Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învățământ: Școala Primară Balota

Clasa: a II-a
Data: 23.11.2021
Interval orar: 9:00-9:45
Profesor învățământ primar: Menchiu Ștefania
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: ,, Familia, leagănul copilăriei ’’
Unitatea de învăţare: ,, Textul liric. Poezii despre universul copilăriei ’’
Subiectul lecției: „Bunica” – după Ștefan Octavian Iosif
Tipul lecţiei: Predare-învățare
Scopul lecției: : Familiarizarea elevilor cu textul liric ”Bunica” de Ștefan Octavian Iosif.
Competențe generale: 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare;


3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.

Competențe specifice: 2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din
universul cunoscut;
Obiective operaționale:

O 1–să citească corect, conștient și expresiv textul liric „Bunica” de Ștefan Octavian Iosif;
O2 – să identifice elementele specifice textului liric;
O3 – să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunțuri proprii;
O4 - să formuleze răspunsuri la întrebări diverse în legătură cu textul citit/ audiat;
O5 - să o descrie în câteva enunțuri pe bunica;
Strategii didactice:
Metode și procedee didactice: conversația, explicația, expunerea, problematizarea, evaluarea, povestirea,
observarea, explozia stelară.
Mijloace de învățământ: manual tipărit, markere, stikere, prezentare în power-point, vase din ceramică, trăistuțe,
covoare tradiționale.
Forme de organizare: frontală, individuală.

Managementul resurselor și al timpului


Resurse umane:
Profesor invățământ primar: Menchiu Ștefania
Număr de elevi: 15
Resurse materiale:
- manualul de comunicare în limba română pentru clasa a-II-a
- markere
- laptop
- video-proiector
-stickere
- vase din ceramică
-trăistuțe
-covoare tradiționale
Resurse de timp: 45 de minute
Resurse spațiale: sala de clasă

Bibliografie:
- Breben Silvia, Fulga Mihaela, Elena Gongea, Ruiu Georgeta, „Metode interactive de grup- 600 metode și 200
aplicații practice pentru învățământul primar”, Editura Arves, 2002.
- Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Comunicare în limba română , manual pentru clasa a II-a, Ed. Didactică și
Pedagogică S.A;
- Programa şcolară, clasa a II a, M.E.C.S, Bucureşti, 2013;
Ob. Evenimentele Continutul lectiei Strategia didactica
op. lectiei Activitatea invatatorului Activitatea Resurse Resurse Forme
elevilor procedura materiale de
le organiza
re
1 1.Moment Se asigură condiţiile optime Se pregatesc Conversaț -Manualul Frontală
minu organizatoric pentru buna desfăşurare a lecţiei: pentru ora de ia pentru
t pregătirea elevilor cu materialul comunicare în limba comunicare
didactic necesar, crearea cadrului română cu cele în limba
propice începerii lectiei. necesare. română
Pentru început le voi preciza pentru
elevilor ora pe care o să o clasa a-II-
desfășurăm și le voi spune ce a
materiale o să le trebuiască pe -Markere
parcursul orei. -Caiete de
lucru
3
min 2. Reactualizarea Voi începe prin reactualizarea Elevii vor asculta cu Conversaț -Manualul Frontală
ute cunoștințelor cunoștințelor, făcând o atenție indicațiile ia de
recapitulare pe scurt a lecției pe care o să le ofer Explicația comunicare
„Mama’’ din cadrul unității de pentru buna în limba
învățare „Textul liric. Poezia. desfășurare a română
Strofa. Versul’’. lecției. pentru
Voi întreba elevii clasa a-II-
 ,,Ce este o poezie? Din ce Elevii vor răspunde a
este formată o poezie? la aceste întrebări
 Dar strofa? cu ajutorul meu.
 Ce temă ați avut pentru
astăzi? ’’
Se verifică tema atât cantitativ,
cât și calitativ.

