Sunteți pe pagina 1din 23

Formarea profesional V.

1 Preciz rii prealabile

Problematica form rii i perfec ion rii profesionale, reprezint sub aspect juridic, o institu ie complex , ce apar ine mai multor ramuri de drept: constitu ional, administrativ, civil i de drept al muncii. Leg tura dintre dreptul muncii i aceste ramuri de drept se manifest sub urm toarele aspecte1: a) preg tirea profesional constituie o condi ie, ce trebuie ndeplinit att la ncadrarea n munc a unei persoane, ct i la promovarea ei, iar n ce prive te perfec ionarea preg tirii profesionale, aceasta face parte dintre obliga iile impuse salaria ilor; b)persoanele ncadrate n munc pot fi trimise la o coal sau la un curs de calificare sau de perfec ionare profesional . Ele sunt scoase din activitate pe timpul stagiului de preg tire. n vederea realiz rii acestui lucru, salaria ii ncheie un act adi ional la contractul de munc , a c rui apartenen juridic este cert a fi de dreptul muncii. Potrivit prevederilor acestui act, angajatorul se oblig s suporte cheltuielile de salarizare, iar angajatul se oblig s munceasc la unitatea respectiv , de regul , cel pu in 3 ani, n caz contrar urmnd s suporte el acele cheltuieli; c) practica profesional a elevilor i studen ilor implic prestarea unei munci n cadrul unui colectiv de munc i o disciplin a muncii. Leg turile cu dreptul muncii apar ca fiind mult mai clare n cazul formei de preg tire prin ucenicie la locul de munc . d)la cele ar tate pn acum, trebuie precizat faptul c personalul didactic, care asigur preg tirea i perfec ionarea profesional n unit ile corespunz toare de nv mnt, i desf oar activitatea n baza unor contracte individuale de munc 2. Far a fi posibl , o interven ie direct a statului pe pia a muncii, totu i sunt necesare m suri pentru stimularea ocup rii for ei de munc . Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc a stabilit o noua viziune asupra protec iei
1 2

A se vedea Valer Dorneanu, Gheorghe B dic , Dreptul muncii, Bucure ti, Editura Lumina Lex, 2002, p.153. A se vedea Andrei Popescu, Drept Legisla ia Muncii, Bucure ti, p.73-81.

sociale n aceast materie3: i-au p strat caracterul deosebit de important indemniza iile de omaj ca venituri de subzisten dar au fost trecute n prim plan m surile care urm resc ncadrarea n munc 4. Potrivit art.53 din Legea nr.76/2002, m surile care se refer la ncadrarea n munc au urm toarele obiective: a) cre terea anselor de ocupare a persoanelor n c utarea unui loc de munc ; b)stimularea angajatorilor pentru ncadrarea n munc a omerilor i crearea de noi locuri de munc . Serviciile specializate pentru stimularea ocup rii for ei de munc se realizeaz prin: - agen iile teritoriale pentru ocuparea for ei de munc ; - furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acredita i de Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc . Cre terea anselor de ocupare a persoanelor n c utarea unui loc de munc se relizeaz prin : - formarea profesional ; - informarea i consilierea profesional ; - medierea muncii; - consultan i asiten pentru nceperea unei activit i independente sau pentru ini ierea unei afaceri; - completarea veniturilor salariale ale angaja ilor; - stimularea mobilit ii for ei de munc . Corobornd prevederile Legii nr. 76/2002 cu O.G. nr.129/2000 privind formarea profesional a adul ilor5, cu art.188-213 din Codul Muncii (referitoare la formarea profesional ), cu normele cuprinse n Legea nr. 84/1995 (legea nv mntului6, modificat i completat prin Legea nr.268/20037), rezult dou mari sisteme ale form rii profesionale, ce sunt corelate ntre ele i au ca scop principal: ocuparea for ei de munc . Cele doua direc ii fundamenatale sunt: - formarea profesional prin sistemul na ional de nv mnt; - formarea profesional n afara sistemului na ional de nv mnt.
3

A se vedea Ion Traian Stefanescu, Tratat de dreptul muncii, Bucuresti, 2003, p.247. Legea nr.76/2002 ( i actele normative de aplicare a ei), reglementnd cu prepornderen o problem cardinal din domeniul asigur rilor sociale omajul apar ine, n principal, dreptului securit ii soaciale. Concomitent, legea cuprinde numeroase norme juridice care au inciden direct asupra raporturilor de munc , apar innd, deci, i dreptului muncii. 5 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.711 din 30 septembrie 2000, aprobat prin legea nr. 375/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002 i republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002. 6 Publicata in Monitorul oficial la Romaniei, Partea I, nr.167 din 31 iulie 1995. 7 Publicata in Monitorul oficial la Romaniei, Partea I, nr.430 din 19 iunie 2003.

V.2 Organizarea preg tirii profesionale Formarea profesional este activitatea de preg tire profesional a unei persoane n vederea exercit rii unei profesii sau ocupa ii. Aceast activitate se desf oar n mod organizat, n perioade de timp variabile ca durat , n func ie de vrst sau profesie. Formarea profesional este alc tuit din dou p r i8:  formarea profesional prin sistemul na ional de nv mnt;  formarea profesional n afara sistemului na ional de nv mnt. n principal preg tirea profesional se realizeaz prin sistemul na ional de nv mnt. Dreptul la nv tur este unul dintre drepturile fundamentale garantate de Constitu ie prin art.32. Din textul constitu ional rezult c acest drept are un caracter complex, n con inutul s u fiind inclus att dreptul, ca libertate de a nv a, ct i ndatorirea, obliga ia de a nv a. Dreptul la nv tur este asigurat prin nv mntul general obligatoriu, prin nv mntul liceal i cel profesional, prin nv mntul superior, precum i prin alte forme de instruc ie i perfec ionare. Principiile organiz rii i func ion rii sistemului na ional de nv mnt sunt urm toarele9: a) accesul egal la toate formele de nv mnt, f r deosebire de condi ie social i material , de sex, ras , na ionalitate, apartenen politic sau religioas ; b)asigurarea nv mntului general obligatoriu de 9 clase; nv mntul obligatoriu cuprinde nv mntul primar i gimnazial, iar frecventarea lui obligatorie nceteaz , la forma de zi, la vrsta de 17 ani; pentru cei care au dep it aceast vrst se poate organiza nv mntul gimnazial, ca nv mnt seral, cu frecven redus sau la distan . c) gratuitatea nv mntului de stat (n mod cu totul excep ional se pot impune anumite taxe prin lege); d)desf urarea nv mntului de toate gradele n limba romn ; e) garantarea dreptului persoanelor apar innd minorit ilor na ionale de a nv a n limba lor matern i a dreptului de a fi instruite n aceast limb , n condi iile stabilite de lege;
8

