Sunteți pe pagina 1din 16

FIRMA DE EXERCIȚIU- DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

Prof. Pracsiu Tinca Daniela

1.1. Conceptul de firmă de exercțiu

I. NOȚIUNI TEORETICE
Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, cât
şi pentru formarea profesională continuă, este nevoie de flexibilitate şi adaptare la tipurile de
competenţe identificate ca fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor pe o piaţa a muncii
aflată în continuă schimbare şi adaptare la cerinţele impuse de dezvoltarea economică.
Competenţele generale care pot fi dezvoltate prin activitatea în cadrul firmei de exerciţiu,
alături de competenţele tehnice specializate specifice modulelor de pregătire, dau posibilitatea
elevilor ca la finalul unei secvenţe de pregătire practică realizată cu profesorul de specialitate
şi/sau cu maistrul instructor să:
 organizeze şi să conducă activităţi în cadrul companiilor din domeniul serviciilor;
 fundamenteze strategii;
 elaboreze oferta de produse şi servicii a companiei;
 ţină evidenţa contabilă a companiei;
 efectueze analiza eficienţei economico-financiare a companiei.
Firma de exerciţiu este un concept didactic bazat pe învăţarea prin practică. Este o
simulare a unei firme reale, care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor
coordonator.
O firmă de exerciţiu este o firmă simulată, care oglindeşte operaţiunile specifice
afacerilor reale, în ramura aleasă. Este un concept didactic, o imitaţie a unei situaţii profesionale
reale, cu obiective educaţionale.
În timpul activităţii în firma de exerciţiu se definitivează şi se dezvoltă competenţele
fundamentale necesare pentru a lucra într-o companie. Organizarea învăţământului sub forma
unei companii care îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă determinată şi subordonată legislaţiei în
vigoare în ţară şi străinătate, stabileşte în ce măsură, cum , unde şi când se aplică cunoştinţele
dobândite pe parcursul procesului de învăţare.
Caracteristicile firmei de exerciţiu sunt:
 este un laborator pentru pregătirea teoretică şi practică economică;
 îşi desfăşoară activitatea ca o firmă reală, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate
cu practica şi legile specifice economiei naţionale;
 formează cunoştinţe despre locul de muncă, sub conducerea metodologică a
profesorului;
 oferă posibilitatea de a implica în procesul de învăţare experţi din sfera practică;
 deciziile greşite, care în realitate ar crea probleme serioase, nu au astfel de urmări în
cazul unei firme de exerciţiu, dar oferă situaţii de învăţare.
Parteneri pe piața firmelor de exercițiu sunt:
 ROCT- CENTRALA REȚELEI FIRMELOR DE EXERCIȚIU/
ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE DIN ROMÂNIA
 ȘCOALA
 FIRMA PARTENERĂ
 ALTE FIRME DE EXERCIȚIU DIN ȚARĂ ȘI DIN STRĂINĂTATE
Școala oferă:
- o activitate de predare cu o ridicată relevanţă a pieţei muncii, prin imitarea practicilor pieţei
muncii în interiorul şcolii;
- oportunitatea de a parcurge etapele de activitate specifice unei firme reale, fără participarea
unor firme reale (un mediu protejat)
- o modalitate centrată pe elev, de studiu şi de muncă;
- îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă străină;
- acumularea de experienţă în lucrul cu noi tehnologii (tehnologia informaţiei şi
comunicaţiei);
- execuţia de sarcini într-o mare varietate de posturi;
- o mai puternică conştientizare a practicilor sociale, de afaceri şi comerciale în propria ţară
şi în ţările străine.
Firma parteneră oferă:
- sfaturi şi consultaţii cu specialişti din domeniul activităţii practice;
- modele de documente;
- cataloage, strategii de reclamă şi materiale publicitare;
- modele de calculaţie pentru salarii, preţuri;
- personal necesar ca număr şi calificare;
- organizarea locului de muncă, o idee asupra proceselor productive ş.a.
Între firma de exercițiu și firma reală există numeroase diferențe. (Tabel nr. 1.1.)

