Sunteți pe pagina 1din 13

10. Costul de oportunitate al capitalului (c.o.

c) este un
crteru de evauare a reatat rate nterne de rentabtate s poate serv
ca rata de actuazare. Deducem ca trebue sa se ndepnesca condta:
(c.o.c. < r..r.).
Referndu-ne strct a procesu nvesttona, costu de oportuntate a
captauu este puterea de cstg (r..r) a utmuu proect proect ncus
ntr-un program de nvestt optmzat. Determnarea sa este exempfcata
grafc n fgura ...
RIR
30%- P1
25%- P2
22%- P3
20% - P4
18%- P5
16%- P6
dsponb de capta
Ierarhzarea proecteor, n ordne descrescatoare a rate nterne de
rentabtate, arata ca, n mta captauu dsponb ntreprnzatoru
ncude n portofou sau nvesttona sase proecte, ar costu de
oportuntate a captauu nvestt este de 16%
Master: Managementul afacerilor publice europene
Disciplina: Managementul proiectelor europene
TESTE GRILA
1. Serviciul public este :
a) Ansmbu de actvtat puse n suba membror une coectvtat
tertorae,
b) Structura n cadru autortat pubce prn care aceasta s exercta
prerogatvee,
c) Forma de organzare a parteneratuu pubc-prvat,
d) Centru de decze a autortator pubce prn care se coordoneaza
prestae
catre popuate,
e) Ansambu de actvtat desfasurate ntr-o coectvtate tertoraa
umana.
2. lndicati care dintre afirmatiile de mai ios nu este adevrata.
a) Servcu pubc are ca scop satsfacerea unor nevo de nteres
genera ae
84
coectvtat,
b) Servce pubce sunt nestocabe,
c) Servce pubce sunt regementate prn norme de drept
admnstratv,
d) Servce pubce se evauaeaza numa pe baza de crter de
efcenta socaa
s de medu,
e) Servce pubce au un coefcent de captazare scazut
3. Externalizarea serviciilor publice de ctre autorittile publice
este o tendint obiectiv la nivelul colectivittilor teritoriale
contemporane determinat de :
a) nevoa de schmbare s emnare a rscuror,
b) psa de resurse s capabtat tehnce pentru a raspunde
exgenteor
pubcuu consumator,
c) nevoa de a dezvota structur de partenerat pubc - prvat apte
sa
gestoneze ma efcace n domenu,
d) nevoa de a reaza structur ma efcente economc n domenu,
e) Reducerea brocrate s smpfcarea reator dntre autortat s
cetaten

