Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAŢIEI

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ PERIŞ


Str.Principală, Nr.582, Loc. Periș, Jud. Ilfov, CUI 4420686,
tel. 021 2670 969, e-mail scoala13_peris@yahoo.com

Avizat :

PLANIFICARE
EDUCATIE PLASTICA
CLASA IX-a
ANUL SCOLAR 2022/2023

Diriginte : Dancila Manuela


ARIA CURRICULARĂ „CONSILIERE SI ORIENTARE ”
DISCIPLINA: CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
CURRICULUM: DEFICIENŢE MINTALE SEVERE, PROFUNDE ŞI/SAU ASOCIATE
AN ȘCOLAR 2022-2023

PLANIFICARE AN SCOLAR
2022/2023
Clasa IX-a

COMPETENȚE GENERALE:

1. Dezvoltarea capacității de autocunoaștere, a atitudinii pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos și echilibrat

2. Dezvoltarea abilităților de exprimare a emoțiilor și a motivației pentru învățare în contexte variate de interrelaționare școlară și
extrașcolară.

3. Dezvoltarea unor conduite independente pentru integrarea în plan social.


Nr. crt Unități de învățare Obiective/competențe Nr. Observații
ore
Evaluare Recapitulare notiuni clasa VIII a 2
preinvățare
1. MODULUL 1
Dezvoltarea 1.1.Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și 5
capacității de ceilalți 7
autocunoaștere,a -analizarea unor personaje din povești/poveștiri sau din viața (2+5) SAPTAMANI
atitudinii pozitive reală în scopul identificării unor asemănări și deosebiri între
față de sine si a sine și acestea;
unui stil de viața -exerciții pentru identificarea asemănărilor și deosebirilor prin
sănătos și echilibrat comparare cu ceilalți: Despre colegul meu!;
- completarea unor fișe de lucru pentru identificarea
asemănărilor și deosebirilor dintre sine și ceilalți.
1.2.Formarea și dezvoltarea unor comportamente
preventive față de factorii de risc (alcool, tutun, droguri) -
înțelegerea de către elevi a comportamentelor
sănătoase/nesănătoase pe care le manifestă diferite
persoane cunoscute;
-exerciții de grup exemple de comportamente sănătoase și de
risc;
-internetul- beneficii și riscuri; comportamente și consecințele
lor.

2.
Dezvoltarea 1.3.Identificarea și dezvoltarea intereselor, aptitudinilor, 8 MODULUL2
capacității de talentelor și posibilităților de valorificare a acestora
autocunoaștere,a -discuții de grup privind interesele, aptitudinile și talentele: 8
atitudinii pozitive Hobby-urile mele; SAPTAMANI
față de sine si a -exerciții individuale și de grup pentru construirea unei hărți
unui stil de viața cu interese, aptitudini, talente pe bază de suport imagistic
sănătos și echilibrat (filme despre performanță și succes).
Dezvoltarea 2.1. Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate -
abilităților de asocierea între o activitate preferată și emoția pe care
exprimare a copilul o trăiește utilizând suporturi vizuale cu denumirea
emoțiilor și a emoțiilor;
motivației pentru -jocuri în perechi de mimare și de recunoaștere a emoțiilor
învățare în contexte celorlalți.
variate de 2.2. Exersarea unor comportamente adecvate diverselor
interrelaționare situații de interacțiune cu ceilalți.
școlară și -exerciții în perechi pentru exersarea elementelor simple de
extrașcolară ascultare activă;
-identificarea situațiilor conflictuale și a posibilelor modalități
de rezolvare a lor: Semaforul conflictelor;
-înțelegerea rolului fiecărei persoane în cadrul relațiilor
interpersonale: Pânza de păianjen.
2.3.Manifestarea unor forme simple de autocontrol si
autoreglare.
-completarea unor propoziții de tipul: Atunci când......., mă
simt......., Atunci când tu te simți......., eu........ ; -discuții în
perechi /echipe pe baza unor proverbe și zicători care reflectă
comportamente empatice; -imaginarea și discutarea unor
situații care necesită autocontrol;
- portofoliul personal de învățare.

