Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DGECTS mun. CHIȘINĂU


GIMNAZIUL CU PROFIL TEATRAL”ION LUCA CARAGIALE„
ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”
COMISIA METODICĂ „ARTA, TEHNOLOGII ȘI SPORT”

„APROBAT”_______________ „COORDONAT”_______________
Boldurescu Elena, director al gimnaziului Bejenari Esmeralda, director-adjunct al gimnaziului
_____ _______________2019 _____ _______________2019

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


LA EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ pentru clasa a VII-a
MODELUL PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT INDIVIDUAL APOBAT DE MECC 09.07.2018
Avand la bază Plan cadru 2018 -2019 , MECC
ANUL DE STUDII 2019– 2020

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 15 18 33
Numărul de evaluări 4 3 7

Cadrul didactic Cojocaru Svetlana


Proiectul este elaborat conform curriculum disciplinar, anul 2018

Discutat şi aprobat la şedinţa comisiei


Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2019
Șef comisie metodică Cojocaru Svetlana /_______/
EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ CLASA a VII-a

2
EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ CLASA a VII-a
1. Preliminarii
Prin studiul disciplinei Educație tehnologică, se realizează corelarea cu exigențele formulate în documentele de politică educațională din
Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind pregătirea elevilor pentru viață și învățare continuă, precum și permiterea posibilității de a
opta pentru o anumită carieră profesională. Disciplina Educație tehnologică, cu statut de disciplină obligatorie inclusă în Planul-cadru pentru
învățământul primar și gimnazial, este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii.
În cadrul disciplinei Educație tehnologică, se urmărește formarea competențelor specifice ce țin de asigurarea praxiologică a demersului
tehnologic, prin activități de achiziționare a unor cunoștințe funcționale și competențe necesare satisfacerii nevoilor fundamentale ale omului în
societatea contemporană, care vor spori capacitatea acestuia de a beneficia de progresul tehnologic în viața personală și publică, de a deveni
competitiv pe piața muncii, de a aborda un stil sănătos de viață, de a se orienta din perspectivă școlară și profesională în cunoștință de cauză. A trăi în
era digitală înseamnă a avea noi competențe, iar elevii claselor gimnaziale urmează să valorifice potențialul TIC-ului pentru a le dezvolta și a face
față provocărilor vieții moderne. În acest context, apare necesitatea creării condițiilor optime pentru dezvoltarea la copii a competențelor digitale.

2. Repere conceptuale
Obiectivul general al disciplinei Educație tehnologică – a forma elevilor cunoștințe, abilități și atitudini care vor asigura alfabetizarea tehnologică a
acestora și vor spori capacitatea de a atinge succesul în învățământul secundar general, la locul de muncă și în viața de zi cu zi, precum și dezvoltarea capacităților
de învățare pe tot parcursul vieții.
Scopul disciplinei Educație tehnologică – dezvoltarea gândirii centrate pe tehnică și tehnologie, ghidate spre înțelegerea principiilor de bază, care explică
descoperirile științei, dezvoltarea curiozității intelectuale bazate pe cercetarea personală, formarea unei anumite atitudini față de mediul tehnic și tehnologic,
stimularea spiritului creativ pentru sporirea calității vieții.

3. Administrarea disciplinii

3
EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ CLASA a VII-a

Repartizarea modulelor pe clase

*Note:
 În fiecare an de studiu, se va asigura predarea a două module din lista celor propuse clasei respective, la alegerea elevilor și în funcție de
dotările disponibile. Selectarea modulelor se face de către elevi la începutul fiecărui an de studiu și este condiționată de modulele studiate
în anul precedent.
 Pe durata unui an de studiu, se vor aloca 15 ore pentru fiecare dintre modulele alese.

4
EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ CLASA a VII-a

4. Competențe specifice
 Identificarea rolului și impactului istoric, cultural și social al tehnologiilor asupra mediului și societății, demonstrând respect pentru
valorile dezvoltării durabile..
 Realizarea proiectelor tehnologice pentru soluționarea unor probleme practiceutilitare, manifestând atitudine creativă, responsabilă și
etică în utilizarea tehnologiilor.
 Crearea de produse digitale specifice situațiilor de învățare, dând dovadă de corectitudine, adecvare și respect pentru etica mediilor
virtuale.
 Transpunerea achizițiilor tehnologice în contexte educaționale și cotidiene, demonstrând spirit de inițiativă și antreprenorial în vederea
dezvoltării personale.

