Sunteți pe pagina 1din 6

Vl. B. nr.

______

Deputat în Parlamentul ____________


Republicii Moldova

Biroului Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii


Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea
nr.797/1996, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de lege
pentru modificarea unor acte normative.

Anexă:
1. Proiectul de lege- 2 file;
2. Nota informativă- 2 file.

Vladimir BOLEA,
Deputat în Parlament

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect

LEGE
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de


fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14-15, art.
52), se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), după cuvintele „terenurilor agricole” se
completează cu textul „ , inclusiv terenurile atribuite ca loturi de pe lângă
casă,”.
2. La articolul 10 alineatul (4), cuvintele „secretarul primăriei” se
substituie cu cuvintele ,,registratorul organului înregistrării de stat”.
3. La articolul 11 alineatul (3), cuvintele „la aceeași primărie” se
exclud.
4. La articolul 12, cuvintele „în a cărei primărie” se substituie cu
cuvântul „unde”.
5. Articolul 13:
la alineatul (1), cuvintele „primăria unităţii administrativ-
teritoriale de nivelul întîi în a cărei hotare el deţine teren” se substituie cu
cuvintele „structura teritorială a organului înregistrării de stat în a cărei
rază a primăriei deține teren”, iar cuvântul „primăriei” se substituie cu
textul „ , structurii teritoriale a organului înregistrării de stat”;
alineatul (2):
cuvântul „primăriei” se exclude;
la litera c), cuvintele „de secretarul primăriei” se exclud;
la litera d), textul „ , pe contul primăriei,” se exclud;
la alineatul (3), cuvântul „primăria” se substituie cu
cuvintele ,,organul înregistrării de stat”;
la alineatul (5), cuvintele „a primăriei” se exclud.
6. Articolul 14:
la alineatul (1), cuvântul „primărie” se substituie cu cuvintele
„structura teritorială a organului înregistrării de stat”;
la alineatul (4), cuvântul „Primăria” se substituie cu cuvintele
„Structura teritorială a organului înregistrării de stat”.

2
7. La articolul 15 alineatul (5), cuvântul „primăria” se substituie cu
cuvintele „structura teritorială a organului înregistrării de stat”.
8. La articolul 24 alineatul (2), cuvântul „primăriei”, la orice formă
gramaticală, se substituie cu cuvintele „structurii teritoriale a organului
înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
9. La articolul 27 alineatul (2) litera c), cuvintele „sau a primăriei” se
exclud.
Art. II. – Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711), se modifică după cum
urmează:
La articolul 2:
noțiunea „întreprinzător individual” se completează în final cu textul
„ , inclusiv gospodăria țărănească (de fermier) în sensul Legii
nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier)”;
noțiunea „Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat
al întreprinzătorilor individuali” va avea următorul cuprins:
„Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al
întreprinzătorilor individuali, Registrul gospodăriilor țărănești (de
fermier) (denumite în continuare Registru de stat) – resurse
informaționale care sunt părți componente ale Registrului de stat al
unităților de drept și conțin date despre persoanele juridice,
întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier)
înregistrate în Republica Moldova.”.
Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, va adopta actele normative necesare pentru realizarea
prevederilor prezentei legi.
(3) Primăriile împreună cu I.P. „Agenția Servicii Publice” vor
asigura, în termen de cel mult 45 de zile, predarea/primirea dosarelor
gospodăriilor țărănești (de fermier), a Registrelor ținute în acest sens,
precum și a platformelor electronice pe care se asigură evidența acestora,
dacă există.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

