Sunteți pe pagina 1din 62

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL n exploat ri forestiere pentru locul de munc FASONATOR MECANIC ing.

Ioan Buta-Georgescu-IM Bucure ti ing. Anton-Francisc Szasz-ITM TIMI INTRODUCERE Scop: Procedura are ca scop identificarea pericolelor, evaluarea i controlul riscurilor prin determinarea continu i cantitativ a nivelului de risc pe loc de munc . 1. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplic n cadrul NIMB PIETROASA S.R.L., numai n parchetele forestiere pentru exploatarea masei lemnoase, aplicndu-se la: - activit i de rutin , normale de lucru; - activit i speciale cum ar fi cele de repara ii, mentenan , cur enie la locul de munc . 2. 2. TERMENI i DEFINI II ABREVIERI 2.1. Termeni i defini ii accident-(OHSAS 18001:2004, 3.1)-eveniment nedorit care poate produce deces, mboln vire, r nire, v t mare sau alte daune. pericol-(OHSAS 18001:2004, 3.4)-surs sau situa ie cu un poten ial d un tor exprimat n accidentare, mboln vire, deteriorare a propriet ii sau a mediului de munc , sau o combina ie ntre acestea. Not : Pentru scopul acestei

proceduri termenul npericol" este echivalent cu termenul nfactor de risc". identificarea pericolului-(OHSAS 18001: 2004, 3.5)-proces de identificare a existen ei unui pericol i de definire a caracteristicilor acestuia. incident-(OHSAS 18001:2004, 3.6) -eveniment care a cauzat un accident sau care are poten ialul de a provoca un accident. securitate i s n tate n munc -(OHSAS 18001:2004, 3.10)-condi ii i factori care afecteaz starea de s n tate a salaria ilor, salaria ilor temporari, a personalului contractant, vizitatorilor i a altor persoane la locul de munc . risc-(OHSAS 18001:2004, 3.14)-combina ie dintre probabilitatea de apari ie i consecin ele unui anumit eveniment periculos. evaluarea riscurilor (OHSAS 18001:2004, 3.15)-proces general de estimare a intensit ii unui risc, de a decide dac acesta este acceptabil sau nu. securitate-(OHSAS 18001:1999, 3.16)-absen a unor riscuri de v t mare inacceptabile. situa ia opera ional normal -mod de lucru planificat, normal, aplicat pentru realizarea produsului inten ionat (ex. activit ile curente de produc ie, mijloace de produc ie n func iune). 2.2. Abrevieri INCDPM-Institut Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec ia Muncii H.G.-Hot rre de guvern SSM-securitate i s n tate n munc SSO-securitate i s n tate opera ional EIPechipament individual de protec ie 3. DOCUMENTE DE REFERIN OHSAS 18001:2004-Sisteme de management al s n t ii i securit ii ocupationale OHSAS 18002:2004-Sisteme de management al s n t ii i securit ii ocupationale, Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001 Legea Securit ii i S n t ii n Munc nr. 319/2006

H.G. nr.1424/2006 Cerin e minime de SSM pentru asigurarea protec iei lucr torilor mpotriva riscurilor legate de prezen a agen ilor biologici HG 1146/2006 Cerin e minime de SSM pentru utilizarea echipamentelor de munc . HG 1092/2006 Privind protec ia lucr torilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la riscuri biologice HG 1091/2006 Cerin e minime de SSM pentru locurile de munc . HG 1051/2006 Afec iuni dorsolombare -manipularea maselor. HG 1048/ 2006 Cerin e minime de SSM pentru utilizarea EIP HG 971/2006 Semnalizarea de securitate i s n tate la locurile de munc . Metodologia utilizat pentru identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor i controlul riscurilor prezente n activitatile din cadrul NIMB PIETROASA S.R.L. are la baz metoda INCDPM. Esen a metodologiei consta n identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de munc ) pe baza unor liste de control prestabilite i cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combina iei dintre gravitatea i frecven a consecin ei maxime previzibil . Metodologia utilizat pentru identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor i controlul riscurilor: 115

