Sunteți pe pagina 1din 7

11 IMPLANTURILE DENTARE.

CONSIDERAȚII CLINICE
Suciu Mircea, Ormenișan Alina, Biriș Carmen Ioana

1. Osteointegrarea ratei de succes al osseointegrării, unii consideră


Noțiunea de osteointegrare, din punct de vedere problema rezolvată. Trebuie să menţionăm însă,
histologic, a fost introdusă de Bränemark, că aceste referinţe sunt valabile asupra implantării
presupunând un contact intim și direct dintre în doi timpi, mai precis, la prima fază a implantării,
implant și țesutul osos înconjurător, fără până în momentul solicitării implanturilor dentare.
interpoziția altor țesuturi [6]. Definiția acestui Dezideratele ridicate de Bränemark, contactul
fenomen după Zarb G. este un proces clinic strâns şi fix dintre implant şi os, clinic măsurabil
asimptomatic, prin care se obține o fixare rigidă a prin stabilitate primară, sunt realizate de către
materialului aloplastic, adică a implantului dentar chirurgi bine instruiţi în proporţie de 99% [19].
în țesutul osos a procesului alveolar înconjurător, După Albrektsson T. succesul osseointegrării este
fixare ce se menține dealungul încărcării direct influențată de materialul implantului, forma
funcționale a implantului dentar [2]. geometrică a implantului, textura suprafeței
implantului, tehnica chirurgicală, starea
1.1. Criteriile clinice a oseointegrării substratului osos, și solicitările biomecanice în
implantelor dentare timpul vindecării [20]. Evoluţia, şi îmbunătăţirea
Albrektson, Zarb, Worthington şi Erikson în 1986 acestora a condus la punerea în practică a
au enunțat criteriile de succes al unui implant: implantării imediate, şi protocolul încărcării
imediate. Baza teoretică a implantării imediate și a
• un implant izolat trebuie să fie imobil la testări protocolului de încărcare imediată a rămas însă
clinice; principul osteointegrării. Acesta este singurul
• pe radiografii retroalveolare, în jurul lui nu vialabil şi recunoscut astăzi, se realizează în
trebuie să apară zone de radiotransparență; termen mai scurt, 6‒8 săptămâni (inţial 3, 4 și 6
• pierderile osoase anuale, după primul an de luni) şi este definită prin stabilitatea clinică a
încărcare mecanică și punere în funcțiune a implantului dentar, şi evidenţierea radiologică a
implantului dentar trebuie să fie sub 0,2mm; prezenţei osului periimplantar [21].
• un implant nu trebuie să prezinte simptome
persistente sau ireversibile infecțioase, dureroase,
de parestezie, necroză sau efracție a canalului 2. Osteodezintegrarea
mandibular;
• rata de supravieţuire de cinci ani să fie de 85%, 2.1. Definiție
iar la 10 ani 80% din totalul implanturilor plasate
endoosos [10]. Între anii 70‒80 conceptul fibrointegrării a fost
adoptată pe scală largă și se baza pe interpoziția
1.2. Rata de succes al osteointegrării unui țesut fibros între osul alveolar și implantul
Conform acestor criterii, implantele osteointegrate dentar. Rata de supraviețuire de 15 ani era
având în vedere principiul lui Bränemark, prezintă considerabil mai mică decât în cazul implantelor
anumite rate de succes, care au crescut osseointegrate, după evaluările lui Bert 70%
considerabil până în momentul actual, rata de (mandibulă) și 40% (maxilă) [5]. Acest țesut fibros
succes al osseointegrării atingând 99,2%‒92,5%, s-a poziționat ca o membrană fibroasă între
rata de supravieţuire de 5 ani variază între implant și osul alveolar, fără caractere specifice
94,1%‒88,2% [17] şi rata de 10 ani a ale ligamentului parodontal, fibrele lor orientându-
supravieţuirii între 97,5%‒92,8% [18], pornind de se paralel cu axul lung al implantului, incapabil de
la 84%-91% în primul an, relatat de Bränemark. transmitere a forțelor solicitante asupra osului
Având în vedere aceste valori impresionante ale alveolar. Pe lângă, comportamentul imprevizibil a
acestei membrane provoca osteoliză continuă, și număr considerabil de eșecuri.
era susceptibilă suprainfecțiilor, incapabilă să În funcție de momentul pierderii implantului
sigileze suficient de bine spațiul periimplantar datorită osteolizei periimplantare poate apărea
împotriva agenților microbiene. După introducerea timpuriu (6‒18 luni după încărcare) sau tardiv [6].
