Sunteți pe pagina 1din 29

SECŢIUNEA III

MODELE DE FORMULARE

FORMULARUL 1: Scrisoare de garantie de participare


FORMULARUL 2: Formular Oferta Financiara
FORMULARUL 3: Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in
munca
FORMULARUL 4: Acord de asociere
FORMULARUL 5: Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului
FORMULARUL 6: Acord de subcontractare
FORMULARUL 7: Scrisoare de garantie de buna executie
FORMULARUL 8: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016
FORMULARUL 9: Experienta relevanta a expertului - cheie in vederea acordarii punctajului
FORMULARUL 10: Împuternicire pentru semnatarul ofertei
FORMULARUL 11: Împuternicire pentru semnătura electronică
FORMULARUL 12: Propunere tehnica
FORMULAR 1

___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE DE PARTICIPARE


pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat: „......................................”(se va


completa cu denumirea obiectivului), cod CPV ........................... organizată
de ....................................... în calitate de autoritate contractantă noi,
_____________________________________________________, având sediul înregistrat la
(denumirea institutiei de credit /societăţii de asigurări)
____________________________, (adresa institutiei de credit /societăţii de asigurări)

ne obligam în mod irevocabil şi necondiţionat, fata de ……….. sa plătim suma de (în litere şi în
cifre) __________________________, la prima sa cerere pe baza declarației cu privire la culpa
persoanei garantate;

În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;


(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)

b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ____________________________nu a constituit


(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)
garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 5 zile de la
semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat


(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)
sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanţie este valabila pana la data de______ / ____ zile de la data emiterii

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului institutiei de
credit /societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie
de participare îşi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt
instantele judecătoreşti romane.

Parafata de _____________ in ziua ______ luna ________ anul ____


FORMULAR 2
Operator economic
_______________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, _____________________ reprezentanţi ai


ofertantului __________________________, (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
serviciile si să executăm lucrarile _________________________ (denumirea lucrărilor) pentru
suma de ______________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după
recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ___________ (suma în
litere şi în cifre.)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de execuţie ce va fi convenit cu autoritatea contractanta
3. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de
_________________________ zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de
______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizăm că:
_
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_______________
(semnatura), în calitate de _______________, legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele _________________________________________ (denumirea/numele
operatorului economic)
Anexa nr. 1 la Formularul de oferta

Obiectivul de investitii - „Apărări de mal L=0.570 km, punct CURCANI,CURSARU


MINA,BIDIVENCIU,DAN POSEA, Comuna Cerasu, județul Prahova”

Tabel centralizator de pret (fara TVA) – SERVICII DE PROIECTARE

1 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor


2 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Asistenta tehnica din partea proiectantului
Total servicii proiectare fara TVA – T1

Tabel centralizator de pret (fara TVA) – EXECUTIA DE LUCRARI

1 Amenajarea terenului
2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
3 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
4 Constructii si instalatii
6 Organizare de şantier
Total executie lucrari fara TVA – T2

T1 + T2 ................................ Lei fara TVA

Valoarea maxima a lucrarilor prestate de subcontractanţi ___________ (% din preţul total ofertat).
Tabel centralizator termene de realizare/executie/garantie

1 Durata elaborare documentatie tehnica


2 Durata de executie a lucrarii
3 Perioada de garantie acordata lucrarii exprimat in luni

Notă: prezenta Anexă se va completa în conformitate cu cerinţele din Fişa de date şi Caietul de
sarcini.

Data completării.......................

Operator economic,
(semnătură autorizată)
Nume, prenume: ………………………………………..
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………,
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………………………………
……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).

OFERTANTUL FORMULAR 3
............................................................
(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al


relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………


(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………,
eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant
imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei
Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru
atribuirea contractului de .............................................. „..................................................................”
organizată ...................................., declar pe propria raspundere, ca la elaborarea ofertei si pe toata
perioada de ........................, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si
al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca ca la elaborarea ofertei pe toata perioada
de ................................, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru
tot personalul angajat in .......................
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amendă.".

Data ______________ Reprezentant imputernicit al Ofertantului/


Subcontractantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata
Asocierea; si denumirea reprezentantului
imputernicit)
_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din
contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta si va fi semnat de
reprezentantii legali ai acestora.
FORMULAR 4
Acord de asociere

Nr.....................din..................................

1. PĂRȚILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului
din ......................................... sub nr...........................,cod de identificare
fiscală...................................., cont ............................................deschis
la............................................................... reprezentată de ......................................................având
funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului
din ........................................ sub nr............................,cod de identificare
fiscală...................................., cont .............................................deschis la............................................
reprezentată de .................................................................având funcţia de.......................................... .
în calitate de ASOCIAT

2, OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată
de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea
contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-
cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de


achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________


2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________


2._______ % S.C. ___________________________

3. DURATA ACORDULUI
3.1
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)
- 4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea


ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

5. RĂSPUNDERE
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
4. ALTE CLAUZE
6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.
6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor,
cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi
Beneficiar.
5. SEDIUL ASOCIERII
7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr.
de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE


8.1 Asocierea încetează prin :
a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor
asumate de părți;
d) alte cazuri prevăzute de lege ;

9. COMUNICĂRi
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT
semnătura

ASOCIAT 1
semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze
FORMULAR 5
Tert Sustinator
................... (denumirea)

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica privind experienta similara

Către:

Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător)


si ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea
contractului.............................................................”
, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - experienta similara.
Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................
(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului,
garantam neconditionat si irevocabil, Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea
contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea
ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de
Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.
Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala,
reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului)
prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, pentru partea
asumata prin prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca
susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea
contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom
intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac
obiectul prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea
Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva
________________ (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a
obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului
de ........................
Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu
prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016 si ale art. 182 alin (3) din Legea nr. 98/2016, care dă dreptul
Autorităţii Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate
prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica
acordata ............................................................ (denumirea ofertantului).

Data completării,
.......................... Terţ susţinător ............... (semnătură autorizată)
Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,
impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul
sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea
propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.
Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/
tehnice/financiare etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina
dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului,
tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin
angajamentul ferm.
Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element
de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si
tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/
drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm,
cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.
FORMULAR 6

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………

Art.1 Părţile acordului :


_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie
publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare
următoarele activitaţi ce se vor
subcontracta______________________________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor/serviciilor ce se vor executa de subcontractantul reprezinta
_____% din valoarea totală ofertei.
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (serviciilor/lucrărilor) este de
________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe
care contractantul le are faţă de investitor conform
contractului_______________________________(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
____________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.
FORMULAR 7
____________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului si numarul),


incheiat intre ............................, in calitate de Executant, si ……………………..in calitate de
Achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, pâna la
concurenta sumei de [X.XXX,XX] LEI, reprezentând ……..% din valoarea contractului, fara TVA,
(sau [X.XXX,XX] euro numai pentru instutii de credit care nu emit in lei) respectiv, orice suma
ceruta de aceasta insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin
Executantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

Plata se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate.

Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepând cu data de [ZZ.LL.AAAA]/ data semnarii
contractului.

Garantia nu poate fi restituita Executantului decât cu acordul scris al Achizitorului.

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului instutiei de credit,
se va obtine acordul nostru prealabil;

Parafata de........................ in ziua .......... luna .......... anul .........


(semnatura autorizata)
Nume: …………………………… Functie: ………………

FORMULAR 8
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul _____________________________ (denumirea / numele si sediu/adresa operatorului


economic ) în calitate de ________________ al Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat /
Subcontractantul / Tert sustinator la procedura de atribuire
___________________________________________ declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca că nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii
prevazute la art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv:
- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă
aflu într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Societatea.................................este organizata ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat


prin actiuni la purtator:

□ DA. Ne angajam sa respectam prevederile art. 53, alin (2) si (3) din Legea 98/2016.
□ NU

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce


priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
.......................................
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in
ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Purdel
Razvan Mihai – Consultant achizitii publice.
Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)_____________________________, (semnatura şi ştampliă),
in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
FORMULAR 9

EXPERIENTA RELEVANTA A EXPERTULUI- CHEIE IN VEDEREA ACORDARII


PUNCTAJULUI

Expert.......

Nr.
crt. Factor de evaluare Nume şi prenume expert cheie nominalizat în cadrul ofertei Experienţa
relevantă în vederea punctării în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire

Data
Nume, prenume Expert cheie
FORMULAR 10
OPERATOR ECONOMIC
_______________________ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………


(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………,
eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant
legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul in
…………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......,
imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP
……………………., avand functia de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de
atribuire a contractului„........................................................” organizată
de ........................................................ si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele
pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul
legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie
publica.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie
a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achizitie publica.