A se vedea Alexandru iclea, Andrei Popescu, M rioara ichindelean, Constantin Tufan, Ovidiu inca, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Rosetti, 2004, p.234. 9 A se vedea Valer Dorneanu, Gheorghe B dic , Dreptul muncii, Bucure ti, Editura Lumina Lex, 2002, p.155.

f) desf urarea nv mntului n institu ii de nv mnt de stat dar i n institu ii similare particulare; g)garantarea autonomiei universitare, care potrivit legii, reprezint dreptul fiec rei institu ii universitare de a se autoconduce, f r nici un fel de ingerin e externe, de orice natur , doar potrivit normelor cuprinse n Carta Universitar ; h)interdic ia subordon rii sistemului de nv mnt scopurilor i doctrinelor promovate de partide sau alte forma iuni politice. Este interzis a se crea n spa iile universitare de sedii ale partidelor politice sau altor forma iuni politice. Este interzis a se desf ura n spa iile unit ilor de nv mnt de propagand politic ; i) proiectarea, fundamentarea i aplicarea strategiei na ionale globale a nv mntului, stabilirea obiectivelor sistemului na ional de nv mnt sunt de competen a Ministerului Educa iei i Cercet rii. Sistemul na ional de nv mnt se desf oar n urm toarele forme de organizare:  nv mnt de stat;  nv mnt particular;  nv mnt cooperatist;  nv mnt confesional. Pia a muncii, prin func iile sale, este puternic implicat n acest proces, al form rii profesionale, mai ales prin segmentul de formare profesional n afara sistemului na ional de nv mnt. Acesta este reprezentat de un mijloc principal de modelare a for ei de munc , de ajustare a cererii i ofertei de munc , de influen are a dezechilibrelor dintre oferta de calificare a sistemului educa ional i de formare profesional , n raport cu cererea sistemului productiv, dorin ele indivizilor n procesul de formare ini ial , prin sistemul na ional de nv mnt i ulterioar , n afara acestui sistem. Formarea profesional a adul ilor se realizeaz prin una dintre urm toarele modalit i10: a) modalit i prev zute prin Ordonan a Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesional a adul ilor, constnd n cursuri organizate de c tre angajatori n cadrul unit ilor proprii sau de c tre furnizorii de formare profesional ; b) modalit i reglementate de Codul Muncii i anume: stagii de adaptare profesional la cerin ele postului i ale locului de munc ; stagii de practic i specializare, n unit ile din ar sau din str in tate, ucenicie la locul de munc ; formare individualizat ; alte forme de preg tire convenite ntre angajator i salaria i;

A se vedea Alexandru iclea, Andrei Popescu, M rioara ichindelean, Constantin Tufan, Ovidiu inca, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Rosetti, 2004, p.234.

10

c) modalit i prev zute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc ce se refer la formarea profesional a persoanelor aflate n c utarea unui loc da munc prin: cursuri, stagii de practic i specializare, precum i alte forme organizate de regul de c tre centrele de formare profesional aflate n subordinea agen iilor teritoriale pentru ocuparea for ei de munc . Legea nr. 76/2002 are n vedere persoanele aflate n c utare unui loc de munc , angajatorii i omerii, n timp ce Legea nr.116/2002 privind prevenirea i combaterea marginaliz rii sociale, se refer la tinerii cu vrst ntre 16 i 25 de ani afla i n dificultate i confrunta i cu riscul excluderii profesionale, pot beneficia n baza art.5 din lege, de plasare n munc la un angajator avizat de agen ia teritorial de ocupare a for ei de munc , n baza unui contract de solidaritate11. Statul intervine, prin organele sale specializate, n domeniul form rii profesionale i are n vedere cuprinderea urm toarelor categorii de persoane: salaria i, angajatori, persoanele aflate n c utarea unui loc de munc , persoanele ce beneficiaz de indemniza ii de omaj, precum i tinerii cu vrsta cuprins ntre 1625 de ani afla i n dificultate i confrunta i cu riscul excluderii profesionale.

V.3 Acordarea de burse

Elevii i studen ii de la cursurile de zi din nv mntul de stat pot beneficia de burse. Bursele sunt: de performan , de merit, de studiu i de ajutor social12.
11 12

Ibidem, p.235. A se vedea Valer Dorneanu, Gheorghe B dic , Dreptul muncii, Bucure ti, Editura Lumina Lex, 2002, p.157.

Bursele acordate elevilor din nv mntul preuniversitar se suport din bugetul de stat, iar bursele studen ilor se acord prin institu iile de nv mnt superior. Ministerul Educa iei i Cercet rii n colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei stabilesc criteriile generale de acordare a burselor. Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual de consiliile de administra ie ale inspectoratelor colare i senatelor universitare , n limita fondurilor repartizate, n raport cu integralitatea efectu rii de c tre elevi i studen i a activit ilor colare i universitare. Bursele sunt indexabile. Cuantumul minim al bursei studen ilor trebuie s acopere cheltuielile de cazare i de mas . Elevii i studen ii pot beneficia de burse pe baz de contracte, ncheiate cu agen ii economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum i de credite pentru studiu acordate de b nci n condi iile legii. Bursele de performan , de merit, de studiu se acord elevilor i studen ilor din nv mntul de stat, cursuri de zi, n func ie de rezultatele la nv tur , dar doar n limita fondurilor aprobate cu aceast destina ie de la bugetul de stat. Bursele de ajutor social se acord elevilor i studen ilor care se afl n situa ii materiale dificile, de exemplu: celor orfani de ambii p rin i, bolnavi de T.B.C. sau de alte maladii grave, celor ale c ror familii realizeaz venituri de 50% din salariul minim pe economie pe membru de familie i al ii. Criteriile de acordare au fost stabilite prin hot rre de guvern, ultima mai important fiind Hot rrea Guvernului nr. 445/1997. Trebuie precizat c , n prezent n baza Legii nr. 151/1999 prin care s-a aprobat cu modific ri i complet ri Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea i completarea Legii nr.84/1995 aceste criterii vor fi stabilite de Ministerul Educa iei i Cercet rii mpreun cu Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei. ntre burs i salariu identific m cteva asem n ri f r ns a le 13 confunda : a) ambele sunt venituri i au caracter permanent, de regul lunar; b) exceptnd bursele sociale, celelalte burse sunt legate de prestarea i compensarea unei activit i (unele cu un grad de stimulare mai accentuat); activitatea vizeaz respectarea unui program i a unei discipline (legea referindu-se chiar la ,, integralitatea unor activit i);

13

A se vedea Valer Dorneanu, Gheorghe B dic , Dreptul muncii, Bucure ti, Editura Lumina Lex, 2002, p.158.

c) bursele de performan i cele de merit sunt strns legate de rezultate foarte bune la nv tur ; d) i n cazul burselor se urm re te asigurarea unor condi ii esen iale minime (cazare i hran ), asemenea salariului minim pe economie. n ce prive te bursele acordate de agen ii economici sau alte persoane juridice sau fizice, n con inutul contracte de natur civil , pot fi prefigurate stipula ii premerg toare raporturilor juridice de munc : obliga ia celui n cauz de a se angaja la acea unitate sau persoan i de a lucra o perioad de timp determinat la acesta.