și punerea în practică a noțiunii de osteointegrare, Rosenberg și Torosian, au găsit într-un interval de
rezultatele s-au înbunătățit. Osul dens din 7,5 ani eșecuri în proporție de 7%, investigând 5
intimitatea implantului dentar oferă o protecție diferite sisteme de implanturi[23]. Esposito et al.
adecvată împotriva agresiunii microbiologice dar prin intermediul unei meta-analize a găsit că din
și un substrat adecvat de fixare a implantului totalul eșecurilor implantelor, 40% erau timpurii
dentar. Este logic și important protejarea și (6‒18 luni după încărcare), și 60% erau tardive
menținerea substratului osos periimplantar. din care 50% în primul an funcțional [24]. Rata de
Experiența clinică arată prezența resorbției supraviețuire a implantelor dentare de 5‒10 ani,
osoase periimplantare decelate cu ajutorul după categorizarea tipului suprastructurilor
radiografiilor retroalveolare. Deseori apare o variază intre 97,5% implanturile cu suprastructura
radiotransparență sub formă de pâlnie sau având coroană solo, și 92,8% în cazul implantelor
crevasă periimplantară, care progrediază cu cu suprastructuri având peste 10 elemente (Figura
timpul cu evoluție spre vârful implantului dentar, 1) .
concomitent cu sau fără semne locale
imflamatorii. Demineralizarea osului alveolar din
jurul implantului dentar este un semn radiologic
categoric a pierderii locale de țesut osos
(osteodezintegrare) duce la avulsia (pierderea)
implantului dentar.

Figura 1. Rata de supraviețire de 5‒10 ani a


2.2. Rata pierderii implanturilor dentare implantelor dentare, în funcţie de tipul
suprastructurii protetice [18].
Osteoliza s-a observat și în jurul endoprotezelor/
implantelor ortopedice cimentate și necimentate
ceeace conduce la relaxarea aseptică a interfeței 2.3. Factorii etiologici a pierderii implantelor
os‒endoproteză în proporție de 10% din cazuri în dentare
termen de 10 ani [22]. Diferența majoră este că în Pentru înțelegerea mai bună a cauzalității pierderii
aceste cazuri etiologia microbiană se exclude, implantelor, Mish E. Carl a propus o categorizare
resorbția osoasă fiind una aseptică. a factorilor etiologici (Tabel I.) [16].
În pofida multiplelor factori ce pot induce osteoliza
în jurul implantelor dentare, rata de succecs a
implantelor dentare este mai ridicată decât în
cazul endoprotezelor de femur, existând însă și un Tabel I. Pierderea osului periimplantar
Pierderea timpurie a Pierdera progresivă a de supraîncălzire osoasă la corticala mandibulară
osului (înaintea osului (după încărcare) groasă, și la o adâncime de peste 12mm [30, 31,
încărcării) 32,33]. După cercetările lui Eriksson și
1. Eșec chirurgical 1.Factori biomecanici Albrektsson reiese că temperatura limtă la care
2.Tulburări în timpul 2. Factori biologici apare osteonecroza este între 44‒47˚C, la frezajul
vindecării pe o durată de un minut [32,33, 34].
Intervenția chirurgicală neatentă induce necroza
2.3.1. Pierderea timpurie al implantelor osului alveolar, cu prezența sechestrelor osoase,
lipsa osteogenezei osului periimplantar, prezența
În funcție de momentul pierderii implantului dentar infiltratului imflamator cronic în această breșă.
40% erau timpurii (6‒18 luni după încărcare) și Lipsa coagulului sanguin, prezența elementelor
60% erau tardive din care 50% în primul an necrotice, cu infiltratul bacterian în jurul
funcțional [24]. Pierderea timpurie a implantelor implantului și inflamația țesuturilor periimplantare
dentare, este însoțită de pierderea osului cu interpoziția și incapsulării cu țesut de granulație
periimplantar încă din etapa chirurgicală și va duce la pierderea timpurie a implantului dentar
tulburările de vindecare imediat consecutive [31]. Pentru evitarea acestuia, Divinyi recomandă
intervenției chirurgicale. 800‒1500 rotații/min, cu răcire abundentă [30].
