 
intervenţia  în  interior  se  realizează  prin  circulaţiile  funcţionale  (scări,  uşi,  coridoare  etc.)  care 
constituie şi căi de evacuare a utilizatorilor. 
Pe de altă parte, limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor înseamnă prevederea 
unor  obstacole  constructive  şi  de  instalaţii  (pereţi,  planşee,  perdele  de  apă  etc.)  în  interiorul 
clădirii  astfel  încât  incendiul  să  nu  se  propage  uşor  pe  arii  mari  construite,  dar  şi  limitarea 
propagării  focului  la  şi  de  la  vecinătăţi,  care  poate  fi  asigurată  prin  obstacole  similare  celor  din 
interior, ori prin distanţe de siguranţă. 
Atunci  când  spaţiile  cu  riscuri  mari  de  incendiu  sunt  dispuse  în  diferite  locuri  din 
construcţie  fără  a  avea  în  vedere  o  dispunere  sectorizată,  se  creează  dezordine  în  volumul 
construit care generează măsuri de protecţie ample şi de cele mai multe ori ineficiente şi greu de 
realizat (fig.2) 

Sectorizarea  construcţiilor  pe  verticală  în porţiuni  volumetrice determinate  în  funcţie  de 


destinaţie, grad de rezistenţă la foc şi număr de niveluri, de fapt înseamnă compartimentare de 
incendiu. 
Delimitarea  compartimentelor  de  incendiu  faţă  de  alte  compartimente  sau  construcţii 
astfel  încât  propagarea  focului  să  fie  limitată,  se  realizează  prin  pereţi  de  compartimentare 
antifoc ori rezistenţi la foc, sau, după caz, prin amplasare la distanţe de siguranţă normate (fig.3 
şi 4).
HOME

• Campingurile se amplasează la distanţe, de regulă, cel puţin 50 m faţă de vecinătăţi cu riscuri 
de incendiu, drumuri internaţionale şi naţionale, precum şi minimum 100 m faţă de linii curente 
CF. (fig5) 

NOTA GENERALA 

La desene  sunt folosite notaţiile: 
D.N.  ­ Drum naţional sau internaţional 
PAF  ­ Perete antifoc 
CI la Cn  ­ Compartiment de incendiu 
D  ­ Distanţa normată între compartimente de incendiu 
UAF  ­ Uşa antifoc 
PRF  ­ Perete rezistent la foc 
Ii  ­ învelitoare incombustibilă
HOME

Ic  ­ Învelitoare combustibilă rezistentă la foc (d ­ c2) 


I  ­ Lăţime rampă 

COMPARTIMENT DE INCENDIU 

CAZUL  1:  Clădire  (construcţie  independentă)  care  constituie  compartiment  de  incendiu  şi 
este amplasată la distanţe normate faţă de alte construcţii.(fig. 6) 

CAZUL   2:    Clădire    (construcţie)    sau    ansambluri    de   clădiri, compartimentate cu pereţi 
antifoc. (fig. 7 şi 8)
HOME
HOME

CAZUL 4: Perete antifoc care nu depăşeşte planul acoperişului cu învelitoare greu 
combustibilă (C1 ­ C2) (fig.9e).
HOME

CAZUL   5:  Perete   antifoc   la   hale/clădiri   cu   înălţimi   diferite; recomandare (fig.9f).


HOME

CAZUL   6:  compartimentarea   construcţiilor   de   producţie   sau depozitare (fig.10a şi b)
HOME

CAZUL 7 : în clădirile cu funcţiuni mixte, destinaţiile diferite se dispun distinct, separate 


corespunzător (fig.11).
HOME

CAZUL 9 :  Funcţiuni diferite care au căi de evacuare comune (separate corespunzător) (fig.13). 

ÎNCĂPERI TAMPON Şl TAMBURI DESCHIŞI 

CAZUL 1: încăperi tampon de protecţie a golului din perete antifoc (fig,14)
HOME

CAZUL 2: încăperi tampon de protecţie a golului din perete rezistent la explozie (fig.15) 
Categoria C (D,E) pericol de incendii, cladire civila 

CAZUL 3: Încăperi tampon de protecţie a golului de acces în case de scări la clădiri înalte şi 


foarte înalte (fig.16), la nivelurile supraterane.
HOME

CAZUL 4: încăpere tampon la ghena de gunoi (fig.17). 

CAZUL 5: Tambur deschis în perete antifoc (fig.18).
HOME

CAZUL  6:  Separarea   rampelor  supraterane  de  cele  subterane (fig.19). 
IEŞIRE 

CĂI DE EVACUARE 

Circulaţiile  comune  funcţionale  prin  care  se  asigură  şi evacuarea utilizatorilor în  caz de 


incendiu, sunt constituite din scări, coridoare, uşi etc. 
Scările de evacuare a utilizatorilor din nivelurile supraterane sau subterane ale unei clădiri 
se pot clasifica după mai multe criterii, printre care: 
1 ­ După modul în care sunt dispuse în raport de clădire: 
a) scări interioare, amplasate în cadrul volumului închis al clădirii; 
b) scări exterioare, dispuse în afara clădirii, adiacente unei închideri perimetrale a 
clădirii sau la distanţă de aceasta (fig.20a). 

2 ­ După asigurarea luminării scărilor interioare, pot fi: 
a) cu lumină naturală; 
b) fără lumină naturală (iluminate artificial) fig.20b.
HOME

3 ­ După forma în plan a rampelor, scările pot fi cu rampe drepte sau cu rampe curbe 
(elicoidale). 
3.1. Scările cu rampe drepte se pot realiza cu una sau mai multe rampe (fig.20d­c4).
HOME
HOME

3.2. Scările  cu  rampe  încrucişate  sunt  constituite  dintr­o  combinaţie  între  două scări  cu 
rampe drepte (fiecare) şi care conduce la realizarea a două scări (două căi de evacuare distincte) 
fig.20d.. 

Figura 20d 

3.3. Scările cu rampe elicoidale, cu una sau mai multe rampe pot fi curbe sau în spirale 
(fig.20e1). 
Caracteristica acestor scări elicoidale, o constituie menţinerea formei în plan a treptelor, 
în cadrul desfăşurării lor generale, deci convergenţa muchiilor treptelor într­un singur punct. 
Din punctul de vedere al condiţiilor de evacuare, în calculul fluxurilor de evacuare se ia în 
considerare numai porţiunea de rampă în care lăţimea minimă a treptei este de 18 cm (respectiv 
20 cm la săli aglomerate), iar lăţimea maximă de 40 cm. 
Rezultă  că  indiferent  de  lăţimea  rampei  realizată  din  considerente  arhitecturale,  poate 
constitui  cale  de  evacuare  numai  o  parte  din  lungimea  treptei  şi  anume  cea  care  îndeplineşte 
condiţiile aminitite. 
Scările  spirală  se  consideră  satisfăcătoare  pentru  un  singur  flux  de  evacuare  cu  linia 
pasului la 0,50m de vangul interior. 
O formă deosebită de scară elicoidală combinată cu porţiuni de rampe drepte, o constituie 
scara balansată (fig;20e2).
HOME

Aceasta se deosebeşte de celelalte scări prin forma diferită în plan a treptelor. 

Figura 20e1  SCĂRI CU TREPTE BALANSATE (un flux de evacuare)


HOME

În  funcţie  de  înălţimea  nivelurilor  clădirii,  rampele  unei  scări  pot  fi  fără  sau  cu  paliere 
intermediare. 
Golurile de acces la scară se protejează, de regulă, cu uşi sau, după caz încăperi tampon la 
clădirile înalte şi  foarte înalte. în afară de condiţiile normate pe care trebuie să le îndeplinească 
uşile respective, ele trebuie echipate şi cu dispozitive de autoînchidere. (fig.21) 

Fac excepţie situaţiile admise în normativ.
HOME
HOME

Prin  deschidere,  uşile  încăperilor  nu  trebuie  să  reducă  lăţimea  coridoarelor  comune  de 
evacuare  a  mai  mult  de  50  de  persoane,  (chiar  daca  lăţimea  efectivă  este  mai  mare  decât  lăţimea 
normată)­fig.22.
HOME

Prin deschidere, uşile de acces în casele de scări nu trebuie să reducă lăţimea normată a 
podestelor (fig. 23 a şi b).
HOME

Evacurea persoanelor se consideră că se face ordonat, sub forma de fluxuri de evacuare. 

Lăţimile libere normate pentru trecerea fluxurilor de evacuare (fig.24), sunt: 

Lăţimile intermediare ale căilor de evacuare se consideră valabile pentru trecerea 
numărului inferior de persoane (fig.25).
HOME
HOME

În pereţii coridoarelor şi scărilor pentru evacuarea a mai mult de 50 persoane sunt admise 
nişe  cu  parapetul  la  mai  mult  de  1,20m  deasupra  pardoselii  sau  cu  marginea  superioară  la 
■maximum 0,90m de pardoseală (fig.26).
HOME

TIMPUL (LUNGIMEA) CĂII DE EVACUARE 

CAZUL  1:  De  la  uşa  încăperii  până  la  cea  mai  apropiată  scară  de  evacuare  la  clădiri  civile 
etajate, (măsurată în axa căii de evacuare) fig.27. 

CAZUL 2: în încăperi (mod de măsurare) fig.28.
HOME

CLĂDIRI ÎNALTE 

•  Clădire  înaltă  ­  construcţie  civilă  (publică)  suprateratîă,  la  care  pardoseala  ultimului  nivel 
folosibil  este  situată  ia  peste  28,00  m  faţă  de  terenul  (carosabilul  adiacent)  accesibil 
autovehiculelor  (inclusiv  a autoscărilor  de  intervenţie)  de intervenţie  ale  pompierilor  pe  cel  puţin 
două laturi ale clădirii (fig. 29), dintre care pe o latură integral. 

• Clădiri înalte sunt numai porţiunile SUPRATERANE. 

• Atunci când ultimele niveluri sunt amenajări de tip duplex se ia în considerare cota (nivelul) 
accesului de la ultimul nivel. 
• Nivelurile subterane nu se iau în considerare la stabilirea tipului de clădire înaltă, (fig.30). 

• Clădirile amplasate la cote mai ridicate faţă de şosele, drumuri etc, nu sunt clădiri înalte, 
(fig.31).
HOME
HOME

• Clădirile dispuse adiacent străzilor în pantă, nu sunt considerate înalte atunci când au asigurate 
accese  de  intervenţie  pe  două  laturi în porţiuni cu înălţimea (cota) ultimului planşeu utilizabil sub 
28,00 m. (fig.32). 

• Nu sunt considerate clădiri înalte, clădirile civile (publice) la care deasupra nivelului limită (28,00 


m) se află un singur nivel ce ocupă maximum  50%  din  aria  construită  a  clădirii  şi  cuprinde  spaţii 
tehnice. (fig.33)
HOME

• Nu sunt considerate clădiri înalte blocurile de locuinţe colective care au maximum P+11 niveluri 
supraterane (fiind  admis deasupra nivelului limită, un singur nivel care ocupă max.50% din arie 
şi este destinat spaţiilor tehnice, spălătorii, călcătorii), (fig. 34) 

. Clădire foarte înaltă ­ construcţie civilă (publică) la care pardoseala ultimului nivel folosibil 
este  situată  la  înălţimea  de  45,00  m sau mai mult  (fig.35), măsurată  conform precizărilor de  la 
clădiri înalte.
HOME

• În clădirile înalte sau foarte înalte este obligatorie asigurarea a cel puţin două căi de evacuare 
distincte şi independente (fig.36 a ­ c)
HOME

•  În  clădiri  înalte  şi  foarte  înalte  este  obligatorie  asigurarea  a  cel  puţin  două  căi  de  evacuare, 
distincte  şi  independente,  astfel  amplasate  încât  să  asigure  distribuţia  lor  judicioasă  şi 
posibilitatea ca persoanele să recunoască cu uşurinţă traseul spre exterior.
HOME
HOME

. Golurile de acces la scările de evacuare se protejează obligatoriu cu încăperi tampon, la clădirile 
înalte şi foarte înalte (fig. 37 a şi b).
HOME

• Ascensoarele din clădiri înalte şi foarte înalte vor avea puţuri proprii, separate cu pereţi din clasa 


CO şi rezistenţi la foc minimum 2 ore, în care sunt admise numai goluri de acces (de palier), din 
nivelurile construcţiei. într­un singur puţ sunt admise maximum trei cabine de ascensor (fig.38).
HOME

Golurile de acces la ascensoare din nivelurile supraterane se protejează cu uşi rezistente la 
foc de 60 minute la clădirile înalte şi 120 minute la clădirile foarte înalte, echipate cu dispozitive 
de autoînchidere şi montate pe pereţii puţului. 

•  Între  circulaţiile  comune  orizontale  şi  uşile  de  acces  la  ascensoare  din  nivelurile 
supraterane, se recomandă realizarea unor paliere de separare (fig.39). (Prin însumare să asigure 
minim  60  minute  în  clădiri  înalte  şi  minim  120  minute  în  clădiri  foarte  înalte  ­  la  nivelurile 
supraterane ­) 

La nivelurile superioare, dacă nu se prevede palier (tampon) de separare şi la ascensor se 
asigură  accesul  direct  din  circulaţia  comună  orizontală  (coridor),  uşa  de  palier  a  ascensorului 
trebuie să fie rezistentă la foc min.60 minute în clădiri înalte şi min.120 minute în clădiri foarte 
înalte (fig.40).
HOME

La  clădiri  înalte  şi  foarte  înalte"  atunci  când  ascensoarele  debuşează  în  subsolurile 
(nivelurile  subterane)  ale  clădirii,  golurile  de  comunicare  cu  nivelurile  subterane  se  protejează 
obligatoriu cu încăperi tampon prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 90 de minute fiecare 
(fig.41)
HOME

TIMPI /LUNGIMI DE EVACUARE 

La săli aglomerate 

• Sălile aglomerate trebuie să aibă minimum două căi de evacuare distincte şi independente 
(fig.42). 

• Timpii de evacuare (lungimile căilor de evacuare) la săli aglomerate trebuie să respecte condiţiile 
normate,  în  funcţie  de  categoria  sălii  aglomerate  (S1,  S2)  şi  gradul  de  rezistenţă  la  foc  al 
construcţiei (fig.43)
HOME
HOME

La clădiri de producţie 

•  În clădiri de producţie şi/sau depozitare, timpii (lungimile) de evacuare vor respecta valorile 
normate  în  funcţie  de  gradul  de  rezistenţă  la  foc  al  construcţiei  şi  categoriile  de  pericol  de 
incendiu. 

•  Construcţie etajată, gradul II de rezistenţă la foc cu evacuare într­o singură direcţie. (fig.44a) 

• Construcţie etajată, gradul II de rezistenţă la foc cu evacuare în două direcţii (fig.44b).
HOME

EVACUAREA FUMULUI (DESFUMARE) 

Asigurarea  evacuării  fumului  (desfumarea)  contribuie  la  realizarea  condiţiilor  de 


evacuare a utilizatorilor şi de intervenţie, precum şi la limitarea propagării incendiului în spaţiul 
închis respectiv. 
Ţinând  seama  de  modul  în  care  migrează  fumul  şi  gazele  fierbinţi,  prin  desfumare  se 
urmăreşte  menţinerea  unei  vizibilităţi  suficiente,  diminuarea  concentraţiei  de  gaze  toxice, 
evacuarea  căldurii  produse  în  caz  de  incendiu,  şi  mărirea  timpului  de  flash­over  realizând 
"controlul fumului". 
În  principiu,  prin  desfumare  se  realizează  extragerea  unei  părţi  din  fumul  produs, 
compensată  prin  introducere  de  aer,  menţinând  planul  de  separare  a  fumului  acumulat  sub 
plafon (axa neutră) faţă de zona inferioară, la o înălţime convenabilă faţă de cota pardoselii, pe 
timpul normat.
HOME
HOME
HOME

Evacuarea  fumului  (desfumarea)  se  poate  realiza  prin  tiraj  natural­organizat  sau 
mecanic, sau prin combinarea celor două sisteme, astfel încât să se asigure circulaţia dirijată a 
aerului şi evacuarea fumului în exterior (fig.50)
HOME
HOME

• În spaţiile închise, cu aria construită mai mare de 10.400 m 2  şi fără pereţi interiori despărţitori, 
pentru  limitarea  propagării  incendiilor  se  realizează  sisteme  de  evacuare  a  fumului  şi  gazelor 
fierbinţi, constituite din dispozitive de evacuare şi ecrane verticale C0 (CA1) dispuse sub plafon 
(fig.51). 

• Evacuarea fumului din casele de scări închise, fără ferestre se asigură cu dispozitiv de evacuare 
(cu  aria  de  cel  puţin  5%  din  suprafaţa  orizontală  a  scării,  dar  minimum  de  1 m 2 ),  amplasat  la 
partea superioară (fig.52).
HOME

•  Evacuarea  fumului  natural­organizată,  din  subsolurile  clădirilor  etajate  se  realizează 


independent, pentru fiecare nivel, prin goluri directe în exterior sau canale (ghene verticale), ori 
mecanic. 
Canalele (ghenele) pot fi proprii fiecărui nivel sau cu colector. 
în toate situaţiile, spaţiile din subsoluri vor avea asigurată evacuarea fumului independent 
de nivelurile supraterane (fig.53).
HOME

EVACUAREA MECANICĂ A FUMULUI 
•  La  nivelurile  supraterane,  introducere  aer  în  scară  (natural  sau  mecanică)  şi  dispozitiv  de 
evacuare (trapa) la clădiri cu înălţimi obişnuite (fig.54).
HOME

La clădiri înalte şi foarte înalte introduceri mecanice în scară, încăperi tampon şi circulaţii 
comune orizontale, iar evacuări mecanice numai din încăperile tampon şi circulaţii comune (fig. 
55), la nivelurile supraterane. 

Introduceri   mecanice   în   scară   şi   încăperi   tampon,   iar evacuări mecanice numai în 
circulaţiile comune orizontale (fig.56) 

NOTA: Aceleaşi sisteme se adoptă şi pentru nivelurile subterane.
HOME

MĂSURI CONSTRUCTIVE LA SPAŢII CU PERICOL DE EXPLOZIE 
CATEGORIILE A şl B 

•  Construcţiile  cu  pericol  de  explozie  (categoria A sau  B)  se realizează din materiale şi 
elemente de construcţie C0(CA1); fig.57. 

• Construcţiile independente cu pericol de explozie, nu vor avea pod (indiferent de materiale şi 
elementele din care sunt alcătuite) fig.59. 

•  Dispunerea  încăperilor  şi  spaţiilor  cu  pericol  de  explozie  este  recomandată  în  afara 
construcţiilor cu alte destinaţii (la distanţe de siguranţă D) fig.60.
HOME

• Atunci când încăperile (spaţiile) cu pericol de explozie (A sau B) nu pot fi dispuse în afara 
construcţiilor cu alte destinaţii, se iau măsurile de protecţie prevăzute în reglementările tehnice, 
având în vedere următoarele: 
­  Nu este recomandată dispunerea încăperilor cu pericol de explozie la nivelurile inferioare ale 
unei construcţii etajate cu altă destinaţie (fig.61). 

Atunci când încăperile cu pericol de explozie sunt dispuse în construcţii cu alte destinaţii, 
se separă prin elemente rezistente la explozie (pereţi, planşee) fig.62.
HOME

Notă:  ­  Planşeele  rezistente  la  explozie  trebuie  să  îndeplinească  condiţiile  pereţilor  respectivi, 
rezistenţi la explozie. 

­  Elementele  rezistente  la  explozie  trebuie  să  asigure  şi  împiedicarea  propagării  incendiilor din 
spaţiile  adiacente  spre  cel  cu  pericol  de  explozie  (rezistenţă  la  foc  conform  densităţii  sarcinii 
termice)
HOME

• Golurile de comunicare funcţională din pereţii rezistenţi la explozie (categ.A sau B) se protejează 
prin  încăperi  tampon  antiex  şi  în  situaţii  excepţionale  ­  justificate  tehnic,  prin  tamburi  deschişi 
antiex.
HOME
HOME

• Încăperile cu pericol de explozie nu vor avea tavane false şi zone neventilate (fig.65a şi b).
HOME

• Încăperile şi spaţiile închise din categoria A sau B de pericol de incendiu se prevăd cu goluri 
de decomprimare în  caz  de  explozie,  cu  aria de cel puţin 0,05 m 2  la 1 m 3  din  volumul încăperii 
(fig.66). 

• Golurile de decomprimare pot fi prevăzute în pereţii    exteriori sau în acoperiş (fig.67).
HOME

• Nu sunt admise goluri de decomprimare în pereţii şi planşeele de separare faţă de restul 
construcţiei (fig.68). 

•  Golurile  prevăzute  pentru  decomprimare  în  caz  de  explozie  pot  fi  neînchise  sau  închise  cu 
elemente de închidere care să cedeze la presiunea provocată de explozie (panouri sau porţiuni de 
perete sau acoperiş de tip uşor dislocabile sau rabatabile, ferestre, luminatoare cu geam simplu) 
fig.69.
HOME

•  Panourile  rabatabile  pot fi  cu  balamale (axe),  orizontale  sau verticale (fig .70a şi b).
HOME
HOME
HOME

CONSTRUCŢII DE PRODUCŢIE / DEPOZITARE 

• Construcţiile de producţie şi/sau depozitare se pot amplasa la distanţe de siguranţă normate sau 
compartimentate corespunzător faţă de vecinătăţi.
HOME

• Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile solide, cu aria mai mare de 
36  m 2 ,  situate  în  construcţii  cu  alte  destinaţii,  trebuie  să  aibă  asigurate  conform  normativului 
(fig.73): 
a  ­  separări  faţă  de  restul  construcţiei,  cu  pereţi  şi  planşee  CO  (CA1),  rezistente  la  foc 
corespunzător densităţii sarcinii termice şi claselor de periculozitate a materialelor depozitate;
HOME

b ­  protecţia golurilor de comunicare funcţională practicate în 
elementele de separare; 
c ­  evacuarea fumului, în caz de incendiu. 

•  Încăperile  destinate  staţiilor  de  pompare  a  apei  pentru  incendiu,  grupurile  electrogene  sau 
pompelor  cu  motoare  termice  care  constituie  surse  de  rezervă  ce  alimentează  dispozitive  de 
protecţie  la  foc,  vane  de  incendiu  şi  altele  similare,  se  alcătuiesc  şi  realizează  conform 
normativului, astfel încât să asigure: 
a ­ separarea lor faţă de restul construcţiei prin elemente verticale şi orizontale CO (CA1), 
rezistente la foc minimum 3 ore pentru pereţi şi 1 oră şi 30 de minute pentru planşee; b ­ accesul 
uşor din exterior în caz de nevoie. 

NOTĂ: Pe lângă aceste condiţii principale, în cazul în care este necesar, se admite şi realizarea 
unui  acces  funcţional  din  construcţie  printr­un  gol  în  pereţii  de  separare,  atunci  când  sunt 
îndeplinite simultan următoarele condiţii: 

­ golul  de  comunicare  este  protejat  cu  uşa  rezistentă  la  foc  minimum  1  oră  şi  30  de  minute, 
echipată cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu şi 
­ golul  asigură  comunicarea  cu  un  coridor  comun  de  circulaţie  (nu  cu  o      altă  funcţiune  din 
clădire). 
•  încăpere  separată  de  restul  construcţiei  şi  numai  cu  acces  direct  din  exterior  (la  nivelul 
terenului) fig.74.
HOME
HOME

• încăpere separată de restul construcţiei şi numai cu acces direct din exterior (la subsol având 
curte de lumină) 

• încăpere cu acces direct din exterior şi o comunicare funcţională din interior (fig.76).
HOME

• Rezolvare necorespunzătoare (legătura directa cu centrala termica) fig.77. 

• Acces din exterior printr­un coridor propriu (fig.78).


HOME

• Acces pe scara verticală (fig.79). 

• Separarea anexelor tehnico­sociale, laboratoarelor şi a atelierelor anexă (cu excepţia grupurilor 
sanitare) faţă de spaţii de producţie din categoria C (BE2) de pericol de incendiu (fig.80). 

• În spaţiile închise de producţie din categoriile C, D sau E (BE2, BE1ab) birourile personalului
HOME

care  conduce  nemijlocit  producţia  (maiştri,  supraveghetori,  conducere  etc),  pot  fi  realizate  din 
elemente CO (CA1), cu uşi şi geamuri spre spaţiul de producţie (fig.81a şi b).
HOME

• Protecţia golurilor de acces la scările de evacuare închise din construcţiile de producţie şi/sau 
depozitare (fig.82 a, b, c şi d).
HOME

Figura 82c  Uşi rezistente la foc minimum 1 h şi 30 minute sau încăpere tampon cu uşi 


rezistente la foc minimum 45 de minute la încăperi de depozitare categoria C 
de pericol de incendiu, corespunzător claselor de periculozitate a materialelor. 

Figura 82d  încăperi tampon ventilate în   suprapresiune, având uşi rezistente la foc 
minimum 45 de minute şi antiscantei. NOTĂ: Toate uşile de acces la casele de scări 
(nerezistente sau rezistente la foc), se prevăd cu dispozitive de autoînchidere.
HOME

CONSTRUCŢII  CU  FUNCŢIUNI  MIXTE 

•  Determinarea  caracterului  de  clădire  civilă  (publică)  sau  de  producţie  şi/sau  depozitare  se 
analizează pe porţiuni de clădire, apoi pe ansamblu, după cum urmează: 

­  ANALIZA FAZA I (fig.83b) 

­  Riscul  cel  mai  mare  care  reprezintă  cel  puţin  30  %  din  aria  desfăşurată  a  porţiunii  civile 
(publice) este considerat pentru toată porţiunea . 
Porţiunea de clădire este considerată civilă (publică) cu risc miilociu (fig.83b).
HOME

­ ANALIZA FAZA II (fig.83c) 

­ Categoria  de  pericol  cea  mai  periculoasă  care  reprezintă  peste  30%  din  aria  desfăşurată  a 
porţiunii de producţie şi/sau depozitare, este considerată pentru toată porţiunea. 
Porţiunea   de   clădire   cu   activitate  de   producţie   şi/sau depozitare este considerată 
din categoria C (fig.83c). 

­ CONCLUZIE / DETERMINARE FINALA (fig. 83d) 

­  Porţiunea  de  clădire  civilă  (publică)  sau  de  producţie  şi/sau 


depozitare)  care  reprezintă  mai  mult  de  60  %  din  aria  desfăşurată  a 
întregii clădiri, determină caracterul   construcţiei luat în considerare 

Concluzie: Clădire de producţie şi/sau depozitare din categoria C (fig.83d).
HOME

• În construcţii cu funcţiuni mixte civile (publice) nu este admisă dispunerea unor spaţii sau 
încăperi cu pericol de explozie (fig.84). 

CLĂDIRI CU ATRIUM 

CAZUL 1  ­ Clădirea are atrium, zona etajată având minimum 4 niveluri (fig.85a şi b).
HOME

CAZUL 2 ­ Clădirea se consideră fără atrium, având mai puţin de 4 niveluri (fig.86). 

•  ATRIUM (PAŢIO, CURTE DE LUMINĂ) ­ incintă închisă din interiorul unei construcţii, 


delimitată pe una sau mai multe laturi de cel puţin patru niveluri ale construcţiei. 

• Atriumurile pot fi neacoperite sau acoperite (fig.87).
HOME

• Atriumurile tratate în normativ, sunt cele care îndeplinesc condiţiile: 

1 ­ sunt delimitate pe una sau mai multe laturi de minimum patru niveluri ale clădirii; 
2 ­ sunt acoperite şi au lăţimea cel puţin  7  H(H fiind cea mai mică înălţime a atriumului). 
3 ­ îndeplinesc condiţia I ³  7H (fig.88). 

NOTĂ: Atriumurile care nu îndeplinesc raportul I ³  7H, prezintă efectul de "COŞ" în caz de 
incendiu şi nu sunt recomandate. 

• Amplasarea atriumurilor în raport cu clădirea, poate fi adiacentă (pe una până la trei laturi) sau 
înglobată (fig.89).
HOME

• Faţă de nivelurile clădirii atriumul poate fi închis cu pereţi plini, pereţi vitraţi sau neînchis (fig 
90 a, b, c).
HOME

•  Circulaţiile  comune  orizontale  deschise  spre  atrium,  se  prevăd  la  limita  lor  spre  atrium  (sub 
planşee) cu ecrane continui CO, etanşe la foc minimum 1 oră şi înălţimea de minimum 0,50 m (fig 
91a şi b).
HOME
HOME

• În construcţiile cu atrium nu se recomandă dispunerea adiacentă, neseparată de atrium, a unor 
spaţii cu risc mare de incendiu, iar când totuşi se prevăd comerţ, expoziţii cu densitatea sarcinii 
termice  >  840  MJ/m 2 ),  acestea  se  echipează  cu  instalaţii  automate de  semnalizare  şi  stingere  a 
incendiilor. 
Depozite de materiale şi/sau substanţe combustibile, neseparate de atrium. NU SUNT ADMISE. 

EXEMPLE PRIVIND DETERMINAREA DENSITĂŢII SARCINII TERMICE 

Evaluarea  densităţii  sarcinii  termice  în  spaţiile  construite  are  în  vedere  materialele  şi 
substanţe  combustibile  din  spaţiile  luate  în  consideraţie,  în  conformitate  cu  prevederile  STAS 
10903/3­79, modificat de IRS cu nr.3384 din 24.01.1989, "MĂSURI DE PROTECŢIE CONTRA 
INCENDIILOR ­ DETERMINAREA SARCINII TERMICE ÎN CONSTRUCŢII". 
Sunt luate în considerare materialele combustibile existente conform proiectului, puterile 
calorice  ale  acestora  precizate  în  standard  şi  ariile  încăperilor  respective  (luate  în  considerare 
pentru determinarea densităţii sarcinii termice). 

Se au în vedere, în principal, următoarele premize de calcul: 
­  pardoselile combustibile (mocheta, PVC etc) sunt lipite pe strat suport incombustibil 
(beton, şapă); 
­  tâmplăria    exterioară    se    realizează    din    materiale incombustibile (profile de 
aluminiu); 
­  încăperile    sunt    separate    cu    pereţi    şi    planşee incombustibile, rezistente la 
foc; 
­  plafoanele false sunt cu structura metalică şi panouri din fibră minerală. 

CAZUL 1 

*PARCAJE AUTOTURISME: 
. număr de autoturisme: 85; 
. arie construită parcaj (exclusiv rampe şi scări): 3760 mp 

­ Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calorică: 

*benzine (motorine)  Qi = 46,65 Mj/Kg;
HOME

*cauciuc  Qi = 41,85 Mj/Kg; 
*materiale plastice  Q, i= 46,00 Mj/Kg; 

­  Masa materialelor combustibile luate în considerare pentru un autoturism: 
•  benzine (motorine): Mb x u= 60 I x 0,8 Kg/l = 48 Kg; 
•  cauciuc:  Mc  = 80 Kg 
•  materiale plastice:  Mp  = 400 Kg 

Evaluarea sarcinii termice pentru un autoturism: 
•  benzine (motorine): 48 Kg  x  46,65 Mj/Kg      = 2.239,20 Mj; 
•  cauciuc:  80 Kg  x  41,85 Mj/Kg  = 3.348,00 Mj; 
• materiale plastice        400 Kg  x  46,00 Mj/mp   = 18.400,00 Mj 
Evaluarea sarcinii termice a unui autoturism: 2.239,20 + 3.348,00 + 18.400,00 = 
23.987,20 Mj/autoturism 

• Cabluri, tuburi, aparate etc. din materiale plastice aferente ariei medii construite (instalaţii 
aparente), ce revine fiecărui loc de parcare. 

15Kg x 46,00 Mj = 690 Mj 

Total sarcină termică pentru un loc de parcare: 

23.987,00 Mj + 690 Mj = 24.677,00 Mj 

­ Evaluarea densităţii sarcinii termice pe niveluri de parcare: 

85 locuri x 24.677,00 Mj : 3760 mp = 557,86 Mj/mp 


Rotund 558 Mj/mp 

CAZUL 2 

• SĂLI DE CURSURI CU 30 DE LOCURI: 
. număr persoane: 30 + 1 prof; 
. arie încăpere: 48,00 mp 

Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calorică: 
­  lemn (mobilier)  Qi = 19,25 Mj/kg; 
­  hârtie; textile  Qi = 16,30 Mj/Kg; 
materiale plastice  Qi = 33,50 Mj/Kg 

Masa materialelor combustibile considerate: 
­  mese de lucru din lemn şi metal (în care materialul combustibil reprezintă 80 % din greutate): 
30 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 462,00 Mj 
16 mese x 462,00 Mj = 7.392,00 Mj 

scaune metalice cu şezut şi spătar din lemn: 3 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg   = 
46,20 Mj 
31 scaune x 46,20 Mj = 1.432,20 Mj 

hârtie, materiale, textile: 0,5 Kg x 16,30 Mj/Kg = 8,15 Mj 
31 locuri x 8,15 Mj = 252,65 Mj 

­ pardoseală estradă iemn (parţială): 
0,5 m 2  x 600 Kg/m 3  x 19,25 Mj/Kg = 5.775,00 Mj
HOME

­ uşa intrare (tâmplărie răşinoase): 
1,50 m x 2,10 m x 0,03 m = 0,0945 m 2 
0,0945 m 3  x 550 Kg/m 3  x 13,80 Mj/Kg = 717,25 Mj 

­ cabluri, tuburi, aparate din materiale plastice: 
0,4 kg/m x 50 m x 33,50 Mj/Kg = 670,00 Mj 

Total sarcină termică în încăpere: 
7392,00 Mj + 1432,20 Mj + 252,65 Mj + 5775,00 + 
+ 717,25 Mj + 670,00 Mj  = 16.239,10 Mj 

Evaluarea densităţii sarcinii termice în sălile cu 30 locuri: 

16.239,10 Mj : 48 mp (arie considerată) = 338,31 Mj/mp 

Rotund 339,00 Mj/mp 
CAZUL 3 

• BIBLIOTECĂ ­ SALĂ DE LECTURĂ 
­  număr de persoane: 800 
­  arie încăpere: 1.225,00 mp 

­ Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calorică: 

­lemn  Qi = 19,25 Mj/Kg 
­ hârtie, textile  Qi = 16,30 Mj/Kg 
­ materiale plastice  Qi = 33,50 Mj/Kg 

­ Masa materialelor combustibile considerate: 
mese de lectură din lemn şi metal (în care materialul combustibil reprezintă 80 % din 
greutate) 
60 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 924,00 Mj 
100 mese x 924,00 Mj = 92400,00 Mj 

scaune metalice cu şezut şi spătar din lemn: 
3 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 46,20 .Mj 
800 scaune x 46,20 Mj = 36.960,00 Mj 

­ cărţi, hârtie, materiale textile: 
2,5 Kg x 16,30 Mj/Kg = 40,75 Mj 
800 locuri x 40,75 Mj = 32.600.00 Mj 

­ uşă intrare (tâmplărie răşinoase) 
4 buc. x 1,50 m x 2,10 m x 0,03 m = 0,378 m 3 
0,378 m 3  x 550 Kg/m 3  x 13,80 Mj/Kg = 2.869,02 Mj 

­ cabluri, tuburi, aparate din materiale plastice: 
0,4 kg/m x 1,50 m x 33,50 Mj/Kg = 2.010.00 Mj 

Total sarcină termică în încăpere: 92.400,00 Mj + 36.960,00 Mj + 32.600,00 Mj + 2.869,02 
Mj + 2.010.00 Mi = 166.839.02 Mj
HOME

Evaluarea densităţii sarcinii termice în sălile cu 90 de locuri: 166.839,02 Mj : 1225,00 mp = 
148,30 Mj/mp 

Rotund 149,00 Mj/mp 

CAZUL 4 

• BIBLIOTECĂ ­  DEPOZIT CĂRŢI 

­  număr de persoane: 10 
­  arie construită: 1.270 mp 

Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calorică: 

­cărţi  Qi = 13,80 Mj/Kg 
­ materiale plastice        Qi = 33,50 Mj/Kg 

Masa materialelor combustibile considerate: 0,30 m x 2,10 m x 1440 m = 907,20 m 3 

907,20 m 3  x 550 Kg/m 3  x 13,80 Mj/Kg = 6.885.648,00 Mj 

­ cabluri, tuburi, aparate din materiale plastice: 
0,5 kg/m x 100 m x 33,50 Mj/Kg = 1.675,00 Mj 

Total sarcină termică în depozit: 
6.885.648,00 Mj + 1.675,00 Mj = 6.887.323.00 Mj 

Evaluarea densităţii sarcinii termice în depozit: 

6.887.323,00 Mj : 1.270 mp = 5.423,09 Mj/mp 

Rotund 5.424 Mj/mp 

CAZUL 5 

• BIROURI 
. număr persoane: 3; . arie încăpere: 25 mp 
Principalele materiale luate în considerare şi puterea lor calorică: 
­lemn  Qi = 19,25 Mj/kg; 
­ hârtie; textile  Qi = 16,30 Mj/Kg; 
­ materiale plastice  Qi = 33,50 Mj/Kg 
­  Masa materialelor combustibile considerate: 

­  birou din lucru din lemn şi metal (în care materialul combustibil reprezintă 80 % din greutate): 
30 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 462,00 Mj 
3 birouri x 462,00 Mj = 1.386,00 Mi 

scaun metalic tapiţat cu poliuretan: 
2 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg   = 38,50 Mj 
0,5 Kg poliuretan x 33,50 Mj/Kg = 16,75 Mj 
38,50 Mj + 16,75 Mj = 55,25 Mj 
6 scaune x 55,25 Mj = 331,50 Mj
HOME

dulap documente (în care materialul combustibil reprezintă 80 %): 
57 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 877,80 Mj 
3 dulapuri x 877,00 Mj = 2.633,40 Mj 

corp mobil ­ modul birou: 
22 Kg x 0,80 x 19,25 Mj/Kg = 338,80 Mj 
3 corpuri x 338,80 Mj = 1.016,40 Mj 

hârtie (5 Kg/persoană): 
5 Kg x 19,25 Mj/Kg = 96,25 Mj 
3 pers. x 06,25 Mj = 288,75 Mj 

calculatoare (monitor, imprimantă, calculator, tastatură) 

10,65 Kg x 0,5 x 33,50 Mj/Kg = 178,39 Mj 

3 calculatoare x 178,39 Mj = 535,16 Mj 

­ uşa intrare (tâmplărie lemn): 
1,00 m x 2,10 m x 0,03 m x 550 Kg/m 3 x 19,25 Mj/Kg= = 670,91 Mj 
­ cabluri, tuburi, aparate din materiale plastice: 
2 kg/m x 0,25 m x 60 Mj/Kg = 1.005,00 Mj 

Total sarcină termică în încăpere: 
1.386,00 Mj + 331,50 Mj + 2633,40 Mj + 1.016.40MJ + + 288,75 Mj + 535,60 Mj + 
+670,01 Mj + 1.005,00 Mj = 7.866,66 Mi 

Evaluarea densităţii sarcinii termice: 

7.866,66 Mj : 25 mp (arie considerată)   = 314,67 Mj/mp 

Rotund 315 Mj/mp


Audacia et devotio
Normative Normative
HOME P 118 - 99 MP008-2000 P 118/2 - 13 P 118/3 - 15
construcţii instalaţii

Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor,


Partea a II-a - Instalaţii de stingere

Ediţia I – 15 februarie 2016


HOME

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

NORMATIV
privind securitatea la incendiu a construcţiilor,
Partea a II-a instalaţii de stingere
Indicativ P118/2 - 2013
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 595 bis din 24 septembrie 2013

CUPRINS

Partea I-a
Prevederi generale

1. Obiect. Domenii de aplicare


2. Condiţii tehnice generale de realizare a instalaţiilor de stingere a Incendiilor
3. Cerinţe

Partea a II-a
Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere cu apă a incendiilor

4. Instalaţii cu hidranţi de incendiu interiori


5. Coloane uscate
6. Instalaţii cu hidranţi de incendiu exteriori
7. Instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere
8. Instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată
9. Instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă
10. Branşamentele instalaţiilor interioare de stingere cu apă a incendiilor la
reţelele exterioare
11. Reţele exterioare de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor
12. Rezervoare şi bazine pentru rezerva de apă necesară stingerii incendiilor.
Surse de apă.
13. Staţii de pompare a apei şi compresoare de aer destinate stingerii incendiilor

Partea a III-a
Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu gaze

14. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon


15. Condiţii generale pentru utilizarea gazelor, (altele decât dioxidul de carbon) în
instalaţii fixe de stingere a incendiilor
HOME

16. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu IG - 100


17. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor, cu substanţe HFC - 227ea
18. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu IG - 541
19. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu IG-01
20. Instalaţii de stingere a incendiilor cu substanţe HCFC AMESTEC A
21. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu substanţe HFC - 125
22. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12

Partea a IV-a
Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu aerosoli

23. Instalaţii de stingere a incendiilor cu aerosoli

Partea a V-a
Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă

24. Instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă

Partea a VI-a
Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu pulbere

25. Instalaţii fixe de stingere cu pulberi a incendiilor

Partea a VII-a
Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu abur

26. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor

Partea a VIII- a
Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

27. Organizarea exploatării instalaţiilor de stingere a incendiilor


28. Exploatarea instalaţiilor de stingere cu apă a incendiilor
29. Exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu gaze
30. Exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu aerosoli
31. Exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu spumă
32. Exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi
33. Exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu abur

Anexe
HOME

Partea I-a
Prevederi generale

1. Obiect. Domenii de aplicare


1.1. (1) Prevederile prezentului normativ reprezintă condiţiile minime care se aplică la
proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor noi de stingere a incendiilor în construcţii şi
instalaţii, indiferent de specific, forma de proprietate şi destinaţia acestora, precum şi la
extinderea, schimbarea de destinaţie, modernizarea sau refacerea celor existente.
(2) Atunci când, în mod justificat tehnic, la construcţiile şi instalaţiile existente, nu pot fi
îndeplinite unele prevederi ale normativului, trebuie să se asigure prin proiect, în funcţie de
riscurile şi/sau pericolele de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile
minime de performanţă pentru cerinţa fundamentală securitatea la incendiu stabilite prin
reglementări tehnice specifice.
(3) Normativul cuprinde şi prevederi referitoare la proiectarea, executarea şi exploatarea
reţelelor exterioare de alimentare cu apă pentru intervenţii în caz de incendiu la ansambluri de
clădiri şi incinte de producţie şi depozitare.
1.2. Proiectarea şi executarea de noi tipuri de instalaţii pentru stingerea incendiilor este
admisă numai dacă sunt, după caz, certificate sau agrementate tehnic, conform legii.
1.3. Pentru construcţii şi obiective ale structurilor de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională nominalizate prin acte normative ale conducătorilor structurilor respective în
care nu are acces publicul, prevederile normativului nu sunt obligatorii. La acestea se asigura
măsurile de securitate la incendiu stabilite de organele proprii de specialitate ale acestora,
aprobate de conducătorii structurilor respective.
1.4. Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură, prevederile prezentului
normativ au caracter de recomandare, urmând a fi aplicate de la caz la caz, sau înlocuite cu
măsuri de îmbunătăţire a cerinţei fundamentale securitate la incendiu posibil de realizat şi care
să nu afecteze caracterul monumentului.
1.5. Pentru construcţiile destinate fabricării, manipulării şi depozitării explozivilor,
substanţelor nucleare, instalaţiilor subterane hidroenergetice, ale metroului, specifice organizării
de şantier precum şi instalaţiile şi echipamentele tehnologice de producţie (sisteme, utilaje,
agregate, dispozitive etc.), prevederile normativului se aplică în măsura în care nu contravin
altor reglementări specifice.
1.6. Pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu, a criteriilor şi nivelurilor
de performanţă prevăzute în normativ, în proiectare, execuţie şi exploatare trebuie să fie
utilizate numai produse pentru construcţii şi instalaţii pentru care sunt efectuate determinări
funcţionale de comportare la foc şi condiţiile legii.
1.7. Standardele de referinţă menţionate în prezentul normativ se consideră cu ediţia în
vigoare (anexa nr.1).
HOME

2. Condiţii tehnice generale de realizare a instalaţiilor de


stingere a incendiilor
Echiparea şi dotarea tehnică a clădirilor cu instalaţii de stingere a incendiilor
2.1. Echiparea şi dotarea tehnică minimă obligatorie a construcţiilor şi instalaţiilor cu sisteme
şi instalaţii de stingere a incendiilor, trebuie să corespundă prezentului normativ şi
reglementărilor specifice, îndeplinind principiile şi cerinţele din normele generale de apărare
împotriva incendiilor.
2.2. Investitorul poate solicita echiparea şi dotarea suplimentară a construcţiilor şi instalaţiilor
şi cu alte sisteme şi instalaţii sau elemente de instalaţii de stingere a incendiului, în condiţiile în
care nu este afectată cerinţa de securitate la incendiu referitor la condiţiile, criteriile şi nivelurilor
de performanţă specifice.