V.4 Preg tirea prin nv

mnt profesional

nv mntul profesional se organizeaz ca nv mnt de zi sau seral, prin coli profesionale i coli de ucenici. Aceste coli pot func iona independent sau pe lng grupuri colare14. colile profesionale pot organiza, la cererea celor interesa i, pe baz de contract cursuri de calificare i de reconversie profesional . n aceste situa ii, persoanele n cauz sunt implicate n dou raporturi juridice: unul ncheiat cu unitatea trimi toare (care poate fi agent economic, institu ie public sau orice alt persoan juridic ), raport care poate fi raport juridic de munc i alt raport specific nv mntului cu coala profesional . n cadrul colilor profesionale sau a grupurilor colare func ioneaz sedii de ucenici. Ucenicia se poate organiza i direct la locul de munc al ntreprinz torilor priva i, potrivit reglement rilor stabilite de Ministerul Educa iei i Cercet rii. n aceste cazuri raporturile ce iau na tere ntre ucenic i organizator au caracter particular. Aceste forme de preg tire profesional la locul de munc sunt consacrate prin contracte conexe raporturilor de munc , contracte premerg toare contractului individual de munc .

14

A se vedea Valer Dorneanu, Gheorghe B dic , Dreptul muncii, Bucure ti, Editura Lumina Lex, 2002, p.159

V.5 Activit i colare n conformitate cu legea nv mntului15, instruirea i educa ia la toate nivelurile de organizare a nv mntului se completeaz prin activit i extra colare. Aceste activit i au un con inut complex, plecnd de la cel tiin ific, artistic, umanitar, sportiv i terminnd cu cel tehnico-practic. Aceast din urm activitate nseamn de fapt o munc i are consecin e productive, fiind desf urat n condi ii asem n toare celei prestate de salariat. Elevii i studen ii se ncadreaz ntr-o form de tip salarial, atunci cnd efectueaz stagii de practic la unit i productive sau la institu ii publice potrivit profilului lor de specializare. n timpul derul rii acestui stagiu de practic , elevii i studen ii nu dobndesc, fa de unitatea n care i execut stagiul, calitatea de angajat i nici nu- i pierd statutul de colar sau student. n eventualitatea producerii unor pagube unit ii, urmeaz a se angaja r spunderea potrivit legii civile, iar pentru abateri de la disciplina din unitate urmeaz s r spund fa de unitatea de nv mnt16.

V.6 nv

mntul postliceal i postuniversitar

Ministerul Educa iei i Cercet rii organizeaz nv mntul postliceal, din proprie ini iativ sau la solicitarea agen ilor economici i a altor institu ii interesate. n aceast ultim situa ie finan area colariz rii este n sarcina celor care
15 16

A se vedea Legea nr. 84/1995, modificat prin Legea nr. 88/1998. A se vedea Valer Dorneanu, Gheorghe B dic , Dreptul muncii, Bucure ti, Editura Lumina Lex, 2002, p.160.

solicit organizarea cursurilor. n acest caz ntre unitatea respectiv i cursant se ncheie un contract premerg tor contractului de munc , avnd drept obiect principal colarizarea dar con innd i obliga ii care i ,,angajeaz un timp fa de unitate. n ipoteza existen ei unui contract de munc acesta este dublat de un contract de colarizare, act adi ional la contractul individual de munc . nv mntul postuniversitar se realizeaz prin17: studii aprofundate de specialitate, masterat, studii academice postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare de specializare i cursuri de perfec ionare postuniversitare. Studen ii nscri i la aceste forme de nv mnt postuniversitar, pe locuri finan ate de la bugetul de stat, au un statut similar studen ilor putnd beneficia de burse precum i de gratuitatea studiilor. n cazul n care diferite unit i i trimit proprii salaria i la studii, acestea pot stabili contracte individuale de munc sau contracte civile n care va fi inserat i obliga ia de a se ncadra n aceea unitate pe o perioad prestabilit . n formele de nv mnt postuniversitar implicarea practic , tehnic aplicativ , specific specializ rii urmate, este mult mai consistent n ansamblul preg tirii teoretice.

V.7 Formarea profesional organizat de angajator A. Acte adi ionale referitoare la formarea profesional Planul anual de formare profesional a fiec rui angajator poate cuprinde: - salaria ii proprii, n temeiul cerin elor de perfec ionare profesional ; - persoane aflate n c utarea unui loc de munc . n cazul n care se pune problema form rii profesionale a salaria ilor, modalitatea concret de formare profesional , durata ei, drepturile i obliga iile salariatului i ale angajatorului, precum i orice alte aspecte se stabilesc prin negociere individual i fac obiectul unui act adi ional la contractul individual de munc .
17

A se vedea Valer Dorneanu, Gheorghe B dic , Dreptul muncii, Bucure ti, Editura Lumina Lex, 2002, p.161.