Data Denumirea mandantului


…………… S.C. ................................................
reprezentată legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)


avand functia de
_________________________
_________________________
(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

___________________________
(Semnătura autorizată şi stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii
asociati vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
FORMULAR 11
OPERATOR ECONOMIC
____________ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in


…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP
…………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului
sustinator/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in
…………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......,
imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP
……………………., avand functia de ……………………......, sa semneze cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,
urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului
de .................................................
”1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta;
3. Formularele solicitate prin Documentatia de atribuire
4. Documentele de calificare;
5. Raspunsurile la clarificari;
6. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie
a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie publica.

Data Denumirea mandantului


…………… S.C. _________________________
reprezentată legal prin
_________________________
_________________________
(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)
avand functia de
_________________________
_________________________
(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

___________________________
(Semnătura autorizată şi stampila)
FORMULAR 12
OPERATOR ECONOMIC
____________ (denumire)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta în S.E.A.P. în aceste sens, respectiv
“Documente de calificare si propunere tehnica” semnata cu semnatura electronica extinsa valida si
valabila la data limita de depunere. Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate
cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către
ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică prezentată
nu va fi o copie (copy/paste) a caietului de sarcini al procedurii pus la dispoziţie de autoritatea
contractantă, fără a fi detaliate descrierea serviciilor de proiectare si executie a lucrărilor În această
situație, oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă in baza art.215 alin. (4) din Lg nr.98/2016.

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu cerintele/specificatiile prevazute în cadrul prezentei sectiuni si
cu cele prevazute in cadrul caietelor de sarcini si a documentelor anexate la acestea. Propunerea
tehnica se va întocmi într-o maniera organizata, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa
permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu cerintele caietelor de
sarcini.

Propunerea tehnica se va prezenta in conformitate cu cerintele din cadrul Formular nr.12 - Formular
propunere care contine:

I. Metodologia pentru realizarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor ce fac obiectul


contractului;
Se vor prezenta:
1.1. Obiectivele contractului conform cerintelor caietului de sarcini
1.2. Modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru prestarea serviciilor si a lucrarilor;
1.3. Metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.
1.3.1. Se vor detalia fazele de proiectare. Astfel se va detalia continutul documentatiei ce
urmeaza a fi intocmita si predata de catre Contractant, atat pentru piesele scrise cat si pentru piesele
desenate.
1.3.2. Se va prezenta o descriere a modului in care se vor executa lucrarile, atat cele
provizorii cat si cele permanente (pregatire, etapele principale de executie in corelare cu obiectele
principale, teste si probe, terminare, perioada de garantie).
1.3.3. Se vor specifica prevederile legale (legi, standard, reglementari) in domeniu de
activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidenta asupra
derularii /implementarii acestuia.
1.3.4. Se vor identifica si explicita aspectele cheie privind indeplinirea rezultatelor
contractului si atingerea rezultatelor asteptate.
1.3.5. Se va prezenta un plan de management al riscurilor care va include: detalierea modului
de abordare a activitatii de identificare a riscurilor care pot sa apara pe parcursul derularii
contractului; modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare a efectelor acestora; un
tabel de corespondenta continand cel putin urmatoarele informatii ,,riscuri stabilite/masuri propuse
de reducere/eliminare a riscurilor din cadrul caietului de sarcini;
1.3.6. Se vor prezenta aspectele organizaționale generale și specifice de natură să probeze
transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil, respectiv modul
de de realizare a tuturor activităților contractului, împreună cu procedurile tehnice de executiei
aferente lucrarilor contractului și cu planurile specifice aplicabile îndeplinirii cerințelor tehnice și de
calitate solicitate, prin intermediul cărora ofertantul confirmă îndeplinirea cerintelor aferente
măsurilor necesare specificate.
1.3.7. Planul privind măsurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanție, care va
avea în vedere cel puțin următoarele: precizarea modalităților, termenelor de intervenție și duratele
de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție; resurselor materiale, utilaje și de
personal alocate pentru punerea în aplicare a planului;
1.3.7.1. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate;
1.3.7.2. Măsurile adoptate în cazul producerii unor avarii la rețelele existente în zona
șantierului datorate execuției lucrărilor;
1.3.8. Modelul de contract de achiziție publică însușit de ofertant. Clauzele contractuale vor
trebui să poarte mențiunea „Am citit și suntem de acord fără rezerve cu termenii și condițiile
contractuale prevăzute în documentația de atribuire și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră
este stabilită ca fiind câstigătoare să semnăm contractul de achiziție publică în conformitate cu
prevederile din Documentatia de atribuire și cu necesitățile autorității contractante”.
1.3.9. Angajamentele ofertantului în raport cu autoritatea contractantă. ofertantul va prezenta
și angajamentul neechivoc: de a suporta toate prejudiciile decurgând din erori sau omisiuni
referitoare la serviciile prestate, precum și descrierea modalității practice prin care se materializează
acest angajament; de a nu subcontracta servicii ulterior emiterii ordinului de începere a prestațiilor
fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind
subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevazute la art. 219 din
Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151din H.G. nr. 395/2016.
1.3.10. Se va prezenta strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de
interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire.
1.3.11. Ansamblul de activitati de procurare, depozitare, intretinere si transport al
materialelor:
- cu indicarea surselor de aprovizionare pentru mixtura asfaltica, betoane, piatra sparta, balast, otel
beton, grinzi de beton prefabricate, geotextil;
- metodele si rutele de transport de la locul de livrare la locul de punere in opera pentru mixtura
asfaltica, betoane, piatra sparta, balast, otel beton, grinzi de beton prefabricate, geotextil;
-indicarea locurilor de depozitare a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor;
- mijloacelor si rutele de transport a deseurilor de la locul de punere in opera la groapa de gunoi;
1.3.12. Indrumarea si controlul exercitat deaparatul de conducere al ofertantului (inclusiv în
raport cu eventualii subcontractanti), prezentând totodata o organigrama completa, care sa
evidentieze functiile exacte care ii revin fiecarei entitati implicate în proiectarea si executia
contractului.
1.3.13. Se va prezenta Planul de management al traficului auto.
1.3.14. Organizarea de santier cu luarea în considerare a constrângerilor impuse de locul
execuției lucrărilor, inclusiv măsuri de semnalizare și iluminare, asigurându-se continuitatea
circulației și evitarea accidentelor. Se vor prezenta:
- memoriu privind organizarea de santier și plansa organizării de șantier;
- planul de masuri organizatorice privind asigurarea mentinerii santierului in stare de
curatenie si ordine;

