Sunteți pe pagina 1din 1

ilt"'jsJ"?

"'0":]i,,:l;ld*,,,{ffi i,:,,i[ffi
@[i,]:Tfr $u"aru'
Nr.

toate unitltile gcolare gimnaziale gi liceale,


In atenlia doamnei/ domnului director 9i a profesorilor care predau disciplinele
limba gi literatura romini, limbi clasice (latini gi greacl veche)

Vi aducem la cunogtinfi ci int6lnirile de lucru judetene pentru limba $i literatura romflntr gi limbi clasice vor
avea loc conform graficului urmitor:

ZONE Nivel Data Ora Locul Participanti Rispunde


Toate zonele Gimnazial 23 septembrie 10.00 Sala mare a Teatrului To[i profesorii de Inspector gcolar,
2022 (vineri) Motei ViSniec limba 9i literatura prof. dr. Isabel
Suceava romAni care predau Giorgiana
la gimnaziu; Vintill
Profesorii de limbi
clasice (latinI qi greacl
veche).
Toate zonele Liceal 23 septembrie 9.3 0 Colegiul Tehnic Petru Toli profesorii de Inspector $colar,
2022 (vineri) MuSat Suceava limba gi literatura prof. Mihaela
(cantini) romAni care predau la Acatrinei
liceu,

Agenda intilnirilor:
l. Diagnoza procesului educalional pentru limba qi literatura romintr, la nivelul judeplui Suceava, pentru anul qcolar
202r-2022;
') Prioritlfi ale educatiei pentru anul gcolar 2022-2023;
3. Prezentarea cadrului normativ specific privind organizarea procesului de invtrFmant in anul yolar 2022-2023;
4. Noutili specifi ce disciplinei;
5. Probleme organizatorice: graficul gi tematica cercurilor pedagogice, nout{i privind inspec}iile de specialitate etc.
6. Diverse: disculii, concluzii etc.

Inspectori gcolari pentru


limba 9i liteiatura iomAntr, ,.r (| . .--J
prof. dr. lsabel-Giorgiana Vintill fl-l pr\
prof. Mihaela Acatrinei
r&A:-