n ipoteza n care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional este ini iat de angajator, toate cheltuielile legate de aceast participare sunt suportate de acesta (art.194 alin.1 din Codul Muncii). n cazul n care salariatul participant este scos par ial din activitate, el va beneficia de drepturile salariale astfel: - dac scoaterea din activitate se face pe o perioada ce nu dep e te 25% din durata zilnic normal a timpului de lucru, salariatul va beneficia de drepturile sale salariale (salariul de baz , indemniza ii, sporuri) integral; - dac scoaterea din activitate se face pe o perioad mai mare de 25% din durata zilnic normal a timpului de lucru, salariatul va beneficia de salariul de baza i, dup caz, de sporul de vechime. n cazul n care scoaterea din activitate este integral (contractul de munc se suspend ), salariatul va beneficia de o indemniza ie prevazut n contractul colectiv de munc sau n contractul individual de munc , dup caz. Dac salariatul a beneficiat de un curs sau de un stagiu de preg tire profesional la ini iativa angajatorului, cel n cauz nu poate demisiona pe o perioad de cel pu in 3 ani de la data absolvirii cursului sau stagiului respectiv (art.195 alin.1)18. Dac salarilatul demisioneaz , acesta este obligat s suporte cheltuielile ocazionate de preg tirea sa profesional , propor ional cu perioada nelucrat din perioada stabilit conform actului adi ional la contractul individual de munc . Aceea i obliga ie revine salariatului i n cazul n care a fost concediat din motive disciplinare, ori ca urmare a arest rii preventive pe o perioad mai mare de 60 de zile , sau n cazul n care contractul individual de munc a ncetat de drept deoarece a fost condamnat printr-o hot rre judec toreasc definitiv pentru o infrac iune n legatur cu munca sa, ori instan a penal a pronuntat interdic ia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv (art.195 alin.4 din Cod.). Ini iativa de a participa la o form de pregatire profesional cu scoaterea din activitate poate veni i din partea salariatului, caz n care angajatorul va analiza solicitarea mpreun cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentan ii salaria ilor. Angajatorul trebuie s decid ntr-un termen de 15 zile de la primirea solicit rii i, n cazul n care este de acord, va hotar i asupra condi iilor n care salariatul poate participa la ac iunea de formare profesional , inclusiv dac va suporta n totalitate sau n parte costul ei.
F r ntrunirea condi iei preg tirii profesionale a salariatului la cererea i pe cheltuiala angajatorului, nu se poate insera n contract o clauz prin care s se interzic timp de 3 ani salariatului s p r seasc societatea comercial . ntr-un astfel de contract, n care salariatul nu beneficiase de o perioada de preg tire profesional , n practic s-a decis n mod eronat ca o clauza prin care se interzicea salariatului pe o anumit perioad s p r seasc societate comerciala ar fi fost legal , cu toate c se nc lca flagrant libertatea muncii (a se vedea , Curtea de Apel Pite ti, s. civ., dec. nr. 52/L/2002, R.R.D.M. nr. 3/2002, p.90-91).
18

B. Contracte speciale n Codul Muncii sunt reglementate contractele speciale de formare profesional organizate de angajator i, separat, contractul de ucenicie la locul de munc . Sunt considerate contracte speciale de formare profesional : a) Contractul de calificare profesional (art.199 Codul Muncii). Este contractul n baza c ruia salariatul n vrst de peste 16 ani se oblig s urmeze cursurile de formare organizate de angajator, cu o durat cuprins ntre 6 luni i 2 ani. Aceste contracte pot fi ncheiate de cei care nu au dobndit o calificare sau au dobndit o calificare ce nu le permite men inerea locului de munc la angajatorul n cauz . Pot fi parte ntr-un contract de calificare profesional numai angajatorii autoriza i de c tre Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei i Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului. b) Contractul de adaptare profesional . Se ncheie n vederea adapt rii salaria ilor debutan i la o func ie nou , la un nou loc de munc sau n cadrul unui nou colectiv, pe o durat ce nu poate fi mai mare de un an. La expirarea termenului pentru care a fost ncheiat contractul de adaptare profesional , salariatul poate fi supus unei evaluari n vederea stabilirii m suri n care face fa func iei noi, locului de munc nou sau colectivului nou. Codul Muncii nu se refer n mod expres la natura juridic a contractului de calificare profesional i a contractului de adaptare profesional . Ambele contracte vor fi reglementate prin lege special . Analizate prin prisma tr s turilor lor esen iale ele par a fi contracte individuale de munc de tip particular. c) Contractul de ucenicie la locul de munc , este un contract individual de munc de tip particular, n temeiul c ruia: - angajatorul, persoan fizic sau persoan juridic se oblig ca, n afara pl ii unui salariu, s asigure ucenicului formarea profesional ntr-o anumit meserie; - ucenicul se oblig s urmeze cursurile de formare profesional i s munceasc n subordinea angajatorului respectiv19. Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mare de 3 ani.
19

A se vedea O. Tinca, Contractul de ucenicie n dreptul comparat i n dreptul comunitar, R.R.D.M. nr. 2/2003, p.51-60.

n ce prive te natura juridic a contractului de ucenicie la locul de munc se pot formula anumite idei: - contractul de ucenicie este caracterizat ca un contract de tip particular; - n consecin , ucenicul este unul dintre salaria i (art.207 alin.2) i prime te salariu (art.201 alin.1 lit.a); - ucenicului i se aplic acelea i dispozi ii ca i salaria ilor, n m sura n care ele nu sunt contrare statutului s u. n practic pot s apar confuzii ntre contractul de calificare profesional i contractul de ucenicie la locul de munc , datorit ambiguit ii reglement rii lor legale. ntre asem n ri remarc m: - ambele au aceea i finalitate, constnd n calificarea profesional a celui care este parte n oricare dintre cele dou contracte; - ambele sunt organizate de angajator pe cheltuiala sa. n ce priveste deosebirile acestea sunt: - la ncheierea contractului de calificare profesional , cel care va urma cursurile are deja calitatea de salariat (art.199 alin.1 stabile te: contractul de calificare profesional este cel n baza c ruia salariatul se oblig s urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobndirea calific rii profesionale). Dimpotriv , la contractul de ucenicie la locul de munc cel care se calific nu are ini ial aceast calitate (cea de salariat). - n contractul de calificare, cel care se calific trebuie s aib minim 16 ani, ncheind contractul singur, n timp ce n ipoteza contractului de ucenicie la locul de munc , cel n cauz l poate ncheia i ncepand de la 15 ani, a adar ntre 15 16 ani cu acordul p rin ilor sau al reprezentan ilor legali; - contractul de calificare nu are limit superioar a vrstei pn la care poate fi ncheiat, n timp ce contractul de ucenicie la locul de munc nu poate fi ncheiat dect pn la vrsta de 25 ani; - durata contractului de calificare la locul de munc este de maxim 2 ani, n timp ce durata contractului de ucenicie la locul de munc este de maxim 3 ani.