Proiectarea instalaţiilor de stingere a incendiilor


2.3. (1) La proiectarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, se au în vedere compatibilitatea
dintre substanţele de stingere utilizate şi mediul combustibil, eficienţa de stingere a substanţelor
utilizate, siguranţa utilizatorilor spaţiului protejat, precum şi efectele asupra mediului.
(2) Principalele proprietăţi specifice ale substanţelor utilizate în instalaţiile de stingere, trebuie
să asigure în principal:
a) eficienţa stingerii;
b) afectarea într-o cât mai mică măsură a obiectelor şi a materialelor din spaţiul incendiat;
c) continuarea desfăşurării în siguranţă a activităţii oamenilor în spaţiul protejat;
d) nedeteriorarea calitativă a substanţei de stingere în timpul stocării;
e) consecinţe nesemnificative asupra mediului, sănătăţii şi a vieţii utilizatorilor de către
substanţa de stingere şi produşii rezultaţi în urma acţiunii de stingere;
f) caracteristici dielectrice.
(3) Domeniile recomandate, mecanismul stingerii şi proprietăţile substanţelor de stingere
tratate în normativ sunt menţionate în anexe.
2.4. (1) Alegerea tipului de instalaţie de stingere a incendiului, a substanţei de stingere
utilizată şi valorile intensităţilor de stingere, protecţie şi răcire, trebuie să corespundă naturii
produselor combustibile din spaţiul protejat, condiţiilor specifice concrete ale incintei respective,
importanţei şi valorii produselor protejate, tipului de construcţie etc.
(2) În lipsa unor valori normate, se recomandă folosirea valorilor intensităţilor de stingere,
protecţie şi răcire redate în anexa nr. 2.
2.5. Componentele specifice instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie să îndeplinească
cerinţele minime prevăzute de normativ, sau să aibă performanţe de stingere echivalente.
2.6. Componentele instalaţiilor de stingere a incendiilor care în mod normal lucrează sub
presiune, trebuie să îndeplinească cerinţele reglementărilor tehnice specifice.
2.7. (1) Proiectul instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie să cuprindă piese scrise şi
desenate şi instrucţiuni de funcţionare şi verificare periodică, conform celor precizate în
standardele europene de referinţă, acolo unde acestea există.
(2) Aceste instrucţiuni trebuie să cuprindă schemele de principiu, parametrii proiectaţi
(debite, presiuni etc.), descrierea, modul de utilizare şi întreţinere a instalaţiilor în situaţia
normală şi în caz de incendiu, în anumite cazuri inclusiv pentru situaţia de avarie.
2.8. În prezentul normativ se utilizează terminologia din anexa nr. 33, termeni definiţi prin
standardul de referinţă SR EN ISO 13943, precum şi cei utilizaţi în reglementările tehnice
specifice ori în uzul curent, conform terminologiei adoptate în reglementările tehnice ale Uniunii
Europene.
HOME

Dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor


2.9. La dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor şi a componentelor acestora se
respectă prevederile specifice substanţelor de stingere utilizate, precum şi condiţiile şi
specificaţiile producătorilor de echipamente.
2.10. Dimensionarea şi executarea sistemelor de ventilare aferente incintelor protejate la
incendiu cu instalaţii de stingere, se realizează conform prevederilor reglementării tehnice
specifice şi specificaţiilor producătorilor de echipamente.

Amplasare
2.11. Componentele instalaţiilor de stingere a incendiilor se amplasează cu respectarea
prevederile reglementărilor tehnice şi ale prezentului normativ, precum şi cerinţele şi condiţiile
producătorilor acestora.
2.12. În funcţie de natura substanţei de stingere utilizate, se recomandă dispunerea staţiilor
de distribuţie şi a rezervelor în apropierea incintei la care asigură stingerea incendiilor.
2.13. (1) Staţiile de distribuţie trebuie să aibă acces din exterior pe căi de circulaţie
funcţionale, dimensionate corespunzător reglementărilor tehnice şi necesităţii executării
operaţiunilor de montaj, manevră (operare), reparaţii şi întreţinere.
(2) Căile de acces în staţia de distribuţie, precum şi din zona de amplasare a acesteia se
prevăd cu iluminat de siguranţă corespunzător prevederilor normativului I 7 sau a
reglementărilor echivalente.
2.14. În toate situaţiile se recomandă asigurarea ventilării natural-organizate a staţiilor de
distribuţie a substanţelor de stingere.
2.15. (1) În funcţie de condiţiile specifice şi de natura substanţei de stingere, se prevăd
instalaţii de ventilare mecanică a staţiilor de distribuţie. Evacuarea eventualelor scăpări de gaze
se face numai direct în exterior.
(2) Instalaţia de ventilare mecanică a staţiei de distribuţie va asigura evacuarea scăpărilor de
substanţe de stingere direct în exterior, până la un nivel nenociv pentru oameni. Ventilarea va
asigura un debit echivalent cu minimum 5 schimburi orare.
2.16. Corespunzător condiţiilor concrete ale spaţiilor protejate cu instalaţii fixe pentru
stingerea incendiului, pot fi prevăzute instalaţii mecanice de ventilare capabile să asigure
evacuarea degajărilor rezultate în urma incendiului (fum, gaze de ardere).
2.17. Instalaţiile mecanice de ventilare, atunci când se prevăd, trebuie să fie acţionate cu
butoane manuale amplasate centralizat în apropierea uşilor de acces în spaţiile protejate.Aceste
instalaţii se dimensionează corespunzător evacuării sigure a degajărilor, asigurând un debit
echivalent cu minimum 5 schimburi orare. Tubulatura de evacuare va avea trasee cât mai scurte
şi dacă este posibil, fără a traversa alte spaţii neprotejate.

Executarea şi montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor


2.18. Producătorii instalaţiilor de stingere a incendiilor şi, după caz, furnizorii acestora,
precum şi proiectanţii şi executanţii instalaţiilor de stingere, răspund - potrivit competenţelor
legale ce le revin - de calitatea lucrărilor executate şi de asigurarea condiţiilor de siguranţă a
utilizatorilor, precum şi de eficienţa stingerii incendiilor în spaţiile protejate.
2.19. La executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor este obligatorie respectarea întocmai
a proiectului, a prevederilor prezentului normativ şi a condiţiilor şi specificaţiilor producătorilor
de instalaţii, aparatură, echipamente şi substanţe de stingere.
HOME

2.20. Subansamblurile şi echipamentele instalaţiei de stingere a incendiului se transportă


ambalate, păstrându-se caracteristicile tehnice şi constructive cu care au fost realizate de
producător şi se depozitează în condiţii de siguranţă.
2.21. Înainte de montarea conductelor şi a celorlalte accesorii aferente instalaţiilor de
stingere a incendiilor, se verifică starea lor, neadmiţându-se montajul dacă prezintă deformări,
urme de lovire ori fisuri vizibile.
2.22. Producătorii şi, după caz, furnizorii de butelii şi echipamente trebuie să livreze odată cu
acestea şi piesele de rezervă necesare.
2.23. Pe timpul montării instalaţiei de stingere a incendiului, se iau măsuri speciale pentru ca
în interiorul conductelor să nu pătrundă corpuri străine care ar putea stânjeni transportul sau
refularea substanţei de stingere.
2.24. Reţelele de distribuţie pe care se montează duzele de refulare se fixează rigid cu bride
care să preia efortul produs la refularea substanţei de stingere. La conductele de transport,
bridele de fixare trebuie să permită dilatări şi contracţii funcţionale.
2.25. Conductele pentru comenzi pneumatice se montează astfel încât să nu stânjenească
intervenţia personalului de exploatare şi verificare.
2.26. Este interzisă montarea în instalaţie a recipienţilor (buteliilor) cu scăpări de substanţă
de stingere.
2.27. După montare, conductele se curăţă, iar înainte de montarea duzelor se suflă cu aer
sau alt gaz sub presiune, îndepărtându-se eventualele corpuri străine pătrunse accidental.
2.28. La montarea duzelor de refulare se urmăreşte ca acestea să nu se înfunde, deformeze
etc. Duzele de refulare se fixează bine, astfel încât să nu fie posibilă desprinderea lor la
reacţiunile rezultate din funcţionare.
2.29. Pe timpul executării instalaţiilor de stingere a incendiilor, executantul va respecta
prevederile reglementărilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, sau a altor reglementări tehnice
echivalente.

Acţionare
2.30. În raport de natura incendiului, de viteza de evoluţie a acestuia şi de consecinţele
posibile, instalaţiile de stingere se acţionează automat sau manual. În toate cazurile, acţionările
automate trebuie să fie dublate de acţionari manuale pentru comanda punerii în funcţiune a
instalaţiei.
2.31. La instalaţiile cu funcţionare automată, sistemul de semnalizare a incendiului şi de
acţionare a comenzii de funcţionare a instalaţiei va asigura detectarea incendiului în faza
incipientă.

Probarea instalaţiilor de stingere a incendiilor


2.32. După executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se verifică rigiditatea îmbinărilor
prin proba hidraulică de rezistenţă la presiune şi proba de etanşeitate cu aer comprimat.
2.33. Probele de funcţionare au ca obiectiv principal controlul funcţionării armăturilor de
comandă şi după caz, a dispozitivelor de alarmă. În cadrul probei de funcţionare se verifică
acţionarea instalaţiei atât local, cât şi de la distanţă (când este astfel proiectată).
2.34. Pe timpul probei de stingere se iau măsuri de siguranţă pentru evitarea accidentelor şi
a pagubelor materiale. Probele se realizează coordonat, sub conducerea executantului lucrării şi
în prezenţa beneficiarului, iar rezultatele verificărilor şi a probelor efectuate se consemnează
într-un proces-verbal.
HOME

2.35. Odată cu încheierea probelor trebuie definitivată şi instruirea personalului care va


asigura exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de stingere, consemnându-se acest lucru în
procesul-verbal.

Recepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor


2.36. Recepţia instalaţiei de stingere a incendiilor se face de către comisia constituită în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Comisia de recepţie este obligată să verifice dacă au fost:
a) respectate condiţiile privind sistemele de detectare, semnalizare şi stingere prevăzute în
proiectele de execuţie şi în documentaţiile tehnice ale producătorului, precum şi în
reglementările tehnice în vigoare;
b) montate şi puse în funcţiune toate instalaţiile, aparatura şi echipamentele din sistemele de
semnalizare şi stingere a incendiului;
c) predate beneficiarului instrucţiunile de folosire a tuturor aparatelor şi echipamentelor
instalaţiei şi s-a instruit personalul de servire a acestora.
2.37. Recepţia lucrărilor constă în verificarea respectării legislaţiei în vigoare şi
reglementărilor tehnice privind:
a) funcţionarea instalaţiei de detectare şi semnalizare a incendiilor şi comandă a intrării în
funcţiune a instalaţiei de stingere;
b) funcţionarea sistemului de distribuţie a substanţei de stingere;
c) existenţa panourilor şi dispozitivelor de avertizare privind evacuarea oamenilor, a
instrucţiunilor de exploatare şi a măsurilor ce se întreprind în timpul intervenţiei în caz de
incendiu.
2.38. Rezultatele verificărilor şi a probelor efectuate în prezenţa comisiei de recepţie se
consemnează într-un proces-verbal de recepţie. La recepţia instalaţiei de stingere, executantul
acesteia va prezenta toate documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei. Orice
neconcordanţă între proiect şi execuţie se remediază în funcţie de importanţă (pe loc, imediat
sau cu termen stabilit, corelat cu darea în exploatare a instalaţiei), astfel încât să fie asigurate
condiţiile de securitate la incendiu pentru spaţiul protejat.
2.39. (1) Odată cu recepţia instalaţiei de stingere a incendiului, beneficiarul are obligaţia de a
înfiinţa un registru de evidenţă (numerotat şi sigilat), în care trebuie să fie consemnate datele
principale privind exploatarea, verificarea şi întreţinerea instalaţiei de stingere.
(2) Registrul va conţine:
a) caracteristicile principale ale instalaţiei;
b) data punerii în funcţiune;
c) data verificării;
d) elementele verificate;
e) numele şi prenumele persoanei care a efectuat verificarea instalaţiei;
f) data încărcării şi punerii instalaţiei în stare de intervenţie;
g) defecţiuni apărute.
(3) În registrul de evidenţă se precizează şi operaţiunile ce trebuie să se execute în
concordanţă cu instrucţiunile de exploatare şi cu prevederile cărţii tehnice.

Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor


2.40. Pentru buna exploatare a sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor este
obligatorie respectarea întocmai a proiectului, a prevederilor prezentului normativ şi a
instrucţiunilor şi regulilor cuprinse în fişele şi specificaţiile tehnice ale producătorilor de aparate,
echipamente, utilaje şi substanţe de stingere.
HOME

2.41. (1) În spaţiile echipate cu sisteme automate de inundare cu substanţe de stingere cu


nivel de concentraţie toxic organismului uman, pe perioada de timp cât în spaţiile respective
există oameni, comanda declanşării instalaţiei de stingere trebuie să fie obligatoriu în poziţia
"manual".
(2) Instalaţiile de stingere care utilizează substanţe de stingere cu nivel de concentraţie toxic
organismului uman se prevăd cu sisteme de temporizare a declanşării astfel încât să existe
condiţii de evacuare în siguranţă.
2.42. Acţionările, precum şi comenzile automat şi/sau manual de punere în funcţiune ale
instalaţiilor de stingere a incendiilor se menţin în permanentă stare de funcţionare.
2.43. În caz de incendiu se asigură evacuarea rapidă şi în condiţii de siguranţă a oamenilor
din spaţiile supuse inundării cu substanţe de stingere, pe căi de acces marcate şi păstrate libere.
2.44. După stingerea incendiului, accesul oamenilor în spaţiile inundate cu substanţe, trebuie
să fie permis numai după ce aceste spaţii au fost bine ventilate.
2.45. Staţiile de distribuţie a substanţelor de stingere a incendiului trebuie să aibă menţinut
permanent accesul liber din exterior, pe căi de circulaţie funcţionale, astfel încât să permită
executarea operativă a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere. Iluminatul de siguranţă al căilor de
acces la staţiile de distribuţie, precum şi a zonelor unde sunt amplasate acestea, se menţine în
stare de funcţionare.
2.46. Se va asigura controlul şi verificarea permanentă a recipientelor (buteliilor) montate în
staţiile de distribuţie pentru depistarea oricăror scăpări de substanţe de stingere. Recipientele
(buteliile) cu defecţiuni se înlocuiesc.
2.47. Se va asigura funcţionarea la parametrii proiectaţi a sistemelor şi instalaţiilor de
ventilare natural–organizată sau mecanică a staţiilor de distribuţie a substanţelor speciale de
stingere a incendiilor.
2.48. Este obligatorie efectuarea reviziilor şi reparaţiilor prevăzute în reglementările tehnice,
în documentaţia de execuţie şi specificaţiile producătorului.
2.49. Este interzisă modificarea instalaţiilor de stingere a incendiilor fără acordul factorilor în
drept, potrivit legislaţiei în construcţii.

Măsuri de tehnica securităţii şi sănătăţii în muncă şi de apărare împotriva


incendiilor
2.50. Responsabilii cu exploatarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de stingere a
incendiilor trebuie să aibă afişată la loc vizibil şi în vecinătatea incintelor protejate panouri cu
următorul conţinut:
a) schemele de funcţionare ale instalaţiilor de stingere a incendiilor;
b) instrucţiunile de exploatare ale instalaţiilor de stingere;
c) instrucţiuni specifice de securitate şi sănătate în muncă şi măsuri pentru prevenirea
accidentelor umane în timpul şi după inundarea cu substanţă de stingere.
2.51. Personalul de exploatare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de stingere a
incendiilor, trebuie să fie instruit şi va lua la cunoştinţă de prevederile prezentului normativ şi
celorlalte reglementări specifice, precum şi cu privire la măsurile necesare de protecţie împotriva
contaminării, a intoxicării cu substanţe periculoase precum şi împotriva electrocutărilor.
2.52. Personalul de exploatare a sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor, trebuie să
fie instruit asupra practicilor de salvare şi intervenţie în caz de necesitate.
2.53. În toate locurile unde se folosesc substanţe de stingere a incendiilor cu nivel de
concentraţie toxic organismului uman, se prevăd prin proiectare indicatoare corespunzătoare de
avertizare şi se asigură menţinerea în exploatare a stării corespunzătoare a acestora.
HOME

2.54. Pentru salvarea oamenilor din spaţiile inundate cu substanţe de stingere cu nivel de
concentraţie toxic organismului uman, se iau măsuri de evacuare imediată şi de evitare a
accesului în aceste spaţii. Se va acorda primul ajutor persoanelor afectate de substanţele
speciale de stingere.
2.55. Mijloacele şi echipamentele de protecţie necesare intervenţiei la incintele, sistemele şi
instalaţiile de stingere a incendiilor, se menţin în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi şi
se recomandă a se păstra într-o încăpere apropiată, protejată faţă de spaţiul ce se inundă cu
substanţa specială de stingere şi la care accesul să fie uşor.
2.56. Pentru atenţionarea personalului din interiorul spaţiilor supuse inundării cu substanţe
speciale de stingere trebuie să fie afişate la loc vizibil panouri de avertizare inscripţionate cu
următorul text , conform modelului prezentat în figura 2.1.

ATENŢIE!
ÎN CAZ DE ALARMĂ SAU INCENDIU,
PĂRĂSIŢI IMEDIAT INCINTA.
PERICOL DE MOARTE!

Figura 2.1. Indicator pentru avertizare asupra faptului că spaţiile sunt protejate cu substanţe
speciale de stingere

2.57. În toate spaţiile în care sunt amplasate baterii de recipienţi (butelii) cu substanţe
speciale de stingere a incendiilor şi în special, pe feţele exterioare ale uşilor staţiilor de stocare şi
distribuţie, se va afişa următoarea inscripţie, conform modelului prezentat în figura 2.2.

ATENŢIE!

STRICT INTERZIS ACCESUL


PERSOANELOR NEAUTORIZATE.
PERICOL DE MOARTE!

Figura 2.2. Indicator pentru avertizare pentru spaţiile în care se depozitează butelii cu substanţe
de stingere

3. Cerinţe
3.1. Construcţiile trebuie să corespundă, atât în ansamblu, cât şi pe părţi separate, utilizării
preconizate, ţinând seama mai ales de sănătatea şi siguranţa persoanelor implicate de-a lungul
întregului ciclu de viaţă al construcţiilor. În condiţiile unei întreţineri normale, construcţiile
trebuie să îndeplinească aceste cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor pe o durată de
utilizare rezonabilă din punct de vedere economic.
3.2. La proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, trebuie să
se stabililească măsuri, condiţii şi nivelurile de performanţă potrivit prevederilor prezentului
normativ şi reglementărilor specifice care să asigure îndeplinirea cerinţelor fundamentale din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 din 9 martie 2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de
stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de
abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitoare la:
HOME

1. rezistenţa mecanică şi stabilitate;


2. securitate la incendiu;
3. igiena, sănătate şi mediu înconjurător;
4. siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
5. protecţia împotriva zgomotului;
6. economie de energie şi izolare termică;
7. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
3.3. (1) Construcţiile trebuie proiectate şi executate astfel încât încărcările care pot fi
exercitate asupra lor în timpul construirii şi utilizării să nu ducă la niciunul dintre următoarele
evenimente:
a) prăbuşirea întregii construcţii sau a unei părţi a acesteia;
b) deformaţii de o mărime inadmisibilă;
c) deteriorarea altor părţi ale construcţiei sau a instalaţiilor sau a echipamentelor instalate ca
urmare a unor deformaţii majore ale elementelor portante;
d) deteriorare disproporţionată faţă de evenimentul cauzator iniţial.
(2) Îndeplinirea cerinţei fundamentale de calitate, rezistenţa mecanică şi stabilitate se
realizează prin dimensionarea şi executarea corespunzătoare a structurii de rezistenţă a
instalaţiilor de stingere a incendiilor, în corelare cu sistemul constructiv al clădirii în care sunt
amplasate.
3.4. Elementele componente ale instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie să fie fixate de
structura de rezistenţă a construcţiei prin dispozitive corespunzător dimensionate, în colaborare
cu specialistul structurist al construcţiei. La proiectarea şi executarea reţelelor exterioare de
alimentare cu apă a instalaţiilor de stingere a incendiilor, se va ţine seama de tipul şi
caracteristicile terenului, precizate prin studii geotehnice.
3.5. Staţiile de distribuţie aferente instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor se amplasează, de
regulă, în încăperi proprii. Aceste încăperi, trebuie să fie situate la nivelurile inferioare ale
construcţiei sau, atunci când acest lucru nu este posibil, construcţia trebuie să fie corespunzător
dimensionată încărcărilor statice şi dinamice ale instalaţiei de stingere. Sunt exceptate instalaţiile
fixe de stingere a incendiilor care utilizează substanţe pentru care producătorii nu solicită
restricţii de păstrare şi de utilizare.
3.6. (1) Construcţia trebuie să fie proiectată şi executată în aţa fel încât, în caz de incendiu:
a) stabilitatea elementelor portante ale construcţiei să poată fi asumată pe o perioadă
determinată;
b) apariţia şi propagarea incendiului şi a fumului în interiorul construcţiei să fie limitate;
c) extinderea incendiului către construcţiile învecinate să fie limitată;
d) utilizatorii să poată părăsi construcţia sau să poată fi salvaţi prin alte mijloace;
e) să fie luată în considerare siguranţa echipelor de intervenţie.
(2) Cerinţa fundamentală securitate la incendiu are în vedere asigurarea condiţiilor sigure
de funcţionare a instalaţiilor de stingere a incendiilor. Pentru aceasta este necesară amplasarea
şi montarea corespunzătoare a instalaţiilor de stingere a incendiilor în construcţie faţă de spaţiul
protejat, avându-se în vedere şi protecţia acestor instalaţii împotriva radiaţiilor termice generate
de surse de încălzire învecinate.
3.7. Pentru asigurarea eficienţei stingerii incendiilor, instalaţia trebuie conformată şi
dimensionată în funcţie de spaţiul protejat şi de caracteristicile incendiului, utilizând tipul
corespunzător de instalaţie şi de substanţă de stingere.
3.8. Construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât să nu reprezinte, pe
întregul lor ciclu de viaţă, o ameninţare pentru igiena sau pentru sănătatea şi siguranţa
lucrătorilor, a utilizatorilor sau a vecinilor, nici să exercite un impact exagerat de mare asupra
HOME

calităţii mediului sau a climei pe întregul lor ciclu de viaţă, în cursul construirii, utilizării,
demolării, în special ca rezultat al oricărora din următoarele:
a) emanaţii de gaze toxice;
b) emisii de substanţe periculoase, de compuşi organici volatili (COV), de gaze care produc
efect de seră sau de particule periculoase în aerul din interior sau în atmosferă;
c) emisie de radiaţii periculoase;
d) scurgerea de substanţe periculoase în apa freatică, apa marină, apa de suprafaţă sau în
sol;
e) scurgerea de substanţe periculoase în apa potabilă sau substanţe care au un impact
negativ diferit asupra apei potabile;
f) evacuarea defectuoasă a apelor reziduale, a fumului sau a deşeurilor solide sau lichide;
g) prezenţa umidităţii în anumite părţi ale construcţiei sau pe suprafeţe din interiorul acesteia.
3.9. (1) Igienă, sănătate şi mediu înconjurător constituie o cerinţă fundamentală care
necesită tratarea cu deosebită atenţie a fiecărui caz în parte, având în vedere riscul pe care-l
prezintă substanţa de stingere utilizată.
(2) În toate situaţiile în care utilizarea substanţelor de stingere a incendiilor determină riscuri
pentru utilizatori, este obligatorie realizarea tuturor măsurilor de protecţie a vieţii şi a sănătăţii
acestora.
(3) Pentru asigurarea protecţiei şi refacerii mediului se utilizează numai substanţe de stingere
a incendiului care nu au influenţe majore asupra mediului.
3.10. (1) Pentru realizarea cerinţei fundamentale siguranţă şi accesibilitate în
exploatare a instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie îndeplinite condiţiile necesare
funcţionării acestora în deplină siguranţă. În documentaţiile de proiectare trebuie să se
evidenţieze influenţele instalaţiilor de stingere a incendiilor asupra utilizatorilor şi construcţiei.
(2) Construcţiile trebuie proiectate şi executate astfel încât să nu prezinte riscuri inacceptabile
de accidente sau pagube în cursul funcţionării sau al utilizării, cum ar fi alunecări, căderi, loviri,
arsuri, electrocutări, leziuni cauzate de explozii şi tâlhării. În special, construcţiile trebuie să fie
proiectate şi executate astfel încât să fie accesibile şi utilizabile pentru persoanele cu dizabilităţi.
3.11. Pentru funcţionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor în condiţii de siguranţă în
exploatare sunt necesare măsuri, dispozitive, echipamente etc. corespunzătoare de protecţie,
care să elimine posibilitatea producerii unor riscuri pentru utilizatori (răniri, arsuri, asfixieri,
electrocutări, contaminări, explozii etc.).
3.12. Instalaţiile de stingere a incendiilor, în funcţionare normală şi în stare de avarie, nu
trebuie să influenţeze negativ parametrii şi nivelurile de performanţă ale construcţiei, referitoare
la cerinţele de calitate prevăzute de lege.
3.13. Cerinţa fundamentală protecţia împotriva zgomotului se asigură prin măsuri
corespunzătoare astfel realizate încât prin funcţionare să nu afecteze confortul acustic al
utilizatorilor şi al zonelor învecinate. Construcţia trebuie proiectată şi executată în aţa fel încât
zgomotul perceput de către utilizatori sau de către persoane aflate în apropiere să fie menţinut
la un nivel la care să nu fie periclitată sănătatea acestora şi să le permită să doarmă, să se
odihnească şi să lucreze în condiţii satisfăcătoare.
3.14. Cerinţa fundamentală economie de energie şi izolare termică se asigură prin
analize şi soluţii de caz, în funcţie de condiţiile specifice în care se folosesc instalaţiile, de
cerinţele acestora şi caracteristicile substanţelor utilizate la stingerea incendiilor.Construcţiile cu
instalaţiile afertente de încălzire, răcire, iluminare şi ventilare trebuie astfel proiectate şi
executate încât consumul de energie necesar funcţionării să fie mic, ţinând cont de utiliyatori şi
de condiţiile locale de climă. Construcţiile trebuie, de asemenea, să fie eficiente din punct de
vedere energetic, consumând cât mai puţină energie pe parcursul construirii şi demontării lor.
HOME

3.15. Cerinţa fundamentală utilizare sustenabilă a resurselor naturale se realizează prin


proiectarea, executarea şi demolarea construcţiilor astfel încât utilizarea resurselor naturale să
fie sustenabilă şi să asigure în special următoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcţiilor, a materialelor şi părţilor componente, după
demolare;
(b) durabilitatea construcţiilor;
(c) utilizarea la construcţii a unor materii prime şi secundare compatibile cu mediul.
3.16. Componentele instalaţiilor de stingere a incendiilor, care necesită izolări termice -
potrivit cerinţelor producătorului - trebuie să fie, de regulă, izolate cu materiale din clasa de
reacţie la foc minim A2-s1, d0.
3.17. La proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie
să se aibă în vedere şi prevederile reglementărilor tehnice conexe şi documentele normative de
referinţă, nominalizate în anexa nr. 1.

Partea a II-a
Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere
cu apă a incendiilor

4. Instalaţii cu hidranţi de incendiu interiori


Echiparea tehnică a clădirilor cu hidranţi de incendiu interiori
4.1. Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu, spaţiilor, cu hidranţi de
incendiu interiori, se realizează la:
a) clădirile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită A şi B, încadrate
conform legislaţiei în vigoare, indiferent de aria construită sau desfăşurată şi număr de niveluri;
b) clădiri înalte şi foarte înalte, precum şi clădiri cu săli aglomerate, indiferent de destinaţie,
de ariile construite şi numărul de niveluri;
c) clădiri de învăţământ cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria construită mai mare
de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
d) clădiri cu destinaţie de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, clădiri de turism/structuri
de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu mai mult de 100 de paturi sau cele cu aria
construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri.
e) clădiri montane cu capacităţi mai mari de 100 de paturi;
f) clădiri pentru sănătate/de îngrijire a sănătăţii, supravegherea, îngrijirea sau
cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost cu
mai mult de 100 de persoane sau cele cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de trei
niveluri supraterane;
g) clădirile, compartimentele de incendiu şi spaţiile pentru comerţ cu mai mult de 2 (două)
niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 m2;
h) clădiri pentru cultură pentru mai mult de 200 de persoane sau cele cu mai mult de trei
niveluri supraterane şi aria lor construită de peste 600 m2;
i) clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 m2;
HOME

j) clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau mai mult de 4 (patru)
niveluri supraterane;
k) clădiri închise de sport cu capacitatea maximă simultană mai mare de 300 utilizatori;
l) clădiri sau spaţii de producţie şi/sau depozitare în care se utilizează materiale sau substanţe
combustibile, cu aria desfăşurată mai mare de 600m2;
m) depozite cu stive înalte (peste 6 m înălţime), indiferent de aria construită;
n) spaţii subterane publice (cu excepţia locuinţelor), de producţie şi/sau depozitare subterane
cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2;
o) parcaje subterane conform prevederilor reglementării tehnice în vigoare;
p) parcaje supraterane cu mai mult de 2 (două) niveluri sau cele cu aria desfăşurată mai
mare de 600 m2;
4.2. Enumerarea de la art. 4.1. nu este limitativă, investitorii putând stabili necesitatea
echipării cu hidranţi interiori de incendiu şi pentru alte tipuri de clădiri.
4.3. În cazul clădirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu
hidranţi de incendiu interiori se stabileşte pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, iar
gospodăria de apă aferentă clădirii se dimensionează astfel încât să asigure sarcina
hidrodinamică necesară cea mai mare şi debitul cel mai mare.
4.4. Nu se prevăd hidranţi de incendiu interiori atunci când apa nu este indicată ca substanţă
de stingere şi când stingerea incendiului se asigură cu alte substanţe de stingere: gaze inerte,
spumă, abur, pulberi, precum şi la construcţiile parter, cu destinaţia de producţie şi/sau
depozitare, la care stingerea incendiului în interior se asigură de la hidranţii de incendiu exteriori
cu debitele şi presiunile necesare, cu furtun având lungimea de maxim 40 m.

Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor cu hidranţi de incendiu interiori


4.5. Hidranţii de incendiu interiori se amplasează în locuri vizibile şi uşor accesibile în caz de
incendiu, în funcţie de lungimea furtunurilor şi de geometria spaţiilor protejate ale clădirii, în
următoarea ordine: lângă intrări în clădiri, în case de scări, în holuri sau în vestibuluri, pe
coridoare, lângă intrarea în încăperi şi în interiorul acestora.
4.6. (1) În sălile aglomerate, atunci când reţeaua interioară de alimentare cu apă a clădirii
permite, se amplasează în sală un număr suficient de hidranţi de incendiu pentru a putea
acţiona în fiecare punct al sălii cu cel puţin două jeturi, iar restul hidranţilor (necesari conform
datelor din anexa nr. 3) se amplasează în exteriorul sălii, lângă uşi.
(2) În sălile de spectacole, atunci când distribuţia interioară a clădirii permite, se va amplasa,
în sală, un număr suficient de hidranţi interiori pentru a putea acţiona în fiecare punct al sălii cu
cel puţin un jet, iar restul hidranţilor necesari pentru realizarea cerinţelor trebuie să fie amplasaţi
în exteriorul sălii, lângă uşi.
(3) Pe scenele amenajate ale sălilor de spectacole şi pe coridoarele de acces la scenă se
prevede un număr suficient de hidranţi astfel încât să se poată acţiona simultan cu numărul de
jeturi prevăzut în anexa nr. 3.
4.7. În clădirile civile înalte, definite conform reglementărilor specifice, hidranţii de incendiu
interiori se amplasează numai pe coridoare, sau în încăperile tampon de acces în casele scării.
4.8. În clădirile civile foarte înalte definite conform reglementărilor specifice, se respectă
următoarele:
a) hidranţii de incendiu se amplasează numai pe coridoare sau în încăperile tampon de acces
în casele de scări;
b) conductele se leagă în inel şi se prevăd cu robinete de închidere, astfel încât să nu existe
pericolul scoaterii din funcţiune a mai mult de 5 hidranţi pe nivel;
c) se prevăd robinete şi pe coloane, din 5 în 5 niveluri, sigilate în poziţia "normal deschis";
HOME

d) pentru alimentarea cu apă a instalaţiei interioare cu hidranţi de incendiu, direct de la


pompele mobile de incendiu, se prevede o conductă cu Dn 100 mm, cu robinet de închidere,
două clapete de sens şi două racorduri având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm,
amplasate pe peretele exterior al clădirii, în nişe cu geam, marcate cu indicatoare la înălţimea de
maximum 1.40 m de la nivelul trotuarului clădirii, racordată la conducta principală a reţelei de
alimentare cu apă.
4.9. La clădirile monobloc, la care nu se poate asigura protecţia întregii suprafeţe de la
hidranţii de incendiu exteriori, se prevăd hidranţi de incendiu interiori pe tunelurile speciale de
evacuare.
4.10. În clădirile de producţie şi/sau depozitare hidranţii de incendiu interiori se prevăd
pentru protecţia tuturor zonelor în care acest lucru este obligatoriu în condiţiile art. 4.1,
compartimentate corespunzător cu elemente de construcţie rezistente la foc, potrivit
reglementărilor specifice.
4.11. În clădirile închise ale depozitelor cu stive înalte (cu înălţime mai mare de 6 m), clădiri
monobloc, gări, aerogări, metrou etc. se admite ca hidranţii de incendiu interiori, necesari
pentru protejarea zonelor ce nu pot fi acoperite cu jeturile celor montaţi pe pereţi sau pe stâlpi,
să fie amplasaţi la nivelul pardoselii sau îngropaţi în pardoseală, în cutii speciale,
corespunzătoare.
4.12. Hidranţii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se
corespunzător. Standardele de referinţă sunt ISO 3864/1, 2, 3, 4 şi ISO 7010.
4.13. În lipsa iluminatului normal, identificarea hidranţilor trebuie să se facă prin iluminat de
securitate pentru marcarea hidranţilor interiori.
4.14. Robinetul hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din
furtun, tamburul cu suportul său şi dispozitivele de refulare a apei, se montează într-o cutie
specială, amplasată în nişă sau firidă în zidărie, la înălţimea de 0,80 m ... 1,50 m de la
pardoseală.
4.15. Nişele hidranţilor de incendiu interiori nu trebuie să străpungă pereţii rezistenţi la foc,
pe cei care despart încăperi cu risc de incendiu diferit sau care delimitează căi de evacuare. În
cazul în care se montează în nişă, rezistenţa la foc a peretelui, după montarea nişei, trebuie să
rămână neschimbată.
4.16. Hidranţii de incendiu interiori se echipează cu furtunuri semirigide sau cu furtunuri
plate şi cu ţevi de refulare universale montate la extremităţile furtunurilor pentru a forma, dirija
şi controla jetul de apă (standarde de referinţă SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).
4.17. Furtunurile semirigide trebuie să aibă unul din următoarele diametre interioare: 19
mm; 25 mm; 33 mm. Diametrul nominal al furtunului plat nu trebuie să depăşească 52 mm. Fac
excepţie aplicaţiile specifice care permit alte valori.
4.18. (1) Lungimea furtunului semirigid trebuie să fie de maxim 30m.
(2) Lungimea furtunului plat trebuie să fie de maxim 20 m.
(3) Fac excepţie aplicaţiile specifice care permit alte lungimi ale furtunurilor.
4.19. Ţeava de refulare universală trebuie să permită următoarele poziţii de reglare:
închidere şi jet pulverizat şi/sau jet compact. Când jetul pulverizat şi jetul compact sunt
condiţionate, se recomandă să se poziţioneze jetul pulverizat între poziţia de închidere şi poziţia
jetului compact.
4.20. Ţeava de refulare universală trebuie prevăzută cu un robinet de închidere a alimentării
cu apă. Robinetul de închidere trebuie să fie cu supapă sau de alt tip cu deschidere lentă.
Robinetul trebuie să se închidă prin acţionarea unei roţi de manevră în sens orar, iar sensul de
deschidere trebuie marcat.
HOME

4.21. Pentru hidrantul interior de incendiu echipat cu furtun semirigid, tamburul trebuie dotat
cu două flanşe circulare cu diametrul maxim de 800 mm şi cu sectoare interioare sau cu o
bobină cu diametrul minim de 200 mm pentru furtunurile de 19 mm şi 25 mm şi cu diametrul
minim de 280 mm pentru furtunurile de 33 mm. Tamburul trebuie să se rotească în jurul axei
sale.
4.22. (1) Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu, poate fi: cu tambur, cu
furtun pliat de două sau cu furtun bobinat.
(2) Tamburul trebuie să se rotească în jurul axei sale în aşa fel încât să permită desfăşurarea
liberă a furtunului. Tamburul interior trebuie să aibă diametrul minim de 70 mm, cu o fantă
largă de cel puţin 20 mm în care se aşează cuta mediană din lungul furtunului.
4.23. (1) Cutiile trebuie prevăzute cu o uşă şi pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot
fi zăvorâte, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgenţă care să fie
protejat cu ajutorul unui material transparent, care să poată fi spart cu uşurinţă. Robinetul de
închidere cu supapă înşurubat până la capăt, trebuie poziţionat astfel încât să permită
rămânerea a cel puţin 35 mm spaţiu liber în jurul diametrului exterior a roţii de manevră.
(2) Dacă dispozitivul de deschidere în caz de urgenţă este protejat printr-un geam frontal,
acesta trebuie să poată fi spart cu uşurinţă, fără a exista riscul de a lăsa bucăţi sau corpuri
ascuţite care să poată provoca rănirea celor care acţionează dispozitivul de deschidere în caz de
urgenţă.
(3) Uşile cutiilor trebuie să se deschidă cu minimum 1.700 pentru a permite furtunului să fie
mişcat liber în toate direcţiile. Pentru anumite condiţii climatice este necesar să se prevadă cutia
cu găuri cu ventilare corespunzătoare.
4.24. Alimentarea cu apă a hidranţilor de incendiu interiori, din construcţiile prevăzute cu
instalaţii de apă potabilă sau industrială se poate face prin reţele separate sau comune, inelare
ori ramificate.
4.25. Se prevăd reţele de distribuţie separate în următoarele situaţii:
a) la clădirile echipate cu instalaţii interioare cu sprinklere, sprinklere deschise, apă
pulverizată sau ceaţă de apă;
b) la clădirile în care pentru apa potabilă sau industrială s-au utilizat reţelele de distribuţie din
materiale plastice ;
c) în cazurile în care presiunea necesară în instalaţiile pentru stingerea incendiilor este mai
mare de 6 bar;
d) când, potrivit avizului societăţii de distribuţie a apei, nu se poate asigura debitul de apă
pentru stins incendiul din conductele publice şi este necesar a se prevedea o gospodărie de apă
proprie (rezervor cuplat cu staţie de pompare a apei) pentru debitul de incendiu;
e) în cazul reţelelor interioare cu hidranţi de incendiu pentru care este prevăzut timpul
teoretic de funcţionare de 60 minute şi mai mult.
4.26. (1) În reţelele instalaţiilor interioare de apă pentru incendiu, separate sau comune, se
folosesc numai conducte metalice.
(2) Nu sunt admise conducte din materiale plastice.
4.27. Reţelele interioare care alimentează cu apă mai mult de 8 hidranţi de incendiu pe nivel,
se proiectează inelare. În distribuitorul reţelei de alimentare cu apă se prevede o conductă cu
Dn 100 mm cu robinet de închidere, ventil de reţinere şi două racorduri fixe având cuplaj Storz
cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea de la pompele mobile de incendiu.
4.28. Reţelele inelare de conducte se prevăd cu robinete astfel încât, în caz de avarii, să nu
se întrerupă funcţionarea a mai mult de 5 hidranţi pe un nivel al clădirii.
HOME

4.29. Robinetele de pe reţelele inelare se montează la înălţimea de maximum 1,8 m faţă de


nivelul pardoselii curente, sigilate în poziţie normal deschis, dacă nu sunt prevăzute cu
dispozitive de acţionare de la distanţă.
4.30. Alimentarea cu apă a hidranţilor interiori se asigură la presiunile necesare menţionate
în SR EN 671-1 sau SR EN 671-2.
4.31. Pentru reducerea presiunii la valorile admise se recomandă prevederea de regulatoare
de presiune locale sau diafragme, amplasate înaintea hidranţilor respectivi.
4.32. Instalaţiile cu hidranţi de incendiu interiori se proiectează şi execută astfel încât să
poată fi acţionate operativ la izbucnirea incendiului. Se admite pornirea pompelor şi robinetelor
cu acţionare electrică de la distanţă.
4.33. Toate reţelele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor cu hidranţi interiori se
proiectează şi se execută astfel încât să fie ferite de îngheţ, iar reviziile şi eventualele reparaţii
să se poată face cu uşurinţă. Zonarea adâncimii maxime de îngheţ este prezentată în anexa 32.
4.34. (1) Spaţiile cu pericol de îngheţ trebuie să fie echipate cu instalaţii cu hidranţi interiori
în sistem aer-apă.
(2) Robinetului de secţionare (electrovană) care separă conducta de alimentare cu apă de
conducta uscată se montează într-un spaţiu în care se asigură temperaturi de minim 4° C.
(3) Instalaţiile cu hidranţi de incendiu, amplasate în spaţii cu pericol de îngheţ se echipează
cu armături de golire, dispuse în imediata apropiere a robinetului de secţionare (electrovanei).

Dimensionarea instalaţiilor cu hidranţi de incendiu interiori


4.35. Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiei de hidranţi interiori este de:
a) 120 minute pentru clădirile foarte înalte;
b) 60 minute pentru clădiri de importanţă excepţională şi deosebită, clădirile înalte, clădirile
cu săli aglomerate, parcaje subterane cu patru nivele sau mai mult;
c) 30 de minute la parcaje subterane din categoria P1 şi P2, definite conform reglementărilor
tehnice specifice, care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere, parcaje
supraterane închise cu miminum două niveluri, clădiri (încăperi) de producţie şi/sau depozitare
care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere;
d) 10 minute pentru celelalte categorii de construcţii echipate cu instalaţie de hidranţi
interiori.
4.36. (1) Numărul de hidranţi de incendiu interiori se determină ţinând seama de numărul de
jeturi în funcţiune simultană care trebuie să atingă fiecare punct combustibil din interiorul clădirii
(fiecare produs care poate să ardă) şi de lungimea furtunului hidrantului.
(2) Numărul de jeturi în funcţiune simultană ai hidranţilor de incendiu interiori, în funcţie de
destinaţiile şi caracteristicile clădirilor, este dat în anexa nr. 3.
(3) Jeturile simultane, trebuie obţinute de la hidranţii de incendiu situaţi pe acelaşi palier şi în
acelaşi compartiment de incendiu al clădirii.
4.37. (1) Se asigură protejarea fiecărui punct cu cel puţin două jeturi în funcţiune simultană
în următoarele situaţii:
a) încăperi sau grupuri de încăperi cu risc mare şi foarte mare, precum şi la depozitele cu
stive înalte (peste 6m înălţime), care au un volum mai mare de 5.000 m3;
b) în clădiri civile (publice) înalte şi foarte înalte;
c) clădiri pentru comerţ cu volum mai mare de 5.000 m3;
d) săli aglomerate (numai sala şi, după caz, scena, depozitele şi atelierele anexe);
(2) Pentru clădirile (încăperile şi spaţiile) menţionate în anexa nr. 3, echipate cu instalaţii
automate de stingere, se asigură protejarea cu un singur jet, cu excepţia clădirilor foarte înalte
la care fiecare punct al clădirii să fie atins de cel puţin două jeturi simultane. Dimensionarea
HOME

instalaţiei de hidranţi interiori se face după destinaţia şi caracteristicile clădirii protejate. Fac
excepţie situaţiile din reglementările specifice în care este prevăzută stingerea cu mai multe
jeturi, indiferent de echiparea cu instalaţii automate de stingere .
4.38. Debitele minime ale jetului compact şi pulverizat în funcţie de diametrele duzelor de
refulare sau diametrele echivalente, la diferite presiuni disponibile ale apei în secţiunile de ieşire
din orificiile acestora, pentru hidranţii de incendiu interiori, echipaţi cu furtunuri semirigide, sunt
date în anexa nr. 4, iar pentru hidranţii de incendiu interiori echipaţi cu furtunuri plate, în anexa
nr. 5.
4.39. Presiunea minimă necesară la robinetul hidrantului de incendiu interior, trebuie să
acopere pierderile totale de sarcină în furtun şi să asigure formarea unor jeturi de apă compacte
sau pulverizate, cu debitele din anexa nr. 4, respectiv anexa nr. 5, în funcţie de diametrele
duzelor de refulare sau diametrelor echivalente.
4.40. Debitul de calcul necesar dimensionării conductelor instalaţiei de alimentare cu apă a
hidranţilor de incendiu interiori, se determină astfel:
a) când alimentarea cu apă a hidranţilor de incendiu interiori se face printr-o reţea comună
cu alimentarea cu apă potabilă sau industrială, debitul de calcul se determină adăugând la
debitul de incendiu al hidranţilor (stabilit conform datelor din anexele nr. 4 şi nr. 5.) debitul de
calcul de apă potabilă sau industrială stabilit conform reglementărilor specifice sau prescripţiilor
tehnologice, cu excepţia a 85% din debitul de calcul necesar duşurilor şi a debitului pentru
spălări tehnologice şi a pardoselilor, care nu se iau în calcul;
b) când alimentarea cu apă a hidranţilor de incendiu interiori se face printr-o reţea separată,
debitul de calcul şi numărul de jeturi în funcţiune simultană, se determină conform datelor din
anexele nr. 3, 4 şi 5.
4.41. Coloana de alimentare cu apă a hidranţilor de incendiu interiori are diametrul minim
constant de 2 inch (ţoli) pe întreaga înălţime. Dacă reţeaua de hidranţi de incendiu interiori este
comună cu instalaţiile sanitare coloana de alimentare cu apă potabilă se racordează la partea
superioară la un punct de utilizare curentă a apei, pentru a se asigura circulaţia permanentă a
apei în coloană.
4.42. Dimensionarea conductelor reţelei ramificate de alimentare cu apă a hidranţilor de
incendiu interiori şi calculul pierderilor totale de sarcină (liniare şi locale) se efectuează mai întâi
pe traseul principal de alimentare cu apă al reţelei, de la hidrantul de incendiu cel mai
dezavantajat din punct de vedere hidraulic din întreaga instalaţie (amplasat cel mai depărtat pe
orizontală de punctul de alimentare cu apă al reţelei şi având cota geodezică cea mai mare) spre
punctul de alimentare cu apă al reţelei.
4.43. Ramificaţiile reţelei se dimensionează la presiunile disponibile ale apei din nodurile
traseului principal.
4.44. În cazul în care rezultă necesitatea funcţionării simultane a două sau mai multe jeturi,
se efectuează calculul hidraulic de echilibrare a reţelei, astfel încât să se asigure la hidranţii de
incendiu în funcţiune simultană, debitele şi presiunile necesare pentru formarea jeturilor
compacte, conice şi pulverizate.
4.45. La calculul hidraulic al reţelei inelare de conducte de alimentare cu apă a hidranţilor de
incendiu interiori se asigură parametrii de funcţionare în cazul sectorizării reţelei.
4.46. La dimensionarea instalaţiilor cu hidranţi de incendiu interiori, pentru clădirile civile
foarte înalte, se respectă următoarele:
a) se prevăd minimum două coloane de alimentare, dimensionate astfel încât fiecare să
asigure un debit de apă pentru incendiu de minim 6,3 l/s pentru clădirile cu volum de până la
50.000 m3 şi de minim 8,4 l/s pentru clădirile cu un volum mai mare de 50.000 m3;
HOME

b) pe fiecare nivel se prevăd un număr de hidranţi care să asigure debitul minim de stingere,
în funcţie de volumul construcţiei, amplasaţi, de regulă, unul faţă de altul la distanţe astfel încât
fiecare punct al clădirii să fie atins de cel puţin două jeturi simultane, conform precizărilor din
anexa nr. 3, alimentate de la coloane diferite.
4.47. Instalaţiile de hidranţi interiori pot fi alimentate cu apă, astfel:
a) direct de la grupul de pompare;
b) din reţeaua de apă de incendiu, comună pentru alimentarea hidranţilor interiori şi exteriori,
prin intermediul unui racord prevăzut cu clapetă de sens şi cu robinet de închidere sigilat în
poziţia "deschis" sau cu două racorduri în cazul echipării cu mai mult de opt hidranţi pe nivel;
c) din reţeaua publică dacă compania de apă certifică în scris funcţionarea reţelei pe durată
neîntreruptă la debitul şi presiunea necesare funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor.
4.48. Verificarea şi mentenanţa hidranţilor interiori se efectuează conform SR EN 671-3 sau o
reglementare echivalentă.