3.
Dezvoltarea unor 3.1. Construirea unui plan de dezvoltare personală 6 MODULUL3
conduite (cariera, viața de familie, integrare socială).
independente -dezvoltarea abilități de construire a unui plan de carieră: 6
pentru integrarea Planul meu; SAPTAMANI
în plan social. -realizarea unui portofoliu personal care să ilustreze interesele
elevului și dezvoltarea sa: O reclamă pentru mine!;
-dezvoltarea abilităților necesare realizării unui CV.
3.2. Reflectarea cu privire la compatibilitatea dintre
aptitudini, aspirații personale și exigențele profesiilor
-identificarea factorilor care determină alegerea unei meserii;
-analiza modului în care interesele influențează alegerea
activităților: Alegerile mele, interesele mele!;
-identificarea aplicațiilor posibile ale deprinderilor dobândite
în școală: Ce învăț azi, mă poate ajuta mâine!;
-școli și oferte educaționale- familiarizarea elevilor cu
modalitățile de explorare a ofertelor educaționale.
3.3. Analizarea unor ocupații din perspectiva deprinderilor
dobândite la scoală
-discuții cu membrii comunității cu privire la alegerea
meseriei/ocupației;
-familiarizarea cu diferite meserii și cu caracteristicile
esențiale ale acestora; Cutia cu surprize, Rebusul meseriilor;
-completarea cunoștințelor despre meseriile de interes prin
vizite la frizerie, croitorie, patiserie.

4.
Dezvoltarea unor 3.3. Analizarea unor ocupații din perspectiva deprinderilor MODULUL4
conduite dobândite la scoală 6
independente -discuții cu membrii comunității cu privire la alegerea 6
pentru integrarea meseriei/ocupației; SAPTAMANI
în plan social. -familiarizarea cu diferite meserii și cu caracteristicile
esențiale ale acestora; Cutia cu surprize, Rebusul meseriilor;
-completarea cunoștințelor despre meseriile de interes prin
vizite la frizerie, croitorie, patiserie.
5.
Evaluare finală 9 MODULUL5

9
SAPTAMANI
TOTAL NUMĂR ORE ( 1 ora / saptamana )
36 36
SAPTAMANI

SAPTAMAN
A ALTFEL
/27.02.-
3.03.2023
SAPTAMAN
A VERDE/
8-12.05.2023
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
Clasa a IX-a

Aria curriculară:
Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICA
Nr. ore/ săptămână: 2 ore,( 72 ore/anual) LUNI 1oră,MARȚI 1ora,MIERCURI 1oră,JOI 1oră,VINERI,1ora
Nr. Unitatea de Obiective de referinţă Conţinuturi Număr de ore/ O
crt învăţare perioada b
Evaluare de MODULUL 1 /7 SAPTAMANI 8
preînvăţare - - exerciții de 1/5.09.22
Recapitulare și evaluarea achizițiilor dobândite în - exerciții de 1/7.09.22
clasa VIII a - exerciții de folosind gesturile și limbajul 1/12.09.22
corporal 1/14.09.22
1/19.09.22
1/21.09.22
1/26.09.22
1/28.09.22
1. Comunicarea 1. Receptarea și transmiterea de mesaje simple orale - Limbajul corporal și expresiile faciale 5
nonverbală și/sau prin metode alternative și augmentative de - Procedee figurative: gest, mimică,
comunicare în context familiar. pantomimă
- Comunicare augmentativă și alternativă:
desene,fotografii, cărți de comunicare cu
pictograme, limbaj mimico-gestual.
1/19.IX
1.1. Înțelegerea și transmiterea de mesaje simple prin - exerciții de răspuns la întrebări simple
limbaj expresiv sau corporal în mediu familiar prin gesturi;
1.2. Emiterea de sunete, silabe și pronunțarea de cuvinte - exerciții de comunicare a unei nevoi prin
uzuale cu rol
expresii faciale sau gesturi; 1/20.IX
comunicațional, inclusiv prin utilizarea în asociere a
- exerciții de exprimare a unor sentimente
metodelor alternative și augmentative de comunicare
folosind gesturile și limbajul corporal; 1/21.IX
1.3. Identificarea semnificației unui mesaj simplu pe
teme familiare, constituit din 1- 2 unități semantice, - exerciții-joc de exprimare a opiniilor
folosind gesture sau diferite semne; 1/22.IX
inclusiv prin utilizarea metodelor alternative și
augmentative de comunicare - exerciții de transmitere a unor emoții,
utilizând limbajul mimico-gestual; 1/23.IX
- jocuri didactice de expresie mimico-
facială;