Diferențe între firma de exercițiu și firmele reale


Tabel nr. 1.1.
Criterii Firma de exercițiu Firma reală
Alegerea domeniului, Piața firmelor de exercițiu Piața reală- antreprenor
a produselor sau
serviciilor
Învățare Sunt două elemente de Experiența la locul de mună este
bază: activitatea reală și esențială
bani și produse/ servicii
virtuale
Producție Nu se produc mărfuri reale Se produc mărfuri și se prestează
și nu se prestează servicii servicii reale
reale
Produse și servicii Nu se vând mărfuri și Se produc și/ sau se
servicii reale comercializează produse și servicii
reale
Organizare Rotația posturilor este Schimbarea posturilor se
esențială realizează pe baza unor criterii clar
precizate, ca element esențial în
orice firmă modernă
Fluxul banilor Banii sunt virtuali Există bani reali
Timp de lucru 3-5 ore normal
Sfera activităților și Principalul obiectiv este Obiectivele și activitățile sunt
obiectivelor învățarea prin practică subordonate scopului economic
Contacte externe Cu alte firme de exercițiu Cu firmele reale locale, regionale,
înregistrate în baza de date naționale și internaționale
ROCT

Locul de desfăşurare a activităţii firmei de exerciţiu este un cabinet dotat cu mobilier


corespunzător, cu echipamente necesare învăţării, pentru efectuarea de operaţii economice
şi comerciale care să simuleze activitatea unei firme din sfera economică reală.
Recomandări:

•Suprafața de aproximativ 50 m2
Necesrul de
spațiu

•Birouri și scaune în număr corespunzător


•Cel puțin un dulap de birou, cu rafturi
•Masa de ședințe pentru cel puțin 10 persoane
Amenajare
•Măsuță sau raft pentru imprimantă, fax, telefon

•Panou cu ace
•Flipchart
Dotare •Tablă de scris
materială

•Server de rețea pentru informatică


•cel puțin 5 locuri pentru o stație de lucru pentru informatică
Dotare •scanner
tehnică •2-3 imprimante, xerox, fax, telefon

•dosare, mape, pixuri, markere, postit-uri


Materiale de •capsatoare, perforatoare, foarfeci, aparate de capsat
birou

Fig. nr. 1.1. Resurse materiale necesare în firma de exercițiu

Competenţe cheie vizate sunt:


 abilităţi antreprenoriale
 deprinderi de lucru în echipă
 capacitate de conducere
 autonomie de lucru
 luarea de decizii şi asumarea răspunderii
 culegerea şi prelucrarea independentă a informaţiilor
 gândirea creativă
 aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice
 rezolvare de situaţii problemă
 perseverenţă
 organizarea locului de muncă.
Scopul si sarcinile educative ale firmei de exerciţiu se realizează prin:
 simularea proceselor de lucru dintr-o întreprindere ;
 realizarea unei legături nemijlocite între teorie şi practică ;
 aplicarea în practică a cunoştinţelor de la diverse discipline şi module de studiu;
 cooperarea între elevi;
 acţionarea în situaţii neobişnuite;
 se lucrează într-un centru antreprenorial - care este un simulator de birou modern.
Avantaje ale desfăşurării activităţii didactice sub forma Firmei de exerciţiu sunt:
 activitatea se desfăşoară pe echipe;
 procesul muncii este mai important decât rezultatul final (adică un caz
rezolvat incorect sau o situaţie scăpata de sub control pot avea urmări mai
bune pentru elevi. In firma de exerciţiu nici o sarcină nu are din principiu
numai o singura rezolvare sau o rezolvare « corectă ». Firmele de
exerciţiu care lucrează în pierdere pot furniza rezultate mai bune din
punct de vedere didactic.);
 procesul de învăţământ este mai structurat;
 elevii trebuie să îşi asume o responsabilitate mai mare;
 în firmă de exerciţiu participarea fiecărui elev trebuie să fie egală, adică
volumul de munca trebuie să fie acelaşi.