4. lndicati, care dintre enunturile de mai ios nu este o trstur
specific a proiectelor:
a) ocazare spato-temporaa neta;
b) structura admnstratv-gestonara propre, tota/parta autonoma
fata de promotor ;
c) metodooge specfca de evauare bazata pe crter de costur
s/sau
proftabtate,
d) n cazu proecteor de servc decza potca este determnanta;
e) obectv specfc coerent s precs.
5. Pincipala problem cu care se va confrunta orice seflmanager
de proiect, n realizarea sarcinilor sale contractuale const n;
a) cuantfcarea s respectarea obectveor de cost, performanta s
durata
b) montorzarea staror confctuae n cadru consortor ce pot
sa a nastere ntre furnzor sau fnantator proectuu,
c) armonzarea contradcte dntre bertatea de decze s nveu de
cunoastere a probemeor specfce proectuu,
d) montorzarea staror confctuae dn cadru echpe de proect,
e) respectarea condtor de efcenta ce au stat a baza decze de
reazare a proectuu.
85
6.lntreprinderea "proiect" este un mod de organizare a
implementrii proiectelor complexe, agreat n special de
consortiile bancare ce finanteaz pentru c:
a) ofera oportuntatea de a avea un sngur partener,
b) rsure devn asgurabe s pot f dstrbute ntre ma mut actor,
c) raspunderea pentru gestunea defectuoasa poate f ndvduazata,
d) exstenta unu sngur actv care canazeaza resursee s energe
dmnueaza rscu de deturnare a resurseor,
e) factatea de comuncare cu at actor creeaza posbtat de
asocere n vederea atnger unor teur comune.
7. Rata intern de rentabilitate (RlR) se defineste ca:
a) costu de oportunte a captauror ce stau a baza fnantr
proectuu,
b) acea rata de actuazare a care ventu net actua;zat a
proectuu este nu
c) acea rat de actuazare a care costure actuazate de expoatare
sunt egae cu cfra de afacer/ventu actuazat,
d) norma de efcent pentru ansambu afaceror n care sunt
angrenate resursee/captau nvesttoruu,
e) rata de rentabtate/a proftuu care este asteaptat de a proect
8. Strategia de implementare a unui proiect pe baz de relatie
contractual "cle en main clasique" are urmtorul dezavantai:
a) Este o reate rece ntre partener ce se reduce numa a aspectu
fzc a bunuu
servcuu care nu fac schmb de nformat tehnce sau nvestt
nteectuae,
b) Reduce pna a anuare sansee de succes ae proectuu n caz
de decaa de competenta
tehnoogca ntre partener,
c) Nu garanteaza sansee de succes ae eforturor nvesttomnae
nteectuae
pe care se obga (contractua) sa e presteze antreprenoru,
d) Emna dn start coaborarea antreprenor - subantreprenor
specazat,
e) Antreprenoru nu acorda garante pentru vc ascunse s de
evctune
9. Care dintre rspunsurile de mai ios expliciteaz caracteristica
"eficient" a investitiei n raport cu cheltuielile curente7
a) Venture obtnute dn mpementarea proectuu sa depaseasca
nvestte;
b) Efectee nete sa permta amortzarea efortuu tota a
ntreprnzatoruu;
86
c) Sa se reazeze o maxmzare a venturor concomtent cu
mnmzarea eforturor proectuu (nvestt s expoatare);
d) Efectee nete, n suma absouta, sa permta rambursarea
eforturor atasate
proectuu, ncusv a eventuaeor credte angaate pentru
proect, s sa
asgure un surpus care sa conduca a mbunatatrea stuate
economce a
organzate;
e) Efectee nete sa asgure rambursarea eforturor atasate
proectuu
(nvestt+expoatare), ncusv rambursarea eventuaeor credte
ae frme
sa asgure un surpus de resurse necesar acoperr stuator
urgente ae
ntreprnzatoruu.
10. Sintetizarea riscului proiectului prin expresia "dac
cheltuiellile sunt o certitudine, efectele sunt sperante" este
corect deoarece:
a) nu s-a prevzonat evouta efecteor s mpct rscu asocat,
b) resursee nvesttonae sunt angaate n proect dar efectee nu
sunt n totatate dentfcate,
c) proectu angaeaz vtoru prn obectvu urmrt
d) resursee nvesttonae se consum n faza nta (cash fow
negatv) ar efectee se obtn pe peroade vtoare reatv
ndeprtate ceea ce conduce a cresterea ncerttudn obtner
or
e) des n faza nta a ccuu de vat a proectuu cas fow-u
su este negatv, este posb ca s pe durata de
expoatare/operare cash fow- expoatr s devn
deasemenea negatv
11. Un o relatie contractual de tip "venit asigurat" pentru
implementarea unui proiect se ncheie atunci cnd:
a) Obectvu este mpementat/reazat s se semneaza procesu
verba de
predare prmre ntre ce do actor; benefcaru propretar s
antreprenor ;
b) Se nchee peroada de scoarzare s testare a personauu de
gestune s execute ;
c) Antreprenoru genera face dovada competente sate tehnce s a
bontat fnancare astfe nct asgura proectu mpotrva rscuu
n expoatare ;
d) Antreprenoru genera face dovada ca nsataate/echpamentee
genereaza bunur/servc a parametr proectat, fnd expoatate
n excusvtate de personau oca;
87
e) Este admsa recepta tehnca s fnancara de catre consortu
fnantator.
12. Eficienta si eligibilitate dou concepte frecvente n
managementul proiectelor. Devin hotrtoare criteriile de
eligibilitate, vis a vis de criteriile de eficient si utilitate, n decizia
privind realizarea unui proiect 7
a) Cnd proectu este cu fnantare de a Ununea Europeana,
b) Intotdeauna cnd proectu are un fnantator extern,
c) Efcenta proectuu este determnata pentru soarta sa, ar
egbtatea
exprma condt de fnantare,
d) Sunt concepte cu cmp de apcate dstnct ee nu se
subordoneaza
e) Este o probema punctuaa ce se rezova de catre