2. Comunicarea 2. Receptarea de cuvinte și mesaje simple scrise și/sau - Elemente de identificare personală 10
verbală . prin metode alternative și augmentative de comunicare în - Identitatea altor persoane cunoscute
Actul fono- contexte familiar. - Elaborarea de mesaje orale simple
articulator - Descifrarea mesajului recepționat
- Răspunsuri la comenzi simple
- Reacții verbale la întrebări
- Utilizarea vocabularului tematic
(familie, școală, profesii,
anotimpuri, ființe, plante etc)
- Cuvântul-element de comunicare
- Propoziția simplă 1/.26IX
2.1. Identificarea semnificației unor imagini care prezintă
întâmplări, fenomene, evenimente familiar
- exerciții-joc de formulare a unor
răspunsuri ce implică alegerea 1/27.IX
2.2. Recunoaşterea și citirea literelor mari şi mici de tipar duală/multiplă;
și/sau de mână și a cuvintelor uzuale, inclusiv prin - exerciții-joc de povestire după 1/28.IX
utilizarea metodelor alternative și augmentative de imagini/fotografii;
comunicare - exerciții-joc de asocieri literă-sunet;
- exerciții de recunoaștere și numire a
literelor mari și mici de tipar și de mâna;
- exerciții de răsfoire a unor cărți ce conțin 1/29.IX
2.3. Înțelegerea semnificației unui cuvânt scris și doar imagini și citirea acestora cu ajutorul
asocierea cu obiectul sau imaginea corespunzătoare, profesorului;
inclusiv prin utilizarea metodelor alternative și
- exerciții de marcare prin colorare,
augmentative de comunicare
subliniere, încercuire a literelor mari și
1/30.IX
mici de tipar
și/sau de mână din cuvinte uzuale mono- 1/6.X
și bisilabice;
- Răspunsuri la comenzi simple
- Reacții verbale la întrebări 2/3,4.X
- Utilizarea vocabularului tematic 2/6,7/X
(familie, școală, profesii,
anotimpuri, ființe, plante etc)
- Cuvântul-element de comunicare
- Propoziția simplă

3. Formarea 3. Formularea de mesaje simple scrise și/sau prin metode Citirea - Cartea: copertă, pagină, text, 17
capacităților alternative și augmentative de comunicare în contexte ilustrații, orientare înpagină
de citire familiare - Asociere fonem-literă mică și mare de
mână și tipar
- Cuvinte mono, bisilabice și propoziții
simple
- Citirea cu suport imagistic
- exerciții de prindere corectă a
instrumentelor de scris (efectuarea unor
măzgălituri,
cercuri, zigzaguri etc.);
- exerciții de modelare a literelor din
plastilină, pastă de modelaj, hârtie
3.1.Trasarea elementelor grafice și a contururilor răsucită;
literelor, folosind resurse variate - exerciții de ornare a literelor mici și mari 1/10.X
de tipar prin desene, colorare, hârtie,
semințe,etc.;
- exerciții de trasare după contur.