3
Nota informativă
la proiectul de lege pentru modificarea
unor acte normative

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Autorul proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative este deputatul în
Parlamentul Republicii Moldova – Vladimir Bolea.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act legislativ şi finalitățile
urmărite
Proiectul de lege este elaborat în vederea uniformizării evidenței unităților de drept prin
investirea I.P. „Agenția Servicii Publice” cu competența de înregistrare a gospodăriilor
țărănești (de fermier), și excluderea acestei atribuții din competența primăriilor, care potrivit
Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), dispun în exclusivitate de
acest drept.
Este de menționat că, această competență atribuită primăriilor era binevenită, întrucât
nu era dezvoltat organul înregistrării de stat și nu existau alte alternative, iar între timp, odată
cu evoluția și dezvoltarea organului înregistrării de stat, inclusiv, prin prisma unificării într-
un singur centru multifuncțional a serviciilor prestate către destinatari, această propunere își
găsește relevanța.
De remarcat că, potrivit art.2 din Legea nr.1353/2000, din noțiune, se desprinde că
gospodăria țărănească (de fermier) este o întreprindere individuală, iar Legea nr. 220/2007
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali,
reglementează nemijlocit înregistrarea întreprinzătorilor individuali, cu excepția
gospodăriilor țărănești, înregistrarea cărora se efectuează de către primărie.
În această ordine de idei, prin prisma art.3 și art.35 din Legea nr.220/2007, I.P. „Agenția
Servicii Publice” prin structurile sale teritoriale, este competentă de înregistrarea de stat a
tuturor unităților de drept, inclusiv a întreprinderilor individuale, la categoria cărora se
atribuie și gospodăria țărănească (de fermier), dar înregistrarea căreia este atribuită unei alte
autorități, precum este primăria.
Suplimentar, este de menționat că I.P. „Agenția Servicii Publice” dispune de o
reprezentativitate de peste 43 de subdiviziuni teritoriale și 17 centre CUPS (centrul unificat
de prestare a serviciilor publice), conform Programului – pilot CUPS, aprobat prin Hotărârea
4
Guvernului nr.322/2021 cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor
publice, prin care poate să se asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților,
excluzând necesitatea de înregistrare la primărie și ulterior prezentarea la Serviciul Fiscal de
Stat pentru asigurarea luării la evidență fiscală.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop


armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative nu conține norme privind
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Având la bază prevederile Hotărârii Guvernului nr. 272/2002 despre măsurile privind
crearea sistemului informațional automatizat ,,Registrul de stat al unităților de drept”, cât și
uniformizarea evidenței unităților de drept prin atribuirea unui identificator unic, proiectul
de lege are ca bază amendamente ce vin să îmbunătățească cadrul de reglementare aferent
atribuției de înregistrare de stat a gospodăriilor țărănești (de fermier), ce include toate fazele
din ciclul de viață a unei unități de drept, cum ar fi certificarea faptului constituirii,
reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității, precum și a faptului modificării
actelor de constituire ale unităților de drept, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca
efect dobândirea și încetarea capacității juridice a unității de drept.
Astfel, proiectul de lege prevede excluderea din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile
țărănești (de fermier) a prevederilor ce se referă la competența primăriei privind înregistrarea
și ținerea evidenței gospodăriilor țărănești (de fermier) și substituirea lor cu termenul
„organul înregistrării de stat”.
De asemenea, în contextul modificărilor propuse la Legea nr.1353/2000, proiectul dat
prevede includerea în definiția noțiunii de „întreprinzător individual” prevăzută la art.2 din
Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor
individuali a gospodăriei țărănești (de fermier) în sensul Legii nr.1353/2000, în scopul
extinderii domeniului de aplicare al legii menționate la înregistrarea de stat a gospodăriilor
țărănești (de fermier).

5. Fundamentarea economico-financiară
Adoptarea şi implementarea ulterioară a proiectului de lege nu necesită surse financiare
suplimentare din bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul pentru modificarea unor acte normative nu necesită modificarea cadrului
normativ aferent.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
 Proiectul de lege urmează a fi supus avizării, expertizei anticorupție și consultării
publice în conformitate cu prevederile cadrului legal în vigoare.

Deputat Vladimir BOLEA


5
6