13. Venitul net actualizat (VNA) este un indicator de rezultat care
cuantific:
a) Fuxu net de trezorere, proftu net a unu an norma de
functonare s
vaoarea rezdua,
b) Investta, cash fow-u expoatar s vaoarea rezduaa,
c) Fux de trezorere, proft net , amortzarea s vaoarea rezduaa,
d) Vaoarea de randament, nvestta s proftu brut,
e) Fuxu de trezorere a proectuu, amortzarea s proftu net,
14. lndicati care dintre afirmatiile de mai ios nu este o
caracteristic a punctului critic este indicator de performant;
a) dmnuarea sa conduce a cresterea capactat de cstg a frme;
b) este dependent de structura chetueor de expoatare;
c) este dependent de voumu comenzor certe s de pozta pe pata
a frme;
d) marmea sa ofera nformat pertnente cu prvre a rscu
economc a frme.
e) este msurab dn punct de vedere economc
15. Piatalcererea solvabil (P) este un factor hotrtor n strategia
de
activitate a unei firme si poate fi analizat corelat cu nivelul
punctului
critic (q
crt
), si capacitatea de productielfolosint a perioadei
(Cp).
Indcat n care dntre coreate de ma os pata nu nfuenteaza
stratega de actvtate;
a) q
crt
< P < Cp ;
b) q
crt
> P < Cp
c) q
crt
< Cp < P ;
d) q
crt
> Cp > P ;
88
e) q
crt
> P > Cp
16. ln abordarea secvential a studiilor de eficient, se recomand s
se tin cont de urmtorul principiu:
a) prmordatatea crteror s efecteor socae ;
b) crtere ecoogce trateaza natura ca partener s nu scav a orcaru
proect ;
c) ma devreme sau ma trzu orce efect, ndferent de natura u, se
va transforma n efecte de natura economca;
d) ma devreme sau ma trzu orce efect, ndferent de natura u, se
va transforma n efecte de natura socaa s ecoogca ;
e) ma presus de orce trebue pus omu s nevoe sae, ndferent daca
este vorba de proect pubc sau prvat.
17. Evaluarea unui proiect este chemat s dea rspuns la
urmtoarele probleme:
a) fezabtate, acceptabtate, rsc;
b) uttate, fezabtate tehnca s acceptabtate;
c) socae, admnstratve, economce, comercae s fnancare;
d) evauarea antefactum a prortator s fezabtat tehnce.
e) fezabtatea tehnca, rscu n expoatare s a rscuror specfce
proecteor.
18. Care dintre afirmatiile de mai ios poate fi formalizat
matematic sub forma criteriilor de eficient, de minim sau de
maxim7
a) proteare prn economsre sau substture,
b) proteare prn vaorfcare sau no resurse,
c) proteare prn economsre s/sau vaorfcare,
d) descoperre de no substtute s/saau de no rezereve,
e) nc o afrmate nu raspunde concomtent a cee doua crter de
efcenta
19. Forma "S" a curbei de eficient determinat de plafonul K =
lim
R
R F ) (
este expresia grafic si analitic a:
a) exgenteor de performanta ae ntreprnzatoruu,
b) exgenteor de performanta s cost ae puter pubce,
c) condtor concrete ae meduu de afacer n care evoueaza
proectu,
d) moduu cum se reazeaza obectvee de cost,durata, catate ae
proectuu
e) este consecnta une concurente externe nsufcent
cunoscute/anazate
89
20. O evaluare "ex ante" a eficienti si utilittii proiectului se
bazeaz pe:
a) estmar, prevzun, constructe de poteze,
b) estmar s "teama de esec"
c) este o eroare de formuare,
d) sursee de rsc nerente sunt eror de aprecere ,
e) are caracter storc n care rscu nu ma preznta perco
21.Evaluarea acceptabilittii proiectului are ca scop:
a) sa puna n evdenta a confctee de nterese pe care e genereaza
actunea n snu coectvtat,
b) sa puna n evdenta mpactu soco-economc n sstemu de nterese a
poor de putere,
c) sa puna n evdenta pozta factoror de putere s/sau nfuenta fata de
proect s atraga atenta promotoruu asupra nevo unu oby pentru
proect,
d) sa atraga atenta asupra fenomenuu de respngere/sustnere a
proectuu de catre ce do mar po de putere; sndcatu s patronatu,
e) pentru proectee pubce, mportanta este decza factoruu potc, astfe
ca pozta
orcaru po de nteres este gnoraba
22. Analiza financiar a unui proiect se caracterizeaz prin:
a) este neutra fata de sursee de fnantare s de dstrbuta venturor
proectuu ;
b) refecta cstgu aferent captauu cu care ntreprnzatoru
partcpa a reazarea proectuu;
c) evdentaza toate costure suportate de ntreprnzator s angaat
sa ;
d) opereaza cu pretur umbra ce refecta nfuentee conuncturae
ae meduu ;
e) evdentaza toate eforture s efectee nduse n medu de evoute
a proectuu ;
23. Calculele statice ale indicatorilor de eficient arat situatie
favorabil, dar calculele prin actualizare arat contrariul. Care
este motivul7
a) este o eroare de cacu;
b) a < RIR > d;
c) a > RIR > d;
d) eroare de aegere a rate; d > a;
e) d < a < RIR .
24. Analiza de senzitivitate a unui proiect are ca scop:
a) evdenterea modfcaror suferte de ndcator de efcenta a
proectuu
90
datorta ntervente stakehoderers asupra unor parametr chee a
proectuu ;
b) reevarea expuner a rsc n expoatare ;
c) evdenterea nfuentee suferte de ndcator de efcenta a
proectuu
datorta modfcar prevzonate a unor parametr chee a
proectuu;
d) evdentaza voattatea proectuu a condte economce ae
meduu sau
de evoute ;
e) face evauare pesmsta a stuate fnancare a proectuu tnnd
cont de
pata produsuu sau servcuu .
25. Calcul a ratei interne de rentabilitate, la momentul lurii
deciziei de investitii se face cu aiutorul urmtoarei relatii:
RIR = a
mn
+ (a
mn
- a
max
)
min) ( max) (
max) (
a a
a
VNA VNA
VNA
+

