Sunteți pe pagina 1din 6

Grădinița 50(strucura 55)

Str.Hațegului nr.32,Oradea
Prof.Ghiuro Natalia/Ruzsa Natalia

RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA EVALUAREA INIȚIALĂ,


AN ȘCOLAR 2011-2012
GRUPA MIJLOCIE

Evaluarea iniţială de la începutul semestrului I al grupei mijlocii an şcolar 2011-2012 a


vizat nivelul de cunoștințe și deprinderile pe care copiii le au la începutul anului școlar, în
vederea reglării demersului didactic din perioada următoare, fiind evaluaţi 26 de copii, cu vârsta
cuprinsă între 4-5 ani.
Perioada de evaluare iniţială a fost 12-23 septembrie 2011 a cuprins toate secvenţele
zilnice: ADP, ALA, ADE. Am vizat identificarea cunoştinţelor deţinute de preşcolari, a
deprinderilor şi priceperilor lor şi cunoaşterea capacităţilor lor de invăţare, în vederea reglării
demersului didactic din perioada următoare. Obiectivele prioritare ale acestui demers au fost: 1)
socializarea şi integrarea în grupă a copiilor nou-veniţi şi coeziunea grupului; 2) aplicarea unor
eventuale măsuri ameliorative pentru unii copii, concretizate într-un plan de sprijin şi recuperare,
într-un plan de dezvoltare individualizat pentru copiii cu nevoi speciale şi chiar curriculum
adaptat, dacă ar fi fost cazul, ca activităţi suplimentare pentru copiii supradotaţi
Evaluarea iniţială a vizat aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a verifica în mod
special capacităţile copiilor de a aplica anumite cunoştinţe, precum şi nivelul de dezvoltare a
deprinderilor şi priceperilor de ordin practic. Au fost utilizate şi metode clasice cum ar fi fişele,
dar au predominat şi cele interactive în grupuri mici.
Evaluarea a fost orientată către punerea în evidenţă a progreselor pe care le realizează
copilul în capacitatea de a opera cu informaţiile, de a realiza transferuri, aplicaţii, fapt care
conduce la îmbunătăţirea parametrilor generali ai dezvoltării psiho-fizice, în dobândirea unei
autonomii acţionale şi funcţionale. De aceea obiectivele evaluării iniţiale au urmărit
comportamentele şi au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.

1
PROBE APLICATE LA EVALUAREA INIŢIALĂ
ADE:
DS: • „Aşază-mă la locul meu!" (clasificare) —joc didactic;
· „Când se întâmplă?" (raportarea temporală a diferitelor activităţi) — joc
didactic;
· „Grupează după cum iţi spun!" (exercitiu cu material individual pentru mare-mic,
gros-sub-tire);
· „Grupează după cum îţi spun!" (activităti cu material individual pentru lung-scurt,
tulpini-frunze).
DLC: • „Supărarea Danielei" — povestirea educatoarei;
· „Greşeala Cuminţicăi" — lectura educatoarei.
DEC: • Deprinderi de interpretare: „Festivalul copiilor" (interpretarea cântecelor
cunoscute);
· Deprinderi melodice: sunete din natură
Joc muzical: „Cântă ca..." (reproducerea sunetelor auzite pe CD);
· Modelaj (temă la alegere);
· Organizarea spaţiului plastic „Arnintiri din vacanţă" (pictură).
DOS: • „in călătorie" (educaţie pentru societate) — joc didactic
(deprinderi de comportare civilizată în mijloace de locomoţie);
· „Când se întâmplă?" (succesiunea anotimpurilor).
DPM: • Schema corporală
Exercitii: „Privim sus-jos"; „Atinge vârful incălţărilor cu degetele mâinii"; „Mergi
pe loc ca soldaţii";
Joc: „invingătorii";
· Deprinderea motrică de mers: Evaluarea executării tipurilor de mers.
Exercitii: „Cine-i mai înalt? "; „Pisica se întinde"; „Sări ca iepuraşul".
Joc: „Cine nu mai poate, să se dea deoparte".
Joc de antrenare: „Mingea care frige".
Joc de relaxare: „Plimbă ursuleţul"

2
ITEMI PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ

1.Domeniul limbă şi comunicare


Educarea limbajului
Obiective urmărite
- să pronunţe corect vocale şi grupe de consoane
- să audieze cu atenţie un fragment dintr-o poveste şi să o continue
- să recunoască o poveste după citirea unui fragment din aceasta
- să povestească un text cu ajutorul imaginilor , respectând ordinea cronologică a acţiunilor .
În urma evaluării am constatat un progres , atât în ceea ce priveşte volumul vocal cât şi
exprimarea. Copiii înţeleg şi utilizează corect structurile verbale. Majoritatea se exprimă
corect , redau conţinutul unor poveşti utilizând calităţile expresive ale limbajului oral şi
corporal.
S-au remarcat şi copii care prezintă deficienţe de vorbire cu diferite grade de dificultate
(O.I ,C.A., B.I.)
Măsuri recuperatorii
- muncă individuală
- jocuri şi exerciţii pentru corectarea vorbirii
- intervenţia logopedului
2. Domeniul ştiinţe
A. Activităţi matematice
Obiective urmărite
- să grupeze obiecte după un criteriu dat ( formă, mărime , culoare )
- să compare grupele de obiecte prin asociere globală ( multe , puţine )
- să numere şi să construiască grupe de obiecte în limitele 1 – 3
- să recunoască cifrele în limitele 1 – 3
La toţi copiii am constatat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice. Toţi numără în limitele 1 – 3, însă nu toţi raportează corect numărul la cantitate,
iar unii nu recunosc cifrele . Foarte puţini însă găsesc rezolvarea unei probleme sprijinindu-se
pe datele exprimate de o imagine.