Trebuie evidențiat faptul, că după faza
2.3.1.1. Eșecul chirurgical chirurgicală, chiar și foarte atent efectuată,
2.3.1.1.1. Trauma chirurgicală rămâne o zonă osoasă devitalizată, pe un
În cazul utilizării implantelor dentare în două faze, segment de 1mm periimplantar, fiind susceptibilă
există două etape chirurgicale. Prima este la suprainfecție dar având rol important în
inserarea implantului dentar, a doua fiind cea de asigurarea stabilității primare [35].
descoperire a implantului în vederea inserării
șurubului de vindecare. 2.3.1.1.2. Stabilitatea primară
Periostul are un rol important in mentinerea Deși nu s-a adeverit până la momentul actual
troficității, și regenerării/apoziției osului. În dacă stabilitatea primară măsurată ar fi
momentul decolării lamboului muco-periosteal, proporțională cu cuplul de forță utilizat în timpul
troficitatea osului compact alveolar are de suferit, inserării, după cercetările lui Rabah N. et al. iese
în mod special la mandibulă, unde osul compact în evidență că există strânsă legătură între
este mai dependent de vascularizația periosteală acestea. Tot ei au atras atenția asupra unui caz
și are mai puțin os spongios, este mai susceptibilă particular. Un implant ”spinner” înfiletat cu 35 Ncm
la ischemie [27,28]. Pe de altă parte însă, nu s-a prezenta stabilitate primară crescută, dar
observat resorbție osoasă la nivelul zonelor care platforma ajungând la nivelul osului, prezenta
au presupus efectuarea lambourilor muco- rotație pe loc, care peste 6 luni prezenta integrare
periosteale de exemplu odontectomii, rezecții osoasă. Conform altor păreri, introducerea
apicale, ba chiar mai recent s-au dezvoltat chiar și implantului dentar cu cuplu de forță prea ridicat
metode de augmentare osoasă prin simpla poate duce la presiune crescută asupra osului
inserare a substitutului osos subperiosteal [29]. alveolar, ceeace produce ischemie, influențând
Din aceste considerente menționăm că această vindecarea osoasă [36].
teorie nu explică pe deplin cantitatea resorbției După Mish, altă cauză a pierderii implantului în
osoase. faza chirurgicală este mobilitatea crescută,
Osteotomia, în timpul căruia osul se supune unei ceeace induce incapsalure fibroasă. Într-un studiu
traume mecanice și termice este un factor Szmukler evidențiază microdeplasările între
important care induce resorbția osoasă. Folosind 50‒150 microni permit încă osteointegrarea [37].
un cuplu prea mare de forțe, în interiorul osului
alveolar apar microfisuri. Pentru evitarea acestuia, 2.3.1.2. Tulburări în timpul vindecării
există o metodologie bine definită a pergătirii 2.3.1.2.1. Dehiscența lamboului
osului alveolar referitor la cuplul de forță maxime
folosite. După Divinyi T., cuplul de forță la frezaj Dehiscența plăgii postoperatorii, și
utilizat la osteotomie se alege în funcție de suprainfectarea acestuia pot produce vindecare
densitatea osoasă în felul următor: la densitate întârziată și resorbția substratului osos din jurul
scăzută, os porors cu strat cortical subțire (D4) se implantului, cu substituirea acestuia cu țesut de
alege 15‒25 Ncm, iar la os cu densitate mai granulație. Efectele pot fi și mai dramatice în cazul
crescută, os cortical bine reprezentat, de 40‒50 apariției dehiscenței după augmentare osoasă. .
