Sunteți pe pagina 1din 5

SC STASO TACTICAL SHP SRL – Curs initiere teoretica si practica in domniul armelor si munitiilor

April 14, 2022

SIMULARE EVALUARE FINALA

Nume si prenume cursant______________________________________

1. Uzul de armă neletală, din categoria celor supuse autorizării, fără drept,
constituie infracțiune și se pedepsește cu:
A. amendă
B. anularea dreptului de port și folosire
C. închisoare

2. Nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de


la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie:
A. contravenție
B. infracțiune și anularea permisului de armă
C. contravenție și anularea permisului de armă

3. În sensul Legii 295/2004R, prin armă se în țelege:


A. orice armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau
poate fi transformată să arunce alice, un glon ț ori un proiectil prin ac țiunea unui combustibil
de propulsie
B. orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai
multor proiectile, substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori
împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăse ște în
una dintre categoriile prevuzute în anexă
C. ansamblu format din tub cartuș, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere și,
după caz, proiectil

4. Permisul de armă are o valabilitate de ___?__, termen care se calculează de la


data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de
suspendare.
A. 3 ani
B. 4 ani
C. 5 ani

5. Procurarea armelor cu destinația apărare și pază, vânătoare, tir sportiv și colec ție
se poate realiza prin:
A. cumpărare, donație, moștenire, sponsorizare, închiriere sau comodat
B. cumpărare, donație, moștenire, sponsorizare, închiriere sau împrumut
C. cumpărare, donație, moștenire, sponsorizare, închiriere sau gaj
1
SC STASO TACTICAL SHP SRL – Curs initiere teoretica si practica in domniul armelor si munitiilor
April 14, 2022

6. Armele de autoapărare sunt:


A. replici după arme și dispozițive militare reale, la scară de 1/1, cu mecanism
electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare
armelor, care nu folosesc muniții, ce aruncă proiectile nemetalice
B. arme și dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu
folosesc muniții, ce aruncă proiectile nemetalice și sunt destinate a fi folosite atât în scop
recreativ, cât și în cadrul competițiilor sportive
C. arme scurte, cu potenţial letal, special confecţionate pentru a împrăştia gaze
nocive, iritante, de neutralizare sau proiectile din cauciuc

7. Dreptul de a purta și folosi arme se poate acorda solicitantului, în condi țiile legii
295/2004R, după cum urmează:
A. pentru cel mult două arme de apărare și pază
B. pentru trei arme de vânătoare, pentru fiecare calibru
C. pentru un număr de maxim 1000 arme de tir

8. Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau a misiunilor militare, în următoarele situa ții:
A. împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor,
bătrânilor și persoanelor cu handicap vizibil
B. împotriva animalelor care pun în pericol viața sau integritatea corporală proprie
sau a altor persoane
C. împotriva copiilor și femeilor vizibil gravide

9. În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau


modificarea încărcătorului sau camerei cartu șului, astfel încât să permită transformarea în
arme ale căror încărcător și cameră pot ține mai mult de __? cartu șe
A. 2 cartușe
B. 3 catușe
C. 4 cartușe

10. Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută se înscrie în permisul de


armă de către organul de poliţie care eliberează acest document, după cum urmează:
A. în cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 100 de cartuşe
fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru
B. în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartuşe pentru câte o singură armă de
fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire

2
SC STASO TACTICAL SHP SRL – Curs initiere teoretica si practica in domniul armelor si munitiilor
April 14, 2022

C. în cazul armelor de tir, 1.000 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare
calibru

11. Furtul permiselor de armă se declară în termen de _____de ore de la


constatare, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială a fost constatat,
iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care le-a
eliberat.
A. 12
B. 24
C. 48

12. Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse


autorizării se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situa ții:
A. titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile
acestuia
B. în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de
natură psihologică sau suferă afecțiuni care fac imposibilă men ținerea autorizării pentru a
deține arme și muniții letale
C. titularul a săvârșit una dintre contravențiile pentru care legea prevede sanc țiunea
contravențională complementară a suspendării dreptului de de ținere, respectiv de port și
folosire

13. Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine


maximum ____ de cartuşe pentru o singură armă.
A. 25
B. 50
C. 12

14. Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de de ținere sau, după caz,
de port și folosire a armelor letale ori cărora acest drept le-a încetat temporat sau definitiv,
pot avea arme în proprietate?
A. legislația în vigoare nu prevede acest aspect
B. nu
C. da

15. Pentru a se putea prezenta la examenul de absolvire a cursului, persoana


acceptată să urmeze cursul de instruire teoretică și practică are obliga ția de a parcurge în
proporție de ___? programul de pregătire și de a desfă șura activită țile corespunzătoare
numai în condițiile stabilite prin programă.

3
SC STASO TACTICAL SHP SRL – Curs initiere teoretica si practica in domniul armelor si munitiilor
April 14, 2022

A. 80%
B. 90%
C. 100%

16. Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în
termen de ________ lucrătoare de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie
care a eliberat autorizaţia de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă
sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.
A. 2 zile
B. 3 zile
C. 5 zile

17. În termen de ___? de la data luării la cuno știn ță a măsurii suspendării sau
anulării dreptului de port și folosire a armelor letale, titularul este obligat să facă dovada
faptului că a depus armele și întreaga cantitate de muni ție de ținută la un armurier autorizat,
cu excepția celor care se ridică de către organele de poli ție.
A. 20 zile
B. 10 zile
C. 30 zile

18. Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare care a înstrăinat


temporar armele deținute în condițiile art.38 din Lege, are obliga ția ca, în termen de ___?
lucrătoare de la înstrăinarea temporară a armelor, să notifice organul de poli ție competent,
prezentând în acest sens un document din care să rezulte datele de identificare a
persoanei căreia i-au fost încredințate armele, datele de identificare ale armelor, cantitatea
de muniție, după caz, precum și perioada încredin țării.
A. 2 zile
B. 3 zile
C. 10 zile

19. Dreptul de deținere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre
următoarele situații:
A. nu se prezintă până la împlinirea termenului de cinci ani pentru prelungirea
valabilității permisului de armă
B. titularul a săvârșit o contravenție pentru care legea prevede sanc țiunea
contravențională complementară a suspendării dreptului de de ținere a armelor
C. există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă
psihologică și/sau medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei și men ținerii
autorizării pentru a deține arme și muniții

4
SC STASO TACTICAL SHP SRL – Curs initiere teoretica si practica in domniul armelor si munitiilor
April 14, 2022

20. Persoanele care dețin arme de apărare și pază pot avea inscrise in permis, la
domiciliul sau reședința înscrise în permisul de armă, cel mult ___?
A. 15 pistoale
B. 15 arme
C. 2 arme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

S-ar putea să vă placă și