- este proactiv , prin stabilirea unor m suri de prevenire a accidentelor de munc i bolilor profesionale nainte de apari ia acestora; - asigur clasificarea riscurilor i identificarea acelora care pot fi eliminate sau inute sub control; - este corelat cu experien a de operare i capabilit ile m surilor pentru controlul riscurilor; - furnizeaz date de intrare pentru instruiri, necesar de dot ri cu echipamente, facilit i i stabilirea controalelor opera ionale; - asigur monitorizarea ac iunilor ntreprinse prin controale la locul de munc i prin programele de management SSO. 4. DESCRIEREA PROCESULUI 4.1. Constituirea comisiei de evaluare Se nume te prin decizie a Directorului unit ii (Administratorului) Comisia de evaluare a factorilor de risc la nivelul S.C. NIMB PIETROASA SRL. Aceasta este alcatuit din: - ef serviciu securitate i s n tate n munc (evaluator competent pentru factorii de risc); - medic medicina muncii; - conduc tori ai locurilor de munc (maistru de exploatare, ef de echip ) ; - lucr tori (rePrezen antul salaria ilor, lucr torul desemnat). Comisia de evaluare este instruit cu privire la metodologia de evaluare a factorilor de risc de c tre eful serviciului securitate i s n tate n munc . 4.2. Identificarea pericolelor Comisia de evaluare analizeaza cele patru componente ale sistemului de munc , i anume: - executant; - mijloace de produc ie; - sarcina de munc ; - mediu de lucru.

n vederea descrierii locului de munc , respectiv identific rii factorilor de risc pe loc de munc , precum i formei concrete de manifestare a factorilor de risc, care se nregistreaz n Fi a de descriere a locului de munc , respectiv Fi a de evaluare a locului de munc . Se determina cauzele factorilor de risc. 4.3. Evaluarea riscurilor de accidentare i mbolnavire profesional n urma identific rii pericolelor din sistemul analizat este necesar parcurgerea urm toarelor etape: - stabilirea consecin elor ac iunii asupra victimei, respectiv gravitatea lor; - stabilirea probabilit ii de ac iune a lor asupra executantului; - atribuirea nivelurilor de risc func ie de gravitatea g i probabilitatea consecin elor p; - ac iunii factorilor de risc. (grila de evaluare a riscurilor). Se stabilesc consecin ele maxime previzibile ale factorilor de risc n func ie de experien a organiza iei pe mai mul i ani. Fiec rei clase i se atribuie o cifr i se calculeaz nivelul de risc pentru factorii de risc identifica i pe baza cuplurilor gravitate - probabilitate (gxp) n conformitate cu Scala de ncadrare a nivelurilor de risc/securitate. unde: - este nivelul de risc global pe loc de munc - rangul factorului de risc i nivelul de risc pentru factorul de risc i r N i r i R Se calculeaz nivelul de risc global pentru fiecare loc de munc identificat. Formula de calcul a nivelului de risc global este urm toarea:

unde: n-num rul factorilor de risc identifica i la locul de munc rpeste rangul locului de munc p-(egal ca valoare cu nivelul de securitate al locului) n-num rul de locuri de munc analizate; Nsp-nivelul mediu de securitate a muncii pentru locul de munc p.

4.4. Stabilirea m surilor de prevenire Pentru stabilirea m surilor necesare n vederea reducerii riscurilor din sistemul de munc analizat se impune luarea n considerare a ierarhiei riscurilor evaluate, conform Scalei de ncadrare a nivelurilor de risc, n ordinea 7-1 dac se opereaz nivelurile de risc. M surile de prevenire se stabilesc pentru toate riscurile identificate i sunt propuse pentru mbun t irea performan ei de SSO. Acestea se nscriu n Fi a de m suri propuse. Aplicarea metodei se ncheie cu redactarea Raportului de analiz CI. Aceasta este un instrument, care trebuie s con in clar i succint, urm toarele: - modul de desf urare al analizei; - persoanele implicate; - interpretarea rezultatelor evalu rii - gravitatea riscurilor identificate, consecin e legale, posibilit i de diminuare, etc. Dup implementarea m surilor, se reevalueaz locurile de munc i se recalculeaz nivelul global de risc pe organiza ie. Evaluarea riscurilor se efectueaz pentru fiecare echipament sau proces nou nainte de punerea n func ionare. 4.5. Verificarea eficacit ii procesului de identificare a pericolelor, evaluarea i controlul riscurilor Verificarea eficacit ii procesului de identificare a pericolelor i evaluarea riscurilor de accidentare i mboln vire profesional se realizeaz prin controale interne la locurile de munc , prin inspec iile autorit ilor externe competente. 4.6. Ac iuni pentru mbun t irea continu a performan ei procesului de identificare a pericolelor, evaluarea i controlul riscurilor Se elaboreaz i se implementeaz ac iuni pentru mbun t irea continu a performan ei procesului de identificare a pericolelor, evaluarea i controlul riscurilor. Alte surse de mbun t ire ale

