Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, or. Şoldăneşti


„APROBAT” ________________
____________________, director
___________________________ 2017

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la geografie pentru clasa a VI-a
Anul de studii 2017– 2018
Profesor: Garabajiu Teodor, grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 15 19 34
Lucrări practice 1 1 2
Numărul de evaluări 2 2 4

Proiectul este elaborat în baza Curriculum-ului disciplinar modernizat 2010.


Manualul de bază: Clasa a VI-a - N. Odoleanu, ş.a. Geografia continentelor şi oceanelor, ed. ARC, 2017.
„COORDONAT” ____________________
____________________, director-adjunct
___________________________________ 2017
Examinat și aprobat la ședința Comisiei Metodice
Proces verbal nr. ___ din ___________________
Șef al Comisiei Metodice ___________________

1 Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II


Unităţi de
învăţare
Nr.
Competenţe specifice Subcompetenţe Unităţi de conţinut Denumiri geografice Noţiuni-cheie Data Note
de
ore
1. Utilizarea termenilor 1. Comunicarea 1. Originea continentelor http://whs.moodledo.co.uk/mod/ http://
specifici în prezentarea şi corectă în limba resource/view.php? whs.moodle
şi bazinelor oceanice
inpopup=true&id=51740 Continent do.co.uk/
explicarea informaţiei maternă cu utilizarea http://whs.moodledo.co.uk/mod/ mod/
geografice; adecvată a termenilor resource/view.php?
Bazin oceanic 1 07.09 resource/
geografici inpopup=true&id=51806 view.php?
2. Formarea abilităţilor de inpopup=tru
comunicare corectă, 2. Manifestarea e&id=51803
constructivă în limba maternă; interesului ştiinţific în 2-3. Călătoriile geografice
raport cu originea şi
3. Utilizarea corectă a cunoaşterea 2 14.09
termenilor geografici, a continentelor 21.09
numelor proprii geografice în
Continente și bazine oceanice

limbi străine; 3. Măsurarea


distanţelor şi 4-5. Evaluare inițială. Scara hărţii
6. Aplicarea unor elemente determinarea Harta geografică. Reţea de grade
din matematică, ştiinţe, coordonatelor Reţeaua de grade şi Latitudine
tehnologie în studierea geografice utilizând coordonatele geografice geografică 28.09
mediilor locale, regionale şi elementele matematice 2
Longitudine 05.10
globale, în rezolvarea unor ale hărţii geografică
prob-leme şi situaţii din Coordonate
cotidian; geografice
6 .Aplicaţie practică nr. 1 :
7. Raportarea conţinuturilor
„Determinarea
geografice la un suport 1 12.10
coordonatelor
cartografic şi grafic. Citirea şi
interpretarea hărţii geografice; geografice”

7. Evaluare sumativă 1 19.10


9. Obţinerea unor tehnici şi
deprinderi de оnvăţare pentru
pregătirea sistematică, pentru
autoformare;

10. Accesarea informaţiilor cu


caracter geografic prin
intermediul serviciilor
electronice de bază.