V.8 Perfec ionarea profesional

Potrivit prevederilor legii nv mntului, educa ia permanent este o activitate permanent de facilitare a accesului la tiin i cultur a tuturor cet enilor n vederea adapt rii lor la muta iile care intervin n via a social . Perfec ionarea continu a vie ii profesionale reprezint un drept al cet enilor i mai ales al persoanelor ncadrate n munc pentru a nu fi dep ite moral de progresul tehnic al societ ii informa ionale. Persoanele fizice sau juridice pot organiza n cadru procesului de formare continu , mpreun cu institu ii de nv mnt ori separat cursuri de calificare, perfec ionare i conversie profesional a adul ilor. Pe perioada n care urmeaz cursuri de perfec ionare a preg tirii profesionale, personalul institu iilor publice are dreptul la salariul de baz i la celelalte adaosuri la acesta. Acela i regim se aplic i personalului de la regiile autonome, societ ile comerciale cu capital de stat, privat sau mixt. Contractul colectiv de munc unic la nivel na ional20 define te att no iunea de formare profesional ct i pe cea de formare profesional continu (art. 8 alin.1)21: a) prin termenul de formare profesional n elegndu-se orice procedur prin care un salariat dobnde te o calificare atestat printr-un certificat sau printr-o diplom eliberat n condi iile legii nv mntului; b) prin termenul de formare profesional continu n elegndu-se orice procedur prin care salariatul avnd deja o calificare ori o profesie i completeaz cuno tin ele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor ntr-un anumit domeniu al specialit ii de baz , fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adaptate domeniului specialit ii lor. Se mai stabile te c n contractele de munc de la nivelul unit ilor trebuie s se fac referire la programul anual de formare profesional i s se identifice posturile pentru care este necesar aceast form de preg tire, cheltuielile respective c znd n sarcina unit ii. n aceste cazuri este posibil i ncheierea unor acte adi ionale la contractul individual de munc , n care se prevede obliga ia salariatului de a nu p r si unitatea din ini iativa lui mai nainte de mplinirea unui termen de trei ani. Prin urmare, perfec ionarea preg tirii profesionale se realizeaz 22 prin : -- prin unit i de nv mnt ; -- n cadrul agen ilor economici sau ai unor institu ii, asocia ii i funda ii; -- n cadrul centrelor de calificare, recalificare i perfec ionare a preg tirii profesionale a omerilor.
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea IV, nr.7 din 3 iulie 2000. A se vedea Vlad Barbu, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Na ional, 2003, p. 57. 22 A se vedea Valer Dorneanu, Gheorghe B dic , Dreptul muncii, Bucure ti, Editura Lumina Lex, 2002, p.164.
21 20

Organiza ia Interna ional a Muncii are preocup ri, concretizate n documente interna ionale n ce prive te problematica preg tirii profesionale, inclusiv n varianta form rii profesionale i a form rii profesionale continue.

V.9 Stimularea ocup rii for ei de munc

O nou viziune asupra protec ie sociale n aceast materie a fost consacrat de Legea nr. 76/2002 (privind sistemul asigur rilor pentru omaj) prin abrogarea Legii nr. 1/1991 (privind protec ia social a omerilor i integrarea lor profesional ). n aceast perioad , accentul principal nu se mai pune doar pe acordare indemniza iilor de omaj, ci n primul rnd pe m surile care urm resc ncadrarea n munc . n acest sens, potrivit prevederilor art.53 din Legea nr.76/2002, m surile pentru stimularea ocup rii for ei de munc vizeaz : --cre terea anselor de ocupare a persoanelor n c utarea unui loc de munc ; --stimularea angajatorilor pentru ncadrarea n munc a omerilor i crearea de noi locuri de munc . n ce prive te cre terea anselor de ocupare a persoanelor n c utarea unui loc de munc , aceasta se realizeaz n principiu prin urm toarele modalit i23: a) informarea i consilierea profesional ; b) medierea muncii; c) formarea profesional ; d) consultan i asisten pentru nceperea unei activit i independente sau pentru ini ierea unei afaceri; e) completarea veniturilor salariale ale angaja ilor; f) stimularea mobilit ii for ei de munc ; Stimularea angajatorilor pentru ncadrarea n munc a omerilor, potrivit prevederilor art. 77 din Legea nr. 76/2002, se realizeaz prin: a) subven ionarea locurilor de munc ; b) acordarea de credite n condi ii avantajoase n vederea creerii de noi locuri de munc ; c) acordarea unor facilit i.
A se vedea Alexandru iclea, Andrei Popescu, M rioara ichindelean, Constantin Tufan, Ovidiu inca, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Rosetti, 2004, p.235.
23

Toate aceste m suri de stimulare a ocup rii for ei de munc sunt sus inute printr-un complex de m suri active de stimulare a ocup rii, finan ate n mod corespunz tor din bugetul de asigur ri de omaj. Aceste modalit i de stimulare a ocup rii for ei de munc sunt cuprinse n Programul Na ional de Ocupare a For ei de Munc pentru anul 2004, Planul Na ional de Formare Profesional pe anul 2004 i Programul Na ional pentru ocuparea persoanelor marginalizate social pentru anul 2004, aprobate de Consiliul de Administra ie al Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc . Conform Programului Na ional de Ocupare a For ei de Munc pentru anul 2004, principalele obiective sunt: a) reducerea omajului n rndul tinerilor pn la vrsta de 15 ani, prin intermediul m surilor de stimulare a angajatorilor pentru ncadrarea n munc a absolven ilor de nv mnt, consiliere profesional , cursuri de formare profesional , consultan pentru nfiin area de mici afaceri; b) reducerea omajului de lung durat , prin acordarea de aloca ii pentru omeri care se ncadreaz nainte de expirarea perioadei de indemnizare, stimularea mobilit ii prin m suri de subven ionare a for ei de munc angajat n programe de ocupare temporar ; c) reducerea omajului n rndul persoanelor cu nevoi speciale, prin m suri de stimulare a angajatorilor, care ncadreaz omeri cu vrst de peste 45 ani, ntre in tori ai unei familii, persoane cu handicap; d) reducerea omajului n rndul tinerilor proveni i din institu ii de ocrotire social , prin ncheierea de contracte de solidaritate i identificarea de angajatori de inser ie; e) perfec ionarea profesional continu , prin organizarea de cursuri i pentru persoanele care i-au ntrerupt activitatea, astfel nct la reluarea acesteia, s - i poat ndeplinii atribu iile de serviciu, iar pe de alt parte, diversificarea competen elor profesionale n scopul facilit rii integr rii acesteia pe pia a muncii; f) prelungirea vie ii active, prin m suri de stimulare a angajatorilor care ncadreaz omeri ce mai au trei ani pn la ndeplinirea condi iilor pentru solicitarea pensiei anticipate par iale, pensiei anticipate sau pentru acordarea pensiei pentru limit de vrst conform legii; g) dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin acordarea de servicii de consultan i asisten , pentru nceperea unei activit i independente sau pentru ini ierea unei afaceri, precum i prin acordarea de credite cu dobnd avantajoas n vederea creerii de noi locuri de munc ; h) reducerea discrepan elor regionale de ocupare i de omaj, prin cre terea poten ialului de dezvoltare economic i de creare de locuri de munc la nivel local, inclusiv ca urmare a acord rii de credite n condi ii avantajoase i dup aprobarea modific rilor la Legea nr. 76/2002, prin acordarea de credite