RIR = a
mn
+ (a
mn
- a
max
)
max) ( min) (
min) (
a a
a
VNA VNA
VNA
+
RIR = a
mn
+ (a
max
- a
mn
)
max) ( min) (
min) (
a a
a
VNA VNA
VNA
+

RIR = a
mn
+ (a
max
- a
mn
)
max) ( min) (
min) (
a a
a
CTA CTA
CTA
+

26. Cash flow-ul unui proiect reprezint:
a) forma tabeara a snteze prevzun ndcatoror proectuu ;
b) sodu fuxuror de trezorere generat de proect pe durata ccuu sau
de vata
economca;
c) surpusu de monetar a proectuu prvt ca excedent brut provent dn
expoatarea
sa ;
d) excedentu net a expoatar ponderat cu vaoarea nvestt a care se
adauga
vaoarea rezduaa ;
e) ndcator de efcenta economca ce trebue maxmzat.
27.Pentru aproxmarea rapda s destu de exacta a durate de recuperare a
une nvestt se foosesc tabeee de actuazare. lndicati care este
relatia ce se foloseste atunci cnd actualizarea se face la
momentul deciziei de investire (m
0
):
91
K =
'
'
) 1 (
1 ) 1 (
T
T
a a
a
+
+
pentru K =
a
a Ph
Iact

+ ) 1 (

;
b)

K =
'
'
) 1 (
1 ) 1 (
T
T
a a
a
+
+
pentru K =
Phxa
Iact
c) K =
1 ) 1 (
) 1 (
'
'
+
+
T
T
a
a a
pentru K=
a
a Ph
Iact

+ ) 1 (
;
d) K =
1 ) 1 (
) 1 (
'
'
+
+
T
T
a
a a
pentru K =
Phxa
Iact
e) K =
a
a
T
'
) 1 ( +
pentru K =
a
a Ph
Iact