2 Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II


1. Utilizarea termenilor specifici 1. Comunicarea 8. Poziţia fizico-geografică Extremităţi: c. Blanc,
în prezentarea şi explicarea corectă în limba a Africii. c. Acelor, Capul Verde,
informaţiei geografice; maternă cu utilizarea c. Guardafui. Poziţia fizico-
adecvată a termenilor I-le: Madagascar, Canare. geografică a 1 26.10
2. Formarea abilităţilor de geografici Peninsule: Somalia. continentului
comunicare corectă, Strîmtori: Mozambic.
constructivă în limba maternă; 3. Măsurarea Canaluri: Suez.
distanţelor şi
9. Unităţile structurale,
7. Raportarea conţinuturilor determinarea Eră geologică
evoluţia geologică și
geografice la un suport coord.geografice Platformă 1 09.11
cartografic şi grafic. Citirea şi utilizând elementele substanţele minerale utile
ale Africii Regiune de orogen
interpretarea hărţii geografice; matematice ale hărţii
10. Relieful Africii Munţi: Atlas, Cap, Scorpiei
4. Explicarea fenomenelor şi 4. Examinarea hărţii Camerun.
proceselor specifice mediului la fizice la identificarea Vulcani: Kenya, Kilimanjaro.
nivel local, regional şi global; particularităţilor
Podişuri: Etiopiei, Africii de
poziţiei fizico- Factori endogeni
5. Identificarea relaţiilor dintre geografice a
Est, Saharei. 1 16.11
Factori exogeni
componente, fenomene şi Depresiuni: Kalahari, Congo,
continentelor
procese naturale. Formarea Niger, Ciad.
comportamentului în raport cu 5. Citirea şi Câmpii: Guineei, Sinegal,
natura pe baza cunoaşterii interpretarea hărţilor Mozambic.
relaţiei cauză – efect. tematice la 11. Clima Africii. Factorii
caracterizarea de formare a climei
8. Aprecierea aspectelor sociale, componentelor naturii Climă 1 23.11
civice şi culturale ale spaţiului continentelor
geografic la nivel local, regional
şi mondial. 6. Identificarea 12. Zonele climatice ale
Africii Zonă climatică
relaţiilor dintre
componentele naturale Regiune climatică 1 30.11
specifice continentelor

7 . Respectarea culturii 13. Rîurile şi lacurile Rîuri: Nil, Congo, Niger,


Bazin fluvial
popoarelor lumii Africii Zambezi, Orange, Limpopo
Bazin endoreic 1 07.12
Lacuri: Tanganyka, Victoria,
Sistem fluvial
Ciad.
14-15 Zonele naturale ale
Africii Zonă naturală 2 14.12

16. Populaţia şi statele Rasă umană 1 21.12


Africii

3 Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II


17. Evaluare sumativă
1 11.01
1. Utilizarea termenilor 1. Comunicarea 18. Poziţia fizico- Extremităţi: c. Gallinas, c. Poziţia fizico-
specifici în prezentarea corectă în limba geografică a Americii de Horn, c. Branco, c. Parinas. geografică a
şiexplicarea inf. geografice; maternă cu utilizarea Sud 1 18.01
Strâmtori: Drake, Magelan. continentului
adecvată a termenilor
2. Formarea abilităţilor de geografici
comunicare corectă, 19. Unităţile structurale, Platformă
constructivă în limba maternă; 3. Măsurarea evoluţia geologică și Regiune de
substanţele minerale utile 1 25.01
distanţelor şi orogen
3. Utilizarea corectă a ter- ale Americii de Sud
determinarea Eră geologică
menilor geografici, a numelor
coord.geografice 20. Relieful Americii de Munţi: Anzi cu vîrful
proprii geografice înlimbi
străine; utilizând elementele Sud Aconcagua.
4. Explicarea fenomenelor şi matematice ale hărţii
Vulcani: Chimborazo,
proceselor specific mediului la Cotopaxi.
nivellocal,regionalşi global; 4. Examinarea hărţii
fizice la identificarea Podişuri: Braziliei, Guyanei, Factori endogeni
1 01.02
5. Identificarea relaţiilor dintre particularităţilor Patagoniei. Factori exogeni
componente, feno-mene şi poziţiei fizico- Câmpii: Amazonului,
procese naturale. Formarea geografice a Llanos-Orinoco, La-Plata:
Caracterizarea continentelor

comportamentului în raport cu continentelor; Gran Chaco, Entre Rios,


natura pe baza cun. relaţiei Pampas
cauză – efect; 5.Citirea şi 21. Clima. Factorii de
interpretarea hărţilor formare a climei
7. Raportarea conţinuturilor tematice la Climă 1 08.02
geografice la un support caracterizarea
cartographic şi grafic. Citirea şi componentelor naturii
interpretarea h. geografice;
continentelor; 22. Zonele climatice ale
Americii de Sud 1
8. Apreciereaaspectelorsociale, Zonă climatică 15.02
civiceşiculturale ale 6. Identificarea
spaţiuluigeografic la nivel relaţiilor dintre Regiune climatică
local, regional şimondial; componentele naturale
specifice continentelor 23. Rîurile şi lacurile Rîuri: Amazon, Parana,
9. Obţinerea unor tehnici Orinoco. 1 22.02
şideprinderi de învăţare pen-tru Lacuri: Maracaibo, Titicaca.
pregătireasistematică, 7 . Respectarea culturii 24. Zonele naturale ale 1 01.03
pentruautoformare; popoarelor lumii; Americii de Sud