II. ACTIVITĂȚI PRACTICE

Activitatea practică nr. 1


1. Scop: identificarea conceptului de FIRMĂ DE EXERCIȚIU
2. Denumirea activității: Procesul de comunicare a informațiilor privind firma de
exercițiu
3. Mod de lucru: se constituie 5 grupe (3 elevi/grupă)
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, flipchard,
 de timp: markere
30 minute
5. Descrierea activității  profesorul constituie 5 grupe de lucru
(sarcini de lucru):  fiecare grupă îți alege un reprezentant, care va
extrage un bilet cu sarcinile de lucru (Model 1)
 elevii rezolvă sarcinile de lucru
 reprezentantul grupei prezintă rezultatele
 ceilalți elevi completează informațiile prezentate,
dacă este cazul
6. Rezultate așteptate:  identificarea conceptului de FE
7. Instrumente de Fișa de evaluare (Model 2)
evaluare:
Model 1
Bilet nr. 1 Prezentați caracteristicile firmei de exercițiu.
Bilet nr. 2 Prezentați competențele vizate de activitățile desfășurate în firma de
exercițiu.
Bilet nr. 3 Prezentați rolul școlii în derularea activităților în firma de exercițiu.
Bilet nr. 4 Prezentați rolul firmei partenere în derularea activităților în firma de
exercițiu.
Bilet nr. 5 Prezentați avantajele desfășurării activităților didactice sub forma
firmei de exercițiu.
Model 2
Fişa de evaluare

Grupa nr. .............................


Numele şi prenumele elevilor
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................

Nr. Criterii de evaluare Punctaj Punctaj Observaţii


crt. maxim acordat
1. Încadrarea în timp în realizarea 20
sarcinilor
2. Rezolvarea sarcinilor de lucru 20
3. Prezentarea informațiilor 25
4. Corectitudinea datelor/ 35
informațiilor prezentate
Total 100

Data Profesor coordonator


............
.......................................

Activitatea practică nr. 2


1. Scop: identificarea diferențelor între firma de exercițiu și cea
reală
2. Denumirea Firma de exercițiu de la teorie la practică
activității:
3. Mod de lucru: în cadrul firmei de exercițiu se constituie 2 grupe (echipa
albastră reprezintă FIRMA DE EXERCIȚIU, iar echipa
roșie FIRMA REALĂ)
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, flipchard,
markere, post-it-uri colorate
 de timp: 50 minute
5. Descrierea  profesorul prezintă sarcinile de lucru și înmânează
activității (sarcini de reprezentanților fiecărei grupe criteriile de
lucru): diferențiere (Model 1)
 echipele rezolvă sarcinile de lucru (40 minute)
 fiecare reprezentant prezintă informațiile grupului
(5 minute)
 se completează informațiile de către elevii din
cealaltă grupă și de către profesor (5 minute)
6. Rezultate așteptate:  identificarea diferențelor dintre firma de exercițiu
și cea de exercițiu
7. Instrumente de Fișa de evaluare (Model 2)
evaluare:

Model 1
Grupa 1
Fișa de lucru
Criterii de diferențiere Firma de exercițiu
Alegerea domeniului, a
produselor sau
serviciilor
Învățare
Producție
Produse și servicii
Organizare
Fluxul banilor
Timp de lucru
Sfera activităților și
obiectivelor
Contacte externe

Grupa 2
Fișa de lucru
Criterii de diferențiere Firma reală
Alegerea domeniului, a
produselor sau
serviciilor
Învățare
Producție
Produse și servicii
Organizare
Fluxul banilor
Timp de lucru
Sfera activităților și
obiectivelor
Contacte externe
Model 2
Fişa de evaluare

Grupa. .............................
Numele şi prenumele elevilor
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................
Responsabil grupă .....................................................................
Nr. Criterii de evaluare Punctaj Punctaj Observaţii
crt. maxim acordat
1. Încadrarea în timp în realizarea 20
sarcinilor
2. Rezolvarea sarcinilor de lucru 20
3. Prezentarea deciziei cu 25
argumente
4. Corectitudinea datelor/ 35
informațiilor prezentate
Total 100

Data Profesor coordonator


(EFE)
............ .......................................