II. Graficul fizic pentru realizarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor.


2.1. Grafic fizic privind prestarea serviciilor de proiectare, in vederea implementarii contractului.
2.2. Grafic fizic privind executia lucrarilor, in vederea implementarii contractului.

III. Personalul utilizat pentru prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor


Acesta va consta din:
3.1.PERSONAL CHEIE:
1.Manager de proiect - Specialistul desemnat de Ofertant, responsabil de gestionarea proiectului de
la concepere la încheiere, care coordonează intreaga investitie.
Atributii:
- Mentine relatia cu Supervizorul//Dirigintele de santier pe probleme ce privesc implementarea
proiectului;
- Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului, in conditiile
contractului;
- Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;
- Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului;
- Planifica, aloca si monitorizeaza resursele necesare executiei;
- Indeplineste sarcinile ce ii revin conform Conditiilor Contractuale;

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:


 Educatie (obligatoriu):
Absolvent de studii universitare tehnice; studii absolvite cu diploma de licență, diploma de
absolvire sau echivalent;
Certificat de absolvire Manager de proiect
 Experienta profesionala generala (obligatoriu): ≥ 5 ani;
 Experienta profesionala specifica (obligatoriu): Implicarea ca Manager de proiect in
minim 1 contract de executie/proiectare si executie lucrari domeniul hidrotehnic, respectiv
lucrări similare celor care fac obiectul contractului, în care să fi avut atributii de Manager de
proiect.
Nota 1:
Persoana desemnata pentru pozitia “Manager de proiect” va fi aceiasi cu persoana desemnata pentru
subfactorul de evaluare “Manager de proiect”, al factorului de evaluare 2. Experienta profesionala.

2.Inginer proiectant domeniul hirotehnic sau similar - pentru servicii de proiectare – Inginer
specialist absolvent în specializarea Construcții hidrotehnice avand responsabilitatea de intocmire a
proiectului tehnic si a detaliilor de executie, caietele de sarcini, asigurare asistenta tehnica pe
parcursul executiei lucrarilor.
Atributii:
- Întocmește proiectul tehnic și detalii de execuție;
- Planifică si coordoneaza proiectul asigurându-se că sunt respectate termenele de predare,
condițiile contractuale și metodologia de proiectare;
- Întocmește părțile scrise din cadrul unui proiect (memoriu tehnic, caiete de sarcini, dispoziții de
șantier, etc), piesele desenate conform normativelor în vigoare;
- Realizează liste de cantități;
- Realizează foi de calcul pentru calculele de dimensionare utilizate curent;
- Verifica piesele scrise și desenate realizate de alți colegi;
- Se deplasează în șantier pentru rezolvarea problemelor apărute;
- Participa la fazele determinante in care este solicitat in șantier;
- Calculează sau apreciază corect realizarea în timp a operațiunilor, fazelor și etapelor tehnologice
ale proiectului;
- Participă la ședințele de lucru;
- Asigură o buna colaborare cu consultanții (verificatori si experți) agreați de beneficiar si le
prezinta acestora notelor de calcul si soluțiile constructive;
- Oferă soluții la proiectele în care este implicat.
- Respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost
autorizat;