5. Coloane uscate
5.1. Coloanele uscate sunt instalaţii fixe, rigide, montate în interiorul construcţiilor, utilizate
numai de serviciile pentru situaţii de urgenţă.
5.2. Echiparea construcţiilor cu coloane uscate este obligatorie la următoarele categorii de
clădiri:
a) clădiri civile înalte şi foarte înalte, precum şi la clădiri cu săli aglomerate cu mai mult de
două niveluri supraterane;
b) parcaje supraterane închise sau deschise cu mai mult de 4 (patru) niveluri, precum şi la
parcajele subterane conform reglementării specifice;
c) clădiri civile subterane cu aria construită mai mare de 600 m2 şi cu două sau mai multe
niveluri subterane;
d) construcţii de producţie şi/sau depozitare cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane.
5.3. Echiparea contrucţiilor cu coloane uscate nu exclude celelalte instalaţii de stingere cu
apă a incendiilor, conform prevederilor din prezentul normativ.
5.4. Pentru alimentarea cu apă, se asigură accesul maşinilor serviciilor pentru situaţii de
urgenţă în orice anotimp; distanţa de la calea de acces cea mai apropiată până la racordul de
alimentare cu apă nu trebuie să depăşească 40 m.
5.5. Racordul având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea cu
apă a coloanei uscate, se amplasează pe peretele exterior al clădirii şi se obturează cu un racord
înfundat, la baza coloanei prevăzându-se un ventil de reţinere şi un robinet de golire.
Robinetului de golire de la coloanele uscate din subsol trebuie să fie normal închis.
5.6. Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate se montează la loc vizibil, separat de
orice alt racord, la o înălţime de maximum 1,5 m faţă de sol şi o înclinare de 45° faţă de
verticală.
5.7. Pentru recunoaştere, racordul de alimentare se marchează prin indicator "COLOANĂ
USCATĂ", conform modelului prezentat în figura 5.1.

COLOANĂ
USCATĂ

Figura 5.1. Indicator pentru coloanele uscate


HOME

5.8. Se instalează coloană uscată independentă pentru fiecare compartiment de incendiu al


clădirii. Conducta de legătură (orizontală) cu coloană uscată, trebuie să fie cât mai scurtă şi
astfel proiectată încât să asigure golirea întregii cantităţi de apă. Această conductă trebuie să
treacă prin locuri accesibile în subsol sau parter, fără a traversa tuneluri de cabluri electrice,
ghene ale instalaţiilor sanitare sau golul liftului.
5.9. Coloana uscată propriu-zisă se montează în zona de acces a fiecărei case de scară, în
casele scărilor sau în ghenele adiacente acesteia.
5.10. Coloana uscată poate fi aparentă sau îngropată. Când se montează mascat în grosimea
peretelui, acesta trebuie să aibă o rezistenţă la foc conform reglementărilor specifice.
5.11. Traseul coloanei uscate este vertical, admiţându-se, în situaţii justificate tehnic, deviaţii
locale.
5.12. Pentru recunoaştere, punctele de alimentare şi racordul se marchează corespunzător.
Standardul de referinţă este ISO 3864/1, 2, 3, 4 şi ISO 7010.
5.13. Coloanele uscate au diametrul de 75 mm şi racordurile pentru furtun având cuplaj
Storz cu diametrul de trecere de 45 mm, pe fiecare nivel al clădirii.
5.14. Pe fiecare nivel, înaintea racordului pentru furtun, se prevede un robinet. Racordurile
pentru furtun se amplasează pe casa scării sau în zonele de acces la scări, în funcţie de
construcţie, astfel încât să poată servi fiecare nivel.
Înălţimea maximă de montaj a racordurilor pentru furtun este de 1,5 m faţă de pardoseală.
5.15. Este necesar să existe spaţiu suficient pentru racordarea furtunurilor şi manevrarea
robinetelor.
5.16. Racordurile pentru furtun se pot monta aparent sau îngropat. Ele se marchează cu
inscripţia: "RACORD INCENDIU" , conform modelului prezentat în figura 5.2.

RACORD
INCENDIU

Figura 5.2. Indicator pentru racordurile pentru incendiu de la coloanele uscate

5.17. Se menţionează în proiect că presiunea de încercare a coloanelor uscate este de 1,5 ori
presiunea de regim dar miminum 16 bar.
5.18. Coloanele uscate se execută din ţevi metalice protejate anticorosiv.

6. Instalaţii cu hidranţi de incendiu exteriori


Echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu exteriori
6.1. (1) Reţelele de distribuţie a apei din centrele populate (localităţi) trebuie să fie echipate
cu hidranţi exteriori, care trebuie să asigure condiţiile de debit şi presiune necesare stingerii
incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ şi a celorlalte reglementări tehnice
referitoare la instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural, după
caz.
(2) În cazurile în care, conform avizului regiei/societăţii furnizoare de apă din centre populate
(localităţi), reţelele nu asigură satisfacerea condiţiilor de debit şi presiune, se prevede rezervă de
apă pentru incendiu, dimensionată conform art. 13.31 din prezentul normativ.
HOME

(3) Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor la construcţiile precizate la alin. (2) poate fi
asigurat prin extinderea reţelei de distribuţie din centrul populat (localitate), din reţelele de
distribuţie şi rezerva proprie sau numai din rezerva proprie.
(4) Construcţiile la care trebuie asigurată echiparea cu hidranţi exteriori sunt:
a) clădiri închise de importanţă excepţională şi deosebită (categoriile A şi B de importanţă);
b) clădiri înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate;
c) clădiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane;
d) clădiri, compartimente de incendiu şi spaţii pentru comerţ cu mai mult de 2 (două) niveluri
sau cu aria construită mai mare de 600 m2;
e) clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau cu mai mult de 4 (patru)
niveluri supraterane;
f) clădiri de sănătăte/pentru supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor
preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu mai mult de 2
(două) niveluri supraterane;
g) clădiri de cultură pentru mai mult de 100 persoane sau cu aria construită mai mare de 600
mp sau cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;
h) clădiri de învăţământ, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de
600 mp ori cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;
i) clădiri închise de sport, cu capacitate de primire mai mare de 300 de persoane;
j) clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 m2
sau pentru mai mult de 200 de persoane;
k) clădiri de turism cu mai mult de 50 de paturi sau cu aria construită mai mare de 600 m 2 şi
mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
l) clădiri montane sau din Delta Dunării, cu capacităţi mai mari de 150 de paturi şi mai mult
de 4 (patru) niveluri supraterane;
m) clădiri de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor cu mai mult de 100 de paturi sau cu aria
construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
n) clădiri de producţie şi/sau depozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare, cu aria
desfăşurată mai mare de 600 m2 şi volum peste 3.000 m3;
o) depozite cu stive înalte (peste 6 m înălţime);
p) depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai
mare de 800 m2;
q) parcaje subterane cu mai mult de 10 autoturisme, potrivit reglementării specifice;
r) parcaje supraterane deschise cu mai mult de 2 (două) niveluri şi aria construită mai mare
de 600 m2;
s) clădiri civile subterane cu aria construită mai mare de 600 m2 şi 2 (două) sau mai multe
niveluri subterane.
6.2. (1) Pentru categoriile de construcţii precizate la art. 6.1 alin. (2), amplasate în
intravilanul sau extravilanul centrelor populate (localităţilor) care nu sunt echipate cu reţele de
alimentare cu apă, stingerea din exterior a incendiilor se asigură din gospodării proprii de apă şi
reţele de distribuţie prevăzute cu hidranţi, alcătuite şi dimensionate corespunzător prezentului
normativ.
(2) Hidranţii de incendiu exteriori nu sunt obligatorii pentru protecţia construcţiilor
menţionate la art. 6.1 alin (4) amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) şi care
nu sunt echipate cu instalaţii de alimentare cu apă, precum şi la construcţii izolate de producţie
sau depozitare cu arii construite sub 2.000 m2 şi maximum două niveluri. În asemenea situaţii
trebuie să se asigure posibilităţi de alimentare cu apă a pompelor mobile de intervenţie din surse
naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din rezervoare (bazine).
HOME

Soluţii tehnice de realizare şi montare a instalaţiilor cu hidranţi de incendiu


exteriori
6.3. (1) Hidranţii exteriori pot fi subterani sau supraterani;
(2) Montarea cutiei obturatorului hidranţilor exteriori se face sub limita de îngheţ, conform
anexei 32, măsurată de la partea superioară a cutiei până la suprafaţa terenului amenajat.
6.4. Conductele pe care se amplasează hidranţii de incendiu exteriori au următoarele
diametre minime:
a) 100 mm pentru hidranţii Dn 80 mm, standarde de referinţă SR EN 14384 sau SR EN
14339;
b) 150 mm pentru hidranţii Dn 100 mm, standarde de referinţă SR EN 14384 sau SR EN
14339;
c) 250 mm pentru hidranţii Dn 150 mm, standard de referinţă SR EN 14384.
6.5. Hidranţii de incendiu exteriori se dotează cu accesorii pentru trecerea apei în funcţie de
scenariul de securitate la incendiu pentru situaţiile cele mai defavorabile, adoptate în proiect (la
clădirea sau compartimentul de incendiu cu debitul cel mai mare, intervenţie la nivelul cel mai
înalt etc.).
6.6. Pentru reţele a căror presiune nu poate asigura intervenţia directă, utilajul, accesoriile şi
materialul de intervenţie, se păstrează la serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă,
astfel încât să poată fi utilizate în caz de incendiu.
6.7. Reţelele exterioare de alimentare cu apă la care debitele şi presiunile disponibile asigură
posibilitatea intervenţiei directe în caz de incendiu, de la hidranţii de incendiu exteriori, se
dotează cu accesorii în conformitate cu normele de dotare. Aceste accesorii pot fi păstrate în
cutii fixate pe pereţii construcţiilor sau pe cărucioare mobile adăpostite în încăperile serviciului
de pompieri.
6.8. Jeturile de apă realizate cu ajutorul hidranţilor de incendiu exteriori trebuie să atingă
toate punctele clădirilor (obiectivelor) protejate, considerând raza de acţiune a hidranţilor în
funcţiune cu lungimea furtunului de:
a) maximum 120 m la reţelele de alimentare cu apă la care presiunea asigură lucrul direct de
la hidranţi;
b) 150 m în cazul folosirii motopompelor şi 200 m în cazul folosirii autopompelor.
6.9. Hidranţii de incendiu exteriori se amplasează la o distanţă de minimum 5 m de pereţii
exteriori ai clădirilor pe care le protejează.
6.10. (1) Hidranţii de incendiu exteriori racordaţi la reţelele la care presiunea apei se asigură
cu ajutorul pompelor mobile, se amplasează la cel mult 2 m de marginea căilor de circulaţie.
(2) Hidranţii de incendiu exteriori racordaţi la reţelele de alimentare cu apă, ce se montează
în spaţiile verzi ale ansamblurilor de locuinţe (reţele de serviciu), pot fi amplasaţi la o distanţă de
maximum 6m de la marginea căii de circulaţie.
(3) Hidranţii de incendiu exteriori racordaţi la reţelele de alimentare cu apă care au presiune
suficientă pentru asigurarea intervenţiei directe (fără ajutorul pompelor mobile) se pot monta şi
la distanţe mai mari faţă de calea de circulaţie.
(4) Hidranţii de incendiu subterani, nu se montează sub carosabilul străzilor.
(5) Se interzice acoperirea hidranţilor subterani cu asfalt sau orice alte materiale care
conduce la imposibilitatea identificării sau utilizării acestora.
6.11. Hidranţii de incendiu subterani, care nu sunt montaţi sub trotuare pavate, se fixează în
blocuri de beton. În toate cazurile în care este posibil se recomandă montarea hidranţilor de
incendiu supraterani.
HOME

6.12. Poziţia hidranţilor de incendiu exteriori şi a căminelor de vane pentru instalaţii de


incendiu se marchează prin indicatoare. Standardul de referinţă este ISO 3864/1, 2, 3, 4 şi ISO
7010.
6.13. Alimentarea cu apă a hidranţilor de incendiu exteriori se poate face prin unul din
următoarele sisteme:
a) din reţele la care presiunea apei permite intervenţia la stingerea incendiului, cu linii de
furtun racordate direct de la hidranţi. Acest sistem se recomandă să se prevadă atunci când
incendiul poate evolua rapid datorită combustibilităţii elementelor de construcţie şi a materialelor
utilizate sau depozitate (depozite de cherestea, paie, stuf, lichide combustibile etc.), precum şi
în cazul când nu se dispune de suficient personal şi de utilaje mobile de intervenţie;
b) din reţele la care presiunea apei la hidranţii de incendiu exteriori (măsurată la suprafaţa
terenului) nu permite stingerea incendiului fără pompe mobile de intervenţie. La aceste reţele
presiunea apei nu trebuie să fie mai mică de 0,7 bar.
6.14. Se admite asigurarea cu apă direct din bazine, rezervoare şi alte surse naturale cu
ajutorul pompelor mobile de stins incendiu (autopompe sau motopompe) din dotarea serviciului
propriu de pompieri pentru:
a) construcţii şi instalaţii de producţie şi/sau depozitare cu risc de incendiu mare, mijlociu şi
mic cu suprafaţa incintei mai mică de 20 ha şi care necesită pentru stingerea incendiilor din
exterior un debit de apă de cel mult 20 l/s.;
b) depozite de material lemnos situate în afara incintelor de producţie sau a centrelor
populate, care necesită pentru stingerea incendiilor din exterior un debit de apă de maximum 35
l/s.;
c) grupuri de clădiri cu maximum 5.000 locuitori;
d) colonii de cazare temporară pentru maximum 1.000 locuri.
6.15. Atunci când este indicat din punct de vedere tehnico-economic şi al protecţiei împotriva
incendiilor, se poate adopta un sistem combinat de reţele sau reţele şi bazine (rezervoare).
6.16. (1) Racordurile fixe ale hidranţilor de suprafaţă trebuie să aibă cuplaj Storz cu
diametrul de trecere de 65 mm, iar mecanismul de acţionare trebuie să poată fi manevrat prin
intermediul unei chei fixe, sau printr-o roată de mână.
(2) Culoarea hidrantului exterior suprateran trebuie să fie "roşu" conform ISO 3864:1, 2, 3, 4,
ISO 7010 şi SR ISO 6309.
6.17. Acolo unde acesta este instalat, capacul hidrantului trebuie să fie fixat sigur în poziţie în
timpul folosirii uzuale. Mijloacele de fixare trebuie să fie construite astfel încât să permită
îndepărtarea capacului de către utilizatori autorizaţi dar şi să prevină îndepărtarea
neintenţionată. Proiectul nişei capacului tijei trebuie să fie adecvat cu capătul tijei ventilului.
6.18. (1) Hidranţii de incendiu subterani prin construcţie trebuie să permită racordarea
hidrantului portativ prin rotire spre dreapta, standard de referinţă STAS 698-86 şi a hidrantului
portativ cu robinete, standard de referinţă STAS 697-82.
(2) Acţionarea hidranţii de incendiu subterani trebuie să se realizeze cu ajutorul cheii pentru
hidranţi, standard de referinţă STAS 696-80 sau de alte dispozitive nedemontabile, montate pe
hidrant.
(3) Garnitura tijei hidrantului subteran trebuie să fie conform STAS 7277-86 sau SR
7278:1999 sau cu reglementări echivalente.

Dimensionarea instalaţiilor cu hidranţi de incendiu exteriori


6.19. Timpii teoretici de funcţionare pentru hidranţii exteriori şi tunurile de apă sunt de:
HOME

a) 120 minute pentru clădirile din categoria de importanţă normală şi cu nivel de stabilitate la
incendiu III, IV sau V: clădirile civile, clădiri de producţie şi/sau depozitare şi clădiri cu funcţiuni
mixte;
b)180 minute pentru clădirile de importanţă excepţională şi deosebită, clădirile înalte şi foarte
înalte, clădiri cu săli aglomerate, clădiri de importanţă normală şi cu nivel de stabilitate la
incendiu I sau II: construcţii civile, clădiri de producţie şi/sau depozitare, clădiri cu funcţiuni
mixte, tunuri de apă şi racordurile fixe montate în bloc, depozite deschise precum şi clădirile
agrozootehnice;
c) 240 minute pentru rafinării, combinate petrochimice, protejate cu instalaţii fixe;
d) 360 minute pentru rafinării, unităţi petrochimice, protejate cu instalaţii mobile.
6.20. Numărul, tipul, distanţele de amplasare şi debitul specific al hidranţilor exteriori pentru
stingerea incendiilor se stabilesc astfel încât, debitul de calcul al conductei de distribuţie a apei
pentru stingerea din exterior a incendiului, Qie [l/s], să fie asigurat pentru fiecare compartiment
de incendiu, ţinând seama de schema adoptată pentru stingerea incendiilor (cu pompe mobile
sau cu linii de furtun racordate direct la hidranţii exteriori).
6.21. Numărul hidranţilor exteriori se determină astfel încât fiecare punct al clădirilor să fie
atins de numărul de jeturi în funcţiune simultană, debitul însumat al acestora trebuind să
asigure debitul de apă de incendiu prescris pentru fiecare tip de clădire.
6.22. Numărul de incendii simultane care pot avea loc pe teritoriile operatorilor economici se
stabileşte astfel:
a) dacă suprafaţa teritoriului este mai mică de 150 ha, un incendiu;
b) dacă suprafaţa teritoriului este mai mare de 150 ha, se consideră două incendii simultane,
alegând două clădiri sau instalaţii care necesită cele mai mari debite de apă de incendiu;
c) dacă în zona sau platforma industrială având o suprafaţă mai mare de 150 ha, se află mai
mulţi operatori economici, fiecare cu incinta mai mică de 150 ha, alimentate cu apă prin reţele
comune, reţelele din fiecare incintă trebuie să fie calculate considerând un singur incendiu, iar
reţelele comune pentru două incendii simultane care necesită cele mai mari debite de apă;
d) pentru zone industriale cu suprafaţa mai mare de 300 ha, numărul de incendii simultane
trebuie să fie stabilit de comun acord cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
e) pentru depozite sau grupe de depozite de cherestea, buşteni, traverse, lemne de foc şi
depozite de cărbuni, având o suprafaţă mai mare de 20 ha, trebuie să se ia în calcul două
incendii simultane, considerând două sectoare diferite care necesită debitele cele mai mari.
6.23. Numărul de incendii simultane pentru centre populate şi zone industriale, în cazul în
care se asigură alimentarea cu apă rece prin reţele comune, se stabileşte astfel:
a) pentru centrele populate cu mai puţin de 10.000 locuitori şi o zonă industrială cu suprafaţa
până la 150 ha, se consideră un singur incendiu, la centrul populat sau la zona industrială, unde
debitul de incendiu este cel mai mare;
b) pentru centrele populate cu populaţia cuprinsă între 10.000 şi 25.000 locuitori având şi o
zonă industrială cu suprafaţa până la 150 ha, trebuie să se considere două incendii simultane,
unul la centrul populat şi unul la zona industrială, sau amândouă la centrul populat, dacă rezultă
în ultimul caz un debit mai mare;
c) pentru centrele populate cu mai puţin de 25.000 locuitori şi o zonă industrială având
suprafaţa peste 150 ha, trebuie să se ia în calcul două incendii simultane, unul la centrul populat
şi unul la zona industrială sau ambele la centrul populat sau zona industrială, corespunzătoare
debitului de incendiu cel mai mare;
d) pentru centrele populate cu populaţia egală sau mai mare de 25.000 locuitori, având o
zonă industrială cu suprafaţa mai mare de 150 ha, numărul incendiilor simultane şi debitele de
HOME

calcul se stabilesc separat pentru centrul populat, pe baza datelor din anexa nr. 6 şi separat
pentru zona industrială, după care se însumează debitele de apă pentru incendiu.
6.24. Repartizarea incendiilor simultane se face astfel încât un incendiu să revină unei
suprafeţe locuite de cel mult 10.000 locuitori.
6.25. (1) Distanţele de amplasare a hidranţilor de incendiu exteriori se stabilesc în funcţie de
raza de acţiune a hidranţilor care se consideră de 120 m când presiunea apei necesară la
hidranţi este asigurată de reţeaua exterioară, de (100 ...150) m în cazul folosirii motopompelor,
funcţie de performanţele tehnice ale acestora şi de 200 m în cazul folosirii autopompelor. La
stabilirea distanţelor de amplasare a hidranţilor exteriori pentru incendiu trebuie să se ţină
seamă şi de faptul că înălţimilea protejată a clădirilor din exterior nu depăşeşte 45 metri.
(2) Amplasarea hidranţilor de incendiu exteriori pentru localităţi din mediul rural cu populaţie
până la 10.000 de locuitori, se asigură conform reglementărilor tehnice specifice.
6.26. Hidranţii exteriori de incendiu ai reţelelor de joasă presiune se amplasează la 2 m de
bordura părţii carosabile a drumului;
6.27. În terenurile sensibile la umezire pe lângă distanţele impuse de condiţiile de siguranţă
trebuie să se ţină seamă că distanţa faţă de clădiri să fie de o dată şi jumătate înălţimea
stratului de pământ sensibil la umezire.
6.28. Debitul specific al unui hidrant exterior pentru incendiu se consideră de 5 l/s. În lipsa
unor măsurători asupra variaţiei debitului hidranţilor de incendiu exterior fără furtun, acesta
poate fi stabilit în funcţie de presiunea din reţeaua de alimentare cu apă .
6.29. Presiunea minimă la hidranţii de incendiu exteriori de la care se intervine direct pentru
stingere, trebuie să asigure realizarea de jeturi compacte de minimum 10 m lungime, ţeava de
refulare acţionând în toate punctele, cele mai înalte şi cele mai depărtate ale acoperişului
(stivelor), cu un debit de minimum 5 l/s.
6.30. Presiune minimă (măsurată la suprafaţa terenului) la hidranţii exteriori de la care
intervenţia pentru stingere se asigură folosind pompe mobile, trebuie să fie de minimum 0,7 bar
(7 m H2O).
6.31. Debitul de calcul pentru stingerea din exterior a incendiilor şi numărul de incendii
simultane pentru centre populate se determină pe baza datelor din anexa nr. 6.
6.32. În cazul în care operatorii economici sau zonele industriale au instalaţii comune cu
centrele populate, la determinarea numărului de calcul al incendiilor simultane se iau în
considerare şi prevederile din SR 1343-1:2006.
6.33. Debitul de calcul al reţelelor exterioare comune de alimentare cu apă pentru nevoi
menajere, industriale şi pentru stingerea incendiilor, se determină cu relaţia:

în care:
- este debitul de calcul al instalaţiei interioare pentru fiecare clădire sau grup de clădiri de
acelaşi fel, la care nu s-a luat în calcul 85% din debitul de apă necesar duşurilor sau băilor şi
debitul pentru spălarea utilajului tehnologic şi pardoselilor, în l/s;
- debitul de calcul al consumatorilor din exteriorul clădirilor mai puţin debitul de apă
necesar pentru stropit străzile şi spaţiile verzi, în l/s;
qie - debitul hidranţilor exteriori pentru toate incendiile simultane, în l/s;
Kp - 1,10 - coeficient pentru acoperirea pierderilor de apă.
HOME

6.34. Dacă debitul de calcul pentru alimentarea cu apă a instalaţiilor interioare pentru
stingerea incendiilor este mai mare decât debitul de calcul pentru hidranţii exteriori de incendiu,
prin aplicarea relaţiei de la art. 6.33 se poate obţine un debit de calcul mai mic decât cel necesar
şi pentru evitarea subdimensionării reţelei exterioare se verifică debitul de calcul cu relaţia:

în care este debitul de calcul al hidranţilor exteriori calculat pentru numărul de incendii
simultane mai puţin un incendiu, qii este cel mai mare debit de calcul al instalaţiilor interioare de
stingere a incendiilor iar , şi Kp au semnificaţiile din relaţia de la art. 6.33
6.35. Debitul de calcul pentru un incendiu, al conductelor de distribuţie care alimentează cu
apă două sau mai multe sisteme de stingere (protecţie) a incendiilor, se determină, după caz,
prin însumarea debitelor de calcul ale instalaţiilor prevăzute să funcţioneze simultan.
6.36. Calculul hidraulic de dimensionare şi de determinare a pierderilor totale de sarcină ale
apei, în conductele reţelelor ramificate, se efectuează mai întâi pentru traseul principal (cel mai
defavorabil), determinându-se sarcina hidrodinamică necesară a apei reci în punctul de racord al
reţelei exterioare la conducta de serviciu a sistemului de alimentare cu apă a localităţii, H nec
[mH2O], iar ramificaţiile se dimensionează în limitele sarcinilor disponibile din nodurile respective
ale traseului principal şi a vitezelor maxime ale apei (până la 3 m/s) admise în conducte.
Sarcinile în exces se pot prelua prin robinete de reglaj sau prin diafragme calibrate,
dimensionate corespunzător.
6.37. Calculul hidraulic al reţelelor exterioare inelare, se efectuează prin metoda compensării
pierderilor totale de sarcină pe fiecare inel al reţelei.
6.38. Debitul specific al unui hidrant exterior şi debitul de calcul al instalaţiei se determină în
funcţie de lungimea jetului compact necesar intervenţiei, destinaţia şi caracteristicile construcţiei
protejate.
6.39. Lungimea jetului compact se alege conform Anexei 14bis astfel încât să se asigure
intervenţia pentru stingerea în cele mai îndepărtate puncte combustibile din spaţiul încăperilor.
6.40. Debitele de apă pentru stingerea din exterior a incendiilor, qie, la clădiri civile cu
excepţia locuinţelor sunt date în anexa nr. 7, la clădirile de producţie şi depozitare în anexa nr.
8, la clădirile monobloc în anexa nr. 9, la depozitele deschise de cherestea în anexa nr. 10 la
depozitele de buşteni, traverse de cale ferată şi lemne de foc în anexa nr.11, la depozitele de
rumeguş şi tocătură de lemn în anexa nr. 12, la depozitele de talaş în anexa nr. 13 şi la
depozitele de cărbuni în anexa nr. 14.
6.41. Presiunea minimă necesară la ţevile de refulare trebuie să acopere pierderile de sarcină
pe furtun şi să asigure realizarea debitului specific şi lungimea jetului compact necesar
intervenţiei, conform art. 6.38.
6.42. Numărul, tipul, amplasarea şi debitul specific al hidranţilor exteriori se stabilesc astfel
încât să se asigure debitul pentru fiecare compartiment de incendiu, ţinând seamă de soluţia
tehnică adoptată pentru stingerea incendiilor, dacă se asigură de la pompe mobile sau cu linii de
furtun racordate direct la hidranţii exteriori.
HOME

7. Instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere


Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere
standard. Încadrarea clădirilor şi spaţiilor protejate de instalaţii (sisteme) automate
cu sprinklere standard, în clase de pericol de incendiu
7.1. Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu şi încăperilor, cu instalaţii
automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se asigură la:
a) clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A şi B), încadrate
conform legislaţiei în vigoare, cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2;
b) clădiri înalte cu excepţia locuinţelor şi foarte înalte indiferent de destinaţie;
c) platouri de filmare amenajate şi închise, studiouri de televiziune şi scene amenajate, cu arii
mai mari de 150 m2, inclusiv buzunarele, depozitele şi atelierele anexă ale acestora;
d) încăperile din clădirile civile subterane în care densitatea sarcinii termice depăşeşte 840
Mj/m2;
e) clădiri, compartimente de incendiu cu destinaţia de comerţ şi încăperile pentru comerţ cu
aria desfăşurată egală sau mai mare de 1500 mp sau cu densitatea sarcinii termice peste 840
Mj/m2;
f) clădiri (încăperi) de producţie şi/sau depozitare cu risc mare şi foarte mare de incendiu cu
aria desfăşurată mai mare de 600 m2;
g) depozitele cu stive, în condiţiile SR EN 12845;
i) parcaje subterane de tip P1, P2, P3 şi P4 definite potrivit prevederilor reglementării tehnice
specifice, precum şi la cele supraterane închise cu mai mult de 100 de autoturisme;
j) clădiri şi compartimente de incendiu administrative sau pentru cultură, cu aria construită
mai mare de 1.250 m2 şi densitatea sarcinii termice peste 840 Mj/m2.
7.2. Enumerarea echipării cu instalaţii automate de stingere precizate la pct. 7.1, este
minimală. Investitorii pot prevedea şi în alte situaţii astfel de instalaţii, în funcţie de pericolul
şi/sau riscul de incendiu, amplasare, contribuţia la foc, valoarea clădirii şi a bunurilor protejate
etc.
7.3. Nu se prevăd instalaţii automate de stingere tip sprinkler în cazurile în care apa nu este
indicată ca substanţă de stingere sau când stingerea incendiului se asigură cu alte substanţe:
gaze, pulbere, spumă, aerosoli, abur etc.
7.4. (1) Clădirile şi spaţiile care urmează a fi protejate de sisteme automate cu sprinklere
trebuie încadrate în clase de pericol de incendiu, după cum urmează:
a) pericol mic de incendiu - LH;
- spaţii cu sarcina termică mică şi materiale cu combustibilitate scăzută delimitate de
elemente rezistente la foc cel puţin 30 min cu suprafaţa maximă de 126 m2;
- pentru exemple trebuie consultată anexa nr. 15 (conform EN 12845).
b) pericol mediu de incendiu - OH, care se împarte în 4 subgrupe :
- OH1, pericol mediu grupa 1;
- OH2, pericol mediu grupa 2;
- OH3, pericol mediu grupa 3;
- OH4, pericol mediu grupa 4.
(2) Materialele pot fi depozitate în încăperi încadrate în clasele de pericol mediu de incendiu
OH1, OH2 şi OH3 dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
- protecţia întregii încăperi trebuie proiectată conform clasei OH3 minimum;
- nu trebuie depăşită înălţimea maximă de depozitare stabilită în tabelul 7.1;
- aria maximă de depozitare a unei stive trebuie să fie de maximum 50 m2 la cel puţin 2,4 m
de orice alt loc de depozitare a unei alte stive.
HOME

Tabel 7.1

Înălţimea maximă de depozitare pentru clasele de pericol mediu OH1, OH2 şi OH3

Categorie de Înălţime maximă de depozitare (a se vedea nota 1), m


depozitare Vrac sau stivuite (ST1) Alte tipuri de depozitare (ST2 -
ST6)
Categoria I 4,0 3,5
Categoria II 3,0 2,6
Categoria III 2,1 1,7
Categoria IV 1,2 1,2
NOTA - Pentru înălţimile de stocare care depăşesc aceste valori spaţiile se consideră că sunt cu
pericol mare. De asemenea sunt aplicabile prevederile art. 7.2 din SR EN 12845+A2: 2009

(3) Modurile de depozitare se clasifică după cum urmează (fig. 7.1):


- ST1: vrac sau stivă;
- ST2: palete pe un singur rând, cu alei cu lăţimea mai mare de 2,4 m;
- ST3: palete pe mai multe rânduri (inclusiv duble);
- ST4: stelaje;
- ST5: rafturi cu lăţime mai mică sau egală cu 1 m;
- ST6: rafturi cu lăţime cuprinsă între 1 m şi 6 m.

Figura 7.1. Moduri de depozitare conform (conform EN 12845): 1 - vrac sau stive (ST1); 2 -
depozitare pe rafturi (ST4); 3 - depozitare pe paleţi (ST2); 4 - depozitare pe paleţi (ST3); 5 -
rafturi solide sau cu goluri (ST5/6).

(4) Pentru ca instalaţia cu sprinklere să fie eficientă trebuie îndeplinite cerinţele de limitare şi
protecţie pentru diverse moduri de depozitare, prezentate în tabelul 7.2.
(5) Se încadrează în pericol mediu de incendiu OH locurile unde sunt procesate sau fabricate
materiale combustibile cu o sarcină termică medie şi combustibilitate medie.
(6) Pentru exemple trebuie consultată anexa nr. 15.
(7) Când procesul desfăşurat în clădire este încadrat la OH4, zona trebuie tratată ca fiind de
pericol mare de incendiu HHS (depozitare cu pericol ridicat).
c) spaţii de producţie cu pericol mare de incendiu - HHP, care se împarte în 4 subgrupe:
- HHP1 Activităţi cu pericol mare grupa 1;
- HHP2 Activităţi cu pericol mare grupa 2;
- HHP3 Activităţi cu pericol mare grupa 3;
- HHP4 Activităţi cu pericol mare grupa 4.
HOME

(8) Clasele de activităţi cu pericol mare de incendiu acoperă activităţile unde materialele
implicate au o sarcină termică mare şi combustibilitate mare şi incendiile au o dezvoltare rapidă
sau intensă.
(9) În cazul în care zone cu pericol de incendiu diferit comunică între ele, criteriile de
proiectare pentru zona cu pericol mare de incendiu trebuie aplicate şi cel puţin primelor două
conducte ale instalaţiei cu sprinklere din zona cu pericol mediu sau mic de incendiu.
d) depozite cu pericol mare de incendiu - HHS, care se subîmpart în 4 categorii:
- HHS1 depozite cu pericol mare categoria I;
- HHS2 depozite cu pericol mare categoria II;
- HHS3 depozite cu pericol mare categoria III;
- HHS4 depozite cu pericol mare categoria IV.
7.5. (1) Metodologia de clasificare pe categorii a mărfurilor depozitate este redată în
ANEXA B din standardul SR EN 12845+A2:2009. Lista alfabetică a produselor depozitate şi
categoriilor depozitate este redată în ANEXA 15 tabelul 15.4, identică cu Anexa C din standardul
SR EN 12845. Protecţia pentru mai multe riscuri speciale, este redată în ANEXELE E, F şi ANEXA
G la standardul SR EN 12845+A2:2009.
(2) Pentru a determina criteriile de proiectare a instalaţiei cu sprinklere necesare pentru
protecţia contra incendiului a mărfurilor depozitate trebuie urmată procedura redată în figura
7.2.
7.6. Clasele de depozite cu pericol mare de incendiu acoperă depozitele de mărfuri în care
înălţimea de depozitare depăşeşte limitele date în tabelul 7.1.

Tabel 7.2

Cerinţe de limitare şi protecţie pentru diverse moduri de depozitare


(standard de referinţă SR EN 12845)

Mod de Limitări Protecţie suplimentară faţă Note


depozitar de sprinklere la plafon sau aplicabil
e acoperiş e
ST1 Depozitarea trebuie să se facă în stive Nu este cazul 2,3
care nu depăşesc suprafaţa de150 m2
pentru C III şi C IV
ST2 Rânduri unice la intervale de 2,4 m Nu este cazul 2
ST3 Depozitarea se limitează la stive care Nu este cazul 2
nu depăşesc suprafaţa de 150 m2
ST4 Intervalul dintre rânduri este egal sau Sunt recomandate sprinklere 1,2
mai mare de 1,2 m intermediare
Intervalul dintre rânduri este mai mic Sunt obligatorii sprinklere 1
de 1,2 m intermediare
ST5 Fie intervalul dintre rânduri este mai Sunt recomandate sprinklere 1,2
mare de 1,2 m, fie stivele de intermediare
depozitare nu depăşesc suprafaţa de
150 m2
HOME

ST6 Fie intervalul dintre rânduri este mai Sunt obligatorii sprinklere 1, 2
mare de 1,2 m, fie stivele de intermediare sau, dacă este
depozitare nu depăşesc suprafeţe mai imposibil, trebuie instalate
mari de 150 m2 despărţituri verticale
incombustibile şi continui pe
toată înălţimea, longitudinal şi
transversal pentru fiecare raft
Notă 1: Când tavanul este la mai mult de 4 m de materialele depozitate, trebuie utilizate
sprinklere de rafturi.
Notă 2: Stivele de depozitare trebuie separate de un interval de cel puţin 2,4 m.
Notă 3: Stivele de depozitare nu trebuie să depăşească suprafaţa de 150 m2 pentru C I şi C II

7.7. Pericolul total de incendiu al mărfurilor depozitate se determină în funcţie de


combustibilitatea materialelor stocate, inclusiv ambalajele lor şi modul de stocare (ST1 ÷ ST6).
7.8. (1) Riscul general de incendiu al mărfurilor depozitate (definite ca produs şi ambalajul
său) este o funcţie de sarcina termică (kW) care la rândul ei este o funcţie de căldura de ardere
(kJ/kg) şi de viteza de ardere (kg/s).
(2) Căldura de ardere este determinată de materialul sau de amestecul de materiale din care
sunt făcute mărfurile. Viteza de ardere este determinată atât de materialele implicate, cât şi de
configuraţia materialului.

Condiţii tehnice generale pentru echiparea clădirilor cu instalaţii automate cu


sprinklere
7.9. Distanţa dintre materialele combustibile depozitate în aer liber şi clădirea ce urmează a fi
protejată de instalaţia cu sprinklere trebuie să corespundă prevederilor de reglementare în
vigoare la locul de utilizare. Unde nu este reglementată, distanţa dintre materialele combustibile
depozitate în aer liber şi clădirile protejate de instalaţia sprinkler trebuie să fie de 1,5 ori
înălţimea materialului depozitat dar nu mai mică de 10 m.
7.10. (1) Pereţii care despart compartimente protejate cu instalaţii cu sprinklere şi
compartimente neprotejate trebuie să aibă rezistenţa la foc specificată de legislaţia în vigoare
dar nu mai puţin de EI 60. Uşile trebuie să aibă un dispozitiv de închidere automată sau să se
închidă automat în caz de incendiu, minimum EI1 60 - C.
(2) O separare pentru preîntâmpinarea propagării incendiului poate fi obţinută printr-un
perete rezistent la foc sau printr-un sistem de protecţie corespunzător, împotriva exploziei.

Figura 7.2. Schemă de determinare a claselor de pericol la incendiu pentru depozite (conform
SR EN 12845)
HOME

7.11. (1) Dacă înălţimea spaţiului ascuns la nivelul tavanului şi acoperişului este mai mare de
0,8 m, măsurat între partea interioară a acoperişului şi faţa superioară a tavanului suspendat
sau între pardoseală şi faţa interioară a pardoselii înălţate, aceste spaţii trebuie protejate cu
instalaţii sprinkler, conform celor prezentate în figura 7.3. Distanţa măsurată pe orizontală de la
sprinklerul de sub tavan până la niplu de diametru D trebuie să îndeplinească condiţia: A > 3D;
(2) Dacă înălţimea spaţiului ascuns la nivelul tavanului şi acoperişului este mai mare de 0,8
m, măsurat între partea interioară a acoperişului şi faţa superioară a tavanului suspendat sau
între pardoseală şi faţa interioară a pardoselii înălţate, iar aceste spaţii sunt echipate cu mai
multe rânduri de tavane suspendate, aceste spaţii trebuie protejate cu instalaţii sprinkler,
conform celor prezentate în figura 7.4. Distanţa măsurată pe orizontală de la sprinklerul de sub
tavanul superior până la niplu de diametru D trebuie să îndeplinească condiţia: A > 3D;

Figura 7.3. Amplasarea sprinklerelor în spaţiul ascuns la nivelul tavanelor şi a acoperişurilor

Figura 7.4. Amplasarea sprinklerelor în spaţiul dintre nivelul tavanelor şi a acoperişurilor

7.12. Dacă înălţimea spaţiului ascuns la nivelul tavanului şi acoperişului este mai mică de 0,8
m, aceste spaţii trebuie să fie protejate cu instalaţii cu sprinklere numai dacă conţin materiale
combustibile sau acestea sunt delimitate de materiale combustibile. De asemenea, este permisă
utilizarea instalaţiilor cu sprinklere la cabluri electrice pentru curent monofazat, sub 250 V cu
maxim 15 cabluri pe canal.
7.13. Protecţia în spaţiile închise trebuie să se încadreze în clasa de pericol mic de incendiu
LH când clasa de pericol de incendiu este LH şi de tip OH1 pentru celelalte situaţii.
7.14. Diferenţa de înălţime dintre sprinklerul cel mai înalt şi sprinklerul cel mai de jos al unei
instalaţii (sprinklerele fiind alimentate de la aceeaşi supapă de control şi semnalizare) nu trebuie
să depăşească 45 m.
7.15. Acolo unde diferenţa de înălţime între sprinklerul cel mai înalt şi partea cea mai joasă a
unei instalaţii sau dacă clădirea depăşeşte 45 m trebuie aplicate cerinţele speciale pentru
sisteme de mare înălţime, redate în ANEXA E la standardul SR EN 12845.
7.16. Toate zonele unei clădiri protejate cu instalaţii cu sprinklere trebuie să fie încadrate în
clasele de pericol de incendiu conform celor precizate la art. 7.1 şi în anexa nr. 15 (conformă cu
HOME

ANEXA A din standardul SR EN 12845). Aceste prevederi sunt obligatorii şi pentru zonele din
clădire care comunică cu aceasta, exceptând cazurile prezentate la art. 7.17 şi 7.18.
7.17. (1) Protecţia cu instalaţii cu sprinklere nu trebuie utilizată în următoarele zone ale unei
clădiri sau fabrici:
a) silozuri sau hambare în care sunt depozitate materialele care în contact cu apa pot
expanda;
b) în vecinătatea cuptoarelor industriale sau a cuptoarelor de var, a băilor de sare, oalelor de
turnare sau echipamentelor similare dacă pericolul creşte prin utilizarea apei la stingerea
incendiilor;
c) zone, camere sau locuri unde proiectarea jetului de apă poate prezenta un risc.
(2) În aceste cazuri, trebuie luate în considerare alte sisteme automate de stingere (de
exemplu cu gaze, aerosoli sau cu pulberi).
7.18. După o analiză aprofundată a sarcinii termice nu se echipează cu sprinklere
următoarele spaţii:
a) băi şi toalete (cu excepţia vestiarelor) care sunt constituite din materiale incombustibile şi
care nu sunt utilizate pentru depozitarea materialelor combustibile;
b) case de scări închise şi puţuri verticale (de exemplu puţuri de lifturi şi canale tehnice) care
nu conţin materiale combustibile şi sunt construite astfel încât să constituie un compartiment;
c) camere protejate de alte sisteme automate de stingere (de exemplu gaze, pulberi sau apă
pulverizată);
d) ateliere de tratare pe cale umedă, (de exemplu umezirea maşinilor din industria hârtiei).
7.19. Se interzice dispunerea spaţiilor din clădire menţionate la art. 7.17 şi 7.18. sub alte
spaţii protejate de instalaţii cu sprinklere.

Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor cu sprinklere pentru stingerea incendiilor


7.20. Instalaţia cu sprinklere trebuie să fie permanent sub presiune şi se poate realiza în
următoarele sisteme: apă-apă, apă-aer, mixt, cu preacţionare, în derivaţie.

Instalaţii cu sprinklere în sistem apă-apă


7.21. Instalaţiile cu sprinklere în sistem apă-apă trebuie montate doar dacă se asigură o
temperatură a mediului ambiant de minimum 4° C, precum şi în locurile unde acesta nu
depăşeşte 95° C. Pentru sistemele interconectate şi închise trebuie utilizate numai instalaţii apă-
apă.
7.22. (1) Părţile instalaţiei predispuse la îngheţ pot fi protejate prin introducerea în conducte
a unor soluţii pe bază de glicerină sau propilenglicol, astfel încât prin amestec cu apa să se
obţină un punct de îngheţ corespunzător destinaţiei spaţiului protejat, prin încălzirea conductelor
folosind curentul electric sau cu ajutorul unor instalaţii în derivaţie de tip apă-aer sau mixte.
(2) În instalaţiile de stingere predispuse la îngheţ, alimentate din surse de apă potabilă, se
poate folosi glicerină sau propilenglicol.
(3) În instalaţiile de stingere predispuse la îngheţ, alimentate din surse de apă nepotabilă, se
poate folosi glicerină, etilenglicol, dietilenglicol sau propilenglicol.
(4) Aceste instalaţii trebuie prevăzute cu un dispozitiv cu clapetă de reţinere pentru a preveni
contaminarea sursei de apă.
7.23. Numărul de sprinklere din fiecare secţiune de conducte protejate cu glicerină sau
propilenglicol nu trebuie să depăşească 20. Acolo unde mai mult de două secţiuni protejate cu
glicerină sau propilenglicol sunt controlate de o singură supapă de control şi semnalizare,
numărul total al capetelor sprinkler nu trebuie să depăşească 100. Soluţia de apă cu glicerină
sau propilenglicol trebuie să aibă un punct de îngheţ sub temperatura minimă estimată din
HOME

spaţiul protejat. Densitatea specifică a soluţiei trebuie verificată folosind aparate de măsură
specifice.
7.24. (1) Pentru alimentarea cu apă a instalaţiei de stingere cu sprinklere de la pompele
mobile, se prevăd racorduri având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm (DN 65)
amplasate în exterior, în locuri accesibile autospecialelor de intervenţie.
(2) Numărul acestora se stabileşte în funcţie de debitul instalaţiei considerând 15 l/s pentru
fiecare racord.
(3) Pe fiecare conductă de alimentare cu racord exterior se montează câte o clapetă de
reţinere.
(4) Alimentarea cu apă a instalaţiei de stingere cu sprinklere de la pompele mobile ale
autospecialelor de intervenţie se realizează în aval de supapa de control şi semnalizare a
instalaţiilor tip apă-apă, cu preacţionare şi sprinklere deschise şi respectiv în amonte la
instalaţiile apă-aer şi sistem mixt.
(5) Racordul de alimentare cu apă se montează la loc vizibil, separat de orice alt racord, la o
înălţime de maximum 1,5 m, marcat corespunzător, pe care trebuie să se menţioneze inclusiv
diametrul nominal şi presiunea necesară.
7.25. (1) Conductele de apă care traversează spaţii neîncălzite trebuie prevăzute cu sisteme
de încălzire proprii. Sistemul de încălzire aferent conductelor trebuie supravegheat pentru a
preveni căderea sursei de alimentare şi defectarea elementelor sau senzorilor de încălzire.
(2) Conducta trebuie să fie încadrată în clasele A1 sau A2-s1,d0. Conductele neîncălzite
trebuie protejate împotriva îngheţului prin două sisteme electrice de încălzire. Fiecare din cele
două sisteme de încălzire trebuie să fie capabil să menţină o temperatură în conducte de
minimum 4° C. Fiecare circuit de încălzire trebuie monitorizat şi pe circuite separate. Cablurile
electrice încălzitoare nu trebuie să se intersecteze şi trebuie fixate pe conductă pe partea opusă
capului sprinkler. De asemenea ele trebuie să se termine cu 25 mm înainte de capătul
conductei. Un material izolant din clasele A1 sau A2-s1,d0 cu o grosime a stratului de protecţie
de cel puţin 25 mm cu un înveliş hidrofug trebuie instalat pe toate conductele protejate prin
încălzire electrică. Extremităţile trebuie etanşate astfel încât să asigure împiedicarea oricărei
pătrunderi a apei. Cablurile electrice încălzitoare trebuie să aibă o sarcină maximă de 10 W/m.
7.26. (1) Aria maximă controlată de o supapă de control şi semnalizare apă-apă, incluzând
orice conductă auxiliară a sprinklerului nu trebuie să depăşească 10.000 m2 pentru clasa de
pericol mic de incendiu (LH), 12.000 m2 pentru clasa de pericol mediu de incendiu (OH),
incluzând toate sprinklerele clasate LH, cu excepţia cazurilor prezentate în anexele D şi F din
standardul SR EN 12845 şi 9.000 m2 pentru clasa de pericol mare de incendiu (HH), incluzând
toate sprinklerele clasate OH şi LH.
(2) Timpul de funcţionare al instalaţiilor de stingere cu sprinklere este de:
a) 30 minute pentru LH;
b) 60 minute pentru OH;
c) 90 minute pentru HH.