1.2. Rolul elevilor în firma de exercițiu

I. NOȚIUNI TEORETICE

În cadrul firmei de exercițiu elevii sunt angajați: muncitori, tehnicieni, șefi, directori
sau manageri, asociați sau acționari. Ei se pot roti în cadrul fiecărui compartiment și sunt
direct implicați în contactarea altor firme de exercițiu, în timpul proceselor ce vor fi desfășurate.
Firma de exercițiu permite elevilor să-și implementeze cunoștințele teoretice în practică.
Elevii trebuie:
- să desfășoare activități în compartimente pe modelul firmei reale;
- să-şi organizeze locul de muncă;
- să stăpânească tehnici de conversaţie, de discuţie sau de negocieri;
- să caute şi să prelucreze informaţiile individual;
- să cunoască structura companiei şi legăturile ei economice cu mediul extern;
- să înţeleagă interconexiunile din interiorul companiei;
- să întocmească documentele de lucru;
- să ştie să-şi prezinte rezultatele propriei munci;
- să aibă capacitatea de a organiza şi de a se autoorganiza;
- să ştie să lucreze în echipă.
Avantajele pentru elevi sunt legate de obținerea experienței acestora în:
- antreprenoriat;
- activităţi similare celor desfăşurate într-o firmă reală;
- îndosarierea (menţinerea fişierelor convenţionale şi electronice) actelor firmei;
- folosirea telefonului, scrierea scrisorilor de afaceri;
- contabilitate și calcularea salariilor;
- utilizarea calculatorului şi a altor echipamente;
- recepţia de mărfuri;
- obţinerea de comenzi de la furnizori și execuţia livrărilor la cumpărători;
- legătura cu banca și cu autorităţile fiscale;
- activităţile sociale (aptitudini);
- management (administrarea grupurilor mici);
- lucrul în echipă;
- luarea deciziilor în situaţii incerte (ex: rezolvarea plângerilor clienţilor).

II. ACTIVITATE PRACTICĂ

Activitate practică nr. 1


1. Scop: identificarea competențelor antreprenoriale inițiale ale
elevilor din grupul țintă
2. Denumirea activității: Completarea chestionarului de identificare a
competențelor antreprenoriale
3. Mod de lucru: individual
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, chestionar
 de timp: 15 minute
5. Descrierea activității  profesorul împarte chestionarul fiecărui elev
(sarcini de lucru):  fiecare elev completează cerințele din chestionar
(Model 1)
 se interpretează rezultatelor
6. Rezultate așteptate:  comunicare corectă în cadrul grupului
7. Instrumente de Fișa de evaluare individuală (Model 2)
evaluare:

Model 1
Chestionar privind identificarea competențelor antreprenoriale inițiale ale elevilor

Scop: Identificarea competențelor antreprenoriale ale elevilor care vor avea calitatea de
angajat al firmei de exercițiu

În vederea identificării competențelor antreprenoriale inițiale în rândul grupului țintă, elevi participanți
în cadrul proiectului: POSDRU/161/2.1/G/137251, cu titlul: „Decizii informate prin instrumente adecvate
de orientare în carieră”, vă rugăm să aveți amabilitatea de a completa chestionarul de mai jos. Menționăm
că toate câmpurile sunt obligatorii.
A. Structura eșantionului
Numele și prenumele____________________________________________________________
Sex:
□ M
□ F
Mediul de rezidenţă:
□ Urban
□ Rural
Vârsta______________________________________
E-mail______________________________________
B. Aspecte legate de personalitatea elevului viitor angajat în FE:
Nr. Întrebare Da Parțial Nu
crt.
5 4 3 2 1
1. Consideri că în etapa de înființare a firmei de exercițiu, te poţi confrunta și cu situaţii
dificile?
2. Eşti în măsură să realizezi şi să întreţii contacte cu clienţii?
3. Eşti capabil să – i convingi pe ceilalți?
4. Ești dispus să investești timp și efort in realizarea sarcinilor din firma de exercițiu?
5. Poţi discerne aspectele esenţiale de cele neesenţiale identificând rapid soluții de
rezolvare?
6. Eşti un om de acţiune?
7. Îţi face plăcere să realizezi ceva nou?
8. Eşti capabil să planifici o activitate, să-ţi fixezi obiective şi să stabileşti etapele de
atingere ale acestora?
9. Eşti capabil de a improviza, în cazul în care la un moment dat a intervenit ceva
imprevizibil?
10. Eşti capabil în situaţii de presiune ( termene limită de realizare a unor sarcini dificile)
să te concentrezi şi să acţionezi în mod raţional?
11. Eşti dispus să-ţi asumi riscuri?
12. Dispui de cunoştinţe în domeniul financiar şi al managementului?
13. În mod obișnuit ești preocupat de dezvoltarea competențelor și cunoștințelor de
specialitate (economice sau antreprenoriale)?
14. Poți colabora ușor cu colegii în rezolvarea sarcinilor comune?
C. Aspecte legate de piață
Nr. Întrebare Da Parțial Nu
crt. 5 4 3 2 1
1. Vei contribui ca produsele/serviciile oferite de firma ta de
exercițiu să aducă ceva nou pe piață?
2. Ai noțiuni legate de piață și concurență?
3. Afacerea firmei de exercițiu va oferi produse/servicii unui
segment de consumatori?
4. Firma de exercițiu în care intenționezi să lucrezi va avea ca
obiect de activitate o idee novativă, adaptată specificului
mediului real de afacere?
5. Știi să realizezi o analiză SWOT?
6. Ai cunoștințe legate de comportamentul de cumpărare al
clienților (preț, calitate, promovare, servicii, etc.)?
7. Ești capabil să realizezi o estimare a cererii pentru
produsele/serviciile oferite de firma ta de exercițiu?
8. Știi să faci o analiză a concurenților?
9. Știi care sunt modalitățile de promovare ale ofertei de
produse/servicii?
D. Aspecte legate de resurse financiare
Nr. Întrebare Da Parțial Nu
crt. 5 4 3 2 1
1. Știi să îți stabilești resursele financiare necesare pentru
inițierea unei afaceri?
2. Știi să manageriezi resursele financiare de care dispui
pentru menținerea firmei tale pe piață?
3. Știi să evidențiezi veniturile și cheltuielile unei firme?
4. Știi să completezi documente precum factură, ordin de
plata?
5. Ești dispus să lucrezi în compartimentul financiar – contabil
în firma de exercițiu în care vei activa?
6. Ai noțiuni primare legate de contul de profit și pierdere al
unei firmei?
7. Ești capabil să întocmești un plan de afacere?
8. Poți lucra într-o echipă?