Ncm [30]. În timpul osteotomiei prin frezare, se Orice plagă dehiscentă trebuie tratată cu cea mai
generază căldură excesivă cu locația predilectă mare seriozitate de medicul curant, deoarece
aceasta poate duce la suprainfecția spațiului/ particular asupra osului alveolar, aceasta fiind
osului periimplantar, necroză osoasă, cu extrem de sensibil la supraâncărcare. Acest lucru
pierderea substratului de menținere a implantului s-a demonstrat în lucrarea lui Isidor, citat de
dentar [38]. Misch. Autorul relatează că dintre implanturile
inserate și osseointegrate în fălci de maimuță în
2.3.1.2.2. Formarea spațiului biologic termen de 18 luni majoritatea implantelor
suprasolicitate biomecanic au eșuat, precum
Spațiul biologic are un rol foarte mare în implantele la care s-a indus periimplantita au
protejarea osului alveolar adiacent implantului rămas funcționale [44]. După cercetările lui Sekine
dentar, și servește ca și barieră microbiologică. H. reiese, că la forțe masticatorii, implantul dentar
Formarea spațiului biologic periimplantar are loc se mobilizează linear, diferit de mobilizarea unui
în cursul celor 14 zile, dupa etapa a doua dinte cu ligament parodontal [45].
intervenției chirurgicale sub protecția șurubului de
vindecare. Din cercetările lui Weber și Hurzeler Hay, 1982; Holtrop, 1975; Bankoff, 2007 descriu
reiese, că nivelul epiteliului joncțional se află caracterul vîsco-elastic a osului conform căreia,
totdeauna sub nivelul joncțiunii dintre corpul de osul este mult mai rezistent la forțe care ating
implant și bontul protetic [39, 40]. Din cercetările suprafța lui pe o durată redusă de timp, dacât
lui Berglundh și Lindhe reiese, că lățimea spațiului dacă acestea au durată mai crescută. Osul se
biologic periimplantar este în medie de 3 mm, și adaptează mai eficient la încărcări ciclice, decât la
se formează în detrimentul osului alveolar încărcări statice de lungă durată, încărcările
periimplantar [41]. Trebuie menționată importanța statice provocând osteoliză. Apoziția osoasă, și
formării microgap-ului, adică a transformării osteogeneza apare în perioade de odihnă când
spațiului virtual dintre corp de implant și bont osul nu este încărcat [46]. Adevărul este că un
protetic în una reală care rețina placa dentară, și ciclu de masticație ține în jur de 0,8‒1 sec, în
induce periimplantita, cu pierderea tardivă a timpul căreia apar contacte dentare pe perioade
implantului dentar [42,43,44]. reduse ceeace este favorabilă osului, însă cum
demonstrează și cercetările precedente ale lui
2.3.2. Pierderea tardivă al implantelor dentare Sekine H., nu sunt suficiente pentru atenuarea
Resorbția și pierderea marginală, periimplantară fiziologică a forțelor ce ating osul alveolar prin
tardivă a osului alveolar este mai lentă, și intermediul implantului dentar.
progresivă,ce apare frecvent sub forma crevasei La interfața a două materiale cu modul de
osase periimplantare. Din totalul numărului de elasticitate diferite, dacă careva dintre cei doi este
implanturi eșuate 60% erau tardive din care 50% încărcat apar mișcări relative decelabile la
apar în primul an funcțional [24]. interfață care apar sub forma tensiunilor mecanice
[47, 48]. Din alt punct de vedere, microdeplasările
2.3.2.1. Factori biomecanici implantului dentar între 50‒250 microni nu vor
Din numeroase studii reiese că țesutl influenţa oseonitegrarea. Mişcările supraliminare
osos rezistă cel mai bine la forțe compresive, acestora induc resorbţie osoasă [46, 49, 50].
având rezistență mai mică cu 30% la încărcări de Prima fază a remodelării osoase induse mecanic
elongare‒tracțiune și cea mai slabă rezistență, este resorbția osasă, urmată de osteogeneză. În
aceasta scăzând cu 60% la forțe de forfecare. cazul suprsolicitării implantelor însă, osteogeneza
Este indispensabil să menționăm că deși în cazul lipsește, resorbția fiind continuă.
particular al comportamentului biomecanic a Aliajul de titan este aproximativ de 10 ori mai
implantului dentar, deși forțele compresive sunt mare decât a osului cortical, astfel, apariția
cel mai bine tolerate de osul cortical, din punct de tensiunilor nu se pot elimina. Odată însă cu
vedere biomecanic, acestea nu sunt deloc optime. crșterea densității oslui, a îngroșării corticalei
Nimic nu demonstrează mai bine acest lucru, osoase, diferența dintre modulele de elasticitate
decât bazele fizice ale ortodonției și anume faptul, scad cu atenuarea tensiunilor de vârf apărute.