Instalaţii cu sprinklere în sistem apă-aer


7.27. (1) Instalaţiile cu sprinklere în sistem apă-aer sunt încărcate în mod normal cu aer sau
gaz inert sub presiune în aval de supapa de control şi semnalizare şi cu apă în amonte de
aceasta.
(2) Instalaţiile cu sprinklere în sistem apă-aer trebuie să fie realizate numai în configuraţie
ramificată.
HOME

7.28. Instalaţiile cu sprinklere în sistem apă-aer trebuie instalate doar acolo unde există
pericol de îngheţ sau temperatura mediului ambiant depăşeşte 70° C, de exemplu cuptoare de
uscare.
7.29. Trebuie asigurată o rezervă de aer/gaz inert pentru a menţine presiunea necesară
funcţionării instalaţiei. Instalaţia trebuie presurizată la o valoare stabilită de furnizorul supapei
de control şi semnalizare.
7.30. Volumul net al conductelor în aval de supapa de control şi semnalizare, nu trebuie să
depăşească valorile din tabelul 7.3, doar dacă din calcule şi încercări se demonstrează că timpul
maxim între declanşarea unui sprinkler şi proiectarea apei pe suprafaţa protejată nu depăşeşte
60 s.
7.31. Instalaţia de încercare pentru determinarea timpului maxim între declanşarea unui
sprinkler şi proiectarea (dispersarea) apei pe suprafaţa protejată trebuie racordată la o conductă
de distribuţie, în amplasamentul hidraulic cel mai îndepărtat, această instalaţie conţine un
robinet de încercare prevăzut cu racorduri şi conducte asociate pentru a furniza un debit
echivalent pentru simularea declanşării unui singur sprinkler.
7.32. Se recomandă ca instalaţiile cu sprinklere în sisteme apă-aer şi mixte, să nu fie folosite
pentru zone cu pericol mare de incendiu HHS, din moment ce întârzierea cu care apa ajunge la
primele sprinklere declanşate, poate diminua serios performanţele sistemului.

Tabel 7.3

Volumul maxim net al conductelor în aval de supapa de control şi semnalizare la


sisteme apă-aer şi mixte

Tip instalaţie Volumul maxim al instalaţiei m3


Pericole de incendiu Pericol mare
mici şi medii de incendiu
(LH şi OH) (HH)
Fără accelerator sau exhaustor 1,5 -
Cu accelerator sau exhaustor 4,0 3,0

Instalaţii cu sprinklere în sistem mixt


7.33. Instalaţiile cu sprinklere în sistem mixt încorporează fie o supapă de control şi
semnalizare mixtă fie un sistem mixt format dintr-o supapă de control şi semnalizare apă-apă şi
una umplută apă-aer. Pe timpul lunilor de iarnă instalaţia aflată în aval de supapa de control şi
semnalizare mixtă sau supapa apă-aer este umplută cu aer sau gaz inert sub presiune, iar în
amonte instalaţia este umplută cu apă sub presiune. În celelalte perioade ale anului instalaţia
funcţionează ca o instalaţie cu sprinklere în sistemul apă-apă. Conductele instalaţiilor cu
sprinklere în sistem mixt se execută din ţevi din oţel zincat.
7.34. Volumul net al conductelor aflate în aval de supapa de control şi semnalizare a
instalaţiilor cu sprinklere în sistem mixt nu trebuie să depăşească valorile prevăzute în tabelul
7.3.

Instalaţii cu sprinklere în sisteme cu preacţionare


7.35. Instalaţiile de stingere a incendiilor tip sprinkler cu preacţionare pot fi de tip A, tip B
sau cu mai multe sisteme de preacţionare.
HOME

7.36. Instalaţiile cu sprinklere cu preacţionare de tip A sunt instalaţii în sistemul apă-aer în


care supapele de control şi semnalizare sunt acţionate de un sistem automat de detectare şi
semnalizare a incendiului şi nu de declanşarea sprinklerelor.
7.37. Presiunea aerului/gazului inert în instalaţii cu sprinklere cu preacţionare trebuie
monitorizată tot timpul. Pentru acţionarea supapei cu preacţionare în caz de urgenţă, trebuie
asigurat şi un robinet de pornire rapidă a instalaţiei.
7.38. Instalaţiile cu preacţionare de tip A trebuie instalate doar în zone unde pot avea loc
pagube importante în cazul unei descărcări accidentale de apă.
7.39. Instalaţiile cu sprinklere cu preacţionare de tip B sunt instalaţii în sistemul apă-aer în
care supapele de control şi semnalizare sunt activate fie de un sistem automat de detectare şi
semnalizare a incendiului, fie de declanşarea sprinklerelor. Independent de răspunsul
detectoarelor un şoc de presiune în instalaţie provoacă deschiderea supapei de control şi
semnalizare.
7.40. Sistemul de detecţie a incendiului trebuie instalat în toate locurile şi compartimentele
protejate de sistemul de stingere tip sprinkler cu preacţionare şi trebuie să corespundă cu
cerinţele din celelalte reglementări tehnice specifice referitoare la securitatea la incendiu a
construcţiilor şi instalaţiilor.
7.41. Sistemele de stingere tip sprinkler având cel puţin două instalaţii cu preacţionare
trebuie realizate după evaluarea pericolelor de incendiu pentru a stabili dacă pot acţiona
simultan mai multe instalaţii cu preacţionare. Dacă este oportună declanşarea simultană a mai
multor instalaţii tip sprinkler cu preacţionare trebuie luate în considerare următoarele:
a) volumul surselor de apă trebuie mărit cu volumul instalaţiilor cu preacţionare;
b) timpul dintre declanşarea instalaţiilor multiple cu preacţionare şi descărcarea apei la cel
mai îndepărtat robinet de încercare din instalaţiile considerate, nu trebuie să depăşească 60 s.
7.42. Instalaţia de detecţie a incendiului trebuie instalată în toate locurile şi compartimentele
protejate de sistemul de stingere tip sprinkler cu preacţionare şi trebuie să fie conformă cu
părţile relevante ale standardului european EN 54 sau reglementări echivalente.
7.43. Numărul de sprinklere controlate de o supapă de control şi semnalizare în sistemele cu
preacţionare se determină conform art. 7.26.

Instalaţii cu sprinklere în derivaţie apă-aer sau mixte


7.44. (1) Instalaţiile tip sprinkler în derivaţie în sisteme apă-aer sau mixte trebuie montate
respectând exclusiv următoarele:
a) sub forma unei derivaţii apă-aer sau mixte la o instalaţie apă-apă în arii reduse, acolo unde
există pericol de îngheţ în interiorul clădirii sau prin orice dispozitiv de încălzire corespunzător;
b) sub forma unei derivaţii apă-aer la o instalaţie apă-apă sau instalaţie mixtă în depozite cu
temperaturi scăzute şi în cuptoare sau etuve cu temperaturi ridicate.
(2) Instalaţiile tip sprinkler în derivaţie trebuie conectate la sisteme apă-aer sau mixte prin
electrovană acţionată de către o instalaţie de detecţie şi semnalizare a incendiilor.
7.45. Numărul de sprinklere din instalaţia în derivaţie, nu trebuie să depăşească 100. Acolo
unde două astfel de instalaţii sunt controlate de aceeaşi supapă de control şi semnalizare,
numărul total de sprinklere nu trebuie să depăşească 250.

Instalaţii în derivaţie cu apă pulverizată


7.46. (1) Instalaţiile cu sprinklere în derivaţie cu apă pulverizată utilizează sprinklere deschise
(drencere) sau pulverizatoare, conectate la o instalaţie cu sprinklere având propriul robinet de
comandă (robinet cu inundare sau comandă multiplă) acţionat de către o instalaţie de
semnalizare a incendiilor.
HOME

(2) Derivaţiile cu apă pulverizată pot fi conectate la o instalaţie de stingere cu sprinklere dacă
conecxiunea nu depăşeşte 80 mm iar necesarul de apă suplimentar este luat în considerare în
calculul surselor de apă.
(3) Aceste instalaţii sunt montate în zone în care se preconizează incendii violente cu o
propagare rapidă sau se doreşte inundarea rapidă cu apă a unei zone determinate în care se
aşteaptă originea incendiului.

Tipuri de sprinklere şi condiţii de montare a acestora


7.47. (1) În instalaţiile de stingere cu sprinklere se folosesc numai componente care
îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii .
(2) Se folosesc tipurile de sprinklere specificate în standardele europene sau reglementări
echivalente şi anume:
a) constructiv (modul de deschidere a orificiului de refulare a apei):
- sprinkler cu element fuzibil;
- sprinkler cu fiolă de sticlă;
- sprinkler deschis - sprinkler neobturat de un element termosensibil (vechea denumire
din reglementările româneşti era drencer);
b) după modul de amplasare:
- sprinkler perdea - sprinkler care protejează, o uşă sau o fereastră situată între două
zone, din care doar una este protejată cu sprinklere; sprinkler care protejează un gol;
- sprinkler de tavan sau la acelaşi nivel - sprinkler cu deflectorul în jos sau în sus
montat parţial deasupra celui mai jos plan al tavanului şi cu elementul sensibil de
declanşare la temperatură sub acesta;
- sprinkler ascuns(mascat)- sprinkler încastrat acoperit cu un capac care se desprinde
la atingerea unei anumite temperaturi;
- sprinkler cu deflectorul apă-aer în jos (sprinkler antigel cu deflectorul în jos) - sistem
alcătuit dintr-un cap sprinkler şi o conductă apă-aer descendentă cu un robinet la baza
conductei, menţinut închis de un dispozitiv acţionat de elementul termic al capului
sprinkler;
- sprinkler cu deflectorul apă-aer în sus (sprinkler antigel cu deflectorul în sus) - sistem
alcătuit dintr-un cap sprinkler şi o conductă apă-aer ascendentă cu un robinet la baza
conductei, menţinut închis de un dispozitiv acţionat de elementul termic al capului
sprinkler;
- sprinkler încastrat - cap sprinkler al cărui element termosensibil este situat fie parţial
fie total, deasupra nivelului cel mai de jos al tavanului;
c) după forma jetului refulat:
- sprinkler convenţional - sprinkler care realizează o formă sferică a jetului de apă;
- sprinkler cu jet plat ( spray ) - sprinkler care produce un jet de apă numai deasupra
nivelului deflectorului;
- sprinkler orizontal - sprinkler care refulează apa orizontal;
- sprinkler cu deflectorul în jos - sprinkler care refulează apa în jos;
- sprinkler mural - sprinkler care refulează apa sub forma unei jumătăţi de paraboloid
spre exterior;
- sprinkler cu pulverizare medie - sprinkler care refulează apa în jos sub forma unui
paraboloid;
- sprinkler cu deflectorul în sus - sprinkler care refulează apa în sus;
- perdea de apă - cap de pulverizare a apei pe o suprafaţă, utilizat pentru a asigura
protecţie împotriva incendiului.
HOME

7.48. În instalaţiile de stingere a incendiilor este obligatorie folosirea numai a sprinklerelor


noi fabricate (neutilizate).
7.49. Sprinklerele trebuie inscripţionate în conformitate cu prescripţiile din standardele
europene aplicabile sau dintr-o reglementare echivalentă, standard de referinţă SR EN 12259-1
sau o reglementare echivalentă.
7.50. Sprinklerele nu trebuie modificate în nici un fel sau să aibă ornamente aplicate, sau cu
suprafaţa acoperită, ulterior livrării efectuate de producător, exceptând specificaţiile privind
protecţia anticorozivă a sprinklerelor în conformitate cu standardele europene aplicabile sau a
reglementărilor echivalente.
7.51. (1) Sprinklerele montate în locuri unde există frecvent o atmosferă corozivă, trebuie
protejate prin unul dintre următoarele moduri:
a) printr-o protecţie anticorozivă aplicată de către producător în conformitate cu prevederile
din standardele europene aplicabile sau o reglementare echivalentă;
b) printr-un strat de parafină care trebuie aplicat o dată înainte şi o dată după instalare.
(2) Tratamentul anticorosiv nu trebuie aplicat pe fiolele sprinklerelor.
7.52. Deflectoarele sprinklerelor trebuie să fie confecţionate din metale sau din materiale
plastice termorezistente. Deflectoarele nu trebuie utilizate pentru a susţine tavane sau alte
structuri.
7.53. Nici o parte a deflectorului nu trebuie să constituie suport pentru plafon sau pentru alte
structuri. De asemenea, elementul termosensibil al sprinklerului nu trebuie ecranat de plafon sau
de alte structuri.
7.54. Sprinklerele se montează cu deflectorul în sus sau în jos, în funcţie de tipul (sistemul)
instalaţiei şi de specificaţiile producătorului sau furnizorului. Cu excepţia cazului utilizării
sprinklerelor antigel care se montează cu deflectorul în jos, la instalaţiile în sistemele apă-aer,
mixte sau cu preacţionare trebuie să se utilizeze sprinklere montate cu deflectorul în sus.
Acestea trebuie montate în poziţie verticală pe ramurile paralele racordate la conducta
principală.
7.55. (1) Sprinklerele montate cu deflectorul în jos în instalaţiile din sistemul apă-apă au
posibilitatea de a realiza o densitate mai mare de stropire la o viteză mai mare imediat sub şi
adiacent axei sprinklerului; totodată ele pot prezenta posibilităţi mai mari de control a incendiilor
şi sunt mult mai eficiente în cazul protecţiei structurii, în rafturi şi protecţiei zonelor de
depozitare.
(2) Pentru a se evita colmatarea orificiului sprinklerelor montate cu deflectorul în jos, acestea
se montează pe ramura (ramificaţie) prin legarea laterală sau superioară a racordului
sprinklerului.
7.56. Sprinklerele montate cu deflectorul în sus sunt mai puţin expuse deteriorărilor
mecanice şi acumulării de impurităţi în racorduri. Totodată ele facilitează drenajul complet al
apei din conductele sprinklerelor.
7.57. Sprinklerele trebuie instalate cu deflectoarele paralele cu înclinaţia tavanului sau
acoperişului. Acolo unde înclinaţia este mai mare de 30° faţă de planul orizontal, trebuie
amplasate sprinklere la vârf sau la distanţe de cel mult 0,75 m circular faţă de acest vârf.
7.58. Sprinklerele care se montează sub tavan, la acelaşi nivel, încastrate şi ascunse nu
trebuie instalate în zone din clasele de pericol de incendiu OH4, HHP sau HHS.
7.59. Sprinklerele fără deflectoare fixe, de exemplu cu deflectoare care se retrag, care
coboară în momentul punerii în funcţiune, nu trebuie instalate în următoarele situaţii:
a) când tavanul are un unghi mai mare de 450 faţă de orizontală;
b) în situaţii sau atmosferă corosive sau susceptibile de a prezenta un conţinut ridicat de praf;
c) în rafturi sau sub rastele.
HOME

7.60. Sprinklerele murale nu trebuie amplasate în instalaţiile din clasele de pericol mare de
incendiu HH, în arii de depozitare din clase de pericol mediu de incendiu OH, sau deasupra
tavanelor suspendate. Ele pot fi instalate numai pe tavane plate.
7.61. Sprinklerele murale nu trebuie utilizate în următoarele cazuri:
a) în zonele din clasele de pericol de incendiu LH, OH1, OH2 şi în OH3 fără depozitare;
b) în zonele din clasele de pericol de incendiu OH3 cu riscuri de depozitare;
c) pentru protecţia coridoarelor, canalelor de cabluri şi stâlpilor în zonele din clasele de pericol
de incendiu HH.
7.62. Sprinklerele cu refulare plată nu trebuie utilizate în spaţii închise, deasupra tavanelor
false suspendate care nu sunt pline, de tip perforat, lamelar, fagure sau grătar şi în rafturi.
7.63. Atunci când sprinklerele, altele decât cele montate sub tavan sau cele de la acelaşi
nivel, sunt instalate într-o poziţie care poate genera un risc accidental prin deteriorări mecanice,
trebuie să fie prevăzute cu protecţie metalică adecvată.
7.64. Sprinklerele instalate pe rafturi sau sub rastele perforate, platforme, pardoseli sau
amplasări similare, unde apa de la unul sau mai multe sprinklere situate deasupra poate
influenţa temperatura de declanşare a fiolei sau elementului fuzibil, trebuie echipate cu un ecran
metalic de protecţie cu un diametru cuprins între 0,075 m şi 0,15 m.
7.65. Ecranele de protecţie contra apei de pe sprinklerele cu deflectorul în sus nu se
montează direct pe deflector sau pe cadrul sprinklerului, şi orice suport trebuie proiectat astfel
încât să micşoreze influenţa distribuţiei apei sprinklerului.

Amplasarea sprinklerelor
7.66. La amplasarea sprinklerelor se ţine seamă de:
a) clasele de pericol de incendiu;
b) aria maximă acoperită de un sprinkler;
c) structura clădirii (stâlpi, grinzi, ferme, platforme, scări rulante, case de scări, puţuri
verticale, tavane suspendate etc.);
d) moduri de depozitare (ST1÷ST6) şi categoria de depozitare (C I÷C IV);
e) specificaţiile producătorului (furnizorului) de sprinklere.
7.67. În funcţie de încadrarea în clasele de pericol de incendiu, sub deflectorul sprinklerelor
de acoperiş sau tavan trebuie păstrat un spaţiu liber de cel puţin:
a) pentru instalaţii din clasele de pericol mic şi respectiv, pericol mediu de incendiu, LH şi OH:
- 0,3 m pentru sprinklere cu difuzare plană;
- 0,5 m pentru celelalte tipuri.
b) pentru instalaţii din clasele de pericol mare de incendiu, HHS şi HHP:
- 1,0 m
7.68. (1) Aria maximă pe care o poate acoperi un sprinkler amplasat în plan orizontal, sub
tavan, se determină conform datelor din tabelul 7.4, cu excepţia sprinklerelor de perete pentru
care trebuie să se utilizeze datele din tabelul 7.5. Distanţele maxime S şi D de amplasare
(dispunere) a sprinklerelor în plan orizontal, sub tavan, se determină conform figurii 7.5, a
pentru dispunere standard (în rânduri paralele) şi figurii 7.5, b, pentru dispunere în zig-zag.
(2) Aria maximă acoperită de un sprinkler este dată de relaţia S x D.
7.69. Distanţa minimă dintre sprinklere este de 2 m, exceptând următoarele cazuri:
a) acolo unde amplasarea (dispunerea) sprinklerelor este astfel făcută încât sprinklerele
adiacente să se ude reciproc. Acest lucru se poate obţine utilizând deflectoare cu dimensiuni de
aproximativ 200 mm x 150 mm sau folosind elemente de construcţie ce pot interveni în acest
sens;
b) sprinklere de raft;
HOME

c) scări rulante şi casele scărilor.


7.70. (1) Distanţa maximă de la perete la cele mai apropiate sprinklere, trebuie să aibă
valoarea cea mai mică corespunzătoare, după cum urmează:
a) 2 m pentru amplasarea standard (în rânduri paralele);
b) 2,3 m pentru amplasarea în zig-zag;
c) 1,5 m unde tavanul sau acoperişul au grinzi aparente sau căpriorii sunt aparenţi;
d) 1,5 m de la faţa deschisă a clădirilor cu faţadă deschisă;
e) 1,5 m acolo unde pereţii exteriori sunt construiţi din materiale combustibile;
f) 1,5 m acolo unde pereţii exteriori sunt de metal, cu sau fără căptuşeală combustibilă sau
material izolator;
g) jumătate din distanţa maximă indicată în tabelele 7.4 şi 7.5.
(2) Distanţa de la sprinkler la perete trebuie să fie măsurată perpendicular pe acesta.

Tabel 7.4

Aria maximă acoperită de un sprinkler, cu excepţia sprinklerelor de perete, în funcţie


de clasa de pericol de incendiu şi de distanţele maxime de amplasare (dispunere), S şi
D, în plan orizontal, sub tavan, conform figurii 7.3 (SR EN 12845)

Clasă de pericol de Aria maximă Distanţele maxime conform figurii 7.2. m


incendiu acoperită de Amplasare Amplasare (dispunere) în
un sprinkler (dispunere) zig-zag
standard S şi D S D
pericol mic LH 21,0 4,6 4,6 4,6
pericol mediu 12,0 4,0 4,6 4,0
pericol mare HHP şi 9,0 3,7 3,7 3,7
HHS

Figura 7.5. Distanţele maxime S şi D de amplasare (dispunere) a sprinklerelor, în plan orizontal,


sub tavan: a - amplasare (dispunere) standard (în rânduri paralele); b - amplasare (dispunere)
în zig-zag

7.71. Distanţa de la marginea unei cupole la cele mai apropriate sprinklere nu trebuie să
depăşească 1,5 m.
7.72. Sprinklerele trebuie instalate la distanţa maximă de 0,3 m sub partea de dedesubt a
tavanelor combustibile sau 0,45 m sub tavanele sau acoperişurile încadrate în clasele A1 sau A2-
s1,d0 de reacţie la foc. Acolo unde este posibil, sprinklerele trebuie să fie situate cu deflectorul
HOME

între 0,075 m şi 0,15 m sub tavan sau acoperiş, cu excepţia cazului când sunt utilizate
sprinklerele la nivelul tavanului sau încastrat în acesta. Acolo unde condiţiile fac inevitabilă
folosirea distanţelor maxime de 0,3 m şi 0,45 m, zona respectivă trebuie să fie cât mai mică
posibilă.
7.73. Luminatoarele cu un volum mai mare de 1 m3 măsurat deasupra nivelului normal al
tavanului trebuie protejate cu sprinklere, cu excepţia cazurilor în care distanţa de la nivelul
normal al tavanului la marginea de sus a luminatorului nu depăşeşte 0,3 m sau dacă există un
cadru etanş şi geamuri montate la acelaşi nivel cu acoperişul sau tavanul.

Tabel 7.5

Aria maximă acoperită de un sprinkler de perete, în funcţie de clasa de pericol de


incendiu, distanţele de-a lungul peretelui, lăţimea şi lungimea camerei, numărul de
rânduri de sprinklere de perete şi modul de amplasare în plan orizontal a sprinklerelor
de perete (SR EN 12845)

Arie Distanţe de-a lungul


maxim peretelui
ă
Între Lungim Rânduri Mod de
Clasa de acoperi
sprinkler e de amplasar
pericol tă de Lăţime
Între şi cameră sprinkler e (plan
de un cameră (l)
sprinkle extremita (L) e de orizontal
incendiu sprinkl
re [m] tea [m] perete )
er de
peretelui
perete
[m]
[m2]
pericol 17,0 4,6 2,3 l < 3,7 Orice 1 O singură
mic de lungime linie
incendiu
LH 3,7 < l < 7,4 L < 9,2 2 Standard
L
L > 9,2 2 Zig-zag
l > 7,4 Orice 2 Standard
lungime (a se
vedea
NOTA 1)
pericol 9,0 3,4 1,8 l < 3,7 Orice 1 O singură
mediu de (a se lungime linie
incendiu vedea
NOTA 2)
OH 3,7 < l < 7,4 L < 6,8 2 Standard
L
L > 6,8 2 Zig-zag
l > 7,4 Orice 2 Standard
lungime (a se
vedea
NOTA 1)
HOME

Notă 1: Trebuie adăugate un rând sau mai multe rânduri suplimentare sub tavan sau sub
acoperiş.
Notă 2: Valoarea poate fi majorată până la 3,7 m dacă tavanul are o rezistenţă la foc de cel
puţin 120 minute.
Notă 3: Se recomandă amplasarea deflectoarelor sprinklerelor la o distanţă între 0,1 m şi 0,15 m
sub tavan şi la o distanţă orizontală cuprinsă între 0,05 m şi 0,15 m de perete.
Notă 4: Se recomandă ca tavanul să nu prezinte nici un obstacol într-un patrulater cu lungimea
de 1 m de fiecare parte a sprinklerului paralel cu peretele şi de 1,8 m perpendicular pe perete.

7.74. La amplasarea sprinklerelor pe traveele drepte formate între grinzile aşezate la distanţe
între axe sub 1,5 m, trebuie să se ţină seamă de următoarele reguli:
a) trebuie să se amplaseze un rând de sprinklere în centrul fiecărei a treia travee şi un alt
rând de sprinklere sub linia centrală a grinzii care separă cele două travee neprotejate (fig. 7.6
şi fig. 7.7);
b) distanţa maximă dintre sprinklere de-a lungul traveei (S în figurile 7.6 şi 7.7) trebuie să fie
în concordanţă cu regulile aplicabile la clasa de pericol de incendiu implicată (a se vedea art.
7.66 şi tabelul 7.4);
c) sprinklerele trebuie montate la o distanţă de maximum 1 m faţă de pereţii paraleli cu
grinzile şi nu mai mare de 1,5 m faţă de pereţii perpendiculari pe grinzi;
d) sprinklerele montate în interiorul traveelor trebuie amplasate astfel încât deflectorul să se
situeze la o distanţă cuprinsă între 0,075 m şi 0,15 m sub faţa inferioară a tavanului.

Figura 7.6 Amplasarea sprinklerelor pe traveele drepte formate între grinzile aşezate pe o
singură direcţie, la distanţa sub 1,5 m: 1 - tavan; 2 - perete

Figura 7.7 Amplasarea sprinklerelor pe traveele drepte formate între grinzile aşezate pe două
direcţii, la distanţe sub 1,5 m: 1 - tavan; 2 - perete
HOME

7.75. Dacă deflectorul sprinklerului (D din figura 7.8) este amplasat deasupra nivelului feţei
inferioare a grinzilor sau alte elemente de structură asemănătoare, trebuie adoptată una dintre
următoarele soluţii pentru a asigura buna funcţionare a sprinklerelor:
a) dimensiunile prezentate în figura 7.5 trebuie să fie conforme cu valorile prezentate în
figura 7.6;
b) trebuie aplicate prevederile de la art. 7.72 privind amplasarea sprinklerelor;
c) grinda trebuie protejată pe fiecare parte ca şi cum ar fi un perete.

Figura 7.8 Amplasarea sprinklerelor faţă de grinzi: D - deflector; a - distanţa până la grindă; b -
distanţa de la marginea inferioară a grinzii

7.76. Sprinklerele trebuie instalate în concordanţă cu una din situaţiile de mai jos:
a) direct deasupra sau imediat sub fermă, acolo unde lăţimea fermei nu este mai mare de 0,2
m;
b) lateral la o distanţă de cel puţin de 0,3 m lateral faţă de elementele fermei a căror lăţime
nu este mai mare de 0,1 m;
c) lateral la o distanţă de cel puţin de 0,6 m lateral faţă de elementele fermei a căror lăţime
este mai mare de 0,1 m.
7.77. Dacă sprinklerele sunt instalate sub acoperiş sau tavan la mai puţin de 0,6 m de la faţa
laterală a unui stâlp, un alt sprinkler trebuie amplasat în partea opusă a stâlpului la o distanţă de
2 m faţă de aceasta.

Figura 7.9 Grafic pentru determinarea distanţelor (a) şi (b) de amplasare a sprinklerelor fată de
grinzi (conform SR EN 12845 + A2: 2009): x - distanţa minimă orizontală (a) de la sprinkler la
grindă, în metri; y - înălţimea deflectorului (b) deasupra (+) sau dedesubt (-) faţă de grindă, în
metri; 1 - sprinkler cu jet pulverizat cu deflectorul în jos; 2 - sprinkler convenţional cu deflectorul
în sus; 3 - sprinkler cu jet pulverizat cu deflectorul în sus; 4 - sprinkler convenţional cu
deflectorul în jos; 5 - sprinkler convenţional cu deflectorul în jos
HOME

7.78. Numărul de sprinklere trebuie să fie mai mare în jurul tavanului deschis format de
scările rulante, casele de scări etc. Sprinklerele trebuie amplasate la o distanţă cuprinsă între 1,5
m şi 2 m unul de celălalt (a se vedea figura 7.10). Dacă, datorită structurii, distanţa minimă nu
poate fi păstrată, pot fi folosite spaţii mai mici cu sprinklere aşezate adiacent astfel încât să nu
se ude unul pe celălalt. Distanţa orizontală dintre sprinklere şi deschiderea tavanului nu trebuie
să depăşească 0,5 m (a se vedea figura 7.10). Aceste sprinklere trebuie să fie capabile să
furnizeze debitul minim necesar per sprinkler în restul zonei de protecţie de sub tavan. Din
considerente de calcule hidraulice trebuie luate în considerare doar sprinklerele de pe latura mai
lungă a deschiderii.

Figura 7.10 Amplasarea sprinklerelor în jurul golurilor din tavane

7.79. În puţurile verticale care conţin materiale combustibile trebuie instalate sprinklere din
două în două etaje şi la vârful fiecărei secţiuni închise.
7.80. Cel puţin un sprinkler trebuie instalat la vârful tuturor puţurilor cu excepţia cazului când
puţul este incombustibil şi inaccesibil şi conţine materiale cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-
s1,d0, cu excepţia cablurilor electrice.
7.81. Folosirea tavanelor suspendate sub sprinklerele proiectate pentru a asigura protecţia la
nivelul pardoselii nu este permisă, cu excepţia cazurilor când acestea nu diminuează aria de
stropire a sprinklerelor. Acolo unde sprinklerele sunt montate sub tavane suspendate, materialul
tavanului trebuie să fie dintr-un tip a cărui stabilitate a fost demonstrată în condiţii de incendiu.
7.82. (1) Tavanele suspendate cu secţiuni deschise, de exemplu tavane cu secţiuni regulate
din construcţie, pot fi folosite sub instalaţiile de sprinklere pentru sistemele LH şi OH, atunci
când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) suprafaţa deschisă totală a tavanului, incluzând luminatoarele, nu este mai mică de 70%
din suprafaţa tavanului;
b) dimensiunea minimă a deschiderilor din tavan nu este mai mică de 0,025 m sau nu este
mai mică decât grosimea tavanelor suspendate;
c) integritatea structurală a tavanului şi a oricărui alt echipament cum ar fi luminatoarele
înţelegând volumul situat deasupra tavanului suspendat, nu trebuie să influenţeze funcţionarea
sistemului de stingere tip sprinklere;
d) nu există spaţii de depozitare sub tavan.
(2) În astfel de cazuri, sprinklerele trebuie instalate după cum urmează:
a) înălţimea de deasupra tavanului protejată de sprinklere nu trebuie să depăşească 3 m;
HOME

b) distanţa verticală dintre orice deflector de sprinkler convenţional sau pulverizator şi


marginea de sus a tavanului suspendat trebuie să fie de cel puţin 0,8 m pentru sprinklere altele
decât cele pulverizatoare plate şi cel puţin 0,3 m pentru cele plate;
c) sprinklere suplimentare trebuie instalate pentru refularea apei sub obstacole (de exemplu
luminatoare) a căror lăţime depăşeşte 0,8 m.
7.83. La amplasarea sprinklerelor, dacă obstacolele aflate deasupra tavanului pot influenţa
refularea apei, acestea trebuie considerate, similar ca în cazul pereţilor.

Amplasarea sprinklerelor intermediare în spaţii cu pericol mare de incendiu HH


7.84. Sprinklerele care protejează rafturi amplasate pe două rânduri trebuie montate în
spaţiile libere longitudinale, de preferinţă la intersecţia cu spaţiile libere transversale.
7.85. Distanţa dintre mărfurile (bunurile) depozitate în stelaj, aşezate cap la cap, trebuie să
fie de cel puţin 0,15 m, şi, dacă este necesar, se va opri încărcarea paletelor. Spaţiul liber dintre
deflectoarele sprinklerelor şi partea de sus a materialelor depozitate nu trebuie să fie mai mică
de 0,10 m pentru sprinklere cu deflectoare plate şi 0,15 m pentru celelalte tipuri.
7.86. Distanţa maximă verticală de la pardoseală la cel mai jos nivel intermediar şi dintre
niveluri nu trebuie să depăşească 3,50 m sau două niveluri, oricare din cele două distanţe ar fi
mai mică. Un nivel intermediar trebuie instalat sub nivelul superior al depozitului, excepţie
făcând sprinklerele de tavan sau acoperiş situate la cel mult 4 m deasupra părţii superioare a
materialelor depozitate. Nivelul cel mai înalt de sprinklere intermediare nu trebuie instalat în nici
un caz cu un etaj în plus deasupra părţii superioare a mărfurilor (materialelor) depozitate.
7.87. Amplasarea sprinklerelor la nivelele intermediare între rafturi trebuie să realizeze, acolo
unde este posibil, în spaţiile libere longitudinale la intersecţia cu fiecare al doilea rând liber
transversal, în zig-zag faţă de rândul de deasupra. În cazul mărfurilor depozitate de categoria I
sau II, distanţa orizontală între sprinklere nu trebuie să depăşească 3,75 m şi produsul dintre
distanţa orizontală şi distanţa verticală dintre sprinklere nu trebuie să depăşească 9,8 m 2. În
cazul mărfurilor depozitate de categoria III sau IV, distanţa orizontală între sprinklere, nu
trebuie să depăşească 1,90 m, iar produsul dintre distanţa orizontală şi distanţa verticală între
sprinklere nu trebuie să depăşească 4,9 m2.
7.88. Numărul de rânduri de sprinklere pe nivel trebuie determinat în funcţie de mărimea
scheletului metalic al raftului. Atunci când acesta nu este continuu, mărimea totală trebuie
calculată prin adunarea mărimii fiecărui raft incluzând distanţa dintre ele. Pentru fiecare 3,2 m
de lăţime a raftului, trebuie montat, un rând de sprinklere pe nivel, acolo unde este posibil, în
spaţiul liber.
7.89. Sprinklerele intermediare pentru depozite din clasa de pericol mare de incendiu, HHS,
pentru depozitare în palete pe rafturi sau depozitare în stelaje neetajate pe mai multe rânduri (a
se vedea tipul ST4 din figura 7.1 şi tabelul 7.2) se amplasează ţinând seamă de următoarele:
a) stelajele pe un singur rând, cu lăţimea până la 3,2 m, trebuie protejate prin rânduri unice
de sprinklere instalate la nivelul etajelor;
b) stelajele pe rânduri duble, cu lăţimea până la 3,2 m, trebuie protejate cu sprinklere
instalate în poziţia centrală din spaţiul longitudinal, la extremităţile etajului şi la nivelurile
intermediare între rafturi (vezi art. 7.85);
c) stelajele pe rânduri duble sau multiple cu lăţime mai mare de 3,2 m, dar nu mai mult de
6,4 m, trebuie protejate de două rânduri de sprinklere instalate la distanţă de maximum 3,2 m
între ele. Fiecare rând trebuie să aibă aceeaşi distanţă faţă de marginea celui mai apropiat
stelaj. Sprinklerele de la un nivel intermediar din fiecare linie trebuie să se afle pe aceeaşi linie a
spaţiului liber. Acolo unde orice stelaj sau structură de oţel poate influenţa negativ distribuţia
apei de la un sprinkler, trebuie montat un sprinkler suplimentar.
HOME

7.90. Sprinklerele intermediare pentru depozite din clasa de pericol mare de incendiu HHS,
pentru depozitare ST5 şi ST6 (vezi figura 7.1), trebuie amplasate deasupra fiecărui raft
(incluzând ultimul raft dacă sprinklerele de acoperiş sau de tavan sunt mai sus de 4 m deasupra
mărfurilor depozitate sau dacă accesul apei la mărfurile din rafturi este împiedicat), în locaţiile
specificate în tabelul 7.6 şi figura 7.11. Distanţa verticală între rânduri nu trebuie să depăşească
3,5 m. Rândurile singulare de sprinklere trebuie montate central, deasupra rafturilor. Rândurile
duble trebuie poziţionate astfel încât fiecare din acestea să aibă aceeaşi distanţă faţă de
marginea celui mai apropriat raft.

Tabel 7.6

Amplasarea sprinklerelor intermediare pentru tipurile de depozitare ST5 şi ST6


(fig. 7.1, conform SR EN 12845)

Rafturi cu lăţimea - s Rânduri de Distanţa maximă între Distanţa maximă între


[m] sprinklere sprinklere în rânduri două rânduri de
[m] sprinklere
[m]
ST5: s < 1,0 1 2,8 -
ST6: 1,0 < s < 3,0 1 2,8 -
ST6: 3,0 , s < 6,0 2 2,8 2,8

Figura 7.11 Amplasarea sprinklerelor intermediare pentru tipurile de depozitare ST5 şi ST6:
1 - rând de sprinklere

Dimensionarea instalaţiilor cu sprinklere pentru stingerea incendiilor


Caracteristicile hidraulice, tehnice şi funcţionale ale sprinklerelor
7.91. Debitul de apă evacuat prin orificiul sprinklerului, numit şi debit specific al sprinklerului,
qis (l/min) se calculează cu relaţia:
HOME

în care:
P este presiunea apei în secţiunea orificiului sprinklerului, [bar];
K - factorul nominal al tipului de sprinkler, având valori redate în tabelul 7.7 în funcţie de
clasele de pericol de incendiu (conform SR EN 12845).
7.92. (1) Densitatea de calcul (intensitatea de stingere) cu apă a unui tip (i) de sprinkler, i is
se determină ca raportul între debitul specific al tipului (i) de sprinkler, qis şi aria maximă pe care
o poate acoperi un sprinkler, Ap, (aria suprafeţei protejate de un sprinkler):

qis
iis
Ap

(2) Aria maximă pe care o poate acoperi un sprinkler, se determină în funcţie de clasele de
pericol de incendiu, conform datelor din tabelul 7.4 pentru sprinklerele obişnuite şi din tabelul
7.5 pentru sprinklerele de perete.
(3) Valorile densităţii de calcul (intensităţii de stingere) a sprinklerelor, în funcţie de clasele de
pericol de incendiu, sunt redate în tabelul 7.7 (conform SR EN 12845).
7.93. Temperatura nominală de declanşare a sprinklerelor trebuie să fie mai mare cu cel
puţin 20° C faţă de temperatura ambiantă a spaţiului în care sunt montate, ţinând seamă de
prevederile tabelului 7.8.
7.94. Fiecărei temperaturi nominale de declanşare îi corespunde un cod al culorilor
elementului fuzibil sau fiolei care obturează orificiul de evacuare a apei din sprinkler, în
conformitate cu standardele europene aplicabile sau o reglementare echivalentă (vezi tabelul
7.8).

Tabel 7.7

Valorile factorilor nominali K pentru sprinklere, în funcţie de clasele de pericol de


incendiu (conform SR EN 12845)

Clase de pericol Tip de sprinklere Factor Densitatea de calcul


de incendiu nominal (intensitatea) de
K stingere ) a
sprinklerului iis
mm/min l/sm2
Pericol mic de convenţional, cu pulverizare medie, 57 2,25 0,0375
incendiu LH (spray) sub tavan, la acelaşi nivel,
cu refulare plată, încastrat, ascuns
şi mural
Pericol mediu de convenţional, cu pulverizare medie, 80 5,0 0,0833
incendiu OH (spray) sub tavan, la acelaşi nivel,
cu refulare plată, încastrat, ascuns
şi mural
HOME

Pericol mare de convenţional, cu pulverizare medie, 80 sau 115 < 10 0,1667


incendiu HHP şi (spray)
HHS sprinklere convenţional, cu pulverizare medie, 115 > 10 0,1667
sub tavan şi sub (spray)
acoperiş
Pericol mare de convenţional, cu pulverizare medie, 80 sau 115
incendiu HHS (spray) şi cu refulare plată
sprinklere
intermediare
pentru depozitare
înaltă

7.95. În condiţii normale de climă temperată se recomandă ca temperatura nominală de


declanşare a sprinklerelor să fie de 68° C sau 74° C.
7.96. În spaţiile închise neventilate, sub luminatoare sau acoperişuri de sticlă etc, poate fi
necesară montarea unor sprinklere cu temperatura nominală de declanşare mai mare, până la
93° C sau 100° C.

Tabel 7.8

Coduri de culori folosite la marcarea sprinklerelor

Temperatura de Codul culorilor: Codul culorilor: Temperatura Temperatura


declanşare a fiolă (bulb de element fuzibil de declanşare maximă la
sprinklerelor sticlă) [°C] nivelul
[°C] tavanului
[°C]
57 portocaliu necolorat 57 până la 77 38
68 roşu alb 79 până la 107 66
79 galben albastru 121 până la 149 107
93/100 verde roşu 163 până la 191 149
121/141 albastru verde 204 până la 246 191
163/182 violet portocaliu 260 până la 302 246
204/227/260/286/ negru negru 320 până la 346 329
343

7.97. O atenţie deosebită trebuie acordată alegerii temperaturii nominale de declanşare a


sprinklerelor aflate în vecinătatea cuptoarelor de uscare, aparatelor de încălzit şi altor
echipamente, care furnizează căldură radiantă.
7.98. (1) Sensibilitatea termică a sprinklerelor reprezintă răspunsul (declanşarea)
sprinklerului la acţiunea termică produsă de incendiu.
(2) Majoritatea sprinklerelor sunt clasificate conform standardelor europene aplicabile, în
ordinea descrescătoare a sensibilităţii termice în una din următoarele clase (tabelul 7.12).
HOME

Tabel 7.9

Clase de sensibilitate termică pentru sprinklere

Sensibilitatea Sprinkler Sprinklerele de tavan, Sisteme tip apă-aer Toate


termică nominală de raft deasupra sprinklerelor de cu preacţionare tip celelalte
raft A
Standard "A" NU DA DA DA
Special NU DA DA DA
Rapid DA DA NU DA
NOTĂ: Când sprinklere noi sunt adăugate unei instalaţii de sprinklere existente, poate fi
necesară luarea în considerare a efectului pe care le pot avea diferenţele de sensibilitate pentru a
evita declanşarea accidentală.

7.99. Sprinklerele cu diverse sensibilităţi termice trebuie utilizate în concordanţă cu tabelul


7.8. Sprinklerele sub tavan trebuie să prezinte o sensibilitate termică egală sau mai mică decât
sprinklerele situate în rafturi.
Cerinţe minime de proiectare a instalaţiilor cu sprinklere
7.100. (1) Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire la funcţionarea
simultană a sprinklerelor montate sub tavan sau sub acoperiş, dintr-un sector al instalaţiei care
protejează o anumită suprafaţă, numită aria de declanşare simultană a sprinklerelor, sunt
redate în tabelul 7.10, în funcţie de clasele de pericol de incendiu LH, OH şi HHP (conform SR
EN 12845).
(2) Pentru depozite cu pericol mare de incendiu - HHS, valorile minime de calcul ale densităţii
(intensităţii) de stropire şi ale ariei protejate la declanşarea simultană a sprinklerelor montate
sub tavan sau acoperiş dintr-un sector al instalaţiei sunt redate în tabelul 7.11 în funcţie de
categoria şi înălţimea maximă autorizată de depozitare pentru diverse moduri de depozitare cu
protecţie unică numai sub tavan sau sub acoperiş. Înălţimea indicată în tabelul 7.11 este
considerată ca fiind înălţimea maximă pentru care instalaţia are sprinklere montate numai la
nivelul tavanului sau acoperişului.
7.101. La depozitele cu pericol mare de incendiu - HHS, distanţa dintre înălţimea maximă de
depozitare autorizată şi sprinklerele montate sub acoperiş sau sub tavan nu trebuie să
depăşească 4 m. Acolo unde înălţimea de depozitare depăşeşte aceste limite sau unde distanţa
dintre înălţimea maximă de depozitare şi tavan sau acoperiş este mai mare de 4 m, trebuie
montate sprinklere de raft.
7.102. Când sunt montate mai mult de 50 de sprinklere de raft, ele nu trebuie alimentate cu
apă de la aceeaşi supapă de control şi semnalizare ca şi sprinklerele montate sub acoperiş sau
sub tavan. Supapa de control şi semnalizare trebuie să aibă minimum DN 100.
7.103. Pentru proiectarea instalaţiilor cu sprinklere montate sub acoperiş sau sub tavan şi cu
sprinklere de raft, pentru depozite cu pericol mare de incendiu - HHS, dacă mărfurile
(materialele) sunt depozitate deasupra celui mai înalt nivel de protecţie intermediară, valorile
minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire şi ale ariei protejate la declanşarea
simultană a sprinklerelor dintr-un sector al instalaţiei, sunt redate în tabelul 7.12.
HOME

Tabelul 7.10

Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire şi ale ariei de declanşare simultană
a sprinklerelor montate sub tavan sau sub acoperiş, dintr-un sector al instalaţiei, în funcţie de
clasele de pericol de incendiu LH, OH şi HHP (conform SR EN 12845)

Clase de pericol Valorile minime de calcul ale Aria de declanşare simultană (m2)
de incendiu densităţii (intensităţii) de stropire
(mm/min) (l/sm2) Sistem apă-apă Sistem apă-aer
sau cu sau mixt
preacţionare
LH 2,25 0.0375 84 Nu este permisă.
Se utilizează OH1
OH1 5,00 0,083 72 90
OH2 5,00 0,083 144 180
OH3 5,00 0,083 216 270
OH4 5,00 0,083 360 Nu este permisă.
Se utilizează
HHP1
HHP1 7,5 0,125 260 325
HHP2 10,0 0,166 260 325
HHP4 Sistem prin inundare (a se vedea NOTA)

NOTĂ - Sistemele cu inundare nu fac obiectul standardului SR EN 12845; este nevoie de studii
speciale

Calculul hidraulic al conductelor instalaţiilor cu sprinklere


7.104. (1) Diametrele conductelor instalaţiilor cu sprinklere pot fi determinate utilizând una
din următoarele metode:
a) predimensionare, în care unele diametre sunt date în tabele (vezi art. 13.3, tabelele 30,
31, 32, 33, 34 şi 35 din standardul SR EN 12845+A2: 2009) iar restul diametrelor conductelor se
determină prin calcul hidraulic al reţelei de conducte;
b) calcul hidraulic complet, în care toate diametrele conductelor reţelei (conducte principale
de distribuţie a apei, ramificaţii etc) se determină prin calcule hidraulice, folosind, de regulă,
programe de calcul (având precizate numărul şi data versiunii programului şi să cuprindă
prevederile art. 13.4 din standardul SR EN 12845);
c) se pot folosi şi alte variante de calcul şi dimensionare a instalaţiei de stingere cu sprinklere,
astfel încât aceasta să asigure cerinţele minime de presiune şi debit, parametrii necesari
realizării funcţiilor de stingere şi limitare a incendiilor pe durata de timp normată, numai dacă
metodele şi procedurile respective sunt recunoscute prin reglementări europene.
(2) în interiorul conductelor instalaţiilor de stingere cu sprinklere viteza apei trebuie să fie mai
mică decât:
a) 6 m/s prin armături, debitmetre şi/sau filtre;
b) 10 m/s la orice punct din instalaţie,
astfel încât să se asigure alimentarea numărului total cerut de sprinklere care se presupune
că pot intra în funcţionare simultan.

