Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. ........./............................

PĂRŢILE CONTRACTANTE:

1. [] S.R.L., persoană juridică româ nă de drept privat, constituită și funcționâ nd în


conformitate cu legislația din Româ nia, cu sediul social în [], înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J[], avâ nd Codul Unic de Înregistrare [], reprezentată
în mod legal de că tre Domnul /Doamna [], denumită în continuare Prestator,
Pe de o parte,
ȘI

2. [] S.R.L., persoană juridică româ nă de drept privat, constituită și funcționâ nd în


conformitate cu legislația din Româ nia, cu sediul social în [], înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J[], avâ nd Codul Unic de Înregistrare [], reprezentată
în mod legal de că tre Domnul /Doamna [], denumită în continuare Beneficiar,
pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului contract de prestă ri servicii, denumit în continuare


“Contractul” sau “prezentul Contract”, în urmă toarele condiţii:

Articolul 1. – OBIECTUL CONTRACTULUI


1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de că tre Prestator, în schimbul
unui preț, de servicii de [].
1.2. În temeiul prezentului contract, Prestatorul va întreprinde oricare sau toate
activită ţile enumerate mai jos:
1.2.1. []
1.2.2. Orice alte activită ţi subsecvente sau complementare celor de mai sus.

Articolul 2. – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


2.1. Prestatorul se obligă :
2.1.1. Să execute cu profesionalism, responsabilitate și bună credință serviciile ce i-
au fost încredințate, în condițiile și termenele convenite.
2.1.2. Să nu subcontracteze toate sau o parte din serviciile asumate decâ t cu
acordul scris prealabil al Beneficiarului.
2.2. Beneficiarul se obligă :
2.2.1. Să achite Prestatorului la termenul şi în condiţiile stabilite contravaloarea
serviciilor prestate conform prezentului contract.
2.2.2. Să ofere Prestatorului toate datele și informațiile de care acesta are nevoie în
îndeplinirea activită ților pentru care și-a asumat angajamentul.

Articolul 3. – DURATA CONTRACTULUI


3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnă rii acestuia de că tre ambele pă rți
contractante și este valabil pentru o perioadă de 1 (un) an.
3.2. Prelungirea duratei contractului are loc automat, pe perioade succesive de câ te 1 an,
cu excepția situației în care, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data
expiră rii duratei pentru care contractul a fost încheiat sau prelungit, una din pă rți
notifică celeilalte intenția sa de a renunța la contract.

Articolul 4. – PREŢUL CONTRACTULUI


4.1. Pentru îndeplinirea de că tre Prestator a activită ților enumerate la paragraful 1.2. de

Pagina 1 | 3
mai sus, Beneficiarul se obligă să plă tească Prestatorului o remuneraţie în cuantum
total de [], la care se adaugă TVA.
4.2. Plata sumei mai sus menționate va fi fă cută în lei, în baza facturii emise de că tre
Prestator pentru suma cuvenita, în termen de 15 zile de la data primirii facturii.
4.3. Toate costurile aferente îndeplinirii activită ților enumerate la paragraful 1.2. de mai
sus vor fi suportate exclusiv de că tre Prestator, Pă rțile fiind de acord că aceste
costuri sunt acoperite de remunerația cuvenită Prestatorului potrivit dipozițiilor art.
4.1. de mai sus.

Articolul 5. – RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR CONTRACTANTE


5.1. Prezentul înscris serveşte interesul comun al pă rţilor, care se obligă să -l execute
întocmai şi întrutotul cu bună credinţă , sinceritate şi seriozitate.
5.2. Neexecutarea, executarea necorespunză toare sau executarea cu întâ rziere a
obligaţiilor comerciale asumate prin prezentul contract angajează pentru partea în
culpă ră spunderea în condiţiile legii şi ale prezentului Contract.
5.3. În cazul neîndeplinirii din culpă a orică rei obligații de plată asumate de că tre
Beneficiar prin prezentul Contract, Prestatorul are dreptul la penalită ţi de întâ rziere
în cuantum de 0,25% din sumele ce i se cuvin, calculate pe fiecare zi calendaristică
pâ nă la îndeplinirea efectivă şi corespunză toare a obligaţiei, valoarea penalită ților
neputâ nd depă și valoarea debitului principal.