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:


 Educatie (obligatoriu):
Studii universitare in Inginerie – domeniul hidrotehnic - studii absolvite cu diploma de
licență, diploma de absolvire sau echivalent;
 Experienta profesionala generala (obligatoriu): ≥ 5 ani
 Experienta profesionala specifica (obligatoriu): implicarea ca Sef proiect pentru servicii
de proiectare – domeniul hidrotehnic in minim 1 contract de prestarea de servicii de
proiectare lucrari hidrotehnice, respectiv lucrări similare celor care fac obiectul contractului
în care să fi avut atributii de Sef proiect pentru servicii de proiectare.

Nota 1:
Persoana desemnata pentru pozitia “Sef proiect pentru servicii de proiectare - Inginer proiectant
domeniul hirotehnic” va fi aceiasi cu persoana desemnata pentru subfactorul de evaluare “Sef
proiect pentru servicii de proiectare - Inginer proiectant domeniul hidrotehnic”, al factorului de
evaluare 2. Experienta profesionala.

3.Sef de santier – inginer specializarea construcții hidrotehnice - Specialistul desemnat de


Managerul proiectului, cu experiență, responsabil cu organizarea, coordonarea, si controlul
activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind
exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna
utilizare a tuturor utilajelor de pe santier.

Atributii:
- Preia șantierul (participă la predarea‐primirea amplasamentului, verifică situația în teren,
realizează măsurători preliminare, evidențiază eventualele probleme tehnice);
- Organizează și programează lucrările în șantier urmărind respectarea termenelor de execuție
asumate prin graficul de execuție aprobat de beneficiar;
- Gestionează planul operativ de securitate și sănătate în muncă (S.S.M.);
- Gestionează, planifică și urmărește activitatea firmelor colaboratoare în subantrepriză;
- Gestionează aprovizionarea cu materiale a șantierului, conform planificărilor stabilite;
- Urmărește asigurarea parametrilor de calitate ai lucrărilor în conformitate cu exigențele
beneficiarului cuprinse în caietele de sarcini și normativele specifice în vigoare;
- Contabilizează lucrările aflate în curs de execuție, în vederea întocmirii situațiilor de plată și le
înaintează diriginților de șantier pentru verificarea conformității;
- Aprobă situațiile de plată emise de subcontractanti;
- Execută măsurătorile finale ale lucrărilor executate, în vederea întocmirii procesului verbal de
recepție la terminarea lucrărilor;
- Gestionează eliberarea șantierului, returnarea materialelor în exces și eliminarea tuturor
reziduurilor din amplasamentul lucrărilor cu respectarea condițiilor privind protecția mediului
impuse prin avizul de mediu;
- Răspunde de respectarea graficului fizic și valoric al lucrărilor;
- Răspunde de respectarea cu strictețe a regulilor de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul
unde desfășoară serviciul.

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:


 Educatie (obligatoriu):
Studii universitare in Inginerie – specializarea Construcții hidrotehnice - studii absolvite cu
diploma de licență, diploma de absolvire sau echivalent;
 Experienta profesionala generala (obligatoriu): ≥ 5 ani
 Experienta profesionala specifica (obligatoriu): implicarea ca Sef de santier – inginer
specializat în Construcții hidrotehnice in minim 1 contract de executie lucrari, respectiv
lucrări similare celor care fac obiectul contractului în care să fi avut atributii de Sef de
santier – inginer specializat în Construcții hidrotehnice.