Tabelul 7.11
HOME

Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire şi ale ariei protejate la declanşarea
simultană a sprinklerelor montate sub tavan sau acoperiş, dintr-un sector al instalaţiei, pentru
depozite cu pericol mare de incendiu - HHS (conform SR EN 12845)

Mod de Înălţimea maximă de depozitare permisă Valorile minime Aria protejată la


depozitare (a se vedea NOTA 1) de calcul ale declanşarea
(m) densităţii simultană a
(intensităţii) de sprinklerelor,
stropire dintr-un sector al
Categoria Categoria Categoria Categoria mm/mi l/s m2 instalaţiei în
I II III IV n sistem apă-apă
sau sisteme cu
preacţionare (a se
vedea NOTA 2)
(m2)
ST1 Vrac 5,3 4,1 2,9 1,6 7,5 0,125 260
sau stive 6,5 5,0 3,5 2,0 10,0 0,166
7,6 5,9 4,1 2,3 12,5 0,208
6,7 4,7 2,7 15,0 0,25
7,5 5,2 3,0 17,5 0,292
5,7 3,3 20,0 0,333 300
6,3 3,6 22,5 0,375
6,7 3,8 25,0 0,416
7,2 4,1 27,5 0,458
4,4 30,0 0,5
ST2 Palete 4,7 3,4 2,2 1,6 7,5 0,125 260
pe un 5,7 4,2 2,6 2,0 10,0 0,166
singur 6,8 5,0 3,2 2,3 12,5 0,208
rând şi 5,6 3,7 2,7 15,0 0,25
ST4 6,0 4,1 3,0 17,5 0,292
Stelaje 4,4 3,3 20,0 0,333 300
5,3 3,8 25,0 0,416
6,0 4,4 30,0 0,5
ST3 Palete 4,7 3,4 2,2 1,6 7,5 0,125 260
pe mai 5,7 4,2 2,6 2,0 10,0 0,166
multe 5,0 3,2 2,3 12,5 0,208
rânduri, 2,7 15,0 0,25
ST5 şi ST6 3,0 17,5 0,292
Rafturi

NOTA 1 - distanţa pe verticală de la pardoseală la deflectorul sprinklerului, mai mică de 1 m, sau


valoarea din tabel, oricare din acestea este mai mică.
NOTA 2 - Instalaţiile în sistemul apă-aer sau mixte trebuie evitate la depozitele cu pericol mare
de incendiu, în special la cele cu produse foarte combustibile (categoriile cele mai mari) şi
depozitele înalte. Dacă totuşi sunt necesare instalaţiile în sistemele apă-aer sau mixte aria protejată
trebuie mărită cu 25 %.
HOME

7.105. Proiectantul poate alege între cele două metode de calcul, cu excepţia următoarelor
cazuri în care se efectuează calculul hidraulic complet al conductelor:
a) instalaţii cu sprinklere la clădiri (depozite) cu nivele intermediare cu pericol mare de
incendiu - HHS;
b) instalaţii cu sprinklere cu reţele inelare de conducte sau cu reţele de conducte sub formă
de grilă.
7.106. Pentru calculul hidraulic al conductelor instalaţiilor cu sprinklere de rafturi la depozite
cu pericol mare de incendiu - HHS, trebuie considerată funcţionarea simultană a trei capete de
sprinkler amplasate pe ramurile cele mai defavorabile, aflate pe unul până la trei rafturi, după
cum urmează:
a) dacă distanţa dintre rafturi este egală sau mai mare de 2,4 m numai un raft poate fi
considerat ca fiind afectat de incendiu;
b) dacă această distanţă este mai mică de 2,4 m dar mai mare de 1,2 m două rafturi pot fi
considerate ca fiind afectate de incendiu;
c) această distanţă este mai mică de 1,2 m trebuie considerate ca fiind afectate de incendiu
trei rafturi. Nu este necesar a se considera funcţionarea simultană a mai mult de trei rânduri de
sprinklere în plan orizontal sau vertical.

Tabel 7.12

Valorile minime de calcul ale densităţii (intensităţii) de stropire şi ale ariei protejate la
declanşarea simultană a sprinklerelor dintr-un sector al instalaţiei montate sub
acoperiş sau sub tavan şi cu sprinklere de raft, pentru depozite cu pericol mare de
incendiu - HHS (conform SR EN 12845)

Mod de Înălţimea maximă de depozitare permisă Densitatea Aria protejată la


utilizare deasupra celor mai înalte sprinklere de specifică de declanşarea
raft (a se vedea NOTA 1) (m) calcul simultană a
2
Categori Categori Categori Categori mm/mi l/s m sprinklerelor,
a a a a n dintr-un sector
I II III IV al instalaţiei în
sistem apă-apă
sau sisteme cu
preacţionare (a
se vedea NOTA
2)
(m2)
ST4 3,5 3,5 2,2 1,6 7,5 0,125 260
Stelaje 2,6 2,0 10,0 0,166
3,2 2,3 12,5 0,208
3,5 2,7 15,0 0,25
ST5 şi 3,5 3,5 2,2 1,6 12,5 0,208 260
ST6 2,6 2,0 15,0 0,25
Rafturi 3,2 2,3 12,5 0,208
2,7 15,0 0,25
HOME

NOTA 1 - distanţa pe verticală de la cel mai înalt sprinkler de raft până la nivelul superior al
materialului depozitat.
NOTA 2 - Instalaţiile cu sprinklere în sisteme apă-aer sau mixte trebuie evitate la depozitele cu
pericol mare de incendiu, în special la cele cu produse foarte combustibile (categoriile cele mai
mari) şi depozitele înalte.
Dacă totuşi sunt necesare instalaţiile cu sprinklere în sisteme apă-aer sau mixte aria protejată
trebuie mărită cu 25 %.

7.107. Pentru efectuarea calcului hidraulic al conductelor instalaţiei cu sprinklere se


determină în prealabil forma geometrică a ariei protejate la declanşarea simultană a
sprinklerelor din sectorul instalaţiei cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic (cel mai
depărtat pe orizontală şi pe verticală de punctul de alimentare cu apă a instalaţiei). În acest
mod, se identifică pe schema de calcul, traseul principal de alimentare cu apă al reţelei. Calculul
hidraulic se efectuează mai întâi, pe traseul principal al reţelei.
7.108. Presiunea apei în secţiunea orificiului sprinklerului amplasat în aria de declanşare
simultană, în poziţia cea mai nefavorabilă din punct de vedere hidraulic, trebuie să fie mai mare
sau cel puţin egală cu:
a) 0,70 bar pentru instalaţii din spaţiile cu pericol mic de incendiu, LH;
b) 0,35 bar pentru instalaţii din spaţiile cu pericol mediu de incendiu, OH;
c) 0,50 bar pentru instalaţii din spaţiile cu pericol mare de incendiu, HHP şi HHS excepţie
făcând sprinklerele instalate în rafturi;
d) 1,00 bar pentru sprinklerele instalate în rafturi care au K 115;
e) 2,00 bar pentru sprinklerele instalate în rafturi.
7.109. (1) Sprinklerele cu deflectorul în sus nu trebuie să fie conectate direct la o conductă
cu diametru mai mare de DN 65 pentru conducte aparente sau DN 50 pentru conducte
acoperite, inclusiv cu izolaţie.
(2) Sprinklerele cu deflectorul în jos nu trebuie conectate direct la o conductă cu diametrul
mai mare de DN 80.
7.110. Pentru diametre ale conductelor principale de distribuţie a apei, mai mari decât cele
menţionate la art. 7.109, sprinklerul trebuie montat pe o conductă cu diametrul de cel mult DN
80, racordată la conducta principală astfel încât distanţa de la deflectorul sprinklerului la
marginea conductei principale să nu fie mai mică de 1,5 ori diametrul acestei conducte.
7.111. (1) Conductele instalaţiei de stingere cu sprinklere trebuie să respecte prevederile SR
EN 12845.
(2) Diametrele minime ale conductelor instalaţiilor cu sprinklere nu trebuie sa fie mai mici ca
cele prezentate în tabelul 7.13
Tabel 7.13
Diametrele minime ale conductelor instalaţiilor cu sprinklere, în funcţie de clasele de
pericol de incendiu

Clase de pericol de incendiu Diametrul minim al


conductelor (mm)
Pericol mic de incendiu - LH 20
Pericol mediu şi mare de incendiu OH şi HH - conducte orizontale şi 20
ascendente care alimentează sprinklere având un factor K mai mic sau
egal cu 80
Toate celelalte 25
HOME

Alimentarea cu apă
7.112. Sursele de alimentare cu apă trebuie să fie conforme cu art. 8.1.1. şi 8.1.2. din SR EN
12845.
7.113. Cu excepţia încercărilor, presiunea apei nu trebuie să depăşească 12 bar, conform
precizărilor din SR EN 12845.
7.114. Rezervoarele de acumulare trebuie să fie conforme cu cap. 9.3. din SR EN 12845.
7.115. Rezervoarele tampon închise trebuie să fie conforme cu cap. 9.5. din SR EN 12845.
7.116. Se admite ca surse de apă combinate să alimenteze mai multe instalaţii fixe de
stingere (de exemplu, hidranţi, furtunuri ş.a.) cu condiţia unui calcul corespunzător al rezervei
de apă necesare.
Staţii de pompare
7.117. Staţiile de pompare trebuie să fie conforme cu cap. 10 din SR EN 12845 sau o
reglementare echivalentă.
7.118. În cazul grupurilor de pompare acţionate de motoare diesel, trebuie să se respecte
prevederile cap. 10.9 din SR EN 12845.
7.119. Motorul diesel trebuie să fie capabil să funcţioneze continuu la sarcină maximă, cu
putere nominală de ieşire continuu conform ISO 3046 sau o reglementare echivalentă.
7.120. .Pompa trebuie să fie complet operaţională într-un interval de 15 s de la începutul
fiecărei proceduri de pornire.
7.121. Rezervorul de combustibil trebuie să conţină suficient combustibil pentru a asigura o
funcţionare la nivel maxim a motorului astfel:
a) 3 ore pentru LH;
b) 4 ore pentru OH;
c) 6 ore pentru HHP şi HHS.
Robinete
7.122. Robinetele instalaţiei de stingere cu sprinklere trebuie să fie conforme cu cap. 15 din
SR EN 12845.
7.123. Aparatele de control şi semnalizare trebuie să fie conforme cu SR EN 12259-2 sau cu
SR EN 12259-3 sau o reglementare echivalentă.
Interacţiunea cu alte măsuri de apărare împotriva incendiilor
7.124. (1) În proiectare şi în exploatare, trebuie luată în considerare posibila interacţiune
între instalaţiile de stingere cu sprinklere şi alte măsuri de apărare împotriva incendiilor.
Sensibilitatea instalaţiilor cu sprinklere nu trebuie diminuată.
(2) Funcţionarea altor dispozitive de securitate la incendiu poate depinde de declanşarea
adecvată a instalaţiei de sprinklere şi , ca urmare, totalitatea măsurilor de securitate la incendiu
nu trebuie să fie afectată.
(3) Funcţionarea efectivă a instalaţiilor de stingere cu sprinklere se bazează pe stingerea sau
controlul focarului în stadiul iniţial. Cu excepţia sprinklerelor amplasate în rafturi, sprinklerele
sunt acţionate în mod normal prin contactul cu gazele de ardere fierbinţi provenite de incendiu
şi care curg în plan orizontal printre sprinklere. Ca urmare, trebuie luate măsuri pentru ca să nu
se împiedice această curgere orizontală a gazelor de ardere.
Încercări şi verificări periodice
7.125. Încercările şi verificările periodice se efectuează conform cap. 19 din SR EN 12845 şi
conform prezentului normativ.
7.126. Întreţinerea se efectuează conform cap. 20 din SR EN 12845.
Supravegherea instalaţiilor de stingere cu sprinklere
HOME

7.127. Supravegherea instalaţiilor de stingere cu sprinklere se efectuează conform Anexei H


din SR EN 12845.
7.128. Transmiterea alarmelor trebuie să fie conformă cu Anexa I din SR EN 12845.
Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii cu sprinklere deschise pentru limitarea
şi stingerea incendiilor
7.130. În România pentru sprinklerele deschise se utilizează şi denumirea de drencere.
7.131. Instalaţiile cu sprinklere deschise pot fi utilizate pentru:
a) protecţia împotriva propagării incendiilor, utilizând perdele de apă;
b) stingerea incendiilor.
7.132. Perdele de apă pentru protecţia împotriva propagării incendiilor folosind sprinklere
deschise se pot prevedea pentru:
a) protejarea elementelor de închidere a golurilor (uşi, ferestre etc.) din pereţii despărţitori,
pentru a evita propagarea focului de la o încăpere la alta;
b) protecţia cortinelor, uşilor sau obloanelor din pereţii rezistenţi la foc;
c) protejarea unor porţiuni de încăperi cu pericol de incendiu;
d) protecţia golurilor scărilor rulante;
e) protecţia clădirilor (faţade, acoperişuri) în exterior, când nu sunt amplasate la distanţe
corespunzătoare.
7.133. Sprinklerele deschise pentru stingerea incendiilor se recomandă la:
a) încăperile cu pericol mare de incendiu ca: platouri de filmare, hangare pentru avioane,
garaje mari etc., unde, din cauza propagării rapide a focului sau din alte considerente, nu pot fi
utilizate cu destulă eficienţă alte mijloace de stingere;
b) scenele teatrelor, expoziţii şi alte săli aglomerate, în care publicul se află în prezenţa unor
cantităţi mari de materiale combustibile;
c) depozite de materiale sau substanţe combustibile cu degajări mari de căldură (cauciuc,
celuloid, alcooli etc.).
Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor cu sprinklere deschise
7.134. Instalaţia de sprinklere deschise are în componenţă:
a) vanele (robinetele) de acţionare (manuale sau electrice) montate pe conductele de
alimentare cu apă de la o sursă (care trebuie să asigure parametrii de debit şi presiune necesari
funcţionării);
b) reţelele de distribuţie;
c) sprinklere deschise
7.135. Amplasarea sprinklerelor deschise, utilizate pentru stingerea incendiilor, faţă de
spaţiul protejat, se face similar sprinklerelor standard. Distanţele faţă de plafoane se stabilesc în
funcţie de rolul sprinklerelor deschise faţă de acestea (de protecţie, de stingere etc.).
7.136. (1) La sălile de spectacole, care au scenă amenajată sprinklere deschise se prevăd:
a) sub plafonul scenei, când acesta este executat din materiale combustibile, sub grătare, sub
pasarele şi în buzunarele scenei, neseparate de acestea prin cortine de siguranţă;
b) de ambele părţi ale cortinei de siguranţă, pentru protecţia acesteia;
c) deasupra golurilor protejate care leagă scena sau buzunarele scenei de încăperile vecine.
(2) Atunci când sunt separate prin cortine, buzunarele scenei se prevăd cu sprinklere
standard.
7.137. În funcţie de cerinţele de stingere, se montează, de regulă, grupe de maximum 72 de
sprinklere deschise, care au conducte de alimentare cu vane de acţionare separate pentru
fiecare grupă.
7.138. (1) Acţionarea robinetelor de alimentare a instalaţiilor cu sprinklere deschise se face:
HOME

a) manual, în cazul în care sprinklere deschise sunt utilizate pentru stingerea incendiilor în
încăperi industriale şi pentru protejarea prin perdele de apă, a unor porţiuni din încăperile cu
pericol de incendiu sau golurile din pereţii despărţitori, dacă există, în permanenţă, personal, iar
operaţiile de acţionare manuale pot fi efectuate în timpul normat de la semnalarea incendiului;
b) automat, se recomandă în toate cazurile, iar în mod obligatoriu în cazul în care sprinklerele
deschise sunt utilizate pentru stingerea incendiilor în încăperi sau pentru crearea unor perdele
de apă pentru protecţia golurilor din pereţii rezistenţi la foc, în locurile în care nu se lucrează
permanent sau dacă operaţiunile de acţionare manuală nu se pot efectua în timp util.
(2) Intrarea automată în funcţiune a instalaţiilor cu sprinklere deschise se semnalizează optic
şi acustic la serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă şi la camera de comandă sau
dispeceratul instalaţiei tehnologice cu supraveghere permanentă, dacă aceasta există.
7.139. Instalaţiile cu sprinklere deschise cu acţionare automată trebuie să aibă asigurată şi
posibilitatea acţionării manuale.
7.140. (1) Amplasarea robinetelor de acţionare (manuală sau automată) a instalaţiei cu
sprinklere deschise se face în locuri încălzite, uşor accesibile pentru personalul de exploatare,
ferite de acţiunea focului, retrase faţă de circulaţia de evacuare.
(2) Deasupra robinetelor de acţionare se montează robinete de golire, iar dedesubt
manometre de control.
7.141. Pentru alimentarea instalaţiei cu sprinklere deschise de la pompele mobile de stins
incendiu se prevăd aceleaşi echipări ca şi la instalaţia cu sprinklere standard.
7.142. Robinetele de acţionare a instalaţiei se marchează cu indicatoare.
7.143. Pentru fiecare instalaţie cu sprinklere deschise - atât sprinklere deschise pentru
stingere, cât şi sprinklere deschise pentru perdele de protecţie - se asigură o rezervă de
sprinklere deschise, calculată separat pentru fiecare tip din cele montate, de 2 - 5%, însă nu mai
mică de 10 buc. (procentul mare se aplică la instalaţiile cu un număr redus de sprinklere
deschise).
7.144. Alegerea tipului de sprinkler deschis, forma deflectorului pentru dispersarea apei,
precum şi modul de montare, se stabilesc de către proiectant funcţie de locul de montaj şi
suprafaţa proteajată, având în vedere scopul urmărit.
Dimensionarea instalaţiilor cu sprinklere deschise
7.145. (1) Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor cu sprinklere deschise trebuie să fie
de 60 minute. Fac excepţie situaţiile în care se utilizează sprinklere deschise pentru protecţia
golurilor, pentru care trebuie să asigure funcţionarea pentru un intervel de timp egal cu cel de
rezistenţă la foc a elementului de construcţie în care golul este practicat;
(2) Tipul, modul şi distanţele de amplasare a sprinklerelor deschise utilizate la protecţia prin
răcire a elementelor de construcţii şi a utilajelor se stabilesc astfel încât să se asigure în punctul
cel mai dezavantajos o intensitate de răcire, ir, de:
a) 0,1 ... 0,2 l/sm2 pentru elementele orizontale sau înclinate, în funcţie de natura, poziţia şi
dimensiunile instalaţiilor, utilajelor sau materialelor protejate, precum şi de caracteristicile
hidraulice ale sprinklerelor deschise utilizate; pentru instalaţii tehnologice vulnerabile la incendii
din secţii cu pericol deosebit, intensitatea de stropire este, după caz, mai mare şi anume de 0,2
... 0,5 l/sm2;
b) 0,2 l/sm pentru perdele de apă sau pelicule de protecţie pentru elementele verticale;
c) 0,10 ... 0,15 l/sm2 pentru rezervoarele orizontale sau sferice, incendiate sau expuse
radiaţiei termice; pentru determinarea debitului de apă necesar pentru răcirea rezervoarelor
cilindrice învecinate se ia în considerare un sfert din suprafeţele lor laterale totale;
d) 0,5 l/sm pentru circumferinţa rezervorului incendiat şi 0,25 l/sm pentru semisuma
circumferinţei rezervoarelor expuse radiaţiei termice, protejate cu instalaţii mobile;
HOME

e) 0,5 l/sm2 pentru tamburii deschişi.


7.146. Pentru rezervoarele cilindrice orizontale învecinate neizolate termic, ce conţin lichide
combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 55° C, depozitate la o temperatură
inferioară celei de inflamabilitate, intensităţile de răcire se reduc cu 50%.
7.147. Pentru rezervoarele cilindrice orizontale izolate termic cu izolaţii incombustibile, nu se
prevăd instalaţii de răcire.
7.148. În cazurile când se prevede răcirea elementelor orizontale, înclinate sau verticale prin
instalaţii mobile, debitul se majorează, după caz, cu 30 ... 50%. Procentele mici sunt aplicabile
pentru răcirea elementelor orizontale iar procentel mari pentru elementele verticale.
7.149. Prin "rezervoare învecinate expuse radiaţiei" se înţeleg rezervoarele situate la o
distanţă de rezervorul incendiat mai mică decât 1,5 x diametrul rezervorului incendiat.
7.150. Sprinklerele deschise utilizate pentru stingerea incendiilor se amplasează la fel ca
sprinklerele standard, fără a se impune o distanţă maximă faţă de plafon, dacă nu trebuie să
asigure protecţia elementelor de construcţie ale tavanului.
7.151. Sprinklerele deschise pentru protecţia cu peliculă de apă a elementelor de construcţie
şi a utilajelor se amplasează cu paleta orizontal sau înclinat la 450.
7.152. Distanţa dintre două sprinklere deschise se recomandă să fie de 1,5 ÷ 2,5 m, funcţie
de caracteristicile tehnice ale produselor, astfel încât să se realizeze o perdea de apă continuă
Distanţa între rândul de sprinklere deschise şi golul de protejat trebuie să fie, în funţie de forma
jeturilor, între 0,25 ÷1,20 m. Dacă distanţa între două sprinklere deschise este mai mică de 1 m,
acestea se amplasează alternativ, unele cu orificiul de stropire în sus, altele în jos.
7.153. (1) Sprinklerele deschise pentru protecţia golurilor se amplasează cu cel puţin 40 cm
deasupra golurilor protejate şi cu orificiul de stropire orientat în jos.
(2) Sprinklerele deschise utilizate pentru protecţia golurilor trebuie să funcţioneze un timp
egal cu timpul de rezistenţă la foc a elementului constructive, în care este practicat golul
protejat.
(3) Sprinklerele deschise utilizate pentru stingerea incendiului trebuie să aibă acelaşi timp de
funcţionare ca şi în cazul sprinklerelor.
7.154. Numărul, tipul şi amplasarea sprinklerelor deschise utilizate pentru formarea
perdelelor de apă se stabilesc astfel încât să se asigure în punctul cel mai dezavantajos,
intensitatea de stropire de minimum:
a) 0,5 l/s m, în cazul în care golul sau elementul de compartimentare protejat are o înălţime
până la 3 m inclusiv;
b) 1 l/s m, în cazul în care suprafaţa protejată are o înălţime mai mare de 3 m; aceeaşi
intensitate se adoptă indiferent de înălţime la construcţiile la care propagarea incendiului
prezintă pericol deosebit pentru aglomerări de oameni sau bunuri de mare valoare.
7.155. Sprinklerele deschise pentru perdele de apă se amplasează astfel încât să formeze o
pânză continuă de apă pe toată suprafaţa perdelei.
7.156. Debitele specifice, qis, (l/min) şi presiunile normale de utilizare, P, (bar) ale apei în
secţiunile orificiilor de refulare ale sprinklerelor deschise, sunt date de producător.
7.157. Numărul de sprinklere deschise (de un anumit tip, i), N i, se stabileşte în funcţie de
debitul specific minim, qis min, mărimea zonei protejate, Ai, sau Li, şi intensitatea minimă de
debitare a apei, ii, cu relaţiile:

Ai · ii Li · ii
Ni = sau Ni =
qis min qis min

în care:
HOME

Ai, Li, reprezintă aria, respectiv lungimea zonei care trebuie protejată, conform prescripţiilor
legale în vigoare cu privire la gradul de dotare a obiectivelor, în m2 respectiv, m;
ii - intensitatea minimă de debitare a apei (după caz: intensitatea de stingere, intensitatea de
răcire, intensitatea de protecţie), în l/s m2, respectiv l/s m;
qis min - debitul specific minim al unui sprinkler deschis, în l/s.

7.158. Debitul de calcul necesar dimensionării conductelor instalaţiei cu sprinklere deschise,


Qid, utilizate la protecţia prin răcire a elementelor de construcţii şi utilajelor, sau pentru formarea
perdelelor de apă necesare limitării propagării incendiilor, se stabileşte cu relaţia:

în care:
n este numărul sprinklerelor deschise prevăzute să funcţioneze simultan, situate într-un
sector al instalaţiei cu sprinklere deschise;
qis - debitul specific al sprinklerului deschis.
7.159. Calculul hidraulic al conductelor instalaţiei cu sprinklere deschise se efectuează după
aceeaşi metodologie ca la instalaţia cu sprinklere standard.

Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere cu


răspuns rapid tip EFSR
Domenii de utilizare
7.160. Sprinklerul tip ESFR este o duză cu un element termosensibil proiectat să
acţioneze la o temperatură predeterminată printr-o refulare automată a apei într-o astfel de
distribuţie şi cu o astfel de intensitate încât să asigure stingerea rapidă a incendiului pentru aria
protejată proiectată.
7.161. (1) Instalaţiile de stingere a incendiilor cu sprinklere cu răspuns rapid, tip ESFR se
utilizează numai pentru echiparea construcţiilor având ca destinaţie depozitarea de materiale
combustibile solide, paletizate sau dispuse pe rafturi.
(2) Există diferenţe majore între proiectarea instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid şi
proiectarea instalaţiilor cu sprinklere standard. În general, sprinklerele cu răspuns rapid sunt
utilizate în situaţia în care sprinklerele de raft nu pot fi utilizate din motive tehnice. În faza de
proiectare trebuie să se ia în considerare dacă acestea sunt indicate pentru protecţia bunurilor
depozitate şi a construcţiei propriu zise. Sprinklerele tip ESFR nu se utilizează pentru echiparea
construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de depozitare (industriale, de locuit etc.).
Cerinţe pentru sprinklerele cu răspuns rapid
7.162. Sprinklere cu răspuns rapid trebuie să îndeplinească cerinţele standardului ISO 6182-
7 sau o reglementare echivalentă.
7.163. Sprinklere cu răspuns rapid trebuie să aibă un element de declanşare cu răspuns
rapid care trebuie să acţioneze la una din următoarele temperaturi:
a) sprinklere cu bulb:
68° C - 74° C, cod culoare lichid, roşu;
93° C - 104° C, cod culoare lichid, verde;
b) sprinklere cu element fuzibil:
între 68° C şi 74° C, cod culoare, necolorat;
între 93° C şi 104° C, cod culoare, alb
HOME

7.164 Factorul nominal K al sprinklerelor cu răspuns rapid trebuie să fie între 200 şi 360
[l/min · bar1/2].
Configuraţii de depozitare
7.165. Depozitele trebuie să aibă între rafturi spaţii libere longitudinale şi transversale, cu
următoarele caracteristici:
a) continui pe toată înălţimea de depozitare;
b) aliniate vertical;
c) depozitare liberă.
7.166. (1) Configuraţii de depozitare ST1, ST2, ST3 şi ST4 (2) Configuraţiile de depozitare
ST1, ST2, ST3 şi ST4 trebuie să aibă spaţii libere regulate şi care au următoarele dimensiuni:
a) spaţiile libere transversale trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 0,08 m iar distanţa între
acestea să nu fie mai mare de 3 m (vezi figura 7.12);
b) spaţiile libere longitudinale trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 0,15 m iar distanţa între
acestea să nu fie mai mare de 3 m.

Figura 7.12 - Caracteristicile spaţiilor libere longitudinale şi transversale pentru configuraţii de


depozitare ST1, ST2, ST3 şi ST4 în cazul utilizării sprinklerelor ESFR

7.167. (1) Configuraţii de depozitare ST5 şi ST6


(2) Rastelele cu un rând sau cu două rânduri de rafturi trebuie să îndeplinească următoarele:
a) rafturile care au deschideri mai mici cu 50% decât suprafaţa în plan trebuie să nu fie mai
mari de 2 m2 şi trebuie să fie delimitate pe toate cele patru feţe de spaţii libere care trebuie să
aibă lăţimea minimă de 0,15 m;
b) rafturile trebuie să aibă poliţe cu arii deschise, uniform distribuite pentru cel puţin 50% din
suprafaţa totală. Distanţa deschiderilor nu trebuie să fie mai mare de 0,15 m; sau
c) grătare sau rafturi tip plasă trebuie să aibă deschideri uniforme pentru cel puţin 50% din
suprafaţa în plan a acesteia. Distanţa măsurată pe orizontală nu trebuie să fie mai mare de 0,15
m.
7.168 Proiectarea instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid trebuie să se realizeze în
conformitate cu prevederile din tabelul 7.14 a şi 7.14 b.
HOME

7.169. Sprinklerele cu răspuns rapid trebuie instalate în clădiri cu acoperişuri sau tavane cu
următoarele caracteristici:
a) pantă mai mică de 170 mm/m;
b) sunt continui şi nu are deschideri permanente;
c) produsele pentru construcţii sunt din materiale incombustibile;
d) să fie rezistente la o presiune ascendentă de 150 N/m2;
e) înălţimea maximă a tavanului să fie de maximum 13,7 m de la pardoseală.
Înălţimea tavanului este distanţa maximă măsurată pe verticală de la nivelul pardoselii la
suprafaţa tavanului sau partea inferioară a acoperişului.
NOTA 1: Pentru acoperişurile sau pantele cu pante mai mari de 170 mm/m, acestea pot fi
compartimentate cu tavane false ancorate şi cu ESFR-urile montate sub nivelul acestor tavane
false.
NOTA 2: Cele mai uzuale produse pentru construcţii utilizate pentru tavane false sunt din gips
carton cu grosimi de 10 mm ondulate sau din panouri sandwich din fibre minerale acoperite cu
foi din tablă metalică.
Situaţii în care nu se recomandă protecţia cu sprinklere ESFR
7.170. Sprinklerele cu răspuns rapid nu se utilizează în următoarele situaţii:
a) depozitare exponate fără performanţe de comportare la foc cum ar fi de exemplu sulurile
din stofă;
b) containere combustibile deschise la partea superioară;
c) produse uzuale sau depozitare pentru care nu a fost demonstrată, prin testare sau alte
metode, eficienţa acestui sistem;
d) magazii în care pentru produsele sau materialele depozitate nu se cunoaşte modul de
comportare în caz de incendiu sau în contact cu apa;
e) depozitarea substanţelor care prezintă riscuri speciale: aerosoli, lichide inflamabile, alcooli
precum şi a produselor în ambalaje din polipropilenă sau polistiren;
f) cauciucuri.

Proiectarea instalaţiilor de stingere cu sprinklere cu răspuns rapid (ESFR)


Generalităţi
7.171. (1) Instalaţiile de stingere cu sprinklere cu răspuns rapid se proiectează şi se
realizează conform prevederilor prezentului normativ şi conform instrucţiunilor producătorilor.
(2) Instalaţiile de stingere cu sprinklere cu răspuns rapid se proiectează şi se realizează
numai în sisteme apă-apă.
(3) Pot fi utilizate şi în sisteme aer-apă sau în sisteme cu preacţionare, numai dacă soluţia
tehnică respectivă este agrementată sau aprobată conform legii.
7.172. (1) Protecţia cu sprinklere cu răspuns rapid se asigură la construcţii fără goluri în
acoperiş sau alte deschideri în acesta.
(2) Dacă prin construcţie există totuşi aceste goluri sau deschideri, acestea trebuie să fie
prevăzute cu dispozitive de deschidere cu acţionare manuală. Toate cortinele utilizate faţă de
golurile sau deschiderile în acoperiş trebuie să fie amplasate cu respectarea prevederilor din
tabelul nr. 7.16.
HOME

Tabelul 7.14 a

Proiectarea instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid şi înălţimi maxime de montaj

Înălţimea maximă a Înălţimea maximă a Înălţimea maximă a Înălţimea maximă a


tavanului: 9,1 m tavanului: 9,8 m tavanului: 10,6 m tavanului: 12,2 m
Produse (metode (vezi nota 1) (vezi nota 1) (vezi nota 1) (vezi nota 1)
de depozitare Înălţimea Presiunea de Presiunea Înălţimea Presiunea Înălţimea Presiunea
Înălţimea
pentru aplicarea maximă de lucru a de lucru a maximă de de lucru a maximă de de lucru a
maximă de
punctului 7.166 şi depozitare sprinklerelor sprinklerelor depozitare sprinklerelor depozitare sprinklerelor
depozitare
7.167 (m) (bar) (bar) (m) (bar) (m) (bar)
(m)
(vezi nota K- (vezi nota (vezi nota K - K-
K - 201 (vezi nota 6) K - 201 K - 363
6) 363 6) 6) 201 363
Plastic expandat şi 7,6 3,5 1,4 7,6 4,2 NA NA NA NA NA
cauciuc spongios în
ambalaj de carton
(mai mult de 15%
în volum cutii de
carton)
Categoriile 1, 2, 3 7,6 3,5 1,4 7,6 4,2 7,6 2,1 10,6 5,2 2,8
şi 4 (vezi notele 2
şi 3)
Suluri de hârtie 7,6 3,5 1,4 vezi nota 7 vezi nota 7 vezi nota 7 vezi nota 7 9,1 5,2 2,8
depozitate vertical
în rânduri deschise
sau închise,
stratificate sau
nestratificate:
hârtie cu densitate
specifică mare
(vezi notele 4 şi 5)
Suluri de hârtie 6,1 3,5 1,4 vezi nota 7 vezi nota 7 vezi nota 7 vezi nota 7 6,1 5,2 2,8
depozitate vertical
în rânduri deschise
sau închise,
stratificate sau
nestratificate:
hârtie cu densitate
specifică medie şi
mase plastice
ambalate în hârtii
cu densitate
specifică mare
(vezi notele 4 şi 5)
Mezanin cu 6 sprinklere care funcţionează la o presiune de 3,5 bar pentru K = 200 şi la 1,4 bar pentru K = 60
înălţime < 4,5 m. (vezi nota 6)
Se acceptă toate
configuraţiile de
depozitare sau
stocare de bunuri
Mezanin cu Presiune apropiată pentru bunurile depozitate şi înălţimea tavanului sau mezaninului (vezi nota 6)
înălţime > 4,5 m.
Se acceptă toate
configuraţiile de
depozitare sau
stocare de bunuri
HOME

Nota 1: Înălţimea tavanului trebuie să fie măsurată ca distanţa maximă măsurată pe verticală de la nivelul pardoselii
la suprafaţa tavanului sau partea inferioară a acoperişului
Nota 2: Autorităţile trebuie să fie consultate pentru protecţia maselor plastice
Nota 3: Masele plastice (expandabile sau neexpandabile) trebuie să fie depozitate în cutii din lemn, carton sau
materiale incombustibile. Plasticul expandabil şi cauciucul celular nu trebuie să ocupe un volum mai mare de 15% din
capacitatea cutiei
Nota 4: Cu excepţia hârtiei uşoare
Nota 5: hârtie uşoară - toate hârtiile cu o greutate mai mică decât 50 g/m 2 şi hârtiile cu caracteristici absorbante
(cum ar fi hârtia igienică, prosoape din hârtie, produse din hârtie absorbante) indiferent de greutate. Hârtia cu greutate
medie - hârtii fără caracteristici absorbante cu o mare sau finisaj neted cu greutăţi specifice între 50 g/m 2 şi 100 g/m2.
Hârtia cu greutate mare
- hârtii fără caracteristici absorbante sau care au greutatea specifică mai mare de 100 g/m 2.
Nota 6: Se va alege valoarea mai mică dintre distanţa măsurată pe verticală de la nivelul pardoselii la deflectorului
unui sprinkler din care se scade 1 metru sau valoarea prezentată în tabel
Nota 7: Trebuie utilizate valorile date pentru înălţimea maximă a tavanului, respectiv 12,2 m

Tabelul 7.14 b

Elemente de proiectare a instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid

Destinaţie Înălţimea Înălţimea maximă Factorul Orientare cap sprinkler Presiune


maximă a tavanului/ sprinklerulu minimă
de acoperişului i de lucru
depozitar [m] [l/min·bar1/ [bar]
2
e ]
[m]
Depozitare 6,1 7,6 201 capul în sus/capul în 3,4
produse din jos
categoriile I, II, 242 capul în sus/capul în 2,4
III şi IV jos
clasificate 322 capul în jos 1,7
conform SR EN 363 capul în jos 1,0
12845, 7,6 9,1 201 capul în sus/capul în 3,4
containere jos
capsulate (care 242 capul în sus/capul în 2,4
nu sunt deschise jos
la partea
superioară sau
rastele solide)
322 capul în jos 1,7
363 capul în jos 1,0
9,8 201 capul în sus/capul în 4,1
HOME

jos
242 capul în jos 2,9
9,1 10,7 201 capul în sus/capul în 5,2
jos
242 capul în sus/capul în 3,6
jos
322 capul în jos 2,4
363 capul în jos 1,4
10,7 12,2 201 capul în sus/capul în 5,2
jos
242 capul în sus/capul în 3,6
jos
322 capul în jos 2,8
363 capul în jos 1,7
10,7 13,7 322 capul în jos 2,8
363 capul în jos 2,8
12,2 13,7 322 capul în jos 2,8
364 capul în jos 2,8

(3) Toate golurile sau deschiderile din acoperiş trebuie să fie închise automat preferabil
înainte de intrarea în funcţiune a primului sprinkler. Se acceptă o întârziere de maxim 30 de
secunde între cele două momente.
7.173. Spaţiul liber sub deflectorul sprinklerului până la materialele depozitate nu trebuie să
fie mai mic de 1 metru.
7.174. Luminatoarele trebuie amplasate la acelaşi nivel sau sub nivelul tavanului.
Luminatoarele trebuie să reziste la o temperatură de 300° C pentru cel puţin cinci minute. În
situaţiile în care spaţiile protejate sunt echipate cu instalaţii de ventilare, clădirea trebuie să fie
echipată cu o instalaţie de semnalizare a incendiilor. Instalaţia de semnalizare are şi rolul de a
opri ventilatoarele acestor instalaţii şi de comandă a închiderii automate a tuturor clapetelor.
Dimensionare hidraulică
7.175. Instalaţiile cu sprinklere ESFR trebuie să fie complet calculate din punct de vedere
hidraulic.
7.176. Dimensionarea hidraulică presupune calculul pierderilor de presiune în conducte.
Pentru dimensionarea instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid se adoptă metoda de calcul
similară sistemelor complet dimensionate a sprinklerelor standard.
7.177 (1) Aria de declanşare se alege ca suma ariilor de stropire a 12 sprinklere de tavan dar
aceasta să fie minimum 90 m2. Această suprafaţă trebuie să fie aleasă ca fiind determinată de
sprinklerele cu răspuns rapid cele mai defavorizate din punct de vedere hidraulic. În situaţiile în
care este necesară echiparea cu sprinklere sub obstacole sau în porţiuni care nu pot fi
protejate/acoperite de sprinklerele de tavan atunci în calcul trebuie să se cuprindă încă 6
sprinklere suplimentare din afara acestei arii de declanşare.
(2) Dimensionarea instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid trebuie să fie realizată astfel
încât să se asigure presiuni minime de lucru conform celor prezentate în tabelele 7.14.
(3) Rezerva de apă trebuie să asigure alimentarea la debitele normate pentru cel puţin 60 de
minute .
(4) Pentru scopurile calculului hidraulic, se presupune că intră în funcţiune câte 4 sprinklere
pe trei ramificaţii diferite. În situaţiile în care ramificaţiile au mai puţin de patru sprinklere, se
presupune că intră în funcţiune toate sprinklerele de pe acele ramuri iar numărul de ramificaţii
HOME

care se ia în calcul trebuie să fie ales astfel încât să totalizeze 12 sprinklere care intră în
funcţiune. Pentru sprinklerele amplasate sub obstacole sau în porţiuni care nu pot fi
protejate/acoperite de sprinklerele de tavan se presupune că intră în funcţiune câte 3 sprinklere
pe două ramificaţii diferite.
7.178. În situaţiile în care sprinklerele cu răspuns rapid sunt instalate sub mezanine cu
înălţimi de 4,5 m sau mai mici măsurate de la nivelul pardoselii, se presupune că cel puţin 6
sprinklere cu răspuns rapid intră în funcţiune (trei sprinklere cu răspuns rapid pe două ramificaţii
diferite) la o presiune de lucru de cel puţin 3,5 bar.
NOTĂ: Dacă se asigură protecţia cu sprinklere standard amplasate sub mezaninul cu înălţimi
de 4,5 m sau mai mici, aria de declanşare trebuie aleasă în conformitate cu cerinţele normative
specifice. Sprinklerele cu răspuns rapid trebuie să fie amplasate sub nivelul mezaninelor cu
înălţimi mai mari de 4,5 m . Se presupune în acest caz faptul că intră în funcţiune 12 sprinklere
cu răspuns rapid (patru sprinklere pe trei ramificaţii diferite).
7.179. Sprinklerele amplasate sub pasarele, transportoare, obstacole sau mezanine trebuie
să fie luate în considerare la dimensionarea alimentării cu apă conform celor prezentate în
tabelul 7.16.

Tabelul 7.16.

Proiectarea sprinklerelor amplasate faţă de obstacole

Obstacole în afara ariei de stropire Numărul maxim de sprinklere suplimentare a fi


proiectate introduse suplimentar sprinklerelor de tavan şi cerinţe
Obstacole cu lăţime mai mică de 3 m 2 sprinklere cu presiuni de 3,5 bar (K = 200)
1,4 bar (K = 360)
Obstacole cu lăţime mai mare de 3 m cum 2 sprinklere cu presiuni de 3,5 bar (K = 200)
ar fi pasarele şi transportoare 1,4 bar (K = 360)
Mezanin (vezi nota 1) 6 sprinklere cu presiune de lucru egală cu cea de
proiectare (vezi tabelele 7.14)

Nota 1: Condiţii:
a) Pentru protecţia golurilor de la mezaninele deschise se instalează ecrane verticale
incombustibile care asigură protecţia pentru cel puţin 1,2 m de la nivelul tavanului;
b) Se menţine un culoar între feţele ecranelor şi centrul acestuia de cel puţin 0,6 m faţă de
fiecare ecran; nu este necesară introducerea în calcul a rezervei de apă pentru sprinklerele
amplasate suplimentar.
Amplasarea sprinklerelor cu răspuns rapid
7.180. Aria de acoperire a sprinklerelor cu răspuns rapid nu trebuie să fie mai mică de 7,5
m2 şi nu mai mare de 9 m2. Distanţa între sprinklere trebuie să fie în concordanţă cu prevederile
prezentate în tabelul 7.17.
Tabelul 7.17.
Distanţa între sprinklerele ESFR

Înălţimea maximă a tavanului Distanţa între sprinklere


(m) (m)
minim maxim
9,1 2,4 3,7
12,2 2,4 3
HOME

7.181. (1) Linia care uneşte centrul elementelor sensibile la temperatură ale sprinklerelor
trebuie să fie între 0,1 şi 0,33 faţă de acoperiş sau tavan pentru sprinklerele cu răspuns rapid
care au K = 200 (a se vedea figura 7.13). Linia care uneşte centrul elementelor sensibile la
temperatură ale sprinklerelor trebuie să fie între 0,1 m şi 0,33 m faţă de acoperiş sau tavan sau
0,46 m pentru sprinklerele cu răspuns rapid care au K = 322 şi K = 360. Atunci când sunt
instalate sprinklere ESFR la acoperişuri ondulate, cum sunt cele indicate în figura 7.14, distanţa
maximă se consideră de la o linie mediană fictivă care trece prin centrul profilului şi baza
deflectorului. Baza deflectorului sprinklerului nu trebuie să depăşească nivelul marginii inferiore
a profilului ondulat.

Figura 7.13 - Distanţe de amplasare a sprinklerelor faţă de elementele vecine

Figura 7.14 - Distanţe de amplasare a sprinklerelor faţă de marginea inferioară a unui plafon
ondulat

(2) În situaţiile în care acoperişurile sau tavanele sunt alcătuite din grinzi şi ferme metalice
sau panouri profilate, sprinklerele trebuie să fie amplasate în deschideri mai exact sub grinzi.
Înălţimea deschiderilor practicate nu trebuie să fie mai mare de 0,75 m. În situaţia tavanelor
profilate, distanţa de la tavan la sprinkler trebuie să fie măsurată de la limitele profilului (vezi
figurile de la 7.15 la 7.17). Unde nu este practică o asemenea soluţie trebuie să se adopte
soluţia montării unor tavane suspendate.