eficacit ii le constituie analiza datelor, valorificarea sugestiilor f cute de personalul organiza iei. 4. RESPONSABILIT I I AUTORIT I

Director general (Administratorul unit ii) aprob Dosarul de evaluare a riscurilor din S.C. NIMB PIETROASA SRL; - asigur condi iile pentru rezolvarea n timp util i eficien a ac iunilor prev zute n Fi ele de m suri de prevenire; - aprob Comisia de evaluare a riscurilor. ef serviciu securitate i s n tate n munc - propune Comisia de evaluare a riscurilor; - instruie te Comisia de evaluare a riscurilor; - pune la dispozi ia Comisiei de evaluare a riscurilor toate documentele i instrumentele necesare de SSO (Lista INCDPM de identificare a factorilor de risc, Lista INDCPM cu consecin e posibile ale ac iunii factorilor de risc, dosare cu accidente de munc , grila de evaluare a riscurilor, scala de ncadrare a nivelurilor de risc, formula de calcul din metoda INCDPM, etc.); - coordoneaz activitatea Comisiei de evaluare; - conduc torii locurilor de munc ; - asigur implementarea acestei proceduri prin desfa urarea pa ilor descri i; - asigur participarea cu ntreaga competen la efectuarea identific rii pericolelor, evalu rii i controlului riscurilor de accidentare i mbolnavire profesional ; - asigur implementarea ac iunilor manageriale stabilite. Fiecare angajat asigur participarea cu ntreaga competen i cu angajament la efectuarea identificarii pericolelor, evalu rii i controlului riscurilor. 117

5. DOCUMENTE ASOCIATE

5.1. Documente prescriptive Grila de evaluare a riscurilor i Scala de ncadrare a nivelurilor de risc / securitate 6.2. Documente doveditoare Fi a de descriere a locului de munc Fi a de evaluare a locului de munc Fi a de m suri de prevenire DESCRIEREA LOCULUI DE MUNC ANALIZAT PARCHETUL DE EXPLOAT RI FORESTIERE MESERIA: fasonator mecanic Executantul are ca sarcina principal de munc doborrea arborilor, cur irea acestora de cr ci i sec ionarea lor la lungime corespunz toare proceselor de fabrica ie, n parchetele de exploatare forestier . De obicei se lucreaz n echipe de 2 muncitori, (fasonatorul mecanic care lucreaz cu fer str u de tip Husqvarna, mpreun cu ajutorul de fasonator, cu care se ajut i se completeaz la opera iile pe care le are de executat). Sarcinile date n vederea execut rii operat ilor de doborre, cur irea de cr ci i sec ionare sunt primite de la maistrul de exploatare ori eful de echip (n lipsa primului). O condi ie obligatorie i foarte important este ca fasonatorul mecanic s fie calificat n aceasta meserie, lucru atestat de diploma ori adeverin a n urma absolvirii unor cursuri n acest sens. Fasonatorul mecanic care lucreaz cu fer str u de tip Husqvarna, mpreun cu ajutorul de fasonator trebuie s aibe o instruire corespunz toare pe linie de securitate i s n tate n munc , anterior ncepere activit ii din parchetul respectiv, ce cuprinde toate caracteristicele acestuia. La aceste locuri de munc sunt interzise cu des vr ire intrarea sau p trunderea oric ror persoane str ine, f r acordul conduc torului lucr rilor din parchetul respectiv, chiar dac acestea sunt venite pentru achizi ionarea resturilor de exploatare ori a lemnului de foc.

