Sunteți pe pagina 1din 5

Unități de competență Nr Unități de conținut Nr Data Observații

.D de
or ore
d
Modulul I. Prezentări electronice.
Cunoaşterea şi utilizarea interfeţelor 1 Aplicaţii de elaborare a prezentărilor . 1
grafice ale utilizatorului din
componenţa aplicaţiilor de elaborare
a prezentărilor
Cunoaşterea şi utilizarea operaţiilor 2 Operaţiile de bază asupra obiectelor prezentărilor 1
de bază asupra electronice
Obiectelor prezentărilor
electronice.
Introducerea şi editarea textelor din 3 Introducerea, editarea şi structurarea textului 1
componenţa prezentărilor;
4 Crearea şi editarea tabelelor 1
Cunoaşterea şi 5 Crearea şi editarea diagramelor 1
înţelegerea destinaţiei
şi stricturii
diagramelor.
Inserarea imaginilor, Utilizarea 6 Inserarea şi editarea imaginilor de tip rastru 1
instrumentelor încorporate de
desenare
Cunoaşterea şi înţelegerea structurii 7 Grafica orientată pe obiecte 1
imaginilor vectoriale
Cunoaşterea şi înţelegerea structurii 8 Inserarea şi editarea obiectelor. Primitivele grafice: 1
imaginilor vectoriale  linie,  dreptunghi,  elipse,  arcuri,  forme
neregulate,  casete explicative,  figuri predesenate
Cunoaşterea şi utilizarea obiectelor 9 Inserarea şi editarea diapozitivelor. Structura 1
convenţionale. diapozitivelor. Operaţii asupra diapozitivelor. Efecte
asupra diapozitivelor.
Cunoaşterea şi utilizarea modelelor şi 10 Modele şi şabloan. Aplicarea modelelor şi 1
a şabloanelor. şabloanelor
Cunoaşterea şi aplicarea modalităţilor 11 Derularea prezentărilor în faţa unei audienţe/ 1
de derulare a prezentărilor. Modalităţi de derulare a prezentărilor.
12 Evaluare sumativă
Modulul II. Tehnoredactarea digitală
Cunoaşterea tipologiei fonturilor.  14 Tipuri şi corpuri de literă . 1
Utilizarea corpurilor de literă (fonturi):  standard;  cu serife  fără serife 
adecvate pentru diferite categorii de decorative;  simbolice;
documente digitale Fonturi frecvent utilizate:  Times,  Arial,  Courier,
 Helvetica,  Schoolbook,  Book Antiqua,  Impact.
Identificarea principalelor elemente 15 Structura paginii documentului Elementele 1
structurale ale paginii.  Utilizarea structurale ale paginii. Elemente geometrice:  format,
aplicaţiilor specializate pentru  spaţii albe exterioare, coloane. Blocuri
stabilirea parametrilor de structură a informaţionale:  antet,  content,  subsol. Elemente
paginii. repetitive:  Numerotare pagini,  Informaţii despre
document. Casete de conţinut:  Text,  Obiecte
externe,  Grafică.
Identificarea metodelor de import a 16 Importul, editarea şi structurarea textului 1
secvenţelor / fişierelor text.
 Înţelegerea necesităţii unor multiple 17 Importul / crearea obiectelor externe 1
moduri de inserare a obiectelor în
document.  Realizarea importului
fişierelor grafice cu rastru (imagini,
fotografii, scheme, etc.).  Utilizarea
obiectelor
Clasificarea elementelor grafice 18 Elemente grafice primare casete;  linii;  figuri 1
primare.  Utilizarea elementelor geometrice;  obiecte clip-art (vectoriale).
grafice primare în pagină.
Cunoaşterea deosebirilor dintre 19 Exportul documentului fina/ lEchipamente de tipar
procesele prepress şi cele de specializate  Imprimante foto / laser / jet de rezoluţie
multiplicare înaltă pentru tiparul originalelor;  Imprimante foto /
laser / jet de viteză înaltă pentru tiparul tirajelor mici şi
medii;
20 Evaluare sumativă
Modulul III. Tehnici de prelucrare audio-vizuală
Cunoaşterea şi înţelegerea 21 Informaţia audioSunetul ca fenomen fizic. Parametrii 1
principiilor fizice de propagare a ce caracterizează percepţia de către om a undelor
undelor sonore sonore.