5. Unități de învățare
MODULUL: ARTA CULINARĂ ȘI SĂNĂTATEA

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unități de conținut Numărul de ore
1 Alimentația echilibrată 5
2 Prepararea culinară a produselor alimentare 3
3 Proiect de grup 7
4 Evaluarea și valorificarea proiectelor 1

MODULUL: DESING VESTIMENTAR

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unități de conținut Numărul de ore
1 Istoricul și dezvoltarea. Materiale și ustensile 3
2 Reguli de prezentare a desenelor 6
3 Desenul proiectiv 8
4 Evaluarea și valorificarea desenelor 1

5
EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ CLASA a VII-a

MODULUL: ARTĂ CULINARĂ ȘI SĂNĂTATEA


Nr
Unități de .
Detalieri de conținut Data Resurse Evaluare Observații
competențe de
ore
Să cunoască regulile Conversaţii/ discuţii/ observare: despre
tehnicii securităţii și Instructajul privind regulile securitatea și protecția muncii în laboratorul
conduitei în tehnicii securităţii și de informatică și educația tehnologică, despre
laboratorul de conduită în laboratorul de 1 reguli privind tehnica securității și cum să se
informatică și educația educațiea tehnologică. comporte în laborator, efectele calculatorului
tehnologică asupra sănătății.
UNITATEA: Arta culunară și sănătatea
EI
Evaluarea inițială Conversații/discuții/observare: substanțele
Componența nutritivă a nutritive necesare omului (macronutrienți:
produselor alimentare și rolul proteine, carbohidrați, lipide; micronutrienți:
1.1. Recunoașterea lor în sănătatea omului. 1 minerale și vitamine); apa și fibrele alimentare,
substanțelor nutritive în Conținutul de macronutrienți importanța mineralelor și vitaminelor pentru om;
produsele alimentare. și micronutrienți în produsele importanța consumului cerealelor integrale pentru
1.2. Identificarea alimentare om; componența nutritivă a fructelor și
vaselor, uneltelor și
legumelor; valoarea nutritivă a pâinii.
dispozitivelor necesare
pentru prepararea
Aplicații practice: exerciții de identificare a
produselor alimentare
Apa – component de nutriție. produselor alimentare – surse de substanțe
Fibrele alimentare
1 nutritive; exerciții de alcătuire a unui regim
alimentar propriu în funcție de cheltuielile de

6
EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ CLASA a VII-a
Nr
Unități de .
Detalieri de conținut Data Resurse Evaluare Observații
competențe de
ore
energie a organismului etc.; lucrări de selectare a
vaselor și inventarului necesare pentru lucru.
Vasele, dispozitivele și
uneltele pentru lucru. Normele
sanitar-igienice și regulile de
1
protecție a muncii în bucătărie

EVALUARE FORMATIVĂ 1 EF
UNITATEA: PREPARAREA CULINARĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE
Relația dintre alimentația Conversații/discuții/observare: alimentația
corectă și condițiile corectă în funcție de condițiile geografice,
2.1. Realizarea
geografice, climaterice, starea 1 climaterice, de starea de sănătate, vârstă, anotimp,
tehnicilor de lucru,
de sănătate, vârstă, anotimp, activități desfășurate, profesii etc.
respectând normele
profesii etc Aplicații practice: lucrări practice de preparare a
sanitar-igienice și
Meniuri pentru diferite unor bucate și băuturi pentru masa de sărbătoare:
regulile de protecție a
muncii. 2.2. Prezentarea
ocazii/situații deosebite. 1 produse de cofetărie (biscuiți, prăjituri, torturi
Garnisirea produselor etc.), aperitive, salate etc.*;
unor meniuri pentru
înfrumusețarea/garnisirea (modelarea, compoziția
masa de sărbătoare, Metode și tehnologii de
etc.) și servirea bucatelor; activități de aranjare și
folosind terminologia păstrare a alimentelor în stare
servire a mesei de sărbătoare; aranjarea spațiului
specifică. proaspătă. Terminologie
și a mesei, aranjarea șervețelelor, tacâmurilor,
specifică
paharelor.
EVALUARE FORMATIVĂ 1 EF
UNITATEA: PROIECT DE GRUP
3.1. Realizarea unui Prepararea produselor pentru o Conversații/discuții/observare: identificarea unor
proiect de preparare a ocazie specială
1 04.11.2019 posibilități de utilizare și decorare.
produselor pentru o Aranjarea și servirea mesei de Aplicații practice: elaborarea proiectelor de
ocazie specială, sărbătoare
1 11.11.2019 pregătire a unor bucate simple pentru masa de
respectând succesiunea Elemente de design în sărbătoare; prepararea și decorarea bucatelor;
operațiilor tehnologice. decorarea mesei și a bucatelor. folosirea variatelor ustensile pentru obținerea
Ustensile folosite pentru
1 18.11.2019 decorațiunilor din legume și fructe în formă de:
decorarea bucatelor spirală, cerc, pătrat, romb etc. Produse: servirea
Concurs gastronomic 3 25.11.2019 mesei festive.