+ ) 1 (
28. Un proiect de investitii are dou sau mai multe Rate lnterne de
Rentabilitate dac:
a) cash fow-u proectuu nregstreaz o varate de semn
nesemnfcatva pe durata sa de expoatare economc ,
b) transee anuae prmte a mprumutu contractat pentru reazarea
proectuu sunt mut
superoare efortuu propru,
c) pe durata de expoatare, cash fow-u proectuu nregstreaz
schmbr semnfcatve de semn ca urmare a unor nvestt de
reabtare sau de modernzare,
d) efortu nvesttona tota de reazare a proectuu este superor
proftuu generat de acesta pe durata sa de vat economc,
e) afarea ma mutor RIR-ur, atunc cnd se face anaza efcente
economce a unu proect de nvestt, este o eroare metodoogc sau
de cacu
29. lndicatl care dintre rspunsuri nu este conditie de trasarea curbei
de eficient
a) E = F (R) ,
0 ) ( lim )
) ( lim )
=
=


o R
R
R F c
K R F b
d) F (R) = 0,
e) F " (R) = 0. n care ; E - efecte generate pe durata de expoatare
R - resurse/efortur aocate proectuu
30. In cadru proect s-a achztonat un uta de deszapezre tp "freza" n
vaoare de 2,5 md. e. Durata de expoatare normata este de 8 an, ar
92
vaoarea rezduaa estmata este de 700 m e. Artati care este
varianta care:
- ndca cota anuaa de amortzare ce trebue ncusa, pe durata
normata de functonare, n costure expoatar utauu astfe nct, a
scoaterea acestua dn functune frma sa-s f recuperat ntegra
vaoarea captauu nvestt stnd ca, costu de oportuntate a
captauror propr este a=12%.
- Care este economa de costur rezutata fata de poteza ca
amortzarea anuaa s-ar f cacuat conform metodooge actuae
prvnd amortzarea nara pe durata de amortzare normata
187,38 ; 136,16
156,66 ; 166,16
146,34 ; 135,16
146,34 ; 166,16
134,55 ; 136,16
31. Avet o oferta pentru o reate de partenerat ntr-o afacere, pentru care
trebue sa avansat un capta nta de 100,5 m. e. In schmb prmt
asgurarea ca, tmp de 5 (cnc) an vet obtne un vent anua de 30 m e.
Apreciati oferta ca fiind atractiv, dac costul de oportunitate
al propriilor capitaluri este de 15% 7
a) da - pentru ca, echvaentu prezent a venturor promse este; X
0
=
109,4 m e ;
b) nu - pentru ca, echvaentu prezent a venturor promse este; X
0
=
94,8 m e ;
c) nu - pentru ca, echvaentu vtor a captauu avansat este; Y
5
=
201 m e ;
d) afacerea propusa m este ndferenta n raport cu propra-m afacere
care m ofer un cstg dentc;
e) cstgu este functe de domenu care nu a fost preczat s mpct
rscure aferente ;
32. Un proiect de investitii se caracterizeaz prin urmtoarele
informatii economice:

Md..e
Anu 1 2 3 4 5 6 7 VNA
Investta 55 75 - - - - - -
Ventur anuae - 25 85 95 105 145 155 -
Chetue anuae
de expoatare
- 25 45 55 65 80 95 -
lndicati care sunt valorile; Venitului Net Actualizat si al lndicelui
de Profitabilitate. Pentru; a= 13% iar actualizarea se face la
momentul lurii deciziei (m
0
)
a) 22,42; 114,86%;
b) 17,16; 113,25%
c) 23,22; 121,60%
93
d) 17,69; 114,53%
e) 15,19; 121,60%
33. S-a contractat un credit de 10 miliarde lei, eliberabil n dou
transe anuale : 6 mild lei si respectiv 4 mild. lei, cu respectarea
urmtoarelor clauze contractuae:
- credtu se va rambursa n 4 (patru) an sub forma de anutat constante
anuae,
- dobnda anuaa a = 15%,
- peroada de grate do an cu captazarea dobnz.
lndicati care este rspunsul corect privind evolutia dobnzilor pe
perioada de rambursare a creditului:
a) 1,634; 1,884; 1,962; 2,205,
b) 1,880; 1,504; 1,071; 0,678,
c) 1,880; 1,505; 1,071; 0,574,
d) 2,507; 2,262; 2,023; 1,880;
e) 1,880; 1,456; 1,071; 0,774
34. Se dau urmtoarele informatii privind conditiile de functionare
a unei firme n exercitiul "X"
- Cererea estmata acopera 80% dn capactatea de producte a
exerctuu,
- Consu de admnstrate a fxat o norma de 800 e chet. a 1000 e
ventur,
- Capactatea de producte a exerctuu q = 6,0 m mc/an
- Tarf untar de vnzare - 68 m e/mc
- Chetue varabe untare - 44 m e/mc,
- Bugetu chetueor fxe - 96 md e
lndicati care este: valoarea punctului critic (q
crt
), indicele de
securitate (l
s
) calculat n raport cu cererea
Estmat
4,0; 20%,
4,2; 14%,
4,8; 20%,
4,0; 25%
3,5; 37%