- observarea semnelor de punctuație din


plastic sau tipărite în relief pe diferite
suporturi și
- exerciții de încercuire a semnelor de
punctuație dintr-un text scurt;
- exerciții de subliniere a semnelor de 1/11.X
punctuație dintr-un text scurt .
3.2.Identificarea semnelor de punctuație - exerciții de unire a punctelor ce compun
o literă;
- trasarea conturului unor litere, silabe,
cuvinte simple cu degetul pe blatul mesei,
în aer,pe spatele colegului, pe hârtie, cu
1/12.X
pensula și acuarela, cu creta pe tablă, cu
markerulpe coli mari; 1/13.X
- exerciții de scriere a literelor de mână
folosind diverse instrumente de scris, pe
suporturi variate;
- exerciți de copiere a literelor de tipar și
de mână; 7/14,17,18,19,20
- exerciții de selectare a unor silabe dintr- ,21,31.X;
o serie de silabe date scrise cu litere de
tipar 1/1.XI
MODULUL 2/ 8 SAPTAMANI sau de mână pentru a obține cuvinte
simple; 1/2.XI
3.3. Scrierea literelor de tipar și de mână și a
cuvintelor simple, uzuale, inclusiv prin - exerciții de copiere a unor cuvinte 1/3.XI
utilizarea metodelor alternative și augmentative de simple;
comunicare 1/4.XI
1/7.XI
- exerciții de citire a mesajului; 1/8.XI
- exerciții de copiere a literelor; 1/9.XI
- exerciții de copiere a silabelor;
3.4. Redactarea unor mesaje simple, în contexte - exerciții de copiere a unor propoziții
uzuale de comunicare, folosind simple
materiale diverse.

4. Comunicare 4. Relaționarea prin intermediul comunicării în contexte 17


scrisă. familiar.
- exerciții de asociere imagini-formule de 1/10.XI
4.1. Asocierea formulelor de politețe cu diferite
politețe;
contexte familiare și manifestarea
- vizionarea unor filme educaționale
unui comportament civilizat în relația de comunicare
privind utilizarea formulelor de politețe;
- exerciții practice de utilizare a 1/11.XI
formulelor de politețe;
- exerciții practice de însușire a unor
comportament civilizat în comunicare; 1/14.XI
- exerciții practice de comunicare
nonverbală și verbal în vederea 8/15,16,17,18,21
relaționării positive ,22,23,24,25.XI
- Literele mari și mici de tipar/ mână
- Scrierea corectă a cuvintelor 2/,28XI
4.2. Participarea la dialoguri scurte, dirijate, în situații 29.XI
de comunicare uzuale - exersarea unor formule de salut, de
adresare, prezentare și solicitare adecvate
contextului;
- exerciții de formulare de răspunsuri;
- exerciții de concentrare a atenției;
- exerciții de primire sau oferire a unor 1/5.XII
complimente.
4.3. Emite mesaje simple prin care solicită sau dă - exerciții de emitere a unor mesaje simple 1/6.XII
informații, la cerere prin care oferă informații utilizând 1/7.XII
pictograme;
- exerciții de oferire a unor informații
despre sine;
- exerciții de formulare a unor enunțuri
simple utilizând imagini;

Evaluare Recapitulare și evaluarea achizițiilor dobândite 10


- recunoaștere și numire a literelor mari și
finală 2/8,9.XII
mici de tipar și de mâna 1/12.XII
-transmitere a unor emoții, utilizând
limbajul mimico-gestual 2/13,14.XII
- povestire după imagini/fotografii; 2/15,16.XII
-răspunsuri la comenzi simple 2/19,20.XII
- reacții verbale la întrebări 1/21.XII
- copiere a unor propoziții simple 1/22.XII
-test de evaluare