Vă mulțumim!
INTERPRETAREA REZULTATELOR
Calculaţi numărul total de puncte pentru fiecare din cele 3 categorii de întrebări.
Exemplu: la cele 14 întrebări din categoria „aspecte legate de personalitatea viitorului angajat în FE”
numărul total de puncte corespunzător răspunsurilor este de 70.
Determinaţi punctajul mediu pentru fiecare categorie de întrebări prin împărţirea numărului total de
puncte la numărul de întrebări aferent categoriei respective.
Conform exemplului de mai sus împărţiţi numărul total de puncte de 70 la numărul de întrebări (14) şi
obţineţi punctajul mediu pentru categoria respectivă de întrebări şi anume valoarea de 5. În mod
similar determinaţi această valoare şi pentru celelalte categorii de întrebări, respectiv:
- „aspecte legate de piață” – număr total de puncte – 45; punctaj mediu – 5
- „aspecte legate de resursele financiare” – număr total de puncte – 40; punctaj mediu 5.

5-3 2,99 – 2, 5 mai mic decât 2,49


Personalitatea ta Ai calităţi de Poți face față Viața de întreprinzător,
întreprinzător şi eşti provocărilor pe care viața plină de riscuri de altfel,
pregătit să faci faţă de întreprinzător le nu este tocmai ceea ce iți
provocărilor implică. Depinzi și de dorești în acest moment.
mediului de afacere celelalte 2 aspecte în Poți să lucrezi excelent ca
inițierea unei afaceri angajat al FE.
Aspecte legate de 5 - 3 2,99 – 2,5 mai mic decât 2,49
piață
Cunoști piața și De tine depinde cum îți Poate că nu ți-ai pus astfel
provocările ei (din valorifici șansele. Poți de probleme până acum.
punct de vedere dezvolta cunoștințele pe Trăim într-un mediu de
teoretic). E care le ai până în acest afaceri aflat într-o
momentul moment. continuă schimbare,
să demarezi propria tranziția ta către un loc de
ta afacere. muncă nu se face de la
sine.
Aspecte legate de 5 - 3 2,99 – 2,5 mai mic decât 2,49
resursele
financiare
Dispui de suficiente Deși nu dispui de noțiuni Nu dispui de noțiuni
noțiuni financiare financiare ai idei bune și financiare, dar nu este
pentru a te implica potențial în domeniu. timpul trecut să afli
într-o afacere.
Model 2
FIŞĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ
Nume şi prenume ...........................................................................................

Nr. Criteriul de evaluare Realizare Punctaj Observaţii


Crt. Da Nu obţinut
1. Sinceritate în completare
2. Încadrare în timp
3. Comunicarea corectă a
rezultatului chestionarului
Oficiu 1
Total
Se bifează coloana cu DA sau NU şi se acordă 3 puncet pentru realizare şi 0 puncte pentru nerealizare
a criteriilor.

