Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

concordanță cu etica profesională. CT2


LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ Relaționarea în echipă; comunicarea
interpersonală și asumarea de roluri specifice.
Domeniul de licență: Limbă și literatură CT3 Organizarea unui proiect individual de
Durată 560 de ore formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
Număr total de credite 120 formare prin activități de informare, prin proiecte
Formă de învățământ cu frecvență în echipă și prin participarea la programe
instituționale de dezvoltare personală și
Tematică: profesională.

1. Fonetica limbii franceze; Programele de conversie profesională au ca


2. Limba franceză contemporană: categorii finalitate dobândirea de către cadrele didactice
gramaticale; din învățământul preuniversitar de noi
3. Istorie și civilizație în spațiul francofon; competențe pentru noi specializări și/sau
4. Curs practic de limbă franceză: gramatică și ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele
vocabular; ocupate în baza formării inițiale. Absolvenților
5. Limba franceză contemporană: programului de conversie profesională care au
morfosintaxă; promovat inclusiv examenul de absolvire li se
6. Limba franceză contemporană: formarea eliberează, de către Universitatea ,,Dunărea de
cuvintelor și relații semantice; Jos” din Galați, diploma de conversie
7. Cultură și civilizație în spațiul francofon; profesională, însoțită de suplimentul la diplomă.
8. Curs practic de limbă franceză: exprimare
orală și în scris; Diploma de conversie profesională conferă
9. Limba franceză contemporană: sintaxa titularului dreptul de a ocupa posturi
frazei; didactice/catedre în învățământul preuniversitar
10. Literatură și civilizație în spațiul francofon; în concordanță cu noua specializare.
11. Curs practic de limbă franceză: acte de
limbaj și tipuri textuale; Cadrele didactice care finalizează programe de
12. Didactica predării limbii francize; conversie profesională după finalizarea cu
13. Limba franceză contemporană: modalizare diplomă a ciclului I de studii universitare de
și deixis; licență se încadrează numai în învățământul
14. Literatură și civilizație în spațiul francofon; preșcolar și preuniversitar obligatoriu sau pe
15. Curs practic de limbă franceză: analiză și catedre de pregătire-instruire practică. Cadrele
producere de text; didactice care finalizează programe de conversie
16. Lingvistică aplicată. profesională după finalizarea cu diplomă a
ciclului II de studii universitare de master se pot
Competențe vizate: încadra la orice nivel al învățământului
preuniversitar.
CP1 Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul
limbii și culturii franceze. CP2 Comunicarea COORDONATOR PROGRAM:
eficientă, scrisă și orală, în limba franceză. CP3 lector dr. Marius MUNTEANU
Descrierea sistemului fonetic, gramatical și lexical
al limbii franceze și utilizarea acestuia în Relații suplimentare la datele de contact :
producerea și traducerea de texte și în
interacțiunea verbală. CP4 Analiza și prezentarea Tel. : +40 336 130 142
diverselor tipuri de texte din limba franceză în Mobil: +40 722 383 282
contextul culturii de care aparțin și medierea Fax: +40 236 468 061
comunicării interculturale. Competențe
transversale: CT1 Utilizarea componentelor
domeniului Limbi și literaturi în deplină