că unde apar forțe compresive osul se resoarbe, Consecutiv cu această atenuare, rata resorbției
iar acolo unde apar forțe de tracțiune, apare osoase scade în favoarea osteogenezei care ajută
apoziția osoasă. Prin această simplă regulă la menținerea substratului osos. Acest fapt este
devine posibilă mișcarea ortodontică a dinților comfirmat și de Manz, arătând că resorbția
[34]. osoasă în primul an consecutiv încărcării
implantului dentar era mai mare în jurul osului mai
2.3.2.1.1. Trauma ocluzală puțin dens [51, 52].
Datorită lipsei ligamentului periodontal,
transmiterea forțelor masticatorii se face în mod
2.3.2.1.2. Biomecanica formei geometrice a schimba forma originală, astfel, se scurtează în
implantului dentar axul longitudinal al forței mecanice, suferind
Dealungul evoluției formelor geometrice a expansiune în sens lateral, după care la încetarea
implanturilor dentare observăm că treptat s-a forțelor incidente, în funcție de rezistența
renunțat la implanturi cu margini tăioase, și cu materialului și mărimea forțelor care l-au deformat,
unghiuri ascuțite, de exeplu implanturi tip lamă, aceasta își recapătă forma lui inițială sau nu.
implant știft sau ac, și anumite forme a Această deformare este condiționată în primul
implanturilor cilindrice. Aceste tipuri de implanturi rând de tensiunea mecanică apărută într-o
au generat tensiuni și forțe de forfecare crescute anumită locație, la interfață os-implant.
la interfața os-implant, datorită cărora resorbția Tensiunea mecanică este definită de cantitatea de
osoasă a dus la osteodezintegrare progresivă și în forță, incidentă pe o suprafață unitară, și este
final la pierderea implantului dentar. măsurată în MPa. La aplicarea tensiunilor
Azi, cele mai des folosite și răspândite tipuri de mecanice ridicate, supraliminare proprietăților de
implant dentar sunt cele de tip șurub. S-a stabilit, rezistență a materialului, în locul unui
că majoritatea tensiunilor apar la nivel cervical și comportament elastic, materialul nu-și mai
scad considerabil odată cu creșterea diametrului recapătăt forma lui inițială după încetarea
cervical al implantului dentar, și care au fost cele încărcării, rămâne în faza deformată, atestând un
mai mici în cazul implanturilor cilindro-conice, tip comportament plastic. În cazul de față, tensiunea
șurub [53, 54, 55]. Transmiterea tensiunilor la maximă indurată de titaniu este de 225 MPa, față
acest nivel este mult influențată de forma de osul cortical care este de aproximativ 100‒150
modulului crestal al implantului dentar. Y.Morita et MPa, iar de către osul spongios aproximativ 30
al., folosind metoda DIC au găsit rezultate MPa [59]. Implantul dentar este de cel
asemănătoare, deși nu în zona coletală a puțin 5 ori mai dur dacât osul compact. Încărcând
implantului dentar, ci în zona unde apare primul un implant cu forțe mecanice, aceasta va
unghi de conicizare a implantului dentar [56]. transmite fără deformare asupra osului alveolar,
Pe lângă acest fapt, trebuie să menționăm că material mai puțin dur. Astfel, tensiunuile
suprafața utilă a implantului tip șurub, este cu 30% mecanice vor apărea în interiorul osului alveolar,
mai mare decât a celei cilindro-conice cu care va răspunde prin deformare. Rezultând din
suprafață netedă, astfel există o suprafață mai formula sigma=F/A MPa, unde sigma reprezintă
mare pentru asigurarea ostointegrării, și a tensiunea mecanica, F-forța mecanică incidentă,
transmiterii forțelor. Numeroase studii au A-suprafața de preluare a forțelor, cu creșterea
prezentat că din momentul punerii sub solicitare a suprafeței, la valoare F constant, se reduc
implantului dentar, măsura resorbției osoase tensiunile mecanice apărute în interiorul osului
scade dramatic când aceasta atinge primul filet. alveolar. Este logic, să alegem un implant cu
Ajungând în regiunile intermediare, pe suprafața suprafață suficient de mare pentru dispersarea
corpului implantului, tipul filetelor au contribuție optimă a forțelor mecanice.