Data……………………..

1.3. Rolul profesorului coordonator în firma de exercițiu

I. NOȚIUNI TEORETICE
Profesorii au un rol hotărâtor în procesul de pregătire ÎN sau PRIN intermediul Firmei de
exerciţiu. Ei trebuie sa aibă aptitudini şi cunoştinţe de comerţ şi de management.
Conducătorii de Firme de exerciţiu sunt consultanţi şi organizatori ai procesului de
pregătire şi trebuie să stăpâneasca principiul pregătirii orientate spre partea practica.
Sarcini ale profesorilor coordonatori de firmă de exerciţiu:
 Acordă consultaţii şi pun elevii să desfăşoare activităţi practice în mod independent în
cadrul unei firme de exerciţiu.
 Verifică cunoştinţele şi competenţele însuşite de elevi.
 Stabilesc sarcini cu scop final pentru elevi.
 Organizează activitatea în Firma de exerciţiu.
 Organizează, în anumite cazuri, activitatea pe grupe mai mici.
 Motivează, activează şi orientează activitatea elevilor.
Provocări pentru profesorii care îşi desfăşoară activitatea sub forma Firmei de exerciţiu:
 Se lucrează în echipă - lucru care face apel la calităţi precum spirt de răspundere,
capacitate organizatorică, exactitate, precizie, acurateţe, pricepere de a rezolva
conflicte.
 Se aplică în practică cunoştinţe din diverse domenii, precum contabilitate, drept,
informatica, ştiinţe sociale, si altele, ceea ce înseamnă ca activitatea în cadrul unei
Firmei de exerciţiu solicită o muncă şi o calificare suplimentara şi independentă.
 Se studiază şi se aplică normele stabilite pentru activitatea Firmei de exerciţiu (legi,
hotărâri de guvern, ordonanţe de guvern şi altele). Profesorul trebuie să fie la curent
cu toate modificările din domeniu.
 Prin stimularea de situaţii reale, elevii fac cunoştinţă cu scopurile specifice
întreprinderii, cu structura ei organizatorică, cu conexiunile existente şi fişa postului.
Acest lucru impune ca profesorul să menţină legături strânse cu întreprinderea
partenera cu obiect de activitate asemănător.
 Profesorul este obligat să-şi lărgească propriile cunoştinţe în diverse domenii, legate
de activitatea Firmei de exerciţiu.
 Utilizarea computerului în activitatea Firmei de exerciţiu solicită perfecţionarea
competenţelor de utilizare a calculatorului.
 Rolul profesorului este diferit - el trebuie să sprijine activitatea, să o coordoneze, să
planifice şi să controleze. Toate acestea presupun o muncă mai dificilă, mai intensivă,
dar şi mai interesantă.
 Firma de exerciţiu impune aplicarea unor metode diverse: lucru în echipă, activitate
in grupuri mici, simulare, experiment, activitate individuală, prezentare, studiu de caz.
Profesorul încurajează:
 asumarea de responsabilităţi;
 adoptarea de decizii;
 lucrul în echipă;
 gândirea critică;
 rezolvarea de probleme, etc.

1.4. Centrala firmelor de exercițiu


ROCT (Romanian Coordination Centre of Training Firms)