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conţinuturi Număr de ore/ O


crt învăţare perioada bs
er
va
ţii
1. Comunicarea MODULUL3/6 SAPTAMANI - Limbajul corporal și expresiile faciale 5
nonverbală - Procedee figurative: gest, mimică,
1. Receptarea și transmiterea de mesaje simple pantomimă
orale și/sau prin metode - Comunicare augmentativă și alternativă:
alternative și augmentative de comunicare în desene,fotografii, cărți de comunicare cu
contexte familiare pictograme, limbaj mimico-gestual.
1/9.I.23
- exerciții și jocuri de recunoaștere a
onomatopeelor.Ploaia pic,pic;vântul-
1.1Perceperea, identificarea și discriminarea de sunete tunetul etc.
cunoscute din mediul
înconjurător și localizarea surselor sonore, inclusiv - exerciții-joc de indicare a 1/10.I.23
prin utilizarea metodelor sunetelor/silabelor percepute prin diferite
1.2. Identificarea și discriminarea sunetelor dintr-un semne: bătăi din palme, ridicarea unui
cuvânt și recunoaşterea 1/12.I.23
obiect, jetoane puse pe bancă etc.;
poziţiei acestora, inclusiv prin utilizarea metodelor - jocuri de pronunție a cuvintelor ce
1/13.I.23
alternative și augmentative de încep/se termină/conțin un anumit sunet;
comunicare - exerciții-joc de despărțire în silabe; 1/16.I.23
exerciții de despărțire în silabe marcând
pauzele;
1.3. Înțelegerea și transmiterea de mesaje simple prin - exerciții-joc de unire a silabelor în
limbaj expresiv sau corporal în mediu familiar cuvinte simple;

2. Comunicarea 2. Receptarea de cuvinte și mesaje simple scrise și/sau - Elemente de identificare personală 12
verbală . prin metode alternative și augmentative de comunicare în - Identitatea altor persoane cunoscute
Actul fono- contexte familiar. - Elaborarea de mesaje orale simple
articulator - Descifrarea mesajului recepționat
- Răspunsuri la comenzi simple
- Reacții verbale la întrebări
- Utilizarea vocabularului tematic
(familie, școală, profesii,
anotimpuri, ființe, plante etc)
- Cuvântul-element de comunicare
- Propoziția simplă
1/17.I
2.1. Identificarea semnificației unor imagini care prezintă
întâmplări, fenomene, evenimente familiar
- exerciții-joc de povestire după
imagini/fotografii; 1/18.I
- exerciții-joc de aranjare cronologică a
2.2. Recunoaşterea și citirea literelor mari şi mici de tipar imaginilor din poveste;
1/19.I
și/sau de mână și a cuvintelor uzuale, inclusiv prin
utilizarea metodelor alternative și augmentative de - exerciții de citire globală a cuvintelor
mono- și bisilabice; 1/20.I
comunicare
- exerciții de citire în ritm propriu a
silabelor; 1/23.I
- exerciții de citire în ritm propriu a
2.3. Înțelegerea semnificației unui cuvânt scris și cuvintelor mono- și bisilabice
asocierea cu obiectul sau imaginea corespunzătoare, 1/25.I
inclusiv prin utilizarea metodelor alternative și - Cuvântul-element de comunicare 3/26,27,30.I
augmentative de comunicare - Propoziția simplă 1/31.I
- exerciții joc de asociere cuvânt scris-
obiect/imagine; 1/1.II
- exerciții joc de asociere obiect/imagine- 1/2.II
cuvânt scris;
- jocuri de completarea unor propoziții
lacunare;