3.2. PERSONAL NON-CHEIE:


1.Responsabil tehnici cu executia – atestat tehnico-profesional în domeniul V. Lucrari hidrotehnice
în conformitate cu prevederile Ordinului nr.777/2003 al ministrului lucrarilor publice, transporturilor
si locuintei.
Atributii:
- Participă împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul la trasarea generală a proiectului,
precum și a bornelor de reper;
- Verifică existența următoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de execuție, studiile
specificate în certificatul de urbanism și avizele aferente lucrării, precum și concordanța dintre
acestea și documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și proiectul tehnic de
execuție;
- Analizează proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile care reglementează proiectul
în cauză;
- Acolo unde este cazul, verifică expertiza tehnică privind lucrările de intervenții autorizate;
- Examinează sistemul calității în construcții aferent proiectului și verifică corespondența acestuia
cu caietele de sarcini;
- Supraveghează procesul de realizare al construcției în conformitate cu aspectele prevăzute în
autorizația de construire și caietele de sarcini, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare;
- Analizează existența documentelor care certifică calitatea materialelor pentru construcții și se
asigură că ele corespund cu prevederile proiectului, iar în caz contrar, oprește utilizarea
acestora;
- Verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a sistemului calității;
- Examinează fazele determinante ale proiectului, semnează și ștampilează documentele
corespunzătoare fiecărei faze;
- Oferă spre verificare documentele solicitate de către organele de control;
- Oprește lucrările în situația în care identifică abateri privind aspectele menționate în proiectul de
execuție sau referitoare la calitatea proiectului și autorizează reluarea construcției după
remedierea erorilor;
- Întocmește un registru electronic și notează în fiecare zi activitățile corespunzătoare proiectului
pe care le coordonează din punct de vedere tehnic;
- Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției;
- Anunță Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care apar modificări ulterioare autorizației
privind parametrii proiectului.

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:


 Educatie (obligatoriu):
Studii universitare - (studii absolvite cu diploma de licență, diploma de absolvire sau
echivalent;
Atestat si copie legitimatii emise in baza atestatelor vizate. Pentru operatorii economici care
prezinta experti straini se accepta certificate echivalente emise de autoritatile de certificare abilitate
din alt stat.

2.Responsabil Controlul Calitatii CQ - Persoana responsabila cu asigurarea calitatii lucrarilor


executate.
Atributii:
- Respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost
autorizat;
- Implementează şi menţine Sistemul de Asigurare a Calităţii în domeniul de autorizare;
- Exercită, în numele conducerii Asocierii un control sistematic şi exigent asupra calităţii
lucrărilor de construcţii care se efectueaza pentru realizarea proiectului;
- Informează operativ conducerea Asocierii privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în
vederea dispunerii de măsuri;
- Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie, stabilite prin normele
tehnice şi in concordant cu „Planul Calităţii” adoptat prin sistemul propriu de asigurare a
calităţii, si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii;
- Participa si semneaza documentele intocmite la verificarile efectuate in fazele de executie,
pentru asigurarea calitatii constructiilor;
- Elaborează şi supune spre aprobare Programul de Control lunar intocmit în corelare cu
prevederile „Planului Calităţii” adoptat;
- Inscrie in documentele stabilite prin sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat de
Asocierea toate constatarile si masurile dispuse, pe care le inainteaza conducatorului Asocierii
in subordonarea caruia functioneaza, spre analiza si dispunere de masuri;
- Instiinteaza, in scris, conducerea Asocierii asupra unor nerespectari a termenelor sau solutiilor
de remediere a unor neconformitati constatate;
- Informează, in scris, conducerea Asocierii asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor
sau necesităţii întreprinderii de acţiuni preventive si/sau corective;
- Verifică respectarea utilizării în execuţie numai a materialelor de construcţii si echipamentelor
care detin certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agremente tehnice;
- Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor constatate in corelare cu
prevederile normelor tehnice;
- Verifică calitatea remedierilor executate;

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:


 Educatie (obligatoriu):
Studii universitare tehnice- (studii absolvite cu diploma de licență, diploma de absolvire sau
echivalent;

3.Responsabil SSM – persoana responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea


angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de
instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica
reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii,
protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.
Atributii:
- Tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se
desfăşoară simultan ori succesiv şi estimeaza timpul necesar pentru realizarea acestor lucrări sau
faze de lucru;
- Coordoneaza punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă
este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile de prevenire si protectie si asigura
securitatea si sanatatea in munca pe santier, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul
de securitate şi sănătate; adapteaza sau solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de
securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi
de eventualele modificări intervenite;
- Organizeaza cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi
coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a
riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea
lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor
independenţi;
- Coordoneaza activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de
securitate a muncii;
- Ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier;
- Stabileste, în colaborare cu managerul de proiect al contractantului, măsurile generale aplicabile
şantierului;
- Ţin seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea
acestuia;
- Stabileste, împreună cu managerul de proiect al contractantului, obligaţiile privind utilizarea
mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
- Efectueaza vizite comune pe şantier cu fiecare contractant sau subcontractant, înainte ca aceştia
sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate si avizeaza planurile de securitate şi sănătate
elaborate de contractanti şi modificările acestora.
- Alte obligatii : intocmirea planului de securitate si sanatate si a registrului de coordonare -
organizarea si participarea la sedinte; verificarea gradului de instruire si de constientizare al
lucratorilor contractantilor/subcontractantilor privind securitatea si sanatatea muncii; prevenirea
accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale; verificarea modului de respectare a
prevederilor legale in domeniul ssm, a utilizarii mijloacelor colective si individuale de protectie
de catre lucratori