I. NOȚIUNI TEORETICE
Actul normativ care stă la baza funcționării ROCT este Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării şi tineretului nr. 5109/2008 privind înfiinţarea Centralei Reţelei Firmelor de
Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România. Centrala Reţelei Firmelor de
Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România, altfel spus ROCT (Romanian Coordination
Centre of Training Firms) este un departament format din cinci persoane în cadrul Centrului
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT).
ROCT are următoarele atribuţii (www.roct.ro ):
1. înregistrează firmele de exerciţiu/întreprinderile simulate din învăţământul preuniversitar şi
superior din România, conform procedurilor de înregistrare a unei firme reale;
2. coordonează activitatea reţelei naţionale a firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate din
România, prin:
a) simularea activităţilor desfăşurate de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
b) simularea activităţilor băncii virtuale pentru activităţi de decontare interne şi internaţionale;
c) simularea activităţilor referitoare la plata asigurărilor sociale şi de sănătate, a impozitelor şi
taxelor, conform legislaţiei în vigoare;
d) organizarea de activităţi în scopul formării cadrelor didactice cu privire la firmele de
exerciţiu/întreprinderile simulate;
e) organizarea şi participarea la manifestări şi proiecte internaţionale legate de activitatea
firmelor de exerciţiu/ întreprinderilor simulate;
f) dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici;
g) elaborarea materialelor didactice pentru firmele de exerciţiu/întreprinderile simulate;
h) diseminarea informaţiilor cu privire la oportunităţile de parteneriat pe piaţa internaţională a
firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate de afaceri din ţară şi străinătate;
3. reprezintă firmele de exerciţiu/întreprinderile simulate în reţeaua internaţională EUROPEN;
4. monitorizează şi evaluează activitatea firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate din
reţeaua naţională;
5. informează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la activitatea
desfăşurată.
Pentru a avea acces la toate informațiile necesare firmelor de exercițiu se poate
accesa platforma www.roct.ro.
II. ACTIVITĂȚI PRACTICE
Activitate practică nr. 1
1. Scop: identificarea informațiilor cheie de pe site-ul ROCT
2. Denumirea Procesul de culegere a informațiilor cheie privind firma
activității: de exercițiu
3. Mod de lucru: Individual, pe grupe
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, caiet de practică
 de timp: 100 minute
5. Descrierea  analizați baza de date de pe ROCT
activității (sarcini de  identificați etapele de constituire și completați fișa
lucru): de analiză (Model 1.)
 identificați documentele care trebuie completate și
completați fișa de analiză (Model 2.)
6. Rezultate așteptate:  întocmirea unor documente specifice de înființare a
firmei de exercițiu

Model 1.
FIŞĂ DE ANALIZĂ INDIVIDUALĂ
Numele şi prenumele ....................................................................
Activitatea principală: Identificarea etapelor de înființare a FIRMEI DE
EXERCIȚIU

Etapa 1
Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Model 2.
FIŞĂ DE ANALIZĂ INDIVIDUALĂ
Numele şi prenumele ....................................................................
Activitatea principală: Identificarea documentelor necesare înființării
unei firme de exercițiu
Nr. Denumire document
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Activitatea practică nr. 2


1. Scop: înregistrarea firmei de exercițiu la ROCT
2. Denumirea activității: Procesul de înregistrare al firmei de exercițiu la ROCT
3. Mod de lucru: în cadrul firmei de exercițiu se constituie 2 grupe
(echipa albastră reprezintă FE, iar echipa verde ROCT-
ul)
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, flipchard,
markere, post-it-uri colorate
 de timp: 100 minute
5. Descrierea activității se va analiza baza de date de pe ROCT
(sarcini de lucru): echipa albastră întocmește cererea de rezervare
nume și o trimite echipei de la ROCT
 echipa verde verifică în baza de date ROCT
disponibilitatea denumirii firmei și informează
firma privind rezervarea denumirii
 echipa albastră întocmește documentația de
înregistrare a FE și o transmite la ROCT
 echipa verde preia documentele, le verifică și
emite documentele de înregistrare (Certificat de
înregistrare)
 echipa albastră primește documentele de
înregistrare (Certificat de înregistrare)
6. Rezultate așteptate:  înregistrarea FE la ROCT
7. Instrumente de Fișa de evaluare
evaluare:

Model 1
Fișa de evaluare
Nr. Criterii de evaluare Punctaj Punctaj obținut
crt. maxim Grupa 1 Grupa 2
1. Încadrarea în timp în realizarea 20
sarcinilor
2. Completarea corectă a documentelor 35
3. Corectitudinea datelor/ informațiilor 20
4. Respectarea circuitului documentelor 25
TOTAL 100
Profesor coordonator
.......................................................
Bibliografie:

1. *** Ghidul firmei de exercițiu: cea mai bună practică, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2012
2. *** Din școală în viață prin firma de exercițiu, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2005
3. Doinița, Zafiu;Andrei, Puia; Ghidul firelor de exercițiu, S.C. OFFSET GRAFIC
S.R.L., Brăila, 2002
4. OMECT 5109/25.05.2008 privind înființarea CENTRALA REȚELEI FIRMELOR
DE EXERCIȚIU/ ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE DIN ROMÂNIA

Surse on-line:
 http://www.roct.ro

S-ar putea să vă placă și