Figura 7.15 - Distanţe de amplasare a sprinklerelor faţă de marginea inferioară a unei grinzi sau
a altui obstacol
HOME

Figura 7.16 - Distanţe de amplasare a sprinklerelor faţă de obstacole care sunt în întregime sub
nivelul deflectorului

(a) distanţa măsurată pe orizontală de la sprinkler la faţa unei grinzi sau a unui obstacol (b)
distanţa maximă între deflectorului amplasat deasupra părţii inferioare a unei grinzi şi un alt
obstacol
Figura 7.17 - Nomogramă de stabilire a distanţelor de amplasare a sprinklerelor faţă de
elementele vecine

(3) Exemplul din nomograma din figura 7.17 prezintă faptul că dacă distanţa măsurată pe
verticală de la deflector la partea inferioară a unui obstacol este de 40 cm, atunci distanţa
permisă de la muchia obstacolului până la linia verticală imaginară o centrului orificiului
sprinklerului trebuie să fie 1,25 m.
7.182. În situaţiile în care deflectoarele sprinklerelor sunt amplasate deasupra tălpii grinzilor,
a fermelor metalice, conductelor, dispozitivelor pentru fixarea corpurilor pentru iluminatul
fluorescent sau a altor obstacole amplasate lângă tavan, amplasarea sprinklerelor trebuie să se
realieze cu respectarea distanţelor faţă de aceste obstacole în conformitate cu cele prezentate în
figurile 7.15, 7.16 şi 7.17.
7.183. Obstacolele continui amplasate deasupra sprinklerelor, cum ar fi conductele
sprinklerelor, conductele instalaţiilor utilitare sau ghenele cu lăţimi de până la 0,3 m amplasate
la o distanţă măsurată pe orizontală mai mică de 0,6 m faţă de verticala sprinklerului nu
necesită protecţia suplimentară cu alte sprinklere. Sub obstacole cu lăţimi mai mari decât cele
menţionate sau a golurilor din elementele de construcţii trebuie să fie amplasate sprinklerele
suplimentare .
7.184. Sprinklerele montate cu capul în sus trebuie să fie amplasate cu deflectorul la o
distanţă minimă de 0,18 m deasupra conductei de alimentare.
7.185. (1) Sprinklerele ESFR cu capul în jos care au factorul sprinklerului 201 sau 242 trebuie
să fie amplasate astfel încât dinstanţa de la deflector la tavan să fie mai mare de 150 mm, dar
mai mică decât 350 mm.
(2) Sprinklerele ESFR cu capul în jos care au factorul sprinklerului 322 sau 363 trebuie să fie
amplasate astfel încât dinstanţa de la deflector la tavan să fie mai mare de 150 mm, dar mai
mică decât 450 mm.
HOME

(3) Sprinklerele ESFR cu capul în sus care au factorul sprinklerului 201 sau 242 trebuie să fie
amplasate astfel încât dinstanţa de la deflector la tavan să fie mai mare de 76 mm, dar mai mică
decât 305 mm.
(4) Direcţia deflectoarelor sprinklerelor ESFR trebuie să fie paralelă cu tavanul sau
acoperişul.spaţiului protejat.
7.186. Transportoarele cu role şi pasarelele cu grătare care au 50% sau mai mult deschideri
repartizate uniform nu sunt considerate obstacole. Totodată, în situaţiile în care fiecare alt
transportor sau pasarelă au deschideri de 50% sau mai mult, trebuie să fie amplasată o linie de
sprinklere cu răspuns rapid sub fiecare nivel al acestora începând de la cel de-al doilea nivel de
sub tavan (vezi figura 7.18).

Figura 7.18 - Dispunerea sprinklerelor ESFR în cazul benzilor transportoare şi al pasarelelor

Separarea între arii protejate cu sprinklerele cu răspuns rapid şi cele protejate cu


alte tipuri de sprinklere
7.187. Între arii protejate de sprinklerele cu răspuns rapid şi arii protejate de alte tipuri de
sprinklere trebuie să fie instalate ecrane verticale. Acestea se aplică în situaţiile în care
acoperişul care acoperă două zone protejate sunt la aceeaşi înălţime sau la înălţimi diferite.
Ecranele realizate din materiale incombustibile trebuie să coboare cel puţin 1,2 m sub nivelul
tavanului. Culoarele de trecere delimitate de astfel de ecrane trebuie să asigure între feţele
acestora un spaţiu liber de cel puţin 1,5 metri.

8. Instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată


Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii de stingere a incendiilor cu apă
pulverizată
8.1. Instalaţiile cu apă pulverizată se prevăd pentru:
a) protejarea obiectelor (structuri şi echipamente ale instalaţiilor tehnologice, recipiente
pentru lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 60° C şi
gaze inflamabile, motoare cu ardere internă, gospodării mari de cabluri electrice cu izolaţie
combustibilă), împotriva radiaţiei termice emise de un incendiu învecinat, pentru a limita
absorbţia căldurii până la limita care previne sau micşorează avariile;
b) localizarea incendiilor de substanţe ce se pot revărsa;
c) protecţia împotriva căldurii transmise prin radiaţie (protecţie prin răcire);
d) prevenirea formării unor amestecuri explozibile în spaţii închise (reducerea evaporării prin
răcirea suprafeţelor care vin în contact cu lichide inflamabile) sau în spaţii deschise (prin diluarea
amestecurilor explozive sau a scăpărilor de gaze ce pot forma amestecuri explozive), inclusiv în
spaţiile unde se depozitează sau se manipulează explozivi;
e) stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (lemn, hârtie, textile, materiale
plastice etc.); Instalaţiile cu apă pulverizată sunt adecvate pentru stingerea incendiilor izbucnite
la maşinile de hârtie, tipar şi în alte echipamente tridimensionale şi unde materialele
HOME

combustibile cum sunt hârtia sunt transportate în interiorul echipamentului ca parte integrată a
procesului;
f) stingerea incendiilor în canale, precum cele de cabluri, în care incendiile se pot propaga
rapid;
g) stingerea incendiilor izbucnite la scările rulante, benzile rulante de transport şi alte utilaje
în mişcare, unde incendiul se poate propaga cu uşurinţă;
h) limitarea posibilităţilor de propagare rapidă a incendiului prin stropirea zonei de ardere;
i) degazarea spaţiilor incendiate prin spălarea atmosferei cu jeturi de apa pulverizată;
j) protecţia contra încălzirii excesive, prin răcirea intensă a materialelor, elementelor de
construcţii şi instalaţiilor tehnologice ameninţate de incendiu;
k) prevenirea incendiului prin stropirea cu apa a zonei care scapă, în caz de avarie, lichide
sau gaze combustibile, spre a se evita aprinderea;
l) neutralizarea unor agenţi agresivi asupra mediului.
8.2. Instalaţiile de stingere cu apă pulverizată se utilizează atunci când este necesară
refularea unei anumite cantităţi de apă, în acelaşi timp, pe întreaga arie protejată.
8.3. Instalaţiile cu apă pulverizată nu se utilizează în situaţiile în care materialele reacţionează
cu apa producând reacţii violente sau produşi periculoşi.

Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă


pulverizată
8.4. Instalaţia de stingere cu apă pulverizată destinată protecţiei suprafeţelor expuse la
incendiu, trebuie să fie realizată pentru a intra în funcţiune înainte de apariţia depunerilor de
carbon pe suprafeţele expuse şi înainte ca recipientele cu lichide inflamabile să cedeze datorită
creşterii de temperatură. În cazul în care protecţiile (flanşe de vizitare, flanşe de legătură,
suporturi de susţinere etc.) obstrucţionează jetul de apă, inclusiv spargerea sau antrenarea
jetului pe suprafeţe verticale, este necesară instalarea unor pulverizatoare suplimentare în jurul
lor pentru a proteja şi zonele mascate de acestea.
8.5. Sistemul trebuie să asigure o funcţionare efectivă pe toată durata estimată a incendiului,
apreciere făcută pe baza cantităţilor şi a naturii materialelor combustibile şi ţinând seamă de
influenţa echipamentelor de stingere.
8.6. (1) Durata estimată a expunerii trebuie să fie una adecvată, în conformitate cu
prevederile aplicabile în locul de utilizare a sistemului.
(2) La nevoie sistemul trebuie să fie operaţional timp de mai multe ore.
a) Instalaţii de stingere cu apă pulverizată pentru recipiente sub presiune cu gaze
lichefiate inflamabile
8.7. (1) Pentru protecţia împotriva incendiilor a părţilor expuse de deasupra recipientelor sub
presiune cu gaze lichefiate inflamabile, apa este pulverizată pe suprafeţele verticale şi pe cele
înclinate ale vasului cu o densitate minimă de 10 mm/min (0,166 l/sm2).
(2) Densitatea de pulverizare a apei poate fi crescută pentru fiecare pulverizator în parte
pentru a compensa obstrucţionările apărute prin spargerea sau antrenarea jetului pe suprafeţe.
În situaţiile în care proiectarea sistemului ţine cont de spargerea jetului, distanţa măsurată pe
verticală între pulverizatoare nu trebuie să depăşească 3,7 m. Jeturile de la extremităţile
orizontale trebuie să se întrepătrundă.
8.8. Acolo unde temperatura vasului sau a conţinutului acestuia trebuie limitată la o anumită
valoare, sunt necesare densităţi mai mari.
8.9. Partea inferioară şi partea superioară a recipientelor verticale trebuie să fie acoperite
complet de jeturi cu o densitate minimă de 10 mm/min pe suprafaţa expusă. Trebuie să se
HOME

acorde atenţie fenomenului de antrenare a jetului pe suprafeţe, dar la partea inferioară a vasului
jeturile pulverizatoarelor aflate la extremităţile orizontale trebuie să se întrepătrundă.
9.10. Cămaşa rezervorului trebuie să fie pulverizată cu apă pe partea expusă, fie la interior
fie la exterior cu o densitate minimă de 10 mm/min.
8.11. Pulverizatoarele trebuie să se amplaseze la o distanţă stabilită de producător faţă de
mantaua recipientului, cu scopul de a minimiza efectul vântului asupra formei jetului iar distanţa
nu trebuie să depăşească 0,35 m de suprafaţa rezervorului.
8.12. Pentru suprafeţele sferice sau cilindrii orizontali, jeturile pulverizatoarelor trebuie să
întrepătrundă.
8.13. O atenţie deosebită trebuie să se acorde distribuţiei pulverizatoarelor în jurul supapelor
de descărcare, în jurul conductelor de alimentare şi a proeminenţelor de la îmbinări.
8.14. Pentru protecţia împotriva incendiilor a suprafeţelor expuse ale rezervoarelor de
depozitare la presiune atmosferică a lichidelor inflamabile, trebuie să se ţină seamă de
informaţiile oferite de producător referitoare la substanţa stocată în rezervor, iar poziţionarea
pulverizatoarelor trebuie să permită stropirea mantalei rezervorului şi chiar a capacului, dacă
această protecţie este indicată.
8.15. Distanţa dintre pulverizatoarele de pe inelul cel mai înalt şi marginea superioară a
rezervorului nu depăşeşte 0,35 m.
8.16. Pulverizatoarele instalate pe conducte dispuse circular în jurul rezervorului trebuie
montate decalate faţă de cele de pe inelul de mai jos. Distanţa maximă pe verticală dintre
pulverizatoarele ce protejează mantaua rezervorului nu trebuie să depăşească 5 m. Numărul de
inele depinde de înălţimea rezervorului. Distanţa dintre inelul inferior şi baza rezervorului nu
trebuie să depăşească 8 metri.
8.17. În cazul rezervoarelor orizontale, distanţa până la mantaua rezervorului nu trebuie să
depăşească 650 mm. Trebuie să se asigure protecţia totală a suprafaţei rezervorului. Trebuie să
se asigure inclusiv protecţia structurii de susţinere a rezervorului. Conductele şi pulverizatoarele
destinate protecţiei mantalei trebuie să fie dispuse sub linia de rupere predeterminată.
8.18. În situaţia în care rezervorul este acoperit cu capac, trebuie să i se asigure protecţie şi
acestuia.
8.19. În cazul în care rezervorul este introdus într-un cilindru de oţel ce este protejat pentru
răcire nu mai este necesară protejarea suprafeţei de la interiorul cilindrului.
b) Instalaţii cu apă pulverizată pentru protecţia împotriva incendiilor a structurilor
metalice
8.20. Elementele de oţel ale structurii verticale trebuie protejate împotriva incendiilor cu
pulverizatoare dispuse la o distanţă maximă de 3 m faţă de centrul acestora (de preferabil pe
feţe opuse), astfel încât să ofere o densitate minimă de 10 mm/min (0,166 l/sm2), iar
elementele din oţel solicitate (încărcate) ale structurii orizontale trebuie protejate cu
pulverizatoare dispuse la o distanţă maximă de 3 m faţă de centrul acestora (de preferabil pe
feţe opuse), astfel încât să ofere o densitate minimă de 4 mm/min (0,067 l/sm2).
c) Instalaţii cu apă pulverizată pentru protecţia împotriva incendiilor a
suprafeţelor verticale ale unei construcţii
8.21. Când structura ce trebuie protejată are două părţi expuse, sistemul nu trebuie separat
pe fiecare faţă ci trebuie făcut să funcţioneze ca un singur sistem.
8.22. Suprafaţa expusă este proiecţia sursei pe clădirea expusă la care se adaugă 10 metri la
ambele extremităţi pe toată înălţimea acesteia.
8.23. Distribuirea conductelor şi pulverizatoarelor în instalaţii separate trebuie să ţină cont de
gradul de expunere al fiecărei clădiri sau structuri ce poate fi cuprinsă de un eventual incendiu.
Se poate presupune că incendiul este limitat la o suprafaţă mai mică de radiaţie şi convecţie a
HOME

căldurii comparativ cu toată construcţia adiacentă în cazul în care clădirea expusă este
compartimentată cu elemente de construcţii precum compartimentările şi pereţii rezistenţi la foc.
8.24. Dacă sunt necesare mai multe rânduri orizontale de pulverizatoare, distanţa pe
verticală dintre pulverizatoare nu trebuie să fie mai mare de 3,7 m şi acestea trebuie să fie
dispuse decalat unul faţă de celălalt. Jeturile extremităţilor orizontale trebuie să se întâlnească.
8.25. Dacă suprafaţa expusă este un perete plin, nu este necesar ca sistemul de protecţie a
acestuia să funcţioneze simultan cu sistemul de sprinklere, dacă acesta este prevăzut în clădirea
expusă.
8.26. Dacă suprafaţa expusă conţine ferestre uşi sau alte deschideri, sursa de apă trebuie să
asigure funcţionarea simultană a sistemului de protecţie şi a sistemului de sprinklere din clădirea
expusă.
d) Instalaţia de inundare cu apă pulverizată pentru stingerea incendiilor
8.27. Toate zonele protejate de o instalaţie de inundare autonomă ce se află pe o rază mai
mică de 7 m de cea mai defavorabilă locaţie posibilă a incendiului trebuie să fie prevăzute cu
instalaţii care să intre în funcţiune simultan.
8.28. Pentru o suprafaţă mai mare de 200 m2, zona protejată de o singură instalaţie de
inundare nu trebuie să fie mai mică de 100 m2. Pentru o suprafaţă de până la 200 m2 trebuie să
fie definite zone mici. Sursele de alimentare trebuie să asigure apa necesară operaţiunilor de
stingere pentru întreaga suprafaţă protejată.
e) Instalaţii de stingere cu apă pulverizată pentru diferite pericole industriale
8.29. Criteriile de proiectare dimensionare ale instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă
pulverizată (redate în reglementarea tehnică SR CEN/TS 14816) sunt exemplificate după cum
urmează:

Industria lemnului (uscătoare de aşchii lemnoase; cicloane; buncăre de rumeguş; mori de


lemn; filtre; silozuri de aşchii lemnoase):
• protecţia minimă: 30 min;
• densitatea proiectată minimă a jetului pulverizat: 5 mm/min (0,083 l/sm2);
• dacă este utilizat un sprinkler de detecţie distanţa maximă: 3,75 m;
Benzi rulante
• protecţia minimă: 30 min;
• densitatea proiectată minimă a jetului pulverizat: 7,5 mm/min (0,125
2
l/sm );
• distanţa maximă dintre tamburi şi pulverizatoare (pentru tamburi): 2,5 m;
• distanţa maximă măsurată pe verticală dintre banda rulantă şi 4 m;
sprinklerul deschis ce protejează tavanul:
• suprafaţa maximă pentru fiecare sprinkler deschis ce protejează 12 m2.
tavanul:

Sistemele pot fi proiectate şi pe baza suprafeţei maxime per pulverizator dată de producător în
urma rezultatelor testelor de încercare la foc.
Activarea automată sau cea manuală trebuie să pună în funcţiune sistemul de stingere cu apă
pulverizată iar banda rulantă trebuie să fie oprită automat.
NOTĂ: La determinarea suprafeţei de operativitate şi atunci când se realizează zonarea, viteza
benzii rulante, compartimentarea şi metoda de detecţie trebuie luate în seamă.

Rafturi de cabluri electrice în interiorul clădirilor:


• protecţia minimă: 30 min;
HOME

• densitatea proiectată minimă a jetului pulverizat: 7,5 mm/min (0,125


2
l/sm )
pentru fiecare raft de cablu;
• lungimea minimă de acţiune: 30 m sau lungimea zonei
despărţită de un element rezistent la foc, în funcţie de valoarea mai
mică.
În cazul pulverizării apei pe o suprafaţă, considerând suprafaţa
proiectată calculată ca produsul între înălţimea traseului de cabluri şi
lungimea de acţiune, datele de proiectare trebuie fie următoarele:
• protecţia minimă: 30 min;
• densitatea proiectată minimă de pulverizare a apei: 10 mm/min (0,166
2
l/sm );
• lungimea minimă de acţiune: 30 m sau lungimea zonei
despărţită de un element rezistent la foc, în funcţie de valoarea mai
mică;
• distanţa minimă măsurată pe verticală între rafturile de cabluri şi 200 mm;
tavan:
• distanţa măsurată pe orizontală între rafturile de cabluri: între 700mm şi 900mm;
• lăţimea maximă a unui raft de cabluri: 600 mm;
• înălţimea maximă a cablului pe fiecare raft: 60 mm;
• presiunea minimă la pulverizator: 2 bar;
• deschiderea minimă a raftului de cabluri: 33%.
Transformatoare electrice cu ulei
Pentru protejarea suprafeţelor exterioare ale unui transformator, trebuie să fie aplicate
următoarele criterii numai în cazul în care distanţa dintre transformatoare este de cel puţin 5 m sau
când acestea sunt separate de un perete cu rezistenţă la foc de minimum 60 min:
- pentru stingere:
• protecţia minimă: 5 min;
• densitatea proiectată minimă: 15 mm/min pentru suprafeţe netede sau 30 mm/min pentru
celelalte.
- pentru localizare:
• protecţia minimă: 60 min;
• densitatea proiectată minimă: 10 mm/min (0,166
2
l/sm );
Distanţa maximă dintre pulverizatoare: 1,5 m.
Centrale electrice
Pentru protecţia buncărelor de cărbune, trebuie să fie aplicate următoarele criterii:
• densitatea proiectată minimă: 7,5 mm/min (0,125
2
l/sm )
• protecţia minimă: 90 min
• suprafaţa maximă protejată de un pulverizator: 9m2
Pentru protecţia camerei de depozitare a uleiului de turbină, băilor de ulei sau conductelor de
ulei, supapelor hidraulice, lagărelor turbinelor şi generatoarelor, pompelor de ulei pentru lubrifiere
antrenate de turbine cu abur, pompelor alimentate cu ulei, pompelor şi ventilatoarelor (suflantelor)
antrenate cu abur, trebuie să fie aplicate următoarele criterii:
• protecţia minimă: 30 min sau cel puţin
timpul de oprire a
HOME

turbinei
• densitatea proiectată minimă: 10 mm/min (0,166
2
l/sm )
Acolo unde pot fi implicate lichide inflamabile se trebuie să fie utilizaţi aditivi spumogeni.
Incineratoare de gunoi
Pentru protecţia împotriva incendiilor, cu sisteme cu apă pulverizată a următoarelor spaţii:
spaţiul de alimentare cu gunoi, depozitul de gunoi, coşul de fum al incineratorului, moara de gunoi,
depozitele de deşeuri toxice, spaţiile ce adăpostesc utilaje hidraulice, trebuie să se aplice
următoarele criterii:
• protecţia minimă: 60 min
• densitatea de apă pulverizată: 20 mm/min (0,33 l/sm2)
În cazul în care deşeurile conţin preponderent mase plastice trebuie utilizaţi spumanţi cu
proprietăţi de formare a peliculei apoase (AFFF).
Combustibili solizi
Pentru protecţia împotriva incendiilor a combustibililor solizi, cu sisteme de apă pulverizată se
aplică criteriile redate în tabelul 8.1.
Lichide inflamabile
Pentru lichidele inflamabile cu punctul de inflamabilitate sub 66º C trebuie să se utilizeze sisteme
cu apă pulverizată de velocitate medie, iar pentru lichidele cu punctul de inflamabilitate peste 66º C
trebuie să se utilizeze sisteme cu apă pulverizată de velocitate mare.

f) Sisteme de stingere a incendiului cu apă pulverizată de velocitate medie


8.30. Densitatea de pulverizare a apei, proiectată, trebuie să fie determinată în funcţie de
următoarele aspecte:
a) substanţa implicată;
b) rolul protecţiei, spre exemplu:
- localizarea incendiului;
- protecţia suprafeţelor expuse;
c) înălţimea de la suprafaţa protejată până la tavan;
d) suprafaţa pe care se manifestă incendiul;
e) tipul de containere utilizate pentru stocarea substanţelor.
8.31. Densitatea de pulverizare a apei, proiectată, (de calcul), se obţine folosind datele din
figura 8.1.
Tabelul 8.1
Criterii de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată, în funcţie de
combustibilii solizi

Densitatea de apă Timpul de Suprafaţa


pulverizată proiectată funcţionar protejată
mm/min l/sm2 e min m2/supapă de
inundare
Scene de teatru cu înălţimea < 10 m 5,0 0,083 30 întreaga suprafaţă
Scene de teatru cu înălţimea > 10 m 7,5 0,125 30 întreaga suprafaţă
Buncărul de deşeuri:
- înălţimea deşeurilor < 2 m 5,0 0,083 60 400
- înălţimea deşeurilor > 2 m < 3 m 7,5 1,125
- înălţimea deşeurilor > 3 m < 5 m 12,5 0,208
- înălţimea deşeurilor > 5 m 20,0 0,333
HOME

Plastic expandat:
- înălţimea de depozitare < 2 m 10,0 0,166 60 150
- înălţimea de depozitare > 2 m<3m 15,0 0,250 150
- înălţimea de depozitare > 3 m<4m 22,5 0,375 200
- înălţimea de depozitare > 4 m 30,0 0,500 200

8.32. Densitatea de pulverizare a apei, proiectată, pentru stingerea incendiilor de produse


petroliere, determinată din figura 1, trebuie să fie multiplicată cu factorul suprafeţei incendiate
(f) dat de relaţia:

f ={(b (a 6 b)) / 90} + 0,33

în care a şi b sunt dimensiunile în plan orizontal a incendiului, exprimate în metrii şi


presupuse a fi perpendiculare, unde a este mai mare sau egal cu b.
8.33. Dacă pardoseala nu permite împărţirea în mai multe zone şi incendiul poate cuprinde
întreaga suprafaţă atunci aceasta trebuie să fie considerată ca fiind suprafaţă probabilă a fi
incendiată.
8.34. În situaţiile în care camerele nu sunt rectangulare, dimensiunile de calcul trebuie să fie
date de cele mai mari cote perpendiculare ce pot fi cuprinse în acel spaţiu.

Densitatea de pulverizare a apei, proiectată în mm/min (1 mm/min = 1/60 l/sm2)

Figura. 8.1 Densitatea de pulverizare a apei pentru stingerea incendiilor de produse petroliere
vărsate, pe baza punctelor de inflamabilitate a lichidului.
Curbele 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 corespund pentru înălţimi ale tavanului mai mici respectiv de 3 m, 4
m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m şi 9 m.

8.35. Dacă incendiul este unul circular, atunci dimensiunile utilizate trebuie să fie a = b =
diametrul incendiului. În cazul în care factorul suprafeţei incendiate este subunitar atunci acesta
poate fi neglijat. Dacă a este mai mare decât 3b, a trebuie să fie considerat ca fiind egal cu 3b.
8.36. În multe cazuri dimensiunile incendiului trebuie să fie date de digurile amenajate
pentru retenţie.
8.37. Valorile densităţii de pulverizare a apei pentru stingerea incendiilor, determinate cu
ajutorul figurii 8.1 trebuie să se utilizeze pentru toate suprafeţele orizontale, inclusiv pardoselile
pe care se pot vărsa lichide inflamabile sau suprafeţele libere ale containerelor cu lichide
HOME

inflamabile (suprafeţele orizontale cu lăţimi mai mici de 1,5 m nu trebuie să fie luate în
considerare).
8.38. Înălţimea tavanului se consideră a fi minimul distanţei dintre orice suprafaţă şi plafon.
Înălţimea tavanului implică de asemenea şi înălţimea celor mai joase nivele.
8.39. Înălţimea de amplasare a pulverizatorului deasupra pardoselii determină unghiul
conului de apă, conform figurii 8.2. Se acceptă orice unghi cuprins în zona 3 din figura 8.2.
8.40. Pentru protecţia părţilor expuse ale rezervoarelor de depozitare la presiune atmosferică
a lichidelor inflamabile, densitatea proiectată de pulverizare a apei pentru stingerea incendiilor,
se determină în funcţie de diametrul rezervorului (densitatea proiectată este raportată la
suprafaţa acestuia), după cum urmează:
a) până la 20 m: 1,114 mm/min (0,0185 l/sm2);
b) între 20 m şi 80 m:

Dp = 1,114 - 0,0057 d

unde:
Dp reprezintă densitatea proiectată (mm/min);
d reprezintă diametrul rezervorului (m)

c) peste 80 m: 0,66 mm/min (0,011 l/sm2).


8.41. Pentru materialele protejate ce pot polimeriza sau se pot descompune datorită căldurii
trebuie să se utilizeze o densitate dublă.
8.42. Timpul minim de funcţionare trebuie să fie de 120 min.
8.43. În general suprafaţa protejată şi distanţa dintre pulverizatoare trebuie să fie
determinate prin intermediul densităţii proiectate specifice riscului considerat. În această situaţie
trebuie să se echipeze cel puţin un pulverizator la o suprafaţă de 9 m 2 cu o distanţă maximă de
3 m între centrele suprafeţelor stropite şi 1,5 m între centrele suprafeţelor de la extremităţi şi
pereţi sau limitele zonei protejate. Cu toate acestea, următoarele aspecte trebuie să fie luate în
considerare:
a) dacă plafoanele sau acoperişurile sunt confecţionate din materiale combustibile trebuie să
se echipeze sprinklere deschise pentru protejarea acestora;
b) atunci când sistemele pentru protejarea bazinelor sunt dispuse la nivelul plafonului se
recomandă ca pulverizatoarele să fie amplasate în lateralul acestora cu acţiune directă asupra
lor;
c) pentru platforme şi bazine, precum şi sub liniile de conducte sunt necesare pulverizatoare
adiţionale în vederea asigurării unei protecţii corespunzătoare la nivelul pardoselii;
d) pentru structuri deschise (ex: structuri cu plafoane tip grătar) şi bazine aflate în cadrul
unei construcţii trebuie să se asigure protecţia pardoselii sub platforma situată cel mai jos;
pulverizatoarele de pe nivelele superioare şi cele amplasate la nivelul tavanului sunt destinate
protecţiei echipamentului şi a structurii metalice portantă cu o rată de 10 mm/min (pentru alte
cazuri decât combustibili cu suprafeţe libere sau potenţiale suprafeţe libere ce depăşesc 1,5 m
lăţime, situaţii ce necesită o stropire mai intensă).

g) Sisteme de stingere a incendiului cu apă pulverizată de velocitate mare


8.44. În clădirile prevăzute cu sisteme cu apă pulverizată de velocitate mare, trebuie să se
amplaseze pe reţeaua de conducte sprinklere deschise pentru stropirea tavanului.
8.45. Suprafaţa ce trebuie protejată trebuie să fie considerată delimitată pe contur de bariere
fizice pentru a preveni scurgerea lichidelor inflamabile. În cazul suprafeţelor mari unde este
HOME

posibilă situaţia ca mai multe sisteme de protecţie să intre în funcţiune concomitent, trebuie să
se acorde o atenţie deosebită alegerii pompelor, a rezervei de apă, a pierderilor de sarcină şi
dimensiunilor conductelor astfel încât să se poată asigura cel puţin presiunea minimă necesară
la nivelul pulverizatoarelor.
8.46. Pulverizatoarele trebuie să fie amplasate astfel încât jetul pulverizat să stropească în
totalitate potenţialul pericol şi suprafaţa adiacentă acestuia.

8.47. Exceptând situaţiile în care autorităţile stabilesc alte modalităţi, sistemele trebuie să
intre în funcţiune automat, acţionate de o comandă multiplă sau o supapă de curgere. Pentru
fiecare supapă de curgere trebuie să fie prevăzut un mecanism de deschidere manuală de
urgenţă.

Figura 8.2 Alegerea unghiului de pulverizare în funcţie de înălţimea de amplasare a


pulverizatorului deasupra suprafeţei protejate
1 - Limita superioară - unghiul de pulverizare; 2 - Limita inferioară - unghiul de pulverizare; 3 -
Alegerea unghiului de pulverizare în domeniul dintre limita superioară şi limita inferioară; 4 -
Limita domeniului de utilizare; 5 - Pentru o înălţime mai mică de 1 m trebuie să se utilizeze un
unghi de pulverizare de 100°.

Sisteme de pulverizare pentru protejarea împotriva incendiilor de lichide


inflamabile
8.48. Sistemele de pulverizare ce utilizează aditivi sunt indicate în următoarele situaţii:
a) utilaje folosite în procesul tehnologic în care lichidele inflamabile sunt prezente în
rezervoare şi/sau conducte de vehiculare ce formează un mecanism complex, indiferent dacă
sunt amplasate într-o încăpere sau în aer liber, sub un acoperiş sau neacoperite;
b) utilaje ce presupun prezenţa lichidelor inflamabile în containere fixe sau mobile.
8.49. Aditivii utilizaţi pentru protejarea împotriva incendiilor de lichide inflamabile necesită
avizul autorităţilor.
8.50. Concentraţia aditivului trebuie specificată de producător. Aditivul trebuie să fie
compatibil cu lichidele inflamabile pentru care este utilizat.
8.51. Cerinţele minime depind de tipul de aditiv folosit. Următoarele criterii de proiectare
sunt aplicabile pentru aditivi AFFF:
a) densitatea minimă de proiectare (de calcul) a amestecului trebuie să fie de 12,5 mm/min;
b) fiecare sursă de apă trebuie să asigure funcţionarea sistemului minim 30 min;
c) rezerva de aditiv trebuie să asigure funcţionarea sistemului minim 30 min.
HOME

Reţeaua de conducte
8.52. Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor reţelei ramificate sau inelare, de
alimentare cu apă a pulverizatoarelor (duzelor) se efectuează după aceeaşi metodologie ca şi în
cazul instalaţiei cu sprinklere.
8.53. Reţeaua de conducte principale de alimentare cu apă se execută, de regulă, de formă
inelară, iar cea de conducte secundare cu pulverizatoare (duze), urmăreşte pe cât posibil, forma
obiectului protejat.
8.54. Trebuie să fie luate măsuri pentru asigurarea protecţiei împotriva coroziunii pentru
toată reţeaua de conducte atunci când sistemul nu poate fi activat în totalitate pentru cel puţin
un test pe an. În funcţie de condiţiile de ambient existente, conductele galvanizate sau cele de o
calitate superioară acestora pot fi o soluţie de protecţie anticorozivă. Toate conductele
exterioare trebuie galvanizate atât la interior cât şi la exterior.
8.55. Se impune o protecţie suplimentară pentru mediile deosebit de corozive.
8.56. În absenţa altor specificaţii, sistemul şi sursa de apă trebuie să fie proiectate pentru a
asigura o stropire la nivelul tuturor pulverizatoarelor timp de 60 de secunde după intrarea în
funcţiune a sistemului de detecţie.
8.57. Trebuie să se echipeze un dispozitiv de evacuare a apei în vederea evitării rămânerii
acesteia pe conductele instalaţiei. Toată reţeaua supraterană de conducte trebuie să reziste la o
temperatură de 770° C timp de 15 min.

Componentele instalaţiei de stingere cu apă pulverizată


8.58. În proiectarea şi execuţia instalaţiei şi a componentelor instalaţiei cu apă pulverizată
(pompe, conducte, valve, marcare, mentenanţă ş.a.) se aplică prevederile capitolelor
corespunzătoare din SR EN 12845: capitolele 4, 8, 9,10,13,15,17,18,19, 20, precum şi anexele J,
H, I.
8.59. Fiecare instalaţie de stingere a incendiului cu apă pulverizată trebuie să fie prevăzută
cu o supapă de control şi semnalizare. Supapa de control şi semnalizare trebuie să conţină un
robinet de oprire cu una din supapele de mai jos:
a) supapă de alarmă apă-apă în conformitate cu SR EN 12259-2 sau o reglementare
echivalentă;
b) supapă de alarmă apă-aer în conformitate cu SR EN 12259-3 sau o reglementare
echivalentă;
c) supapă de curgere în conformitate cu SR EN 12259-9 sau o reglementare echivalentă.
8.60. Fiecare supapă de control şi semnalizare trebuie să fie prevăzută cu un sesizor de
presiune pentru a comanda la distanţă semnalul de alarmă.
8.61. Trebuiesc asigurate mijloace automate de comunicaţie pentru a facilita informarea
directă a unei staţii deservite de operator uman.
8.62. Activarea manuală a instalaţiei de pulverizare a apei pentru stingerea incendiului este
acceptată ca unică modalitate de acţionare a sistemului atunci când activarea automată poate
prezenta riscuri pentru personal sau poate provoca dificultăţi operaţionale (ex: acţionări
imprudente), doar cu acordul autorităţilor.
8.63. Atunci când instalaţiile de pulverizare a apei pentru stingerea incendiului sunt
prevăzute doar cu activări manuale, acestea trebuie supravegheate permanent de personal
specializat.
8.64. Sistemele de detecţie trebuie instalate în toate zonele protejate de sistemul de stingere
cu apă pulverizată şi trebuie să respecte aspectele relevante din SR EN 54 (de exemplu SR EN
54-2, SR EN 54-3, SR EN 54-4, SR EN 54-5, SR EN 54-10 şi SR EN 54-11) sau reglementări
echivalente.
HOME

8.65. Temperatura de activare a sprinklerelor folosite ca detectoare de incendiu şi a


comenzilor multiple trebuie să fie cât mai apropiată de o valoare cu 30° C peste temperatura
maximă anticipată a ambientului, dar nu mai mică decât aceasta.
8.66. Când este folosit aer sau gaz inert, presiunea de lucru a sistemului nu trebuie să
depăşească 3,5 bar, cu excepţia cazurilor în care acest lucru face obiectul unor specificaţii
oferite de producătorul supapei de curgere. Linia de detectare a presiunii trebuie să fie
monitorizată.
8.67. Reţeaua de conducte folosite pentru detecţie trebuie să fie realizată din oţel sau cupru.
Reţeaua folosită pentru detecţie trebuie să fie realizată cu o pantă de curgere de cel puţin 1 la
250 şi trebuie să fie prevăzută cu o supapă de curgere în punctul cel mai de jos. Sistemul de
conducte folosit pentru detecţie nu trebuie să aibă în componenţe conducte cu diametru
nominal mai mic de 15 mm. Acest sistem trebuie să aibă o capacitate de cel puţin 10 l.

Dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă pulverizată


8.68. Pulverizarea apei se realizează în scopul creşterii raportului între suprafaţa exterioară a
picăturilor şi masa lor pentru a se obţine un contact mai bun între apă şi mediul ambiant în zona
focarului, intensificarea transferului de căldură şi în consecinţă stingerea rapidă a incendiului.
8.69. Principalele particularităţi ale pulverizatoarelor sunt:
a) factorul K;
b) unghiul conului format de jetul de apă pulverizată;
c) toleranţa presiunii minime de funcţionare;
d) - limitele spaţiale.
8.70. Debitul de apă al unui pulverizator poate fi calculat cu relaţia:

unde:
Q este debitul pulverizatorului (l/min);
K este constanta dată de producător;
P este presiunea în bar.
8.71. Alimentarea cu apă trebuie să asigure condiţiile de presiune şi debit necesare, pe
durata minimă specificată în acest normativ, pentru riscul specific. Dacă aceasta nu este
specificată, durata minimă trebuie să fie de 60 de minute.
8.72. Dacă funcţionează simultan sub 20 de pulverizatoare se poate prevede o singură sursă
de alimentare cu apă, cu un singur rezervor. Pentru celelalte cazuri se prevăd două rezervoare.
8.73. Proiectarea alimentării cu apă se face conform capitolului 9 din SR EN 12845.

9. Instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă


Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă
9.1. Instalaţiile de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă (standard de referinţă pentru
proiectare CEN/TS 14972:2011) se prevăd pentru:
a) protecţia elementelor de structură ale clădirii (grinzi, stâlpi etc.);
b) protecţia echipamentelor instalaţiilor tehnologice a recipientelor pentru lichide combustibile
cu temperaturi de inflamabilitate a vaporilor mai mari de 60° C şi gaze inflamabile, a motoarelor
cu ardere internă, precum şi a gospodăriilor de cabluri electrice cu izolaţie combustibilă;
HOME

c) protecţia împotriva radiaţiei termice emise de un incendiu învecinat, pentru a limita


absorbţia căldurii până la limita care previne sau micşorează avariile;
d) stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (lemn, hârtie, textile, materiale
plastice etc.);
e) prevenirea formării unor amestecuri explozibile în spaţii închise, sau în spaţii deschise, prin
diluarea amestecurilor explozive sau a scăpărilor de gaze ce pot forma amestecuri explozive.
9.2. Se recomandă adoptarea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor cu ceaţă de apă
în situaţiile în care rezervele de apă sunt limitate sau când alimentarea cu apă se face cu
restricţii.
9.3. Instalaţiile cu ceaţă de apă se recomandă pentru limitarea şi stingerea incendiilor de
clasă A, B şi/sau C.
9.4. Instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor cu ceaţă de apă, nu sunt recomandate în
cazurile în care apa în contact cu substanţele combustibile care ard, formează amestecuri
explozibile sau toxice.

Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă


9.5. Componentele principale ale instalaţiilor de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă sunt
următoarele:
a) sursa de alimentare cu apă;
b) rezervoare (sau recipiente) pentru stocarea rezervei de apă necesară stingerii incendiilor
cu ceaţă de apă;
c) staţia de pompare a apei (din rezervoarele de stocare, prin reţeaua de conducte, la duzele
de pulverizare);
d) reţeaua de conducte de alimentare cu apă a duzelor de pulverizare;
e) duze de pulverizare a apei;
f) armături, aparate şi dispozitive de comandă, siguranţă şi control;
g) instalaţia proprie de detectare, semnalizare şi comandă în caz de incendiu;
h) sursele de alimentare cu energie electrică.
9.6. După modul de formare a ceţei de apă necesară stingerii incendiului, se disting:
a) instalaţii cu pulverizare directă a apei reci, la presiunea apei din conductă;
b) instalaţii cu pulverizarea apei reci folosind un gaz de atomizare, de regulă, aerul
comprimat sau azotul sub presiune.
9.7. În cazul instalaţiilor de stingere funcţionând cu apă şi aer (sau azot) comprimat pentru
formarea ceţei de apă, pe lângă componentele de la art. 10.5 mai intervin:
a) bateria cu butelii de aer (sau azot) comprimat;
b) dispozitivele de acţionare a bateriei cu butelii de aer (sau azot) comprimat;
c) conductele de distribuţie pentru aer (sau azot) comprimat;
d) armături de închidere, siguranţă şi control pentru aer (sau azot) comprimat;
9.8. Instalaţiile cu pulverizarea directă a apei reci, la presiunea apei din conductă, pot folosi
duze de construcţie obişnuită (standard), având orificiile de refulare în permanenţă deschise,
sau duze de construcţie specială (automate), prevăzute cu dispozitive de activare termică (în
funcţie de temperatura provocată de incendiu).
9.9. În primul caz, (art. 9.8) instalaţia este plină cu apă rece sub presiune până la o supapă
de comandă şi control, acţionată de sistemul de detectare a incendiului. În caz de incendiu,
detectoarele transmit semnalul la centrala de detecţie şi semnalizare, care verifică autenticitatea
semnalului şi în caz afirmativ, comandă deschiderea supapei, astfel încât apa rece sub presiune
din conducte se descarcă direct prin toate duzele de pulverizare montate pe conductele
respective, formând ceaţa de apă.
HOME

9.10. În cazul al doilea, (art. 9.8) instalaţia este plină cu apă rece sub presiune până la
duzele prevăzute cu dispozitive de activare termică. În caz de incendiu, dispozitivele de activare
termică, deschid automat orificiile de refulare a duzelor, la o temperatură prestabilită (de
producătorul duzelor) şi apa rece sub presiune din conducte este pulverizată prin duze, formând
ceaţa de apă.
9.11. Instalaţiile cu pulverizarea apei reci folosind un gaz de atomizare (aer comprimat sau
azot comprimat) sunt echipate cu duze automate, prevăzute cu dispozitive de activare termică şi
se pot realiza în următoarele sisteme:
a) cu o reţea de conducte plină cu apă rece sub presiune până la supapa de comandă şi
control şi cu aer (sau azot) comprimat, de la supapa de comandă şi control până la duze;
b) cu reţele distincte de conducte, de apă rece sub presiune, respectiv de aer (sau azot)
comprimat, de la care se alimentează, prin conducte de racord, fiecare duză.
9.12. La primul sistem, (art. 9.11) în caz de incendiu, dispozitivele de activare termică
deschid orificiile de refulare ale duzelor, la temperatura prestabilită şi aerul (sau azotul)
comprimat este evacuat prin duze. Datorită diferenţei de presiune între presiunea apei şi
respectiv, a aerului (sau azotului) comprimat, supapa de comandă şi control deschide admisia
apei reci sub presiune din conducte, care pulverizată prin duzele activate formează ceaţa de
apă.
9.13. (1) La al doilea sistem, (art. 9.11) în caz de incendiu, dispozitivele de activare termică
deschid orificiile de refulare ale duzelor, la temperatura prestabilită şi aerul (sau azotul)
comprimat antrenează curentul de apă rece sub presiune, la fiecare duză activată, prin
fenomenul de ejecţie, pulverizând apa sub formă de ceaţă.
(2) Acest sistem are aplicaţii, în special, în instalaţii locale de stingere a incendiului cu ceaţă
de apă, când numărul duzelor este relativ mic. În instalaţiile locale, apa şi aerul (sau azotul)
comprimat pot fi stocate în butelii amplasate în vecinătatea obiectului protejat împotriva
incendiului.
9.14. După valorile presiunilor de pulverizare a apei (de lucru), instalaţiile de stingere a
incendiilor cu ceaţă de apă sunt:
a) instalaţii cu presiune înaltă: peste 34 bar;
b) instalaţii cu presiune medie: între 12 bar şi 34 bar;
c) instalaţii cu presiune joasă: între 6 bar şi 12 bar.
9.15. În funcţie de modul în care se asigură stingerea incendiului în spaţiul protejat,
instalaţiile de stingere cu ceaţă de apă pot fi:
a) cu inundare totală;
b) cu inundare zonală;
c) cu inundare locală;
9.16. Inundarea totală cu ceaţă de apă se poate realiza numai la incinte închise, la care uşile,
ferestrele, tubulaturile etc. se pot închide înainte sau simultan cu începerea deversării ceţei de
apă.
9.17. (1) Pentru stingerea incendiilor din interiorul incintelor prin inundare totală, întreg
spaţiul incintei trebuie să fie umplut cu ceaţă de apă, astfel încât procentul de oxigen să scadă,
în timpul cel mai scurt posibil, sub valoarea de menţinere a arderii.
(2) Inundarea totală cu ceaţă de apă a unei incinte, se realizează, de regulă, prin activarea
simultană a tuturor duzelor de pulverizare a apei, amplasate în instalaţia aferentă incintei.
9.18. La sistemele cu inundare totală, pentru incendii instantanee şi de suprafaţă (declanşate
de lichide inflamabile), cantitatea de ceaţă de apă introdusă, trebuie să acopere pierderile prin
scurgere datorate neetanşeităţilor. Suprafaţa totală - în m2 - a golurilor ce nu pot fi închise nu
trebuie să depăşească 3% din volumul - în m3 - al incintei protejate sau 10% din suprafaţa
HOME

totală - în m2 - a suprafeţelor laterale şi părţilor superioare şi inferioare ale incintei. În situaţia în


care din motive tehnice sau tehnologice aceste condiţii nu se pot realiza, trebuie să se adopte
un sistem de inundare locală.
9.19. (1) Inundarea zonală cu ceaţă de apă, se realizează, în caz de incendiu, prin activarea
unui anumit grup de duze, amplasate, de regulă, într-un compartiment de incendiu al clădirii.
(2) În sistemul cu inundare zonală, se pot folosi duze automate, activate termic, sau printr-un
sistem propriu de detectare, semnalizare şi comandă, în caz de incendiu.
9.20. (1) La sistemele cu inundare locală, se asigură inundarea cu ceaţă de apă pe suprafeţe
limitate sau în jurul obiectului protejat. Procedeul se foloseşte la stingerea incendiilor de
suprafaţă, în special de lichide combustibile sau suprafeţe solide şi în general, în spaţii unde nu
sunt condiţii pentru inundare totală.
(2) Sistemele cu inundare locală, se activează în caz de incendiu, prin duze automate, sau
printr-un sistem propriu de detectare, semnalizare şi comandă.
9.21. (1) Toate incintele protejate cu instalaţii de stingere a incendiului cu ceaţă de apă,
trebuie să fie echipate cu instalaţii mecanice de ventilare - exhaustare capabile să asigure
evacuarea, după incendiu, a degajărilor rezultate în urma incendiului (fum, gaze de ardere şi
abur). Instalaţiile trebuie să fie acţionate cu butoane manuale, butoane amplasate centralizat în
apropierea uşilor incintelor respective.
(2) Aceste instalaţii trebuie să fie dimensionate corespunzător evacuării sigure şi complete a
degajărilor. Ventilaţia trebuie să asigure un debit echivalent cu minimum 10 schimburi orare.
Tubulatura de evacuare trebuie să se realizeze pe trasee cât mai scurte şi, dacă este posibil,
fără a se traversa alte spaţii neprotejate.
9.22. Duzele de pulverizare trebuie să fie marcate de producător cu principalele lor
caracteristici tehnice, respectiv: tipul duzei, diametrul orificiului de refulare şi protecţia
anticorosivă.
9.23. Temperatura nominală de declanşare a duzelor prevăzute cu sistem de activare
termică, trebuie să fie mai mare decât temperatura maximă a mediului ambiant în care sunt
montate (pentru a se evita declanşarea falsă), conform precizărilor producătorului.
9.24. După timpul de răspuns termic al duzelor cu funcţionare automată prin sistem de
activare termică, duzele pot fi: cu răspuns termic rapid, special sau standard.
9.25. Timpul de răspuns termic pentru fiecare tip de duze cu funcţionare automată este
precizat de producător şi intervine în stabilirea timpului de operare pentru formarea perdelei de
ceaţă de apă şi a timpului total de inundare a incintei protejate împotriva incendiului.
9.26. Duzele se amplasează în funcţie de riscul de incendiu, combustibilitatea şi rezistenţa la
foc a elementelor de construcţie, de poziţia şi dimensiunile grinzilor, stâlpilor etc., ale diferitelor
instalaţii, utilaje sau stive de materiale, precum şi de parametrii hidraulici (debit, presiune, forma
şi caracteristicile jetului) daţi de producător, astfel încât să se asigure:
a) intrarea în funcţiune a duzelor în cel mai scurt timp, de la momentul declanşării
incendiului;
b) intensitatea de stingere minimă normată;
c) protecţia elementelor portante ale construcţiei cu limită de rezistenţă la foc redusă;
d) realizarea unei perdele de ceaţă de apă cât mai uniformă pe suprafaţa protejată.
9.27. Duzele de pulverizare se amplasează în încăperile şi spaţiile ce se protejează, în aşa fel
încât să se realizeze o inundare rapidă şi uniformă.
9.28. Duzele se amplasează, de regulă, perpendicular pe suprafaţa protejată, direcţia de
pulverizare a apei fiind de sus în jos.
HOME