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:


 Educatie (obligatoriu):
Certificat “Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă cod cor 325723” sau
echivalent;

4.Responsabil de Mediu – Persoana care stabileste aspectele, obiectivele de mediu, propunerea de


masuri pentru rezolvare a problemelor de mediu pentru protejarea mediului, imbunatatirea
performantelor de mediu ale organizatiei. Responsabilul de mediu are de indeplinit si realizat
nenumarate activitati prin care sunt protejati factorii de mediu: apa, solul, atmosfera, dar si sanatatea
oamenilor (salariatii proprii si vecinii), precum si modul de gestionare a substantelor chimice si
periculoase, a deseurilor si ambalajelor. El este trebuie sa cunoasca procesul tehnologic si utilajele si
echipamentele din dotare, pentru a identifica sursele de poluare, si punctele de prelevare probe
pentru verificarea incadrarii in limitele impuse de cerintele legale.
Atributii:
- sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluarii, alegerea
metodei de evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru
- sa evalueze impactul de mediu produs de companie si poate actiona in sensul reducerii si chiar
al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale
- sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea
unor sisteme de management de mediu
- sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu
- sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;
- sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;
- sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de firma
- sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinera autorizatiilor, acordurilor, avizelor
din domeniul protecsiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;
- sa intocmeasca documentatia pentru lucrarile avute in executie;
- sa intocmeasca documentatia de testare
- sa urmareasca respectarea cu strictete si sa raspunda de indeplinire a cerintelor normelor de
protectia muncii
- sa identifice elemente care pot influenta activitatea
- sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens,
nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle
sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
- sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
- sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
- sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara
serviciul;

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:


 Educatie (obligatoriu):
Certificat “Responsabil de mediu” cod COR 325710 sau echivalent;

3.3.Ofertanții vor preciza în cadrul propunerii tehnice următoarele informații privind experții
cheie propuși:

 Calificări educaționale și profesionale


 CV-ul datat si semnat de catre fiecare specialist
 Contracte de muncă/contracte de prestări servicii/declarații de disponibilitate in format
autentic pentru ducerea la indeplinire a responsabilitaților aferente pozitiei pentru care este
propus conform cerințelor de mai sus (care se prezintă in cazul in care se propun persoane
care nu sunt angajați ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist).
 Pentru dovedirea nivelului de experienta si competenta a personalului mai sus mentionat se
var prezenta la nivelul propunerii tehnice copii dupa diplomele de studii, copii dupa
certificate/atestate/ autorizatii, conform cu originalul, CV-uri semnate precum si recomandari
de la Beneficiarul final al serviciilor sau lucrarilor, documente din care sa rezulte forma de
punere la dispozitie a acestuia, respectiv extras revisal/declaratie disponibilitate in forma
autentica/reges/ contract de munca).
 Experienta specifică (in proiecte/contracte): recomandări sau orice alt document
contrasemnat de catre beneficiarul final al proiectului/contractului, din care sa rezulte
informații privind proiectul/proiectele in care a fost implicat expertul, perioada de
desfașurare a proiectului, pozitia detinută de expert și activitațile specifice desfașurate de
catre acesta, precum și alte informații relevante pentru analiza modului de indeplinire a
cerintelor stabilite.

3.4. Ofertanții vor preciza în cadrul propunerii tehnice următoarele informații privind experții
non-cheie propuși:

 modalitatea în care ofertanții asigură accesul la experții non-cheie pe durata derulării


contractului.