nerambursabile pentru dezvoltarea localit ilor confruntate cu fenomene de s r cie i excluziune social din cauza nivelului ridicat al omajului; i) asigurarea egalit ii de anse ntre femei i b rba i, pe pia a muncii, prin ac iuni de stimulare a gradului de ocupare n rndul femeilor; j) men inerea ratei omajului la nivel mediu anual de 9%, prin implementarea ntregului pachet de m suri prev zute de cadrul legislativ n vigoare , implicit prin m suri de prevenire a omajului. Prin consacrarea acestor obliga ii legale, este asigurat cunoa terea de c tre agen iile pentru ocuparea for ei de munc a situa iei reale referitoare la pia a local de munc i n acest mod aceste organisme au obliga ia de a face cunoscute posibilit ile de ncadrare n munc a persoanelor aflate n c utarea unui loc de munc 24. Prevederile i principiile stabilite prin Legea nr.76/2002 nu sunt izolate. Reglement ri asem n toare g sim i n preocup rile comunitare privind ocuparea for ei de munc : a) promovarea investi iilor de nv mnt profesional; b) reducerea costurilor indirecte ale for ei de munc ; c) cre terea economic bazat pe ocupare intensiv a for ei de munc ; d) cre terea eficien ei utiliz rii for ei de munc ; e) intensificarea m surilor de ajutorare a grupurilor sociale expuse riscului excluderii de pe pia a muncii. Comisia European n Comunicarea nr.465/1995 privind ,,Dezvoltarea sistemelor de ocupare a for ei de munc n Uniunea European a analizat aceste domenii. Ocuprea for ei de munc este definit ca obiectiv comunitar prioritar att prin Tratatul de la Maastrich25 ct i prin Tratatul de la Amsterdam26, acordndu-se o importan deosebit politicii sociale comunitare. Prin tratatul de la Amsterdam s-a urm rit cre terea responsabilit ii institu iilor comunitare n procesul de elaborare i punere n executare a reglement rilor din domeniul politicii sociale. n 1997, Consiliul European extraordinar de la Luxembourg a adoptat liniile directoare ale politicii sociale comunitare privind ocuparea for ei de munc . Acestea sunt27: -- mbun t irea m surilor i ac iunilor de ocupare a for ei de munc prin :
A se vedea Alexandru iclea, Andrei Popescu, M rioara ichindelean, Constantin Tufan, Ovidiu inca, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Rosetti, 2004, p.237. 25 Adoptat la 7 februarie 1992 i intrat n vigoare la 1 noiembrie 1993. 26 Adoptat la 2 octombrie 1999 i intrat n vigoare la 1 mai 1999. 27 A se vedea Nicolae Purd , Obiectivele i procedura stabilirii politicii sociale comunitare i ocup rii for ei de munc , n Revista Romn de Dreptul Muncii, nr.1/2004,p.83.
24

a) revizuirea sistemelor de asisten social pentru ajutarea reintegr rii n munc a omerilor; b) revizuirea sistemelor de nv mnt n scopul integr rii n munc a absolven ilor; -- dezvoltarea ini iativei antreprenoriale prin stabilirea unei legisla ii care s faciliteze crearea de noi afaceri; -- aplicarea politicilor de garantare a egalit ii de anse, prin eliminarea discrimin lor de angajare ntre b rba i i femei; -- ncurajarea flexibilit ii afacerilor prin includerea n legisla iile statelor membre a unor tipuri de contracte prin care s se realizeze diversificarea formelor de ocupare a for ei de munc . Aceste linii directoare au fost preluate i transpuse n politicile de ocupare a for ei de munc , de c tre statele membre. n 1999 Consiliul European de la Koln a adoptat ,, Pachetul european de ocupare a for ei de munc , ale c rui directive principale au fost: -- dezvoltarea economic neinfla ionist prin coordonarea politicilor economice, nemonetare, bugetare i fiscale; -- dezvoltarea i implementarea unei strategii coordonate de ocupare a for ei de munc ; -- mbun t irea capacit ii i eficien ei pie ei comune a muncii, bunurilor, serviciilor i capitalurilor prin realizarea unei ample reforme structurale. Principiile generale potrivind ocuparea for ei de munc au fost materializate prin adoptarea unor reglement ri comunitare interne n cadrul reuniunilor Consiliului European. Astfel, au fost adoptate n acest domeniu28 : 1) Decizia Consiliului nr. 2000/98/CE din 24 ianuarie 2000 pentru nfiin area Comitetului privind ocuparea for ei de munc . Atribu iile Comitetului constau n : --coordonarea politicilor privind ocuparea for ei de munc ; --realizarea pie ei muncii ntre statele membre. Componen a Comitetului, modul de func ionare, reoganizarea intern i raporturile acestuia cu alte institu ii sunt stabilite de Directiv . 2) Rezolu ia Consiliului din 29 mai 1990 privind ac iunile de combatere a omajului de lung durat . 3) Directiva nr.1999/85/CE a Consiliului privind posibilitatea aplic rii pe baz experimental a unei cote reduse de T.V.A pentru serviciile ce folosesc munca intensiv .
A se vedea Nicolae Purd , Obiectivele i procedura stabilirii politicii sociale comunitare i ocup rii for ei de munc , n Revista Romn de Dreptul Muncii, nr.1/2004,p.84.
28

n vederea cre terii posibilit ii de angajare a for ei de munc pe pia a intern i de a realiza n acest fel o ridicare a standardului vie ii, s-a instituit un Fond Social European29 care vizeaz promovarea n interiorul comunit ii a anselor de angajare i a mobilit ii geografice i profesionale a for ei de munc ca i facilitarea adapt rii la unit ile industriale i la evolu ia sistemelor de produc ie, n special prin formare i recalificare profesional . Administrarea acestui fond revine Comisiei, care este asistat de un comitet prezidat de un membru al Comisiei i compus din reprezentan i ai guvernelor i ai organiza iilor sindicale ale angaja ilor i patronatului. Deciziile ce privesc Fondul Social European sunt adoptate de Consiliu, dup ce n prealabil a fost consultat Comitetul Economic i Social al Comitetului Regiunilor. Fondul Social European reprezint principalul instrument financiar pentru ac iunile structurale ale U.E., care stabile te mijloacele de punere n aplicare a obiectivelor Strategiei Europene de ocupare a for ei de munc . Fondul sprijin m surile de prevenire i combatere a omajului, de dezvoltare a resurselor umane i integrare social 30.