Articolul 6. – ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII


6.1. Prezentul contract încetează în oricare dintre urmă toarele moduri :
6.1.1. Prin ajungere la termen, dacă una dintre pă rți și-a manifestat intenția de a nu
prelungi contractul
6.1.2. Prin acordul pă rţilor, în baza unui Act Adiţional scris la prezentul contract.
6.1.3. Prin denunțare unilaterală de că tre oricare dintre pă rți, cu respectarea unui
termen de preaviz de minim 30 zile calendaristice.
6.1.4. Rezilierea prezentului contract operează de plin drept și fă ră a fi necesară
intervenția vreunei instanțe judecă torești, însă în baza unei notifică ri
adresate celeilalte pă rți în cazul în care aceasta din urma nu-și execută
oricare dintre obligațiile asumate prin acest contract sau în cazul îndeplinirii
necorespunză toare sau cu întâ rziere a acestor obligații. De la data primirii
acestei notifică ri, partea considerată a fi în culpă trebuie să își execute în mod
complet și corespunză tor obligația/obligațiile încă lcate, în termen de 5
(cinci) zile lucră toare, după epuizarea acestui termen prezentul contract fiind
considerat reziliat. Cu toate acestea, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunză toare a unei obligații considerate ca fiind esențiale prin
raportare la natura contractului sau în caz de culpă gravă , acesta va putea fi
reziliat cu efect imediat, în baza unei simple înștiință ri adresate pă rții în
culpă .
6.2. Încetarea contractului, indiferent de motiv, nu va afecta obligațiile scadente dintre
pă rți.

Articolul 7. – FORȚA MAJORĂ


7.1. Niciuna dintre pă rţile contractante nu ră spunde de neexecutarea la termen sau/şi
de executarea în mod necorespunză tor – total sau parţial – a orică rei obligaţii care îi
revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea
necorespunză toare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră , aşa cum
este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte pă rţi, în termen de

Pagina 2 | 3
5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate mă surile posibile în vederea limită rii
consecințelor lui.
7.3. Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează , pă rţile au dreptul să -şi notifice încetarea de plin drept a prezentului
contract, fă ră ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Articolul 8. - NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI


8.1. Orice comunicare/ notificare între pă rți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va
fi transmisă celeilalte pă rți la adresa menționată în prezentul contract în scris, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înmâ nare personală sub
semnă tură , prin curier sau prin email.
8.2. Orice înștiințare va fi considerată transmisă astfel:
8.2.1. Dacă este predată personal, la data predă rii.
8.2.2. Daca este transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de
primire/prin curier, la data semnă rii confirmă rii de primire.
8.2.3. Dacă este transmisă pe email, la data trimiterii, cu condiția ca transmiterea
înștiință rii să aibă loc în intervalul 9:00 a.m. - 6:00 p.m. ora Româ niei, într-o
zi lucră toare. În celelalte cazuri, înștiințarea va fi considerată primită la ora
9:00 a.m. din ziua lucră toare urmă toare.
8.3. Notifică rile verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre pă rți, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalită țile prevă zute la alineatele
precedente.
8.4. Nerespectarea orică rui termen privind informă rile sau notifică rile menționate în
cuprinsul prezentului articol atrage nulitatea informă rii sau notifică rii care a fost
efectuată cu nerespectarea termenului.

Articolul 9. – LITIGII
9.1. Pă rțile contractante se obligă să execute cu bună credință obligațiile asumate prin
prezentul contract de prestă ri servicii.
9.2. Orice litigiu decurgâ nd din sau în legă tură cu prezentul contract, inclusiv referitor la
încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă
de că tre reprezentanţii pă rţilor, se va soluţiona de că tre instanța de judecată
competentă , la solicitarea pă rții contractante interesate.

Articolul 10. – CLAUZE FINALE


10.1. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate
interveni numai prin acordul de voinţă scris şi prealabil al ambelor parţi şi va fi
consemnat într-un act adiţional semnat şi ştampilat de catre pă rţi, care va deveni
parte integrantă din prezentul contract.
10.2. Clauze separate ale acestui Contract lovite de nulitate relativă sau absolută nu
afectează în nici un fel Contractul în întregul să u. Clauzele nevalabile sau lovite de
nulitate se înlocuiesc cu prevederile legale corespunză toare lor.

Încheiat astăzi, [] în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR
............................ ............................
Administrator, Administrator,
Dl/Dna. ............................. Dl/Dna. ................................

 ……………………….  ……………………….

Pagina 3 | 3

S-ar putea să vă placă și