3.5.Cerințe legate de personalul direct implicat în executarea lucrarilor:


In cazul in care, pe perioada derularii Contractului in vederea indeplinirii activitatilor incluse
in Contract, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea
Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz,
Contractantul ii va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.
In conditiile in care este necesara inlocuirea unui membru al echipei Contractantului,
inlocuitorul trebuie sa detina cel putin aceeai experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul
de Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu
poate fi mai mare decat eel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult,
inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectareain totalitate a prevederilor art 162 din HG
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care membrul echipei cu rol de
personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un
anumit interval de timp de catre noul personal cheie, Autoritatea Contractanta poate solicita
Contractantului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca rolul de personal-cheie temporar,
pana la sosirea noului personal-cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a
personaluluicheie care nu poate fi inlocuit (absent).
3.6.Cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării
educaționale și profesionale și alocării timpilor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în caietul de sarcini și pentru realizarea
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle
în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe
care le vor desfășura în cadrul contractului. În plus, pe toată durata de implementare a contractului,
are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită
realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor
asociate contractului. Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze autorității contractante
că “experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului pentru
realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului,
indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a
activităților în cadrul contractului. Pentru obținerea avizului de la mediu, documentația trebuie
întocmită de un specialist atestat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, conform Ordinul nr.
828 din 4 iulie 2019 si Legea apelor nr. 107/1996. In cadrul propunerii tehnice se va prezenta
accesul la specialistul atestat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.
Expertii din cadrul echipei de proiectare si executie au fast stabiliti la un nivel minim prin
raportare, pe de o parte la complexitatea contractului, iar pe de alta la estimarile Autoritatii
contractante privind perioada/durata de desfasurare a activitatilor aferente contractului, sens in care
ofertantii vor suplimenta dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe
baza informatiilor prezentate sa rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea ofertei. Ofertantilor le revine
obligatia de a mentiona in cadrul propunerii tehnice intreaga echipa de proiectare considerata
necesara, inclusiv personalul suport/auxiliar (cel putin la nivel de post/pozitie) rezultat a fi necesar
conform propunerii tehnice intocmita de catre fiecare ofertant in parte.
Se vor prezenta:
3.a) Structura echipei propuse pentru indeplinirea contractului, lista personalului necesar
pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor. Se va prezenta o organigrama completa a
personalului.
3.b) Se va prezenta lista cu expertii-cheie si documentele aferente.
3.c) Se va prezenta lista echipamentelor/utilajelor necesare si propuse pentru desfasurarea
contractului, inclusiv modalitatea de acces la acestea (chirie si/sau proprietate)
3.d) Modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile
subcontractate (daca este cazul).

IV. Declaratie privind partea/părtile din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară
declarate confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Nota 1:
Modificarile aduse in urma solicitarilor de clarificari asupra elementelor propunerii tehnice care se
refera la calitate, informatii clar solicitate si la durata de executie a obiectivului de investii ofertata
nu vor fi considerate abateri tehnice minore.

Nota 2:
Ofertele în care propunerea tehnică nu asigura corelarea cerințelor din documentația de atribuire
si/sau corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme. Toate informațiile solicitate în
cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie
prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător. Prezentarea unei
Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la
cerințele minime stabilite poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din
Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Nota 3:
Se solicita vizualizarea/inspectarea amplasamentului inainte de intocmirea ofertei, in vederea
evaluarii aspectelor/conditiilor existente pe teren, care ar putea influenta derularea contractului. La
solicitarea potentialilor ofertanti, Autoritatea Contractanta va organiza si comunica data pentru
efectuarea vizitei in teren. In urma vizitei se va intocmi un Proces verbal de vizualizare/inspectare a
amplasamentului, care se va prezenta in cadrul propunerii tehnice.

Nota 4:
Caietul de sarcini definește condițiile minime și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească și să le
respecte ofertantul pentru realizarea tuturor activităților ce fac obiectul achiziției în vederea atingerii
nivelurilor de calitate și condițiilor tehnice necesare pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor
în condiții de eficiență și siguranță. În acest sens, pentru realizarea scopului prezentului caiet de
sarcini, orice activitate descrisă într-un anumit capitol și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie
interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde sensul și înțelesul respectivelor cerințe
conduc la concluzia că o atare activitate trebuia menționată explicit pentru asigurarea îndeplinirii
obiectului contractului ce urmează să fie atribuit. Orice referire din cuprinsul prezentei documentații
de atribuire, prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producție, un
procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de
fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

Nota 5:
Ofertele care nu prezinta indeplinirea tuturor cerintelor Formularului 8 si a Caietului de Sarcini vor
fi declarate neconforme.
Nota 6:
Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe lânga caracterul
general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului.

Nota 7:
Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele
explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta la proiectul propus,
dar în conformitate cu legislatia în vigoare.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)_____________________________, (semnatura şi ştampliă),
in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

S-ar putea să vă placă și