Sunteți pe pagina 1din 3

învăţae Nr.

Unităţi

de Data Note
de

Competenţe specifice Subcompetenţe Unităţi de conţinut Noţiuni-cheie


ore
1. Utilizarea termenilor specifici în 1. Comunicarea corectă în 3. Evaluare iniţială.
Poziţie economico-
prezentarea şi explicarea informaţiei limba maternă cu utilizarea Teritoriul şi poziţia economico- 1 08.09
geografică
geografice; adecvată a termenii geografică a Republicii Moldova
2. Formarea abilităţilor de geografici; 4. Organizarea administrativ- Comună, Oraş
comunicare corectă, constructivă în teritorială Municipiu, Raion
1 15.09
limba maternă; 2. Caracterizarea Unitate administrativ-
Teritoriul şi resursele naturale

5. Identificarea relaţiilor dintre particularităţilor poziţiei teritorială


componente, fenomene şi procese economico-geografice a 5. Clasificarea resurselor
Condiţii naturale
naturale. Formarea Republicii Moldova; naturale. Resursele minerale
Resurse naturale
comportamentului în raport cu natura
Resursele epuizabile
pe baza cunoaşterii relaţiei cauză – 3. Interpretarea hărţii 1 22.09
Resursele inepuizabile
efect; administrativ-teritoriale;
Resursele renovabile
7. Raportarea conţinuturilor
Resursele irenovabile
geografice la un suport cartografic şi 4. Evaluarea gradului de
grafic. Citirea şi asigurare a teritoriului ţării cu 6. Resursele climatice Resursele climatice 1 29.09
interpretarea hărţii geografice; diferite tipuri de resurse
naturale. 7. Resursele de apă
1 06.10
8. Resursele de sol şi resursele Fertilitate naturală
1 13.10
biologice Fertilitate economică
9. Evaluare sumativă:
„Teritoriul şi resursele naturale” 1 20.10

1. Utilizarea termenilor specifici în 1. Comunicarea corectă în 10. Evoluţia numerică şi Recensămînt al


prezentarea şi explicarea informaţiei limba maternă cu utilizarea mişcarea naturală a populaţiei populaţiei
geografice; adecvată a termenii Natalitatea
2. Formarea abilităţilor de geografici; Mortalitatea
1 27.10
Populaţia şi aşezările umane

comunicare corectă, constructivă în 5. Analiza materialelor Mortalitatea


limba maternă; statistice, grafice şi infantilă
4. Explicarea fenomenelor şi cartografice la caracterizarea Tranziţie
proceselor specifice mediului la nivel indicilor demografici; demografică
local, regional şi 7. Interpretarea hărţii 11. Migraţia şi repartiţia Emigraţie, Imigraţie
8. Aprecierea aspectelor sociale, populaţiei R. Moldova; geografică a populaţiei Bilanţ migratoriu
civice şi culturale ale spaţiului Caracterizarea aşezărilor Repatriere 1 10.11
geografic la nivel urbane şi rurale; Densitatea medie a
local, regional şi mondial; 6. Utilizarea schemelor, populaţiei
9. Obţinerea unor tehnici şi tabelelor, organizatorilor 12. Strucetura demografică şi Îmbătrînirea 1 17.11
deprinderi de învăţare pentru grafici la clasificarea resursele de muncă demografică
pregătirea sistematică, pentru populaţiei după diferite Speranţa de viaţă la
autoformare; criterii; naştere
Resursele de muncă
10. Accesarea informaţiilor cu 13. Structura etnică şi cea
caracter geografic prin intermediul confesională a populaţiei Etnie 1 24.11
serviciilor electronice 14. Aşezările umane. Aşezările
de bază rurale şi urbane Urbanizare 1 01.12