1. PROCESUL DE MUNCA 2. Se re ine faptul c executantul are ca sarcina principal de munc doborrea, cur atul i sec ionarea arborilor dintr-un parchet forestier de exploatare a lemnului. Fasonatorul mecanic mai execut i alte opera ii, n momentul producerii unor astfel de situa ii ce pot aparea nt mplator, cum ar fi dezaninarea arborilor, sec ionarea arborilor dezr d cina i, etc. Se re ine faptul c se lucreaz de obicei, n echip de doi muncitori, fiecare avnd de executat opera ii i faze de lucru stabilite cu precizie. Ca unelte de produc ie folosite la aceste opera ii mention m: fer str ul mecanic, apina ori pisica (unelte forestiere specifice), pene de doborre sau pene pentru prevenirea strngerii confec ionate din lemn i utilizate la doborrea arborilor cu diametru mare, bidon din plastic pentru combustibilul necesar fer str ului mecanic, pila de ascu ire a fer str ului, topor, crlig de rotire a trunchiului, ruleta pentru m surare a trunchiului, trusa de scule i altele, dupa caz, trusa portabil de prim ajutor aflat la fasonatorului mecanic. 3. 2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT 4. Executantul: - trebuie s aibe calificarea conform cu sarcina de munc pe care o execut ; - de obicei lucreaz n echip de cte 2 muncitori, cu ajutorul de fasonator, - trebuie obligatoriu s poarte echipament individual de protec ie (casca de protec ie a capului, cisme sau bocanici cu bombeu metalic, pantalon antilan cu inser ie metalic , echipament de protec ie contra frigului, echipament de protec ie pe timp de ploaie, etc), - locul de munc al acestuia e considerat loc cu izolare social , cu tot ce decurge din aceasta.

5. Mijloace de produc ie: - fier str u mecanic; - trusa de scule; demaror pentru pornirea fer str ului; - bidon din plastic pentru combustibil; - pila de ascu it fer str ul; - pene pentru doborre; pene pentru evitarea strngerii fer str ului; - topor; - apina; - ruleta de m surare a bu teanului; - trusa portabil de prim ajutor; dispozitiv manual de rotire a bu teanului, de tip crlig. 6. SARCINA DE MUNC : 7. - sosirea (plecarea) n i din parchetul de exploatare, - verificarea st rii tehnice a echipamentului de munc (n principal fer str ul mecanic), 118

- identificarea arborilor periculo i din parchet, - identificarea altor pericole existente n parchet, - identificarea arborilor normal conforma i i marca i din parchet n vederea doborrii, - ascu irea lan ului fer tr ului, - alimentarea cu combustibil a fer str ului mecanic, preg tirea locului de munc (cur atul de semin i i cr ci uscate din jurul arborelui, cur area z pezii, ndep rtarea altor materiale, etc) degajarea potecilor de refugiu pentru fasonatorul mecanic i ajutorul de fasonator, - studierea atent a pericolelor din arborele ce urmeaz a se dobor i a pericolelor din jurul acestuia, - studierea inclina iei naturale a arborelui i alegerea direc iei de doborre n func ie de aceasta, studiaz orografia terenului (nclina ia, coeficientul de pant , natura solului, etc), - studiaz factorii de mediu natural (ploi, vnt furtun , cea , etc), - execut pe rnd numai lucr ri de doborre ori lucr ri de cur at de cr ci i sec ionare a bu teanului, f r a combina aceste opera ii disticte, - execut i opera ii de ntre inere a echipamentului de munc , - se deplaseaz de la un arbore marcat la altul, cu aten ie f r a se expune pericolelor din parchet, - de obicei prime te sarcini de munc de la un ef de echip sau maistru de exploatare forestier , este ndrumat, organizat i supravegheat de c tre acesta, - are n vedere tot timpul pe colegul de munc cu care lucreaz , l coordoneaz i i spune ce are de f cut,

MEDIUL DE MUNC :

(aceste este ntr-o schimbare continu , cu o frecven de 2 s pt mni pn la 3 luni, cnd se schimb parchetul de exploatare) Fasonatorul mecanic i ajutorul s u i desf oara activitatea ntr-un mediu de munc deosebit, acesta fiind natural supus factorilor atmosferici caracteristici anotimpului n care se desf oara lucr rile (iarna, prim vera, vara ori toamna), Lucr torii sunt supu i n mod direct factorilor atmosferici, uneori avnd interdic ie de a lucra (pe vnt puternic sau furtun ), Mediul de munc se schimb continuu la interval de 2 s pt mni pn la 2-3 luni, odat cu acesta schimbndu-se procesul de produc ie i obiectul muncii.