V.10 Repartizarea n munc n anumite situa ii, statul intervine, prin orgne specializate i realizeaz repartizarea n munc a unor categorii de persoane precum: -- omerii; -- beneficiari ai ajutorului social; -- persoane cu hadicap; -- persoane care execut serviciul militar alternativ. n conformitate cu ordinul nr. 85/2002 privind aprobarea procedurii de primire i de solu ionare a cererilor de loc de munc sau de indemniza ie de omaj31, agen iile pentru ocuparea for ei de munc au atribu ie de a repartiza n munc persoane care au calitatea de omeri .

Acest fond este reglementat prin Regulementul Parlamentului European i Consiliului nr. 1784/1999 din 12 iulie 1999. Prin Regulamentul Consiliului nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 au fost stabilite dispozi ii generale privind fondurile structurale . 30 A se vedea Nicolae Purd , Obiectivele i procedura stabilirii politicii sociale comunitare i ocup rii for ei de munc , n Revista Romn de Dreptul Muncii, nr.1/2004,p.84. 31 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2001.

29

Dispozi iile de repartizare n munc au caracter obligatoriu pentru angajatorul ce a eliberat o ofert , ns le i poate refuza dac cel repartizat nu corespunde cerin elor postului, sau dac postul vacant ntre timp s-a ocupat. Conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 32 garantat , pentru persoanele beneficiare de ajutor social, repartizarea n munc este obligatorie, pentru angajatori solu ia fiind aceea i ca i n cazul beneficiarilor de indemniza ie de omaj. Potrivit Ordonan ei Guvernului nr. 102/1999 privind protec ia special i ncadrarea n munc a persoanelor cu handicap33, una din obliga iile acestor persoane este aceea de a respecta obligativitatea actului de repartizare n munc 34. De asemenea, n baza Hot rrii Guvernului nr.618/1997 privind modul de executare a serviciului militar altenativ35, rezult c actul de repartizare are caracter obligatoriu pentru ambele p r i: angajator i executantul serviciului militar alternativ, care astfel devine salariat36. Este vorba de cet enii romni ap i pentru servicilui militar, care din motive religioase refuz s ndeplineasc serviciul militar sub arme37.

V.11 Permisele de munc Permisele de munc sunt documente oficiale care se repartizeaz de c tre Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei, prin Oficiul pentru Migra ia For ei de Munc la cerere, str inilor, care ndeplinesc condi iile prev zute de legisla ia romn cu privire la ncadrarea n munc , i care au aplicat pe documentele de trecere a frontierei, viz de lung edere pentru angajare n munc , sau dup caz, viza de lung edere pentru alte scopuri.

Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001. Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 519/2002 (publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.555 din 29 iulie 2002). 34 A se vedea Alexandru iclea, Contractul individual de munc , Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2003, p. 76. 35 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.282 din 17 octombrie 1997. 36 A se vedea Alexandru iclea, Contractul individual de munc , Editura Lumina Lex, bucure ti, 2003, p. 77. 37 A se vedea Alexandru iclea, Andrei Popescu, M rioara ichindelean, Constantin Tufan, Ovidiu inca, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Rosetti, 2004, p.237.
33

32

Legea nr. 203/199938, prevede n art.4 c permisul de munc confer titularului s u dreptul de a fi ncadrat prin ncheierea unui contract individual de munc , la o singur persoan fizic sau juridic din Romnia ori la o reprezentan autorizat din Romnia a unei persoane juridice cu sediul n str in tate. Instituirea prin lege a regimului permiselor de munc a urm rit stabilirea unor condi ii speciale, a unor limit ri la ncadrarea n munc a str inilor, n conformitate cu acordurile n care Romnia este parte. Astfel, potrivit prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 194/2002 (privind regimul str inilor n Romnia)39, str inilor care urmeaz s desf oare activit i profesionale sau s se angajeze n munc , li se acord viz de lung edere. Viza de lung edere pentru angajarea n munc se acord str inilor pe baza avizului Oficiului pentru Migra ia For ei de Munc i al Autorit ii pentru Str ini (conformart.44 din O.U.G. nr. 194/2002). Avizul se elibereaz la cererea angajatorului, care trebuie s fac dovada faptului c activitatea pe care o desf oar n Romnia este legal , c nu are datorii i c a f cut o selec ie legel , cu prezentarea dovezilor care s ateste acestea, precum i cele legate de prezentarea actelor din care s rezulte calificarea profesional , vechimea n specialitate a str inului, faptul c este apt din punct de vedere medieval s desf oare activitatea respectiv , c nu are antecedente penale i c are cuno tin e minime de limba romn 40. Solicitarea de viz trebuie s fie nso it de urm toarele documente : a) avizul scris al Oficiului pentru Migra ia For ei de Munc ; b) dovada mijloacelor de ntre inere la nivelul a cel pu in 3 salarii medii pe economia na ional ; c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceea i valoare juridic , eliberat de autorit ile din ara de domiciliu sau din ara de re edin ; d) asigurarea medical pe perioada valabilit ii vizei. Potrivit art.56 din acela i act normativ,str inilor migran i din Romnia n scopul angaj rii n munc li se prelunge te dreptul de edere temporar dac : a) prezint permisul de munc valabil, eliberat de Oficiul pentru Migra ia For ei de Munc ; b) prezint carnetul individul de munc vizat de inspectoratul teritorial de munc n a c rui raz teritorial i are sediul angajatorul,
Privind permisele de munc (publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.646 din 30 decembrie 1999), completat prin ordonan a de urgen a Guvernului nr.172/2000 (publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.531 din 27 octombrie 2000) aprobat prin Legea nr. 550/2001. 39 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 172 din 8 martie 2003, n temeiul art. III din Legea nr. 357/2002 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 537 din 25 iunie 2003. 40 A se vedea Alexandru iclea, Andrei Popescu, M rioara ichindelean, Constantin Tufan, Ovidiu inca, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Rosetti, 2004, p.238.
38