3
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice plane : cerc , pătrat, triunghi, şi
identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor .
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaştere a cifrelor
- diferite jocuri cu conţinut matematic
B. Cunoaşterea mediului
Obiective urmărite
- să enumere câteva fructe şi legume
- să identifice şi să denumească 2-3 animale domestice şi sălbatice
- să precizeze mediul în care trăiesc ( pădure, casă , …)
- să grupeze imagini în raport cu 2 – 3 noţiuni generale ( animale , fructe )
Copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător . Descriu , enumeră,
clasifică elemente componente ale mediului ( plante, animale observate ) , însă nu toţi
adresează întrebări în legătură cu cele observate.
Măsuri recuperatorii
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului
înconjurător ( intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii
înconjurăţoare a cauzalităţii acestora în vederea formării premiselor concepţiei ştiinţifice
despre lume.
3 Domeniul om şi societate
A .Educaţie pentru societate
Obiective urmărite
- să cunoască numele şi prenumele lui şi al părinţilor
- să răspundă la formulele de salut folosite de adulţi
- să se comporte civilizat în societate
Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup , dar frecvenţa
slabă , sporadică a unor copii a dus la incapacitatea lor de a se integra în colectiv , de a
interacţiona cu colegii , de a manifesta spirit cooperant , altruist.
Măsuri recuperatorii
- activităţi de cunoaşterea propriei persoane şi a familiei

4
- socializarea cu adulţii , copii
- jocuri exerciţiu de folosirea formulelor de salut
B. Activitate practică
Obiective urmărite
- să cunoască unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice
- să verbalizeze acţiuni specifice întreprinse cu unelte de lucru , folosind un limbaj adecvat
Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în activităţile practice , dar coordonarea
acţiunilor ambelor mâini nu este perfecţionată , nu finalizează lucrările , nu verbalizează
acţiunile specifice .
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse
- stimularea şi încurajarea copiilor
4 Domeniul estetic creativ
A. Educaţie muzicală
Obiective urmărite
- să cânte în colectiv , în grupuri mici şi individual cântece pentru copii
- să recunoască unele sunete din natură şi mediu înconjurător
- să execute mişcările sugerate de textul jocurilor muzicale
Majoritatea copiilor interpretează corect cântecele , respectând tonul şi semnalul de
început . Aproape toţi diferenţiază timbrul sunetelor din mediul înconjurător , însă nu
suficient pe cele muzicale şi mai ales nu diferenţiază durate acestora . Toţi execută mişcările
sugerate de textul cântecului sau jocurilor muzicale interpretat , dovedind un simţ ritmic bine
dezvoltat . Nu toţi cântă deodată la unison , nu respectă ritmul.
Măsuri recuperatorii
- antrenarea copiilor în jocuri muzicale şi interpretarea cântecelor în colectiv şi în grupuri
mici
B. Educaţie artistico – plastică
Obiective urmărite
- să compună în mod original şi personal spaţiul plastic
- să recunoască culorile : roşu , galben , albastru, verde , portocaliu , ….etc.

5
Sau realizat progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de lucru şi în
compunerea spaţiului plastic. De asemenea modelează forme de dimensiuni şi culori diferite
utilizând tehnici spontane. Am observat , totuşi , o rigiditate a mâinii , nu au formate
deprinderile de a utiliza corect pensula , nu respectă toate etapele de lucru la modelaj, iar
foarte puţini reuşesc să descrie lucrările în mod obiectiv..
Măsuri recuperatorii
- muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaşterea culorilor
- diferite activităţi în care să folosim tehnici de lucru
5. Domeniul psiho - motric
Educaţi fizică
Obiective urmărite
- să cunoască şi să răspundă motric la o comandă dată
- să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului
- să execute corect exerciţii de mers , alergare , săritură
Aproape toţi copiii execută corect deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze
corect în diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită orientare spaţială şi
temporală. În general copiii cunosc regulile de igienă a efortului fizic , însă nu le respectă
( nu aleargă cu gura închisă) ; deprinderile motrice sunt în formare , iar unii copiii nu
respectă regulile jocurilor în care sunt implicaţi .
Măsuri recuperatorii
- activităţi de respectare a regulilor de igienă , a regulilor jocurilor
- activităţi de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile
Constatările prezentate evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul
de cunoştinţe , priceperi şi deprinderi şi abilităţi însuşite , deci o evoluţie în ceea ce priveşte
dezvoltarea fizică şi intelectuală .
Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor
obiective accesibile, pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative
care să ţină cont de datele culese, utilizarea acestor mijloace, metode , tehnici de lucru care să
formeze copiilor priceperile şi deprinderilor de bază, necesare integrării active în activităţile
educaţionale din învăţământul preşcolar.

S-ar putea să vă placă și