Sunteți pe pagina 1din 4
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU DISPOZITIE m._437-¢. din £3 dewtenbede sega Cu privire la desftgurarea unei iwuniti in municipiul Chisindu de citre SC Media Show Group” S.R.L. ‘Avand in vedere demersul nr. 155/03 din 02.06.2022, inregistrat cu nr. 4146/22 din 02.06.2022 si declaratia prealabila nr. 1 din 02.09.2022, {ntegistratf cu numirul 8917/22 din 02.09.2022, prin care Oficiul National al Vie, si Vinului si SC Media Show Grup" S.RL., tn colaborate cu Ministeral Aericulturi $i Industiet Alimentare si Asociatia Produedtorior si Exportaterilor de Vinuri din Moldova, anunja organizarea si desfisurarea unei intrniri social, culturale sub forma de manifestiri dedicate celei de-e XXI -a edijie a sirbttort »Ziva Nafionalé a Vinulu", pentru buna desfagurare a intrunir, in temeiul art. 5 (1), ar. 6, art. 10 (3), art 16 (1-4), art. 18 (1,2) si art. 19 din Legea nr. 2672008, ~Privind inuruitle”, art, 29 (1), lit. a), ar. 29 (2) gi art 32 (1) din Legea 1t, 43672006 Privind administrgia publcd local”, an. 15 (1), pot tli a) art 15, pet. 3, lit (@) si art. 16 (1) din Legea nr. 136/2016 ,Privind stature Imunicipiului Chisinu”, art. 215 din Legea ne. 231/2010 ,Cu privire la comerjl interior” in conformitate cu prevederile pet. 2.2. din anexa ne. 2. la Regulamental de comer, local al municipiului Chisintu, aprobat prin decizia Coneiiulut Municipal Chisindu nr. 15/14 din 29.12.2021, er, 75 din anexa nr. 3 Ia decizia Consiliutui Municipal Chigingu nr-13/1 din 15.12.2021, dispozitil nr. 1802017 ~Cu privie Ia eprobarea Regulamentului pentry receptionares, notificares ¢ monitorizares tnruitlor si a manifestailor culturl-sporive din manicipiul Chisinau si desemnarea functionatlor public din preturle de sector responsebili de monitorizare”, Primarul General al muniipiului Chisindu DISPUNE: |. Se ia act de demersul nr, 155/03 din 02.06.2022, inregistrat cu nr. 4146/22 din 02.06.2022 si declarayia prealabili ne. | din 02.09.2022, integistratd ou rural 917/22 din 02.09.2022 privind organizarea si dessurarea une! inwuniei soril-culturale sub forma de manifesici dedicate celei de-a XXI -a edie » Sirbltorij Ziua Nafionala a Vinului*,organizatl de edtre Oficial Nationel al Viei si Vimului si SC Media Show Grup” S.R.L., in colaborare cu. Ministerul iturii si Industrie’ Alimentare si Asociatia Producatorilor si Exportatorilor de Vinuri din Moldova, in perioada 1 — 2 octombrie 2022, intre orele 08:00 - 22:00, in Pisja Marii Adundri Nafionale si in Scuarul Catedralei Mitropolitane (cu amplasarea gi, respectiv, demontarea scenei, a aparatajului de sonorizare, a ecranelor si aparatajului video, 2 bannerelor, a corturilor, a meselor, «scaunelor si « grupurilor sanitare incepnd cu data de 26 septembrie curent). 2. La solicitarea organizatorului intuit, Inspectoratul General al Pol ‘ve asigura ordinea public gi va asigura acces pe partea necarosabilé a PMAN (bd. Stefan cel Mare si Sfint, inte str. A. Puskin gi str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni), iar din 29.09.2022, ora 21:00 piina la 30.09.22, ora 05.00, va asigura sistarea transportului public pe prima banda‘dedicata transportului public pe be. Stefan cel Mare si Sfant in directa strzilor A. Puskin spre str. Mitropoit G. Banulescu - Bodoni (din partes Scuarului Catedralei Mitopolitane) pentru instalarea echipamentului, Din date 30.09.2022 ora 21:00 pind pe 03.10.2022 ora 0:00 va asigura sistarea transportului public pe bd. Stefan cel Mare si Sfint jn perimetral str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni si A. Puskin cu redirectionareatransportului pe strzile adiacente 3. SC ,Media Show Grup” S.RLL. va coordona desfigurarea intr Buiueani va coordona, in mod obligatoriu, eu Directia. situaji_ exceptionale chestiunile ce jin de respectarea regulilor de apirare impotriva incendiilor va incheia un contract cu IMSP Centrul National de Asistenté Medicalé Urgenta Prespitaliceasca in vederea acordari, in eaz de necesita, primului ajutor medical partieipantilor la intunire. 