9.29. Duzele se montează pe ramificaţiile (ramurile) conductelor reţelei, cât mai aproape de
obiectul protejat, în funcţie de tipul instalaţiei de stingere a incendiului: cu inundare locală,
zonală sau totală.
9.30. În cazul instalaţiilor de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă, cu inundare totală,
duzele se amplasează, de regulă, la plafonul încăperii.
9.31. Dacă prin instrucţiunile date de producător nu se specifică altfel, la amplasarea duzelor
se recomandă următoarele distanţe:
a) între duze şi tavanul continuu, minimum 8 cm şi maximum 40 cm;
b) între duze şi suprafaţa (obiectul) protejat, minimum 60 cm;
c) între duze şi pereţii incintei, distanţa nu trebuie să fie mai mare decât jumătatea distanţei
dintre duze;
d) distanţa dintre duze se stabileşte în funcţie de parametrii hidraulici ai duzelor indicaţi de
producător şi de intensitatea minimă de pulverizare a apei, dar se recomandă să nu fie mai
mare de 1,5 m;
e) dacă obiectele existente în încăpere sunt stivuite, introduse în cutii sau depozitate pe
etajere (exceptând cazul depozitelor cu stive înalte), spaţiul liber în jurul duzelor trebuie să fie
de 0,90 m (emisferă cu rază de 0,90 m sub duze).
9.32. Se recomandă ca, duzele de pulverizare pentru obţinerea ceţei de apă, să fie executate
din metale şi aliaje rezistente la coroziune.
9.33. Duzele de pulverizare a apei trebuie să aibă rezistenţa mecanică corespunzătoare
utilizării în condiţii normale de funcţionare a instalaţiei de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă
(presiuni, temperaturi, deteriorări mecanice).
9.34. Dacă condiţiile de amplasare şi de funcţionare a duzelor pot conduce la înfundarea lor,
trebuie să fie prevăzute cu discuri de ruptură sau capace. Aceste dispozitive de obturare trebuie
să asigure o deschidere sigură, totală şi rapidă, atunci când sistemul de stingere intră în
funcţiune, fără riscuri de accidente pentru personalul de intervenţie şi exploatare.
9.35. La sistemele de stingere cu ceaţă de apă, în special la cele cu inundare locală sau
zonală, fixarea duzelor trebuie să fie sigură, pentru a nu permite desprinderea lor.
9.36. Atât prin modul de amplasare şi montare în instalaţie, cât şi prin măsurile de protecţie,
duzele se protejează împotriva deteriorărilor mecanice, a efectelor termice şi a influenţelor
reciproce în timpul declanşării lor.
9.37. Pentru a evita colmatarea orificiilor duzelor de pulverizare a apei, pe ramificaţiile reţelei
de conducte pe care acestea sunt montate, se prevăd filtre de apă.
9.38. Pentru înlocuirea duzelor de pulverizare fină a apei, deteriorate sau declanşate în caz
de incendiu, se prevede o rezervă de duze de acelaşi tip şi cu aceleaşi caracteristici, după cum
urmează:
a) pentru sisteme cu până la 50 de duze, rezerva este de minimum 3 duze;
b) pentru sisteme cu 51 până la 300 de duze, rezerva este de minimum 6 duze;
c) pentru sisteme cu 301 până la 1.000 de duze, rezerva este de minimum 12 duze;
d) pentru sisteme cu peste 1.000 de duze, rezerva este de minimum 24 de duze;

Dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă


9.39. Debitul specific qis (l/s) al unui tip i de duză de pulverizare pentru formarea ceţei de
apă, de determină cu relaţia:

unde:
Q este debitul pulverizatorului (l/min);
HOME

K este constanta dată de producător;


P este presiunea în bar.
9.40. Tipul duzelor se alege din catalogul producătorului în funcţie de tipul instalaţiei (de
înaltă, medie sau joasă presiune) şi de modul de declanşare, astfel încât valorile intensităţilor de
pulverizare a apei sub formă de ceaţă, să fie mai mari sau cel puţin egale cu valorile
intensităţilor de stingere a incendiului.
9.41. Aria de declanşare simultană a duzelor, As (m2), reprezintă aria în care sunt acţionate,
în caz de incendiu, n duze din totalul de N duze existente într-un sector al instalaţiei de
pulverizare a apei şi este dată de relaţia:

As = nAp [m2]; n<N

9.42. Intensitatea de pulverizare a apei pe suprafaţa protejată, ii (l/sm2), este dată de


raportul între debitul specific qis (l/s) şi aria protejată Ap (m2):

qis
ii = [l/sm2]
Ap

9.43. Intensitatea de stingere a incendiului, ii (l/sm2), este o caracteristică specifică a


materialelor care sunt protejate şi reprezintă intensitatea minimă de pulverizare a apei, ii (l/sm2),
la care arderea încetează:

în care (l/s), reprezintă debitul specific al duzei de pulverizare a apei, amplasată în


poziţia cea mai dezavantajoasă din punct de vedere hidraulic (în punctul cel mai înalt şi mai
îndepărtat de punctul de alimentare cu apă a instalaţiei).
Pentru stingerea incendiului cu ceaţă de apă, trebuie îndeplinită condiţia:

ii > is [l/sm2]

respectiv:

9.44. (1) Numărul n de duze care funcţionează simultan, din numărul total N de duze care
se montează în instalaţie, amplasate în aria de declanşare, As, dintr-un sector al instalaţiei, se
determină cu relaţia:

As
n=
Ap
(2) În funcţie de natura materialelor combustibile, respectiv de valorile intensităţilor de
stingere ale acestora (care variază între 0,07 l/sm2 şi 0,17 l/sm2), se recomandă ca aria
de declanşare simultană a duzelor, As, să nu depăşească 200 m2.
9.45. Debitul de calcul necesar dimensionării conductelor, Qis (l/s), se determină considerând
funcţionarea simultană a duzelor de pulverizare a apei amplasate în aria de declanşare, A s, a
duzelor dintr-un sector al instalaţiei, cu relaţia:
HOME

în care:
qis este debitul specific al unei duze de tip i, în l/s;
n - numărul duzelor de acelaşi tip, i, prevăzute să funcţioneze simultan în aria de declanşare,
A s.

10. Branşamentele instalaţiilor interioare de stingere cu apă


a incendiilor la reţelele exterioare
10.1. Fiecare clădire sau grup de clădiri dintr-o incintă, prevăzută cu instalaţii de stins
incendiu, se alimentează de regulă, printr-un singur branşament.
10.2. Pot fi prevăzute două branşamente în situaţiile în care nu se poate realiza debitul
necesar printr-un singur branşament;
10.3. (1) În situaţiile în care nu se pot asigura cerinţele de la art. 10.2 precum şi în cazurile
în care reţeaua exterioară nu prezintă continuitate în asigurarea debitului şi presiunii ori atunci
când investitorul doreşte o mai mare siguranţă în exploatare, se admite alimentarea printr-un
branşament de la reţeaua exterioară şi altul de la o sursă proprie de rezervă de apă,
dimensionată conform normativului.
(2) În acest caz trebuie să se monteze ventile de reţinere pe legătura reţelei exterioare la
sursa proprie.
10.4. În cazul prevederii mai multor branşamente, pe fiecare din ele se montează armături
de închidere, precum şi ventil de reţinere, astfel încât să poată fi scoase separat din funcţiune în
caz de avarii şi să împiedice circulaţia apei în sens invers, prin contor.

11. Reţele exterioare de alimentare cu apă pentru stingerea


incendiilor
11.1. Reţelele exterioare de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor aferente
ansamblurilor de clădiri şi incinte industriale se fac, de regulă, comune cu cele pentru apa
menajeră sau industrială.
11.2. Realizarea unei reţele exterioare separate de alimentare cu apă pentru incendiu se
recomandă atunci când este raţională din punct de vedere economic sau când este cerută de
considerente speciale. Se recomandă reţele inelare pentru debite de incendiu mai mari de 20 l/s.
11.3. (1) Reţelele exterioare de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, se împart în
sectoare prin vane de sectorizare, după cum urmează:
a) la grupuri de clădiri cu reţele inelare, în aşa fel încât să se poată izola, în caz de avarie,
porţiuni de maximum 300 m;
b) la incinte industriale, astfel încât să nu se scoată din funcţiune, în caz de avarie, mai mult
de 10 hidranţi sau două tunuri de apă pentru stingerea incendiului.
(2) Vanele de sectorizare se sigilează în poziţia "normal deschis".
11.4. Nu se admite trecerea reţelelor exterioare de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiului neprotejate corespunzător, prin clădiri, subsoluri tehnice, precum şi prin canale de
conducte, cabluri etc. care prezintă risc de incendiu sau explozie numai în condiţiile în care se
HOME

asigură funcţionarea acestora pentru timpul normat de funcţionare al acestora prin separări sau
compartimentări corespunzătoare.

12. Rezervoare şi bazine pentru rezerva de apă necesară


stingerii incendiilor. Surse de apă.
Rezerva de apă
12.1. Rezerva de apă necesară stingerii incendiilor se stabileşte conform prevederilor din
normativ. Aceasta se asigură din una sau mai multe surse de alimentare cu apă.
12.2. (1) Alimentarea cu apă a instalaţiilor de stingere a incendiilor se realizează din:
a) reţeaua de distribuţie publică;
b) rezervoare de acumulare cu capacitate totală şi staţie de pompare;
c) rezervoare de acumulare cu capacitate capacitate redusă şi staţie de pompare;
d) surse inepuizabile şi staţie de pompare;
e) rezervor tampon închis şi staţie de pompare.
(2) Pentru instalaţiile cu hidranţi interiori se admit alimentările cu apă prevăzute la alin. (1)
lit. a) şi b).
(3) Pentru instalaţiile cu hidranţi exteriori se admit alimentările cu apă prevăzute la alin. (1)
lit. a), b), c) şi d).
(4) Pentru instalaţiile cu sprinklere se admit alimentările cu apă prevăzute la alin. (1) lit. b),
c) şi e) conform precizărilor de la art. 7.112 - 7.116.
(5) Pentru instalaţiile cu apă pulverizată, ceaţă de apă şi spumă se admit alimentările cu apă
prevăzute la alin. (1) lit. b).
12.3. (1) Reţeaua de distribuţie publică trebuie să asigure necesarul de apă pentru stingerea
incendiilor conform prevederilor din normativ sau celor din reglementările tehnice specifice.
(2) Se pot adopta soluţii de alimentare că apă prezentate în articolul 12.2, lit. a), b), c) şi e)
cu următoarele condiţii:
a) instalaţia de incendiu se racordează direct la conducta de alimentare cu apă dacă
compania de apă certifică în scris funcţionarea reţelei pe durată neîntreruptă la debitul şi
presiunile necesare funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor;
b) rezervoare de acumulare cu capacitate totală şi staţie de pompare, când compania de apă
nu asigură debitul şi presiunea pe durată neîntreruptă, necesare funcţionării instalaţiei de
stingere a incendiilor;
c) rezervoare de acumulare cu capacitate capacitate redusă şi staţie de pompare, dacă
compania de apă certifică în scris funcţionarea reţelei la debitul constant, dar insuficient
funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor, pe perioadă neîntreruptă;
d) rezervor tampon închis şi staţie de pompare dacă compania de apă certifică în scris
funcţionarea pe perioadă neîntreuptă a reţelei, la debit şi presiune constante, dar insuficient
funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor şi soluţia se adoptă conform capitolului 9.5 din SR
EN 12845;.
(3) Rezerva de apă se determină pentru fiecare categorie de instalaţie de stingere a
incendiilor în parte.
12.4. (1) Rezerva de apă necesară stingerii incendiilor se poate păstra în rezervoare de
acumulare independente sau comune, care servesc şi alţi consumatori.
(2) Rezerva de apă pentru instalaţiile automate pentru stingerea incendiilor se păstrează în
compartimente separate.
12.5. Se prevede rezervă de apă intangibilă pentru instalaţiile de stingere cu sprinklere,
sprinklere deschise, apă pulverizată, ceaţă de apă şi spumă.
HOME

12.6. În mod excepţional, se admite să se utilizeze pentru stingerea incendiului apa potabilă
sau industrială ori apa rece de alimentare a centralelor de apă caldă ale incintei respective, dacă
procesul tehnologic permite acest lucru şi pentru utilizarea ei nu se manevrează mai mult de 2
vane din staţia de pompare sau din cămine exterioare accesibile în timpul incendiilor şi astfel
amplasate sau telecomandate încât să poată fi acţionate în timp util.
12.7. În scopul supravegherii permanente a alimentării normale cu apă a rezervoarelor se
prevăd instalaţii pentru semnalizare optică şi acustică a nivelului rezervei de incendiu, care să
permită, în caz de necesitate, luarea măsurilor de utilizare a rezervei de incendiu în regim de
avarii, stabilite prin instrucţiunile de exploatare (înlăturarea avariilor în timp util, restrângerea
sau suprimarea unor consumuri, întărirea regimului de supraveghere etc.).
12.8. Rezervoarele şi castelele de apă se prevăd cu traductoare de nivel pentru comanda
automată a pompelor. De asemenea se pot prevedea indicatoare de nivel montate pe
rezervoare.
12.9. Când rezerva de incendiu este mai mare de 1.000 m3, aceasta se păstrează în cel puţin
două rezervoare sau compartimente ale rezervorului, legate între ele, proiectate astfel încât să
poată fi scoase individual din funcţiune.
12.10. La instalaţiile care au rezerva de incendiu mai mică de 1.000 m3 şi sunt prevăzute cu
un singur rezervor, se face o legătură între conducta de aducţiune a apei şi cea de debitare
(plecare), prin ocolirea pompelor, care să fie folosită pentru alimentarea cu apă direct de la
sursă pe timpul când rezervorul este scos din funcţiune (pentru a fi spălat sau reparat).
12.11. La toate rezervoarele şi bazinele amplasate la o distanţă mai mică de 1.000 m de
construcţie, inclusiv la cele interioare, se prevede posibilitatea alimentării cu apă direct din
acestea a pompelor mobile de intervenţie în caz de incendiu prin intermediul racordurilor Storz
DN 100. Fac excepţie rezervoarele independente şi compartimentele rezervoarelor pentru
instalaţiile automate precum şi rezervoarele interioare cu capacitate de maximum 10 m 3 şi
rezervoarele la care nu se asigură înălţimea maximă de aspiraţie .
12.12. Punctele de alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine sau rezervoare
exterioare, precum şi punctele de staţionare a pompelor sunt amplasate la minimum 10 m de
clădirile cu nivel de stabilitate la incendiu I - II şi la 20 m de cele încadrate în nivelurile de
stabilitate III - IV sau faţă de depozite deschise de materiale şi lichide combustibile.
12.13. Râurile, lacurile, iazurile sau fântânile cu debit suficient şi cu adâncime
corespunzătoare pot fi amenajate pentru a servi la alimentarea cu apă în caz de incendiu,
asigurându-se accesul autovehiculelor de intervenţie şi posibilităţile de alimentare a
autopompelor sau, după caz, a unor pompe fixe, la debitul de calcul.
12.14. Rezervoarele se pot amplasa în interiorul clădirilor sau în exteriorul acestora.
12.15. (1) Amplasarea rezervoarelor şi a bazinelor de apă pentru stingerea incendiilor se face
astfel încât să fie asigurat accesul maşinilor de intervenţie pentru incendiu la punctele de
alimentare.
(2) Racordurile fixe ale autovehiculelor de intervenţie la punctul de alimentare cu apă direct
din rezervor la conductei de aspiraţie trebuie să aibă garnituri de absorbţie şi racord înfundat,
prevăzut cu lanţ şi asamblat la racordul fix, pentru a se evita pătrunderea corpurilor străine în
conducta de aspiraţie şi înfundarea acesteia. Punctele de staţionare şi alimentare a pompelor
mobile de incendiu direct din rezervoare vor fi marcate cu indicatoare, conform SR ISO 3864 şi
menţinute libere.
12.16. În sistemele de stingere a incendiilor cu pompe mobile, alimentate direct din
rezervoare (bazine), amplasarea se face astfel încât să se asigure intervenţia cu apă la clădiri şi
depozite, considerând lungimea maximă a furtunului (dispozitivului de intervenţie) de 150 m în
cazul motopompelor şi 200 m în cazul autopompelor.
HOME

12.17. (1) Durata pentru refacerea rezervei de apă pentru incendiu, Tr, se alege conform
prevederilor din tabelul 12.1.
(2) Refacerea rezervei de apă pentru stingerea incendiilor se face, de regulă, pe seama
retrângerii consumului pentru alte nevoi, precizându-se măsurile necesare a se lua în
funcţionare a instalaţiilor.
12.18. (1) Se admite, în condiţiile normativului, ca sursă de apă pentru instalaţiile de
stingere cu sprinklere şi/sau apă pulverizată utilizarea rezervoarelor tampon închise. Nu se
admite alimentarea de la aceleaşi rezervor tampon închis a altor consumatori de apă.
(2) Rezervorul tampon închis trebuie să fie accesibil pentru inspecţie din interior şi din
exterior. Acesta trebuie să fie protejat împotriva coroziunii.
(3) Conducta de refulare a rezervorului tampon închis trebuie să fie amplasată la maximum
0,05 m faţă de marginea inferioară a rezervorului.
12.19. În situaţiile în care rezervorul tampon închis reprezintă singura sursă de alimentare cu
apă, acestea trebuie echipate cu dispozitive de alarmare a nivelului de presiune scăzut de aer şi
respectiv a nivelului scăzut de apă, dispozitive care trebuie alimentate separat de circuitele
aferente compresorului de aer.

Tabelul 12.1

Durata pentru refacerea rezervei de apă pentru incendiu

Denumirea obiectivelor alimentate cu apă Tr


(ore)
Clădiri civile echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere 36
Clădiri civile care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere 24
Construcţii de producţie şi depozitare cu risc de incendiu foarte mare şi mare 24
Construcţii de producţie şi depozitare cu risc de incendiu mijlociu şi debit de stingere mai 24
mare de 25 l/s
Construcţii de producţie şi depozitare cu risc de incendiu mijlociu şi debit de stingere mai 36
mic de 25 l/s
Construcţii de producţie şi depozitare cu risc de incendiu mic şi debit de stingere mai mare 36
de 25 l/s
Construcţii de producţie şi depozitare cu risc de incendiu mic şi debit de stingere mai mic 48
de 25 l/s

Nota 1: Pentru obiectivele situate în zone la care sursele de apă au debite insuficiente sau sunt
situate la distanţe mari, proiectantul poate stabili, de la caz la caz, prelungirea duratei de refacere
a rezervei de apă de incendiu până la maximum 72 ore, cu condiţia de a justifica, prin proiect,
acest lucru.
Nota 2: Dacă debitul sursei de alimentare este insuficient pentru refacerea rezervei de apă în
timpul prevăzut mai sus, se admite prelungirea termenului de refacere, mărindu-se rezerva cu
volumul de apă ce nu poate fi completat.
Nota 3: Prin debit de stingere se înţelege suma debitelor tuturor instalaţiilor de stingere.

12.20. (1) Volumul de aer al rezervorului tampon închis nu trebuie să fie mai mic decât o
treime din volumul total al rezervorului.
(2) Presiunea în rezervor trebuie să fie de maximum 12 bar.
HOME

(3) Presiunea aerului şi debitul de apă de la rezervor trebuie să asigure cerinţele funcţionale
ale instalaţiei de stingere la punctul de alimentare a acestora.
(4) Volumul minim de apă din rezervorul tampon închis trebuie să aibă:
a) 15 m3 pentru LH şi 23 m3 pentru LH şi OH1 pentru cele care au o singură alimentare;
b) 15 m3 pentru LH şi toate clasele OH pentru cele care au o dublă alimentare.
12.21. Sursele inepuizabile sunt constituite din surse de apă naturale sau artificiale cum ar fi
râurile, canalele şi lacurile, care pot asigura cantitatea de apă necesară funcţionării instalaţiilor
pentru tot timpul anului. Sursele inepuizabile trebuie să îndeplinească condiţiile secţiunii 9.4 din
SR EN 12845.
12.22. Sursele de apă pentru sprinklere trebuie să îndeplinească condiţiile secţiunii 9.6 din
SR EN 12845.
12.23. Temperatura maximă a apei nu trebuie să fie mai mare de 40° C. Dacă se utilizează
pompe submersibile, temperatura apei nu trebuie să depăşescă 25° C, cu exepţia cazului în care
pompele utilizate pot fi utlizate pentru temperaturi ale apei de până la 40° C.
12.24. Scoaterea din funcţiune a surselor de alimentare cu apă trebuie să se realizeze astfel
încât:
a) să se permită accesul la elementele componente cum ar fi filtre, staţie de pompare,
clapete antiretur şi aparatura de măsură şi control;
b) orice avarie care se produce la una din sursele de alimentare cu apă să nu influenţeze
celelalte surse de alimentare cu apă;
c) lucrările specifice pentru întreţinere la una din sursele de alimentare cu apă nu
influenţează funcţionarea celorlalte surse de alimentare cu apă.

Căminele de alimentare directă cu apă a pompelor mobile în caz de incendiu


12.27. (1) În cazul în care presiunea din reţea se asigură prin pompe fixe, dacă rezervoarele
sunt situate la distanţe mai mici de 200 metri de construcţii trebuie să se asigure şi posibilitatea
alimentării pompelor de incendiu mobile direct din aceste rezervoare.
(2) Căminele de alimentare directă cu apă a pompelor mobile în caz de incendiu se aleg
conform prevederilor prezentului normativ sau a reglementărilor tehnice echivalente. .
(3) Amplasarea căminelor trebuie să se facă în afara zonelor carosabile, pe platforme
betonate sau fâşii libere de teren amenajate corespunzător pentru accesul pompelor mobile.
(4) Punctele de alimentare a pompelor mobile de incendiu la căminele de alimentare cu apă
trebuie să fie amplasate la cel puţin 10 metri de clădirile încadrate în nivelul I sau II de
stabilitate la incendiu şi la cel puţin 15 metri de clădirile încadrate în nivelul III, IV sau V de
stabilitate la incendiu sau de depozitele deschise.
12.28. În funcţie de modul în care se face alimentarea cu apă a pompelor mobile, căminele
sunt de două tipuri:
a) cămin tip A, la care alimentarea pompelor mobile se face prin aspirarea apei din cămin.
Alcătuirea căminelor de tip A este prezentată în figura 12.1;
b) cămin tip B, la care alimentarea pompelor mobile se face prin racorduri din exteriorul
căminului. Alcătuirea căminelor de tip B este prezentată în figura 12.2.
12.29. (1) Căminele tip A se folosesc când alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor se
face direct din rezervoare, bazine sau alte surse şi anume când:
a) distanţa de la sursele de alimentare cu apă până la drumul sau platforma care asigură
accesul pompelor mobile depăşeşte 2 metri;
b) nivelul capacului de vizitare al rezervoarelor sau al bordurii bazinelor altor surse de
alimentare cu apă se află cu peste 0,5 metri deasupra nivelului părţii carosabile de la locul de
staţionare al pompelor mobile în poziţie de aşteptare.
HOME

(2) Căminele tip B se folosesc când alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor se face de
la rezervoare sau bazine, prin intermediul racordurilor, sub presiunea din conducte.
(3) Dimensionarea căminelor trebuie să fie dimensionate corespunzător necesităţilor de acces
şi manevrabilitate precum şi de adâncimea de îngheţ a terenului. Numărul de cămine se
stabileşte în funcţie de debitul necesar pompelor mobile pentru stingerea incendiilor, în ipoteza
cea mai dezavantajoasă. Zonarea adâncimii maxime de îngheţ este prezentată în anexa 32.
12.30. La alcătuirea căminelor pentru alimentarea directă cu apă a pompelor mobile în caz
de incendiu trebuie să se respecte următoarele:
a) distanţa de la axa conductei de alimentare până la fundul căminului trebuie să fie de
minimum 40 cm;
b) distanţa de la partea superioară a căminului A până la axa conductei de alimentare nu
trebuie să depăşească înălţimea de aspiraţie a pompei mobile. La căminele tip B această condiţie
se referă la distanţa dintre axa conductei de alimentare cu apă şi axa racordului (numerotat cu 7
din figura 12.2);
c) la căminele tip A capacele trebuie să fie montate cu faţa superioară situată între 30 şi 40
cm faţă de nivelul terenului. La căminele tip B această condiţie se referă la distanţa dintre axa
racordului (numerotat cu 7 din figura 12.2) şi teren care trebuie să fie de minimum 30 cm;
d) Pardoseala căminului trebuie să aibă o pantă de 3% spre o başă cu dimensiunile de 40 x
40 şi înălţime de minimum 30 cm;
e) Căminele trebuie să fie semnalizate conform ISO 3864 şi ISO 7010 precizându-se
diametrul şi debitul conductei de alimentare.
f) căminele se echipează cu iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului.
Dimensiunile sunt exprimate în centimetri

SECŢIUNEA A-A

SECŢIUNEA B-B

Figura. 12.1 Cămin de alimentare directă cu apă a pompelor mobile de tip A


HOME

1 - pereţi şi radier, 2 - capac şi ramă, 3- trepte, 4 - conductă de alimentare, 5 - armătură, 6 -


tijă de manevră a robinetului, 7 - suport pentru ghidarea tijei

SECŢIUNEA A-A

SECŢIUNEA B-B

Figura. 12.2 Cămin de alimentare directă cu apă a pompelor mobile de tip B


1 - pereţi şi radier, 2 - capac şi ramă, 3 - trepte, 4 - conductă de alimentare, 5 - suport pentru
fixarea conductei, 6 - armătură, 7 - racord înfundat, 8 - tijă de manevră a robinetului, 9 - suport
pentru ghidarea tijei, 10 - robinet de golire

13. Staţii de pompare a apei şi compresoare de aer destinate


stingerii incendiilor
13.1. În cazul în care se prevăd pompe fixe de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor
este obligatorie montarea unei pompe de rezervă, egală cu cea mai mare pompă din grupul
celor în funcţiune, în următoarele situaţii:
a) construcţii şi grupuri de construcţii la care debitul de apă pentru incendiu exterior
depăşeşte 20 l/s;
b) construcţii industriale sau civile care sunt prevăzute cu instalaţii automate de stingere
(sprinklere standard sau sprinklere deschise, pulverizatoare);
c) clădirile civile, de producţie şi depozitare la care, pentru stingerea incendiilor din interior,
se folosesc două jeturi simultane.
13.2. Alimentarea cu energie electrică a pompelor şi a robinetelor de incendiu se face în
conformitate cu Normativul I 7 sau o altă reglementare tehnică echivalentă aplicabilă.
13.3. (1) Pompele trebuie acţionate de motoare electrice sau diesel, capabile să asigure cel
puţin puterea cerută.
HOME

(2) În cazurile în care este obligatorie şi nu se poate asigura a doua sursă de energie
electrică (de rezervă), se montează pompe fixe cu motor cu ardere internă, cu pornire
automată. Se admite, de asemenea, folosirea în acest scop a pompelor cu abur (în cazul în care
este asigurată alimentarea lor permanentă printr-o conductă separată, direct de la sursă).
(3) În cazuri justificate tehnic, în care nu există posibilitatea asigurării unei surse de bază de
alimentare cu energie electrică pentru pompe, se admite utilizarea motoarelor cu ardere internă.
13.4. Pompele de incendiu sunt acţionate automat şi/sau manual. În cazul în care pompele
sunt acţionate automat, se prevede, în mod obligatoriu, şi acţionare manuală.
13.5. Oprirea pompelor, în toate cazurile se face manual, din staţia de pompare.
13.6. Pompele de incendiu cu pornire automată, ce servesc numai reţelele cu hidranţi
exteriori, se prevăd şi cu dispozitive (butoane marcate corespunzător), care să permită
acţionarea lor cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă, în caz de incendiu.
13.7. Timpul maxim admis pentru manevrarea a maximum două robinete, ce permit
utilizarea rezervei de apă de incendiu pentru incendiu şi pornirea pompelor fixe de rezervă
pentru funcţionarea hidranţilor este, de asemenea, de 5 minute.
13.8. (1) Pornirea pompelor de incendiu se realizează, conform instrucţiunilor de funcţionare
a instalaţiei, în unul din următoarele moduri:
a) manual, din staţia de pompare, sau de la distanţă, prin acţionarea butoanelor de pornire
amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazul pompelor de
incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor;
b) prin comandă din staţia de pompare, serviciul pentru situaţii de urgenţă, atunci când
există, şi din diferite puncte ale construcţiilor din incintă - în cazul pompelor de incendiu care
alimentează cu apă reţele separate;
c) automat, la scăderea presiunii din reţea.
(2) Intrarea pompelor în funcţiune succesivă se asigură temporizat, în cazul staţiilor de
pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile şi declanşarea aparaturii de
protecţie, conform instrucţiunilor de funcţionare.
13.9. Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual din staţia de pompare.
Pentru acţionarea pompelor de incendiu, care lucrează independent de presiunea din rezervorul
tampon închis, se prevăd butoane de pornire din casa pompelor şi de la fiecare hidrant, iar
oprirea se face din staţiile de pompare prin acţionare manuală, la terminarea incendiului.
13.10. Se admite oprirea automată a pompelor numai în cazul lipsei de apă.
13.11. Instalaţiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere standard sau sprinklere
deschise, apă pulverizată) au asigurate debitele şi presiunile de stingere pe tot timpul teoretic
de intervenţie prin staţii de ridicare a presiunii, cu alimentare din două surse de energie
(normală şi de rezervă).
13.12. Acţionarea pompelor destinate alimentării cu apă a reţelelor cu hidranţi în sistem aer-
apă se face prin butoane, amplasate la fiecare hidrant, care acţionează şi electrovana care
delimitează reţeaua de alimentare cu apă.
13.13. Instalaţiile de tip sprinkler, prevăzute cu pompe cu pornire automată, se echipează şi
cu pompe pilot, care să asigure acoperirea eventualelor pierderi din reţea şi menţinerea presiunii
în instalaţie.
13.14. (1) Pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul rezervei de apă pentru
incendiu să fie mai sus decât partea superioară a corpului pompei (pompă înecată). Conductele
de legătură între pompe şi rezervor nu se montează deasupra nivelului rezervei de apă pentru
incendiu. Fac excepţie pompele prevăzute cu sisteme de autoamorsare avizate de organele
abilitate, care se montează conform indicaţiilor producătorului.
(2) Se admit pompe submersibile în condiţiile prevăzute de SR EN 12845.
HOME

(3) Pentru acoperirea eventualelor pierderi în reţea şi menţinerea presiunii în instalaţie se


asigură pompe-pilot amplasate în staţiile de pompare a apei de incendiu; în cazul pornirilor
dese, anormale, se analizează cauzele şi se iau măsuri pentru reducerea pierderilor din reţea.
13.15. Pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu se recomandă asigurarea
posibilităţii întoarcerii apei în rezervor.
13.16. Schema instalaţiei, calculul şi execuţia reţelelor, rezervoarelor tampon închise,
rezervoarelor şi a conductelor din staţiile de pompare se fac astfel încât, în cazul unei avarii, în
orice porţiune a acestor conducte şi ale elementelor acestora să se poată asigura condiţiile de
debit şi de presiune pe durata teoretică a incendiului.
13.17. Aparatele de automatizare şi comandă, precum şi tablourile electrice se protejează
împotriva umidităţii, fie prin amplasarea în încăperi uscate la temperatura indicată de
producător, fie prin montarea în cutii (dulapuri) capsulate.
13.18. Este indicat ca fiecare pompă pentru stins incendiul să aibă conductă proprie de
aspiraţie din rezervorul de apă.
13.19. Când se montează mai mult de două pompe, pentru una sau mai multe reţele, se
admite prevederea unei conducte de aspiraţie - tip colector - prevăzută cu cel puţin două
sorburi, calculate fiecare pentru întregul debit teoretic în caz de incendiu şi astfel realizate încât,
în cazul unei avarii la elementele componente, să se asigure funcţionarea instalaţiei la parametrii
proiectaţi.
13.20. (1) Refularea, respectiv legarea pompelor la reţelele de distribuţie aferente, se face
astfel:
a) la instalaţiile de stingere cu sprinklere standard sau sprinklere deschise, ceaţă de apă sau
apă pulverizată se prevede un distribuitor propriu instalaţiei, separat şi independent, alimentat
prin minimum două conducte, fiecare asigurând debitul maxim necesar. Din acest distribuitor se
alimentează numai instalaţiile de sprinklere, prin două conducte, dimensionate fiecare pentru
întreg debitul, până la instalaţia interioară de distribuţie, respectiv până la Aparatul de Control şi
Semnalizare (ACS);
b) la instalaţiile de stingere cu hidranţi exteriori, respectiv cu hidranţi interiori, se prevede
câte o conductă proprie de refulare.
13.21. Prin distribuitorul prevăzut la art. 13.20 trebuie să se asigure alimentarea instalaţiilor
de stingere de la autospecialele de intervenţie în cazurile prevăzute în normativ.
13.22. Staţiile de pompare pentru apa de incendiu pot fi instalate în clădiri independente sau
pot fi înglobate în clădiri civile sau industriale care au risc de incendiu mijlociu, mic sau alipite de
acestea.
13.23. Încăperile staţiilor de pompare, înglobate sau alipite clădirilor cu alte destinaţii, se
separă de restul clădirii prin pereţi cu rezistenţa la foc de cel puţin REI 180 şi planşee cu o
rezistenţa la foc de minimum REI 90, având acces direct din exterior. Se admite comunicarea şi
cu coridorul comun, printr-o uşă având rezistenţa la foc de minimimum EI1 90-C asigurându-se
accesul nerestricţionat.
13.24. Clădirile independente ale staţiilor de pompare trebuie să asigure cerinţele nivelurilor
de stabilitate la incendiu I sau II, iar în cazul când există numai o pompă de incendiu, ele
trebuie să asigure nivelul de stabilitate la incendiu III. Nu se admit construcţii cu structuri
metalice neprotejate sau protejate parţial.
13.25. Încăperile în care se găsesc pompele de incendiu se prevăd cu legătură telefonică
directă cu serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă, atunci când debitul de incendiu
interior şi exterior este mai mare de 20 l/s şi două surse de alimentare cu energie electrică (vezi
Normativul I 7).
HOME

13.26. Indiferent de debit, încăperea staţiei de pompare se prevede şi cu iluminat de


siguranţă pentru continuarea lucrului, conform Normativului I 7 sau o altă reglementare tehnică
echivalentă aplicabilă.
13.27. Echipamentul de rezervă (exclusiv pompa de rezervă) pentru ridicarea presiunii şi
asigurarea debitului de apă se montează într-o încăpere separată de cea a echipamentului
normal, zidul de separare fiind minim REI 120. În pereţii de separare se prevăd uşi de
comunicare EI1 90-C. Similar se amplasează şi se separă şi grupurile electrogene.
13.28. La instalaţiile de pompare cu recipiente hidropneumatice de incendiu se prevede
compresor de aer.
13.29. Compresoarele pentru instalaţiile cu sprinklere din sistemele apă-aer trebuie să
asigure umplerea cu aer a instalaţiei în maximum 20 minute.
13.30. Compresoarele pentru instalaţiile cu sprinklere din sistemele apă-aer se prevăd cu
acţionare manuală şi cu semnalizarea scăderii presiunii aerului. Se interzice acţionarea automată
a compresoarelor.
13.31. La stabilirea simultaneităţilor şi duratelor de funcţionare ale diferitelor sisteme de
protecţie împotriva incendiilor, pentru dimensionarea staţiei de pompare şi a reţelei exterioare
de alimentare cu apă, se ţine seama de următoarele:
a) dacă instalaţia are hidranţi interiori şi hidranţi exteriori de incendiu, se consideră - la
construcţiile civile, de producţie sau depozitare, categoria de importanţă normală - funcţionarea
hidranţilor de incendiu interiori timp de 10 min, iar a celor exteriori în următoarele 180 minute.
b) la clădirile foarte înalte şi la cele industriale multietajate cu înălţimea mai mare de 20
metri, în primele două ore se asigură funcţionarea, fie a hidranţilor de incendiu interiori, fie a
celor exteriori, instalaţia dimensionându-se la debitul cel mai mare, iar în următoarea oră, se
asigură funcţionarea numai a hidranţilor de incendiu exteriori;
c) la clădirile cu săli aglomerate, clădirile monobloc şi clădirile înalte, în prima oră se asigură
funcţionarea, fie a hidranţilor de incendiu interiori, fie a celor exteriori, instalaţia dimensionându-
se la debitul cel mai mare, iar în următoarele două ore, se asigură funcţionarea numai a
hidranţilor de incendiu exteriori;
d) pentru construcţiile civile, de producţie şi depozitare care au nivelul de stabilitate la
incendiu I sau II, în care densitatea sarcinii termice, determinată prin calcul, este mai mică de
210 MJ/m2, precum şi cele echipate cu instalaţii automate de stingere, cu excepţia clădirilor cu
săli aglomerate, înalte şi foarte înalte, funcţionarea instalaţiilor cu hidranţi exteriori se asigură
timp de 2 ore iar a hidranţilor de incendiu interiori timp de 10 minute;
e) pentru construcţiile civile cu nivel de stabilitate la incendiu III, IV şi V, cu excepţia clădirilor
cu săli aglomerate, timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor exteriori este de 120 minute iar a
hidranţilor de incendiu interiori timp de 10 minute;
f) pentru parcajele subterane din categoria P1 şi P2, definite conform reglementărilor tehnice
specifice, care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere, parcaje supraterane
închise cu maximum două niveluri în primele 30 de minute se asigură funcţionarea hidranţilor de
incendiu interiori iar în următoarele 180 minute, se asigură funcţionarea numai a hidranţilor de
incendiu exteriori.
HOME

Partea a III-a
Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a
incendiilor cu gaze

Gazele utilizate în instalaţiile fixe de stingere a incendiilor sunt: dioxidul de carbon (CO 2),
gazele inerte şi gazele menţionate în capitolul 15 din prezentul normativ.

14. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de


carbon
Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu dioxid
de carbon
Sisteme de stingere a incendiului cu dioxid de carbon
14.1 (1) Proprietăţile dioxidului de carbon, mecanismul stingerii incendiului cu dioxid de
carbon şi domeniile recomandate pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon,
sunt prezentate în anexa nr.16.
(2) CO2 trebuie să fie în conformitate cu EN 25923 sau o reglementare echivalentă.
14.2. În funcţie de modul în care asigură stingerea incendiului în incinta protejată, instalaţiile
de stingere cu dioxid de carbon pot fi realizate în sisteme de:
a) inundare totală;
b) stingere locală.
14.3. Sistemul de stingere prin inundare totală cu dioxid de carbon se realizează numai la
incinte închise la care golurile existente (uşi, ferestre, trape, tubulaturi etc.), pot fi închise
înainte sau simultan cu începerea deversării dioxidului de carbon. Prin inundare totală se pot
stinge incendiile de suprafaţă, incendiile declanşate în masa de material combustibil solid sau
incendiile produse la generatoare sau echipamente electrice.
14.4. Pentru stingerea incendiilor prin inundare totală, întreg spaţiul incintei protejate trebuie
să fie umplut cu dioxid de carbon astfel încât concentraţia de oxigen să scadă în timpul cel mai
scurt posibil sub valoarea de menţinere a arderii.
14.5. La sistemele de stingere cu inundare totală a incendiilor instantanee şi de suprafaţă (de
lichide inflamabile), cantitatea (masa) de dioxid de carbon introdusă trebuie să acopere
pierderile datorate neetanşeităţilor. Suprafaţa totală (m2) a golurilor ce nu pot fi închise nu
trebuie să depăşească 3% din volumul incintei (m3) protejate, sau 10% din aria totală (m2) a
suprafeţelor laterale şi a părţilor superioare şi inferioare ale incintei. În situaţia în care din
motive tehnice sau tehnologice aceste condiţii nu se pot realiza, se adoptă sistemul de stingere
locală.
14.6. La sistemul de stingere locală trebuie să se asigure inundarea cu dioxid de carbon pe
suprafeţe limitate. Sistemul se foloseşte la stingerea incendiilor de suprafaţă, în special de
lichide combustibile sau materiale combustibile solide, în incinte unde nu sunt asigurate condiţii
pentru inundarea totală. Se recomandă acest sistem la protecţia şi stingerea bazinelor de călire,
transformatoarelor răcite cu ulei etc.
14.7. (1) Pentru obiectivele încadrate în categoria de importanţă excepţională ori deosebită
tezaure, muzee de artă sau clădiri care adăpostesc valori de patrimoniu etc., instalaţiile cu dioxid
de carbon sunt prevăzute cu un sistem de alimentare de rezervă (baterie activă de rezervă).
HOME

(2) Investitorii pot prevedea şi în alte situaţii sistemul de alimentare de rezervă, în funcţie de
riscul de incendiu, contribuţia la foc (combustibilitatea) construcţiei şi valoarea acesteia şi a
bunurilor materiale.
14.8. La construcţiile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, stabilite
conform reglementărilor specifice, precum şi la cele care adăpostesc obiecte cu valori de
patrimoniu, ori atunci când investitorul solicită, instalaţiile fixe cu dioxid de carbon trebuie să
asigure cel puţin două reprize distincte de stingere, reprize realizate prin sistemul de alimentare
activ (prima repriză) şi prin sistemul de alimentare activ de rezervă (a doua repriza).
14.9. Pentru realizarea stingerii incendiului cu dioxid de carbon, concentraţia de oxigen în
incinta protejată trebuie redusă sub 8%. Trebuie să se ţină seama de neetanşeităţile incintei
protejate şi de cerinţele producătorului substanţei de stingere.
14.10. În incintele închise în care instalaţiile de stins incendiu deversează cantităţi de dioxid
de carbon ce depăşesc 50% din volumul incintei, se asigură condiţii de evacuare a aerului
(dispozitive de obturare automată care asigură etanşeitatea în poziţie normală sau supape care
se deschid la o anumită presiune interioară numai în sensul evacuării aerului în exterior).
Riscuri
14.11. Dioxidul de carbon prezintă riscuri mari pentru utilizatori. Într-o atmosferă care
conţine (3 ... 4)% dioxid de carbon utilizatorul începe să respire mai rapid iar la concentraţii mai
mari de 9% îşi pierde cunoştinţa. La concentraţii de circa 20% moartea poate surveni în (20 ...
30) minute.
14.12. Deversarea unor cantităţi mari de dioxid de carbon, prin lipsa de oxigen şi vizibilitatea
redusă în incinta inundată (cauzată de ceaţa care se formează), constituie un pericol pentru
sănătatea şi viaţa utilizatorilor.