3 3.Captarea Pentru captarea atenției voi juca Elevii participă Conversaț -Markere Individu
minu atenției cu elevii un joc activ la activitate. ia - Hârtie ală
te numit ,,Spânzurătoarea” prin care Expunere flipchart
aceștia vor ghici titlul lecției de a
astăzi. Astfel, fiecare elev va
spune câte o literă din alfabet
pentru a completa cuvântul. În
cazul în care aceștia vor greși și o
să ajungă pânâ la 15 încercări o să
piardă jocul, iar cuvântul va fi spus
de mine.
6 4. Anuntarea Iar acum o să precizez elevilor să Elevii vor efectua Conversaț - Manualul Frontală
minu subiectului si a deschidă caietele de notițe pentru celor solicitate cu ia de
te obiectivelor a nota noul titlu al lecției de astăzi atenție. comunicare
,,Bunica” de Ștefan Octavian Iosif în limba
și le voi spune că trebuie să fie română
atenți pe parcursul orei pentru a pentru
obține cele mai bune rezultate. clasa a-II-
a

20 5.Dirijarea Voi scrie pe tablă ca titlu „Bunica”. -Elevii sunt atenti, Expune -Video- Frontală
de învățării O să citesc textul, iar apoi voi rețin cele rea proiector Individu
minu ruga trei elevi să citească și ei cu prezentate, Conversat - Manualul ală
te voce tare în timp ce ceilalți elevi participă activ in ia de
vor fi atenți. cadrul lectiei. Explica comunicare
Se subliniază cuvintele tia în limba
necunoscute și acestea vor fi Observa română
explicate. Se notează în caiet ția pentru
cuvintele noi și se formulează clasa a-II-
enunțuri cu acestea. a
Elevii vor fi întrebați câte strofe -Markere
are poezia dar și câte versuri are
fiecare strofă.
Vom lucra exercițiile din manual,
apoi le voi arăta elevilor vasele din
ceramică și trăistuțele,
6 explicându-le că erau des folosite
min în trecut.
ute Oral, se va rezolva fișa cu
„Steluța copiilor isteți” (ANEXA
nr.1) pe video proiector.

6
min
ute Fixarea cunoștințelor se face prin Individu
6.Fixarea adresarea elevilor următoarele Elevii se Conversaț ală
cunoștințelor întrebări pe baza textului: concentreză pentru ia
 Care este titlul textului? răspunsuri corecte. Problemat
 Dar autorul? izarea
 Cum sunt scrise rândurile?
 Care este numărul de
strofe și numărul de
versuri?
 Despre cine ne vorbește
poetul în text?
Elevii vor primi o scurtă fișă de
lucru pentru a observa cât de bine
au înțeles informațiile transmise.

Fac aprecieri verbale asupra


modului în care au raspuns elevii la
7.Aprecieri lecție. Conversaț
asupra lectiei si Voi felicita elevii care au lucrat ia
tema pt acasa ideal, iar cei care nu au răspuns
corect vor fi încurajati pentru
rezultate mult mai bune pe viitor.
Voi preciza că va trebui să
recapituleze informațiile acasă
Data:
Înv. Dicu Maria Alexandra

Fişă de lucru

Bunica
de Ştefan Octavian Iosif

1.Încercuieşte răspunsul corect:


nins – înseamnă: a. albit ; b. alb ; c. acoperit cu zăpadă;

aievea – înseamnă: a.ca în realitate; b. ca-n vis; c. prezentă;

duioşie – înseamnă: a. sensibilitate; b. bunătate; c. drăgălăşenie;

2.Înlocuieşte cuvintele subliniate cu alte cuvinte cu acelaşi înţeles:

Bunica avea tâmplele ninse şi ochii blânzi.


………………………………………………..
Mama se poartă cu duioşie cu mine.
………………………………………………..
Văd aievea chipul bunicii.
……………………………………………….

3.Scrie A pentru adevărat sau F pentru fals:

a)Trăsăturile fizice ale bunicii sunt :


 firavă
 frumoasă
 cu părul nins
 cu ochii mici şi blânzi
 senină
b)Trăsăturile morale,sufleteşti sunt
 tăcută
 melancolică
 blândă
 harnică

S-ar putea să vă placă și