Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova

Primarul Municipiului Ungheni

3600, str. Naţională 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.24.37, fax.. (236) 2.31.81

DISPOZIŢIE nr. 241-02/1-7 din 21.09.2022

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, DISPUN:
Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de
28.09.2022, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Ungheni, cu următoarea
ordine de zi:

1. Cu privire la corelarea bugetului mun. Ungheni pe anul 2022


Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
2. Cu privire la aderarea la Carta Europeană pentru egalitate între femei şi bărbaţi în
Viaţa Locală
Raportor: D. Ternovschi, viceprimar
3. Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate privind implementarea proiectului de
parteneriat public-privat ,,Concesionarea activelor grădiniței ,,ALBINUȚA” din mun. Ungheni”
Raportor: A. Ambros, primar
4. Cu privire la transmiterea la deservire tehnică, întreținere și exploatare Î.M. ,,Apă-
Canal” din Ungheni a contoarelor electrice
Raportor: I. Galușcă, viceprimar
5. Cu privire la finanțarea elaborării proiectului tehnic pentru proiectul „Amenajarea
intersecției tip giratoriu în intersecția str. Decebal – acces piața centrală din mun. Ungheni”
Raportor: D. Ternovschi, viceprimar
6. Cu privire la aprobarea Acordului de Suport pentru Proiect (Proiectul privind deșeurile
solide din Moldova)”
Raportor: A. Ambros, primar
7. Cu privire la aprobarea și transpunerea în practică a sistemului de management integrat
al calității conform Standardelor ISO 9001 și 37001
Raportor: L. Tincu, coordonator local Ungheni Programul EU4MOLDOVA
8. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei
Raportor: V. Savin, arhitect-șef al mun. Ungheni
9. Cu privire la renunțare la accesiune imobiliară
Raportor: V. Savin, arhitect-șef al mun. Ungheni
10. Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor proprietate publică a municipiului
Ungheni de pe lângă casa individuală de locuit
Raportor: V. Savin, arhitect-șef al mun. Ungheni
11. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliul Municipal Ungheni
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
12. Cu privire la modificarea bugetului municipiului Ungheni pe anul 2022
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
13. Cu privire la defrișarea unor arbori, renovarea coronamentului la arbori
Raportor: I. Galușcă, viceprimar
14. Cu privire la transmiterea în administrare către ÎM ”Apă-Canal Ungheni” a bunurilor
achiziționate în cadrul proiectului ”Sisteme automate și inteligente pentru colectarea și
monitorizarea datelor și proceselor în cadrul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din
regiunea Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul EU4Moldova: Regiuni-Cheie
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
15. Diverse

Primar, Alexandru AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport - 28.09.2022, ora 10:00, biroul – CIC.

2. Comisia Socială - 28.09.2022, ora 11:30, biroul – CIC.

3. Comisia Economie, buget şi finanţe - 28.09.2022, ora 13:00, biroul – CIC.

S-ar putea să vă placă și