Soluţii tehnice de realizare a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de


carbon
Componentele instalaţiilor fixe de stingere
14.13. (1) În funcţie de presiunea de stocare a substanţei de stingere, instalaţiile fixe de
stins incendii cu dioxid de carbon pot fi:
a) de înaltă presiune (cu presiunea de lucru mai mare de 21 bar);
b) de joasă presiune (cu presiunea de lucru sub 21 bar).
(2) Componentele instalaţiilor fixe de stingere trebuie să fie conforme cu părţile
corespunzătoare din SR EN 12094 sau reglementări echivalente.
14.14. Instalaţiile fixe de stingere a incendiului cu dioxid de carbon de înaltă presiune se
compun din:
a) recipienţi (butelii) cu dioxid de carbon grupate în:
i. sistem de alimentare principal (baterie activă principală);
ii. sistem de alimentare de rezervă (baterie activă de rezervă), după caz;
b) colector de dioxid de carbon (sau conducte colectoare în cazul sistemelor cu mai multe
baterii principale sau de rezervă);
c) dispozitive de acţionare;
d) dispozitive şi echipamente electrice de detecţie, semnalizare şi comandă;
e) conducte pentru transportul şi distribuţia dioxidului de carbon;
f) duze pentru refularea dioxidului de carbon;
g) aparatura pentru control;
h) conducte de comandă.
14.15. Instalaţiile fixe de stingere cu dioxid de carbon de joasă presiune se compun din:
a) recipienţi (rezervoare) termoizolate pentru depozitarea dioxidului de carbon lichid;
HOME

b) conducte principale de transport;


c) distribuitoare cu dispozitive de declanşare;
d) conducte pentru transportul şi distribuţia dioxidului de carbon;
e) duze pentru refularea dioxidului de carbon;
f) dispozitive şi echipamente electrice de detecţie, semnalizare şi comandă;
g) aparatura pentru control;
h) agregate frigorifice pentru răcirea dioxidului de carbon, inclusiv aparatura de măsurare,
comandă şi acţionare;
i) conducte de comandă şi instalaţie de pregătire a substanţei de stingere.
Comanda şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de stingere cu dioxid de carbon
14.16. Punerea în funcţiune a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon se
poate face:
a) manual;
b) automat.
14.17. Punerea automată în funcţiune a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de
carbon poate fi cu acţionare pneumatică, mecanică, electrică, pneumo-mecanică, electrică
combinată cu pneumatică (pentru sistemele de joasă presiune), electrică combinată cu pneumo-
mecanică (pentru sistemele de înaltă presiune) sau cu alte sisteme de acţionare.
Sisteme de detectare, semnalizare şi comandă
14.18. Sistemele de detectare, semnalizare şi comandă se proiectează şi realizează conform
prevederilor reglementărilor tehnice specifice şi ale producătorilor de instalaţii şi echipamente.
Aceste sisteme trebuie să prezinte siguranţă în exploatare, să asigure posibilitatea verificării
periodice a stării de funcţionare, iar eventualele revizii şi reparaţii să se poată face cu uşurinţă.
14.19. Sistemele de detectare, semnalizare şi comandă automată a funcţionării instalaţiilor
de stingere cuprind instalaţia de detectare şi semnalizare a izbucnirii incendiului în incinta
protejată şi dispozitivele de comandă şi acţionare a instalaţiei fixe de stingere a incendiului cu
dioxid de carbon.
14.20. Sistemul de detectare, semnalizare şi comandă a instalaţiei de stingere cu dioxid de
carbon are scopul detectării sigure a izbucnirii incendiului încă din faza incipientă, precum şi
efectuarea acţionărilor automate prestabilite.
14.21. Principalele componente ale instalaţiei de detectare, semnalizare şi comandă sunt
următoarele:
a) detectoarele;
b) butoanele manuale de semnalizare;
c) centrala de detectare, semnalizare şi comandă;
d) circuitele electrice aferente instalaţiei;
e) aparatajul de semnalizare optică şi acustică;
f) dispozitivele electromecanice de comandă a acţionărilor.
14.22. Detectoarele trebuie să asigure depistarea incipientă a izbucnirii incendiului.
Detectoarele pot fi monocriteriale - care detectează un singur parametru al arderii (fum, flacără,
temperatură), sau multicriteriale - care detectează simultan doi sau trei parametri ai arderii.
Indiferent de tipul detectoarelor utilizate, în incinta protejată trebuie să se asigure minimum
două detectoare.
14.23. (1) Circuitele de semnalizare care asigură transmiterea semnalelor de la detectoare la
centrala de semnalizare şi comandă se realizează respectându-se reglementările tehnice de
specialitate şi condiţiile impuse de producător.
(2) Circuitele trebuie să fie corespunzător dimensionate, cu trasee cât mai scurte şi sigure în
funcţionare.
HOME

14.24. Circuitele aferente detectoarelor trebuie să fie distincte de cele ale butoanelor
manuale de semnalizare a incendiului. Instalaţiile de stingere cu acţionare automată se prevăd
obligatoriu şi cu butoane manuale (declanşatoare manuale - standardul de referinţă SR EN 54 -
11 sau o reglementare echivalentă).
14.25. Se recomandă ca centralele de semnalizare şi comandă să se amplaseze în apropierea
incintei protejate. Locul de amplasare al centralei de semnalizare trebuie să fie cu risc mic,
prevăzut cu iluminat de siguranţă corespunzător şi accesibil personalului autorizat.
14.26. Centralele de semnalizare şi comandă trebuie să realizeze alarmarea utilizatorilor şi
punerea în funcţiune (declanşarea) instalaţiei de stingere cu temporizarea respectivă, numai
după efectuarea acţionărilor prestabilite. Trebuie să se asigure totodată:
a) eliminarea posibilităţilor de declanşare accidentală a instalaţiilor de stingere;
b) efectuarea automată, înainte de declanşare, a alarmării utilizatorilor şi a unor acţionări
prestabilite cum sunt: întreruperea funcţionării instalaţiilor de ventilare-climatizare din incinta
protejată; închiderea elementelor de protecţie a golurilor funcţionale (uşi, ferestre, trape etc.);
întreruperea funcţionării unor instalaţii care pot perturba stingerea etc. Alertarea automată a
serviciului privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă este obligatorie, iar a serviciului profesionist
pentru situaţii de urgenţă se face la cererea beneficiarului;
c) temporizarea declanşării instalaţiei de stingere corespunzător efectuării unor acţiuni şi
măsuri de protecţie a utilizatorilor (de regulă sub 60 de secunde). Nu se admite un timp de
temporizare care să depăşească 120 de secunde;
d) funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de stingere.
14.27. Instalaţiile fixe de stingere la care punerea în funcţiune este automată, pot fi
prevăzute şi cu posibilitatea de blocaj a comenzii de declanşare a deversării automate. Această
blocare se poate asigura şi de la centrala de semnalizare şi comandă, când aceasta este
amplasată în apropierea incintei protejate şi se poate interveni la ea în timp util.
14.28. Dispozitivele de comandă şi de acţionare trebuie să fie sigure în funcţionare. Toate
acţionările automate trebuie să fie dublate de acţionări manuale.
Stocarea dioxidului de carbon în instalaţiile fixe de înaltă presiune
14.29. Dioxidul de carbon utilizat pentru stingerea incendiilor în instalaţiile fixe de înaltă
presiune se stochează în recipienţi (butelii) metalice. Cantitatea (masa) înmagazinată este
stabilită în funcţie de capacitatea buteliei, aşa cum se indică în anexa nr.16, tabelul 16.1.
14.30. Temperatura camerei în care se amplasează recipienţii (buteliile) cu dioxid de carbon
trebuie asigurată obligatoriu între - 5º C şi + 35º C.
14.31. Recipienţii (buteliile) cu dioxid de carbon se protejează împotriva radiaţiilor termice
directe sau indirecte, iar dacă este posibil, trebuie să fie amplasate îndepărtat şi izolate de surse
de trepidaţii.
14.32 Gruparea buteliilor cu dioxid de carbon în cadrul instalaţiilor fixe de stingere se face în
baterii, separat cele active de cele de rezervă.
14.33. Buteliile montate în baterii trebuie să fie racordate la colector şi fixate pe stelaj, astfel
încât sa aibă asigurată stabilitatea şi funcţionarea corespunzătoare în condiţii deosebite (seism,
incendiu etc.). Fiecare butelie se prevede cu dispozitivele necesare utilizării individuale. În locul
de amplasare a sistemelor de baterii se asigură iluminat de siguranţă corespunzător.
14.34. Fiecare butelie trebuie să aibă indicator de golire şi se racordează la colectorul
bateriei prin racorduri flexibile, cu supape de sens, astfel ca schimbarea buteliei să se facă fără a
afecta funcţionarea celorlalte butelii din cadrul bateriei. Pierderea în greutate a buteliilor
aferente bateriilor de comandă se semnalizează la punctul de comandă sau acolo unde se
consideră necesar de către proiectantul instalaţiei.
Stocarea în rezervoare a dioxidului de carbon în instalaţii de joasă presiune
HOME

14.35. Recipienţii de stocare de joasă presiune trebuie să menţină alimentarea instalaţiei cu


dioxid de carbon lichid la o presiune nominală de 20,7 bar, corespunzătoare unei temperaturi de
aproximativ -18º C.
14.36. (1) Presiunea de încercare pentru recipienţii de joasă presiune trebuie să fie de cel
puţin 30 bar. Ei trebuie să fie siguri în funcţionare pentru temperaturi de până la - 29º C.
(2) Conform prescripţiilor tehnice ISCIR, fiecare recipient de joasă presiune trebuie să fie
echipat cu indicator de nivel al lichidului de CO2 şi manometru cu contacte electrice legat la un
sistem de alarmă de supraveghere pentru presiunile maxime şi minime (de 22 bar şi respectiv
17,2 bar).
14.37. Recipienţii de stocare trebuie prevăzuţi cu dispozitive sau mijloace care să permită
verificarea cantităţii (masei) de dioxid de carbon stocată, semnalând automat golirea acestora.
14.38. Recipienţii se racordează individual la colectorul instalaţiei, astfel încât să permită
înlocuirea lor individuală fără afectarea funcţionării instalaţiei.
14.39. (1) Recipienţii de joasă presiune trebuie să fie izolaţi termic şi echipaţi cu mijloace de
răcire sau încălzire (sau cu amândouă dacă este necesar).
(2) Sistemul de răcire trebuie să menţină temperatura de - 18º C în recipientul izolat termic,
recomandându-se ca serpentina evaporatorului agregatului frigorific să fie montată la partea
superioară a recipientului (în spaţiul de vapori).
14.40. Încălzirea recipienţilor se prevede numai atunci când temperatura mediului ambiant
poate avea valori sub - 23º C (creând presiuni în interior sub 17,2 bar). Sistemul de încălzire
trebuie să menţină în recipientul izolat termic temperatura de - 18º C. funcţionarea sistemului
de încălzire trebuie reglată automat.
14.41. Termoizolarea recipienţilor de stocare de joasă presiune trebuie astfel dimensionată şi
realizată încât, la un timp maxim de nefuncţionare al agregatului de răcire de 4 ore (pentru
perioada cu temperatura exterioară cea mai ridicată), să nu se deschidă supapele de siguranţă.
14.42. În recipienţii de stocare de joasă presiune, corespunzător reglajului supapelor de
siguranţă, gradul de umplere se poate lua între 0,8 şi 0,9 kg/l.
14.43. Dacă dioxidul de carbon utilizat pentru stingere este stocat în rezervoare utilizate şi în
scopuri tehnologice, atunci trebuie asigurată rezerva permanentă de dioxid de carbon lichid
necesar pentru stingere.
Dispozitive de siguranţă
14.44. La sistemele de stingere cu dioxid de carbon cu stocarea substanţei în recipienţi de
înaltă presiune, dispozitivele de siguranţă trebuie să funcţioneze la o creştere a presiunii între
165 bar şi 207 bar.
14.45. La sistemele de stingere cu dioxid de carbon cu stocarea substanţei lichide în
recipienţi de joasă presiune, în cazul creşterii presiunii la 30 bar trebuie să se deschidă supapele
de siguranţă. Aceste supape trebuie să aibă o funcţionare sigură şi închidere etanşă, iar
deschiderea lor să se facă în scurt timp. Trebuie să se elimine posibilitatea blocării supapelor de
siguranţă prin îngheţ.
Reţele de conducte
14.46. Reţelele de conducte se compun din:
a) conducte de transport;
b) conducte de distribuţie;
c) conducte de comandă:
- pentru dioxid de carbon;
- pentru aer comprimat.
HOME

14.47. Colectorul, conductele de transport şi de distribuţie, precum şi armăturile utilizate


trebuie să reziste la presiunile şi temperaturile precizate de producător. Presiunile de probă
trebuie să fie cel puţin de trei ori presiunea de lucru a acestora.
14.48. Conductele utilizate trebuie să reziste la temperaturile scăzute (de regulă între - 29º C
şi + 66º C) şi la presiunile de lucru ale dioxidului de carbon din instalaţiile de stingere, fără a
suferi deformări, cu excepţia celor necesare pentru dilatări şi contracţii.
14.49. În funcţie de condiţiile specifice, la instalaţiile de stins incendiu cu dioxid de carbon se
pot utiliza următoarele feluri de conducte:
a) ţevi şi fitinguri din oţel zincate la interior şi la exterior, în spaţii puţin nocive;
b) ţevi şi fitinguri din cupru sau din alamă, în spaţii puţin nocive;
c) ţevi din materiale speciale (oţeluri inoxidabile) şi ţevi cu protecţii antiacide, în spaţii extrem
de corosive.
14.50. Este interzisă folosirea în instalaţiile de stins incendii cu dioxid de carbon a ţevilor şi
fitingurilor din fontă. Îmbinările ţevilor se execută, de regulă, cu fitinguri filetate sau cu flanşe.
14.51. Presiunea de transport a dioxidului de carbon prin conducte trebuie să fie superioară
presiunii punctului triplu, în vederea evitării formării dopurilor de gheaţă (rezultate din
transformarea dioxidului de carbon în zăpadă carbonică).
14.52. Pentru evitarea producerii expansiunii dioxidului de carbon şi îngheţarea lui pe
conducte, la proiectarea şi realizarea sistemelor de stingere se adoptă soluţia cu secţiuni
variabile ale conductelor, corespunzătoare debitelor de dioxid de carbon transportate.
14.53 Traseele conductelor pentru dioxid de carbon trebuie să fie cât mai scurte posibil şi de
regulă, conductele se pozează aparent, iar în cazul în care nu este posibil se asigură posibilităţi
de vizitare şi control.
14.54. În situaţia în care conductele de transport străbat spaţii supuse condiţiilor atmosferice
exterioare, conductele se protejează corespunzător (termic şi anticorosiv).
14.55. La traversarea pereţilor şi planşeelor clădirilor de către conductele instalaţiilor de
stingere cu dioxid de carbon, se prevăd sisteme de etanşare adecvate.
14.56. Pentru protecţia anticorosivă a instalaţiei de aer comprimat din componenţa
instalaţiilor cu dioxid de carbon de joasă presiune, se prevăd filtre uscătoare (cu silicagel sau un
produs cu proprietăţi echivalente) pentru reducerea umidităţii.
Duze de refulare
14.57. Duzele prin care se refulează dioxidul de carbon se dispun în incintele protejate
(încăperi, spaţii, echipamente etc.), în aşa fel încât să realizeze o inundare rapidă şi uniformă.
Se utilizează numai duze astfel dimensionate şi realizate încât să elimine posibilitatea îngheţării
dioxidului de carbon în instalaţie.
14.58. Duzele de refulare trebuie să fie marcate de producător cu principalele caracteristici
tehnice, respectiv tipul duzei, diametrul şi protecţia anticorosivă.
14.59. (1) Debitele specifice ale duzelor în funcţie de presiunea de refulare, sunt cele din
tabelul 14.1. pentru instalaţii de înaltă presiune (presiunea de stocare de 51,7 bar) şi tabelul
14.2. pentru instalaţii de joasă presiune (presiunea de stocare de 20,7 bar).
(2) Suprafeţele secţiunilor orificiilor de debitare a duzelor de refulare corespunzătoare
diametrelor acestora, sunt cele din Anexa nr.16, tabel 16.2.
HOME

Tabelul 14.1

Debitele specifice ale duzelor de refulare pentru instalaţii de


înaltă presiune
(presiunea de stocare de 51,7 bar)

Presiunea de refulare în Debitul specific de refulare


secţiunea orificiului de debitare (rata de descărcare a duzei)
a duzei [kg/min/mm2]
[bar]
51,7 3,258
50,0 2,706
48,3 4,403
46,5 2,174
44,8 1,995
43,1 1,840
41,4 1,706
39,6 1,590
37,9 1,488
36,2 1,397
34,5 1,309
32,8 1,224
31,0 1,140
29,3 1,063
27,6 0,985
25,9 0,908
24,1 0,830
22,4 0,760
20,7 0,690
17,2 0,549
13,8 0,419

14.60. Duzele de refulare trebuie să aibă rezistenţa mecanică corespunzătoare utilizării în


condiţii normale de lucru (presiuni, temperaturi, deteriorări mecanice). Se recomandă ca duzele
de refulare să se execute din metale rezistente la coroziune.
14.61. Dacă condiţiile de amplasare a duzelor pot conduce la înfundarea lor, trebuie
prevăzute cu discuri de ruptură sau capace. Aceste dispozitive de obturare trebuie să asigure o
deschidere sigură, totală şi rapidă a duzelor atunci când sistemul de stingere intră în funcţiune.
14.62. La sistemele de stingere locală, fixarea duzelor trebuie să fie sigură pentru a nu
permite desprinderea lor. Amplasarea duzelor se stabileşte de către proiectant în funcţie de
condiţiile specifice ale incintei.
Armături şi dispozitive de control
14.63. Armăturile şi dispozitivele de control funcţional cuprind dispozitivele de închidere-
deschidere a recipienţilor (buteliilor), de declanşare a deversării dioxidului de carbon, de
distribuţie a dioxidului de carbon, de verificare a prezenţei dioxidului de carbon în recipienţi.
Acestea trebuie proiectate, realizate şi întreţinute astfel încât să asigure buna funcţionare a
HOME

instalaţiei şi să fie sigure în exploatare pentru temperaturi cuprinse între -29º C şi + 66º C,
precum şi marcate cu limitele de temperaturi pentru care au fost proiectate.
14.64. Dispozitivele care controlează eliberarea şi distribuţia dioxidului de carbon trebuie să
poată fi comandate şi manual în caz de urgenţă. Aceste dispozitive de comandă se amplasează
în locuri uşor accesibile operatorilor.

Tabelul 14.2

Debitele specifice ale duzelor de refulare pentru instalaţii de


joasă presiune
(presiunea de stocare de 20,7 bar)

Presiunea de refulare în Debitul specific de refulare


secţiunea orificiului de (rata de descărcare a duzei)
debitare a duzei [kg/min/mm2]
[bar]
20,7 2,970
20,0 2,041
19,3 1,671
18,6 1,443
17,9 1,284
17,2 1,165
16,5 1,073
15,9 0,992
15,2 0,918
14,5 0,851
13,8 0,792
13,1 0,737
12,4 0,688
11,7 0,642
11,0 0,600
10,3 0,559
9,7 0,521
9,0 0,485
8,3 0,449
7,6 0,414
6,9 0,381

14.65. Robinetele utilizate trebuie să satisfacă condiţiile de exploatare ale instalaţiilor cu


dioxid de carbon în ceea ce priveşte temperatura şi debitul, să închidă etanş iar deschiderea să
fie totală şi rapidă (pentru a nu provoca blocarea lor prin îngheţ).
14.66. Robinetele folosite la instalaţiile cu stocare la înaltă presiune şi care sunt menţinute
permanent sub presiune, trebuie să reziste la presiuni de minimum 250 bar (robinetele de pe
butelii), iar acelea ce nu sunt menţinute permanent sub presiune (robinetele de linie) trebuie să
aibă rezistenţa de cel puţin 150 bar.
14.67. Robinetele folosite la instalaţiile de stocare de joasă presiune trebuie să reziste la
presiunea de cel puţin 125 bar.
HOME

14.68. La punerea în funcţiune, toate robinetele instalaţiilor de stingere cu dioxid de carbon -


indiferent de tipul constructiv - se marchează şi sigilează în poziţia normală de utilizare şi se
asigură neacţionarea lor de către persoane neautorizate.
14.69. Pentru eliminarea posibilităţilor de declanşare accidentală a instalaţiilor de stingere,
pe conductele de alimentare se prevăd obligatoriu armături de închidere-deschidere dublate,
sigure în funcţionare.
14.70. (1) Armăturile şi dispozitivele de control funcţional trebuie marcate de producător cu
principalele caracteristici tehnice (presiuni, debite, diametre, tensiuni, puteri etc.).
(2) Pe conductele de transport se prevăd robinete "de linie", cu rol de protecţie a incintelor
protejate la eventualele declanşări accidentale. La instalaţiile ce folosesc pentru stocarea
dioxidului de carbon recipienţi de joasă presiune, robinetul de linie se montează în aval de
robinetul manual de pe conducta principală de transport. La instalaţiile cu recipienţi (butelii) de
înaltă presiune, robinetul de linie se montează în aval de colectorul bateriei.
14.71. Dacă dintr-un rezervor de joasă presiune sau dintr-o baterie de înaltă presiune se
alimentează cu dioxid de carbon incinte de stingere separate, se montează robinete de linie pe
fiecare conductă de dirijare a dioxidului de carbon spre incintele de inundare.
14.72. La instalaţiile de înaltă presiune, pe colectorul bateriei se prevede supapa de golire
care se menţine deschisă până la presiunea de 2 bar, astfel încât dioxidul de carbon scăpat din
butelii prin eventuale neetanşeităţi să fie evacuat în exterior.
Alte elemente ale instalaţiilor fixe de stingere
14.73. Pentru controlul bunei funcţionări a instalaţiilor de stingere se prevăd:
a) aparate locale pentru controlul parametrilor dioxidului de carbon stocat în rezervoare
(manometre şi indicatoare de nivel);
b) aparate locale pentru controlul parametrilor instalaţiei de răcire (termometre montate unul
la intrarea iar altul la ieşirea evaporatorului) la instalaţiile care folosesc recipienţi de joasă
presiune pentru stocarea dioxidului de carbon în stare lichidă;
c) aparatura proprie de control a agregatelor frigorifice (manometre şi termometre pentru
controlul parametrilor agentului frigorific şi a sistemului de ungere), separată de cele menţionate
în aliniatul 2.
14.74. Pentru comanda deschiderii robinetelor cu acţionare pneumatică se utilizează aerul
comprimat stocat într-un recipient în care se menţine în permanenţă presiunea necesară
acţionarii. Aerul comprimat trebuie să fie asigurat dintr-o sursă sigură (tehnologică sau proprie).

Amplasarea în construcţii a componentelor instalaţiilor fixe de stingere a


incendiilor cu dioxid de carbon
Amplasarea bateriilor de butelii cu dioxid de carbon în instalaţiile fixe de înaltă
presiune
14.75. Se recomandă ca bateriile cu recipienţi (butelii) cu dioxid de carbon să fie amplasate
într-o încăpere separată, protejata corespunzător, cu acces uşor din exterior, direct sau dintr-o
circulaţie funcţională (coridor, hol etc.). În cazul instalaţiilor de stingere locale montate direct pe
utilaje, bateriile cu recipienţi cu dioxid de carbon se pot amplasa şi în secţiile de fabricaţie, cu
condiţia ca încăperile să fie dotate cu instalaţii mecanice de ventilare generală.
14.76. Spaţiile în care se montează bateriile active şi de comandă aferente instalaţiei fixe de
stins incendiu cu dioxid de carbon (staţiile de distribuţie), se separă de restul construcţiei.
Elementele de separare trebuie să fie minimum REI 120 minute pentru pereţi şi REI 60 minute
pentru planşee, iar uşa de acces trebuie să fie de clasa minim A2-s1,d0. Rezistenţa la foc a uşii
trebuie să fie minimum EI2 30 - C, dacă accesul nu este direct în exterior. În cazul în care
HOME

încăperile în care se amplasează bateriile cu recipiente cu dioxid de carbon au un perete exterior


cu ferestre, acestea trebuie să aibă geamuri protejate împotriva radiaţiilor solare.
14.77. Încăperile staţiilor de distribuţie a dioxidului de carbon se prevăd cu ventilare natural-
organizată (ferestre mobile şi goluri de admisie a aerului), sau cu ventilare mecanică. La staţia
de distribuţie se prevede obligatoriu ventilare mecanică de avarie care să asigure un numar de
(5 .... 10) schimburi orare de aer. Aspiraţia acestei instalaţii trebuie să fie de la partea inferioară
a încăperii, iar comanda de acţionare se asigură manual din exterior.
14.78. (1) Structurile metalice ale bateriilor active şi de comandă se montează lângă pereţi,
la distanţa de minimum 0,15 m de aceştia. Pe partea de acţionare manuală a bateriilor (faţă de
zidurile frontale) şi între baterii se asigură distanţe de 0,80 - 1,00 m, pentru a per-mite
efectuarea cu uşurinţă a operaţiilor de montaj, verificare şi control a echipamentelor instalaţiei
de stingere.
(2) În situaţia montării a câte două baterii spate în spate, se sigură distanţa de 0,15 m între
ele şi 0,80 m faţă de bateriile vecine. La stabilirea dispunerii elementelor componente din cadrul
staţiei de distribuţie trebuie să se asigure accesul personalului de supraveghere la butelii,
precum şi la punctele de comandă ale acestora (cutii, cleme, ventile etc.).
Amplasarea recipientelor cu dioxid de carbon în instalaţii fixe de joasă presiune
14.79. (1) Recipienţii (buteliile) de stocare şi accesoriile acestora trebuie dispuse astfel încât
inspectarea, probarea, reîncărcarea şi alte lucrări de întreţinere să se poată face uşor, iar
întreruperile de funcţionare să fie minime.
(2) Recipienţii de stocare se amplasează cât mai aproape posibil de incintele protejate, ferite
de foc sau de explozie.
(3) Recipienţii de stocare trebuie protejaţi împotriva fenomenelor meteorologice grele, a
deteriorărilor mecanice, coroziunilor chimice sau a altor degradări.
Amplasarea reţelei de conducte pentru transportul şi distribuţia dioxidului de carbon
14.80. Amplasarea elementelor reţelei de transport şi distribuţie a dioxidului de carbon se
face astfel încât sa nu afecteze gabaritul căilor de acces şi de evacuare, permiţând circulaţia
persoanelor în condiţii de siguranţă.
14.81. (1) Conductele instalaţiei interioare de distribuţie a dioxidului de carbon se montează
aparent sau în canale, având acces pentru control. Traseul se alege astfel încât să conducă la
pierderi minime de sarcină, iar conductele trebuie să fie bine fixate şi ferite de acţiuni mecanice,
termice şi chimice.
(2) Conductele de transport a dioxidului de carbon montate în canale împreună cu conducte
de fluide calde sau pozate aerian la mai puţin de 0,50 m de conductele calde, se protejează
termic.
14.82. (1) Conductele de transport, distribuţie şi comandă se pozează cu respectarea
următoarelor distanţe minime de siguranţă:
a) 0,20 m faţă de cabluri electrice de joasă tensiune;
b) 0,30 m faţă de cabluri cu tensiuni de 1 până la 20 kV (inclusiv);
c) 0,35 m faţă de cabluri cu tensiuni de la 20 până la 35 kV, inclusiv;
d) 0,50 m faţă de conducte calde cu ts > 50º C;
e) 0,30m faţă de conducte pentru fluide reci cu ts < 50º C.
(2) Pozarea conductelor de transport a dioxidului de carbon se face obligatoriu deasupra
traseelor cablurilor electrice şi sub conductele calde.
Amplasarea armăturilor, dispozitivelor şi echipamentelor
14.83. Toate dispozitivele de acţionare, armăturile pentru eliberarea dioxidului de carbon şi
dispozitivele de siguranţă trebuie să fie amplasate, montate şi protejate în mod corespunzător
HOME

astfel încât să poată fi uşor acţionate, să nu fie supuse la deteriorări mecanice, coroziuni chimice
sau alte deteriorări care le-ar scoate din funcţiune.
14.84. Dispozitivele care controlează eliberarea şi distribuţia dioxidului de carbon şi sunt
prevăzute cu declanşare manuală în caz de urgenţă (exemplu, robineţii de linie), se grupează pe
cât posibil, astfel încât acţionările manuale să se facă dintr-un singur loc sau din cât mai puţine
locuri.
14.85. Gurile de aspiraţie ale instalaţiei de ventilare prevăzute pentru evacuarea dioxidului
de carbon din staţia de distribuţie sau după caz, după stingere în incinta protejată, se
amplasează cât mai aproape de pardoseală.
14.86. Agregatele frigorifice aferente instalaţiilor de stingere de joasă presiune se
amplasează în apropierea recipienţilor aferenţi.
Amplasarea duzelor de refulare (deversare) a dioxidului de carbon
14.87. Duzele de refulare se dispun la partea superioară a incintei protejate (sub plafon,
pardoseală înaltă, planşeu tehnologic etc.), perpendicular pe suprafaţa de protejat şi la 1/3 din
înălţimea incintei, instalate sub un unghi de 450 până la 900 (pentru a asigura umplerea cu
dioxid de carbon a spaţiilor inferioare).
14.88. Duzele trebuie dispuse astfel încât produsele care au luat foc să nu fie agitate sau
împrăştiate de jetul de dioxid de carbon.

Executarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon


Condiţii generale
14.89. Subansamblurile şi echipamentele instalaţiei de stingere se transportă ambalate,
păstrându-se caracteristicile tehnice şi constructive cu care au fost realizate de producător şi se
depozitează în condiţii de siguranţă.
14.90. Înainte de montarea conductelor şi a celorlalte accesorii aferente acestora, se verifică
starea lor, neadmiţându-se trecerea la montaj dacă au deformări sau urme de lovire.
14.91. Montajul şi prima punere în funcţiune a agregatului frigorific, precum şi reglarea
ventilului de laminare pentru asigurarea temperaturii în evaporator se realizează conform
instrucţiunilor precizate în cărţile tehnice ale utilajelor.
14.92. Producătorii şi, după caz, furnizorii de baterii şi echipamente trebuie să livreze odată
cu acestea şi piesele de rezervă necesare.
Montarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
14.93. Conductele de transport şi de distribuţie a dioxidului de carbon se montează conform
prevederilor proiectului şi specificaţiilor producătorului şi se leagă la pământ corespunzător
prevederilor normativului I 7.
Probarea instalaţiilor fixe de stingere
14.94. (1) În toate locurile unde se utilizează dioxidul de carbon ca substanţă de stingere şi
există riscul ca oamenii să fie afectaţi, se prevăd indicatoare corespunzătoare de avertizare.
(2) În interiorul incintelor protejate supuse inundării cu dioxid de carbon se afişează vizibil
panouri inscripţionate (standard de referinţă ISO 3864/1,2, 3, 4 şi ISO 7010) cu următorul text:

ATENŢIE !
ÎN CAZ DE ALARMĂ, INCENDIU SAU DE
DEGAJARE A DIOXIDULUI DE CARBON,
PĂRĂSIŢI IMEDIAT INCINTA - PERICOL DE
MOARTE
HOME

Figura 14.1. Indicator pentru avertizare asupra faptului că spaţiile sunt protejate cu dioxid de
carbon

14.95. Pe feţele exterioare ale uşilor incintelor în care sunt amplasate bateriile de recipiente
(butelii) cu dioxid de carbon, se inscripţionează:

ATENŢIE!

ATENŢIE! STRICT INTERZIS


ACCESUL PERSOANELOR
NEAUTORIZATE.
DEPOZIT DE DIOXID DE CARBON -
PERICOL DE MOARTE !

Figura 14.2. Indicator pentru avertizare pentru spaţiile în care se depozitează butelii cu dioxid de
carbon

14.96. În apropierea bateriilor de comandă (pentru instalaţiile de înaltă presiune) sau în


camera de comandă (pentru instalaţiile de joasă presiune), la loc vizibil se afişează panouri
conţinând:
a) schemele de funcţionare ale instalaţiei;
b) instrucţiunile de exploatare ale instalaţiei;
c) instrucţiunile specifice de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile pentru prevenirea
accidentelor umane în timpul şi după inundarea cu dioxid de carbon
Recepţia instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
14.97. Recepţia instalaţiei se face de către comisia constituită în conformitate cu legislaţia în
vigoare. Comisia este obligată să verifice, în afară de prevederile generale, dacă sunt:
a) respectate prevederile privind sistemul de detectare, semnalizare şi stingere cu dioxid de
carbon stabilite în proiectele de execuţie şi în documentaţiile tehnice;
b) montate şi puse în funcţiune toate instalaţiile, aparatura şi echipamentele din sistemul de
semnalizare şi stingere;
c) predate beneficiarului instrucţiunile de folosire a tuturor aparatelor şi echipamentelor
instalaţiei şi s-a instruit personalul de servire a instalaţiei;
d) stabilite condiţiile şi programul de întreţinere şi verificări periodice, care să asigure
funcţionarea corectă a instalaţiei.

Dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon


Debite şi consumuri specifice pentru inundarea totală
14.98. (1) Debitul specific de dioxid de carbon folosit la stingerea incendiilor din spaţii
închise utilizând sisteme cu inundare totală depinde de concentraţia minimă de dioxid de carbon
necesară pentru fiecare substanţă, concentraţie care se stabileşte volumetric în procente de
dioxid de carbon şi aer. Pentru substanţe ce se pot stinge la o concentraţie de până la 34%
(volum de CO2 în aer), debitul specific are valori de la 0,7 la 1,15 kg/m3, în funcţie de volumul
spaţiului protejat.
(2) Debitul specific se determină conform tabelului 14.3.
HOME

Tabelul 14.3

Debite specifice şi cantităţi minime de CO2 necesare stingerii incendiilor


(substanţe ce se pot stinge la o concentraţie volumică de până la 34% CO2 în aer)

Volumul Debitul specific Coeficient Intensitatea Cantitatea


spaţiului de dioxid de de volum iniţială de refulare (masa) minimă
protejat carbon [m3/kg CO2] a CO2 necesară
[m3] [kg CO2/m3] [kg CO2/m3] [kg]
Până la 4,00 1,15 0,86 1,60 -
4,00 - 14,00 1,07 0,93 4,5
14,00 - 57,00 1,01 0,99 15,1
57,00 - 127,00 0,90 1,11 1,34 45,4
127,00 - 1415,00 0,80 1,25 113,5
1415,00 - 0,77 1,30 1135,0
2000,00
peste 2000 0,70 1,43 1450,0

14.99. Concentraţia minimă de dioxid de carbon necesară stingerii incendiilor pentru diferite
substanţe, stabilită volumetric în procente de CO2 în aer, este precizată în tabelul 14.4.

Tabelul 14.4
Concentraţia volumică minimă de CO2 necesară stingerii incendiilor pentru diferite
substanţe

Denumirea substanţei combustibile*) Concentraţia Concentraţia


teoretică minimă de minimă de calcul
CO2 de CO2
[%] [%]
Acetilena, sulfura de carbon 55 66
Acetona, alcool metilic 26 31
Benzen 31 37
Butadiena 34 41
Butan, gazolina, petrol lampant, ulei, lubrifianţi 28 34
Oxid de carbon 53 64
Gaze naturale, ciclopropan 31 37
Etan 33 40
Eter etilic 38 46
Alcool etilic 36 43
Etilena 41 49
Diclorura de etilenă 21 25
Oxid de etilenă 44 53
Benzina 28 34
Hexan, pentan 29 35
Hidrogen 62 74
Izobutan, propan, propilena 30 36
Metan 25 30
HOME

*) Pentru substanţe neindicate în tabel, în cazul în care se cunoaşte concentraţia de oxigen "O 2"
în procente, concentraţia de dioxid de carbon la care arderea încetează se poate calcula cu relaţia:

%CO2 = 100 * (21 - O2)/21

14.100. Pentru substanţele la care este necesară o concentraţie de CO2 în aer de peste
34%, debitul specific de dioxid de carbon indicat în art.14.98 se amplifică cu un coeficient de
corecţie "K", a cărui valoare este dată în tabelul 14.5.

Tabelul 14.5

Valorile coeficientului de corecţie "K" în funcţie de concentraţia de stingere

Concentraţia de stingere 34 40 45 50 55 60 67 70 75 80
cu dioxid de carbon [%]
Coeficientul de corecţie [K] 1,00 1,20 1,40 1,60 1,85 2,15 2,45 2,80 3,25 3,75

14.101. La stingerea incendiilor în spaţiile cu temperatură ridicată (peste 93º C) sau cu


temperatura joasă (sub 18º C), cantitatea (masa) de dioxid de carbon se măreşte cu:
a) 1% la fiecare 2,7º C peste 93º C;
b) 1% la fiecare 0,6º C sub temperatura de 18º C.
14.102 Pentru spaţiile cu substanţe combustibile care ard mocnit, debitul (consumul) specific
de dioxid de carbon în condiţiile unei bune etanşări a spaţiului respectiv, se alege, după caz între
1,33 şi 2,67 kg/m3 , după cum este indicat în tabelul 14.6.

Tabelul 14.6

Debitul (consumul) specific de CO2 pentru stingerea unui incendiu mocnit

Denumirea materialului care arde Consumul specific


de dioxid de
carbon, is
[kg/m3]
Echipament electric fără ulei, izolaţia conductoarelor electrice 1,33
Maşini electrice mici, canale şi tuneluri de cable (volumul încăperii până la 1,60
60,000 m3)
Arhive 2,00
Depozite de blănuri, colectoare de praf 2,67

14.103. Pentru stingerea incendiilor la generatoare electrice consumul de CO2 (kg), în


funcţie de volumul spaţiului protejat şi timpul necesar menţinerii unei concentraţii minime de
stingere, este dat în tabelul 14.7.
HOME

Tabelul 14.7

Consumul de CO2 (kg) pentru stingerea incendiilor la generatoare electrice


(pentru concentraţii volumice minime de 30% CO2 în aer)

Consumu Volumul spaţiului protejat (m3), corespunzător timpului de menţinere a


l de CO2 concentraţiei de dioxid de carbon pentru stingere [min]
[kg] 5 10 15 20 30 40 50 60
45 34,0 28,3 22,7 17,0 14,2 11,3 8,5 5,7
68 51,0 42,5 34,0 28,3 21,2 17,0 14,2 11,3
91 63,0 55,2 45,3 36,8 28,3 24,7 18,4 14,2
113 93,4 69,3 56,6 46,7 36,8 29,7 22,7 17,0
136 130,3 87,8 66,0 56,6 46,7 36,8 28,3 19,8
159 172,7 116,1 84,9 70,8 56,6 46,7 34,0 25,5
181 218,0 153,0 107,6 89,2 70,8 56,6 45,3 34,0
214 262,0 192,5 138,7 113,3 87,8 73,6 59,5 45,3
227 315,8 229,4 172,7 141,6 110,4 93,4 79,3 62,3
249 348,3 269,0 209,5 172,7 138,7 119,0 102,0 87,8
272 393,6 308,7 243,5 204,0 170,0 147,2 127,4 110,4
295 436,1 348,3 279,0 235,0 199,6 175,6 155,7 136,0

Debite şi consumuri specifice de dioxid de carbon pentru stingerea locală a


incendiului
14.104. (1) La instalaţiile care utilizează sistemul stingerii locale se iau în calcul următoarele
valori:
- minimum 8 kg CO2 pentru fiecare m2 de suprafaţă de lichid combustibil;
- 6 kg CO2 la fiecare m2 de suprafaţă a instalaţiilor sau a utilajelor.
(2) Lungimea jetului de dioxid de carbon are valorile din tabelul 14.8.

Tabelul 14.8

Lungimea jetului de dioxid de carbon în funcţie de diametrul duzei


(la presiune joasă)

Diametrul duzei 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
[mm]
Lungimea jetului 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,70 3,00
[m]

14.105. Timpul de refulare a dioxidului de carbon nu trebuie să depăşească 60 secunde, iar


timpul de menţinere a concentraţiei de stingere trebuie să fie de minimum 20 minute.
Determinarea cantităţii (masei) totale de dioxid de carbon necesară stingerii
incendiului
14.106. La determinarea cantităţii (masei) totale de dioxid de carbon necesară stingerii
incendiului se ţine seama de necesitatea realizării concentraţiei de dioxid de carbon, respectiv de
debitul specific, de timpul în care substanţa de stingere trebuie refulată şi de volumul spaţiului
protejat.
HOME

14.107. Volumul de calcul al spaţiului protejat reprezintă diferenţa între volumul total al
spaţiului respectiv şi volumul echipamentelor, mobilierului etc. montate în interior.
Determinarea numărului de butelii necesare instalaţiilor fixe de înaltă presiune
14.108. Fiecare incintă protejată, trebuie să fie asigurată cu câte o baterie activă principală
şi după caz, o baterie activă de rezervă. Pentru protecţia a maximum 5 incinte, între care este
exclusă posibilitatea de propagare a focului, se admite prevederea de baterii active principale şi
după caz, baterii active de rezervă comune, dimensionate pentru a asigura stingerea incendiului
la cea mai mare incintă protejată.
14.109. Pentru cazuri deosebite, când importanţa obiectivului sau riscul de incendiu ori de
explozie necesită măsuri de protecţie severe, se prevăd baterii active principale şi baterii active
de rezervă independente pentru fiecare incintă. Dacă este exclusă posibilitatea de propagare a
focului de la o incintă protejată la alta şi în această situaţie se admite folosirea în comun a
bateriei active de rezervă pentru maximum două incinte protejate. Bateriile active de rezervă
trebuie să conţină aceiaşi cantitate de dioxid de carbon ca şi bateriile active principale.
14.110. În cazul în care pentru protecţia unei incinte rezultă necesare mai multe baterii
active principale, acestea pot fi grupate pe un colector comun. Este permisă folosirea bateriilor
active principale pentru protecţia mai multor incinte, cu condiţia ca instalaţia să fie astfel dispusă
şi comandată încât fiecare incintă de stingere să poată fi inundată cu dioxid de carbon fără să le
afecteze pe celelalte.
Dimensionarea recipienţilor de stocare la instalaţiile de joasă presiune
14.111. Recipienţii pentru stocarea dioxidului de carbon se calculează ţinând cont de
cantitatea (masa) de dioxid de carbon necesară pentru stingere, volumul total al recipienţilor şi
masa specifică a dioxidului de carbon lichid. După caz, pentru fiecare recipient operativ se
prevede câte un recipient de rezervă.
Dimensionarea agregatelor frigorifice şi a termoizolaţiei rezervoarelor de stocare a
dioxidului de carbon
14.112. Dimensionarea agregatelor frigorifice şi a termoizolaţiei rezervoarelor de stocare a
dioxidului de carbon se efectuează pe baza puterii frigorifice a instalaţiei respective.
Dimensionarea conductelor pentru dioxidul de carbon
14.113. La dimensionarea conductelor pentru transportul dioxidului de carbon se au în
vedere următoarele:
a) evitarea formării dopurilor de zăpadă carbonică în conducte şi la deversare;
b) starea bifazică (lichidă şi gazoasă) a dioxidului de carbon în recipiente şi pe conducte;
c) debitul de curgere;
d) presiunea dioxidului de carbon în conductă;
e) compactitatea dioxidului de carbon la capătul conductei;
f) coeficientul de rezistenţă hidraulică specifică a conductei;
g) lungimea conductei.
14.114. Pentru instalaţii de înaltă presiune debitul se determină luând în considerare
presiunea medie de stocare de 51,7 bar (pentru depozitare normală la temperatura de 21° C).
Debitele de descărcare prin duze au valorile din tabelul 14.1. Presiunea de calcul la duze trebuie
să fie mai mare de 13,8 bar.
14.115. Diametrul conductelor de distribuţie se determină în funcţie de debitul de dioxid de
carbon refulat prin distribuitor, de debitul de dioxid de carbon refulat în spaţiul protejat cu
volumul cel mai mare şi de diametrul conductei principale (sau al distribuitorului).
14.116. La instalaţiile de înaltă presiune diametrul conductei de transport (conducta
magistrală, colector) se poate determina cu aproximaţie, ţinând cont de diametrul conductei
HOME

principale, de diametrul nominal al capului de debitare al buteliei şi de numărul buteliilor de


lucru.
14.117. Pentru instalaţii de joasă presiune debitul se determină luând în considerare
presiunea medie de stocare de 20,7 bar în timpul descărcării. Presiunea de calcul la duze trebuie
să fie mai mare de 8,6 bar. Debitul de deversare pentru duze este indicat în tabelul 14.3.
14.118. Pentru dimensionarea conductelor principale de transport ale instalaţiilor cu dioxid
de carbon de joasă presiune se poate utiliza orientativ tabelul 14.9, în care sunt date valorile
debitelor de transport pentru diverse diametre şi lungimi de conducte.
14.119. Pentru sistemele instalaţiilor cu dioxid de carbon de joasă presiune, dacă o parte din
spaţiul protejat trebuie inundat total iar o parte prin stingere locală, debitul de deversare pentru
partea de inundare totală trebuie să asigure concentraţia necesară într-un timp care să nu fie
mai mare decât timpul de deversare folosit de partea sistemului de stingere locală.
Verificarea debitelor de curgere şi calculul pierderilor de sarcină în conductele
instalaţiilor cu dioxid de carbon
14.120. (1) Debitul de dioxid de carbon, la curgerea bifazică în conducte, se determină cu
relaţia:

în care:
Q este debitul de CO2 la curgere bifazică în conductă, [kg/min];
D - diametrul interior al conductei, [mm];
Y; Z - factorii care depind de presiunea din recipiente (butelii) şi conducte; L = l + le - lungimea
totală, egală cu suma între lungimea fizică (l) a conductei şi lungimea echivalentă rezistenţelor
locale (le), [mm].

Tabelul 14.9
Diametrele conductelor principale de transport ale instalaţiilor de joasă presiune,
pentru diferite valori ale debitelor de CO2 (kg/min) şi lungimi ale conductelor (m)

Diametrul interior Lungimile conductelor [m]


(diametrul nominal) 15 30 60 90 120 150 180 210
[mm] Debite de dioxid de carbon [kg/min]
15 36 28
20 75 61 48
25 136 113 88 75
32 76 231 183 156
40 400 340 272 234 209
50 703 612 508 444 400 363
70 1040 930 794 694 621 575
80 1720 1540 1340 1180 1078 1005 934
100 3170 2900 2560 2315 2130 2000 1855
125 5220 4900 4350 3990 3690 3490 3260 1755
150 7600 7260 6570 6070 5670 5390 5040 3080
150 7600 7260 6570 6070 5670 5390 5040 4800
* Durata de deversare a substanţei de stingere, de regulă nu trebuie sa depăşească 60 secunde
HOME

(2) Relaţia de mai sus scrisă sub forma:

este transpusă grafic în nomogramele din figurile 16.2 şi 16.3 din Anexa nr.16.1.
(3) În tabelul 14.10, sunt date valorile factorilor Y şi Z în funcţie de presiune, pentru cazul
stocării dioxidului de carbon la presiunea de 51,7 bar în instalaţii de înaltă presiune, iar în tabelul
14.11, sunt precizate valorile factorilor Y şi Z în funcţie de presiune, pentru cazul stocării
dioxidului de carbon la presiunea de 20,7 bar în instalaţii de joasă presiune.
(4) În tabelul 14.12, sunt date valorile lui D1,25 şi D2 pentru diferite valori ale diametrelor (D)
ale conductelor.
14.121. Verificarea debitelor de curgere a dioxidului de carbon în conducte se efectuează cu
ajutorul nomogramelor din Anexa nr. 16, figura 16.2 pentru instalaţii cu CO 2 de înaltă presiune
(presiunea de depozitare 51,7 bar) şi respectiv figura 16.3 pentru instalaţii cu CO 2 de joasă
presiune (presiunea de depozitare 20,7 bar).
14.122. (1) Pierderile totale de sarcină la curgerea dioxidului de carbon în conducte se
determină ca suma dintre pierderile de sarcină liniare şi locale.
(2) Pentru calculul pierderilor de sarcină liniare se folosesc valorile rezistenţelor specifice ale
conductelor cu diametre diferite, determinate pentru diferite rugozităţi ale acestora şi redate în
tabelul 14.13.

Tabelul 14.10

Valorile factorilor Y şi Z în funcţie de presiune, pentru cazul


stocării la presiunea de 51,7 bar, în instalaţii de înaltă
presiune

Presiunea Y Z
[bar]
51,7 0 0
50,0 1200 0,0825
48,3 2300 0,165
46,5 3320 0,249
44,8 4280 0,333
43,1 5130 0,417
41,4 5960 0,501
39,6 6710 0,585
37,9 7370 0,672
36,2 7980 0,760
34,5 8530 0,849
32,8 9060 0,939
31,0 9530 1,033
29,3 9970 1,132
27,6 10400 1,237
HOME

25,9 10740 1,350


24,1 11020 1,479
22,4 11410 1,629
20,7