7
EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ CLASA a VII-a
Nr
Unități de .
Detalieri de conținut Data Resurse Evaluare Observații
competențe de
ore
02.12.2019
09.12.2019
EVALUARE SUMATIVĂ 1 16.12.2019 ES
UNITATEA:
Conversații/discuții/observare: descrierea
4.1. Evaluarea întregului
EVALUAREA ȘI etapelor tehnologice utilizate în activitățile
proces de preparare a
VALORIFICAREA practice.
produselor și a mesei
PROIECTELOR Profesii din
1 23.12.2019 Aplicații practice: evaluarea aspectului mesei;
servite pentru
domeniu: cofetar, brutar evaluarea produselor culinare: aspectul estetic,
sărbătoare.
mirosul, gustul, valoarea nutritivă.

8
EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ CLASA a VII-a
MODULUL: Desing vestimentar și croșetarea
Nr
Unități de .
Detalieri de conținut Data Resurse Evaluare Observații
competențe de
ore
UNITATEA: ISTORICUL ȘI DEZVOLTAREA. MATERIALE ȘI USTENSILE
Conversații/discuții/observare: rolul desenului în
Hârtie pentru desen format A4,
1.1. Sesizarea 1 13.01.2020 producția modernă; materiale și ustensile
creioane de mărcile: B și F specifice desenului tehnic; Cum se lucrează cu
importanței desenului în
instrumentele specifice desenului tehnic?
activitatea practică a Trusă de desen, riglă, echere
omului. 22.01.2020 Aplicații practice: alegerea și pregătirea
cu unghiuri diferite, radieră 1 materialelor specifice; amenajarea locului de
etc. muncă.
EVALUARE FORMATIVĂ 1 27.01.2020 EF
UNITATEA: REGULI DE PREZENTARE A DESENELOR
2.1. Identificarea Noțiuni despre standard 1 03.02.2020 Conversații/discuții/observare: cerințele și
simbolurilor și semnelor Formate 1 10.02.2020 regulile de prezentare a desenelor; formate;
grafice convenționale, standarde; tipuri de linii.
specifice diferitor Inscripția principală a
1 17.02.2020 Aplicații practice: interpretarea simbolurilor și a
domenii de activitate. desenului semnelor convenționale specifice; executarea
2.2. Respectarea Tipuri de linii și caractere de
1 24.02.2020 elementelor grafice specifice, respectând tehnicile
regulilor de prezentare a desen de reprezentare corespunzătoare (tipuri de linii,
desenelor. Cotarea desenelor. Scara 1 02.03.2020 caractere de desen etc.).
EVALUARE FORMATIVĂ 1 09.03.2020 EF
UNITATEA: DESENUL PROIECTIV
3.1. Realizarea Noțiuni generale despre
1 16.03.2020 Conversații/discuții/observare: proiectarea pe
proiecțiilor proiectare
axonometrice ale Proiectarea ortogonală: pe un unul sau mai multe plane de proiecții.
corpurilor geometrice și plan de proiecții, pe mai multe 1 23.03.2020
ale pieselor după trei plane de proiecții Aplicații practice: executarea amplasării
vederi. Amplasarea vederilor pe desen 1 30.03.2020 vederilor pe desen; alegerea/determinarea vederii
3.2. Confecționarea în principale; construirea vederii a treia în baza a
volum (machetă) a două proiecții.
Proiecțiile axonometrice ale
corpurilor geometrice, 1 06.04.2020
corpurilor geometrice
prin realizarea Produse: construirea proiecției axonometrice a

9
EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ CLASA a VII-a
Nr
Unități de .
Detalieri de conținut Data Resurse Evaluare Observații
competențe de
ore
desfășuratelor. pieselor cu suprafețe plane și a celor cu suprafețe
Ordinea de construire a de rotație (cilindru, con, trunchi de con);
1 13.04.2020 construirea crochiului unei piese; obținerea
reprezentărilor pe desen.
desfășuratei unui corp geometric.
Crochiul 1 04.05.2020
Desfășurate ale corpurilor
1 11.05.2020
geometrice
EVALUARE SUMATIVĂ 1 18.05.2020 ES
UNITATEA: EVALUAREA ȘI VALORIFICAREA DESENELOR
Conversații/discuții/observare: rigorile evaluării
4.1. Aprecierea
Criterii de evaluare a desenelor desenelor tehnice; importanța competențelor
corectitudinii respectării
tehnice Achiziții și posibilități formate în cadrul cursului de desen tehnic și
regulilor de reprezentare 1 25.05.2020 posibilitatea determinării viitoarei
de aplicare a acestora în lumea
grafică a desenelor
profesiilor profesii/meserii (arhitectură, design, inginerie
tehnice
etc.).

10