4, Direclia relat: publice si buget civil, va informa cetitenitprint-un conunicat de presi, pe pagina oficalé a Primériei Municipiului Chisindu, precum fi pe rejelele de socializare, despre actunile dedicate celei de-a XXI-aeditie a sirbatorii ,Ziua Nationalé a Vinului” respective cu Pretura sectorului 5. Organizatorul intrunirii va coordona obligatoriu cu Directia municipal pentru siguranja alimentelor Chisindu lista agentilor economici care vor deservi populafia in cadrul evenimentului si sortimentul de produse comercializate (produse alimentare, bauturi rcoritoare, inghetat8, produse de patiserie si ‘cofetirie fir crema etc.) in locul unde se va desfigura intrunirea. Lista agenjilor ‘economici coordonaté cu Directia municipala pentru siguranja alimentelor Chisintu va fi prezentaté la Directia generalé comer, alimentatie publica si prestiri servieii din cadrul Directiei generale economie, comert si turism cu cel putin 3 zile lucrétoare inainte de desffsurarea evenimentului; ~ va asigura respectarea prevederilor Legii nr. 231/2010, Legii nr. 1100/2000 si Legii nr, 57/2006 privind activitatea de comer} in cadrul evenimentuluis = va asigura achitarea taxei locale conform crt. nr. 75 din anexa nt. 3 la decizia Consiliului Municipal Chisindu nr. 13/1 din 15.12.2021, pe o suprafata comercialé totalé de 492 m?, 6. Directia general economie, comer si turism: ~ va recepfiona notificdti privind inijierea activitiyii de comert eu produse alimentare, inclusiv bauturi, in conformitate cu legislafia in vigoare doar de la agentli economici participant la deservirea populatiei in cadral intrunirii, care se regilsese in lista coordonaté cu Ditecfia municipal& pentru siguranta alimentelor iscal de Stat informatia privind notificatile * va prezenta. Servictul receptionate 7. Oranizatoralintruniri va elabora schema de amplasare a constructilor provizorli (pavilioane, corturi ete.) eare implicit previd ocuparea de (erenuri ‘ouprafefe cu spati vezi si doar suprateecompatbile pentru afi alocate acesior objective, Schema va fi coordonaté obligatory cu LM. ,Asocagia de gospodirize a spatilor vera" 8. Organizatorl intrunici va afiga la loo viibi un panou informatv pe care se va regisi urmitoarea informa: - copia dispozitci cu privire la desfésurarea evenimentuluis ~ datele de contact ale organizatorulu sila ale persoane responsable: ~ sehemaiplan de desfisuare a evenimentului ev privire la amplasarea, dup 22, a unitailor si echipelor de intrventie de prim sjutor, a agenilor economici paticipanjonitatile de comer, inclusiv a informatiei eu indicarea zonelor senitare 9. SC Media Show Grup" S.R.L. va incheia un contract cu [.C.S. Premier Energy" SR la necesitate, si cu 1M, Refelele electrice de iluminare -UMTEH" in vederea efectuarii lucrarilor ce tin de: ~ instalarea cablurilr de capacitatea nevesac, + vor asigure alimentares cu energie electrics a scenei si a surselor de sonorizare siluminare: + Insialareaprizelor mobile si asigurareaalimentrit cu encrgie clecitict a utilajuli agenilor economic 10. fntreprinderle municipale Regia .Autosalubritate", Regia ,EXDRUPO -Asociajia de gospodirire a spatilor ver” si Directa general loeatv-comunala desfisua irunirea, 11, Organizatorii intrunirit poarta rispundere de deteriorarea utilajului din pare si a spatiilor verzi (binci, copaci, gazon etc.) pe toati durata desfisurarit intruniti. 12, Responsabili pentru buna desfisurare a intrunirii, de starea tehnicd a scenei si @ aparatajului de sonorizare, de protectia spatiilor verzi si de asigurarea ‘ordinii publice este Oficiul National al Viei si Vinului si $C ,Media Show Grup” S.RLL. (dnele Parascovia IGNAT, Tatiana PANIS si dnii lurie SIRBU si Vladislav CERVINSCHI), 13, Responsabil pentru desfisuraréa legal a intrunirii din partea Primariei Municipiului Chisinau este dl Vasile PASCARI. 14, Directia administrajie public’ local va asigura controlul executiii prevederilor prezentei dispozi [AR GENERAL Ion CEBAN

S-ar putea să vă placă și