importantă la transmiterea forțelor și acestea se Suprafța implantelor dentare este tratată prin
aleg în funcție de densitate osoasă.[57]. Forțele diferite metode, gravare acidică, acoperire cu
de forfecare transmise osului alveolar în cazul hidroxi-apatită, sau prin metoda plasma-coating.
filetelor în ”V”, respectiv de sprijin, cu fața de 30 Pe suprafața implantului dentar vor apărea
de grade sunt aproximativ de 10 ori mai mari rugozități cu mărime medie de 8 nanometri. Un
decât forțele de forfecare transmise osului osteoblast are mărimea de 120 nanometri. Deși
alveolar de filetul de putere (pătrat). Odată tratată prin aceste metode de crearea rugozităților
suprafața implantului pentru crearea superficiale pe corpul de implant, suprafața
microrugozităților prin metode diferite, suprafața acestuia crește chiar și de 6 ori, dispersarea
utilă poate să crească chiar și de 6 ori [58]. optimă a forțelor mecanice nu este posibilă, prin
Partea apicală a implantului dentar este rotunjit și simplul fapt, că osteocitele sau trabeculele osoase
se evită formele ascuțite. Conține însă un element nu se pot insinua în microretențiile implantului.
extrem de important, și anume un sistem de Microstructura implantului nu are valoare
retenție care să se opună forțelor rotaționale, biomecanică, dar este indispensabilă pentru
apărute cel mai frecvent în cazul coroanelor solo. scăderea tensiunii superficiale, și ajutarea
Aceste sisteme pot apărea ca zone perforate, în ostointegrării [58]. Având în vedere acestea,
formă de cârlig, sau ca șanțuri verticale. trebuie studiată lungimea și lățimea optimă a
implantului pentru o reducere eficientă a
2.3.2.1.3. Considerente biomecanice privind tensiunilor în interiorul osului alveolar. Din
mărimea ideală a implantului dentar cercetările clinice ale lui Weng D. et al., reiese că
Supus unor forțe compresive, orice material își va rata de succes a implantelor dentare de lungime
de 7mm a fost sub 74%, iar rata de succes a grosimii biologice, și particularităților morfo-
implantelor de 8mm sub 80%, și a implantelor histologice a acestora, discutate în prealabil.
lungi de 10mm de peste 90%. Majoritatea Pentru înțelegerea mai bună a fenomenelor
implantelor s-au pierdut în primele 18 luni după inflamatorii s-a studiat compoziția plăcii bactriene,
încărcare [60]. Pe de altă parte, studii de ca și factorul cauzal acumulat în jurul implantului
elemente finite au demonstrat, că primele 5mm dentar. Studiile au demonstrat, că placa
sunt considerate cele mai intens solicitate, în rest, bacteriană imatură, are consistență asemănătoare
tensiunile scad semnificativ înspre regiunea cu cele găsite pe suprafețele dentare, cu
apicală [61]. Actualmente se consideră, că peste mențiunea că pe suprafața titanului, unele
11,5cm lungimea implantului dentar nu proteine precursoare peliculei dentare se depun
influențează transmiterea forțelor și a tensiunilor mai greu decât pe suprafețele de smalț [63].
către osul alveolar. Majoritatea producătorilor Maturarea plăcii poate lua timp mai lung, chiar și
recomandă implanturi cu lungime de 12mm. Nu luni de zile, când se formează complexul
întotdeauna se pot utiliza implanturi asemenea de portocaliu și roșu cu speciile caracteristic
lungi din cuaze anatomice. În aceste situații, parodontopatogene și agresive P. gingivalis și T.
pentru un succes clinic de durată se recomandă forsythia care apar la 7 respectiv 12 luni după
evitarea efecturilor de pârghie, prinderea încărcarea implantelor [64].
