Sunteți pe pagina 1din 3

Achiesare la hotărârea pronunţată–depunerea la dosar a achiesării

exprese realizate prin act autentic

Sediul materiei:
 Art. 463–464 C. proc. civ.
 Art. 148–151 C. proc. civ.

Instanţa 1 …..
Dosar nr. …../…../…..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul2 (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3....., în
dosarul nr...../...../....., în care părţi4 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa5 (denumirea .....), prin reprezentant6 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

1
Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul
măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.
2
Menţiunile se referă la persoana fizică.
3
Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în
garanţie, chemat în judecată, etc.
4
Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi
împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
5
Menţiunile se referă la persoana juridică.
6
Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat
şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform
art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.
sediul profesional în ..... , în calitate de parte 7....., în dosarul nr...../...../....., în care
părţi8 sunt (nume ....., prenume ....), depunem

CERERE

de ataşare la dosar a înscrisului reprezentând achiesarea expresă la


sentinţa/decizia/încheierea nr....., pronunţată în dosarul nr...../...../....., de către
Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., autentificată sub nr.9 ….. de BNP10
…..

În fapt, arătăm că la data de …... instanţa 11 ….. a pronunţat hotărârea nr.12


….. prin care13 …..
Am înţeles să renunţăm la calea de atac pe care o puteam folosi/ pe care am
exercitat-o împotriva hotărârii, motiv pentru care am formulat declaraţie în faţa
notarului public la data de ….., declaraţie ce a fost autentificată sub nr. ….., prin
care s-a constatat voinţa noastră în acest sens.
.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 464 alin. (2) din C. proc.
civ.
Depunem înscrisul autentificat sub nr.14 ….. de BNP15 …..

7
Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în
garanţie, chemat în judecată, etc.
8
Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi
împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
9
Se va trece numărul încheierii de autentificare.
10
Se va indica denumirea biroului notarial, la care a fost redactată declaraţia notarială.
11
Se va indica denumirea instanţei, care a pronunţat hotărârea, la care partea achiesează, în mod expres.
12
Se va indica numărul hotărârii.
13
Se va reda soluţia instanţei.
14
Se va menţionat numărul încheierii de autentificare.
15
Se va indica denumirea biroului notarial, la care a fost redactată declaraţia notarială.
Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea
avocaţială/delegaţia de reprezentare /copie legalizată de pe înscrisul doveditor al
16

calităţii de reprezentant17/extras din registrul public18/extras, în copie legalizată, din


actul care atestă dreptul de reprezentare19.

Data, Semnătura20,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

16
Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
17
Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii.
18
Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.
19
Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate
juridică.
20
Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

S-ar putea să vă placă și