c) salariul nscris n contractul individual de munc este cel pu in la nivelul salariului mediu pe economie. Dreptul de edere temporar se poate prelungi cu o perioad de cel mult 30 zile dect cea pentru care s-a acordat permisul de munc . Oficiul pentru Migra ia For ei de Munc comunic Autorit ii pentru Str ini, n termen de 5 zile calendaristice, cazurile str inilor c rora le-a fost revocat permisul de munc ori le-a fost eliberat un nou permis de munc . Str inilor care pot fi ncadra i n munc ca persoane fizice sau juridice din Romnia, f r permis de munc , li se poate prelungi dreptul de edere, f r a mai fi necesar ndeplinirea condi iei prev zute mai sus. Condi iile referitoare la intrarea i ederea str inilor al c ror acces pe pia a muncii din Romnia este reglementat prin acorduri bilaterale ncheiate cu alte state sunt prev zute n aceste acorduri (art.57). n aceast situa ie angajatorul are obliga ia ca, n termen de 5 zile de la intrarea n Romnia a str inilor, s comunice n scris, forma iunii Autorit ii pentru Str ini, competent teritorial, situa ia nominal a acestora.

V.12 Protec ia cet enilor romni care lucreaz n str in tate

Legea nr. 156/200041, prevede n chiar art.1 c statul romn asigur protec ia cet enilor romni cu domiciliul n Romnia care lucreaz n str in tate. Prevederile acestui act normativ se aplic numai cet enilor romni care lucrez n str in tate n temeiul unui contract individual de munc . Actul normativ men ionat nu se aplic cet enilor romni care42: a) sunt angaja ii unor institu ii publice care sunt organizate i func ioneaz pe teritoriul altui stat dect Romnia; b) sunt angaja ii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare i reprezentan elor comerciale romne;

Privind protec ia cet enilor romni care lucreaz n str in tate (Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000) modificat prin Ordonan a Guvernului nr.43/2002 (Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 578 din 5 august 2002), aprobat prin Legea nr. 592/2002 (Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.808 din 7 noiembrie 2002) 42 A se vedea Vlad Barbu, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Na ional, 2003, p.201.

41

c) sunt angaja ii unor organiza ii interna ionale cu sediul pe teritoriul altui stat dect Romnia; d) sunt angaja ii unor societ i comercile romne sau str ine care efectueaz activit i de transport interna ional. Cet enii romni care lucrez n str in tate i c rora nu le sunt aplicabile prevederile acestui act normativ, beneficiaz de m suri speciale de protec ie stabilite prin legile romne i str ine sau prin tratate i conven ii interna ionale la care Romnia este parte, dac se afl n situa iile expres prev zute n art.2. Avnd n vedere normele de drept interna ional privat43, Legea nr.156/2000 con ine norme referitoare la m suri de protec ie ce pot fi luate de statul romn. Conform art. 3, Guvernul Romniei, prin autorit ile competente, ve depune diligen ele necesare pentru ncheierea de acorduri, n elegeri, tratate i conven ii cu autorit i publice similare din alte state, n vederea stabilirii condi iilor de protec ie a cet enilor romni cu domiciliul n Romnia care lucreaz n rile repective. Agen ii de ocupare a for ei de munc care ndeplinesc condi iile prev zute n art.9 din lege, au sarcina de a media angajarea cet enilor romni n str in tate. Medierea angaj rii cet enilor romni n str in tate se poate efectua, numai pe baza contractelor ncheiate de agen ii de ocupare a for ei de munc acredita i, cu persoane juridice, fizice i organiza ii patronale din str in tate care con in oferte ferme de locuri de munc . Sunt considerate ferme ofertele care con in elemente minimale stabilite de art.10 alin.2 i alin.3 din Hot rrea Guvernului nr.384/2001. Cet enii romni care solicit s lucreze n str in tate vor ncheia cu agen ii de ocupare a for ei de munc contracte de mediere (Anexa 2 la Normele aprobate prin Hot rrea Guvernului nr.384/2001). Oferta ferm de locuri de munc trebuie s cuprind 44: a) condi iile de angajare, de ncetare a angaj rii sau de reangajare, durata i natura angaj rii; b) func ia, meseria sau categoria profesional , tariful orar, salariul, sporurile, aloca iile, cazurile n care pot fi urm rite drepturile salariale, durata timpului de munc i de repaus, orele suplimantare, concediul de odihn pl tit, condi iile de munc , m suri de protec ie i securitatea muncii; c) datele de plat a salariului;
Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat (Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992). 44 A se vedea Vlad Barbu, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Na ional, 2003, p.202.
43

d) posibilitatea acord rii de indemniza ie pentru ntre inerea familiei angajatului aflat n Romnia i transferul salariului i al indemniza iei n Romnia; e) acordarea de desp gubiri angaja ilor romni n caz de accident de munc i al bolilor profesionale; f) obliga iile angaja ilor romni n str in tate; g) condi iile de locuit, de cazare sau dup caz, de nchiriere a locuin ei i de asigurare a hranei; h) asigurarea formalit ilor, soportarea cheltuielilor i stabilirea condi iilor de transport din Romnia n statul n care se asigur ofertele de locuri de munc i retur pentru angaja ii romni i membrii de familie care i nso esc sau i viziteaz ; i) fiscalitatea i alte contribu ii care greveaz asupra veniturilor angaja ilor, asigurndu-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribu ii de asigur ri sociale. n vederea asigur rii protec iei cet enilor romni care lucrez n str in tate, Ministerului de Externe i revin ndatoririle de diligen prev zute n art.4, n timp ce controlul ndeplinirii condi iilor prev zute n art.9 i art.10 i al activit ii desf urate de agen ii de ocupare a for ei de munc , se realizeaz de personalul din cadrul Inspec iei Muncii45. Potrivit art.13 din Legea nr.156/2000, cet enii romni care lucrez n str in tate, n baza contractelor care con in oferte ferme de locuri de munc beneficiaz de condi ii de protec ie ce au n vedere cel pu in46: a) nivelul salariului minim; b) durata timpului de lucru i de odihn ; c) asigurarea pentru accidente de munc sau boli profesionale, precum i pentru cele care intervin n afara procesului muncii; d) condi iile generale de munc , de protec ie i securitate a muncii. nc lcarea dispozi iilor Legii nr. 156/2000, constituie contraven iile prev zute i sanc ionate conform art.16 cu amend .

A se vedea Alexandru iclea, Andrei Popescu, M rioara ichindelean, Constantin Tufan, Ovidiu inca, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Rosetti, 2004, p.239. 46 A se vedea Vlad Barbu, Dreptul Muncii, Bucure ti, Editura Na ional, 2003, p.202.

45