10. Accesareainformaţiilor cu

4 Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II


caractergeograficprinintermediu 25. Populaţia şi statele
lserviciilorelectronice de bază Americii de Sud 1 15.03
26. Evaluare sumativă 1 22.03
1. Utilizarea termenilor 1. Comunicarea 27. Poziţia fizico- Extremităţi: c. York, c.
specifici în prezentarea şi corectă în limba geografică a Australiei. Wilson, c. Steep Point, c.
explicarea informaţiilor maternă cu utilizarea Aplicaţie practică nr. 2 Byron, c. de Sud.
geografice; adecvată a termenilor „Descrierea comparativă Insule: Noua Guinee,
geografici a poziţiei fizico-geografice
2. Formarea abilităţilor de Tasmania. 1 29.03
a continentelor Australia
comunicare corectă, 4. Examinarea hărţii şi Africa” Peninsule: Arnhem, Cape
constructivă în limba maternă; York.
fizice la identificarea
particularităţilor Golfuri: Carpentaria,
3. Utilizarea corectă a
poziţiei fizico- Marele Golf Australian.
termenilor geografici, a
geografice a 28. Unităţile structurale, Munţi: Marele Lanţ de
numelor proprii geografice în
limbi străine; continentelor evoluţia geologică, Cumpănă a Apelor, Alpii
substanţele minerale utile Australieni cu vîrful
4. Explicarea fenomenelor şi 5.Citirea şi şi relieful Australiei 1 05.04
Kosciusko.
proceselor specifice mediului la interpretarea hărţilor
Câmpii: Marea Cîmpie a
nivel local,regional şi global; tematice la
Australiei.
caracterizarea
5. Identificarea relaţiilor dintre 29. Clima şi apele Rîuri: Murray, Darling.
componentelor naturii
componente, fenomene şi Australiei Lacuri: Eyre.
continentelor 1 19.04
procese naturale. Formarea Marea Barieră de Corali
comportamentului în raport cu
natura pe baza cunoaşterii 6. Identificarea 30. Lumea organică a
relaţiei cauză – efect; relaţiilor dintre Australiei. Populaţia
componentele naturale 1 26.04
7. Raportarea conţinuturilor Australiei
specifice continentelor
geografice la un support
cartografic şi grafic. Citirea şi 31. Antarctida. Poziţia Peninsule: Antarctică. 1 03.05
interpretarea h. geografice; fizico-geografică, evoluţia Mări: Marea Weddell,
7.Respectarea culturii geologică şi relieful Marea Ross, Marea
8. Apreciere aaspectelor popoarelor lumii
Amundsen.
sociale, civice şi culturale ale
Munţi: Transantarctici,
spaţiului geografic la nivel
local, regional şi mondial; Vinson.
Vulcanul activ Erebus.

5 Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II


32. Clima şi lumea
organică
9. Obţinerea unor tehnici şi
deprinderi de învăţare pentru
pregătirea sistematică, pentru
autoformare;
1 10.05
10. Accesarea informaţiilor cu
character geografic prin
intermediul serviciilor
electronice de bază
2. Formarea abilităţilor de 1. Comunicarea 33. Oceanul Indian. Strâmtori: Malacca, Torres,
comunicare corectă, corectă în limba Caracterizare generală Bass.
constructivă în limba maternă; maternă cu utilizarea Mări: Marea Roşie, Marea 1 17.05
Oceanul Indian

adecvată a termenilor Arabiei.


7. Raportarea conţinuturilor geografici
geografice la un support Golfuri: Bengal.
cartographic şi grafic. Citirea şi 34. Evaluare sumativă
8. Caracterizarea
interpretarea hărţilor geografice;
Oceanului Indian
10. Accesarea informaţiilor cu 1 24.05
character geografic prin
intermediul serviciilor
electronice de bază

6 Garabajiu Teodor, profesor de geografie, grad didactic II

S-ar putea să vă placă și