împreună a implantelor cu ajutorul lucrărilor Mombelli et al. a examinat microorganismele
protetice. prezente pe suprafețele implanturilor pacienților
Odată cu creșterea diametrului implantului dentar cu afecțiuni parodontologice și cu pungi
crește considerabil și suprafața acestuia. parodontale la nivelul dinților. A găsit că flora
Himmlova et al. în cercetările lor cu elemente microbiană parodontopatogenă s-a găsit și pe
finite pe implante cu diamtre variate între 2,9 și suprafața implanturilor dentare cu același
6mm relatează că odată cu creșterea diametrului frecvență ca și la nivelul pungilor parodontale.
de la 3,6 la 4,2mm s-a remarcat cea mai Flora parodontopatogenă la nivelul implantelor
importantă descreștere a tensiunilor din jurul denatre la pacienții edentați, și cu parodonțiul
coletului implantului. Cu creșterea progresivă a sănătos nu s-a putu evidenția [65].
diametrului, tensiunile de la această regiune au Concluzia acestor studii este deci, că placa și flora
avut tendință descrescătoare, la 6mm diametru microbiană parodontopatogenă colonizează
ajungând la 50% din totalul tensiunilor inițiale. La suprafețele implantelor în egală măsură cu
creșterea lungimii implantelor descreștereaa suprafețele dentare. Există deci premiza apariției
tensiunilor nu a fost la fel de pronunțat. mucozitei periimplantare, respectiv periimplantitei.
Trebuie recunoscut faptul, că o creștere a Mucozita periimplantară este imflamația mucoasei
diametrului implantului dentar nu poate compensa orale din jurul implantului dentar ca răspuns imun
în totalitate lungimea inadecvată. Acest fapt este din parte acesteia, asemănător gingivetei, aceasta
demonstrat de Ivanoff într-un studiu clinic. fiind reversibilă luând măsurile de igienă
Implanturi de lungime de 6mm și cu diametru de necesare. Pentru identificarea clinică a mucozitei
5mm au avut rată de succes sub 66%. periimplantare se folosește proba sângerării prin
Implanturile cu lungime de 8mm și diametru de sodare. Într-un studiu recent, prezentat de
5mm au avut rate asemănătoare de succes sub Fransson (2007) la un lot 82 de persoane, a găsit
33%, pe când implantele de 10mm, respectiv sângerare la sondare la peste 90% din implanturi.
12mm cu diametru de 5mm au avut rate de Alte studii relatează în medie sângerare la
succes 100% pe mandibulă și 90% pe maxilă. sondare în proporție de 70‒80% [66]. Acest
Reiese, că diametrul de 5mm, considerat în procentaj ridicat de prezența mucozitei
practică a fi de mare grosime, nu a reușit să periimplantare indică sensibilitatea mare a
compensenze lungimea inadecvată, ajungând la implantelor dentare la prezența agențiolor
concluzia că fiecare caz aparte trebuie suficient patogeni și a plăcii microbiene acumulate.
de bine analizat, și dacă situația cere, adiția Netratate corespunzător, evoluția este spre
osoasă și alte tehnici chirurgicale complexe periimplantită. Periimplantita presupune mucozită
trebuiesc urmărite în vederea creării terenului și pierderea marginală de os, adică sângerarea
favorabil implantării [62]. gingiei la sondare și evidențierea radiologică a
pierderii osoase progresive. Radiologic resorbția
2.3.2.2. Factori biologici marginală a osului periimplantar apare sub forma
2.3.2.2.1. Perimucozita și periimplantita radiotransparenței în pâlnie lată, simetrică atât
Implantul dentar și țesuturile periimplantare sunt mezial cât și distal de implant, diferit de crevasa
mai susceptibile la inflamție decât un dinte natural. găsită la resorbția osoasă apărută datorită traumei
Acesta se datorează și formării particulare a ocluzale. Evoluția periimplantitei este progresivă și
ireversibilă, procesul evoluând lent, implantul Leziunile în periimplantite sunt slab incapsulate,
dentar rămâne stabil încă perioade lungi de timp. fără prezența unui strat epitelial între leziune și
Metaanalizele lui Mombelli și Lang (1998) au biofilm, comparativ cu leziunile periodontale
evidențiat, că aproximativ 40% a pierderii tardive a marginale și progrediază mai repede pe suprafețe
implantelor au fost cauzate de periimplantite. rugoase ale implantului dentar [67].

Investigații paraclinice

Bibliografie
În curs de elaborare

S-ar putea să vă placă și