15. Evaluare sumativă:


1 08.12
„Populaţia şi aşezările umane”
1 15.12

1. Utilizarea termenilor specifici în 1. Comunicarea corectă în 16. Economia naţională: noţiuni


Întreprindere
prezentarea şi explicarea informaţiei limba maternă cu utilizarea generale şi structura pe ramuri
industrială
geografice; adecvată a termenii
Materie primă 1 22.12
4. Explicarea fenomenelor şi geografici;
Produs intern brut
proceselor specifice mediului la nivel 8. Caracterizarea economiei
Economie de piaţă
local, regional şi naţionale;
global; 17. Aplicaţie practică nr. 1:
5. Identificarea relaţiilor dintre „Evaluarea dinamicii şi structurii
componente, fenomene şi procese populaţiei din localitate în baza 1 12.01
naturale. Formarea algoritmului”
comportamentului în raport cu natura
Economia naţională

pe baza cunoaşterii relaţiei cauză – 18. Factorii de dezvoltare a Relaţii agrare


efect; agriculturii şi industriei Chimizarea agriculturii
6. Aplicarea unor elemente din alimentare Fond funciar
matematică, ştiinţe, tehnologie în
studierea mediilor 19. Cultura cerealelor şi
industriile de prelucrare 1 19.01
locale, regionale şi globale, în
rezolvarea unor probleme şi situaţii 20. Cultura plantelor tehnice şi
din cotidian; industriile de prelucrare Culturi tehnice 1 26.01
9. Obţinerea unor tehnici şi
deprinderi de învăţare pentru 21. Legumicultura,
pregătirea sistematică, pentru pomicultura şi industria 1 02.02
autoformare; conservelor
10. Accesarea informaţiilor cu 22. Viticultura şi industria
caracter geografic prin intermediul Podgorie 1 09.02
vinicolă
serviciilor electronice
23. Creşterea animalelor şi
de bază
industriile produselor Şeptel 1 16.02
animaliere
24. Evaluare sumativă: „Agricultura şi industria alimentară”
1 23.02

1. Utilizarea termenilor specifici în 1. Comunicarea corectă în 25. Industria energetică Complex


prezentarea şi explicarea informaţiei limba maternă cu utilizarea hidroenergetic
geografice; adecvată a termenii Centrale electrice cu
1 02.03
5. Identificarea relaţiilor dintre geografici; termoficare
componente, fenomene şi procese 8. Caracterizarea economiei Balanţă energetică
naturale. naţionale;
Formarea comportamentului în raport 9. Specificarea formelor de 24. Industria constructoare de 16.03
cu natura pe baza cunoaşterii relaţiei relaţii economice; maşini şi de prelucrare a
cauză – efect; metalelor 1
7. Raportarea conţinuturilor 25. Industria materialelor de
geografice la un suport cartografic şi construcţie, chimică şi de 1 23.03
grafic. Citirea şi prelucrare a lemnului
interpretarea hărţii geografice;
6. Aplicarea unor elemente din
26. Industria uşoară Artizanat 1 30.03
matematică, ştiinţe, tehnologie în 27. Sectorul serviciilor Sectorul serviciilor 1 06.04
studierea mediilor 28. Transportul şi Parcurs de mărfuri şi
locale, regionale şi globale, în comunicaţiile de călători
1 20.04
rezolvarea unor probleme şi situaţii Nod feroviar
din cotidian; Debarcader
9. Obţinerea unor tehnici şi 29. Relaţiile economice
Export
deprinderi de învăţare pentru externe
Import
pregătirea sistematică, pentru Aplicaţie practică nr. 2: Balanţa comercială
1 27.04
autoformare; „Caracterizarea unei unităţi externă
10. Accesarea informaţiilor cu economice din localitate”
caracter geografic prin intermediul 30. Evaluare sumativă:
serviciilor electronice
„Industria grea, industria
de bază. 1 04.05
uşoară şi sectorul serviciilor”

2. Formarea abilităţilor de 1. Comunicarea corectă în 31. Regiunea centrală 1 11.05


comunicare corectă, constructivă în limba maternă cu utilizarea 32. Caracterizarea
Regiunile economico-geografice

limba maternă; adecvată a termenii comparativă a regiunilor de 1 18.05


7. Raportarea conţinuturilor geografici; nord şi de sud
geografice la un suport cartografic şi 10. Analiza materialelor
grafic. Citirea şi statistice, grafice şi 33. Regiunea din stînga
1 25.05
interpretarea hărţii geografice; cartografice la caracterizarea Nistrului
9. Obţinerea unor tehnici şi particularităţilor specifice ale 34. Evaluare sumativă:
deprinderi de învăţare pentru regiunilor economico- „Regiunile economico-
pregătirea sistematică, pentru geografice; geografice”
autoformare; 1 29.05
10. Accesarea informaţiilor cu
caracter geografic prin intermediul
serviciilor electronice
de bază

S-ar putea să vă placă și