3. FACTORI DE RISC IDENTIFICA I

Factori de risc proprii mijloacelor de produc ie *) factori de risc mecanic:

- lovirea de miloacele de transport auto la deplasare ntre locul de cazare i locul de munc (parchet), precum i n timpul lucrului (tractorul forestier sau taful existent n parchet),

- c derea de materiale i obiecte de la n l ime (cr ci uscate din arbori, cr ci desprinse din arborii nvecina i n timpul opera iei de doborre, etc,)

- c derea de la acela i nivel sau deplas ri sub efectul gravita iei (alunecare, rostogolire, surpare, pr bu ire, c dere liber ),

- suprafe e cu denivel ri la manipulare sau deplasare,

- lovirea cu obiecte proiectate (cr ci, buc i din arbore) la c derea arborelui pe sol,

- t iere i n eparea cu obiecte t ioase sau ascu ite (lan , topor, cioturi, resturi de exploatare),

- rostogolire sau r sturnare de obiecte ori materiale aflate n amonte de locul de munc ,

- autoblocarea fer str ului mecanic n t ietura la opera ia de doborre ori sec ionare a lemnului,

- prinderea articolelor de vestimenta ie de c tre fer str ul mecanic n timpul func ion rii,

- c derea arborilor n alt direc ie dect cea aleas la opera ia de doborre datorat defectelor ascunse ale acestuia,

- vibra ii n regim continuu induse de func ionare fer str ului mecanic,

- strivire de ctre arbori c zu i necontrolat, de arborii dezr d cina i n mod natural sau arborii situa i n amonte de locul de munc .

*) factorii de risc termic

: - temperaturi coborte sau mult coborte n sezonul de iarn -toamn ,

- temperature ridicate sau mult ridicate n sezonul de vara,

*) factori de risc chimic

: - lucru cu substan e inflamabile (combustibil, uleiuri).

*) factori de risc biologic:

- mu c turi de insecte ( n ari, bondari, viespii) i animale (s lbatice, vipere, erpi venino i),

- contact direct cu plante ori ciuperci otr vitoare.

*) alte cauze:

- pozi ii de lucru for ate sau vicioase,

- for a fizic excesiv ,

- dificultatea efectu rii mi c rilor datorit condi iilor de teren accidentat,

- luarea unor decizii dificile i de mare r spundere n timp limitat, 119 - precizie mare a mi c rilor n spa iu i/sau n timp. FI A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC NUM R 2

Factori de risc proprii sarcinii de munc - omisiuni n prestabilirea opera iilor de munc , - erori n prestabilirea opera iilor de munc . Repartizarea necorespunzatoare a executan ilor pe locurile de munc : - cu preg tire profesional necorespunz toare, - f r instruire sau cu instruire incomplet , Deficien e de ndrumare, supraveghere i control: - admiterea la lucru n condi ii psiho-fiziologice necorespunz toare, - tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologica, - tolerarea abaterilor de la respectarea normelor i instruc iunilor de lucru de securitate i s n tate n munc , - neasigurarea corel rii sau coordon rii unor opera ii de munc , Lipsuri n asigurarea condi iilor de