35. Un proiect de reabilitare a sistemului de alimentare cu ap a
unei localitti, concesionat agentului prestator "AOUATERM" are
urmrorul cash flow:
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VNA
Cash Ilow - 150 - 200 25 75 100 120 120 120 100 80 50 -
lndicati valoarea exact a Ratei interne de rentabilitate a
proiectului;
18,25%,
17,54%
16,23%,
94
16,75%,
17,05%
36. S-a contractat un credit de 10 miliarde lei, eliberabil n dou transe
anuale; 6 mild lei si respectiv 4 mild. lei, cu respectarea urmtoarelor
clauze contractuale:
- Credtu se va rambursa n 4 (patru) an sub forma de anutat constante
anuae,
- Dobnda mede anuaa a = 25%,
- peroada de grate do an cu captazare a dobnz
Pe baza anaze tabouu de cash fow se constat c ventu medu
net anua a proectuu este de 6,0 md e/an, ar consu de admnstrate
a stabt ca, efortu anua pentru rambursara credtuu s nu depseasc
80% dn ventu net obtnut. Este nevoe de renegocerea cauze
contractuu de mprumut prvnd rata dobnz.
lndicati care este nivelul maxim admisibil al ratei dobnzi pe
perioada de rambursare:
a) 22%,
b) 12%
c) 15%
d) 26%
e) 10%
37. Gestiunea proceselor de implementare a proiectului nseamn:
a) evauarea abateror sI tendnteor prvnd abateror bugetare s de
tmp,
b) evauarea perodc a ce a ce s-a fcut s a ce a ce s-a chetut,
stabrea ecarturor s a eventuaeor msur de coredcte,
comuncarea or,
c) urmarrea a ce a ce a rmas de fcut sI uarea masuror de
prevenre a rscuu,
d) evauarea perodc a ramneror n urm sI comuncarea or
factoror de decze prn moace de nformare rapd,
e) asgurarea resurseor umane sI materae conform specfcator
dn proect
38. Studiul de evaluare "ex-ante" a proiectului are ca
particularitate:
a) formuez obectvee sI mzee proectuu
b) studaz proectu dn punct de vedere a trade: performant -
cost - durat,
c) se bazeaza pe construct ogce dar portetce gen; poteze,
prgnoze, prevzun,
d) nduce tema de esec ntre prncpa actor a proectuu,
e) abordeaz proectu, pe baza prncpuu cute negre, ca sstem
tehnc autonom, dar sI ca subsstem a unu macro sau mezzo
system.
95
39. Prezint utilitate analiza financiar pentru proiectele publice?
a) da - pentru c reduce rscu de evauare eronat a parametror de
efort sI de efect ofernd factoro de decze nformat pertnente
asupra pretuu ptt pentru rezovarea unor nevo ae coectvtt,
b) da - pune n evdent efcactatea sstemuu sI efcenta
economc a proectuu,
c) nu este necesar pentru un proect pubc care poate s ab
mutpe obectve atee dect cee de naatur economc,
d) nu preznt nteres pentru un proect fnantat dn banu pubc, ar
decza are ma mut caracter fnancar ce tne de resursa bugetar,
e) nu pentru c coordonatee stratege nvesttonae a prmror are
ca fundament programu potc a partdeor a putere
40. Principalele particularittl ale metodologiei de evaluare a
eficientei
proiectelor de investitii sunt:
a) anazeaz proectu ca enttate autonom, ar medu n care se va
reaza proectu consttue factor restrctve n cresterea efcente
acestua
b) evauarea are caracter trdmensona,anaz economc, fnancar
sI de ncerttudne, tabou de cash fow este prncpau nstrument
de ucru, amortzarea nu este consderat cost, sI se foosesc numa
date actuazate,
c) are caracter ex-ante bazndu-se pe construct de potaeze sI
prevzun,
d) cuprnde studu efcente sI efcactt proectuu; decza,
punerea n functune, deznvestta/ncheerea ccuu su de vat,
e) mpune urmrrea contnua a evoute proectuu pe durata
pregtr s reazr sae
Prof.unv.dr. Stoan Maran
96