3. Formarea 3. Formularea de mesaje simple scrise și/sau prin metode Citirea - Cartea: copertă, pagină, text, 30
capacităților alternative și augmentative de comunicare în contexte ilustrații, orientare în pagină
de citire familiare - Asociere fonem-literă mică și mare de
mână și tipar
- Cuvinte mono, bisilabice și propoziții
simple
- Citirea cu suport imagistic
1/3.II
3.1.Trasarea elementelor grafice și a contururilor - exerciții de unire a punctelor ce compun
literelor, folosind resurse variate o literă;
- trasarea conturului unor litere, silabe, 1/7II
cuvinte simple, pe coli mari;
4/13,14,15,16.I
- exerciții de scriere a literelor de mână
folosind diverse instrumente de scris, pe I
suporturi variate;
- exerciți de copiere a literelor de tipar și 4/17,20.II
de mână;
- exerciții de selectare a unor silabe dintr-
o serie de silabe date scrise cu litere de 4/21.22,23,24.I
tipar sau de mână pentru a obține cuvinte I
simple;
3.2.Identificarea semnelor de punctuație
- exerciții de încercuire a semnelor de
punctuație dintr-un text scurt; 1/27.II
- exerciții de subliniere a semnelor de
MODULUL 4/6SAPTAMANI 1/6.III
punctuație dintr-un text scurt .
3.3. Scrierea literelor de tipar și de mână și a
- exerciți de copiere a literelor de tipar și
cuvintelor simple, uzuale, inclusiv prin 2/7,8.III
de mână;
utilizarea metodelor alternative și augmentative de
- exerciții de copiere a silabelor;
comunicare 2/9,10.III
- exerciții de copiere a unor cuvinte
2/13,14.III
simple;
- exerciții de citire a mesajului; 2/15,16.III
- exerciții de copiere a unor propoziții 2/17,20.III
simple
2/21,22.III
3.4. Redactarea unor mesaje simple, în contexte - exerciții de scriere a unui mesaj simplu
uzuale de comunicare, folosind utilizând alfabetarul 2/23,24.III
materiale diverse. - exerciții de scriere a unor cuvinte uzuale
sau propoziții simpe cu ajutorul softurilor
educaționale
4. Comunicare 4. Relaționarea prin intermediul comunicării în contexte 35
scrisă. familiar.
- exerciții de asociere imagini-formule de 2/27,28.III
4.1. Asocierea formulelor de politețe cu diferite
politețe;
contexte familiare și manifestarea 1/29.III
- vizionarea unor filme educaționale
unui comportament civilizat în relația de comunicare
privind utilizarea formulelor de politețe;
- exerciții practice de utilizare a 2/30,31.III
formulelor de politețe;
- exerciții practice de însușire a unor 1/3.IV
comportament civilizat în comunicare;
- exerciții practice de comunicare 2/4,5.IV
nonverbală și verbal în vederea
1/6.IV
relaționării positive
- Literele mari și mici de tipar/ mână
2/19,20.IV
- Scrierea corectă a cuvintelor/despărțirea
MODULUL 5/9 SAPTAMANI În silabe
4/21,24,25,
4.2. Participarea la dialoguri scurte, dirijate, în situații 26.IV.
de comunicare uzuale - Scrierea corectă a unor propoziții simple 2/27,28.IV.
2/2,3.V
2/4,5.V.
- exersarea unor formule de salut, de
adresare, prezentare și solicitare adecvate 4/8,9,10,11.V.
contextului; 2/12,15.V.
- exerciții de formulare de răspunsuri; 3/16,17,18.V.
3/19,22,23.V.
4.3. Emite mesaje simple prin care solicită sau dă - exerciții de concentrare a atenției;
informații, la cerere 1/.24.V
- exerciții de primire sau oferire a unor 1/.25.V
complimente. 1/.26.V

- exerciții de oferire a unor informații 1/29.V.


despre sine; 1/30.V.
1/31.V.
- exerciții de alegere a cuvintelor potrivite
pentru numirea unor lucruri /evenimente
familiare
Evaluare Recapitulare și evaluarea achizițiilor dobândite - Literele mari și mici de tipar/ mână 10/2,6,7,8,9,12,
finală - Scrierea corectă a cuvintelor 13,
-Despărțirea în silabe
- Scrierea corectă a unor propoziții simple 14,15,16.VI

S-ar putea să vă placă și