securitate i igiena a muncii: - neasigurarea ntre inerii i exploat rii corespunz toare a mijloacelor de produc ie (fer str u mecanic), - prevenirea unui ritm de munc necorespunz tor, - neasigurarea condi iilor privitoare la mediul de munc (zgomot, vibra ii, factori atmosferici de mediu ). Factori de risc proprii mediului de munc Cauze de natur fizic : - temperatura aerului ridicat sau scazut , - umiditatea aerului ridicat sau sc zut , viteza curen ilor de aer, - presiunea aerului ridicat sau sc zut , zgomot excesiv, - calamit i naturale (trsnete, inunda ii, vnt puternic, grindina, viscol puternic, alunec ri, surp ri pr bu iri de teren ori arbori, avalan e, seisme, etc). Cauze de natura biologic : - ciuperci sau plante otr vitoare, - insecte sau animale veninoase. Alte cauze proprii mediului de munc : - altitudini mari, - teren ml tinos, nisipos, pe ap , teren unde arborii se dezr d cineaz usor . Climat psiho-social : - rela ii neprincipiale ntre efi i

subordona i, - rela ii neprincipiale ntre membrii colectivului, - activitate n condi ii de izolare social , - st ri de panic , alte cauze. D. Factori de risc proprii executantului Omisiuni: - neutilizarea mijloacelor de protec ie din dotare, - neefectuarea n timp util a unor opera ii indispensabile securit ii muncii. Efectuarea necorespunz toare a opera iilor de munc - comenzi, manevre, - pozi ion ri, consolid ri, fix ri, - utilizrea necorespunz toare a mijloacelor de portec ie. Expunerea n afara sarcinii de munc : - deplas ri/ sta ion ri n zone cu pericol temporar sau permanent. C deri de la acela i nivel (dezechilibrare, alunecare, antrenare sau mpiedicare). Prezi ia la lucru n condi ii psihofiziologice necorespunz toare: - sub influen a alcoolului, - n stare de oboseal , - sub influien a unor st ri emo ionale puternice. 120

........ UNITATEA NIMB PIETROASA S.R.L. LOCUL DE MUNC parchet forestier de exploatare MESERIA fasonator mecanic .................. COMPONEN ASISTEMULUI DE MUNC FACTORI DE RISC IDENTIFICA I FORMA CONCRET A DE MANIFEST ARE A FACTORIL OR DE RISC (descriere, parametrii) 2 .

DURATA EXPUNERII: 8-

ECHIPA DE EVALUARE: maistru de exploatare, rePrez lucr torul desemnat CONSECIN A MAXIM PREVIZIBIL CLASA DE GRAVITATE

CLA PRO LITA

0 MIJLOACE DE PRODUC IE

1 ..

3 .

4 .

5 .

Factori de risc mecanic 1. Lovire sau accidentare DECES de c tre mijloacele de 7 1

2. C derea de materiale i obiecte de la n l ime 3. C dere de la acela i nivel sau deplas ri sub efectul gravita iei 4. Suprafe e cu denivel ri la manipulare sau deplasare 5. Lovirea cu obiecte proiectate la c derea arborelui pe sol (cr ci, buc i din arbore) 6. T iere sau n epare cu obiecte t ioase ori ascu ite (lant, topor, cioturi, resturi de exploatare) 7. Rostogolirea sau r sturnarea de obiecte sau arbori afla i n amonte fa de locul de munc 8. Prinderea articolelor de

transport auto la deplasarea ntre parchet i locul de munc i invers DECES 7 ITM 40-180 zile 3

5 3

ITM 3-45 zile

Invaliditate gr III

ITM 40-180 zile

DECES

Invaliditate gr III

vestimenta ie de c tre fier str ul mecanic 9. C derea arborilor DECES 7 n alt direc ie fa de cea aleas datorita defectelor ascunse ale acestora 10.Vibra ii n regim Invaliditate gr III 1 continuu induse de func ionarea fier str ului mecanic 11. Strivire de c tre DECES 7 arborii c zuti necontrolat, de arbori dezr d cina i n mod natural, anina i sau arborii situa i n amonte de locul de munc 12. Autoblocarea Invaliditate gr III 1 fier str ului mecanic n t ietur la opera ia de doborre sau sec ionare a arborelui 2 Factori de risc 13.Temperaturi ITM 3-45 zile coborte n termic sezonul de toamn -iarn 14. Temperaturi ITM 3-45 zile 2 ridicate n sezonul de var

Factori de risc

15. Lucru cu substan e inflamabile (combustibil, uleiuri)

ITM 40-180 zile 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------