 Înţelegerea şi utilizarea metodelor 22 Digitalizarea informaţiei audio /Codificarea digitală 1
de digitalizare a informaţiei audio  a informaţiei audio:  frecvenţa de discretizare,  pasul
Cunoaşterea principiilor de de cuantificare a semnalului audio. Compresia şi
funcţionare şi utilizarea decompresia datelor audio.
convertoarelor audio
Cunoaşterea şi utilizarea facilităţilor 23 Funcţiile de bază ale editoarelor digitale de fişiere 1
de bază ale editoarelor digitale audio. audio /Prelucrarea semnalelor sonore:  secvenţierea şi
 Utilizarea editoarelor digitale audio concatenarea fragmentelor audio;  transformări de
pentru prelucrarea secvenţelor sonore amplitudine (amplificare, mixare normalizare);
Cunoaşterea şi înţelegerea 24 Informaţia video în formă digitală 1
principiilor fizice de propagare a
undelor electromagnetice.
Înţelegerea şi utilizarea metodelor de 25 Digitalizarea informaţiei video 1
digitalizare a informaţiei video  Codificarea digitală a informaţiei video:  frecvenţa de
Cunoaşterea principiilor de discretizare în timp,  frecvenţa de discretizare în
funcţionare şi utilizarea spaţiu,  pasul de cuantificare a semnalului video;
convertoarelor video
Cunoaşterea şi utilizarea facilităţilor 26 Funcţiile de bază ale editoarelor digitale de fişiere 1
de bază ale editoarelor digitale video. video /înregistrarea şi redarea secvenţelor video.
 Utilizarea editoarelor digitale Prelucrarea secvenţelor video:  secvenţierea şi
pentru prelucrarea secvenţelor video. concatenarea fragmentelor video;  montarea
 Crearea şi prelucrarea fragmentelor video;  transformări temporale; 
înregistrărilor video. asocierea pistei sonore;
Cunoaşterea şi utilizarea principalelor 27 Servicii online de diseminare a informaţiilor 1
servicii online de diseminare a multimedia.
informaţiilor multimedia Principalelor servicii online de diseminare a
informaţiilor multimedia:  catalogul serviciilor; 
facilităţile oferite de serviciilor frecvent utilizate de
largul public;
28 Evaluare sumativă 1
Modulul IV. Grafica pe calculator
Identificarea elementelor unei 29 Imagini cu rastru . Editarea elementară 1
imagini cu rastru.  Utilizarea Noţiunile de bază: - Pixel, - Rastru, - Imagine cu rastru,
instrumentelor editorului grafic - Rezoluţie, - Dimensiuni, - Model de culoare.
pentru gestionarea fişierelor grafice
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale 30 Imagini cu rastru. Editare avansată . 1
pentru editarea avansată a fişierelor Obiecte: - Creare, - Editare - Clonare, - Ordonare, -
grafice cu rastru. Grupare / degrupare / regrupare.
Cunoaşterea tipologiei purtătorilor de 31 Stocarea imaginilor cu rastru 1
informaţii. - Selectarea suportului de Produse finale: - Tipărite; - Digitale, - Albume, -
date adecvat. Arhive.
Identificarea elementelor unei 32 Crearea imaginilor 1
imagini vectoriale. - Utilizarea Noţiuni introductive: - Punct / nod, - Linie: dreaptă,
instrumentelor editorului grafic Curbă Besier, - Rezoluţie, - Dimensiuni, - Model de
pentru crearea imaginilor vectoriale şi culoare
vectorizarea imaginilor cu rastru
Utilizarea instrumentelor editorului 33 Editarea imaginilor /Instrumente pentru selecţie şi 1
grafic pentru transformări geometrice editare: - Selector obiecte / noduri, - Foarfece,
a imaginilor vectoriale.
Utilizarea instrumentelor de tiprire 34 Tipărirea imaginei 1
35 Lectia de sinteză . 1
36 Evaluare sumativă 1